IPPP2/4512-272/15-4/IZ | Interpretacja indywidualna

Istota dotyczy prawa do odliczenia podatku naliczonego
IPPP2/4512-272/15-4/IZinterpretacja indywidualna
 1. budowle
 2. budynek
 3. nieruchomość zabudowana
 4. odliczenie podatku
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy - przedstawione we wniosku z dnia 25 marca 2015 r. (data wpływu 30 marca 2015 r.), uzupełnionym na wezwanie tut. Organu pismem z dnia 25 czerwca 2015 r. (data wplywu 26 czerwca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 marca 2015 r. wpłynął ww. wniosek, uzupełniony pismem z dnia 25 czerwca 2015 r.(data wpływu 26 czerwca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polsce (dalej: Wnioskodawca lub Nabywca) jest podatnikiem VAT prowadzącym m.in. działalność gospodarczą w zakresie handlu detalicznego w sklepach wielkopowierzchniowych (hipermarketach), a także wynajmu powierzchni handlowych.

Zbywca jest podatnikiem VAT mającym siedzibę na terenie Polski (dalej: Zbywca). Przedmiotem działalności Zbywcy jest również działalność w zakresie handlu detalicznego w sklepach wielkopowierzchniowych, a także zarządzanie i wynajem lokali w galeriach handlowych. Działalność Zbywcy w zakresie handlu polega na kompleksowej obsłudze handlu prowadzonego w posiadanych przez siebie hipermarketach. W tym celu Zbywca jest stroną szeregu umów kluczowych z punktu widzenia tego rodzaju biznesu. W szczególności Zbywca jest stroną umów z dostawcami dotyczącymi towarów oferowanych klientom w ramach handlu w hipermarketach, usług magazynowych, usług logistycznych związanych z kluczowym aspektem prowadzonego przez Zbywcę biznesu, tj. sprzedaży towarów w sklepach wielkopowierzchniowych. Zbywca jest także stroną umów dotyczących marketingu i PR związanych z prowadzoną przez siebie działalnością obejmującą przygotowanie materiałów promocyjnych i dbanie o wizerunek w mediach.

Ponadto, Zbywca jest stroną szeregu umów operacyjnych, które umożliwiają prowadzenie bieżącej działalności gospodarczej, w szczególności umów o dostawę mediów, usług telekomunikacyjnych, polis ubezpieczenia mienia, usług sprzątania, serwisowania i konserwacji maszyn i urządzeń, systemów bezpieczeństwa, monitoringu i ochrony, systemów przepompowni ścieków, wynajmu nośników reklamowych, ochrony mienia, wywozu nieczystości, pielęgnacji i utrzymania zieleni, usług transportu autobusowego dla klientów i pracowników itp.

Zbywca zatrudnia własnych pracowników zarówno ze szczebla operacyjnego jak i kierowniczego. Pracownicy ze szczebla operacyjnego zajmują się bieżącą fizyczną obsługą poszczególnych sklepów i mogą być przyporządkowani do poszczególnych sklepów/centrów handlowych. Pracownicy ze szczebla kierowniczego zajmują się kompleksowo działalnością Zbywcy, w szczególności zarządzaniem sklepami, dostawami oraz galeriami handlowymi posiadanymi przez Zbywcę. Pracownicy ze szczebla kierowniczego zarządzają także kadrami, rozliczeniami księgowymi, sprawozdawczością finansową oraz funkcjonowaniem wewnętrznych sieci informatycznych. Pracownicy szczebla kierowniczego nie mogą być przyporządkowani do poszczególnych lokalizacji.

Zbywca posiada własne środki trwałe umożliwiające prowadzenie działalności gospodarczej, w szczególności budynki hipermarketów i galerii handlowych, wyposażenie hipermarketów i poszczególnych lokali, maszyny i urządzenia, zapasy. Wnioskodawca planuje nabycie od Zbywcy nieruchomości oraz powiązanych z nimi środków trwałych, np. wyposażenie hipermarketów i zapasy towarów w tych hipermarketach, które będą służyć opodatkowanej aktywności Wnioskodawcy (dalej: Transakcja).

