ILPP2/4512-1-562/15-4/AKr | Interpretacja indywidualna

Dostawa nieruchomości – art. 43 ust. 1 pkt 10 i 10a
ILPP2/4512-1-562/15-4/AKrinterpretacja indywidualna
 1. budowle
 2. budynek
 3. grunty
 4. nieruchomości
 5. podatek od towarów i usług
 6. stawka
 7. zwolnienie
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej, przedstawione we wniosku z 15 lipca 2015 r. (data wpływu 22 lipca 2015 r.) uzupełnionym pismem z dnia 5 października 2015 r. (data wpływu 9 października 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania dostawy nieruchomości – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 lipca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania dostawy nieruchomości. Przedmiotowy wniosek został uzupełniony w dniu 9 października 2015 r. o doprecyzowanie opisanego zdarzenia przyszłego.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.
 1. S.A. w upadłości likwidacyjnej (dalej: „Zbywca”, „Sprzedawca”, „Wnioskodawca”) jest właścicielem nieruchomości zlokalizowanych w B. (dalej: „Nieruchomości”). Przedmiotowe Nieruchomości wchodzą w skład masy upadłości Zbywcy. B. sp. z o.o. (dalej: „Nabywca”) jest polską spółką należącą do grupy B. C., która jest wiodącym producentem sprzętu gospodarstwa domowego na świecie. Nabywca zamierza rozpocząć i trwale prowadzić działalność gospodarczą na terenie podstrefy (...) Specjalnej Strefy Ekonomicznej w B.. W tym celu zamierza on nabyć Nieruchomości, składające się z zespołu budynków i budowli wraz z prawem wieczystego użytkowania bądź prawem własności działek gruntu, na których posadowione są te budynki i budowle. Historia działalności Sprzedawcy sięga 1962 r., kiedy w wyniku połączenia dwóch przedsiębiorstw państwowych powstały (...) Zakłady (...) – przedsiębiorstwo państwowe. W 1992 r. przedsiębiorstwo to zostało przekształcone w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa, natomiast w 2002 r. wyłącznymi akcjonariuszami tej spółki została hiszpańska grupa D. Od 2006 r. Sprzedawca funkcjonuje pod firmą A. S.A. W wyniku rozpoczęcia postępowania upadłościowego hiszpańskiej spółki D., Sąd Gospodarczy w S. postanowieniem z dnia 19 listopada 2013 r. ogłosił upadłość dobrowolną tej spółki. W konsekwencji powyższego, Sąd Rejonowy dla (...) Wydział Gospodarczy dla Spraw Upadłościowych i Naprawczych, postanowieniem z dnia 18 lutego 2014 r. ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku A. S.A. Zarówno Nabywca, jak i Zbywca są czynnymi podatnikami podatku VAT.

(i) Opis Nieruchomości

Nieruchomości, które będą przedmiotem transakcji, zlokalizowane są w podstrefie (...) Specjalnej Strefy Ekonomicznej w B., posiadają łączną powierzchnię 18,1860 ha, i obejmują:

 1. prawo użytkowania wieczystego gruntu położonego w B. przy ul. (...) oraz ul. (...), oznaczonego geodezyjnie według ewidencji gruntów obręb (...), działki nr 38/3, 2/2, 2/3, 2/4, 1/2, 38/5, 5/1, 5/2, 5/3, 1/10, 38/10 i 38/11 o łącznej powierzchni 13,1056 ha, dla którego Sąd Rejonowy dla (...) Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr (...) (dalej: „Nieruchomość 1”),
 2. prawo użytkowania wieczystego gruntu położonego we B. przy ul. (...), oznaczonego geodezyjnie według ewidencji gruntów obręb (...), działka nr 7, o powierzchni 1,9220 ha, dla którego Sąd Rejonowy dla (...) Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr (...) (dalej: „Nieruchomość 2”),
 3. prawo użytkowania wieczystego gruntu położonego w B. przy ul. (...) oznaczonego geodezyjnie według ewidencji gruntów obręb (...), działka nr 8, o powierzchni 0,2824 ha, dla którego Sąd Rejonowy dla (...) Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr (...) (dalej: „Nieruchomość 3”),
 4. prawo użytkowania wieczystego gruntu położonego w B. przy ul. (...), oznaczonego geodezyjnie według ewidencji gruntów obręb (...), arkusz mapy 2, działki nr 6/6, 6/7, 6/8 i 6/10 o łącznej powierzchni 1,8355 ha, dla którego Sąd Rejonowy dla (...) Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr (...) (dalej: „Nieruchomość 4”),
 5. prawo własności nieruchomości gruntowej położonej w B. przy ul. (...) oznaczonej geodezyjnie według ewidencji gruntów obręb (...), arkusz mapy 2, działki nr 6/2 i 6/5 o łącznej powierzchni 1,0405 ha, dla której Sąd Rejonowy dla (...) Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr (...) (dalej: „Nieruchomość 5”),
 6. budynki zlokalizowane na opisanych powyżej Nieruchomościach 1-5 wraz z towarzyszącą infrastrukturą w postaci budowli.

Poniżej Wnioskodawca wymienił listę budynków, wskazanych w punkcie 6, posadowionych na powyższych Nieruchomościach 1-5:

 1. budynek murowany – neutralizator,
 2. budynek magazyn wyrobów gotowych,
 3. budynek socjalny,
 4. budynek portierni,
 5. budynek kompresorów,
 6. budynek magazynowy komponentów kuchni,
 7. łącznik socjalno-biurowy,
 8. budynek lakierni proszkowej,
 9. budynek hala pras i magazyn stali,
 10. budynek kotłowni,
 11. budynek magazyn kompletacji,
 12. budynek hala pralek,
 13. budynek hala tłoczni,
 14. budynek magazyn kuchni i piekarników,
 15. budynek dobudówka murowana,
 16. budynek łącznik transportowy,
 17. budynek hali produkcyjnej – kuchnie,
 18. budynek hala emalierni, tłocznia,
 19. budynek show room,
 20. budynek hala produkcji lodówek,
 21. budynek produkcyjny lakiernia mokra,
 22. budynek hala magazynowa tłoczni,
 23. budynek biurowy,
 24. budynek murowany – acetylenownia,
 25. budynek magazynowy komponentów,
 26. budynek kotłowni strefa II,
 27. budynek magazynowy lodówek,
 28. budynek produkcyjny – lakiernia,
 29. budynek administracyjno–biurowy (archiwum),
 30. budynek rozdzielni ST-2, 31. budynek portierni głównej.

Poniżej Wnioskodawca wymienił listę budowli, wskazanych w punkcie 6, posadowionych na powyższych Nieruchomościach:

 1. bocznica kolejowa,
 2. sieć wodociągowa,
 3. droga z trelinki nr 1 (znajdująca się na działce nr 1/10),
 4. droga z trelinki nr 2 (znajdująca się na działce nr 1/10),
 5. droga kolejowa i bocznica,
 6. droga z kamienia polnego,
 7. droga zakładowa,
 8. droga dojazdowa,
 9. droga wewnątrzzakładowa (znajdująca się na działce nr 1/10),
 10. drogi wewnątrzzakładowe (znajdujące się na działce nr 1/10),
 11. plac utwardzony nr 1 (znajdujący się na działce nr 1/10),
 12. plac utwardzony nr 2 (znajdujący się na działce nr 1/10),
 13. instalacja kanalizacyjna,
 14. oświetlenie zewnętrzne (znajdujące się na działkach nr 1/10, 2/3, 7),
 15. sieć kanalizacyjna zewnętrzna,
 16. neutralizator ścieków,
 17. sieć kanalizacyjna Fl 500,
 18. drogi utwardzane,
 19. sieć wodna hydrofornia,
 20. osadnik i kanalizacyjna zewnętrzna,
 21. oświetlenie zewnętrzne (znajdujące się na działce 2/3),
 22. sieć zewnętrzna wodno-kanalizacyjna,
 23. droga wewnętrzna zakładowa (znajdująca się na działkach nr 1/10,2/3),
 24. sieć kanalizacyjna,
 25. oświetlenie zewnętrzne (znajdujące się na działkach nr 1/10, 38/11, 5/1, 5/2, 7, 6/6, 6/5),
 26. droga międzywydziałowa,
 27. sieć zewnętrzna CO,
 28. sieć kanalizacyjno-sanitarna nr 1 (znajdujące się na działkach 1/10),
 29. sieć kanalizacyjno-sanitarna nr 2 (znajdujące się na działkach 1/10),
 30. sieć kanalizacyjno-sanitarna nr 3 (znajdujące się na działkach 1/10),
 31. sieć kanalizacyjno-sanitarna (znajdujące się na działkach 1/10, 2/3),
 32. sieć zewnętrzna ciepłownicza (ciepło.tech),
 33. sieć zewnętrzna woda chłodnicza,
 34. sieć zewnętrzna sprężone powietrze,
 35. sieć zewnętrzna elektryczna nn,
 36. ogrodzenie zewnętrzne,
 37. sieć zewnętrzna instalacja teletechniczna,
 38. sieć zewnętrzna kanalizacja deszczowa,
 39. sieć zewnętrzna wodna,
 40. sieć zewnętrzna kanalizacja sanitarna,
 41. plac manewrowy z drogą (znajdujący się na działkach nr 1/10, 8),
 42. droga wewnątrzzakładowa wzdłuż MWG,
 43. droga wokół hali pras,
 44. kanalizacja sanitarna (znajdująca się na działce nr 1/10),
 45. kanalizacja deszczowa (znajdująca się na działkach nr 1/10, 7),
 46. plac manewrowy (znajdujący się na działce nr 1/10),
 47. plac manewrowy z drogą nr 1 (znajdujący się na działce nr 1/10),
 48. plac manewrowy z drogą nr 2 (znajdujący się na działce nr 1/10),
 49. kanalizacja deszczowa (znajdująca się na działkach nr 1/10, 38/11, 5/1, 5/2, 2/3, 2/4, 7, 6/6, 6/5),
 50. kanalizacja sanitarna (znajdująca się na 1/10, 38/11, 5/1, 5/2, 7, 6/6, 6/5),
 51. sieć przeciwpożarowa,
 52. droga obwodowa,
 53. ogrodzenie betonowe,
 54. parking samochodowy z płyt betonowych.

