IPPP1/443-633/13-2/IGo | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Opodatkowanie transakcji nabycia nieruchomości oraz prawo do odliczenia VAT naliczonego przy tej transakcji.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 28.06.2013r. (data wpływu 01.07.2013r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania transakcji nabycia nieruchomości oraz prawa do odliczenia VAT naliczonego przy tej transakcji - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 01.07.2013r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania transakcji nabycia nieruchomości oraz prawa do odliczenia VAT naliczonego przy tej transakcji.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

X RE jest czynnym podatnikiem VAT, który pełni funkcję podmiotu zarządzającego majątkiem nieruchomościowym grupy X w Polsce. X RE zamierza zakupić od X Polska S.A. (dalej: „X PL”, „Spółka”) następujące nieruchomości, stanowiące środki trwałe X PL podlegające amortyzacji:

 1. Nieruchomość przy ul. ...... (dalej: „nieruchomość G... ”). Spółka nabyła przedmiotową nieruchomość 11 lipca 2000 r. (akt notarialny numer A1557/2000) jako niezabudowaną działkę o numerze ewidencyjnym 314.

Na nabytej przez Spółkę działce, X PL wybudowała budynek główny składający się z części biurowej oraz warsztatu, budynek ochrony oraz wiatę magazynową stanowiącą budowlę w rozumieniu ustawy Prawo budowlane i służącą na potrzeby części warsztatowej budynku głównego (dalej wspólnie jako: „Obiekty G... ”). Spółka była uprawniona i dokonania odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z zakupem towarów i usług związanych z budową Obiektów G... .

Budynki zostały oddane do użytku w listopadzie 2003 r. Od września 2003 r. Spółka wynajmuje część powierzchni biurowej budynku głównego podmiotowi trzeciemu (dalej: „Podmiot Trzeci”). Z punktu widzenia opodatkowania VAT, wynajem części powierzchni biurowej stanowił i stanowi dla Spółki czynność podlegającą opodatkowaniu VAT.

Po oddaniu części powierzchni biurowej budynku głównego w wynajem, nie podlegał on zasadniczo modernizacji, a jeżeli taka występowała, wartość wydatków na ulepszenie była niższa niż 30% jego wartości początkowej. Pozostałe obiekty budowlane znajdujące się na ww. działce nie podlegały modernizacji po ich wybudowaniu.

 1. Nieruchomość przy ........ (dalej: „nieruchomość Gl... ”). Spółka nabyła przedmiotową nieruchomość 2 kwietnia 2008 r. (akt notarialny numer A5629/2008) jako niezabudowaną działkę o numerze ewidencyjnym 62.

Na nabytej przez Spółkę działce, X PL wybudowała budynek główny składający się z części biurowej oraz warsztatu, wiatę magazynową, budynek ochrony oraz obiekt retencyjny (dalej wspólnie jako: „Obiekty Gl... ”). Spółka była uprawniona i dokonała odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z zakupem towarów i usług związanych z budową Obiektów Gl... .

Wskazane budynki zostały oddane do użytkowania w sierpniu 2010 r. Od października 2010r. Spółka wynajmuje część powierzchni budynku głównego Podmiotowi Trzeciemu. Z punktu widzenia opodatkowania VAT, wynajem części powierzchni budynku głównego stanowił i stanowi dla Spółki czynność podlegającą opodatkowaniu VAT.

Po oddaniu części powierzchni biurowej budynku głównego w wynajem, nie podlegał on zasadniczo modernizacji, a jeżeli taka występowała, wartość wydatków na ulepszenie była niższa niż 30% jego wartości początkowej. Pozostałe obiekty budowlane znajdujące się na ww. działce nie podlegały modernizacji po ich wybudowaniu.

 1. Nieruchomość przy .......... (dalej: „nieruchomość KW... ”). Spółka nabyła przedmiotową nieruchomość 22 kwietnia 1997 r. (akt notarialny numer) jako prawo użytkowania wieczystego niezabudowanych działek o numerach ewidencyjnych 132/37, 132/38, 132/39 oraz 132/40 oraz dnia 17 lutego 2006 r. jako prawo użytkowania wieczystego niezabudowanych działek o numerze ewidencyjnym 132/89.

Na nabytych przez Spółkę działkach, X PL wybudowała budynek główny składający się z części biurowej oraz warsztatu (znajdujący się na działkach numer 132/37, 132/38), blaszaną wiatę magazynową, która stanowi budowlę w rozumieniu Prawa budowlanego (znajdującą się na działce numer 132/39), budynek ochrony (znajdujący się na działce nr 132/37), budynek wiaty garażowej (znajdująca się na działce nr 132/89), parking wraz z infrastrukturą techniczną tj. podłoże, utwardzenie, odwodnienie, wyprofilowanie, ograniczenia krawężnikami (znajdujący się częściowo na wszystkich działkach zakupionych przez Spółkę) oraz stację średniego napięcia (znajdującą się na działce nr 132/40 i należąca w części do X a w części do spółki T ... Dystrybucja), dalej wspólnie jako: „Obiekty KW... ”. Spółka była uprawniona i dokonała odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z zakupem towarów i usług związanych z budową Obiektów KW... .

Budynek główny został wybudowany i oddany do użytkowania w maju 1998 r. Modernizacje budynku (wartość wydatków na ulepszenie przekroczyła 30% wartości początkowej) zostały zakończone we wrześniu 2006 r. oraz w lutym 2008 r. Spółka była uprawniona i dokonała odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z zakupem towarów i usług związanych z modernizacją budynku głównego.

Od grudnia 2008 r. Spółka wynajmuje część powierzchni budynku głównego Podmiotowi Trzeciemu. Z punktu widzenia opodatkowania VAT, wynajem części powierzchni budynku głównego stanowili stanowi dla Spółki czynność podlegającą opodatkowaniu VAT.

Po oddaniu części powierzchni budynku głównego w wynajem, nie podlegał on modernizacji, a jeżeli taka występowała, wartość wydatków na ulepszenie była niższa niż 30% jego wartości początkowej. Pozostałe obiekty budowlane znajdujące się na ww. działkach nie podlegały modernizacji po ich wybudowaniu.

 1. Nieruchomość przy ........ (dalej: „nieruchomość S... ”). Spółka nabyła przedmiotową nieruchomość w dniu 5 listopada 2004 r. (akt notarialny numer A12223/2004) jako niezabudowaną działkę o numerze ewidencyjnym 815/14.

Na nabytej przez Spółkę działce, X PL wybudowała budynek główny składający się z powierzchni biurowej i hali oraz budynek ochrony (dalej wspólnie jako: „Obiekty S... ”). Spółka była uprawniona i dokonała odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z zakupem towarów i usług związanych z budową Obiektów S... . Przedmiotowe budynki zostały formalnie oddane do użytkowania w listopadzie 2005 r. nie były przedmiotem czynności opodatkowanych, w tym Spółka nie wynajmowała ich w całości / w części.

 1. Nieruchomość przy ........ (dalej: „nieruchomość Sz... ”). Spółka nabyła przedmiotową nieruchomość w dniu 8 października 1996 r. (akt notarialny numer A7468/1996) jako prawo użytkowania wieczystego zabudowanej działki numer 2/21 oraz prawo własności posadowionych na niej budynków. Nabycie budynków podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Spółka miała prawo do odliczenia i odliczyła VAT naliczony z tytułu nabycia tych obiektów.

Budynek znajdujący się na zakupionym gruncie został ulepszony przez Spółkę. Budynek w stanie ulepszonym był używany przez X PL od grudnia 1997 r. (data wprowadzenia budynku głównego do użytkowania po dokonanej modernizacji). Na przedmiotowej działce, Spółka wybudowała również szopę stanowiącą budowlę w rozumieniu Prawa budowlanego (dalej wspólnie z budynkiem jako: „Obiekty Sz... ”), wykorzystywaną na potrzeby części warsztatowej budynku. Spółka była uprawniona i dokonała odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z zakupem towarów i usług związanych z budową /modernizacją Obiektów Sz.

Od kwietnia 2001 roku Spółka wynajmuje część powierzchni budynku głównego Podmiotowi Trzeciemu. Z punktu widzenia opodatkowania VAT, wynajem części powierzchni budynku głównego stanowi dla Spółki czynność podlegającą opodatkowaniu VAT.

Po oddaniu części powierzchni budynku głównego pod wynajem, nie podlegał on modernizacji, a jeżeli taka występowała, wartość wydatków na ulepszenie była niższa niż 30% jego wartości początkowej. Pozostałe obiekty budowlane znajdujące się na ww. działce nie podlegały modernizacji po ich wybudowaniu.

 1. Nieruchomość przy ....... (dalej; „nieruchomość N... ”). Spółka nabyła przedmiotową nieruchomość w dniu 24 kwietnia 1998 (akt notarialny numer A6571/98) jako niezabudowane działki o numerach ewidencyjnych 128/5, 128/6, 129/1 i 129/3 oraz w dniu 27 czerwca 2006 roku jako niezabudowane działki o numerach ewidencyjnych 129/2 i 129/4.

Na zakupionych działkach Spółka wybudowała budynek główny składający się z części biurowej oraz warsztatu (znajdujący się na działkach numer 128/5, 128/6 oraz 129/3), wiatę magazynową stanowiącą budowlę w rozumieniu Prawa budowlanego (znajdującą się na działce numer 129/1 i 129/2) wykorzystywaną na potrzeby części warsztatowej budynku głównego, oczyszczalnię ścieków stanowiącą budowlę w rozumieniu Prawa budowlanego (znajdującą się na działce numer 128/5), budynek biura sprzedaży (znajdujący się na działce numer 129/4) oraz zbiornik retencyjny (stanowiący budowlę w rozumieniu Prawa budowlanego, znajdujący się na działce numer 129/2), dalej wspólnie jako: „Obiekty N... ”.

Budynek główny został oddany do użytkowania w styczniu 2000 r. Od tego czasu Spółka wynajmuje część budynku głównego Podmiotowi Trzeciemu. Z punktu widzenia opodatkowania VAT, wynajem części powierzchni budynku głównego stanowił i stanowi dla Spółki czynność podlegającą opodatkowaniu VAT.

Po oddaniu części powierzchni budynku głównego pod wynajem, podlegał on modernizacji. Niemniej jednak, ulepszenia nie dotyczyły części wynajmowanej, a wartość wydatków na ulepszenie była niższa niż 30% wartości początkowej budynku. Pozostałe obiekty budowlane znajdujące się na ww. działkach nie podlegały modernizacji po ich wybudowaniu.