Planowana Transakcja będzie obejmować w szczególności:

 1. niezabudowaną działkę gruntową, która zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod zabudowę (dalej: Nieruchomość 1);
  • budynek centrum handlowego (obejmujące hipermarket i galerię handlową) wraz z infrastrukturą przynależną (plac parkingowy, stacja paliw, które stanowią budowle w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego) (dalej: Nieruchomość 2); oraz
  • budynek centrum handlowego (obejmujące hipermarket i galerię handlową) wraz z infrastrukturą przynależną (plac parkingowy, stacja paliw, które stanowia budowle w rozumieniu Prawa budowlanego) (dalej: Nieruchomość 3). (Nieruchomość 1 łącznie z Nieruchomością 2 oraz Nieruchomością 3 dalej jako Nieruchomości).

Poza wyżej wymienionymi Nieruchomościami, Zbywca posiada również inne galerie handlowe i hipermarkety, zapasy i związane z nimi środki trwałe, które nie będą przedmiotem sprzedaży. Zbywca planuje dalszy rozwój w zakresie sprzedaży wielkopowierzchniowej.

Nieruchomość 1 została nabyta przez Zbywcę w 2006 roku. Transakcja nabycia Nieruchomości1 była opodatkowana podatkiem VAT, a Zbywcy przysługiwało pełne prawo do odliczenia VAT naliczonego. Na Nieruchomości 1 nie znajdują się żadne obiekty budowlane tj. budynki, budowle oraz ogrodzenia i utwardzenia terenu.

Nieruchomość 1, nie była nigdy przedmiotem umowy najmu, czy innej podobnej umowy cywilnoprawnej, na podstawie której była częściowo bądź całkowicie udostępniona osobom trzecim.

Nieruchomości 2 i 3 zostały wybudowane przez Zbywcę odpowiednio w roku 2002 i 2004, tj. na ponad 2 lata przed planowaną datą ich sprzedaży na rzecz Wnioskodawcy. Inwestycja polegająca na wybudowaniu Nieruchomości 2 i 3 była opodatkowana VAT, a Zbywca miał prawo i odliczył podatek VAT naliczony. Od czasu wybudowania Nieruchomości jakiekolwiek przeprowadzone ulepszenia nie przekroczyły 30% wartości początkowej. Jednocześnie od momentu zakończenia budowy oraz rozpoczęcia użytkowania Nieruchomości 2 oraz Nieruchomości 3, Nieruchomości te zostały częściowo oddane do użytkowania najemcom w ramach czynności opodatkowanych VAT, a w pozostałej części była wykorzystywana na potrzeby własne Zbywcy (np. hipermarket).

Część powierzchni budynku hipermarketu i galerii handlowej Nieruchomości 2, została oddana do użytkowania najemcom w roku zakończenia budowy tj. w roku 2002. Umowy najmu zawarte w 2002 roku obowiązywały przez okres co najmniej 5 lat. Z infrastruktury przynależnej wynajmowany był przez co najmniej 2 lata punkt dotyczący sprzedaży gazu, ale nie od początku istnienia Nieruchomości 2. W pozostałej części do chwili obecnej powierzchnia budynku hipermarketu, galerii handlowej oraz infrastruktury przynależnej stanowiącej budowle była wykorzystywana na potrzeby własne Zbywcy.

Część powierzchni budynku hipermarketu i galerii handlowej Nieruchomości 3, została oddana do użytkowania najemcom w roku zakończeniu budowy tj. w roku 2004. Umowy najmu zawarte w 2004 obowiązywały przez okres co najmniej 5 lat. Z infrastruktury przynależnej wynajmowany był przez co najmniej 2 lata punkt dotyczący sprzedaży gazu, ale nie od początku istnienia Nieruchomości 3. W pozostałej części do chwili obecnej powierzchnia budynku hipermarketu, galerii handlowej oraz infrastruktury przynależnej stanowiącej budowle była wykorzystywana na potrzeby własne Zbywcy.

