IPPP2/4512-434/16-3/BH | Interpretacja indywidualna

Zwolnienie wynikające z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy będzie miało zastosowanie zarówno do dostawy budynku dokonanej dla podatnika polskiego jak i dostawy tego budynku dokonanej dla podatnika z Belgii lub z innego kraju.
IPPP2/4512-434/16-3/BHinterpretacja indywidualna
 1. Belgia
 2. budynek
 3. dostawa
 4. nieruchomości
 5. podmiot zagraniczny
 6. zwolnienia z podatku od towarów i usług
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 3 czerwca 2016 r. (data wpływu 7 czerwca 2016 r.) uzupełnionym pismem z dnia 24 czerwca 2016 r. (data wpływu 27 czerwca 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości zastosowania zwolnienia od podatku VAT do dostawy Budynku dokonanej na rzecz Klienta z Belgii - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 czerwca 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości zastosowania zwolnienia od podatku VAT do dostawy Budynku dokonanej na rzecz Klienta z Belgii. Przedmiotowy wniosek został uzupełniony w dniu 24 czerwca 2016 r. (data wpływu 27 czerwca 2016 r.).

We wniosku oraz jego uzupełnieniu przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest właścicielem nieruchomości na terenie przemysłowym, zabudowanej budynkiem magazynowo-produkcyjnym z częścią biurową. Powierzchnia terenu 1.0420 ha. Powierzchnia zabudowy budynku 2590 m2. Budynek wybudowano w 2006 r. i oddano w grudniu 2006 r. do użytkowania. Od stycznia 2007 r. budynek jest użytkowany przez Spółkę. Wszystkie ulepszenia wykonywane przez okres użytkowania nie przekroczyły 10% wartości nieruchomości, przy czym nakłady na ulepszenia dotyczące budynku, przez okres jego użytkowania nie przekroczyły 30% wartości początkowej budynku.

Obecnie przygotowywana jest umowa sprzedaży nieruchomości przez Spółkę dla Klienta z Belgii.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy opisana transakcja jest objęta ustawą o VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 lub 10a ustawy - zarówno w odniesieniu do sprzedaży dla podmiotu zagranicznego (Belgia) jak i krajowego...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Zdaniem Wnioskodawcy transakcja powinna być zwolniona z opodatkowania podatkiem VAT, bez względu na to, czy nabywcą jest podmiot krajowy czy też zagraniczny.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Stosownie do art. 2 pkt 6 ustawy, przez towary rozumie się przez to rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Z wniosku wynika, że Spółka jest właścicielem budynku przemysłowo-magazynowego z częścią biurową, który został wybudowany w 2006 r. i oddany do użytkowania w grudniu 2006 r. Spółka użytkuje budynek od stycznia 2007 r. Wszystkie ulepszenia wykonywane przez okres użytkowania nie przekroczyły 10% wartości nieruchomości. Obecnie Spółka planuje sprzedaż Budynku na rzecz Klienta z Belgii.

Spółka ma wątpliwości czy dostawa Budynku może korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 lub ust. 10a ustawy, a co za tym idzie czy przepisy ustawy mają również zastosowanie do sprzedaży nieruchomości na rzecz Klienta z innego kraju, w tym przypadku Klienta z Belgii.

W odpowiedzi na wątpliwości Wnioskodawcy należy wskazać, że z cyt. powyżej art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy wynika, że opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega m.in. odpłatna dostawa towarów na terytorium kraju. A zatem, aby przepisy ustawy o VAT miały zastosowanie do danej transakcji, transakcja ta oprócz posiadania cech dostawy, w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy oraz odpłatności musi mieć miejsce opodatkowania znajdujące się na terenie Polski. Skoro w przedmiotowej sprawie Budynek będący przedmiotem planowanej dostawy znajduje się na terytorium Polski to jego odpłatna sprzedaż jako czynność podlegająca opodatkowaniu VAT, na podstawie art. 5 ust. pkt 1 ustawy, jest uregulowana przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.

W odniesieniu do sposobu opodatkowania tej czynności należy wskazać, że zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2–12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Stosownie zaś do art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Ponadto, w treści ustawy, ustawodawca przewidział dla niektórych czynności zwolnienie od podatku.

I tak, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

 1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Z powyższego przepisu wynika, że zwolniona od podatku może być dostawa budynku, budowli lub ich części, w sytuacji gdy dostawa ta nie będzie odbywać się w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed tym zasiedleniem a także w okresie krótszym niż dwa lata od pierwszego zasiedlenia, przy czym ustawa o podatku od towarów i usług definiuje pojęcie pierwszego zasiedlenia w art. 2 pkt 14.