(ii) Podział budynków i budowli na grupy wedle ich charakterystyki

Wnioskodawca zaznaczył, że wskazane wyżej budynki i budowle mogą zostać podzielone na podkategorie (grupy) zgodnie z ich charakterystyką i posiadanymi cechami, istotnymi z punktu widzenia ustawy o VAT i wpływającymi, zdaniem Wnioskodawcy, na ich odpowiednie traktowanie do celów tego podatku.

Poniżej, Wnioskodawca przedstawił przedmiotowe kategorie.

Grupa 1

Grupa 1 obejmuje budynki:

 • nabyte przez Zbywcę na mocy decyzji uwłaszczeniowej Wojewody (...) z 1991 r.
 • które nie zostały przez Zbywcę oddane do użytkowania osobie trzeciej w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu VAT (w szczególności nie były wynajmowane),
 • Zbywca ponosił w okresie od 2006 r. określone wydatki na ich ulepszenie.

Do Grupy 1, zgodnie z ich charakterystyką, należą następujące obiekty:

 • budynek hali produkcyjnej – kuchnie
  • Wartość początkowa wynosiła 7.047.910 zł,
  • Zbywca poniósł nakłady na budynek w następujących kwotach i okresach: 2006 r. – 34.290,33 zł, 2007 r. – 1.352.002,19 zł, 2008 r. – 1.457.254,85 zł, 2012 r. – 2.123.824,28 zł,
 • budynek hala emalierni, tłocznia
  • Wartość początkowa wynosiła 2.352.358,32 zł,
  • Zbywca poniósł nakłady na budynek w następujących kwotach i okresach: 2006 r. – 38.272 zł, 2007 r. – 229.389,76 zł, 2008 r. – 1.259.473,91 zł, 2009 r. – 6.051.126,56 zł, 2012 r. – 1.895.226,74 zł,
 • budynek hala magazynowa tłoczni
  • Wartość początkowa wynosiła 5.486.499,7 zł,
  • Zbywca poniósł nakłady na budynek w następujących kwotach i okresach: 2006 r. – 1.685.095,35 zł, 2007 r. – 162.189,80 zł, 2009 r. – 324.984,66 zł,
 • budynek hala produkcji lodówek
  • Wartość początkowa wynosiła 4.785.300,00 zł,
  • Zbywca poniósł nakłady na budynek w następujących kwotach i okresach: 2006 r. – 6.918.556,19 zł, 2007 r. – 991.519,95 zł, 2008 r. – 149.518,11 zł, 2009 r. – 55.818 zł, 2012 r. – 51.742,37 zł.

Grupa 2

Grupa 2 obejmuje budynki:

 • nabyte przez Zbywcę na mocy decyzji uwłaszczeniowej Wojewody (...) z 1991 r.
 • które nie zostały przez Zbywcę oddane do użytkowania osobie trzeciej w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu VAT (w szczególności nie były wynajmowane),
 • Zbywca ponosił w okresie od 2009 r. określone wydatki na ich ulepszenie,

Do Grupy 2, zgodnie z ich charakterystyką, należą następujące obiekty:

 • budynek produkcyjny – lakiernia
  • Wartość początkowa wynosiła 785.463,72 zł,
  • Zbywca poniósł nakłady na budynek w następujących kwotach i okresach: 2009 r. – 173.845,74 zł, 2013 r. – 186.937,08 zł,
 • budynek show room
  • Wartość początkowa wynosiła 691.193,25 zł,
  • Zbywca poniósł nakłady na budynek w następujących kwotach i okresach: 2009 r. – 647.390,55 zł, 2012 r. –2.050.244,93 zł.

Grupa 3

Grupa 3 obejmuje budynki i budowle:

 • stanowiące inwestycje własne Zbywcy, w stosunku do których Zbywcy przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego,
 • które nie zostały przez Zbywcę oddane do użytkowania osobie trzeciej w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu VAT (w szczególności nie były wynajmowane),
 • w stosunku do nich Zbywca nie ponosił wydatków na ich ulepszenie bądź wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, były niższe niż 30% ich wartości początkowej.

Do Grupy 3, zgodnie z ich charakterystyką, należą następujące obiekty:

 • budynek lakierni proszkowej,
 • budynek hala pras i magazyn stali,
 • budynek kotłowni,
 • budynek magazyn wyrobów gotowych,
 • budynek magazyn kompletacji,
 • budynek hala tłoczni,
 • budynek magazyn kuchni i piekarników,
 • budynek łącznik transportowy,
 • bocznica kolejowa,
 • sieć wodociągowa,
 • plac utwardzony nr 2 (znajdujący się na działce nr 1/10),
 • sieć zewnętrzna CO,
 • sieć kanalizacyjno-sanitarna nr 1 (znajdujące się na działkach 1/10),
 • sieć kanalizacyjno-sanitarna nr 2 (znajdujące się na działkach 1/10),
 • sieć kanalizacyjno-sanitarna nr 3 (znajdujące się na działkach 1/10),
 • sieć kanalizacyjno-sanitarna (znajdujące się na działkach 1/10, 2/3),
 • sieć zewnętrzna ciepłownicza (ciepło.tech),
 • sieć zewnętrzna woda chłodnicza,
 • sieć zewnętrzna sprężone powietrze,
 • sieć zewnętrzna elektryczna nn,
 • ogrodzenie zewnętrzne,
 • sieć zewnętrzna instalacja teletechniczna,
 • sieć zewnętrzna kanalizacja deszczowa,
 • sieć zewnętrzna wodna,
 • sieć zewnętrzna kanalizacja sanitarna,
 • plac manewrowy z drogą (znajdujący się na działkach nr 1/10, 8), droga wewnątrzzakładowa wzdłuż MWG,
 • droga wokół hali pras,
 • kanalizacja sanitarna (znajdująca się na działce nr 1/10),
 • kanalizacja deszczowa (znajdująca się na działkach nr 1/10, 7),
 • budynek portierni głównej (znajdujący się na działce 1/10),
 • plac manewrowy (znajdujący się na działce nr 1/10),
 • plac manewrowy z drogą nr 1 (znajdujący się na działce nr 1/10),
 • plac manewrowy z drogą nr 2 (znajdujący się na działce nr 1/10),
 • kanalizacja deszczowa (znajdująca się na działkach nr 1/10, 38/11, 5/1, 5/2, 2/3, 2/4, 7, 6/6, 6/5),
 • kanalizacja sanitarna (znajdująca się na 1/10, 38/11, 5/1, 5/2, 7, 6/6, 6/5),
 • sieć przeciwpożarowa,
 • droga obwodowa,
 • ogrodzenie betonowe,
 • parking samochodowy z płyt betonowych, znajdujący się na działce nr 1/10.