 1. Nieruchomość przy .... (dalej: „nieruchomość K... ”). Spółka nabyła przedmiotową nieruchomość w dniu 20 grudnia 2005 roku (akt notarialny numer A6845/2005) jako składnik nabytego przez X PL przedsiębiorstwa, na które składały się m.in. zabudowane działki numer 162/1, 164/5, 166/2, numer 101/2, 103/1, 123/1, numer 159/5, 166/1, numer 167/1 oraz niezabudowane działki numer 158/1, 167/2, 159/3, 159/4 oraz numer 164/3. Nabycie przez Wnioskodawcę przedsiębiorstwa, w skład którego wchodziły wskazane powyżej działki i zabudowania stanowiło transakcję pozostająca poza zakresem opodatkowania VAT.

Na zakupionych przez Spółkę działkach znajdują się następujące obiekty; budynek główny składający się z części biurowej oraz warsztatu (znajdujący się na działkach numer 162/1 oraz 164/5), budynek wiaty magazynowej (znajdujący się na działce numer 164/f5) oraz budynek ochrony (znajdujący się na działce numer 164/5). Obiekty te zostały oddane do użytkowania przed 20 grudnia 2005 r. Na działkach numer 166/2, 101/2, 103/1, 123/1, 159/5, 166/1 oraz 167/1 znajduje się natomiast parking wyłożony kostką brukową wraz z infrastrukturą techniczną (podłoże, utwardzenie, odwodnienie, wyprofilowanie, ograniczenia krawężnikami).

Wymienione powyżej obiekty budowlane posadowione na ww. działkach będą nazywane wspólnie jako: „Obiekty K... ” (dla uniknięcia wątpliwości, definicja „Obiekty K... ” nie obejmuje Parkingu K... I oraz Parkingu K... II, które zostały zdefiniowane poniżej).

W 2007 roku Spółka dobudowała również parking na działkach numer 167/2 oraz 164/5 (dalej: „Parking K... I”). Parking ten również posiada pełną infrastrukturę techniczną podłoże, utwardzone, odwodnienie, wyprofilowanie, ograniczenia krawężnikami. Spółka była uprawniona i dokonała odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z zakupem towarów i usług związanych z budową przedmiotowego parkingu.

Działki nr 159/3, 159/4, 164/3 stanowią działki niezabudowane (dalej wspólnie jako: „Działki niezabudowane K... ”). Dla Działek K... nie został wydany plan zagospodarowania przestrzennego. Działki te są objęte decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanej w dniu 14 grudnia 1999 roku (nr decyzji: 931/3U/99., dalej: „decyzja”). Zgodnie z treścią decyzji została ona wydana na okres do dnia 31 grudnia 2001 r. Działka nr 158/1 (dalej: „Działka 158/1”) jest zabudowana transformatorem elektrycznym, który jest podłączony do sieci operatora energetycznego i stanowi jego własność. Działka 158/1 również była objęta wskazaną powyżej decyzją.

Przed nabyciem przez X PL przedsiębiorstwa, które składało się m.in. z Obiektów K... oraz wskazanych powyżej działek, zbywca przedsiębiorstwa (dalej: „Zbywca”) w grudniu 2005 r. wynajął Spółce na określony okres czasu, całą nieruchomość K... /wszystkie Obiekty K... (z wyłączeniem parkingu znajdującego się na zabudowanej działce nr 103/1; dalej: „Parking K... II”). Wynajem stanowił dla Zbywcy czynność podlegającą opodatkowaniu VAT. Zbywca miał prawo do odliczenia VAT naliczonego w stosunku do Obiektów K... i Parkingu K... II, które zostały zbyte w ramach przedsiębiorstwa. Zbywca nie dokonywał ulepszeń/modernizacji Obiektów K... w okresie pomiędzy wynajmem Obiektów K... Spółce a sprzedażą przedsiębiorstwa do X PL, a jeżeli takie ulepszenia były dokonywane, to wydatki na były mniejsze niż 30% wartości początkowej poszczególnych Obiektów K... .

Według wiedzy X PL, Zbywca nie dokonywał modernizacji Parkingu K... II. Obiekt ten nie był również modernizowany przez Spółkę.

Od momentu nabycia przedsiębiorstwa od Zbywcy (początek 2006 r.), Wnioskodawca wynajmuje cześć budynku głównego (jeden pokój) Podmiotowi Trzeciemu, Spółka, po oddaniu tej części nieruchomości K... pod wynajem nie dokonywała modernizacji znajdujących się tam obiektów (za wyjątkiem dobudowanego na działkach 167/2 oraz 164/5 Parkingu K... I), a jeżeli taka występowała, wartość wydatków na ulepszenie była niższa niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

 1. Nieruchomość przy .... (dalej: „nieruchomość Cz... ”). Spółka nabyła przedmiotową nieruchomość w dniu 23 kwietnia 2007 r. (akt notarialny A2988/2007) jako udział w prawie wieczystego użytkowania zabudowanej działki numer 134/10, zabudowanej działki numer 134/9 oraz niezabudowanych działek nr 108/3 i 108/5. W ramach nieruchomości Cz... , Spółka nabyła również w dniu 23 kwietnia 2007 r. (akt notarialny numer A2981/2007) prawo wieczystego użytkowania gruntu zabudowanej budynkiem głównym działki numer 134/11, rozdzielnią transformatorową (komora trafo i rozdzielnia niskiego napięcia) działki numer 134/12 oraz niezabudowanych działek numer 108/11 oraz 108/12.

Spółka nabyła prawo wieczystego użytkowania gruntu działek niezabudowanych (tj. działki nr, 108/3 i 108/5) w ramach transakcji pozostającej poza zakresem podatku VAT. Natomiast nabycie prawa wieczystego użytkowania gruntu działek zabudowanych stanowiło transakcję podlegającą opodatkowaniu VAT. Spółka odliczyła podatek VAT naliczony w związku z tą transakcją.

W chwili obecnej, na działce nr 134/11 znajduje się budynek główny (składający się z powierzchni biurowej i warsztatu) wraz z wiatą magazynową „doklejoną” do ściany budynku oraz z powierzchnią utwardzoną. Działki nr 134/9 nr 134/10 zabudowane są obiektami budowlanymi w postaci utwardzenia asfaltowego. Obiekty znajdujące się na powyższych działkach (tj. na działce nr 134/11, 134/9 i 134/10) nazywane będą dalej wspólnie jako:

Obiekty Cz... ”.

Na działce nr 134/12 (dalej: „Działka 134/12”) znajduje się rozdzielnia transformatorowa, która jest na stałe podłączona do sieci i stanowi własność operatora energetycznego.

Budynek został oddany do użytkowania przed 23 kwietnia 2007 r. Od marca 2008 r. Spółka wynajmuje część budynku głównego (tj. jeden pokój w budynku) do Podmiotu Trzeciego. Z punktu widzenia opodatkowania VAT, wynajem części budynku głównego stanowił i stanowi dla Spółki czynność podlegającą opodatkowaniu VAT.

Po nabyciu Obiektów Cz... , Spółka nie dokonywała ich modernizacji, a jeżeli taka występowała, wartość wydatków na ulepszenie była niższa niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Działki nr 108/11, 108/12, 108/3 oraz 108/5 stanowią grunty niezabudowane, dla których nie został wydany obowiązujący plan zagospodarowania przestrzennego (co zostało potwierdzone informacją Wójta Gminy z dnia 29 kwietnia 2013 r.). Działki te nie są również objęte decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w rozumieniu przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

 1. Nieruchomość przy .... (dalej: „nieruchomość O... ”). Spółka nabyła przedmiotową nieruchomość w dniu 23 lipca 2008 r. (akt notarialny numer A3742/2008) jako zabudowaną działkę numer 71/2. W ramach nabywanej nieruchomości, na działce znajdował się budynek główny, który składa się z części biurowej i części serwisowej oraz willa przeznaczona na powierzchnie biurowe. Nabycie nieruchomości O... stanowiło transakcję podlegającą opodatkowaniu VAT. Spółka była uprawniona do odliczenia VAT naliczonego z tytułu nabycia nieruchomości O... i odliczyła podatek VAT naliczony z tego tytułu.

Działka 71/2 została podzielona i częściowo sprzedana przez Spółkę wraz z częścią budynku głównego. Na chwilę obecną na działce 71/4 (powstałej z podziału działki 71/2) znajduje się część budynku głównego, który składa się z części biurowej oraz części serwisowej oraz parking (wraz z infrastrukturą techniczną - podłoże, utwardzenie, odwodnienie, wyprofilowanie, ograniczenia krawężnikami) wybudowany i oddany do użytkowania przez Spółkę w marcu 2009 r. (dalej wspólnie jako: „Obiekty O... ”). Spółka miała prawo i odliczyła VAT naliczony z tytułu budowy przedmiotowego parkingu. Budynek główny (w części posiadanej wciąż przez Spółkę) został poddany modernizacji. Wartość wydatków na powyższe ulepszenie budynku przekroczyła 30% jego wartości początkowej. Spółka była uprawniona i dokonała odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z zakupem towarów i usług związanych z przedmiotową modernizacją. Prace modernizacyjne zakończyły się, a zmodernizowany budynek został oddany do użytkowania w marcu 2009 r. Na przedmiotowej działce znajduje się również willa przeznaczona na powierzchnie biurowe (dalej: „Willa O... ”).

Spółka nie dokonywała modernizacji Willi O..i innych obiektów znajdujących się na Nieruchomości O... , a jeżeli taka występowała, wartość wydatków na ulepszenie nie przekraczała 30% ich wartości początkowej.

 1. Nieruchomość przy .... (dalej: „nieruchomość Ś... ”). Spółka nabyła przedmiotową nieruchomość w dniu 28 czerwca 2006 roku jako działki zabudowane numer 13/11, 14/9 (księga wieczysta numer 148750), numer 14/8 i 14/4 (księga wieczysta numer 148750), numer 13/10 (księga wieczysta 20286) oraz jako działkę niezabudowaną numer 14/6 (księga wieczysta 20286). Obecnie wszystkie ww. działki zostały wpisane do jednej księgi wieczystej. Transakcja nabycia powyższych działek stanowiła czynność podlegającą opodatkowaniu VAT. Spółka odliczyła podatek VAT naliczony poniesiony z tytułu zakupu nieruchomości Ś... .

Na działkach 13/11 oraz 14/9 znajduje się budynek główny składający się z części biurowej oraz warsztatu. Działki nr 14/8 i 13/l0 pokryte są drogami wewnętrznymi. Z kolei na działce nr 14/4 znajduje się teren parkingu pokryty kostką brukową wraz infrastrukturą techniczną (podłoże, utwardzenie, odwodnienie, wyprofilowanie, ograniczenia krawężnikami), dalej wspólnie z budynkiem i drogami wewnętrznymi jako: „Obiekty Ś... ”. Działka niezabudowana numer 14/6 (dalej: „działka Ś... ”) objęta jest planetu zagospodarowania przestrzennego i sklasyfikowana jako teren przeznaczony pod usługi komercyjne i urządzenia transportu samochodowego (symbol UK/KS). Przedmiotowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmuje również pozostałe działki tj. działki numer 14/4, 14/6, 14/8, 13/10 13/11 - przez działki te przebiega sieć gazowa wysokoprężna ze strefą bezpieczeństwa.

