IPPP2/4512-160/15-4/AO | Interpretacja indywidualna

W zakresie zwolnienia z podatku VAT planowanej transakcji sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkami i prawa do rezygnacji ze zwolnienia z podatku VAT, tym samym opodatkowania podatkiem VAT dokonywanej dostawy Nieruchomości z zastosowaniem 23% stawki podatku VAT
IPPP2/4512-160/15-4/AOinterpretacja indywidualna
 1. budynek
 2. nieruchomość zabudowana
 3. pierwsze zasiedlenie
 4. rezygnacja ze zwolnienia
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy - przedstawione we wniosku z 23 lutego 2015 r. (data wpływu 24 lutego 2015 r.) uzupełnionym pismem z 16 kwietnia 2015 r. (data wpływu 20 kwietnia 2015 r.) na wezwanie Organu z 10 kwietnia 2015 r. znak sprawy IPPP2/4512-160/15-2/AO (skutecznie doręczone 13 kwietnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z podatku VAT planowanej transakcji sprzedaży Nieruchomości i prawa do rezygnacji ze zwolnienia z podatku VAT, tym samym opodatkowania podatkiem VAT dokonywanej dostawy Nieruchomości z zastosowaniem 23% stawki podatku VAT - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 lutego 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z podatku VAT planowanej transakcji sprzedaży Nieruchomości i prawa do rezygnacji ze zwolnienia z podatku VAT, tym samym opodatkowania podatkiem VAT dokonywanej dostawy Nieruchomości z zastosowaniem 23% stawki podatku VAT. Przedmiotowy wniosek uzupełniony został pismem z 16 kwietnia 2015 r. (data wpływu 20 kwietnia 2015 r.) na wezwanie Organu z 10 kwietnia 2015 r. znak sprawy IPPP2/4512-160/15-2/AO (data doręczenia 13 kwietnia 2015 r.).

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej, Sp. z o.o. (dalej: Spółka, Wnioskodawca) będąca zarejestrowanym, czynnym podatnikiem VAT, planuje dokonać sprzedaży nieruchomości na rzecz nabywcy będącego również zarejestrowanym, czynnym podatnikiem VAT (dalej: Nabywca).

Nieruchomość ta składa się z prawa wieczystego użytkowania gruntu oraz budynków znajdujących się na tym gruncie (dalej: Nieruchomość).

Przedmiotowa Nieruchomość została przez Spółkę nabyta w 2011 r. w drodze transakcji aportu (przy czym samo wydanie Nieruchomości nastąpiło 1 stycznia 2012 r.), która to czynność na mocy obowiązujących regulacji podlegała zwolnieniu z VAT. Od momentu nabycia, Spółka nie ponosiła wydatków inwestycyjnych przekraczających 30% wartości początkowej związanych z omawianą Nieruchomością.

Budynki stanowiące składnik niniejszej Nieruchomości są wykorzystywane przez Spółkę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, w części na własne potrzeby oraz w części są one przedmiotem umów najmu zawartych pomiędzy Spółką a podmiotami trzecimi. Niemniej jednak przed dokonaniem sprzedaży Nieruchomości umowy najmu, których stroną jest Spółka zostaną rozwiązane.

Poza sprzedażą samej Nieruchomości, Spółka zamierza dokonać zbycia autorskich praw majątkowych do projektu budowlanego zespołu wielofunkcyjnego (dalej: Projekt) oraz dokumentacji Projektu, w tym przenieść pozwolenia i decyzje związane z przedmiotowym Projektem na rzecz Nabywcy. Wspomniany Projekt dotyczy przyszłej budowy zespołu wielofunkcyjnego (biura, część hotelowo-apartamentowa) wraz z infrastrukturą towarzyszącą na gruncie, który będzie przedmiotem sprzedaży (wraz z położonymi na nim obecnie budynkami).

Zgodnie z informacjami posiadanymi przez Spółkę, po dokonaniu transakcji sprzedaży, budynki znajdujące się na gruncie będą przedmiotem rozbiórki, a w ich miejsce mają powstać nowe naniesienia (zawarte w Projekcie).

