IPPB5/4510-112/16-2/MR | Interpretacja indywidualna

Czy Wnioskodawca będzie miał prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne od wartości początkowej Budynków, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu wprowadzenia Budynków do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (tj. po ujawnieniu Budynków jako środków trwałych)?
IPPB5/4510-112/16-2/MRinterpretacja indywidualna
 1. amortyzacja
 2. budynek
 3. koszty uzyskania przychodów
 4. najem
 5. odpisy amortyzacyjne
 6. środek trwały
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm) oraz § 4 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 9 lutego 2016 r. (data wpływu 17 lutego 2016 r.) uzupełnione pismem z dnia 15 marca 2016 r. (data wpływu 18 marca 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zaliczania odpisów amortyzacyjnych do kosztów uzyskania przychodów - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 lutego 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zaliczania odpisów amortyzacyjnych do kosztów uzyskania przychodów.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest spółką z o.o., posiadającą siedzibę i miejsce zarządu na terytorium Polski - polskim rezydentem podatkowym (Wnioskodawca). Przedmiotem działalności gospodarczej Wnioskodawcy jest głównie sprzedaż i najem nieruchomości. W 2014 r. Wnioskodawca nabył położoną na terytorium Polski nieruchomość, składającą się m.in. z budynku biurowego (P1), hal magazynowych (P2) oraz budynku socjalnego (P1) (Budynki). Cena nabycia nieruchomości (w tym Budynków) została potrącona z ceną wykupu obligacji wyemitowanych przez sprzedawcę ww. nieruchomości, a nabytych przez Wnioskodawcę. Wydatków na nabycie Budynków Wnioskodawca nie odliczył od podatku dochodowego w jakiejkolwiek formie ani nie zostały mu one zwrócone.

W chwili nabycia Budynki były kompletne i zdatne do użytku (oddane do odpłatnego używania przez sprzedawcę) oraz nie stanowiły spółdzielczych zasobów mieszkaniowych. Podstawowym celem nabycia Budynków była ich późniejsza sprzedaż. Jednakże, wraz z nabyciem Budynków, Wnioskodawca przejął prawa i obowiązki z umów najmu Budynków (obejmujących całą powierzchnię Budynków).

Wnioskodawca osiąga stale przychody z tytułu kontynuowanych/zawartych umów najmu (umowy najmu mają charakter odpłatny). Umowy najmu Budynków kontynuowane/zawarte przez Wnioskodawcę nie przewidują możliwości dokonywania odpisów amortyzacyjnych przez najemców ani rezygnacji Wnioskodawcy z dokonywania odpisów amortyzacyjnych. Przy nabywaniu Budynków Wnioskodawca przewidywał, że ich sprzedaż nastąpi po okresie około 2 lat, a zatem przez około 2 lata będzie osiągał przychody z tytułu najmu Budynków (okres ten jednak może ulec wydłużeniu - nie mniej, do momentu sprzedaży Wnioskodawca zamierza wynajmować Budynki). Od momentu nabycia Budynków Wnioskodawca nie zawiesił działalności gospodarczej ani nie zaprzestał prowadzenia działalności w zakresie sprzedaży i najmu nieruchomości.

Wnioskodawca zaliczył do celów bilansowych Budynki jako inwestycje, w związku z czym nie dokonywał od ich wartości początkowej bilansowych odpisów amortyzacyjnych. Wnioskodawca nie wprowadził Budynków do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych i nie dokonywał od ich wartości początkowej również podatkowych odpisów amortyzacyjnych.

Obecnie Wnioskodawca rozważa wprowadzenie Budynków do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych i dokonywanie od ich wartości początkowej odpisów amortyzacyjnych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawca będzie miał prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne od wartości początkowej Budynków, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu wprowadzenia Budynków do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (tj. po ujawnieniu Budynków jako środków trwałych)...

Zdaniem Wnioskodawcy, będzie on miał prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne od wartości początkowej Budynków, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu wprowadzenia Budynków do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (tj. po ujawnieniu Budynków jako środków trwałych).

Kosztami uzyskania przychodów są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane wyłącznie zgodnie z przepisami art. 16a - 16m Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851 z późn. zm.; dalej: updop), z uwzględnieniem art. 16 updop (art. 15 ust. 6 updop).

W świetle art. 16a ust. 1 updop, amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 16c, stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania:

 1. budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością,
 2. maszyny, urządzenia i środki transportu,
 3. inne przedmioty

- o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawę umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 17a pkt 1, zwane środkami trwałymi.

Budynki stanowią własność Wnioskodawcy, zostały przez niego nabyte oraz w dniu ich nabycia były kompletne i zdatne do użytku. Wraz z nabyciem, Wnioskodawca przejął prawa i obowiązki wynikające z umów najmu Budynków, a zatem Budynki zostały przez niego przyjęte do używania. Ponadto, według przewidywań Wnioskodawcy, sprzedaż miała nastąpić po upływie około 2 lat i do tego czasu Wnioskodawca zamierzał wynajmować Budynki (i nadal wynajmuje). Zatem, przewidywany okres używania Budynków był dłuższy niż rok. Co więcej, sprzedaż i najem nieruchomości stanowi główny przedmiot działalności gospodarczej Wnioskodawcy.