Wyżej opisane obiekty zostały oddane do użytkowania przed dniem 28 czerwca 2006r. Spółka wynajmuje część powierzchni budynku głównego Podmiotowi Trzeciemu od stycznia 2008. Z punktu widzenia opodatkowania VAT, wynajem części budynku głównego stanowił i stanowi dla Spółki czynność podlegającą opodatkowaniu VAT.

Spółka nie dokonywała modernizacji Obiektów Ś... w kwocie wynoszącej co najmniej 30% ich wartości początkowej.

 1. Nieruchomość przy ....... (dalej: „nieruchomość TP... ”). Spółka nabyła przedmiotową nieruchomość w dniu 6 grudnia 2004 r. (akt notarialny numer 21348/2004) jako zabudowaną działkę numer 1147/1. Nabycie działki i posadowionych na niej obiektów stanowiło transakcję podlegającą opodatkowaniu VAT. Spółka odliczyła podatek VAT naliczony poniesiony z tytułu nabycia nieruchomości TP... .

Na zakupionej działce znajduje się budynek główny składający się z powierzchni biurowej oraz warsztatu, parking oraz budynek ochrony (dalej wspólnie jako: „Obiekty TP... ”). Obiekty te zostały oddane do użytkowania przed 6 grudnia 2004 r. Od grudnia 2008 r. Spółka wynajmuje część powierzchni budynku głównego Podmiotowi Trzeciemu. Z punktu widzenia opodatkowania VAT, wynajem stanowił i stanowi dla Spółki czynność podlegającą opodatkowaniu VAT.

Spółka, po oddaniu części powierzchni budynku głównego pod wynajem nie dokonywała jego ulepszenia w kwocie wynoszącej co najmniej 30% jego pierwotnej wartości, Spółka odliczała podatek VAT naliczony z tytułu dokonywanych ulepszeń. Spółka nie modernizowała innych obiektów znajdujących się na nieruchomości TP... .

 1. Nieruchomość w miejscowości ....(dalej: „nieruchomość Ke... ”). Spółka nabyła przedmiotową nieruchomość w dniu 19 listopada 2007 r. (akt notarialny Rep. A 5406/2007) jako niezabudowane działki numer 557/2, 558/2, 559/2, 560/4, 561/4, 562/4, 563/4. Transakcja nabycia nieruchomości Ke... nie podlegała opodatkowaniu VAT.

Na przedmiotowej nieruchomości Spółka wybudowała chodnik, plac i miejsca postojowe z kostki oraz nawierzchnię utwardzoną tłuczniem wraz z infrastrukturą techniczną (podłoże, utwardzenie, odwodnienie, wyprofilowanie, ograniczenia krawężnikami). Dodatkowo Spółka wybudowała budynek główny oraz budynek magazynowy z wiatą (budynek główny, budynek magazynowy z wiatę, chodnik, plac i miejsca postojowe raz z nawierzchnią utwardzoną i infrastrukturą techniczną będą dalej określane łącznie jako: „Obiekty Ke... ”). Spółka była uprawniona i odliczyła podatek VAT naliczony poniesiony w związku z budową Obiektów Ke... . Obiekty te były wznoszone w okresie 2012 -2013 i zostały oddane do użytkowania w dniu 3 stycznia 2013 r.

Na chwilę obecną budynek magazynowy z wiatą znajduje się na działkach nr 562/4 563/4 i 561/4, budynek główny na działkach nr 558/2, 559/2 560/4, parkingi, chodniki i inne utwardzenia wraz z infrastrukturą techniczną (podłoże, utwardzenie, odwodnienie, wyprofilowanie, ograniczenia krawężnikami) pokrywają działki nr 557/2, 558/2, 559/2, 560/4, 561/4, 562/4 563/4. Na działce nr 563/4 znajduje się również transformator słupowy.

W dalszej części wniosku, wymienione powyżej działki i znajdujące się na nich obiekty budowlane będą określane wspólnie jako „Nieruchomości”. Wszystkie wskazane powyżej obiekty budowlane znajdujące się na działkach będą natomiast określane wspólnie jako „Obiekty”.

X RE zamierza nabyć wyżej wymienione Nieruchomości od Spółki. Istniejące umowy najmu dotyczące Nieruchomości, zawarte z Podmiotem Trzecim, zostaną rozwiązane przed przeprowadzeniem planowanych transakcji, nie będą zatem przedmiotem transakcji. W zależności od przypadku, w ramach transakcji na nabywcę przeniesione zostaną również autorskie prawa majątkowe i prawa do zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich nabyte przez Spółkę wraz z własnością nośników, na których utrwalone zostały projekty dotyczące przebudowy i/lub wykończania i/lub modernizacji obiektów umieszczonych w poszczególnych lokalizacjach.

Należy wskazać, że Spółka jest w posiadaniu innych nieruchomości niż wymienione powyżej tj. niezabudowanych działek w okolicach Py..., Le... i Bł... (dla których istnieje plan zagospodarowania przestrzennego), jak również działek znajdujących się w okolicy Ko... zabudowanych wybudowanymi przez Spółkę obiektami, oddanymi do użytkowania w czerwcu 2013 r. Powyższe nieruchomości również będą podlegać sprzedaży na rzecz X RE, jednakże ich kwalifikacja dla celów VAT nie jest przedmiotem niniejszego wniosku.

Wnioskodawca wskazuje, że zakup poszczególnych Nieruchomości i odpowiadających im działek gruntu znajdujących się w ramach poszczególnych lokalizacji, będzie stanowiła każdorazowo odrębną transakcję sprzedaży dla celów VAT i będzie dokumentowana odrębnymi aktami notarialnymi.

Z drugiej strony, planowanej transakcji nie będzie towarzyszyło przeniesienie na nabywcę jakichkolwiek innych składników majątkowych Spółki, w szczególności należności oraz zobowiązań X PL. Ponadto, lista składników majątku Spółki niepodlegających przeniesieniu na rzecz nabywcy będzie obejmować:

 • prawa i obowiązki wynikające z umów związanych z zarządzaniem, administracją i bieżącą obsługą Nieruchomości (w tym z umów z dostawcami mediów, umów ubezpieczenia Nieruchomości itp.),
 • środki pieniężne Spółki zgromadzone na rachunkach bankowych i w kasie,
 • tajemnice przedsiębiorstwa X PL oraz know-how, związany z prowadzeniem działalności dealerskiej i serwisowej dotyczącej pojazdów marki X oraz działalności polegającej na wynajmie nieruchomości,
 • księgi rachunkowe Spółki i inne dokumenty (np. handlowe, korporacyjne) związane z prowadzeniem przez X PL działalności gospodarczej.

W ramach planowanej transakcji zbycia Nieruchomości, na nabywcę nie przejdą również żadni pracownicy Spółki.

Nieruchomości będące przedmiotem planowanej transakcji nie stanowią organizacyjnie ani finansowo wydzielonej części przedsiębiorstwa Spółki, w szczególności nie stanowią oddziału, zakładu, oddzielnej jednostki organizacyjnej, działu itp. i nie przygotowują własnego bilansu. Ponadto, Nieruchomości nie są finansowo wyodrębnione dla celów rachunkowości zarządczej.

Należy wskazać, że przychody Spółki z tytułu wynajmu (części) Nieruchomości stanowią znikomą część działalności (i przychodów) X PL. Po zbyciu Nieruchomości, nie jest planowana likwidacja X PL, a Spółka zamierza kontynuować swoją główną działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży i serwisu pojazdów marki X .

Nabyte przez X RE Nieruchomości będą służyły Wnioskodawcy do wykonywania czynności opodatkowanych VAT. X RE zamierza wynajmować te Nieruchomości lub wykorzystywać do innej własnej działalności opodatkowanej VAT.

W odniesieniu do dostawy tych budynków, budowli lub ich części wchodzących w skład Nieruchomości, do których znajdzie zastosowanie zwolnienie z opodatkowania VAT, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT strony transakcji (tj. X RE i X PL) zamierzają złożyć zgodne oświadczenia o rezygnacji ze zwolnienia dostawy tych budynków, budowli lub ich części z VAT i wyborze opodatkowania dostawy tych obiektów podatkiem VAT.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:
 1. Czy planowana transakcja nabycia Obiektów Ś... , Obiektów Cz... , Obiektów TP... , Obiektów K... , Willi O... oraz odpowiadających im działek gruntu, będzie stanowić dostawę budynków, budowli lub ich części podlegającą zwolnieniu z opodatkowania VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT z opcją opodatkowania VAT według stawki podstawowej na podstawie art. 43 ust. 10 ustawy o VAT...
 2. Czy planowana transakcja nabycia Obiektów G... , Obiektów Gl... , Obiektów KW... , Obiektów N... , Obiektów Sz... , Obiektów O... oraz odpowiadających im działek gruntu będzie stanowić dostawę budynków, budowli lub ich części podlegającą zwolnieniu z opodatkowaniu VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT z opcją opodatkowania VAT według stawki podstawowej na podstawie art. 43 ust. 10 ustawy o VAT w odniesieniu do tej części powyższych obiektów, która została oddana przez Spółkę w podlegający opodatkowaniu VAT najem co najmniej dwa lata przed planowaną transakcją zbycia tych obiektów oraz podlegającą obligatoryjnemu opodatkowaniu VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 i pkt 10a oraz art. 41 ust. 1 ustawy o VAT w pozostałej części...
 3. Czy planowana transakcja nabycia Obiektów S... , Obiektów Ke... , Parkingu K... I i Parkingu K... II oraz odpowiadających im działek gruntu, będzie stanowić dostawę budynków, budowli lub ich części podlegającą obligatoryjnemu opodatkowaniu VAT według stawki podstawowej na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 oraz pkt 10a oraz art. 41 ust. 1 ustawy o VAT...
 4. Czy planowana transakcja nabycia Działki Ś... będzie stanowić dostawę towarów podlegającą obligatoryjnemu opodatkowania VAT na podstawie art. 41 ust. 1 w zw. z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT...
 5. Czy planowana transakcja nabycia Działki 158/1 wchodzącej w skład Nieruchomości K... oraz Działki 134/12 wchodzącej w skład Nieruchomości Cz... będzie stanowić dostawę towaru podlegającą opodatkowaniu VAT według stawki podstawowej zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o VAT...
 6. Czy planowane nabycie przez X RE Działek niezabudowanych K... będzie podlegało obligatoryjnemu opodatkowaniu VAT na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy o VAT...
 7. Czy - jeżeli Spółka naliczy podatek VAT należny na sprzedaży Nieruchomości innych niż Działki Cz... , na podstawie art. 41 ust. 1 bądź art. 43 ust. 10 i ust. 11 ustawy o VAT - Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego przy nabyciu Nieruchomości (innych niż Działki Cz... ) - zgodnie z art. 86 ust. 1 i ust. 10 pkt 1 ustawy o VAT - oraz zwrotu nadwyżki VAT naliczonego nad VAT należnym, zgodnie z regulacjami art. 87 ustawy o VAT...

