IPPP2/4512-275/16-3/IZ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Dotyczy zastosowania zwolnienia od podatku dla dostawy nieruchomości.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony - przedstawione we wniosku z dnia 3 kwietnia 2016 r. (data wpływu 7 kwietnia 2016 r.), uzupełnionym pismem z dnia 27 kwietnia 2016 r. (data wpływu 2 maja 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania zwolnienia od podatku dla dostawy nieruchomości – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 kwietnia 2016 r. wpłynął ww. wniosek, uzupełniony pismem z dnia 27 kwietnia 2016 r. (data wpływu 2 maja 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania zwolnienia od podatku dla dostawy nieruchomości.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka z o.o. w najbliższym czasie planuje sprzedaż części nieruchomości zabudowanej nabytej aktem notarialnym w 1997 roku (podatek VAT przy zakupie nie były odliczany - transakcja nie podlegała VAT). Następnie w latach 2008 - 2009 były ponoszone nakłady na ulepszenie tego budynku, które przekroczyły 30% jego wartości początkowej. Podatek VAT od nakładów był odliczany. Po dokonaniu ulepszenia ww. budynku nie nastąpiło jego przekazanie do użytkowania w ramach żadnej umowy, tylko służył potrzebom związanym z prowadzoną działalnością gospodarczą firmy.

Działalność prowadzona przez Spółkę w całości podlega opodatkowaniu i nie korzysta ze zwolnienia.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy planowana transakcja polegająca na sprzedaży Zabudowanej, nieruchomości będzie zwolniona z podatku od towarów i usług.

Zdaniem Wnioskodawcy sprzedaż nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, ponieważ zgodnie z treścią art. 43 ust.1 pkt 10 lit. a ustawy o VAT dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia o czym świadczy fakt, że po ulepszeniu które przekroczyło 30% jego wartości początkowej nie nastąpiło przekazanie do użytkowania. Następnie odnosząc się do zapisów art. 43 ust. 1 pkt 10a, sprzedaż omawianej nieruchomości podlega opodatkowaniu VAT, ponieważ zgodnie z literą b Spółka ponosiła wydatki na ulepszenie przekraczające 30% wartości początkowej tego obiektu.

Odnosząc się więc do zapisów art. 43 ust. 1 pkt 10 lit. a i pkt 10a lit. b ustawy o podatku od towarów i usług nie można zastosować zwolnienia od podatku transakcji sprzedaży nieruchomości zabudowanej.

Tezie tej przeczy jednak zapis art. 43 ust. 7a , który mówi, że warunku o którym mowa w ust. 1 pkt 10a lit. b (omawiany przypadek) nie stosuje się jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

Dlatego też po analizie przepisów art. 43 ust. 1 pkt 10, pkt 10a oraz ust. 7a ustawy z dnia 11.03.2004 roku o podatku od towarów i usług Spółka stoi na stanowisku, że ww. transakcja korzysta ze zwolnienia od podatku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przepis art. 7 ust. 1 ustawy stanowi, że przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Według art. 2 pkt 6 ustawy, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Tym samym, dostawa nieruchomości spełnia definicję odpłatnej dostawy towarów wynikającą z art. 7 ust. 1 ustawy i na mocy art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Ze złożonego wniosku wynika, że Spółka z o.o. w najbliższym czasie planuje sprzedaż części nieruchomości zabudowanej nabytej aktem notarialnym w 1997 roku ( podatek VAT przy zakupie nie były odliczany - transakcja nie podlegała VAT). Następnie w latach 2008 - 2009 były ponoszone nakłady na ulepszenie tego budynku, które przekroczyły 30% jego wartości początkowej. Podatek VAT od nakładów był odliczany. Po dokonaniu ulepszenia ww. budynku nie nastąpiło jego przekazanie do użytkowania w ramach żadnej umowy, tylko służył potrzebom związanym z prowadzoną działalnością gospodarczą firmy. Działalność prowadzona przez Spółkę w całości podlega opodatkowaniu i nie korzysta ze zwolnienia.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą możliwości zastosowania zwolnienia od podatku dostawy budynku.

Zgodnie art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Na podstawie art. 146a pkt 1 cyt. ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

W myśl art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

  1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
  2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Definicja pierwszego zasiedlenia, o której mowa powyżej została zawarta w art. 2 pkt 14 ustawy.

Przez pierwsze, w myśl tego przepisu, zasiedlenie rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

  1. wybudowaniu lub
  2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Analiza treści złożonego wniosku w kontekście wyżej powołanego przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10 w zw. z art. 2 pkt 14 ustawy wskazuje, że dostawa budynku dokonywana będzie w ramach pierwszego zasiedlenia, gdyż po poniesieniu nakładów, które przekroczyły 30% jego wartości początkowej, budynek nie został oddany do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu lecz był używany we własnej działalności opodatkowanej. Zatem dostawa przedmiotowego budynku nie będzie korzystała ze zwolnienia z podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy.

Stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem że:

  1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
  2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Z analizy art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy wynika, że zastosowanie zwolnienia od podatku uzależnione jest od łącznego spełnienia warunków w tym przepisie wskazanych.

Z uwagi na to, że Wnioskodawcy przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków na ulepszenie budynku i wydatki te przekroczyły 30% jego wartości początkowej, niespełniona jest jedna z przesłanek wynikająca z art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy, tj. przesłanka wymieniona w lit. b tego przepisu,

Jednakże zgodnie z art. 43 ust. 7a ustawy, warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10a lit. b ustawy, nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

Z opisu sprawy wynika, że przedmiotowy budynek w stanie ulepszonym był wykorzystywany przez Wnioskodawcę do czynności opodatkowanych dłużej niż 5 lat, gdyż ulepszenie budynku nastąpiło w latach 2008-2009.

W tym stanie rzeczy, biorąc pod uwagę regulację 43 ust. 1 pkt 10a w związku z art. 43 ust. 7a ustawy, uznać należy, że spełnione są łącznie przesłanki określone w art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy warunkujące możliwość zastosowania zwolnienia od podatku dla tej dostawy.

W świetle powyższych okoliczności zgodzić należy się z Wnioskodawcą, że dostawa budynku będzie korzystała ze zwolnienia od podatku.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy uznać należy za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.