Wnioskodawca jednak wskazuje, iż wszelkie czynności inwestycyjne w tym zakresie oraz decyzje co do działań inwestycyjnych będą dokonywane już przez Nabywcę.

W piśmie uzupełniającym złożony wniosek Wnioskodawca wyjaśnił, że opisane we wniosku autorskie prawa majątkowe do projektu budowlanego zespołu wielofunkcyjnego oraz dokumentację Projektu Spółka nabyła w ramach transakcji kupna/sprzedaży od innego podmiotu na podstawie faktury VAT. W konsekwencji, w ocenie Spółki nie jest ona twórcą w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Spółka wskazuje ponadto, iż przysługują jej prawa autorskie do projektu będącego elementem transakcji sprzedaży (jak wskazano wyżej Spółka nabyła wcześniej prawa autorskie od podmiotu trzeciego). Dodatkowo Spółka w ramach transakcji sprzedaży nieruchomości przedstawionej w opisie planowanego zdarzenia przyszłego, dokona również sprzedaży wspomnianych praw autorskich do omawianego projektu na rzecz nabywcy.

Tak jak już Spółka wskazywała, obok sprzedaży nieruchomości zamierza ona dokonać również zbycia autorskich praw majątkowych do projektu budowlanego zespołu wielofunkcyjnego oraz dokumentacji projektu. W związku z dokonaniem sprzedaży, strony ustalą wynagrodzenie, które nabywca będzie zobowiązany uiścić w związku z nabyciem przedmiotowych składników.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy planowana transakcja sprzedaży Nieruchomości będzie podlegała zwolnieniu z VAT...
 2. Czy w stosunku do planowanej transakcji sprzedaży Nieruchomości, Wnioskodawca będzie uprawniony do rezygnacji ze zwolnienia z VAT i tym samym opodatkowania VAT dokonywanej dostawy z zastosowaniem 23% stawki VAT...

Stanowisko Wnioskodawcy,

 1. Planowana transakcja sprzedaży Nieruchomości będzie podlegała zwolnieniu z VAT.
 2. W stosunku do planowanej transakcji sprzedaży Nieruchomości, Wnioskodawca będzie uprawniony do rezygnacji ze zwolnienia z VAT i wyboru opodatkowania VAT dokonywanej dostawy z zastosowaniem 23% stawki VAT.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy

Ad. 1.

Objęcie transakcji regulacjami ustawy o VAT

Zgodnie z brzmieniem art. 5 ust. 1 ustawy o VAT opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega m.in. odpłatna dostawa towarów na terytorium kraju. Z kolei art. 7 ust. 1 tej ustawy stanowi, że przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. W konsekwencji, w związku z faktem, że sprzedaż Nieruchomości stanowi dostawę towaru jest to czynność podlegająca opodatkowaniu na mocy przepisów ustawy o VAT.

Zwolnienie z VAT

Zgodnie z brzmieniem art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT zwalnia się od podatku dostawę budynków/budowli lub ich części z wyjątkiem, gdy:

 1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku/budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Z kolei na mocy art. 2 pkt 14 ustawy o VAT, pod pojęciem pierwszego zasiedlenia rozumieć należy oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części po ich:

 1. wybudowaniu lub
 2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

W związku z powyższym, mając na uwadze, że w roku 2011 przedmiotowa Nieruchomość została wniesiona aportem do Spółki, która to czynność korzystała ze zwolnienia z VAT, a od tego czasu nie były dokonywane inwestycje, które przekraczałyby 30% wartości początkowej Nieruchomości, w ocenie Spółki, planowana sprzedaż nie będzie dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia (ani też w okresie krótszym niż 2 lata od pierwszego zasiedlenia).

Mając na uwadze powyższe, w ocenie Spółki, sprzedaż Nieruchomości będzie korzystała ze zwolnienia z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.

Podstawa opodatkowania

Należy podkreślić, że zgodnie z art. 29a ust. 8 ustawy o VAT w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntów.