Zdaniem wnioskodawcy:

 1. Planowana transakcja nabycia Obiektów Ś... , Obiektów Cz... , Obiektów TP... , Obiektów K... , Willi O... oraz odpowiadających im działek gruntu, będzie stanowić dostawę budynków, budowli lub ich części podlegającą zwolnieniu z opodatkowania VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT z opcją opodatkowania VAT według stawki podstawowej na podstawie art. 43 ust. 10 ustawy o VAT.
 2. Planowana transakcja nabycia Obiektów G... , Obiektów Gl... , Obiektów KW... , Obiektów N... , Obiektów Sz... , Obiektów O... oraz odpowiadających im działek gruntu będzie stanowić dostawę budynków, budowli lub ich części podlegającą zwolnieniu z opodatkowaniu VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT z opcją opodatkowania VAT według stawki podstawowej na podstawie art. 43 ust. 10 ustawy o VAT w odniesieniu do tej części powyższych obiektów, która została oddana przez Spółkę w podlegający opodatkowaniu VAT najem co najmniej dwa lata przed planowaną transakcją zbycia tych obiektów oraz podlegającą obligatoryjnemu opodatkowaniu VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 i pkt 10a oraz art. 41 ust. 1 ustawy o VAT w pozostałej części.
 3. Planowana transakcja nabycia Obiektów S... , Obiektów Ke... , Parkingu K... I i Parkingu K... II oraz odpowiadających im działek gruntu, będzie stanowić dostawę budynków, budowli lub ich części podlegającą obligatoryjnemu opodatkowaniu VAT według stawki podstawowej na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 oraz pkt 10a oraz art. 41 ust. 1 ustawy o VAT.
 4. Planowana transakcja nabycia Działki Ś... będzie stanowić dostawę towarów podlegającą obligatoryjnemu opodatkowania VAT na podstawie art. 41 ust. 1 w zw. z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT.
 5. Planowana transakcja nabycia Działki 158/1 wchodzącej w skład Nieruchomości K... oraz Działki 134/12 wchodzącej w skład Nieruchomości Cz... będzie stanowić dostawę towaru podlegającą opodatkowaniu VAT według stawki podstawowej zgodnie z art. 41 ust. 1.
 6. Planowane nabycie przez X RE od Spółki Działek niezabudowanych K... będzie podlegało obligatoryjnemu opodatkowaniu VAT na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy o VAT.
 7. Jeżeli Spółka naliczy podatek VAT należny na sprzedaży Nieruchomości innych niż Działki Cz... , na podstawie art. 41 ust. 1 bądź art. 43 ust. 10 i ust. 11 ustawy o VAT Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego przy nabyciu Nieruchomości (innych niż Działki Cz... ) - zgodnie z art. 86 ust. 1 i ust. 10 pkt 1 ustawy o VAT - oraz zwrotu nadwyżki VAT naliczonego nad VAT należnym, zgodnie z regulacjami art. 87 ustawy o VAT.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy

Uzasadnienie ogólne – wspólne do pytań 1-7

W celu rozstrzygnięcia, czy nabycie Nieruchomości może podlegać opodatkowaniu VAT, konieczne jest w pierwszej kolejności ustalenie, czy analizowana transakcja sprzedaży Nieruchomości mieści się w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu VAT, zawartym w art. 5 ust. 1 ustawy o VAT oraz czy żadne z wyłączeń z opodatkowania VAT, wskazanych w art. 6 ustawy o VAT, nie znajdzie zastosowania.

W myśl art. ust. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu podatkiem VAT podlega m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Jednocześnie, zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt 6 ustawy o VAT, towarami są rzeczy oraz ich części, jak również wszelkie postacie energii.

W świetle powyższej definicji towarów, jak również z uwagi na fakt, iż planowana transakcja będzie przeprowadzana za wynagrodzeniem, zdaniem Wnioskodawcy, mieści się on w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu VAT, jako odpłatna dostawa towarów.

Ponadto - zdaniem Wnioskodawcy - transakcja sprzedaży Nieruchomości nie będzie wyłączona z zakresu opodatkowania VAT, jako sprzedaż przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa, na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy o VAT.

Przepisy ustawy o VAT nie definiują pojęcia „przedsiębiorstwa” dla celów tej ustawy. Ze względu na powyższe oraz uwzględniając definicję zawartą w innych ustawach, w doktrynie prawa podatkowego jest powszechnie akceptowane, iż - dla celów podatku VAT - pojęcie przedsiębiorstwa powinno być rozumiane zgodnie z jego definicją zawartą w art. 551 Kodeksu cywilnego. W myśl regulacji zawartej w tym artykule, przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych, przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej. Obejmuje ono w szczególności:

 • oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa),
 • własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości,
 • prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych,
 • wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne,
 • koncesje, licencje i zezwolenia,
 • patenty i inne prawa własności przemysłowej,
 • majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne,
 • tajemnice przedsiębiorstwa,
 • księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Z kolei, w myśl regulacji art. 2 pkt 27 lit. e) ustawy o VAT przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa rozumieć należy organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Zdaniem Wnioskodawcy, nie można uznać, że Nieruchomości stanowią przedsiębiorstwo. Wynika to z faktu, iż przedmiot planowanej transakcji nie wyczerpuje przytoczonej powyżej definicji przedsiębiorstwa. W szczególności, transakcji nie będzie towarzyszył transfer innych kluczowych składników, wchodzących w skład normatywnej definicji i determinujących funkcjonowanie przedsiębiorstwa Wnioskodawcy, obejmujących w szczególności:

 • należności i zobowiązania Spółki związane z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa X PL, w tym należności i zobowiązania handlowe,
 • prawa i obowiązki wynikające z umów związanych z zarządzaniem, administracją i bieżącą obsługą Nieruchomości (w tym z umów z dostawcami mediów, umów ubezpieczenia Nieruchomości itp.),
 • środki pieniężne Spółki zgromadzone na rachunkach bankowych i w kasie,
 • tajemnice przedsiębiorstwa X PL oraz know-how związany z prowadzeniem działalności dealerskiej i serwisowej w ramach pojazdów marki X oraz działalności polegającej na wynajmie nieruchomości,
 • księgi rachunkowe Spółki i inne dokumenty (np. handlowe, korporacyjne) związane z prowadzeniem przez X PL działalności gospodarczej,
 • pracownicy Wnioskodawcy.

Ponadto, istniejące umowy najmu dotyczące Nieruchomości, zawarte z Podmiotem Trzecim, zostaną rozwiązane przed przeprowadzeniem planowanych transakcji, nie będą zatem przedmiotem transakcji.

Stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym zbywane składniki majątkowe nie stanowią przedsiębiorstwa jest również poparte interpretacją przepisów prawa, dokonaną przez Ministra Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską <Odpowiedź Ministra Finansów na zapytanie poselskie nr 1778 z dnia 13.06.2003r. Odpowiedź udzielona przez Ministra Finansów dotyczy treści art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Jednakże w przekonaniu Wnioskodawcy konkluzja zawarta w tej odpowiedzi może mieć również zastosowanie w rozpatrywanym przypadku.> (która - co należy zaznaczyć - była niejednokrotnie przytaczana przez organy podatkowe).

Z odpowiedzi Ministra Finansów na interpelację poselską można wywnioskować, iż za sprzedaż przedsiębiorstwa nie można uznać sprzedaży samego budynku, nawet wówczas, gdy jest on przeznaczony pod wynajem.

Przedsiębiorstwem, bowiem, może być budynek wraz ze wszystkimi wierzytelnościami i zobowiązaniami, zawartymi umowami najmu, zarządzania, dostawy mediów i innymi umowami związanymi z tym budynkiem i działalnością polegającą na wynajmie.

Tymczasem - jak zaznaczono w stanie faktycznym - w analizowanym przypadku przedmiotowej transakcji nie będzie towarzyszył transfer żadnych wierzytelności ani zobowiązań zbywcy, jak również umów związanych z funkcjonowaniem Obiektów.

Kolejnego argumentu przemawiającego za tym, iż przedmiotem analizowanej transakcji nie jest przedsiębiorstwo Spółki, dostarczają orzeczenia sądów <wyrok NSA z dnia 06.10.1995r., sygn. SA/Gd 1959/94>, w których wyrażono tezę, iż zbycie przez podatnika tylko części jego aktywów z definicji nie może być zakwalifikowane jako zbycie przedsiębiorstwa, choćby nawet przedmiotem zbycia była zdecydowana większość składników majątkowych funkcjonującego przedsiębiorstwa. Po dacie dokonania transakcji w rękach Spółki pozostanie szereg aktywów należących obecnie do jej przedsiębiorstwa, tj . środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych i w kasie, tajemnice przedsiębiorstwa X PL, know-how, księgi rachunkowe oraz znaczna ilość/wartość środków trwałych innych niż nieruchomości.

Na uwagę zasługuje również zawarta w ustawowej definicji przedsiębiorstwa i niejednokrotnie podkreślana w orzecznictwie sądów <wyrok NSA z dnia 22.01.1997r., sygn. SA/Sz 2724/95 oraz wyrok NSA z dnia 24.11.1999r. sygn. I SA/Kr 1189/99> kwestia, iż przedsiębiorstwo nie jest tylko sumą jego składników, lecz ich zorganizowanym zespołem. Zdaniem Wnioskodawcy składniki majątkowe będące przedmiotem planowanej transakcji nie stanowią zorganizowanego zespołu, gdyż know-how pozostający w związku z działalnością gospodarczą X PL, prawa i obowiązki wynikające z umów związanych z bieżącą obsługą Nieruchomości w tym umowy z dostawcami mediów, umowy ubezpieczenia Nieruchomości oraz pracownicy Spółki, nie zostaną przejęte przez nabywcę.

Z powyższych względów, zdaniem Wnioskodawcy, nie ma podstaw, aby transakcję sprzedaży Nieruchomości zaklasyfikować jako zbycie przedsiębiorstwa X PL.

