IPPP2/443-1085/14-5/BH | Interpretacja indywidualna

Przedmiotem dostawy będzie cały Budynek mieszkalno-usługowy, sklasyfikowany w PKOB w dziale 11, co oznacza, że  zastosowanie będzie miała preferencyjna stawka podatku w wysokości 8% na podstawie art. 41 ust. 2 w zw. z art. 146a pkt 2 ustawy do dostawy całego Budynku.
IPPP2/443-1085/14-5/BHinterpretacja indywidualna
 1. budynek
 2. dostawa
 3. nieruchomości
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy - przedstawione we wniosku z dnia 31 października 2014 r. (data wpływu 3 listopada 2014 r.) uzupełnionym pismem z dnia 4 lutego 2015 r. (data wpływu 9 lutego 2015 r.) na wezwanie tut. Organu z dnia 27 stycznia 2015 r. doręczone Stronie w dniu 30 stycznia 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania dostawy całego Budynku (pyt. nr 2 wniosku) jest - nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 listopada 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania dostawy Nieruchomości. Przedmiotowy wniosek został uzupełniony w dniu 4 lutego 2015 r. na wezwanie tut. Organu z dnia 27 stycznia 2015 r. Nr IPPP2/443-1085/14-2/BH.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawczyni jest syndykiem masy upadłości Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej w upadłości likwidacyjnej (Upadły). Syndyk uzyskał zezwolenie Rady Wierzycieli na dalsze prowadzenie przedsiębiorstwa Upadłego.

W skład masy upadłości wchodzi prawo użytkowania wieczystego nieruchomości (Nieruchomość), stanowiącej działki gruntu nr ewidencyjne: 4 i 3/2, o powierzchni 0,2959 ha, dla której Sąd Rejonowy , VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Nieruchomość została oddana w użytkowanie wieczyste z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalno-usługowego z garażem wielostanowiskowym.

Upadły uzyskał pozwolenie na budowę dotyczące niniejszej Nieruchomości, zezwalające na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami na parterze, biurami z wielokondygnacyjnym garażem podziemnym (Budynek). Termin zakończenia budowy został określony na dzień 21 września 2015 r.

W dniu 17 października 2014 r. Syndyk zawarł z Spółka Akcyjna (Spółka) umowę o realizację inwestycji, na mocy której Spółka ma wybudować na Nieruchomości Budynek mieszkalny wielorodzinny z usługami na parterze, biurami z wielokondygnacyjnym garażem podziemnym wraz z infrastrukturą.

W tym samym dniu Wnioskodawca zawarł ze Spółką przedwstępną umowę sprzedaży, na mocy której Wnioskodawca działając na rachunek Upadłego oraz Spółka zobowiązali się zawrzeć umowę sprzedaży, zgodnie z którą Syndyk działając na rachunek Upadłego sprzeda, a Spółka kupi prawo użytkowania wieczystego Nieruchomości i własność Budynku za określoną cenę.

W niniejszej umowie zawarto również zastrzeżenie, zgodnie z którym na żądanie i koszt Spółki wykonanie umowy będzie polegać na tym, że Wnioskodawca i Spółka ustanowią odrębną własność wszystkich samodzielnych lokali znajdujących się w Budynku i Wnioskodawca sprzeda Spółce odrębną własność tych lokali wraz z odpowiednimi udziałami w nieruchomości wspólnej, których to udziałów suma będzie wynosić 100%.

Rada Wierzycieli wyraziła zgodę na zawarcie przez Wnioskodawcę niniejszej umowy.

Strony przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości są zarejestrowane jako podatnicy VAT.

W uzupełnieniu do wniosku z dnia 4 lutego 2015 r. Wnioskodawczyni wskazała, że zgodnie z Polską Klasyfikacją Obiektów Budowlanych wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (Dz. U. Nr 112, poz. 1316 wraz ze zm.) budynek mieszkalno-usługowy z garażem wielostanowiskowym, o którym mowa we wniosku, będzie sklasyfikowany pod symbolem PKOB -1122.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (pyt. nr 2 wniosku):

Czy sprzedaż prawa użytkowania wieczystego i własności budynku będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a jeżeli tak to według jakiej stawki...

