IPPP2/443-1070/14-5/DG | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
W zakresie opodatkowania sprzedaży zabudowanej nieruchomości wykorzystywanej w działalności gospodarczej.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy -przedstawione we wniosku z dnia 24 października 2014 r. (data wpływu 29 października 2014 r.) uzupełnionym pismem z dnia 31 grudnia 2014 r. (data wpływu 2 stycznia 2015 r.) oraz pismem z dnia 7 stycznia 2015 r. (data wpływu 12 stycznia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży zabudowanej nieruchomości - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 października 2014 r. wpłynął do tut. Organu ww. wniosek uzupełniony pismem z dnia 31 grudnia 2014 r. (data wpływu 2 stycznia 2015 r.) oraz pismem z dnia 7 stycznia 2015 r. (data wpływu 12 stycznia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży zabudowanej nieruchomości.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Sp. z o.o. (Spółka), prowadzi działalność, której przedmiotem jest sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych w wyspecjalizowanych sklepach (aptekach). Spółka posiada nieruchomość gruntową, o numerze księgi wieczystej, na której znajduje się budynek mieszkalno- usługowy. Grunt (działka nr 43/4) Spółka kupiła dnia 15 lutego 1999 r. na podstawie aktu notarialnego Rep. od osób fizycznych (przy zakupie pobrany został podatek od czynności cywilnoprawnych).

Następnie dnia 5 sierpnia 1999 r. na podstawie aktu notarialnego Rep., zgodnie z decyzją wydaną dnia 19 lipca 1999 r. przez Prezydenta Miasta, na mocy której zatwierdzony został podział zakupionej nieruchomości gruntowej nr 43/4 na trzy działki o nr 43/5, 43/6, 43/7, które położone są na terenie przeznaczonym pod budownictwo mieszkaniowe, J. sprzedała niezabudowaną działkę nr 43/6 oraz połowę udziału w działce nr 43/7 (nie został tutaj pobrany podatek od czynności cywilnoprawnych).

Decyzją z dnia 9 marca 2006 r. został zatwierdzony projekt budowlany i Spółka otrzymała pozwolenie na budowę budynku mieszkalno-usługowego. Na podstawie Decyzji z dnia 21 lutego 2007 r. Spółka otrzymała od Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego pozwolenie na użytkowanie budynku mieszkalno-usługowego wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, związanymi z tym obiektem usytuowanych na działce nr ewid. 43/5 w obrębie ewidencyjnym nr 43.

Całość zadań związanych z zaprojektowaniem, wzniesieniem i komercjalizacją Budynku, a także jego obsługą Spółka zleciła zewnętrznym firmom. Uwzględniając poniesione wszystkie koszty inwestycyjne nieruchomość została wprowadzona do ewidencji środków trwałych Spółki. Spółka rozpoczęła użytkowanie budynku.

Nakłady na poszczególne budynki przedstawiły się następująco:

1. budynek usługowy nakłady w kwocie 3.234.641,93 zł.

W nakładach uwzględnione zostały m.in.: koszty projektów budynku, usługi kosztorysowe, koszty materiałów, prace dotyczące organizacji placu budowy, roboty ziemne, roboty budowlane, roboty instalacyjne, usługi montażowo-budowlane, usługi instalacyjne, koszty nadzoru. W 2010 roku wartość budynku została zwiększona o kwotę wykonania krat okiennych w wysokości 6.722,00 zł.

2. budynek biurowy wartość przyjęcia do ewidencji l.837.599,16zł.

W nakładach uwzględnione zostały m.in.: koszty materiałów, roboty instalacyjne, koszty projektów budynku, usługi instalacji alarmowej, roboty budowlane, instalacje wentylacyjne, roboty wykończeniowe.

W kolejnych latach wartość budynku została zwiększona o koszt adaptacji poszczególnych lokali. Wartość początkowa części biurowej po zmianach wyniosła 2.092.612,93 zł.

Powierzchnia użytkowa nieruchomości wyniosła 951,16 m2.