Grupa 4

Grupa 4 obejmuje budynki i budowle:

 • nabyte przez Zbywcę na mocy decyzji uwłaszczeniowej Wojewody (...) z 1991 r.
 • które nie zostały oddane przez Zbywcę do użytkowania osobie trzeciej w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu VAT (w szczególności nie były wynajmowane),
 • w stosunku do nich Zbywca nie ponosił wydatków na ich ulepszenie (i.) albo (ii.) ostatnie wydatki poniesione na ich ulepszenie miały miejsce w roku 2007 albo w okresie wcześniejszym.

Do Grupy 4, zgodnie z ich charakterystyką, należą następujące obiekty:

 • budynek produkcyjny lakiernia mokra,
 • budynek biurowy,
 • budynek kompresorów,
 • budynek rozdzielni ST-2,
 • budynek magazynowy komponentów kuchni,
 • droga z trelinki nr 1 (znajdująca się na działce nr 1/10),
 • droga z trelinki nr 2 (znajdująca się na działce nr 1/10),
 • droga kolejowa i bocznica,
 • droga z kamienia polnego,
 • droga zakładowa,
 • droga dojazdowa,
 • droga wewnątrzzakładowa (znajdująca się na działce nr 1/10),
 • drogi wewnątrzzakładowe (znajdujące się na działce nr 1/10),
 • plac utwardzony nr 1 (znajdujący się na działce nr 1/10),
 • instalacja kanalizacyjna,
 • oświetlenie zewnętrzne (znajdujące się na działkach nr 1/10, 2/3, 7),
 • sieć kanalizacyjna zewnętrzna,
 • neutralizator ścieków,
 • sieć kanalizacyjna FI 500,
 • drogi utwardzane,
 • sieć wodna hydrofornia,
 • osadnik i kanalizacyjna zewnętrzna,
 • oświetlenie zewnętrzne (znajdujące się na działce 2/3),
 • sieć zewnętrzna wodno-kanalizacyjna,
 • drogi wewnętrzna zakładowa,
 • sieć kanalizacyjna,
 • oświetlenie zewnętrzne (znajdujące się na działkach nr 1/10, 38/11, 5/1, 5/2, 7, 6/6, 6/5),
 • budynek murowany – neutralizator,
 • budynek murowany – acetylenownia,
 • budynek magazynowy komponentów budynek kotłowni strefa II,
 • budynek magazynowy lodówek.

Grupa 5

Grupa 5 obejmuje budynki, które:

 • zostały przez Zbywcę nabyte (zakupione) w 2005 r., a Zbywcy przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z ich zakupem,
 • nie zostały przez Zbywcę oddane do użytkowania osobie trzeciej w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu VAT (w szczególności nie były wynajmowane),
 • w stosunku do nich Zbywca nie ponosił wydatków na ich ulepszenie bądź wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, były niższe niż 30% ich wartości początkowej.

Do Grupy 5, zgodnie z ich charakterystyką, należą następujące obiekty:

 • budynek socjalny,
 • budynek portierni,
 • budynek administracyjno-biurowy (archiwum).

Grupa 6

Grupa 6 obejmuje budynki i budowle:

 • stanowiące inwestycje własne Zbywcy, jednakże inwestycje te miały miejsce przed wejściem w życie ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. z 1993 r., Nr 11 poz. 50 ze zm.; dalej: „VATU 1993”), a więc Zbywcy nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego w tym zakresie,
 • które nie zostały przez Zbywcę oddane do użytkowania osobie trzeciej w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu VAT (w szczególności nie były wynajmowane),
 • w stosunku do nich Zbywca nie ponosił wydatków na ich ulepszenie bądź wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, były niższe niż 30% ich wartości początkowej.

Do Grupy 6, zgodnie z ich charakterystyką, należą następujące obiekty:

 • budynek dobudówka murowana,
 • droga międzywydziałowa.

Dodatkowo, Wnioskodawca wyodrębnia, jako osobne pozycje, następujące działki.

Grupa 7

Grupa 7 obejmuje działki o nr 6/8 oraz 6/7, na których posadowiono jedynie budowlę w postaci ogrodzenia betonowego.

Jest to ogrodzenie betonowe:

 • stanowiące inwestycję własną Zbywcy, w stosunku do której Zbywcy przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego,
  które nie zostało przez Zbywcę oddane do użytkowania osobie trzeciej w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu VAT (w szczególności nie było wynajmowane),
 • w stosunku do którego Zbywca nie ponosił wydatków na ulepszenie bądź wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, były niższe niż 30% jego wartości początkowej.

Grupa 8

Grupa 8 obejmuje budynek:

 • stanowiący inwestycję własną Zbywcy, w stosunku do której Zbywcy przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego,
 • który częściowo został przez Zbywcę oddany do użytkowania osobie trzeciej w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu VAT - budynek ten jest bowiem wynajmowany w określonej części od 2007 r.,
 • w stosunku do którego Zbywca ponosił wydatki na jego ulepszenie – ostatnie takie wydatki ponoszone były w 2010 r.

Do Grupy 8, zgodnie z tą charakterystyką, należy następujący obiekt:

 • budynek hala pralek.

Grupa 9

Grupa 9 obejmuje budynek:

 • nabyty przez Zbywcę na mocy decyzji uwłaszczeniowej Wojewody (...) z 1991 r.,
 • który częściowo został przez Zbywcę oddany do użytkowania osobie trzeciej w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu VAT - budynek ten był bowiem wynajmowany w określonej części od 2009 r.,
 • w stosunku do nich Zbywca nie ponosił wydatków na ich ulepszenie.

Do Grupy 9, zgodnie z tą charakterystyką, należy następujący obiekt:

 • łącznik socjalno-biurowy.

(iii)Przedmiot Transakcji

Wnioskodawca poinformował, że przedmiot planowanej transakcji (sprzedaż Nieruchomości wraz z posadowionymi na nich budynkami i budowlami) nie będzie obejmował przedsiębiorstwa ani zorganizowanej części przedsiębiorstwa Sprzedawcy w rozumieniu przepisów o VAT.

(iv)Ulepszenia

Wnioskodawca informuje, że w zakresie, w jakim ponosił nakłady na będące przedmiotem transakcji budynki i budowle, od tych nakładów przysługiwało mu prawo do odliczenia VAT naliczonego.

W uzupełnieniu do wniosku Spółka oświadczyła, że zgodnie z przedstawionym we wniosku zdarzeniem przyszłym:

 1. w zakresie, w jakim Zbywca ponosił nakłady na ulepszenie wymienionych w Grupie 1 budynków i budowli, od tych nakładów przysługiwało mu prawo do odliczenia VAT naliczonego,
 2. Zbywca użytkuje budynki wymienione w Grupie 1 w stanie ulepszonym, kiedy ulepszenie przekroczyło 30% wartości początkowej każdego z nich, do wykonywania czynności opodatkowanych przez okres dłuższy niż 5 lat,
 3. w zakresie, w jakim Zbywca ponosił nakłady na wymienione w Grupie 2 budynki i budowle, od tych nakładów przysługiwało mu prawo do odliczenia VAT naliczonego,
 4. w stosunku do budynków i budowli sklasyfikowanych w Grupie 4, Zbywca albo nie ponosił w ogóle wydatków na ich ulepszenie albo ponosił wydatki na ich ulepszenie w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Wnioskodawca poinformował jednocześnie, że nie posiada wiedzy, czy wydatki na ulepszenie, które ponosił, były wyższe czy niższe niż 30% wartości początkowej danych Nieruchomości.

Jednocześnie Wnioskodawca podkreślił, iż w przypadku obiektów ulepszanych, ostatnie takie wydatki zostały poniesione w roku 2007 albo w latach wcześniejszych. Oznacza to, że okres użytkowania budynków oraz budowli przez Zbywcę w stanie ulepszonym do chwili obecnej przekracza okres 5 lat. Z punktu widzenia ustawy o VAT, nie ma więc znaczenia, czy wartość ulepszeń była wyższa czy niższa niż 30% ich wartości początkowej.

Jak bowiem zostało wskazane w opisie stanu faktycznego przedmiotowego wniosku, budynki i budowle znajdujące się w Grupie 4 nabyte zostały przez Zbywcę na mocy decyzji uwłaszczeniowej Wojewody (...) z 1991 r. Po uwłaszczeniu nie zostały one oddane przez Zbywcę osobie trzeciej do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu VAT (w szczególności nie były wynajmowane). Należy więc uznać, że w odniesieniu do budynków i budowli wchodzących w skład Grupy 4 dotychczas nie nastąpiło ich pierwsze zasiedlenie w rozumieniu przepisów o VAT. W konsekwencji dostawa aktywów z Grupy 4 nie zostanie objęta zwolnieniem z VAT przewidzianym w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT – z uwagi na fakt, iż nie zostały one zasiedlone zgodnie z przepisami ustawy o VAT.