Zdaniem Wnioskodawczyni:

Zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT, przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntów.

Jak stanowi art. 233 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 121), (dalej jako k.c.) w granicach, określonych przez ustawy i zasady współżycia społecznego oraz przez umowę o oddanie gruntu Skarbu Państwa lub gruntu należącego do jednostek samorządu terytorialnego bądź ich związków w użytkowanie wieczyste, użytkownik może korzystać z gruntu z wyłączeniem innych osób. W tych samych granicach użytkownik wieczysty może swoim prawem rozporządzać.

Do przeniesienia użytkowania wieczystego stosuje się odpowiednio przepisy o przeniesieniu własności nieruchomości (art 237 k.c.).

Powyższe przepisy wskazują, że rozporządzając swoim prawem, użytkownik wieczysty może przenieść użytkowanie wieczyste na inną osobę. Do przeniesienia użytkowania wieczystego stosowane są przepisy o przeniesieniu własności nieruchomości. Przy czym przez przeniesienie prawa użytkowania wieczystego należy rozumieć przejście tego prawa na podstawie umowy (np. sprzedaży).

Zgodnie z obowiązującymi przepisami budynki i grunty spełniają definicję towaru określoną w art. 2 pkt 6 ustawy o VAT, a ich sprzedaż jest traktowana jako czynność odpłatnej dostawy towarów na terytorium kraju. Dostawę towarów podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług stanowi również zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, co znajduje potwierdzenie w treści art. 7 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT.

Dostawa budynku nie będzie korzystać ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług uregulowanego w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.

W niniejszym stanie faktycznym, między pierwszym zasiedleniem, a dostawą budynku upłynie okres krótszy niż 2 lata.

Odnosząc się do kwestii zastosowania właściwej stawki podatku wskazać należy, że zgodnie z treścią art. 146a ustawy o VAT w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

 1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. art. 110, wynosi 23%;
 2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

Zgodnie z art. 29a ust. 8 ustawy o VAT w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

Sprzedaż gruntu w takim przypadku nie ma charakteru samodzielnego, lecz jest związana z obiektem, który z tym gruntem jest trwale związany.

Z powyższego jednoznacznie wynika, że co do zasady, grunt będący przedmiotem sprzedaży podlega opodatkowaniu według takiej stawki podatku od towarów i usług, jaką opodatkowane są budynki na nim posadowione.

Mając na uwadze powyższe, uznać należy, że w stosunku do dostawy części Budynku, która będzie zaliczona do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, zgodnie z definicją wskazaną w art. 41 ust. 12a, z uwzględnieniem przepisów art. 41 ust. 12b i 12c ustawy o VAT, znajdzie zastosowanie stawka podatku w wysokości 8%. Natomiast sprzedaż części Budynku, która nie będzie objęta społecznym programem mieszkaniowym będzie opodatkowana podatkiem od towarów i usług w stawce podstawowej 23%.

Odpowiednio, sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości związana z wybudowanym Budynkiem będzie uzależniona od statusu poszczególnych części Budynku. Niniejsze oznacza, że sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości będzie opodatkowana według odpowiednich stawek proporcjonalnie do powierzchni poszczególnych części Budynku, tj. w części odpowiadającej udziałowi części mieszkalnej objętej społecznym programem mieszkaniowym w stawce 8%, natomiast w części odpowiadającej udziałowi pozostałej części użytkowej według stawki 23%.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Z wniosku wynika, że Wnioskodawczyni jest syndykiem masy upadłości Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej w upadłości likwidacyjnej. Wnioskodawczyni uzyskała zezwolenie Rady Wierzycieli na dalsze prowadzenie przedsiębiorstwa Upadłego. W skład masy upadłości wchodzi prawo użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Warszawie stanowiącej działki gruntu nr ewidencyjne: 4 i 3/2, , o powierzchni 0,2959 ha, dla której Sąd Rejonowy , VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą . Nieruchomość została oddana w użytkowanie wieczyste z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalno-usługowego z garażem wielostanowiskowym. Upadły uzyskał pozwolenie na budowę dotyczące niniejszej Nieruchomości, zezwalające na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami na parterze, biurami z wielokondygnacyjnym garażem podziemnym (Budynek). Termin zakończenia budowy został określony na dzień 21 września 2015 r. W dniu 17 października 2014 r. Syndyk zawarł z Spółka Akcyjna (Spółka) umowę o realizację inwestycji, na mocy której Spółka ma wybudować na Nieruchomości Budynek mieszkalny wielorodzinny z usługami na parterze, biurami z wielokondygnacyjnym garażem podziemnym wraz z infrastrukturą. W tym samym dniu Wnioskodawczyni zawarła ze Spółką przedwstępną umowę sprzedaży, na mocy której Wnioskodawczyni działając na rachunek Upadłego oraz Spółka zobowiązali się zawrzeć umowę sprzedaży, zgodnie z którą Syndyk działając na rachunek Upadłego sprzeda, a Spółka kupi prawo użytkowania wieczystego Nieruchomości i własność Budynku za określoną cenę.