Mając powyższe na względzie. Budynki stanowią podatkowe środki trwałe, od których wartości początkowej Wnioskodawca ma prawo dokonywać odpisów amortyzacyjnych.

Budynki nie wchodzą w skład spółdzielczych zasobów mieszkaniowych, a Wnioskodawca jest spółką kapitałową, a nie spółdzielnią mieszkaniową. Ponadto, od momentu nabycia Budynków Wnioskodawca nie zawiesił działalności gospodarczej ani nie zaprzestał prowadzenia działalności w zakresie sprzedaży i najmu nieruchomości. Zatem, w analizowanej sytuacji nie ma zastosowania wyłączenie możliwości dokonywania amortyzacji, wynikające z art. 16c updop.

Umowy najmu Budynków kontynuowanezawarte przez Wnioskodawcę nie przewidują możliwości dokonywania odpisów amortyzacyjnych przez najemców ani rezygnacji Wnioskodawcy z dokonywania odpisów amortyzacyjnych. Tym samym, zgodnie z art. 16ł ust. 4 w zw. z rozdziałem 4a updop, Wnioskodawca jest podmiotem uprawnionym do dokonywania odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej Budynków.

W związku z powyższym, Wnioskodawca jest uprawniony do dokonywania odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej Budynków w rozumieniu updop.

Koszty związane z nabyciem Budynków Wnioskodawca poniósł w celu osiągnięcia przychodów. Jak wskazano, celem zakupu Budynków była zasadniczo ich sprzedaż, ale do tego czasu Wnioskodawca planował osiągać (i osiąga) przychody również z ich najmu. Oznacza to, że wydatki poniesione przez Wnioskodawcę na nabycie Budynków mogą stanowić koszty uzyskania przychodów Wnioskodawcy, poprzez dokonywane odpisy amortyzacyjne, w oparciu o art. 15 ust. 1 i 6 updop.

Powyższe stanowisko potwierdzają również wydane indywidualne interpretacje podatkowe, m.in.:

 • interpretacja indywidualna Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z 6 lipca 2007 r. (sygn. 1471/DRP2/423-55/07/JB), w której organ wskazał, że do kosztów uzyskania przychodów mogą być zaliczane odpisy amortyzacyjne od wartości początkowej budynków przeznaczonych do sprzedaży, nawet jeżeli w związku z tym faktem przestały być wykorzystywane w bieżącej działalności podatnika,
 • interpretacja indywidualna Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z 9 września 2006 r. (sygn: 1472/SOI/423-21/06/DW), w której organ stwierdził, że podatkowych odpisów amortyzacyjnych (zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów) można dokonywać od wartości początkowej środków trwałych przeznaczonych do sprzedaży, nawet jeżeli z tego tytułu zaprzestano dokonywania bilansowych odpisów amortyzacyjnych,
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 7 września 2009 r. (sygn. IBPBI/2/423-657/09/PC), w której organ wskazał, że do kosztów uzyskania przychodów mogą być zaliczane odpisy amortyzacyjne od wartości początkowej budynków, jeżeli zaprzestano wykorzystywania ich do działalności i gospodarczej Wnioskodawcy, ale jednocześnie oddano w najem.

W analizowanej sytuacji nie mają również zastosowania ograniczenia w zaliczaniu odpisów amortyzacyjnych do kosztów uzyskania przychodów, wskazane w art. 16 updop. W szczególności:

 • wydatków na nabycie Budynków Wnioskodawca nie odliczył od podatku dochodowego w jakiejkolwiek farmie ani nie zostały mu one zwrócone (art. 16 ust. 1 pkt 48 updop),
 • Budynki nie zostały nabyte przez Wnioskodawcę nieodpłatnie (art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. a updop)oraz
 • nie zostały oddane do nieodpłatnego użytku (art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. c updop).

Mając na względzie powyższe, Wnioskodawca ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne od wartości początkowej Budynków.

Środki trwałe, o których mowa w art. 16a updop wprowadza się do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych najpóźniej w miesiącu przekazania ich do używania. Późniejszy termin wprowadzenia uznaje się za ujawnienie środka trwałego, o którym mowa w art. 16h ust. 1 pkt 4 updop (art. 16d ust. 2 updop). Z uwagi na fakt, że Wnioskodawca nie wprowadził Budynków do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w miesiącu przekazania ich do używania (tj. w przypadku Wnioskodawcy w miesiącu ich zakupu), wprowadzenie w chwili obecnej oznaczać będzie ujawnienie środków trwałych.

W świetle art. 16h ust. 1 pkt 4 updop, od ujawnionych środków trwałych, nieobjętych dotychczas ewidencją, odpisów amortyzacyjnych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym te środki zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Zatem, Wnioskodawca będzie miał prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne od wartości początkowej Budynków począwszy od miesiąca następującego po miesiącu wprowadzenia Budynków do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (tj. po ujawnieniu Budynków jako środków trwałych).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie zaliczania odpisów amortyzacyjnych do kosztów uzyskania przychodów uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

W odniesieniu do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnych, stwierdzić należy, że są one rozstrzygnięciami wydanymi w konkretnych sprawach, osadzonych w określonym stanie faktycznym i tylko do nich się odnoszących, w związku z tym nie mają mocy powszechnie obowiązującego prawa.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.