Przedmiot Transakcji, zarówno Nieruchomość 1, 2 i 3, jak też żadna z ich części, nie były i nie są wyodrębnione w istniejącym przedsiębiorstwie Zbywcy pod względem organizacyjnym, w szczególności nie stanowiły i nie stanowią oddziału/ów, które samodzielnie sporządzają sprawozdania finansowe.

W ramach struktury organizacyjnej istnieje odrębna ewidencja rachunkowa działalności prowadzonych przez poszczególne centra handlowe, w szczególności odrębne rachunki bankowe oraz konta rachunkowe, w oparciu o które istnieje możliwość przyporządkowania przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań, a także określenie wyniku finansowego osiągniętego przez działalność każdego z nich. Zbywca jednak nie sporządza odrębnych sprawozdań finansowych dla poszczególnych lokalizacji i taki całkowity podział finansowy nie jest możliwy (jak wskazano, Zbywca posiada m.in. centralę obsługującą wszystkie sklepy/galerie handlowe, które również ponoszą koszty).

W ramach planowanej transakcji nabycia Nieruchomości, zgodnie z art. 678 § 1 Kodeksu cywilnego (ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.; dalej: KC), Nabywca wstąpi z mocy prawa w stosunki z umów najmu na miejsce Zbywcy. Dodatkowo, Zbywca przeniesie na Nabywcę jako integralną część wartości Nieruchomości w ramach ustalonej ceny część ruchomości (maszyny, urządzenia) oraz wartości niematerialnych i prawnych (oprogramowanie, licencje), odpowiednie koncesje oraz zapasy związane z Nieruchomościami (w szczególności w hipermarketach).

W związku z nabyciem Nieruchomości, Nabywca przejmie w trybie art. 23(1) Kodeksu pracy (ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy; t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm. dalej: KP) niektórych pracowników, którzy obecnie wykonują swoje obowiązki służbowe na terenie Nieruchomości 2 i 3 (głównie kasjerzy, magazynierzy, etc.). Należy podkreślić, że powyższe będzie dotyczyć wyłącznie ww. pracowników operacyjnych i nie będzie obejmowało pracowników kadry kierowniczej, działów księgowości, kadr, informatyki etc. jak i pracowników operacyjnych pozostałych sklepów / galerii handlowych, którzy umożliwiają, i w dalszym ciągu będą umożliwiać działalność Zbywcy w prowadzonym zakresie.

Ponadto, w związku z nabyciem Nieruchomości, Nabywca nie przejmie praw i obowiązków wynikających z umów związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa Zbywcy, takich jak umowy dotyczące zatowarowania, usług logistycznych, usług magazynowych, dotyczących zarządzania Nieruchomościami, umów marketingowych, umów ubezpieczenia etc.

Umowy te w zakresie pozostałych sklepów i galerii handlowych będą kontynuowane przez Zbywcę.

Jednocześnie, planowana transakcja nie obejmie przeniesienia należności Zbywcy (w tym ewentualnych należności związanych z czynszem za wynajem Nieruchomości 2 i 3 powstałych przed transakcją), rachunków bankowych czy środków pieniężnych zdeponowanych na rachunkach Zbywcy (innych niż kaucje wpłacone przez najemców związane z przenoszonymi z mocy prawa - umowami najmu).

W stosunku do budynku hipermarketu, galerii handlowej oraz infrastruktury towarzyszącej stanowiącej budowle (plac parkingowy i stacja paliw) posadowionych na Nieruchomości 2 doszło do pierwszego zasiedlenia w rozumieniu art. 2 pkt 14 Ustawy o VAT w roku 2002 r. w części, w jakiej budynki te i budowle zostały oddane w najem. Po roku 2002 r. w stosunku do budynku hipermarketu, galerii handlowej oraz budowli (plac parkingowy i stacja paliw) nie były ponoszone wydatki na ich ulepszenie, których wartość stanowiłaby, lub przekroczyłaby 30% wartości początkowej tych obiektów.