W uzupełnieniu do wniosku Wnioskodawczyni wskazała, że zgodnie z Polską Klasyfikacją Obiektów Budowlanych wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (Dz. U. Nr 112, poz. 1316 wraz ze zm.) budynek mieszkalno-usługowy z garażem wielostanowiskowym, o którym mowa we wniosku, będzie sklasyfikowany pod symbolem PKOB -1122.

Wnioskodawczyni ma wątpliwości czy sprzedaż prawa użytkowania wieczystego i własności Budynku będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a jeżeli tak to według jakiej stawki.

W myśl art. 7 ust. 1 pkt 6 i pkt 7 ustawy przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste oraz zbycie prawa wieczystego użytkowania gruntów.

Towarami, w myśl art. 2 pkt 6 ustawy, są rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Z powyższych przepisów wynika, że sprzedaż prawa wieczystego użytkowania gruntu należy traktować jak dostawę towarów.

Odnośnie kwestii sposobu opodatkowania czynności sprzedaży prawa wieczystego użytkowania nieruchomości wraz z własnością Budynku należy wskazać, że zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy stawka wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1 (art. 41 ust. 2).

Jednakże, w myśl art. 146a ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

 1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%;
 2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

W treści wskazanej ustawy ustawodawca przewidział dla niektórych towarów i czynności zwolnienie od podatku.

W sytuacji gdy nieruchomość jest zabudowana budynkami, budowlami lub ich częściami ustawa umożliwia zastosowanie zwolnienia od podatku, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 oraz pkt 10a ustawy, po spełnieniu warunków zawartych w tych przepisach.

I tak, w myśl art. 43. ust. 1 pkt 10 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

 1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Definicja pierwszego zasiedlenia, o której mowa powyżej została zawarta w art. 2 pkt 14 ustawy.

Przez pierwsze zasiedlenie rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

 1. wybudowaniu lub
 2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem że:

 1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
 2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10a lit. b, nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat (art. 43 ust. 7a ustawy).

W przedmiotowej sprawie ww. przepisy ustawy nie mogą mieć jednak zastosowania. Budynek, będący przedmiotem sprzedaży zostanie wybudowany we wrześniu 2015 r. Umowa przedwstępna sprzedaży tego budynku została zawarta z B. Spółka Akcyjna w dniu 17 października 2014 r. Z przedstawionych okoliczności wynika zatem, że sprzedaż budynku nastąpi w ramach pierwszego zasiedlenia, w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy. Powyższa sytuacja wyklucza zastosowanie zwolnienia od podatku, które jest przewidziane w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy. Wnioskodawczyni, nie będzie również mogła zastosować do sprzedaży budynku zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy, w sprawie nie będą spełnione warunki wynikające z tego przepisu.

Zwolnienie od podatku przewidziane zostało także w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy, zgodnie z którym, zwalnia się od podatku dostawę towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

W analizowanej sprawie również ten przepis nie będzie miał zastosowania. Przedmiotem planowanej przez Wnioskodawczynię sprzedaży będzie prawo wieczystego użytkowania gruntu zabudowanego budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym z usługami na parterze, biurami z wielokondygnacyjnym garażem podziemnym wraz z infrastrukturą, który to budynek dopiero w przyszłości zostanie wybudowany. A zatem nie będą spełnione warunki zawarte w tym przepisie.