Przez pierwsze zasiedlenie, zgodnie z tym przepisem, należy rozumieć należy oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

 1. wybudowaniu lub
 2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Z kolei przepisy dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. U. UE L 347 z 11 grudnia 2006 r. ze zm.) posługują się pojęciem „pierwszego zasiedlenia”, jednakże nie definiują tego pojęcia oraz nie wprowadzają dodatkowych warunków go określających. Zgodnie z art. 12 ust. 2 zdanie drugie ww. dyrektywy, państwa członkowskie mogą określić szczegółowe zasady stosowania kryterium, o którym mowa w ust. 1 lit. a), do przebudowy budynków oraz zdefiniować pojęcie „gruntu związanego z budynkiem”. Tym samym państwa członkowskie mają możliwość określenia szczegółowych zasad stosowania kryterium pierwszego zasiedlenia jedynie w odniesieniu do sprecyzowanej kategorii czynności, tj. przebudowy budynków.

W konsekwencji zarówno zgodnie z przepisami ww. dyrektywy oraz w świetle utrwalonego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej pierwsze zasiedlenie należy rozumieć szeroko jako „pierwsze zajęcie budynku, używanie”. W efekcie, aby można było mówić o pierwszym zasiedleniu, musi dojść do zajęcia budynku, jego używania, w tym również na potrzeby własnej działalności gospodarczej.

Należy zauważyć, że w kwestii rozumienia definicji pierwszego zasiedlenia wypowiedział się również Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 14 maja 2014 r. o sygn. I FSK 382/14. Sąd w wyroku tym stwierdził, że „Wykładnia językowa, systematyczna i celowościowa dyrektywy 112 wskazuje wyraźnie, że ww. pojęcie należy rozumieć szeroko jako „pierwsze zajęcie budynku, używanie”. Zatem w taki sposób powinna być odczytywana definicja przewidziana w treści art. 2 pkt 14 ustawy o VAT”.

Ponadto, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10a ww. ustawy zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem że:

 1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
 2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10a lit. b, nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat (art. 43 ust. 1 pkt 7a ustawy o VAT).

Z okoliczności sprawy wynika, że Budynek został wybudowany w 2006 r. i w tym samym roku oddany do użytkowania. Spółka rozpoczęła wykorzystywanie Budynku w styczniu 2007 r. Wszystkie wykonane ulepszenia dotyczące Budynku nie przekroczyły 10% jego wartości początkowej. Obecnie Spółka zamierza dokonać sprzedaży Budynku na rzecz Klienta z Belgii.

Analiza zdarzenia opisanego we wniosku oraz obowiązujących w tym zakresie przepisów ustawy pozwala stwierdzić, że w sprawie zostaną spełnione warunki do zastosowania do dostawy przedmiotowego Budynku zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy. Dostawa Budynku nie będzie odbywać się w ramach pierwszego zasiedlenia, ponieważ do pierwszego zasiedlenia Budynku, rozumianego jako oddanie Budynku do użytkowania pierwszemu użytkownikowi po jego wybudowaniu, doszło już w 2007 r. kiedy to Spółka rozpoczęła wykorzystywanie budynku w swojej działalności. Dostawa nie będzie także odbywać się w okresie krótszym niż 2 lata od pierwszego zasiedlenia Również wysokość nakładów ponoszonych przez Spółkę nie wskazuje, że w stosunku do Budynku moment pierwszego zasiedlenia został przesunięty.

W związku z tym, Wnioskodawca dokonując dostawy Budynku powinien zastosować zwolnienie od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.

Należy wskazać, że zwolnienie wynikające z art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy może być stosowane wyłącznie w przypadku niespełnienia przesłanek do zastosowania zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy. Ponieważ, w niniejszej sprawie spełnione są warunki do zastosowania zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, analizowanie treści art. 43 ust. 1 pkt 10a nie jest zasadne.

Dodatkowo należy wskazać, że okoliczność, że sprzedaż będzie dokonywana na rzecz Klienta z Belgii pozostaje bez wpływu na sposób rozliczenia tej transakcji. Ponieważ sprzedaż dotyczy nieruchomości znajdującej się na terytorium Polski i zostaną spełnione przesłanki (w zakresie odpłatności i przeniesienia prawa do rozporządzania Budynkiem jak właściciel) dla uznania tej sprzedaży za dostawę, w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, a więc za czynność wymienioną w art. 5 ust. 1 ustawy jako podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT, do transakcji tej zastosowanie będą miały uregulowania zawarte w ustawie o podatku od towarów i usług. Oznacza to, że w przedmiotowej sprawie, zwolnienie wynikające z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy będzie miało zastosowanie zarówno do dostawy budynku dokonanej dla podatnika polskiego jak i dostawy tego budynku dokonanej dla podatnika z Belgii lub z innego kraju.

W konsekwencji, stanowisko Wnioskodawcy, że transakcja powinna być zwolniona z opodatkowania podatkiem VAT, należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku oraz stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.