W stosunku do budynku hipermarketu, galerii handlowejoraz infrastruktury towarzyszącej stanowiącej budowle (plac parkingowy i stacja paliw) posadowionych na Nieruchomości 3 doszło do pierwszego zasiedlenia w rozumieniu art. 2 pkt 14 Ustawy o VAT w roku 2004 r. w części, w jakiej budynki te i budowle zostały oddane w najem. Po roku 2004 r. w stosunku do budynku hipermarketu, galerii handlowej oraz budowli (plac parkingowy i staja paliw) nie były ponoszone wydatki na ich ulepszenie, których wartość stanowiłaby, lub przekroczyłaby 30% wartości początkowej tych obiektów.

Sprzedaż części Nieruchomości 2 oraz Nieruchomości 3 zostanie dokonana po upływie 2 lat od ich pierwszego zasiedlenia. W rezultacie Transakcja w odniesieniu do części Nieruchomości 2 oraz Nieruchomości 3 spełniać będzie wstępnie warunki pozwalające na zastosowanie zwolnienia przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 10 Ustawy o VAT, przy czym strony transakcji, na podstawie art. 43 ust. 10 Ustawy o VAT, mają zamiar złożyć oświadczenie o rezygnacji z przedmiotowego zwolnienia.

W pozostałej części (dotychczas używanej na potrzeby własne Zbywcy), pierwsze zasiedlenie Nieruchomości 2 i 3 zostanie dokonane w związku z planowaną dostawą.

Nabywca nie przejmie również innych zobowiązań Zbywcy związanych z Nieruchomościami lub jego przedsiębiorstwem, w tym istniejących w dniu transakcji zobowiązań handlowych. W efekcie, po dokonaniu wyżej wskazanej transakcji (t.j. zbyciu Nieruchomości), Zbywca będzie prowadził dalszą taką samą działalność przy pomocy pracowników operacyjnych w pozostałych nieruchomościach oraz kadry kierowniczej.

W ramach kontynuowania działalności będzie spłacać zobowiązania oraz dochodzić swoich należności, jak również pozostanie stroną wskazanych wyżej umów nieprzenoszonych na Nabywcę, które związane będą z jego dalszą działalnością sprzedażą w sklepach wielkopowierzchniowych i wynajmem powierzchni w galeriach handlowych.

Wnioskodawca oraz Zbywca przed dniem dokonania dostawy złożą właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego zgodnie oświadczenie, że wybierają opodatkowanie dostawy Nieruchomości 2 i 3. Nabywca zwraca uwagę, że analogiczne zapytanie w odniesieniu do Transakcji zostało skierowane również przez Zbywcę do Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w świetle opisanego zdarzenia przyszłego, Nabywca będzie miał prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktury dokumentującej Transakcję w konsekwencji opodatkowania Transakcji podstawową stawką VAT (obecnie 23%) jako odpłatnej dostawy towarów...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Zdaniem Nabywcy, będzie on miał prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego wynikającego z faktury dokumentującej Transakcję na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT. Powyższa konkluzja wynika z m.in. z następujących faktów i jest bardziej szczegółowo uzasadniona w dalszej części wniosku:

 1. klasyfikacji natury przedmiotu analizowanej Transakcji, który w ocenie Wnioskodawcy nie powinien być utożsamiany z przedsiębiorstwem lub jego zorganizowaną częścią gdyż stanowi jedynie zespół oddzielnych aktywów, a więc podlega opodatkowaniu VAT;
 2. Nieruchomość 1 jest gruntem niezabudowanym, przeznaczonym pod zabudowę na podstawie aktualnie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a więc podlega opodatkowaniu 23 % VAT;
 3. dostawa części Nieruchomości 2 oraz Nieruchomości 3 będzie dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia, a zatem nie będzie ona mogła korzystać ze zwolnienia przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, a więc podlega opodatkowaniu 23% VAT;
 4. poprzez złożenie oświadczenia, o którym mowa w art. 43 ust. 10 pkt 2 ustawy o VAT, Wnioskodawca zrezygnuje ze zwolnienia z opodatkowania dostawy pozostałej części Nieruchomości 2 oraz Nieruchomości 3 na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, co spowoduje, iż transakcja w tej części również będzie podlegała opodatkowaniu VAT;
 5. braku zastosowania do przedmiotowej Transakcji obligatoryjnego zwolnienia zawartego w art. 43 ust. 1 pkt l0a ustawy o VAT ze względu na przysługujące Zbywcy prawo do odliczenia podatku naliczonego;
 6. nie zaistnieją przesłanki określone w art. 88 ustawy o VAT, w szczególności Transakcja będzie podlegać przepisom ustawy o VAT i opodatkowaniu podstawową stawką VAT (obecnie 23%);
 7. Wnioskodawca będzie wykorzystywać Nieruchomości do wykonywania czynności opodatkowanych.

UZASADNIENIE STANOWISKA WNIOSKODAWCY

Ad. pytania nr 1

Podleganie Transakcji przepisom ustawy o VAT

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu podlega odpłatna dostawa towarów na terytorium kraju. Natomiast przez dostawę towarów zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o VAT rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Nieruchomości będące przedmiotem Transakcji niewątpliwie wypełniają znamiona definicji towarów, o której mowa w art. 2 pkt 6 ustawy o VAT. Tym samym, sprzedaż Nieruchomości przez Zbywcę będzie kwalifikowana jako odpłatna dostawa towarów.

Jednocześnie, Nabywca pragnie wskazać, że w przedmiotowym zdarzeniu przyszłym zastosowania nie znajdzie art. 6 pkt 1 ustawy o VAT, zgodnie z którym przepisów ustawy nie stosuje się m.in. do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części.

Pojęcie przedsiębiorstwa nie zostało co prawda zdefiniowane w ustawie o VAT, niemniej, zgodnie z przyjętą praktyką, do której przychylają się także organy podatkowe i sądy administracyjne, należy w tym przypadku odnieść się do definicji przedsiębiorstwa zawartej w art. 55(1) KC, który stanowi, że: „Przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej. Obejmuje ono w szczególności: oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa), własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości, prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych, wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne, koncesje, licencje i zezwolenia, patenty i inne prawa własności przemysłowej, majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne, tajemnice przedsiębiorstwa, księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej”.

W związku z powyższym, należy uznać, że dla klasyfikacji danej transakcji jako zbycia przedsiębiorstwa istotne będzie zachowanie więzi funkcjonalnych pomiędzy poszczególnymi składnikami majątku, tak, aby możliwe było prowadzenie samodzielnej działalności wyłącznie w oparciu o te składniki.

Z kolei zgodnie z art. 2 pkt 27e ustawy o VAT, zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania,

W świetle powyższych definicji, aby mówić o nabyciu przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, przenoszony zespół składników majątkowych powinien być co najmniej wyodrębniony organizacyjnie oraz finansowo w istniejącym przedsiębiorstwie, względnie umożliwiać prowadzenie samodzielnej działalności gospodarczej wyłącznie w oparciu o te składniki (wyodrębnienie funkcjonalne).

Tymczasem, w omawianym przypadku, Zbywca dokona zbycia składników majątkowych, w szczególności Nieruchomości, które nie są na wskazanych płaszczyznach wyodrębnione w działalności Zbywcy. Chociaż konsekwencją Transakcji będzie przeniesienie przez Zbywcę na rzecz Nabywcy określonych aktywów oraz praw i obowiązków wynikających z umów (np. umów najmu w galeriach handlowych znajdujących się w Nieruchomości 2 oraz Nieruchomości 3) to nastąpi to automatycznie, z mocy prawa, niezależnie od woli Zbywcy i ustaleń stron Transakcji.