Podczas budowy nieruchomości Spółka miała prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dotyczących kosztów budowy i z tego prawa skorzystała.

Od dnia 10 lutego 2009 r. Spółka wynajmuje jeden lokal o powierzchni 20 m2.

Od dnia 28 marca 2009 r. Spółka wynajmuje jeden lokal o powierzchni 6 m2.

Od dnia 1 stycznia 2010 r. do 29 września 2011 r. Spółka wynajmowała lokale o łącznej powierzchni 781,04 m2. Aneksem z dnia 29 września 2011 r. zmniejszono wynajmowaną powierzchnię do 20 m2.

Od dnia 15 kwietnia 2014 r. Spółka wynajmuje jeden lokal o powierzchni 20 m2.

Zarząd Spółki J. Sp. z o.o. Uchwałą z dnia 31 grudnia 2013 r. przekwalifikował nieruchomość (oprócz części usługowej) do inwestycji w celu osiągnięcia wymiernych korzyści ekonomicznych w postaci sprzedaży lub wynajmu nieruchomości.

Spółka zamierza zawrzeć umowę sprzedaży nieruchomości do końca stycznia 2015 r.

W nadesłanym piśmie z dnia 7 stycznia 2015 r. Spółka wyjaśniła, że na nieruchomości położonej w L. należącej do Wnioskodawcy znajduje się jeden budynek, w ramach którego zostały wyodrębnione dwie części: część usługowa i część biurowa. Część usługową (parter) Spółka użytkowała na prowadzenie apteki ogólnodostępnej, część biurową (piwnica, pierwsze i drugie piętro) przekwalifikowano do inwestycji celem osiągnięcia w przyszłości wymiernych korzyści ekonomicznych.

Cała nieruchomość wraz z budynkiem została przeznaczona do sprzedaży.

Pojedyncze lokale o małej powierzchni (ok. 20m2) były wynajmowane od 2009 r. Jedynie w latach 2010-2011 wynajmowane było pierwsze i drugie piętro budynku.

Odnośnie zwiększenia wartości budynku o koszty adaptacji - koszty poniesiono bezpośrednio po wybudowaniu obiektu celem adaptacji budynku do użytkowania go przez Spółkę. Kwota poniesiona na ulepszenia/modernizację w latach następnych była znikoma, zwiększenia wartości w związku z poniesionymi kosztami nie przekroczyły 30 % wartości początkowej.

Spółka miała prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonegoz faktur dotyczących kosztów adaptacji ww. nieruchomości.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny, czy sprzedaż nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem od usług...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Sprzedaż nieruchomości Spółka ma zamiar sfinalizować do końca stycznia 2015 r.

Zdaniem Spółki J. czynność sprzedaży nieruchomości, mając na uwadze opisany stan faktyczny, na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (ustawa o VAT) będzie opodatkowana stawką podstawową obowiązującą w 2014 r. tj. 23%.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o VAT opodatkowaniu podatkiem VAT podlega m. in. odpłatna dostawa towarów na terytorium kraju.

Podstawą opodatkowania, natomiast powinna zostać objęta całość nieruchomości, gdyż zgodnie z art. 29a ust. 8 w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale związanych z gruntem z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

W świetle powyższego stwierdzić należy, że na gruncie analizowanego przypadku, o faktycznym zastosowaniu opodatkowania podatkiem VAT opisanej transakcji decydować będą przepisy ustawy o VAT dotyczące opodatkowania sprzedaży budynków lub budowli.

Stawkę podatku określa art. 41 ust. 1 ustawy o VAT z zastrzeżeniem art. 146a ust. 1, w wysokości 23%. Należy jednak zauważyć, że ustawa o VAT przewiduje możliwość opodatkowania niektórych czynności stawkami obniżonymi lub stawką zwolnioną.

W myśl art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT zwolnieniu podlega dostawa budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

 1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Z kolei stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT zwalnia się dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT pod warunkiem, że:

 1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
 2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów (przy czym warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10a lit. b, nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat).