Wnioskodawca podnosi, iż w stosunku do Grupy 4 możliwe jest zastosowanie zwolnienia z opodatkowania na mocy art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT. Jak wspomniano wyżej, budynki i budowle znajdujące się w Grupie 4 nabyte zostały przez Zbywcę na mocy decyzji uwłaszczeniowej Wojewody (...) z 1991 r. W efekcie w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Pierwszy z warunków koniecznych dla zwolnienia, przewidziany w przedmiotowym przepisie, trzeba zatem uznać ze spełniony.

W stosunku do budynków i budowli sklasyfikowanych w Grupie 4, Zbywca albo nie ponosił w ogóle wydatków na ich ulepszenie, albo ostatnie takie wydatki poniesione zostały w roku 2007 lub w latach wcześniejszych. Oznacza to, że okres użytkowania budynków oraz budowli przez Zbywcę w stanie ulepszonym do chwili obecnej musiał przekraczać 5 lat. Zdaniem Wnioskodawcy dostawa budynków i budowli wchodzących w zakres Grupy 4 objęta będzie zwolnieniem z VAT.

W szczególności.

 • w przypadku budynków lub budowli nieulepszanych ew. ulepszanych w stopniu nieznacznym (ulepszenia nieprzekraczające 30% wartości początkowej) – zastosowanie znajdzie zwolnienie z VAT z art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT,
 • w przypadku pozostałych budynków lub budowli z omawianej Grupy – zastosowanie znajdzie zwolnienie z VAT z art. 43 ust. 1 pkt 10a w zw. z art. 43 ust. 7a ustawy o VAT,
  1. w stosunku do budynku hali pralek (Nieruchomość wymieniona w Grupie 8) Zbywca ponosił wydatki na jego ulepszenie – ostatnie takie wydatki ponoszone były w 2010 r. W zakresie, w jakim Zbywca ponosił powyższe nakłady inwestycyjne, na ulepszenia budynku przysługiwało mu również prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od ww. poniesionych wydatków.
   Wartość początkowa budynku wynosiła 75.268.675,21 zł.
   Zbywca poniósł nakłady na budynek w następujących kwotach i okresach:
   2007 r. – 2.628.283,49 zł,
   2010 r. – 4.225.944,09 zł.
   W konsekwencji oznacza to, iż poniesione przez Zbywcę (Wnioskodawcę) nakłady na ulepszenia,
 1. w stosunku do budynku hali pralek (Nieruchomość wymieniona w Grupie 8) Zbywca ponosił wydatki na jego ulepszenie – ostatnie takie wydatki ponoszone były w 2010 r. W zakresie, w jakim Zbywca ponosił powyższe nakłady inwestycyjne, na ulepszenia budynku przysługiwało mu również prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od ww. poniesionych wydatków.
  Wartość początkowa budynku wynosiła 75.268.675,21 zł.
  Zbywca poniósł nakłady na budynek w następujących kwotach i okresach:
  2007 r. – 2.628.283,49 zł,
  2010 r. – 4.225.944,09 zł.
  W konsekwencji oznacza to, iż poniesione przez Zbywcę (Wnioskodawcę) nakłady na ulepszenia, każde z osobna jak i skumulowane, nie przekroczyły 30% wartości początkowej.
 2. od momentu ostatniego ulepszenia (2010 r.) Nieruchomość (wymieniona w grupie 8) była wykorzystywana przez Zbywcę dla potrzeb jego działalności gospodarczej podlegającej opodatkowaniu VAT. Należy przy tym zwrócić uwagę, jak wskazano w odpowiedzi na pyt. e powyżej, iż nakłady poniesione na ulepszenie przedmiotowej Nieruchomości (zarówno poszczególne jak i skumulowane) nie przekroczyły 30% jej wartości początkowej.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy planowane zbycie budynków należących do Grupy 1 przez Wnioskodawcę będzie zwolnione z opodatkowania VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a w związku z art. 41 ust. 7a ustawy o VAT...
 2. Czy planowane zbycie budynków należących do Grupy 2 przez Wnioskodawcę będzie opodatkowane VAT wg stawki 23% na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a w związku z art. 41 ust. 7a ustawy o VAT...
 3. Czy planowane zbycie budynków i budowli należących do Grupy 3 przez Wnioskodawcę będzie opodatkowane VAT wg stawki 23% na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a lit. a ustawy o VAT...
 4. Czy planowane zbycie budynków i budowli należących do Grupy 4 przez Wnioskodawcę będzie zwolnione z opodatkowania VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT...
 5. Czy planowane zbycie budynków należących do Grupy 5 przez Wnioskodawcę będzie opodatkowane VAT wg stawki 23% pod warunkiem rezygnacji ze zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT poprzez złożenie przez Nabywcę i Zbywcę oświadczenia, o którym mowa w art. 43 ust. 10 ustawy o VAT...
 6. Czy planowane zbycie budynków i budowli należących do Grupy 6 przez Wnioskodawcę będzie zwolnione z opodatkowania VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT...
 7. Czy planowane zbycie budowli należących do Grupy 7 przez Wnioskodawcę będzie opodatkowane VAT wg stawki 23% na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a lit. a ustawy o VAT a z podstawy opodatkowania VAT tych budowli nie należy wyodrębniać wartości gruntu na którym się one znajdują...
 8. Czy planowane zbycie budynku należącego do Grupy 8 przez Wnioskodawcę będzie:
  • w odniesieniu do wynajmowanej części budynku – opodatkowane VAT wg stawki 23% pod warunkiem rezygnacji ze zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT poprzez złożenie przez Nabywcę i Zbywcę oświadczenia, o którym mowa w art. 43 ust 10 ustawy o VAT,
   oraz
  • w odniesieniu do części budynku, która nie była przedmiotem najmu – opodatkowane VAT wg stawki 23% na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 i 10a ustawy o VAT...
 9. Czy planowane zbycie budynku należącego do Grupy 9 przez Wnioskodawcę będzie: :
  • w odniesieniu do części budynku, która nie była przedmiotem najmu – zwolnione z opodatkowania VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT,
   oraz
  • w odniesieniu do wynajmowanej części budynku – zwolnione z opodatkowania VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT pod warunkiem braku rezygnacji z tego zwolnienia poprzez złożenie przez Nabywcę i Zbywcę oświadczenia, o którym mowa w art. 43 ust. 10 ustawy o VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. 1

Planowane zbycie budynków należących do Grupy 1 przez Wnioskodawcę będzie zwolnione z opodatkowania VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a w związku z art. 41 ust. 7a ustawy o VAT.

Ad. 2

Planowane zbycie budynków należących do Grupy 2 przez Wnioskodawcę będzie opodatkowane VAT wg stawki 23% na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a w związku z art. 41 ust. 7a ustawy o VAT.

Ad. 3

Planowane zbycie budynków i budowli należących do Grupy 3 przez Wnioskodawcę będzie opodatkowane VAT wg stawki 23% na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a lit. a ustawy o VAT.

Ad. 4

Planowane zbycie budynków i budowli należących do Grupy 4 przez Wnioskodawcę będzie zwolnione z opodatkowania VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT.

Ad. 5

Planowane zbycie budynków należących do Grupy 5 przez Wnioskodawcę będzie opodatkowane VAT wg stawki 23% pod warunkiem rezygnacji ze zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT poprzez złożenie przez Nabywcę i Zbywcę oświadczenia, o którym mowa w art. 43 ust 10 ustawy o VAT.

Ad. 6

Planowane zbycie budynków i budowli należących do Grupy 6 przez Wnioskodawcę będzie zwolnione z opodatkowania VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT.

Ad. 7

Planowane zbycie budowli należących do Grupy 7 przez Wnioskodawcę będzie opodatkowane VAT wg stawki 23% na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a lit. a ustawy o VAT a z podstawy opodatkowania VAT tych budowli nie należy wyodrębniać wartości gruntu, na którym się one znajdują.

Ad. 8

Planowane zbycie budynku należącego do Grupy 8 przez Wnioskodawcę będzie:

 • w odniesieniu do wynajmowanej części budynku – opodatkowane VAT wg stawki 23% pod warunkiem rezygnacji ze zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT poprzez złożenie przez Nabywcę i Zbywcę oświadczenia, o którym mowa w art. 43 ust 10 ustawy o VAT
  oraz
 • w odniesieniu do części budynku, która nie była przedmiotem najmu – opodatkowane VAT wg stawki 23% na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 i 10a ustawy o VAT.