Ponadto, działalność gospodarcza polegająca na wynajmie powierzchni biurowej w niektórych Obiektach nie stanowi zorganizowanej części przedsiębiorstwa wyodrębnionej w ramach działalności gospodarczej prowadzonej przez Spółkę. Słuszność powyższej tezy Wnioskodawcy dodatkowo potwierdza fakt, iż wybrane składniki majątkowe będące przedmiotem analizowanej transakcji nie są finansowo i organizacyjnie wyodrębnione w istniejącym przedsiębiorstwie Spółki. Dodatkowo, przenoszone w ramach przedmiotowej transakcji składniki majątkowe nie stanowią zespołu składników, który mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo realizujące określone zadania gospodarcze. Tym samym, sprzedawane składniki majątkowe wchodzące w zakres Nieruchomości, nie będą spełniały definicji zorganizowanej części przedsiębiorstwa, określonej w art. 2 pkt 27e) ustawy o VAT.

Podsumowując - zdaniem Wnioskodawcy - przedmiotowa transakcja będzie stanowiła odpłatną dostawę towarów w rozumieniu przepisów art. 5 ust. 1 ustawy o VAT i nie będzie mieściła się w katalogu czynności niepodlegających przepisom ustawy o VAT, określonym w art. 6 ustawy o VAT.

Uzasadnienie szczegółowe Wnioskodawcy do pytania nr 1

Z uwagi na fakt, iż planowana transakcja zbycia Nieruchomości stanowi odpłatną dostawę towarów, tj. dostawę budynków i budowli i ich części, jej opodatkowanie VAT należy analizować w pierwszej kolejności z perspektywy art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, dostawa budynków, budowli i ich części jest zwolniona z VAT, poza następującymi wyjątkami:

 1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Jednocześnie, w świetle definicji zawartej w art. 2 pkt 14 ustawy o VAT, przez pierwsze zasiedlenie rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

  1. wybudowaniu lub
  2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Zgodnie z art. 43 ust. 10 ustawy o VAT, podatnik może zrezygnować ze zwolnienia z VAT, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, i wybrać opodatkowanie VAT dostawy budynków, budowli lub ich części, pod warunkiem, że dokonujący dostawy i nabywca budynku, budowli lub ich części:

 1. są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni;
 2. złożą, przed dniem dokonania dostawy tych obiektów właściwemu dla ich nabywcy naczelnikowi urzędu skarbowego, zgodne oświadczenie, że wybierają opodatkowanie VAT dostawy budynku, budowli lub ich części.

W kontekście powyższych przepisów należy wskazać, że dostawa Obiektów Ś... , Obiektów Cz... , Obiektów TP... , Obiektów K... , Willa O... oraz odpowiadających im działek gruntu, będzie podlegać zwolnieniu z opodatkowaniu VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT z opcją opodatkowania VAT na podstawie art. 43 ust. 10 ustawy o VAT.

Obiekty Ś...

Pierwsze zasiedlenie Obiektów Ś... miało miejsce nie później niż z chwilą ich nabycia przez Spółkę w dniu 28 czerwca 2006 r. (transakcja dostawy podlegała opodatkowaniu VAT). Od tej daty Obiekty Ś... nie podlegały modernizacji o wartości większej bądź równej 30% ich wartości początkowej. Zbycie tych obiektów będzie miało zatem miejsce przynajmniej 2 lata od pierwszego zasiedlenia. Spełnione są zatem warunki do zwolnienia z opodatkowania VAT dostawy Obiektów Ś... na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.

Obiekty Cz...

Pierwsze zasiedlenie Obiektów Cz... miało miejsce nie później niż z chwilą ich nabycia przez Spółkę w dniu 23 kwietnia 2007r. (transakcja dostawy podlegała opodatkowaniu VAT). Od tej daty, Obiekty Cz... nie podlegały modernizacji o wartości większej bądź równej 30% ich wartości początkowej. Zbycie tych obiektów będzie miało zatem miejsce przynajmniej 2 lata od pierwszego zasiedlenia. Spełnione są zatem warunki do zwolnienia z opodatkowania VAT dostawy Obiektów Cz... na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.

Obiekty TP...

Pierwsze zasiedlenie Obiektów TP... miało miejsce nie później niż z chwilą ich nabycia przez Spółkę w dniu 6 grudnia 2004 r. (transakcja dostawy podlegała opodatkowaniu VAT). Od tej daty, Obiekty TP... nie podlegały modernizacji o wartości większej bądź równej 30% ich wartości początkowej. Zbycie tych obiektów będzie miało miejsce przynajmniej 2 lata od pierwszego zasiedlenia. Spełnione są zatem warunki do zwolnienia z opodatkowania VAT dostawy Obiektów Tamowo Podgórne na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.

Obiekty K...

Pierwsze zasiedlenie Obiektów K... miało miejsce nie później niż z chwilą ich wynajęcia Spółce przez Zbywcę tj. w grudniu 2005 r. (transakcja najmu podlegała opodatkowaniu VAT). Od tej daty, Obiekty K... nie podlegały modernizacji o wartości większej bądź równej 30% ich wartości początkowej. Zbycie tych obiektów będzie miało miejsce przynajmniej 2 lata od pierwszego zasiedlenia. Spełnione są zatem warunki do zwolnienia z opodatkowania VAT dostawy Obiektów K... na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.

Willa O...

Pierwsze zasiedlenie Willi O... miało miejsce nie później niż z chwilą jej nabycia przez Spółkę (transakcja nabycia podlegała opodatkowaniu VAT). Od tamtego czasu, Willa O... nie podlegała modernizacji, na którą wydatki byłyby wyższe bądź równe 30% jej wartości początkowej. Zbycie Willi O... będzie miało miejsce przynajmniej 2 lata od pierwszego zasiedlenia. Spełnione są zatem warunki do zwolnienia z opodatkowania VAT dostawy Willi O... na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.

Uwagi dodatkowe (wspólne dla powyższych nieruchomości)

W analizowanym zdarzeniu przyszłym, zarówno X RE, jak i X PL są zarejestrowani dla celów VAT jako podatnicy VAT czynni. W związku z powyższym, zdaniem Wnioskodawcy, będą oni uprawnieni, na podstawie art. 43 ust. 10 ustawy o VAT do zrezygnowania ze zwolnienia i wyboru opodatkowania VAT transakcji dostawy Obiektów K... , Obiektów Ś... , Obiektów Cz... , Obiektów TP... , Willi O... oraz odpowiadających im działek gruntu pod warunkiem złożenia, przed dniem dokonania ich dostawy, naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu dla nabywcy, zgodnego oświadczenia o wyborze opodatkowania VAT przedmiotowej transakcji.

Zgodnie z art. 29 ust. 5 ustawy o VAT w przypadku dostawy budynków i budowli trwale związanych z gruntem lub części takich budynków lub budowli, z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntów. W świetle powyższego, działki, na których położone są Obiekty K... , Obiekty Ś... , Obiekty Cz... , Obiekty TP... oraz Willa O... będą podlegały takiemu samemu traktowaniu podatkowemu w zakresie podatku VAT jak położone na nich obiekty budowlane.

Uzasadnienie szczegółowe Wnioskodawcy do pytania nr 2

Jak Wnioskodawca wskazywał w uzasadnieniu do pytania nr 1, z uwagi na fakt, iż planowana transakcja nabycia Nieruchomości stanowi odpłatną dostawę towarów, tj. dostawę budynków i budowli i ich części, jej opodatkowanie VAT należy analizować w pierwszej kolejności z perspektywy art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, dostawa budynków, budowli i ich części jest zwolniona z VAT, chyba, że (i) dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim lub (ii) pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Definicji pierwszego zasiedlenia została zawarta w art. 2 pkt 14 ustawy o VAT i przytoczona w uzasadnieniu do pytania nr 1 w niniejszym wniosku. Jak Wnioskodawca wskazywał również w uzasadnieniu do punktu 1, zgodnie z art. 43 ust. 10 ustawy o VAT, podatnik może zrezygnować ze zwolnienia z VAT, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, jeżeli spełnione zostaną warunki wskazane w tym przepisie.

W sytuacji, gdy przedmiot opodatkowania nie może być objęty zwolnieniem wskazanym w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT należy sprawdzić, czy zastosowanie znajdzie obligatoryjne zwolnienie z VAT określone w art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT, zwolnieniu z VAT podlega dostawa budynków, budowli lub ich części nieobjęta zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem że:

 1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
 2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Jeżeli dostawa nieruchomości nie będzie podlegała również obligatoryjnemu zwolnieniu z opodatkowania VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT, transakcja ta będzie podlegała obligatoryjnemu opodatkowaniu VAT.

W kontekście powyższych przepisów należy wskazać, że planowana transakcja zbycia Obiektów G... , Obiektów Gl... , Obiektów KW... , Obiektów N... , Obiektów Sz... , Obiektów O... oraz odpowiadających im działek gruntu, będzie stanowić dostawę budynków, budowli lub ich części podlegającą zwolnieniu z opodatkowaniu VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT z opcją opodatkowania VAT na podstawie art. 43 ust. 10 ustawy o VAT w odniesieniu do tej części powierzchni, która została oddana przez Spółkę w podlegający opodatkowaniu VAT najem co najmniej dwa lata przed planowaną transakcją zbycia tych obiektów oraz podlegającą obligatoryjnemu opodatkowaniu VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 oraz pkt 10a ustawy o VAT w pozostałej części.

Obiekty G... , Obiekty Gl... , Obiekty KW... , Obiekty N...

Pierwsze zasiedlenie części Obiektów G... , Obiektów Gl... , Obiektów KW... , Obiektów N... (tj. części budynku głównego) miało miejsce nie później niż z chwilą oddania ich w najem przez Spółkę, tj.:

 • w przypadku Obiektów G... oddanie w najem Podmiotowi Trzeciemu we wrześniu 2003 r.;
 • w przypadku Obiektów Gl... oddanie w najem Podmiotowi Trzeciemu w październiku 2010 r.;
 • w przypadku Obiektów KW... oddanie w najem Podmiotowi Trzeciemu w grudniu 2008 r.;
 • w przypadku Obiektów N... oddanie w najem Podmiotowi Trzeciemu w 2000 r.

Zasiedlona już część budynku głównego wchodzącego w skład Obiektów G... , Obiektów Gl... , Obiektów KW... , Obiektów N... nie podlegała modernizacji o wartości większej bądź równej 30% jej wartości początkowej. Zbycie tej części obiektu będzie miało zatem miejsce po upływie co najmniej 2 lat od pierwszego zasiedlenia. W konsekwencji, w stosunku do zasiedlonej części budynku głównego wchodzącego w skład Obiektów G... , Obiektów Gl... , Obiektów KW... , Obiektów N... , spełnione są warunki do zwolnienia z opodatkowania VAT jej dostawy na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.