Natomiast definicję pierwszego zasiedlenia zawiera art. 2 pkt 14 ustawy o VAT, zgodnie z którym, przez pierwsze zasiedlenie rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich wybudowaniu, lub ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej. Aby można było mówić o pierwszym zasiedleniu, musi dojść do oddania budynku do użytkowania w wykonywaniu czynności opodatkowanej. Jeżeli zatem podatnik (lub podmiot zewnętrzny na zlecenie) wybuduje obiekt lub go zmodernizuje (przy czym nakłady na ulepszenia przekroczą 30% wartości początkowej), a następnie obiekt ten zostanie oddany do użytkowania (wprowadzony do ewidencji środków trwałych) to nie znaczy, że został on zasiedlony. Oddanie do użytkowania nie nastąpiło bowiem w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu. Pierwsze zasiedlenie miałoby miejsce gdyby obiekt został sprzedany, oddany w dzierżawę lub najem, które to czynności będą podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT.

W świetle przytoczonych regulacji prawnych ze zwolnienia z opodatkowania VAT, korzysta dostawa budynku, który został po raz pierwszy zasiedlony co najmniej dwa lata przed dokonywaną sprzedażą.

Ponieważ od momentu zakończenia budowy budynek w znacznej części był wykorzystywany dla potrzeb prowadzonej działalności a dodatkowo Spółce przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego przy jego wznoszeniu – brak jest przesłanek pozwalających na stosowanie zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT oraz w art. 43 ust. 1 pkt l0a ustawy o VAT.

Z uwagi na brak podstaw do zastosowania zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT planowana transakcja polegająca na sprzedaży nieruchomości wraz z budynkiem będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki 23%.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Towarami stosownie do art. 2 pkt 6 ustawy o VAT są rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Zarówno grunt, jak i budynek spełniają definicję towaru wynikającą z art. 2 pkt 6 ustawy, a ich sprzedaż jest traktowana jako czynność odpłatnej dostawy towarów na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie i zbycie praw, o których mowa w pkt 5 i 6.

Z treści powołanego wyżej przepisu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy jednoznacznie wynika, że dostawa towarów i świadczenie usług, co do zasady podlegają opodatkowaniu VAT jedynie wówczas, gdy czynności te są wykonywane odpłatnie.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

W myśl art. 146a pkt 1 ww. ustawy o VAT w okresie od dnia 1 stycznia 2011r. do dnia 31 grudnia 2016r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Zarówno w treści wskazanej ustawy, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych towarów i czynności stawkami preferencyjnymi oraz zwolnienie od podatku.

W myśl art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy zwalnia się od podatku dostawę towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

W art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy wprowadzono – z dniem 1 stycznia 2014 r. – zmianę mającą na celu pełniejsze odwzorowanie przepisu art. 136 lit. a Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.Urz. UE L Nr 347, str. 1 ze zm.), umożliwiającego zastosowanie zwolnienia od podatku dla dostawy towarów wykorzystywanych wyłącznie do działalności zwolnionej od podatku, jeżeli przy nabyciu lub wytworzeniu tych towarów nie przysługiwało podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego. Zmiana ta wiąże się również z odejściem od dotychczasowego warunku, że tylko w stosunku do towarów używanych przez podatnika, gdy okres ich używania wynosił co najmniej pół roku po nabyciu prawa do rozporządzania nimi jak właściciel, możliwe było zastosowanie zwolnienia od podatku VAT (art. 43 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, obowiązujący do 31 grudnia 2013 r.).

Zwolnienie od podatku określone w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy, od 1 stycznia 2014 r. dotyczy wszystkich towarów – zarówno nieruchomości, jak i ruchomości – przy nabyciu (imporcie lub wytworzeniu) których nie przysługiwało podatnikowi prawo do odliczenia podatku VAT i wykorzystywanych – niezależnie od okresu ich używania przez podatnika (kilka dni, miesięcy czy lat) – wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku VAT.

W przypadku terenów zabudowanych budynkami lub budowlami zwolnienie od podatku przysługuje na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 oraz 10a ustawy.