Ad. 9

Planowane zbycie budynku należącego do Grupy 9 przez Wnioskodawcę będzie:

 • w odniesieniu do części budynku, która nie była przedmiotem najmu zwolnione z opodatkowania VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT
  oraz
 • w odniesieniu do wynajmowanej części budynku – zwolnione z opodatkowania VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT pod warunkiem braku rezygnacji z tego zwolnienia poprzez złożenie przez Nabywcę i Zbywcę oświadczenia, o którym mowa w art. 43 ust. 10 ustawy o VAT.

Uwagi wstępne

W celu rozstrzygnięcia, czy zbycie Nieruchomości może być opodatkowane VAT, konieczne jest w pierwszej kolejności ustalenie, czy opisana w stanie faktycznym planowana transakcja mieści się w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu VAT, zawartym w art. 5 ust. 1 ustawy o VAT oraz czy żadne z wyłączeń z opodatkowania VAT, wskazanych w art. 6 ustawy o VAT, nie znajdzie zastosowania. W myśl art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu podatkiem VAT podlega m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Jednocześnie, zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt 6 ustawy o VAT, towarami są rzeczy oraz ich części, jak również wszelkie postacie energii. Natomiast, jak stanowi art. 6 ust.1 ustawy o VAT, przepisów ww. ustawy nie stosuje się m.in. do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Jak wskazano w stanie faktycznym, przedmiotem transakcji nie będzie przedsiębiorstwo ani zorganizowana część przedsiębiorstwa Sprzedawcy w rozumieniu przepisów o VAT. W efekcie, zdaniem Wnioskodawcy, przedmiotowa transakcja będzie stanowiła odpłatną dostawę towarów w rozumieniu przepisów art. 5 ust. 1 ustawy o VAT i nie będzie mieściła się w katalogu czynności niepodlegających przepisom ustawy o VAT, określonym w art. 6 ustawy o VAT.

Opodatkowanie planowanego nabycia podatkiem VAT

Planowana transakcja stanowi dostawę budynku i budowli wraz z prawem wieczystego użytkowania gruntu bądź prawem własności gruntu. Zgodnie z art. 29a ust. 8 ustawy o VAT, w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych, z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu. Nabycie prawa wieczystego użytkowania/własności gruntu wchodzącego w skład Nieruchomości będzie zatem dzieliło traktowanie VAT, właściwe dla dostawy budynku i budowli znajdujących się na tym gruncie. Z uwagi na to, iż – jak wspomniano powyżej – planowana transakcja stanowi dostawę budynków i budowli wraz z prawem użytkowania wieczystego lub prawem własności zabudowanych nimi działek gruntu, sprzedaż Nieruchomości będzie opodatkowana podatkiem VAT według podstawowej stawki 23%, chyba że zastosowanie znalazłoby jedno ze zwolnień przewidzianych w ustawie o VAT. W przedmiotowym przypadku, sprzedaż Nieruchomości należących do poszczególnych Grup wskazanych powyżej mogłaby potencjalnie podlegać zwolnieniu, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 lub 10a ustawy o VAT. W związku z powyższym należy rozważyć, czy zastosowanie znajdzie któreś z tych zwolnień. Zgodnie z przepisem art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT dostawa budynków, budowli i ich części jest zwolniona z VAT, poza następującymi wyjątkami:

 1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Jednocześnie, w świetle definicji zawartej w art. 2 pkt 14 ustawy o VAT, przez pierwsze zasiedlenie rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

 1. wybudowaniu lub
 2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Jednocześnie, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT, zwalnia się od VAT również dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10, pod warunkiem, że:

 1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
 2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Dodatkowo należy wskazać, że zgodnie z art. 43 ust. 7a ustawy o VAT, warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10a lit. b, nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

Stanowisko w zakresie pytania nr 1 – Grupa 1

Jak zostało wskazane w opisie stanu faktycznego, budynki znajdujące się w Grupie 1 nabyte zostały przez Zbywcę na mocy decyzji uwłaszczeniowej Wojewody (...) z 1991 r.

Należy podkreślić, iż sformułowanie w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu znajdujące się w art. 2 pkt 14 ustawy o VAT, dotyczy czynności wymienionych w art. 5 obowiązującej ustawy o VAT. W efekcie, zarówno na gruncie ustawy o VAT, jak i biorąc pod uwagę charakter czynności uwłaszczenia oraz jego datę (1991 r.), będącą w istocie aktem władczym administracji państwowej, przedmiotowe uwłaszczenie nie może być rozumiane jako czynność podlegająca opodatkowaniu VAT. W efekcie, dokonanie przedmiotowego uwłaszczenia nie skutkowało pierwszym zasiedleniem budynków wchodzących w zakres Grupy 1. Z uwagi na fakt, że uwłaszczenie nastąpiło w okresie, w którym w Polsce nie obowiązywały regulacje z zakresu VAT (1991 r.) należy stwierdzić, że omawiane budynki nie mogły również podlegać pierwszemu zasiedleniu w rozumieniu przepisów o VAT w okresie przed dokonaniem uwłaszczenia. Również po uwłaszczeniu, nie zostały one dotychczas oddane przez Zbywcę do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu VAT (w szczególności nie były wynajmowane). W efekcie, należy uznać, iż dotychczas nie nastąpiło ich pierwsze zasiedlenie.

W konsekwencji, dostawa aktywów z Grupy 1 nie zostanie objęta zwolnieniem z VAT przewidzianym w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT z uwagi na fakt, iż nie zostały one zasiedlone zgodnie z przepisami ustawy o VAT.

Wnioskodawca wskazał jednakże, iż w stosunku do budynków z Grupy 1 możliwe jest zastosowanie zwolnienia z opodatkowania na mocy art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT. Jak wspomniano wyżej, budynki znajdujące się w Grupie 1 nabyte zostały przez Zbywcę na mocy decyzji uwłaszczeniowej Wojewody (...) z 1991 r. W efekcie, w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało Sprzedawcy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Pierwszy z warunków koniecznych dla zwolnienia, przewidziany w przedmiotowym przepisie trzeba zatem uznać za spełniony. Jednocześnie, jak wskazano w stanie faktycznym, obiekty zawarte w Grupie 1 były przedmiotem ulepszeń, od których Zbywcy przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego. W tym zakresie Wnioskodawca wskazuje, że w jego przekonaniu w celu wyliczenia dla celów VAT (i.) wartości poniesionych nakładów na ulepszenie oraz (ii.) okresu, w jakim podatnik korzystał z nieruchomości po ich ulepszeniu, należy wartość poniesionych nakładów odnosić do wartości historycznej danego aktywa. Obliczając procent ulepszeń, należy, zdaniem Wnioskodawcy, sumować ponoszone nakłady ulepszeniowe do momentu, gdy ich suma łącznie osiągnie lub przekroczy 30% wartości początkowej i w momencie, kiedy dane ulepszenie wraz z poprzednimi łącznie osiągnie lub przekroczy 30% wartości początkowej, dokonać aktualizacji wartości początkowej i kolejne dokonane ulepszenia odnosić do zaktualizowanej wartości początkowej tego budynku. Takie postępowanie znajduje poparcie w wypowiedziach organów podatkowych (np. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 6 marca 2013 r. o sygn. IBPP1/443-1214/12/ ES).

Odnosząc je do budynków wchodzących w skład Grupy 1 (dane dotyczące wartości ulepszeń, momentu ich dokonania oraz wartości początkowej aktywów zostały podatne w stanie faktycznym) należy stwierdzić, że:

Ad. budynek hala produkcyjnej - kuchnie

Nakłady na ulepszenie budynku osiągnęły 30% w 2008 r. (przy odniesieniu skumulowanych nakładów z okresu 2006-2008 do wartości początkowej), na chwilę obecną Zbywca użytkuje zatem budynek w stanie ulepszonym przez okres dłuższy niż 5 lat; nakłady poniesione w 2012 r. nie przekraczają progu 30% (przy odniesieniu nakładów poniesionych w tym okresie do zaktualizowanej o poprzednie ulepszenia wartości początkowej).

Ad. budynek hala emalierni, tłocznia

Nakłady na ulepszenie budynku osiągnęły 30% w 2008 r. a następnie w 2009 r. (przy odniesieniu nakładów z roku 2009 do zaktualizowanej o poprzednie ulepszenia wartości początkowej), na chwilę obecną Zbywca użytkuje zatem budynek w stanie ulepszonym przez okres dłuższy niż 5 lat; nakłady poniesione w 2012 r. nie przekraczają progu 30% (przy odniesieniu nakładów poniesionych w tym okresie do zaktualizowanej o poprzednie ulepszenia wartości początkowej).