Jednocześnie, na Nabywcę nie przejdą zobowiązania Zbywcy takie jak istniejące na dzień Transakcji zobowiązania handlowe (poza zobowiązaniami ściśle i nierozerwalnie związanymi z Nieruchomością, tj. kaucjami wpłaconymi przez najemców związanych z przenoszonymi z mocy prawa umowami najmu).

Zbywca pozostanie również stroną umów związanych z jego dalszą działalnością, takich jak umowy dotyczące zatowarowania, usług logistycznych, usług magazynowych, dotyczących zarządzania nieruchomościami, umów marketingowych, umów ubezpieczenia etc.

Ponadto, Transakcja nie będzie skutkować przeniesieniem rachunków bankowych ani środków pieniężnych Zbywcy zdeponowanych na jego rachunkach.

Umowy te w zakresie pozostałych sklepów będą kontynuowane przez Zbywcę, który będzie w dalszym ciągu prowadził działalność w zakresie działalności handlowej i wynajmu galerii. Zbywca będzie wykorzystywał do tej działalności obecnie posiadane i nieprzenoszone na Nabywcę aktywa.

Podkreślenia wymaga, że wprawdzie Nabywca przejmie niektórych pracowników, którzy obecnie wykonują swoje obowiązki służbowe na terenie Nieruchomości 2 i 3, jednakże będzie to dotyczyło wyłącznie pracowników niższego szczebla. Natomiast pracownicy kadry kierowniczej, mający decydujący wpływ na rozwój oraz bieżące funkcjonowanie przedsiębiorstwa pozostaną w stosunku pracy ze Zbywcą.

Tym samym, zdaniem Wnioskodawcy, przedmiotem Transakcji nie będzie ani przedsiębiorstwo, ani jego zorganizowana część, ponieważ nie zostały spełnione przesłanki dotyczące wyodrębnienia organizacyjnego oraz finansowego zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Należy także podkreślić, że przejęte aktywa nie umożliwiają w żaden sposób prowadzenia samodzielnej działalności na ich podstawie. Niezbędne jest ich połączenie z systemem finansowania, zaopatrzenia jak również zarządzania magazynami, nieruchomościami oraz personelem i z zawarciem innych umów kluczowych w działalności hipermarketów.

Wszystkie te elementy zostaną zapewnione przez Nabywcę w ramach swojej działalności.

Powyższe znajduje potwierdzenie w interpretacjach indywidualnych wydawanych przez organy podatkowe - przykładowo w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 4 grudnia 2014, sygn. IBPP1/443-845/14/AZb, oraz w orzecznictwie sądów administracyjnych - przykładowo wyrok Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 9 października 2014 r. sygn.. akt. I SA/Rz 594/14.

Zastosowanie właściwej stawki podatku:

 1. Nieruchomość 1

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT dostawa terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane jest zwolniona z VAT. Natomiast w świetle art. 2 pkt 33) ustawy o VAT za tereny budowlane należy uważać grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, lub w przypadku braku takiego planu, zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Nieruchomość 1 jest nieruchomością niezabudowaną. Jednocześnie dla terenu, na którym jest położona został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z którym nieruchomość ta jest przeznaczona pod zabudowę.

W związku z powyższym należy stwierdzić, iż w stanie faktycznym będącym przedmiotem niniejszego wniosku nie zostaną spełnione warunki określone w art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT, a zatem przedmiotowa transakcja nie będzie korzystała ze zwolnienia określonego w tym przepisie. Jednocześnie w ustawie o VAT brak jest szczegółowych regulacji na podstawie których do tego typu transakcji miałaby zastosowanie obniżona stawka VAT.

W konsekwencji należy przyjąć, że przedmiotowa Transakcja, w zakresie obejmującym Nieruchomość 1 będzie podlegała opodatkowaniu VAT według stawki podstawowej 23 %.