W myśl art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

 1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części

upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Definicja pierwszego zasiedlenia, o której mowa powyżej została zawarta w art. 2 pkt 14 ustawy.

Przez pierwsze zasiedlenie rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

 1. wybudowaniu lub
 2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Stosownie do art. 43 ust. 10a ustawy zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem że:

 1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
 2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10a lit. b, nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat (art. 43 ust. 7a ustawy).

Ponadto, w świetle ust. 10 ww. artykułu 43, podatnik może zrezygnować ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10, i wybrać opodatkowanie dostawy budynków, budowli lub ich części, pod warunkiem że dokonujący dostawy i nabywca budynku, budowli lub ich części:

 1. są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni;
 2. złożą, przed dniem dokonania dostawy tych obiektów właściwemu dla ich nabywcy naczelnikowi urzędu skarbowego, zgodne oświadczenie, że wybierają opodatkowanie dostawy budynku, budowli lub ich części.

Stosownie do ust. 11 ww. artykułu, oświadczenie, o którym mowa w ust. 10 pkt 2, musi również zawierać: imiona i nazwiska lub nazwę, adresy oraz numery identyfikacji podatkowej dokonującego dostawy oraz nabywcy; planowaną datę zawarcia umowy dostawy budynku, budowli lub ich części, adres budynku, budowli lub ich części.

Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność, której przedmiotem jest sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych w aptekach. Spółka na posiadanej działce o nr ewid. 43/5 wybudowała budynek mieszkalno-usługowy, który oddała do użytkowania 21 lutego 2007 r. Od nakładów ponoszonych na budowę tego budynku Spółka miała prawo do odliczenia podatku VAT i podatek ten odliczyła. W kolejnych latach wartość budynku została zwiększona o koszt adaptacji poszczególnych lokali. Koszty adaptacji budynku poniesiono bezpośrednio po wybudowaniu obiektu celem przystosowania go do użytkowania przez Spółkę. Łącznie kwota poniesiona na ulepszenia/modernizację nie przekroczyła 30% wartości początkowej budynku. Spółka miała prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dotyczących kosztów adaptacji ww. nieruchomości. Powierzchnia użytkowa nieruchomości wynosi 951,16 m2. Część usługową (parter) Spółka użytkowała na prowadzenie apteki ogólnodostępnej, część biurową (piwnica, pierwsze i drugie piętro) przekwalifikowano do inwestycji w celu sprzedaży lub wynajmu nieruchomości. Od dnia 1 stycznia 2010 r. do 29 września 2011 r. Spółka wynajmowała lokale o łącznej powierzchni 781,04 m2. Aneksem z dnia 29 września 2011 r. zmniejszono wynajmowaną powierzchnię do 20 m2. Od dnia 15 kwietnia 2014 r. Spółka wynajmuje jeden lokal o powierzchni 20 m2.

Wnioskodawca zamierza sprzedać posiadaną nieruchomość do końca stycznia 2015 r.

Przedmiotem wątpliwości Wnioskodawcy jest jaką stawką podatku VAT należy opodatkować sprzedawaną nieruchomość.

Z treści wcześniej cyt. art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy wynika, że aby dostawa budynku, budowli lub ich części mogła korzystać ze zwolnienia od podatku VAT dostawa nie może być dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim. W sytuacji natomiast gdy dostawa odbywa się po pierwszym zasiedleniu zwolnienie od podatku, o którym mowa w tym przepisie ma zastosowanie jedynie wówczas gdy pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynie okres nie krótszy niż 2 lata. Przy czym za pierwsze zasiedlenie należy rozumieć oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich po wybudowaniu lub po ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

W niniejszej sprawie analizy wymaga, czy transakcja sprzedaży nieruchomości położonej na działce o nr ewid. 43/5 spełnia warunki do zastosowania zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy.