Ad. budynek hala magazynowa tłoczni

Nakłady na ulepszenie budynku osiągnęły 30% w 2006 r. (przy odniesieniu nakładów z tego roku do wartości początkowej), na chwilę obecną Zbywca użytkuje zatem budynek w stanie ulepszonym przez okres dłuższy niż 5 lat; skumulowane nakłady poniesione w 2007 r. i w 2009 r. nie przekraczają progu 30% (przy odniesieniu ich wartości do zaktualizowanej o ulepszenia z 2006 r. wartości początkowej).

Ad. budynek hala produkcji lodówek

Nakłady na ulepszenie budynku osiągnęły 30% w 2006 r. (przy odniesieniu nakładów z tego roku do wartości początkowej), na chwilę obecną Zbywca użytkuje zatem budynek w stanie ulepszonym przez okres dłuższy niż 5 lat; skumulowane nakłady poniesione w 2007 r., 2008 r., 2009 r. i 2012 r. nie przekraczają 30% (przy odniesieniu ich wartości do zaktualizowanej o ulepszenia z 2006 r. wartości początkowej).

Zgodnie z art. 43 ust. 7a ustawy o VAT, warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10a lit. b, nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

Z uwagi na fakt, że budynki wchodzące w skład Grupy 1 były wykorzystywane przez Zbywcę do wykonywania czynności opodatkowanych, trzeba uznać, że biorąc pod uwag wskazane powyżej momenty przekroczenia 30% progu nakładów (wszystkie one miały miejsce wcześniej niż w przeciągu ostatnich 5 lat), w stosunku do tych budynków zastosowanie znajdzie zwolnienie z opodatkowania VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT w zw. z art. 43 ust. 7a ustawy o VAT.

W efekcie, zbycie budynków z Grupy 1 przez Wnioskodawcę winno zostać zwolnione z opodatkowania podatkiem VAT.

Stanowisko w zakresie pytania nr 2 – Grupa 2

Wnioskodawca wskazał, że w odniesieniu do budynków z Grupy 2 aktualna pozostaje zasadniczo argumentacja odnosząca się do budynków znajdujących się w Grupie 1.

Stosując podejście w zakresie obliczania dla potrzeb VAT wartości nakładów oraz okresu użytkowania ulepszonego aktywa przez podatnika, zaprezentowane w uzasadnieniu stanowiska Wnioskodawcy w odniesieniu do aktywów z Grupy 1, należy stwierdzić, że:

Ad. Budynek produkcyjny – lakiernia

Nakłady na ulepszenie budynku osiągnęły 30% w 2013 r. (przy odniesieniu skumulowanych nakładów z roku 2009 r. i 2013 r. do wartości początkowej), na chwilę obecną Zbywca użytkuje zatem budynek w stanie ulepszonym przez okres krótszy niż 5 lat.

W powyższym zakresie Wnioskodawca wskazuje, że nakłady poniesione w 2013 r. nie zostały przez Zbywcę formalnie potraktowane jako ulepszenie środka trwałego w rozumieniu przepisów o CIT (w szczególności z uwagi na ogłoszoną przez Zbywcę upadłość). Niemniej jednak, zdaniem Wnioskodawcy, z uwagi na ich inwestycyjny charakter należy je uwzględnić dla potrzeb analizy zakresu zastosowania, w odniesieniu do dostawy omawianego budynku, regulacji art. 43 ust. 1 pkt 10a i art. 43 ust. 7a ustawy o VAT.

Ad. budynek hali produkcyjnej – kuchnie

Nakłady na ulepszenie budynku osiągnęły 30% w 2009 r., a następnie w 2012 r. (przy odniesieniu nakładów z roku 2012 do zaktualizowanej o ulepszenia z 2009 r. wartości początkowej), na chwilę obecną Zbywca użytkuje zatem budynek w stanie ulepszonym przez okres krótszy, niż 5 lat.

Jednocześnie, jak już wskazano, zgodnie z art. 43 ust. 7a ustawy o VAT warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10a lit. b, nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

Biorąc pod uwagę wskazane powyżej dla aktywów z Grupy 2 momenty przekroczenia przedmiotowego progu 30% (2012 r. i 2013 r.), w stosunku do budynków objętych Grupą 2, odmiennie niż w wypadku Grupy 1, nie jest możliwe zastosowanie zwolnienia z opodatkowania VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT w zw. z art. 43 ust. 7a ustawy o VAT. Nie były one bowiem w stanie ulepszonym wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

W efekcie, zbycie budynków z Grupy 2 przez Wnioskodawcę winno zostać opodatkowane stawką podstawową podatku VAT (23%).

Stanowisko w zakresie pytania nr 3 – Grupa 3

Jak zostało wskazane w opisie stanu faktycznego, budynki i budowle znajdujące się w Grupie 3 stanowią inwestycje własne Zbywcy, w stosunku do których Zbywcy przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Jednocześnie, nie zostały one oddane przez Zbywcę osobie trzeciej do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu VAT, a jedynie były wykorzystywane przez Zbywcę do jego własnych celów. W efekcie, uznać należy, iż nie zostały one zasiedlone w rozumieniu przepisów o VAT.

W konsekwencji, zbycie budynków i budowli wchodzących w skład Grupy 3 nie zostanie objęte zwolnieniem z VAT przewidzianym w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, ponieważ nie zostały one w ogóle zasiedlone zgodnie z przepisami ustawy o VAT.

Jednocześnie, z uwagi na fakt, że w stosunku do budynków i budowli z Grupy 3 Zbywcy przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego, nie jest możliwe również zastosowanie zwolnienia z opodatkowania na mocy art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT. Stałoby to bowiem w sprzeczności z postanowieniem zawartym w art. 43 ust. 1 pkt 10a lit. a ustawy o VAT.

W efekcie, zbycie przez Wnioskodawcę budynków i budowli zaliczonych do Grupy 3 winna zostać opodatkowana stawką podstawową 23%.

Stanowisko w zakresie pytania nr 4 – Grupa 4

Jak zostało wskazane w opisie stanu faktycznego, budynki i budowle znajdujące się w Grupie 4 nabyte zostały przez Zbywcę na mocy decyzji uwłaszczeniowej Wojewody (...) z 1991 r. Również po uwłaszczeniu nie zostały one dotychczas oddane przez Zbywcę osobie trzeciej do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu VAT (w szczególności nie były wynajmowane).

W efekcie, biorąc pod uwagę stosowny komentarz zawarty w uzasadnieniu stanowiska Wnioskodawcy odnośnie do kwalifikacji VAT budynków z Grupy 1 należy uznać, że również w odniesieniu do budynków i budowli wchodzących w skład Grupy 4 dotychczas nie nastąpiło ich pierwsze zasiedlenie w rozumieniu przepisów o VAT.

W konsekwencji, dostawa aktywów z Grupy 4 nie zostanie objęta zwolnieniem z VAT przewidzianym w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT z uwagi na fakt, iż nie zostały one zasiedlone zgodnie z przepisami ustawy o VAT. Wnioskodawca podnosi jednakże, iż w stosunku do Grupy 4 możliwe jest zastosowanie zwolnienia z opodatkowania na mocy art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT. Jak wspomniano wyżej, budynki i budowle znajdujące się w Grupie 4 nabyte zostały przez Zbywcę na mocy decyzji uwłaszczeniowej Wojewody (...) z 1991 r. W efekcie, w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Pierwszy z warunków koniecznych dla zwolnienia, przewidziany w przedmiotowym przepisie trzeba zatem uznać ze spełniony. Jednocześnie, jak wskazano w stanie faktycznym, w stosunku do budynków i budowli sklasyfikowanych w Grupie 4, Zbywca albo nie ponosił w ogóle wydatków na ich ulepszenie albo ostatnie takie wydatki poniesione zostały w roku 2007 albo w latach wcześniejszych. Oznacza to, że okres użytkowania budynków oraz budowli przez Zbywcę w stanie ulepszonym do chwili obecnej musiał przekraczać 5 lat.

W konsekwencji, zdaniem Wnioskodawcy, dostawa budynków i budowli wchodzących w zakres Grupy 4 objęta będzie zwolnieniem z VAT. W szczególności:

 1. w przypadku budynków lub budowli nieulepszanych ew. ulepszanych w stopniu nieznacznym (ulepszenia nieprzekraczające 30% wartości początkowej) – zastosowanie znajdzie zwolnienie z VAT z art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT,
 2. w przypadku pozostałych budynków lub budowli z omawianej Grupy – zastosowanie znajdzie zwolnienie z VAT z art. 43 ust. 1 pkt 10a w zw. z art. 43 ust. 7a ustawy o VAT.