 1. Nieruchomość 2 oraz Nieruchomość 3

Dostawa budynków, budowli lub ich części podlega co do zasady zwolnieniu z opodatkowania VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, chyba że dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim albo w przypadku, gdy od pierwszego zasiedlenia upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Na podstawie art. 2 pkt 14 ustawy o VAT przez pierwsze zasiedlenie należy rozumieć oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

 1. wybudowaniu; lub
 2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Wnioskodawca pragnie zwrócić uwagę, że od momentu zakończeniu budowy oraz rozpoczęcia użytkowania Nieruchomości 2 oraz Nieruchomości 3 wraz z przynależną infrastrukturą (tj. odpowiednio od 2002 i 2004 roku), powierzchnia hipermarketu i galerii handlowej została częściowo oddana do użytkowania najemcom w ramach czynności opodatkowanych VAT a w pozostałej części była wykorzystywana na potrzeby własne Zbywcy. Dodatkowo w stosunku do Nieruchomości 2 oraz Nieruchomości 3 oraz przynależnej infrastruktury nie były ponoszone wydatki na ulepszenie, których wartość stanowiłaby, lub przekroczyłaby, 30% ich wartości początkowej.

Mając powyższe na uwadze, odpowiednio w 2002 i 2004 roku doszło do częściowego pierwszego zasiedlenia Nieruchomości 2 oraz Nieruchomości 3 wraz z przynależną infrastrukturą. Konsekwentnie, sprzedaż części Nieruchomości 2 oraz Nieruchomości 3 zostanie dokonana po upływie 2 lat od ich pierwszego zasiedlenia. W rezultacie Transakcja w odniesieniu do części Nieruchomości 2 oraz Nieruchomości 3 zostanie objęta zwolnieniem przewidzianym w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy VAT.

Jednocześnie Wnioskodawca oraz Zbywca, będący podatnikami VAT, zamierzają złożyć wyżej opisane oświadczenie celem rezygnacji ze zwolnienia przed dokonaniem Transakcji. W związku z tym Transakcja w tej części będzie podlegała opodatkowaniu VAT.

Dodatkowo Wnioskodawca pragnie zwrócić uwagę, że część Nieruchomości 2 oraz Nieruchomości 3 jest wykorzystywana na potrzeby własne Zbywcy i nie zostały formalnie zasiedlone w ramach pierwszego zasiedlenia, w konsekwencji czego Transakcja w odniesieniu do tych części Nieruchomości 2 oraz Nieruchomości 3 nie będzie mogła korzystać ze zwolnienia przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy VAT.

Na podstawie z art. 43 ust. 10 podatnik może zrezygnować ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10, i wybrać opodatkowanie dostawy budynków, budowli lub ich części, pod warunkiem, że dokonujący dostawy i nabywca budynku, budowli lub ich części:

 • są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni;
 • złożą, przed dniem dokonania dostawy tych obiektów właściwemu dla ich nabywcy naczelnikowi urzędu skarbowego, zgodne oświadczenie, że wybierają opodatkowanie dostawy budynku, budowli lub ich części.

Dostawa budynków, budowli lub ich części może podlegać także zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT pod warunkiem, że zostaną spełnione łącznie następujące przesłanki:

 • w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
 • dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Powyższy przepis odnosi się jednak wyłącznie do czynności nieobjętym zwolnieniem, o którym mowa w art. 43 ust. l pkt 10 ustawy o VAT. Zdaniem Wnioskodawcy zwolnienie określone na podstawie art. 43 ust. 1 pkt l0a Ustawy o VAT nie znajdzie zastosowania do dostawy części Nieruchomości 2 oraz Nieruchomości 3 wykorzystywanych na potrzeby własne Zbywcy i nie korzystających ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 Ustawy o VAT, ponieważ jak wskazał Wnioskodawca, w związku z wydatkami poczynionymi na wybudowanie Nieruchomości 2 oraz Nieruchomości 3 przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego, którego to odliczenia Zbywca dokonał.