W zakresie pozostałej części Obiektów G... , Obiektów Gl... , Obiektów KW... , Obiektów N... , które nie zostały oddane w najem przez Spółkę tj. nie były przedmiotem czynności podlegającej opodatkowaniu VAT, należy uznać, że nie doszło do pierwszego zasiedlenia. tym samym, dostawa tej części Obiektów G... , Obiektów Gl... , Obiektów KW... , Obiektów N... będzie dokonywana przez Spółkę w ramach pierwszego zasiedlenia i nie znajdzie do niej zastosowania zwolnienie z opodatkowania VAT przewidziane w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.

Jednocześnie, należy wskazać, że do dostawy niezasiedlonych części Obiektów G... , Obiektów Gl... , Obiektów KW... , Obiektów N... nie znajdzie również zastosowania zwolnienie określone w art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT, bowiem w stosunku do niezasiedlonych części Obiektów G... , Obiektów Gl... , Obiektów KW... , Obiektów N... Spółce przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z budową tych obiektów, z którego to prawa Spółka skorzystała.

W konsekwencji, do dostawy tej części Obiektów G... , Obiektów Gl... , Obiektów KW... , Obiektów N... , które nie były przedmiotem wynajmu Podmiotowi Trzeciemu, Spółka powinna zastosować obligatoryjne opodatkowanie VAT według podstawowej stawki VAT, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o VAT.

Obiekty Sz...

Pierwsze zasiedlenie budynku głównego miało miejsce nie później niż z chwilą jego nabycia przez Spółkę tj. 8 października 1996 r. (transakcja sprzedaży budynków podlegała opodatkowaniu VAT). Budynek ten podlegał jednak modernizacji o wartości większej bądź równej 30% jego wartości początkowej (modernizację zakończono w grudniu 1997 r.).

Wobec tego, oddanie części budynku głównego po jego ulepszeniu w najem do Podmiotu Trzeciego wykreowało „kolejne pierwsze zasiedlenie” w odniesieniu do wynajmowanej części powierzchni (Spółka oddala w opodatkowany VAT najem tę powierzchnię Podmiotowi Trzeciemu w kwietniu 2001 r.). Zbycie tej części obiektu będzie miało zatem miejsce po upływie co najmniej 2 lat od „pierwszego zasiedlenia”. W konsekwencji, w stosunku do zasiedlonej części budynku głównego wchodzącego w skład Obiektów Sz... , spełnione są warunki do zwolnienia z opodatkowania VAT jej dostawy na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.

W zakresie pozostałych części Obiektów Sz... tj. niezasiedlonej (ponownie po istotnym ulepszeniu budynku) części budynku głównego (tj. części budynku nie oddanej w najem Podmiotowi Trzeciemu) oraz wybudowanej przez Spółkę szopy, należy wskazać, że ich dostawa przez X PL będzie dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia i nie znajdzie do niej zastosowania zwolnienie z opodatkowania VAT przewidziane w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.

Jednocześnie, należy wskazać, że do dostawy niezasiedlonych części Obiektów Sz... nie znajdzie również zastosowania zwolnienie określone w art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT, bowiem w stosunku do niezasiedlonych części Obiektów Sz... Spółce przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z budową bądź istotną modernizacją tych obiektów, z którego to prawa Spółka skorzystała.

W konsekwencji, do dostawy tej części Obiektów Sz... , które nie były przedmiotem wynajmu do Podmiotu Trzeciego Spółka powinna zastosować obligatoryjne opodatkowanie VAT według podstawowej stawki VAT, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o VAT.

Obiekty O...

Pierwsze zasiedlenie budynku głównego wchodzącego w skład Obiektów O... miało miejsce nie później niż z chwilą jego nabycia przez Spółkę w dniu 23 lipca 2008 r. (transakcja dostawy podlegała opodatkowaniu VAT). Budynek główny (w części posiadanej obecnie przez Spółkę) podlegał modernizacji, której wartość przekroczyła 30% jego wartości początkowej. Wobec tego należy wskazać, że dostawa budynku głównego przez X PL będzie dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia.

Podobnie, dostawa parkingu wybudowanego przez Wnioskodawcę będzie dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia, parking nie był bowiem dotychczas oddany do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu VAT.

Jednocześnie, należy wskazać, że do dostawy niezasiedlonych części Obiektów O... nie znajdzie również zastosowania zwolnienie określone w art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT, bowiem w stosunku do budynku głównego oraz parkingu przysługiwało Spółce prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z budową bądź istotną modernizacją tych obiektów, z którego to prawa Spółka skorzystała.

W konsekwencji, do dostawy Obiektów O... , Spółka powinna zastosować obligatoryjne opodatkowanie VAT według podstawowej stawki VAT zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o VAT.

Uwagi dodatkowe (wspólne do powyższych nieruchomości)

Zgodnie z art. 43 ust. 10 ustawy o VAT, podatnik może zrezygnować ze zwolnienia z VAT, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, i wybrać opodatkowanie VAT dostawy budynków, budowli lub ich części po spełnieniu warunków określonych w nim przepisie.

W analizowanym zdarzeniu przyszłym, zarówno X RE, jak i X PL są zarejestrowani dla celów VAT jako podatnicy VAT czynni. W związku z powyższym, zdaniem Wnioskodawcy, będą oni uprawnieni, na podstawie art. 43 ust. 10 ustawy o VAT do wyboru opodatkowania VAT transakcji dostawy tych części Obiektów G... , Obiektów Gl... , Obiektów KW... , Obiektów N... i Obiektów Sz... oraz odpowiadających im działek gruntu, których dostawa, zgodnie z przedstawionym powyżej uzasadnieniem, mogłaby korzystać ze zwolnienia z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT. W tym celu, Spółka i nabywca są zobowiązani do złożenia, przed dniem dokonania ich dostawy, naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu dla nabywcy, zgodnego oświadczenia o wyborze opodatkowania VAT przedmiotowych transakcji.

Zgodnie z art. 29 ust. 5 ustawy o VAT w przypadku dostawy budynków i budowli trwale związanych z gruntem lub części takich budynków lub budowli, z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntów. W świetle powyższego, działki, na których położone są Obiekty G... , Obiekty Gl... , Obiekty KW... , Obiekty N... , Obiekty Sz... oraz Obiekty O... będą podlegały takiemu samemu traktowaniu podatkowemu w zakresie podatku VAT jak położone na nich obiekty budowlane.

Uzasadnienie szczegółowe Wnioskodawcy do pytania nr 3

Jak Wnioskodawca wskazywał w uzasadnieniu do pytania nr 1, planowana transakcja zbycia Nieruchomości stanowi odpłatną dostawę towarów, tj. dostawę budynków i budowli i ich części.

Zdaniem X RE, planowana transakcja nabycia Obiektów S... i Obiektów Ke... , Parkingu K... I, Parkingu K... II oraz odpowiadających im działek gruntu, będzie stanowić dostawę budynków, budowli lub ich części podlegającą obligatoryjnemu opodatkowaniu VAT według stawki podstawowej. W szczególności, do przedmiotowych transakcji nie znajdą zastosowania zwolnienia z opodatkowania VAT określone w art. 43 ust. 1 pkt 10 i 10a) ustawy o VAT (przytoczone w uzasadnieniu do pytania 1 i 2).

Obiekty S... i Obiekty Ke... , Parking K... I

Zgodnie z opisem zdarzenia przyszłego, Obiekty S... i Obiekty Ke... zostały wybudowane przez Spółkę i nie zostały oddane do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu VAT. Podobnie, Parking K... I został wybudowany przez Spółkę (już po nabyciu Nieruchomości K... od Zbywcy) i nie został oddane do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu VAT.

W związku z tym, planowane zbycie Obiektów S... , Obiektów Ke... i Parkingu K... I będzie dokonywane przez Spółkę w ramach pierwszego zasiedlenia w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy o VAT. W konsekwencji, warunki dla zastosowania do sprzedaży Obiektów S... , Obiektów Ke... i Parkingu K... I zwolnienia z VAT, określone w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT nie zostaną spełnione.

Jednocześnie, należy wskazać, że do dostawy Obiektów S... , Obiektów Ke... i Parkingu K... I nie znajdzie również zastosowania zwolnienie określone w art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT, bowiem w stosunku do Obiektów S... , Obiektów Ke... i Parkingu K... I przysługiwało Spółce prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z budową tych obiektów, z którego to prawa Spółka skorzystała.

W konsekwencji, do dostawy Obiektów S... , Obiektów Ke... i Parkingu K... I, Spółka powinna zastosować obligatoryjne opodatkowanie VAT według podstawowej stawki VAT zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o VAT.

Parking K... II

Parking K... II został wybudowany przez Zbywcę i sprzedany na rzecz Wnioskodawcy w ramach transferu przedsiębiorstwa Zbywcy. Zbywca miał prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego w stosunku do Parkingu K... II. Parking K... II do chwili obecnej nie został oddany do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu VAT.

Zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy o VAT, przepisów ustawy o VAT nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Należy zatem uznać, że sprzedaż Parkingu K... II przez Zbywcę na rzecz Spółki jako element sprzedawanego przedsiębiorstwa, nie spowodowała zasiedlenia tego obiektu (w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy o VAT), przedmiotowa transakcja pozostawała bowiem poza zakresem opodatkowania VAT.

W związku z tym, planowane nabycie Parkingu K... II będzie dokonywane przez Spółkę w ramach pierwszego zasiedlenia w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy o VAT i zwolnienie z opodatkowania VAT wskazane w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT nie będzie miało zastosowania do planowanej dostawy Parkingu K... II.

Tym samym, należy rozważyć, czy do planowanego nabycia Parkingu K... II będzie miało zastosowanie obligatoryjne zwolnienie z opodatkowania VAT określone w art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT. Powyższe obligatoryjne zwolnienie z opodatkowania VAT stosuje się jedynie w przypadku łącznego spełnienia warunków określonych w art. 43 ust. 1 pkt 10a lit. a) i b).

W pierwszej kolejności kluczowe jest zbadanie, czy w stosunku do Parkingu K... II Spółce przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku VAT naliczonego. W przypadku stwierdzenia, iż Spółce przysługiwało takie prawo, nie zostanie spełniony warunek w art. 43 ust. 1 pkt 10a lit. a) ustawy o VAT, a tym samym, do dostawy Parkingu K... II nie znajdzie zastosowania obligatoryjne zwolnienie z opodatkowania VAT.

Przepis art. 6 pkt 1 ustawy o VAT stanowi implementację art. 19 Dyrektywy 2006/112/WE z 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L Nr 347 z 11.12.2006 s. 1, z późn. zm.), zgodnie z którym w przypadku przeniesienia całości lub części majątku przedsiębiorstwa, za wynagrodzeniem lub bez wynagrodzenia, albo w drodze aportu, państwa członkowskie mogą przyjąć, iż nie nastąpiła dostawa towarów, zaś odbiorca będzie traktowany jak następca prawny przenoszącego.

