IPPP2/4512-835/15-3/RR | Interpretacja indywidualna

Stawka podatku dla dostawy nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym (stan surowy zamknięty).
IPPP2/4512-835/15-3/RRinterpretacja indywidualna
 1. budynek
 2. sprzedaż nieruchomości
 3. stawka preferencyjna
 4. stawki podatku
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony przedstawione we wniosku z dnia 24 sierpnia 2015 r. (data wpływu 27 sierpnia 2015 r.) uzupełnionym pismem z dnia 31 sierpnia 2015 r. (data wpływu 2 września 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla dostawy nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 sierpnia 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla dostawy nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym. Złożony wniosek został uzupełniony pismem z dnia 31 sierpnia 2015 r. (data wpływu 2 września 2015 r.).

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka Jawna „Podatnik” prowadzi działalność gospodarczą od dnia 21 grudnia 2000 r. (do dnia 3 kwietnia 2008 r. jako spółka cywilna) i jest zarejestrowana jako czynny podatnik VAT. Przedmiotem działalności gospodarczej jest wynajem nieruchomości oraz działalność deweloperska. Podatnik jest właścicielem nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie, którą nabył w 2014 r. Na nieruchomości gruntowej prowadzone jest Przedsięwzięcie Deweloperskie w rozumieniu art. 3 pkt 6 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dz. U. z 2011 r., Nr 232, poz. 1377) polegające na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Przedsięwzięcie Deweloperskie poza nieruchomością gruntową obejmuje:

 1. Pozwolenie na rozbiórkę zespołu budynków mieszkalnych i usługowych,
 2. Pozwolenie na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym i usługami.
 3. Projekt architektoniczno-budowlany wraz z projektem wykonawczym.
 4. Dziennik Budowy.
 5. Nakłady na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z garażem podziemnym i usługami na parterze.
 6. Prawa do mieszkaniowych otwartych rachunków powierniczych prowadzonych dla Przedsięwzięcia Deweloperskiego.
 7. Prawa i roszczenia wynikające z zawartych umów rezerwacyjnych zawartych w ramach Przedsięwzięcia Deweloperskiego.

Wszystkie lokale mieszkalne stanowiące przeważającą część Przedsięwzięcia Deweloperskiego spełniają kryteria budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym zgodnie z art. 41 ust. 12 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z dnia 5 kwietnia 2004 r, nr 54 poz. 535 ze zm.) „Ustawa”. Prace budowlane prowadzone są od 2015 roku. Budynek podlega klasyfikacji w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w Dziale 11 - Budynki mieszkalne.

Podatnik zamierza sprzedać budynek w stanie surowym otwartym lub zamkniętym tj. posiadającym fundamenty, dach, (oraz ewentualnie okna i/lub drzwi).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w świetle przedstawionego stanu faktycznego Podatnik powinien zastosować stawkę VAT w wysokości 8%...

Zdaniem Wnioskodawcy, stosownie do art. 41 ust. 12 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z dnia 5 kwietnia 2004 r., nr 54 poz. 535 ze zm.) „Ustawa”, stawkę podatku w wysokości 8% stosuje się do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Zgodnie z definicją legalną określoną w ust. 12a przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym rozumie się również obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, jeżeli powierzchnia użytkowa budynku nie przekracza 300 m2. Wobec powyższego w przedstawionym stanie faktycznym powyższa definicja została spełniona.

Zdaniem Podatnika w przypadku sprzedaży budynku objętego społecznym programem mieszkaniowym otwartym lub zamkniętym tj. posiadającym fundamenty, dach, (oraz ewentualnie okna i/lub drzwi) należy zastosować stawkę w wysokości 8%.