Powyższe okoliczności prowadzą do wniosku, że dostawa Budynku przez Wnioskodawczynię nie może korzystać ze zwolnienia od podatku i powinna być opodatkowana zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy. Należy zauważyć, że stawkę podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, stosuje się – w myśl art. 41 ust. 12 ustawy – do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym rozumie się – stosownie do art. 41 ust. 12a ustawy – obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiekty sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 – wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych, z zastrzeżeniem ust. 12b.

Natomiast w myśl art. 41 ust. 12b ustawy, do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, określonego w ust. 12a, nie zalicza się:

 1. budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 m2,
 2. lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m2.

W przypadku budownictwa mieszkaniowego o powierzchni przekraczającej ww. limity, stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się tylko do części podstawy opodatkowania odpowiadającej udziałowi powierzchni użytkowej kwalifikującej do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w całkowitej powierzchni użytkowej (art. 41 ust. 12c ustawy).

Stosownie do art. 2 pkt 12 ustawy, przez obiekty budownictwa mieszkaniowego rozumie się budynki mieszkalne stałego zamieszkania sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 11.

Dla celów podatku VAT stosuje się przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz. U. Nr 112, poz. 1316 ze zm.), która to klasyfikacja stanowi usystematyzowany wykaz obiektów budowlanych.

Zgodnie z ww. rozporządzeniem, w dziale 11 mieszczą się budynki mieszkalne. Dział ten obejmuje grupy budynków: 111 – mieszkalnych jednorodzinnych, 112 – o dwóch mieszkaniach i wielomieszkaniowe, 113 – zbiorowego zamieszkania.

Z analizy powyższych przepisów wynika, że wyłączenie zawarte w art. 41 ust. 12b, stosuje w przypadku dostawy pojedynczego lokalu mieszkalnego lub budynku jednorodzinnego, które to budynki i lokale posiadają powierzchnię użytkową powyżej limitów zawartych w ustawie, tj. 150 m2 dla lokalu mieszkalnego i 300 m2 dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Ponieważ Wnioskodawczyni będzie dokonywać dostawy całego budynku mieszkalno- usługowego, w którym lokale nie zostaną jeszcze wyodrębnione, Wnioskodawczyni będzie mogła korzystać z zapisu art. 41 ust. 12 ustawy wprost. Warunkiem jest, aby Budynek stanowił obiekt budownictwa mieszkaniowego, w rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy tj. został sklasyfikowany w PKOB w dziale 11.

Reasumując, stwierdzić należy, że w analizowanej sprawie przedmiotem dostawy będzie cały Budynek mieszkalno-usługowy, sklasyfikowany w PKOB w dziale 11, co oznacza, że zastosowanie będzie miała preferencyjna stawka podatku w wysokości 8% na podstawie art. 41 ust. 2 w zw. z art. 146a pkt 2 ustawy do dostawy całego Budynku.

Odnośnie opodatkowania sprzedaży prawa wieczystego użytkowania gruntu, na którym znajduje się Budynek zastosowanie znajdzie art. 29a ust. 8 ustawy, zgodnie z którym, w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu. Z przepisu tego wynika, że w przypadku gdy budynek lub budowla jest trwale związana z gruntem to w stosunku do dostawy gruntu ma zastosowanie ta sama stawka podatku VAT, która obowiązuje przy dostawie budynków, budowli lub ich części trwale z tym gruntem związanych. W sytuacji, takiej jaka występuje w przedmiotowej sprawie, gdy dochodzi do sprzedaży prawa wieczystego użytkowania gruntu, na którym znajduje się Budynek, w stosunku do którego właściwą stawką podatku będzie stawka w wysokości 8%, taka sama stawka powinna być zastosowana do dostawy prawa wieczystego użytkowania gruntu.

Ponieważ, Wnioskodawczyni uznała w swoim stanowisku, że stawka podatku w wysokości 8% będzie miała zastosowanie jedynie do dostawy części Budynku stanowisko Wnioskodawczyni należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Należy nadmienić, że w zakresie pytania nr 1 i 3 wniosku zostało wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.