W związku z powyższym, w ocenie X RE należy uznać, że przyjęte w art. 6 pkt 1 ustawy o VAT wyłączenie z opodatkowania czynności zbycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części powoduje, że jego nabywca traktowany jest jako następca prawny podatnika dokonującego zbycia, w tym w zakresie sukcesji prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego poniesionego przez zbywcę przedsiębiorstwa.

Prawa i obowiązki następców prawnych zostały uregulowane w Ordynacji podatkowej oraz, w zakresie podatku VAT, również w przepisach ustawy o VAT. Jednym z praktycznych przykładów takiej sukcesji jest treść art. 91 ust. 9 ustawy o VAT, zgodnie z którym, w przypadku transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa korekta podatku VAT naliczonego określona w art. 91 ust. 1-8 ustawy o VAT, jest dokonywana przez nabywcę przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części.

Należy zatem wskazać, że w przypadku sprzedaży nieruchomości zabudowanych, uprzednio nabytych w ramach przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa, dokonując analizy spełnienia warunków zastosowania zwolnienia z opodatkowania VAT, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT, podatnik powinien uwzględnić także ich spełnienie bądź niespełnienie przez poprzedniego właściciela nieruchomości (przedsiębiorstwa).

Z uwagi na fakt, że w stosunku do Parkingu K... II Zbywcy przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z jego budową, w odniesieniu do planowanej dostawy tego obiektu przez Spółkę nie zostanie spełniony warunek określony w art. 43 ust. 1 pkt 10a lit. a) ustawy o VAT. W takim przypadku bowiem, Spółka powinna być potraktowana jako podmiot, któremu przysługiwało (z uwagi na sukcesję podatkową) w stosunku do Parkingu K... II prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego.

Stanowisko X RE w powyższym zakresie potwierdza orzecznictwo sądowe <m.in. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 21 maja 2013r. sygn. I FSK 559/13, wyroki Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z 13 marca 2012 r. sygn. I SA/Wr 1789/11 oraz sygn. I SA/Wr 1767/11, Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z 14 września 2010 r. sygn. I SA/Rz 463/10, Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z 2 czerwca 2010 r. sygn. I SA/Łd 363/10, wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 15 marca 2012 r. (sygn. I SA/Wr 1670/11) i wyrok WSA w Warszawie z dnia 7 listopada 2011 r. (sygn. I SA/Wa 1438/11)> jak również praktyka interpretacyjna Ministra Finansów <np. interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 12 kwietnia 2013r. nr IPTPP4/443-3/13-5/ALN, z 27 marca 2013 r. nr IPTPP2/443-1048/12-4/AW, czy przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 21 lutego 2011r. nr IPPP2/443-994/10-2/MM>.

W odniesieniu do planowanej dostawy Parkingu K... II zostanie spełniony natomiast warunek zwolnienia z VAT określony w art . 43 ust. 1 pkt . 10 a ) lit. b (X PL nie ponosiła bowiem wydatków na ulepszenie Parkingu K... II.

Biorąc jednak pod uwagę, iż w odniesieniu do przedmiotowej transakcji nie zostanie spełniony warunek wskazany w literze a) analizowanego przepisu, bez znaczenia jest fakt, że spełni się przesłanka z art. 43 ust. 1 pkt 10a lit. b) ustawy o VAT, bowiem, aby dostawa Parkingu K... II mogła korzystać ze zwolnienia z VAT, obie przesłanki ustanowione w lit. a) i b) art. 43 ust. 1 pkt 10a Ustawy o VAT muszą być spełnione łącznie <indywidualne interpretacje przepisów prawa podatkowego, wydawane przez organy podatkowe w podobnych stanach faktycznych (tj. w sytuacji zbycia nieruchomości nabytej uprzednio w drodze aportu), potwierdzają powyższe stanowisko odnośnie braku zastosowania zwolnienia z opodatkowania VAT na gruncie art. 43 ust. 1 pkt 10a Ustawy o VAT, w przypadku, gdy zbywcy nieruchomości przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego (tj. gdy zbywca nie spełnia jednego z warunków dla zastosowania zwolnienia przewidzianego w tym przepisie), np. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji z dnia 18 stycznia 2012 r. (sygn. ILPP2/443-1443/11-2/AKr), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z dnia 22 grudnia 2011 r. (sygn. IPPP2/443-1312/11-2/IG)>.

Mając powyższe na uwadze, przy dostawie Parkingu K... II, Wnioskodawca nie będzie mógł skorzystać ze zwolnienia wynikającego z art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT. Spółka powinna zastosować do dostawy tego obiektu obligatoryjne opodatkowanie VAT według podstawowej stawki podatkowej, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o VAT.

Uwagi dodatkowe (wspólne dla powyższych nieruchomości)

Zgodnie z art. 29 ust. 5 ustawy o VAT w przypadku dostawy budynków i budowli trwale związanych z gruntem lub części takich budynków lub budowli, z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntów.

W świetle powyższego, dostawa działek, na których położone są Obiekty S... , Obiekty Ke... , Parking K... I oraz Parking K... II będzie podlegała obligatoryjnemu opodatkowaniu 23% podatkiem VAT.

Uzasadnienie szczegółowe Wnioskodawcy do pytania nr 4

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT (w stanie prawnym obowiązującym od 1 kwietnia 2013r.) dostawa terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane, jest zwolniona z podatku VAT.

W myśl art. 2 pkt 33 ustawy o VAT przez tereny budowlane rozumie się grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu - zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o których mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Działka Ś...

Należy wskazać, że Działka Ś... objęta jest miejscowymi planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z zapisami tego planu, Działka Ś... kwalifikowana jest jako teren przeznaczony pod usługi komercyjne i urządzenia transportu samochodowego (symbol UK/KS). Należy zatem uznać, że Działka Ś... spełnia definicję terenu budowlanego w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy o VAT.

Nabycie przez X RE Działki Ś... nie może zatem korzystać ze zwolnienia z opodatkowania VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT i powinno podlegać obligatoryjnie opodatkowaniu VAT według podstawowej 23% stawki VAT, zgodnie z art. 41 ust. 1 w zw. z art. 43 ust.1 pkt 9 i art. 2 pkt 33 ustaw o VAT.

Uzasadnienie szczegółowe Wnioskodawcy do pytania nr 5

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT (w stanie prawnym obowiązującym od 1 kwietnia 2013r.) dostawa terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane, jest zwolniona z podatku VAT. Definicja terenów budowlanych została zawarta w art. 2 pkt 33 ustawy o VAT.

Działka 158/1 oraz Działka 134/12

Zdaniem X RE, dla celów określenia skutków w zakresie podatku VAT planowanego nabycia działki 158/1 wchodzącej w skład Nieruchomości K... oraz działki 134/12 wchodzącej w skład Nieruchomości Cz... , dziatki te powinny być traktowane jako nabycie gruntu zabudowanego.

Na działkach tych znajduje się transformator sieci elektrycznej oraz odpowiednio rozdzielnia transformatorowa (komora trafo i rozdzielnia niskiego napięcia), które są na stale podłączone do sieci i stanowią własność operatora energetycznego.

Wnioskodawca świadomy jest faktu, że na mocy przepisów prawa cywilnego (art. 49 Kodeksu Cywilnego), urządzenia służące do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz innych podobnych urządzeń nie należą do części składowych nieruchomości, jeżeli wchodzą w skład przedsiębiorstwa (np. operatora energetycznego). Przesłanka z art. 49 Kodeksu Cywilnego dotycząca wejścia powyższych urządzeń w skład przedsiębiorstwa lub zakładu operatora jest spełniona z chwilą podłączenia wymienionych w art. 49 urządzeń do sieci należących do przedsiębiorstwa lub zakładu. W rezultacie urządzenia te przestają być częścią składową nieruchomości, na której zostały zbudowane i nie stanowią własności właściciela tej nieruchomości.

Niemniej jednak należy wskazać, że brak własności transformatora/rozdzielni transformatorowej po stronie X PL, z uwagi na ich podłączenie do sieci przedsiębiorstwa energetycznego, w żaden sposób nie wpływa na fakt, że Działka 158/1 i Działka 134/12 stanowi faktycznie działkę zabudowaną. Na działce tej znajdują się bowiem obiekty budowlane w postaci transformatora elektrycznego oraz rozdzielni transformatorowej. Z tego powodu, wykluczone jest zatem stwierdzenie, że Działka 158/1 i Działka 134/12 stanowią działki niezabudowane. W ocenie X RE, fakt zabudowania gruntu stanowi okoliczność faktyczną/obiektywną. O zabudowaniu gruntu nie może bowiem decydować to, czy X PL jest właścicielem obiektów posadowionych na tym gruncie. Okoliczność „zabudowania” gruntu należy badać ze względu na posadowienie na nim naniesień, wykazujących trwale związanie z gruntem (w sensie fizycznym). Dodatkowo, w ocenie Wnioskodawcy, uznanie Działki 158/1 i Działki 134/12 za grunt niezabudowany byłoby sprzeczne ze stanem rzeczywistym istniejącym na Nieruchomości K... i Nieruchomości Cz... .

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 Ustawy o VAT, zwolnieniu z VAT podlega dostawa terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane. W ocenie X RE należy uznać, że skoro działka nr 158/1 i Działka nr 134/12 stanowią teren zabudowany, jej nabycie nie może podlegać zwolnieniu z opodatkowania VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT.

Jednocześnie, transformator elektryczny oraz rozdzielnia transformatorowa, jako urządzenia podłączone do sieci operatora, nie stanowią własności Spółki. Również w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych należy je traktować jako odrębne przedmioty własności, których własność przeszła na rzecz zakładu energetycznego w momencie podłączenia do sieci <Taką tezę przedstawił NSA w Warszawie w wyroku z dnia 22 lutego 2008 (sygn. I OSK 196/07, oddalający skargę kasacyjną od wyroku WSA z dnia 24 października 2006, sygn. akt I SA/Wa 1456/06) i zgodnie z którym to „fakt podłączenia urządzenia, jako całości (budynku i znajdujących się tu nim instalacji energetycznych) powoduje, że przestaje ono należeć do części składowej gruntu i nie stanowi własności, z mocy art. 191 KC, podmiotu, któremu służy prawo użytkowania wieczystego do nieruchomości, na której urządzenie - stacja trafo - się znajduje”. Powyższy pogląd znajduje również poparcie w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 26 lutego 2009r. (sygn. ILPP1/443-1143/08-2/KG) lub interpretacji Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu z 13 listopada 2009r. (sygn. ILPP2/443-1085/09-2/AD)>.