Powyższe oznacza, iż w sytuacji, gdy przedmiotem transakcji sprzedaży są nieruchomości gruntowe z posadowionymi na nich budowlami/budynkami trwale związanymi z gruntem, co do zasady, grunt będący przedmiotem sprzedaży podlega opodatkowaniu według takiej stawki VAT, jaką opodatkowane są budynki na nim posadowione.

Stosownie natomiast do ust. 9 tej regulacji, powyższego przepisu nie stosuje się do czynności oddania w użytkowanie wieczyste gruntu, dokonywanego m.in. z równoczesną dostawą budynków trwale z gruntem związanych. Niemniej jednak mając na uwadze, że Spółka dokonuje sprzedaży wieczystego użytkowania a nie oddania w wieczyste użytkowanie gruntu, w jej ocenie wyłącznie to nie znajdzie zastosowania.

Konsekwentnie, sprzedaż prawa wieczystego użytkowania gruntu wraz z budynkami znajdującymi się na tym gruncie będzie opodatkowana stawką właściwą dla tych budynków. Tym samym jak wskazano powyżej, zdaniem Wnioskodawcy dostawa przedmiotowej Nieruchomości podlegać będzie zwolnieniu z VAT.

Ad. 2.

Zgodnie z art. 43 ust. 10 ustawy o VAT, podatnik może zrezygnować ze zwolnienia z podatku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10 i wybrać opodatkowanie dostawy budynków, budowli lub ich części, pod warunkiem, że dokonujący dostawy i nabywca są:

 1. zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni;
 2. złożą, przed dniem dokonania dostawy tych obiektów właściwemu dla ich nabywcy naczelnikowi urzędu skarbowego, zgodne oświadczenie, że wybierają opodatkowanie dostawy budynku, budowli lub ich części.

Mając na uwadze, że jak wskazano powyżej, przedmiotowa transakcja zwolniona jest z VAT na mocy art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT oraz jak wynika to z przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego, zarówno Spółka jak i nabywca są zarejestrowani jako czynni podatnicy VAT to w przypadku wyboru opcji opodatkowania (pod warunkiem złożenia przed momentem dokonania transakcji odpowiedniego oświadczenia o wyborze opodatkowania) transakcja będzie podlegała opodatkowaniu z zastosowaniem 23% stawki VAT.

Wnioskodawca wskazuje, iż podobne stanowisko zostało zaprezentowane w interpretacji indywidualnej wydanej w imieniu Ministra Finansów przez:

 • Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w dniu 4 grudnia 2014 r. o numerze: IBPP1/443-830/14/BM, w której organ wskazał, że: „Z uwagi na fakt, iż zarówno Wnioskodawca (zbywca budynku handlowo-usługowego) jak i nabywca - są zarejestrowanymi czynnymi podatnikami podatku VAT, a planowana transakcja spełnia warunki dla uznania jej za czynność zwolnioną od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 cyt. ustawy, to Wnioskodawca będzie uprawniony na podstawie art. 43 ust. 10 ustawy do rezygnacji ze zwolnienia i opodatkowania tej dostawy podatkiem VAT na zasadach ogólnych, po spełnieniu warunków określonych w art. 43 ust. 10 i 11 co do złożenia w tym zakresie stosownego oświadczenia.
 • Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w dniu 15 października 2014 r. o numerze: IPPP3/443-721/14-2/IG w której Organ wskazał, że: pomimo tego, że dostawa Budynku, Budowli lub ich części spełnia przesłanki do zastosowania zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, ustawodawca stworzył podatnikowi możliwość opodatkowania dokonywanej transakcji. Warunkiem jest aby obie strony transakcji były zarejestrowane jako podatnicy VAT czynni oraz aby przed dniem dokonania dostawy budynku, budowli lub ich części złożyły właściwemu dla ich nabywcy naczelnikowi urzędu skarbowego, zgodne oświadczenie, że wybierają opodatkowanie dostawy obiektów zamiast zastosowanie wobec tej dostawy zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy.”
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Organ informuje, że niniejsza interpretacja dotyczy wątpliwości przedstawionych w pytaniu nr 1 i 2 wniosku natomiast w zakresie wątpliwości przedstawionych w pytaniu nr 3 wniosek zostanie rozpatrzony odrębnie.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania niniejszej interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.