Z okoliczności przedstawionych we wniosku wynika, że na dzień dostawy części budynku upłynie okres dłuższy niż 2 lata licząc od dnia pierwszego zasiedlenia, rozumianego w tym przypadku jako wynajem poszczególnych pomieszczeń. Ponadto z wniosku wynika, że w odniesieniu do budynku znajdującego się na działce były ponoszone wydatki na jego ulepszenie, jednakże wartość tych nakładów była poniżej 30% wartości początkowej budynku. Wnioskodawcy przy budowie i adaptacji tego obiektu przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Powyższe okoliczności powodują, że dostawa części budynku biurowo-usługowego znajdującego się na działce nr 43/5, która była przedmiotem najmu i od oddania w najem upłynął okres dłuższy niż 2 lata, może korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust.1 pkt 10 ustawy. Pozostała część obiektu, która nie była przedmiotem najmu lub od wynajęcia której do dnia dostawy nie upłyną 2 lata będzie dokonywana odpowiednio w ramach pierwszego zasiedlenia lub w okresie 2 lat od pierwszego zasiedlenia. W stosunku do tej części obiektu nie będzie miało zastosowania zwolnienie wskazane w przepisie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy i w tej części dostawa budynku będzie podlegała opodatkowaniu VAT stawką w wysokości 23% zgodnie z art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy.

Do dostawy tej nieruchomości nie będzie miało zastosowania zwolnienie wskazane w przepisie art. 43 ust. 1 pkt 10a z uwagi na to, że Wnioskodawcy przy budowie i adaptacji budynku przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego od ponoszonych kosztów inwestycji.

Jak wynika ze stanu faktycznego budynek usługowo-biurowy w części był i nadal jest przedmiotem najmu podlegającego opodatkowaniu podatkiem VAT, w pozostałej części służy do działalności gospodarczej Spółki opodatkowanej VAT i niekorzystającej ze zwolnienia od podatku. Ponadto przy wybudowaniu i adaptacji budynku przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego. Zatem dostawa ww. obiektu nie może korzystać ze zwolnienia z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy z uwagi na niespełnienie przesłanek zawartych w tym przepisie, mówiącej o konieczności wykorzystywania towaru wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku oraz braku prawa do odliczenia podatku przy nabyciu lub wytworzeniu nieruchomośći.

W odniesieniu do zbycia gruntu należy wskazać, że zgodnie z art. 29a ust. 8 ustawy, w przypadku dostawy budynków lub budowli lub ich części trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu. Z przepisu tego wynika, że w przypadku gdy budynek lub budowla jest trwale związana z gruntem to w stosunku do dostawy gruntu ma zastosowanie ta sama stawka podatku VAT, która obowiązuje przy dostawie budynków, budowli lub ich części trwale z tym gruntem związanych. W analizowanej sprawie budynek znajdujący się na działce nr 43/5 może w części korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, w części podlega opodatkowaniu VAT stawką 23%, a zatem dostawa tej działki również może w części korzystać ze zwolnienia od podatku, natomiast w części będzie opodatkowana VAT w wysokości 23% stosownie do art. 29a ust. 8 ustawy.

Pomimo tego, że dostawa budynku, budowli lub ich części spełnia przesłanki do zastosowania zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, ustawodawca stworzył podatnikowi możliwość opodatkowania dokonywanej transakcji. Warunkiem jest aby obie strony transakcji były zarejestrowane jako podatnicy VAT czynni oraz aby przed dniem dokonania dostawy budynku, budowli lub ich części złożyły właściwemu dla ich nabywcy naczelnikowi urzędu skarbowego, zgodne oświadczenie, że wybierają opodatkowanie dostawy obiektów zamiast zastosowania wobec tej dostawy zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy. A zatem jeżeli przed dniem dokonania transakcji Wnioskodawca oraz nabywca złożą naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu dla nabywcy, zgodne oświadczenie, że wybierają opodatkowanie dostawy Nieruchomości, Sprzedający może opodatkować tę dostawę stawką podatku VAT w wysokości 23%. Oświadczenie musi zawierać elementy wymienione w art. 43 ust. 11 ustawy.

W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy zajęte w rozpatrywanym wniosku należy uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania niniejszej interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.