Ponieważ prawo własności transformatora i rozdzielni nie przysługuje właścicielowi gruntu czyli X PL, to nie można twierdzić, iż dokona on dostawy tego urządzenia na rzecz Nabywcy, gdyż nie może przenieść praw, których sam nie posiada. Odnosząc się do przepisów ustawy VAT, które definiują dostawę towarów jako przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, należy stwierdzić, iż właściciel działek gruntu, na których znajduje się transformator i rozdzielnia transformatorowa, nie może przenieść na inny podmiot praw do rozporządzania nimi jak właściciel, gdyż sam takich praw nie posiada. Zatem, w analizowanej sprawie, przedmiotem planowanej transakcji nabycia przez X RE od X PL będzie wyłącznie grunt. Nabycie Działki 158/1 i Działki 134/12 nie może zatem również korzystać z żadnego z tytułów do zwolnienia z opodatkowania VAT zawartych w art. 43 ust. 1 pkt 10 oraz 10a Ustawy o VAT. W konsekwencji, dostawa (a po stronie X RE nabycie) działki nr 158/1 i Działki nr 134/12 powinna podlegać opodatkowaniu VAT według podstawowej stawki podatkowej na podstawie art. 41 ust. 1 Ustawy o VAT.

Uzasadnienie szczegółowe Wnioskodawcy do pytania nr 6

Działki niezabudowane K...

Działki nr 159/3, 159/4, 164/3 stanowią działki niezabudowane. Dla Działek niezabudowanych K... nie został wydany plan zagospodarowania przestrzennego. Działki te są objęte decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanej w dniu 14 grudnia 1999 roku (nr decyzji: 931/3U/99., dalej: „decyzja”). Zgodnie z treścią decyzji została ona wydana na okres do dnia 31 grudnia 2001 r. i została ustalona dla inwestycji: „hala obsługi serwisowej zespól metalowo-gastronomiczny, stacja paliw płynnych i infrastruktura techniczna.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT (w stanie prawnym obowiązującym od 1 kwietnia 2013 r.) dostawa terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane, jest zwolniona z podatku VAT.

W myśl art. 2 pkt 33 ustawy o VAT przez tereny budowlane rozumie się grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu - zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o których mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Biorąc pod uwagę powyższe przepisy, jak również dodatkowe wyjaśnienia zawarte w Broszurze MF, dostawa niezabudowanych działek nieobjętych planem zagospodarowania przestrzennego ani decyzją o warunkach zabudowy, będzie zwolniona z opodatkowania VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT.

Zdaniem Wnioskodawcy, sprzedaż Działek niezabudowanych K... na rzecz X RE nie będzie objęta zwolnieniem z opodatkowania VAT, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT. Dla działek tych została bowiem wydana decyzja o warunkach zabudowy, dotycząca planowanej budowy „hali obsługi serwisowej zespól metalowo-gastronomiczny, stacji paliw płynnych i infrastruktury technicznej.” Zdaniem Wnioskodawcy, bez znaczenia jest przy tym fakt, iż decyzja ta została wydana na okres do dnia 31 grudnia 2001 r. Przepisy ustawy o VAT (ani wyjaśnienia zawarte w Broszurze MF) nie formułują bowiem wymogu, aby decyzja była obowiązująca na moment dokonywania dostawy gruntu.

Jednocześnie, Wnioskodawca pragnie zwrócić uwagę na cel zwolnienia określonego w art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT, którym było zwolnienie z opodatkowania terenów o przeznaczeniu rolnym, leśnym bądź rekreacyjnym. W tym kontekście należy zauważyć, iż skoro dla Działek niezabudowanych K... została już raz wydana decyzja pozwalająca na zabudowę tych terenów halą, stacją paliw i infrastrukturą towarzyszącą, pozwala to domniemać, iż działki te nie mają przeznaczenia rolnego, leśnego bądź rekreacyjnego i należy oczekiwać, iż w przypadku ponownego wystąpienia o wydanie decyzji określającej warunki zabudowy tego terenu, decyzja taka zostałaby również wydana. Fakt, iż na przedmiotowych działkach nie zostały wzniesione budynki/budowle, dla których została wydana decyzja, wynika tylko i wyłącznie z określonych decyzji biznesowych podjętych przez właściciela tego terenu. Nie powinno mieć to jednak wpływu na fakt, iż tereny te są, planowo, przeznaczone pod zabudowę.

Ponadto, Wnioskodawca pragnie zwrócić uwagę na to, iż, zgodnie z podstawowymi zasadami systemu podatku od wartości dodanej, zwolnień z opodatkowania VAT (w tym zwolnienia określonego w art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT) nie można interpretować w sposób rozszerzający. Tym samym, mając na uwadze, iż definicja terenów budowlanych zawarta w art. 2 pkt 33 ustawy o VAT nie formułuje warunku, aby dany teren był objęty ważną decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, nie można takiego dodatkowego warunku domniemać, gdyż spowodowałoby to rozszerzenie zakresu zwolnienia określonego w art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT.

Wobec powyższego, należy uznać, iż Działki niezabudowane K... spełniają definicję terenów budowlanych zawartą w art. 2 pkt 33 ustawy o VAT. W konsekwencji, planowana sprzedaż przez Spółkę Działek niezabudowanych K... nie może korzystać ze zwolnienia z opodatkowania VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT i będzie podlegała obligatoryjnemu opodatkowaniu VAT na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy o VAT.

Uzasadnienie szczegółowe Wnioskodawcy do pytania nr 7

Zdaniem Wnioskodawcy, jeżeli Spółka naliczy podatek VAT należny na sprzedaży Nieruchomości (innych niż Działki Cz... ), na podstawie art. 41 ust. 1 bądź art. 43 ust. 10 i ust. 11 ustawy o VAT Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego przy nabyciu Nieruchomości (innych niż Działki Cz... ) - zgodnie z art. 86 ust. 1 i ust. 10 pkt 1 ustawy o VAT - oraz zwrotu nadwyżki VAT naliczonego nad VAT należnym, zgodnie z regulacjami art. 87 ustawy o VAT.

Zdaniem Nabywcy, kluczowym dla rozstrzygnięcia o jego prawie do obniżenia VAT należnego o VAT naliczony przy nabyciu Nieruchomości (innych niż Działki Cz... ), na podstawie art. 86 ust. 1 i ust. 10 pkt 1 ustawy o VAT, oraz prawie do zwrotu nadwyżki podatku VAT naliczonego nad podatkiem VAT należnym (na podstawie art. 87 ustawy o VAT) jest potwierdzenie faktu, że:

 1. Nieruchomości będące przedmiotem planowanej transakcji, będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności opodatkowanych VAT;
 2. do przedmiotowych transakcji nie znajdą zastosowania ograniczenia wynikające z art. 88 ustawy o VAT (w szczególności określone w art. 88 ust. 3a ustawy o VAT).

Ad (i) wykorzystywanie Nieruchomości do działalności opodatkowanej X RE

Jak wynika z treści art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego przy nabyciu towarów i usług w zakresie, w jakim są one wykorzystywane do wykonywania przez podatnika czynności opodatkowanych VAT. Jeżeli zatem, dane towary lub usługi są wykorzystywane wyłącznie do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia całości VAT naliczonego przy ich nabyciu.

Wnioskodawca jest zarejestrowanym w Polsce czynnym podatnikiem VAT i spełnia ustawową definicję podatnika zawartą w art. 15 ustawy o VAT. Po nabyciu Nieruchomości, Wnioskodawca zamierza prowadzić głównie działalność polegającą na wynajmie Nieruchomości. Taki typ działalności - jako odpłatne świadczenie usług - podlega opodatkowaniu VAT według stawki VAT podstawowej (obecnie na poziomie 23%). W konsekwencji - jak wynika z powyższego - Nieruchomości będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę, będącego podatnikiem, wyłącznie do wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu VAT.

Ad (ii) brak okoliczności wyłączających prawo X RE do odliczenia podatku VAT naliczonego, o których mowa w art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy o VAT

Art. 88 ustawy o VAT określa sytuacje, w których nie stosuje się obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego, W tym, w szczególności - w myśl art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy o VAT - nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury, w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Jak Wnioskodawca wskazywał w uzasadnieniu do pytań 1-6, planowane nabycie przez Wnioskodawcę Nieruchomości (innych niż Działki Cz... ) będzie w części podlegało obligatoryjnemu opodatkowaniu VAT na podstawie art. 41 ust. 1, natomiast w części będzie podlegało zwolnieniu z opodatkowania VAT określonego w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT. Niemniej jednak, w odniesieniu do tej części budynków i budowli wchodzących w skład Nieruchomości, której dostawa podlega zwolnieniu z opodatkowania VAT określonego w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, strony (tj. X PL i X RE) złożą (na podstawie art. 43 ust. 10 i 11 ustawy o VAT) zgodne oświadczenia o rezygnacji ze zwolnienia dostawy tych budynków, budowli lub ich części z VAT i wyborze opodatkowania dostawy tych obiektów podatkiem VAT. W związku z tym, nabycie planowane przez Wnioskodawcę Nieruchomości (innych niż Działki Cz... ) będzie w całości podlegało opodatkowaniu VAT. Tym samym nie zajdą okoliczności, o których mowa w art. 88 ust. 3a ustawy o VAT.

Planowane nabycie Nieruchomości (innych niż Działki Cz... ) nie mieści się również w katalogu innych czynności, w odniesieniu do których podatnikowi nie przysługuje prawo do obniżenia podatku VAT należnego o podatek VAT naliczony, wymienionych w art. 88 ustawy o VAT.

W świetle powyższego - zdaniem Wnioskodawcy - po dokonaniu przedmiotowych transakcji i otrzymaniu od Spółki prawidłowo wystawionych faktur VAT potwierdzających ich faktyczne dokonanie, będzie mu przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku VAT należnego o podatek VAT naliczony na nabyciu Nieruchomości (innych niż Działki Cz... ), gdyż spełniony będzie warunek niezbędny do dokonania takiego obniżenia, określony w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT i, jednocześnie, nie zajdą okoliczności ograniczające to prawo określone w art. 88 ustawy o VAT (w szczególności w art. 88 ust. 3a ustawy o VAT).

W myśl art. 86 ust. 10 pkt 1 i ust. 11 ustawy o VAT, prawo do obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego powstanie w rozliczeniu za okres, w którym Wnioskodawca otrzyma od X PL fakturę VAT dokumentującą przedmiotową transakcję lub w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych. Nadwyżka podatku VAT naliczonego nad podatkiem VAT należnym podlegać będzie zwrotowi, na zasadach określonych w art. 87 ustawy o VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

W związku z tym, iż niniejsza interpretacja dotyczy wyłącznie zakresu podatku od towarów i usług, w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.