Zgodnie z pismem Głównego Urzędu Statystycznego z dn. 19 kwietnia 1999 r. obiekt budowlany rozpoczęty, który po zmianie właściciela nadal będzie kontynuowany może być klasyfikowany według Klasyfikacji Obiektów Budowlanych. W chwili sprzedaży obiekt budowlany wznoszony na podstawie wydanej decyzji administracyjnej zezwalającej na budowę określonego budynku jest tym budynkiem w określonym stopniu zaawansowania robót budowlanych. Budynek niemający okien, ani drzwi będący przedmiotem sprzedaży nie nadaje się do użytkowania przez nabywcę bezpośrednio po zakupie, jednakże należy stwierdzić, iż ponieważ posiada dach spełnia również definicję budynku określoną w art. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane zgodnie z którą budynkiem jest „obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach”.

W związku z powyższym, zdaniem Podatnika dostawa gruntu wraz z budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym sklasyfikowanym do grupy PKOB 11 - na wskazanym we wniosku etapie budowy - podlega opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki podatku w wysokości 8%.

Ponadto nie ulega wątpliwości, iż przedmiotem dostawy będzie budynek mieszkalny objęty społecznym programem mieszkaniowym, co przesądza o zastosowaniu obniżonej stawki VAT.

Stosownie do art. 29 ust. 5 ustawy, w przypadku dostawy budynków trwale związanych z gruntem z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu. Zatem do planowanej transakcji sprzedaży zdaniem Podatnika należy zastosować w całości stawkę 8%.

Podobne stanowisko zostało przedstawione m.in.: w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 marca 2012 r. (sygn. akt I FSK 889/11), w którym NSA stwierdził, iż: „wniesienie aportem do spółki niezakończonej inwestycji dotyczącej wybudowania budynku mieszkaniowego powinno być opodatkowane obniżoną 8-proc. stawką VAT. Budynek nie musi być dokończony, aby przy aporcie poniesione nakłady budowlane objąć preferencyjną stawką.

Również Dyrektor izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 16 grudnia 2013 r. potwierdził stanowisko Podatnika, iż „(...) dla celów podatku od towarów i usług przedmiot dostawy należy traktować jako budynek mieszkalny sklasyfikowany do PKOB 11, mimo że faktycznie Wnioskodawca dokona sprzedaży tego budynku w stanie surowym tj. budynek będzie przykryty dachem, nie będzie natomiast posiadał okien i drzwi. Dostawa budynku na wskazanym etapie budowy będzie korzystała z opodatkowania stawką podatku w wysokości 8%, na podstawie art. 41 ust. 2 w związku z art. 146a pkt 2 ustawy. Analogiczną stawkę podatku VAT należy zastosować do dostawy gruntu, na którym posadowiony jest ww. budynek, stosownie do uregulowań art. 29 ust. 5 ustawy. Zatem stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

W związku z powyższym stanowisko Podatnika jest zasadne.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W świetle art. 2 pkt 6 ustawy, towarami są rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1 ustawy.

Stosownie zaś do ust. 2 ww. artykułu, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7% z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

W okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23% natomiast stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8% (art. 146a pkt 1 i pkt 2 ustawy).

Stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym (art. 41 ust. 12).

Przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym rozumie się obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiekty sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 - wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych, z zastrzeżeniem ust. 12b (art. 41 ust. 12a).

Do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym określonego w ust. 12a nie zalicza się budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 m2 oraz lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m2 (art. 41 ust. 12b). Natomiast, zgodnie z brzmieniem art. 2 pkt 12 ustawy o VAT, przez obiekty budownictwa mieszkaniowego rozumie się budynki mieszkalne stałego zamieszkania sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 11.

Z powyższego wynika, że prawo do zastosowania obniżonej do wysokości 8% stawki podatku VAT wystąpi wówczas, gdy inwestycja będzie uznana za obiekt budownictwa mieszkaniowego, zgodnie z Polską Klasyfikacją Obiektów Budowlanych. Ustawa o podatku od towarów i usług, poprzez podanie klasyfikacji odwołuje się do Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych, która stanowi usystematyzowany wykaz obiektów budowlanych. Zatem dla celów podatku VAT stosuje się przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz. U. Nr 112, poz. 1316 ze zm.), stanowiącej usystematyzowany wykaz obiektów budowlanych.