W efekcie, zbycie budynków z Grupy 4 przez Wnioskodawcę winno zostać zwolnione z opodatkowania podatkiem VAT.

Stanowisko w zakresie pytania nr 5 – Grupa 5

Jak zostało wskazane w opisie stanu faktycznego, budynki znajdujące się w Grupie 5 zostały nabyte przez Zbywcę w 2005 r. W stosunku do tych zakupów, Zbywcy przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Jednocześnie, po ich nabyciu nie zostały one przez Zbywcę oddane do użytkowania osobie trzeciej w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu VAT, a jedynie były wykorzystywane przez Zbywcę do jego własnych celów. W efekcie, uznać należy, że dla potrzeb VAT zostały one zasiedlone po raz pierwszy nie później niż w 2005 r. (tj. albo w wyniku transakcji sprzedaży na rzecz Zbywcy albo wcześniej).

W konsekwencji, należy przyjąć, że na chwilę obecną od momentu pierwszego zasiedlenia budynków z Grupy 5 minęło więcej niż 2 lata. Co za tym idzie, sprzedaż przedmiotowych aktywów przez Wnioskodawcę podlegać będzie zwolnieniu na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.

Jednocześnie, zgodnie z art. 43 ust. 10 ustawy o VAT, podatnik może zrezygnować ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 10 i wybrać opodatkowanie dostawy budynków, budowli lub ich części podatkiem VAT, pod warunkiem, że dokonujący dostawy i nabywca budynku, budowli lub ich części:

 1. są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni;
 2. złożą, przed dniem dokonania dostawy tych obiektów właściwemu dla ich nabywcy naczelnikowi urzędu skarbowego, zgodne oświadczenie, że wybierają opodatkowanie dostawy budynku, budowli lub ich części podatkiem VAT. Powyższa kwalifikacja podatkowa oznacza zatem, że strony transakcji będą mogły zrezygnować ze zwolnienia z VAT dostawy przedmiotowych budynków na podstawie art. 43 ust. 10 ustawy o VAT.

Podsumowując, jeżeli Zbywca i Nabywca zrezygnują ze zwolnienia z VAT składając oświadczenie, o którym mowa w art. 43 ust. 10 i ust. 11 ustawy o VAT, zbycie budynków z Grupy 5 przez Wnioskodawcę podlegać będzie opodatkowaniu VAT według podstawowej stawki 23% VAT.

Stanowisko w zakresie pytania nr 6 – Grupa 6

Jak zostało wskazane w opisie stanu faktycznego, budynki i budowle znajdujące się w Grupie 6 stanowią inwestycje własne Zbywcy. Zostały one jednak dokonane przed wejściem w życie VATU 1993. Transakcje zakupowe dokonywane w ramach przedmiotowych inwestycji nie podlegały opodatkowaniu VAT i należy w konsekwencji uznać, że Zbywcy nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego w stosunku do tych inwestycji w rozumieniu obowiązujących aktualnie przepisów o VAT.

Jednocześnie, po zakończeniu procesu inwestycyjnego nie zostały one przez Zbywcę oddane osobie trzeciej do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu VAT, a jedynie były wykorzystywane przez Zbywcę do jego własnych celów. W efekcie, uznać należy, iż nie zostały one do tej pory zasiedlone w rozumieniu przepisów o VAT. W konsekwencji, dostawa budynków i budowli z Grupy 6 nie będzie objęta zwolnieniem z VAT przewidzianym w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, ponieważ aktywa te nie zostały zasiedlone zgodnie z przepisami ustawy o VAT.

Niemniej jednak, rozważyć należy możliwość zastosowania w omawianym zakresie zwolnienia wynikającego z art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT. Ponieważ w stosunku do budynków i budowli z Grupy 6 Zbywcy nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego, zasadne jest uznanie, że warunek pierwszy zawarty w przedmiotowym przepisie jest spełniony. Jednocześnie, w stosunku do budynków i budowli z Grupy 6 Zbywca nie ponosił wydatków na ich ulepszenie bądź wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, były mniejsze niż 30% ich wartości początkowej. W konsekwencji, również drugi z warunków zawartych w art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT należy uznać za spełniony, a w stosunku do budynków i budowli objętych Grupą 6, zastosowanie znajdzie zwolnienie z opodatkowania VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT.

W efekcie, zbycie budynków z Grupy 6 przez Wnioskodawcę winno zostać zwolnione z opodatkowania podatkiem VAT.

Stanowisko w zakresie pytania nr 7 – Grupa 7

Jak wskazano w stanie faktycznym, Grupa 7 obejmuje działki nr 6/8 oraz 6/7, na których posadowiono jedynie budowlę w postaci ogrodzenia betonowego. Jest to ogrodzenie betonowe:

 • stanowiące inwestycję własną Zbywcy, w stosunku do której Zbywcy przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego,
 • które nie zostało przez Zbywcę oddane do użytkowania osobie trzeciej w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu VAT (w szczególności nie było wynajmowane),
 • w stosunku do którego Zbywca nie ponosił wydatków na ulepszenie bądź wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, były niższe niż 30% jego wartości początkowej.

Wnioskodawca wskazuje, że w myśl art. 3 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. poz. 1409 ze zm.) ilekroć w ustawie jest mowa o:

 1. obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć:
  • budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
  • budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,obiekt małej architektury;
 2. budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Natomiast zgodnie z art. 3 pkt 3 ww. ustawy pod pojęciem budowli należy rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury.

W efekcie, przedmiotowe ogrodzenie, trwale związane z gruntem, winno być traktowane jako budowla, a działki o nr 6/8 oraz 6/7 – jako zabudowane. W konsekwencji, zdaniem Wnioskodawcy, traktowanie dla celów VAT sprzedaży ww. działek podążać będzie za kwalifikacją podatkową omawianej budowli.

Budowla w postaci ogrodzenia betonowego posiada charakterystykę analogiczną do budowli i budynków należących do Grupy 3. W efekcie, odwołując się do argumentacji zawartej w uzasadnieniu stanowiska Wnioskodawcy odnoszącego się do aktywów zakwalifikowanych do Grupy 3 należy stwierdzić, że dostawa przez Wnioskodawcę budowli wchodzącej w skład Grupy 7 podlegać będzie opodatkowaniu VAT według stawki 23%. Jednocześnie, z podstawy opodatkowania VAT ww. budowli nie należy wyodrębniać wartości gruntu (działek), na których się one znajdują.

Stanowisko w zakresie pytania nr 8 – Grupa 8

Jak wskazano w stanie faktycznym dotyczącym Grupy 8, należący do tej Grupy budynek, tj. budynek hala pralek, stanowił inwestycję własną Zbywcy, w stosunku do której przysługiwało mu prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego. Jednocześnie, budynek ten od 2007 r. jest częściowo wynajmowany przez Zbywcę, tzn. zawarta została umowa najmu, której przedmiotem jest pewna część opisywanego budynku.

W ocenie Wnioskodawcy, część budynku będąca przedmiotem najmu i część budynku, która nie została wynajęta może zostać potraktowana odmiennie dla potrzeb podatku VAT. Wynika to z faktu, że zdaniem Wnioskodawcy, moment pierwszego zasiedlenia budynku można określić odrębnie w stosunku do każdej części budynku (nawet jeśli nie jest to prawnie wyodrębniona część). Przykładowo wyrok NSA z dnia 4 października 2011 r., sygn. akt I FSK 1605/10, wyrok WSA w Szczecinie z dnia 8 października 2013 r., sygn. akt I SA/Sz 474/13, wyrok WSA w Łodzi z dnia 9 grudnia 2013 r. sygn. akt I SA/Łd 1165/13; wyrok WSA w Gdańsku z dnia 16 lipca 2014 r. sygn. akt I SA/Gd 646/14.

Wnioskodawca wskazuje, że w odniesieniu do części budynku, która jest przedmiotem najmu, biorąc pod uwagę regulacje powołane wyżej, a w szczególności art. 43 ust. 1 pkt 10 oraz art. 2 pkt 14 ustawy o VAT, pierwsze zasiedlenie tej części przedmiotowego budynku nastąpiło w momencie jej wydania najemcy w wykonaniu zawartej umowy najmu. Ta część budynku winna zostać uznana za zasiedloną w rozumieniu przepisów ustawy o VAT. Jednocześnie, w stosunku do tego budynku Zbywca ponosił wydatki na jego ulepszenie, które miały miejsce w latach 2007 i 2010. Nawet zatem, gdyby owe wydatki przekraczały 30% wartości początkowej budynku, to i tak obiekt ten należy uznać za zasiedlony dla potrzeb VAT najpóźniej w 2010 r. Zatem, w zakresie wynajmowanej części budynku, jego sprzedaż będzie dokonywana po upływie więcej niż dwóch lat od pierwszego zasiedlenia i, w efekcie, ta część budynku, która jest przedmiotem umowy najmu, będzie spełniać warunki zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT, przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.