Tym samym, biorąc pod uwagę powyższe, dostawa Nieruchomości 2 oraz Nieruchomości 3 również będzie podlegała opodatkowaniu VAT według podstawowej stawki (obecnie 23%), jako że:

 1. Transakcja w odniesieniu do części Nieruchomości 2 oraz Nieruchomości 3 oddanych do użytkowania najemcom w ramach czynności opodatkowanych VAT co do zasady podlegają zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, gdyż planowana data sprzedaży nastąpi po 2 latach od pierwszego ich zasiedlenia;
 2. Wnioskodawca oraz Zbywca zamierzają złożyć oświadczenie o rezygnacji ze zwolnienia przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 10 na podstawie art. 43 ust. 10 ustawy o VAT;
 3. Transakcja w odniesieniu do części Nieruchomości 2 oraz Nieruchomości 3 wykorzystywanych na potrzeby własne Zbywcy nie będą podlegały zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, gdyż zostaną dokonane w ramach pierwszego zasiedlenia;
 4. Nie znajdzie zastosowania obligatoryjne zwolnienie przewidziane w art. 43 ust. 1 pkt l0a ustawy o VAT w odniesieniu do części Nieruchomości 2 oraz Nieruchomości 3 nie objętych zwolnieniem wynikającym z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT z uwagi na prawo Zbywcy do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z wydatkami poczynionymi na wybudowanie części Nieruchomości 2 oraz Nieruchomości 3, którego to odliczenia Zbywca dokonał.

Prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z Transakcją

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Kwotę podatku naliczonego, zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy o VAT stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego, Nabywca na moment Transakcji będzie zarejestrowanym podatnikiem VAT. Składniki majątkowe nabyte w ramach Transakcji będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności opodatkowanych VAT w zakresie handlu detalicznego w sklepach wielkopowierzchniowych (hipermarketach), a także wynajmu powierzchni handlowych. Tak więc spełniony zostanie podstawowy warunek prawa do odliczenia VAT naliczonego tj. związek nabytych Nieruchomości z czynnościami opodatkowanymi.

Dodatkowo, zdaniem Nabywcy, do dostawy Nieruchomości w ramach Transakcji nie znajdzie zastosowania art. 88 ustawy o VAT. W szczególności zastosowania nie znajdzie ust. 3a pkt 2, tego artykułu, w myśl którego „nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego (...) faktury (...) w przypadku gdy (...) transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku (...)”.

Wynika to z faktu, że jak wskazano wyżej Transakcja w pełnym zakresie będzie podlegać przepisom ustawy o VAT i opodatkowaniu podstawową stawką VAT jako dostawa towarów, nie podlegając pod żadne wymienione w ustawie zwolnienia i/lub wyłączenia (w szczególności dotyczące przedsiębiorstwa/zorganizowanej części przedsiębiorstwa).

W konsekwencji, Nabywcy przysługiwać będzie prawo do odliczenia VAT naliczonego, wynikającego z faktury dokumentującej nabycie Nieruchomości,

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do ar. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Wskazać również należy, że zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy – zwalnia się od podatku dostawę towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Zwolnienie od podatku określone w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy, od 1 stycznia 2014 r. dotyczy wszystkich towarów – zarówno nieruchomości, jak i ruchomości – przy nabyciu (imporcie lub wytworzeniu) których nie przysługiwało podatnikowi prawo do odliczenia podatku VAT i wykorzystywanych – niezależnie od okresu ich używania przez podatnika (kilka dni, miesięcy czy lat) – wyłącznie do działalności zwolnionej od podatku VAT.

Uwzględniając okoliczności sprawy, z których wynika, że Zbywca wykorzystywał wskazane we wniosku Nieruchomości do czynności opodatkowanych analiza treści art. 43 ust. 1 pkt 2 staje się bezprzedmiotowa.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Niniejsza interpretacja dotyczy wyłącznie podatku od towarów i usług. W zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych wydane zostanie odrębne rozstrzygniecie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty powiązane lub podobne:

IBPP1/443-845/14/AZb | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.