Zgodnie zatem z PKOB, przez obiekt budowlany rozumie się konstrukcję połączoną z gruntem w sposób trwały, wykonany z materiałów budowlanych i elementów składowych, będący wynikiem prac budowlanych. Budynki natomiast to zadaszone obiekty budowlane wraz z wbudowanymi instalacjami i urządzeniami technicznymi, wykorzystywane dla potrzeb stałych, przystosowane do przebywania ludzi, zwierząt lub ochrony przedmiotów.

Stosownie do treści art. 3 pkt 2, pkt 2a i pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013h poz. 1409 z późn. zm.), przez:

 • budynek - należy rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;
 • budynek mieszkalny jednorodzinny - należy rozumieć budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w i którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku;
 • budowlę - należy rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: obiekty , liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni wiatrowych, elektrowni jądrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową.

Wskazać należy, że z uwagi na to, że obniżone stawki podatku mają charakter wyjątkowy, winny mieć zastosowanie do towarów i usług wskazanych wprost przez ustawodawcę w ustawie o podatku od towarów i usług lub w przepisach wykonawczych do tej ustawy. Preferencyjna stawka podatku ma zastosowanie jedynie do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji i przebudowy obiektów budowlanych lub ich części, zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, z uwzględnieniem ich powierzchni użytkowej.

W myśl art. 29a ust. 8 ustawy, w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

Z przedstawionego opisu zdarzenia wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą i jest zarejestrowana jako czynny podatnik VAT. Przedmiotem działalności gospodarczej jest wynajem nieruchomości oraz działalność deweloperska. Podatnik jest właścicielem nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie, którą nabył w 2014 r. Na nieruchomości gruntowej prowadzone jest Przedsięwzięcie Deweloperskie polegające na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Wszystkie lokale mieszkalne stanowiące przeważającą część Przedsięwzięcia Deweloperskiego spełniają kryteria budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym zgodnie z art. 41 ust. 12 ustawy o podatku od towarów i usług. Prace budowlane prowadzone są od 2015 roku. Budynek podlega klasyfikacji w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w Dziale 11 - Budynki mieszkalne. Podatnik zamierza sprzedać budynek w stanie surowym otwartym lub zamkniętym tj. posiadającym fundamenty, dach, (oraz ewentualnie okna i/lub drzwi).

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą prawidłowego opodatkowania dostawy ww. nieruchomości.

Zasadniczą kwestią, którą należy rozstrzygnąć w przedmiotowej sprawie jest ustalenie co jest przedmiotem dostawy budynek mieszkalny czy też grunt, na którym zostały poczynione nakłady inwestycyjne.

W omawianej sprawie na nieruchomości gruntowej prowadzona jest budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego i wszystkie lokale mieszkalne stanowiące przeważającą część budowy spełniają kryteria budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym zgodnie z art. 41 ust. 12 ustawy o podatku od towarów i usług. Budynek podlega klasyfikacji w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w Dziale 11 - Budynki mieszkalne.

Z uwagi na powyższe wyjaśnienia w stanie faktycznym opisanym we wniosku, dla celów podatku od towarów i usług przedmiot dostawy należy traktować jako budynek mieszkalny, który jest sklasyfikowany do PKOB 11. Dlatego też pomimo tego że faktycznie Wnioskodawca dokona sprzedaży tego budynku w stanie surowym tj. budynek będzie przykryty dachem oraz ewentualnie będzie posiadał okna i/lub drzwi. To dostawa budynku na wskazanym etapie budowy będzie korzystała z opodatkowania stawką podatku w wysokości 8%, na podstawie art. 41 ust. 2 w związku z art. 146a pkt 2 ustawy. Analogiczną stawkę podatku VAT należy zastosować do dostawy gruntu, na którym posadowiony jest ww. budynek, stosownie do uregulowań art. 29 ust. 5 ustawy.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.