Jednocześnie, zgodnie z art. 43 ust. 10 ustawy o VAT, podatnik może zrezygnować ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 10 i wybrać opodatkowanie dostawy budynków, budowli lub ich części podatkiem VAT, pod warunkiem, że dokonujący dostawy i nabywca budynku, budowli lub ich części:

 1. są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni;
 2. złożą, przed dniem dokonania dostawy tych obiektów właściwemu dla ich nabywcy naczelnikowi urzędu skarbowego, zgodne oświadczenie, że wybierają opodatkowanie dostawy budynku, budowli lub ich części podatkiem VAT.

Zarówno Nabywca jak i Zbywca są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni. A zatem, zdaniem Wnioskodawcy, strony będą uprawnione na podstawie art. 43 ust. 10 ustawy o VAT do rezygnacji ze zwolnienia i opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży wynajmowanej części budynku z Grupy 8 pod warunkiem złożenia zgodnego oświadczenia o wyborze opodatkowania dostawy podatkiem VAT.

W odniesieniu do opodatkowania pozostałej części budynku (tj. tej, która nigdy nie została wynajęta), zwolnienie przewidziane w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT nie znajdzie zastosowania. Wynika to faktu, iż w stosunku do tej części pierwsze zasiedlenie jeszcze nie nastąpiło. Część ta nie została przez Zbywcę oddana osobie trzeciej do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu VAT, a jedynie była wykorzystywana przez Sprzedawcę do jego własnych celów. W efekcie, uznać należy, iż nie została ona zasiedlona w rozumieniu przepisów o VAT. Jednocześnie, Wnioskodawca zauważył, iż w analizowanej sytuacji do niewynajętej części budynku nie będzie również miało zastosowania zwolnienie z VAT określone w art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT, ponieważ Zbywca był uprawniony do odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z budową budynku z Grupy 8. W konsekwencji, warunek pierwszy zastosowania zwolnienia, o którym mowa powyżej, nie będzie spełniony, a tym samym zwolnienie, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT nie będzie miało zastosowania w analizowanym przypadku. Podsumowując, zdaniem Wnioskodawcy – jako że dostawa budynku z Grupy 8, w zakresie odpowiadającym części, która nigdy nie była przedmiotem najmu, nie będzie spełniała przesłanek do zastosowania zwolnienia z opodatkowania VAT przewidzianych w art. 43 ust. 1 pkt 10 oraz art. 43 ust. 1 pkt 10a, będzie ona w omawianym zakresie podlegać opodatkowaniu podstawową stawką VAT 23%.

Stanowisko w zakresie pytania nr 9 – Grupa 9

Jak wskazano w stanie faktycznym dotyczącym Grupy 9, należący do tej Grupy budynek, tj. łącznik socjalno-biurowy, został nabyty przez Zbywcę na mocy decyzji uwłaszczeniowej Wojewody (...) z 1991 r. Jednocześnie, w 2009 r. zawarta została umowa najmu, której przedmiotem była pewna część opisywanego budynku.

W ocenie Wnioskodawcy, część budynku będąca przedmiotem najmu i część budynku, która nie została wynajęta może zostać potraktowana odmiennie dla potrzeb podatku VAT. Wynika to z faktu, że zdaniem Wnioskodawcy, moment pierwszego zasiedlenia budynku można określić odrębnie w stosunku do każdej części budynku (nawet jeśli nie jest to prawnie wyodrębniona część). Przykładowo wyrok NSA z dnia 4 października 2011 r., sygn. akt I FSK 1605/10, wyrok WSA w Szczecinie z dnia 8 października 2013 r., sygn. akt I SA/Sz 474/13, wyrok WSA w Łodzi z dnia 9 grudnia 2013 r., sygn. akt I SA/Łd 1165/13; wyrok WSA w Gdańsku z dnia 16 lipca 2014 r., sygn. akt I SA/Gd 646/14.

W odniesieniu do opodatkowania części budynku, która nigdy nie została wynajęta, biorąc pod uwagę stosowny komentarz zawarty w uzasadnieniu stanowiska Wnioskodawcy odnośnie do kwalifikacji VAT budynków z Grupy 1 należy uznać, że również w odniesieniu do przedmiotowej części opisywanego budynku nie nastąpiło jego pierwsze zasiedlenie w rozumieniu przepisów o VAT.

W konsekwencji, zbycie budynku w niewynajmowanej części nie zostanie objęte zwolnieniem z VAT przewidzianym w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT z uwagi na fakt, iż nie została ona zasiedlona zgodnie z przepisami ustawy o VAT. Wnioskodawca podnosi jednakże, iż w stosunku do części budynku, która nigdy nie została wynajęta, możliwe jest zastosowanie zwolnienia z opodatkowania na mocy art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT. Jak wspomniano, przedmiotowy budynek nabyty został przez Zbywcę na mocy decyzji uwłaszczeniowej Wojewody (...) z 1991 r. W efekcie, w stosunku do tego obiektu nie przysługiwało dokonującemu jego dostawy prawo obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Pierwszy z warunków koniecznych dla zwolnienia, przewidziany w przedmiotowym przepisie trzeba zatem uznać ze spełniony.

Jednocześnie, jak wskazano w stanie faktycznym, w stosunku do opisywanego budynku, Zbywca nie ponosił w ogóle wydatków na jego ulepszenie. W konsekwencji, drugi warunek także jest spełniony i, zdaniem Wnioskodawcy, zbycie budynku w części niewynajmowanej będzie objęte zwolnieniem z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT. Tak więc, zbycie niewynajmowanej dotychczas części budynku przez Wnioskodawcę winno zostać zwolnione z opodatkowania podatkiem VAT.

Wnioskodawca wskazuje, że w odniesieniu do części budynku, która jest przedmiotem najmu, biorąc pod uwagę regulacje powołane już wcześniej, a w szczególności art. 43 ust. 1 pkt 10 oraz art. 2 pkt 14 ustawy o VAT, pierwsze zasiedlenie tej części przedmiotowego budynku nastąpiło w momencie jej wydania najemcy w wykonaniu zawartej umowy najmu. Ta część budynku winna zostać uznana za zasiedloną w rozumieniu przepisów ustawy o VAT. Jednocześnie, w stosunku do tego budynku Zbywca nie ponosił wydatków na jego ulepszenie.

W zakresie wynajmowanej części budynku, jego sprzedaż będzie dokonywana po upływie więcej niż dwóch lat od pierwszego zasiedlenia i w efekcie, ta część budynku, która jest przedmiotem umowy najmu, będzie spełniać warunki zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT, przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT. Jednocześnie, zgodnie z art. 43 ust. 10 ustawy o VAT, podatnik może zrezygnować ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 10 i wybrać opodatkowanie dostawy budynków, budowli lub ich części podatkiem VAT, pod warunkiem, że dokonujący dostawy i nabywca budynku, budowli lub ich części:

 1. są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni;
 2. złożą, przed dniem dokonania dostawy tych obiektów właściwemu dla ich nabywcy naczelnikowi urzędu skarbowego, zgodne oświadczenie, że wybierają opodatkowanie dostawy budynku, budowli lub ich części podatkiem VAT.

Zarówno Nabywca, jak i Zbywca są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni. Jednakże, zdaniem Wnioskodawcy, strony będą uprawnione na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 do braku takiej rezygnacji i do zastosowania zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży wynajmowanej części budynku.

W związku z powyższym Wnioskodawca wnosi o potwierdzenie prawidłowości stanowiska przedstawionego na wstępie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy – przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również:

 1. przeniesienie z nakazu organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w imieniu takiego organu lub przeniesienie z mocy prawa prawa własności towarów w zamian za odszkodowanie;
 2. wydanie towarów na podstawie umowy dzierżawy, najmu, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze zawartej na czas określony lub umowy sprzedaży na warunkach odroczonej płatności, jeżeli umowa przewiduje, że w następstwie normalnych zdarzeń przewidzianych tą umową lub z chwilą zapłaty ostatniej raty prawo własności zostanie przeniesione;
 3. wydanie towarów na podstawie umowy komisu: między komitentem a komisantem, jak również wydanie towarów przez komisanta osobie trzeciej;
 4. wydanie towarów komitentowi przez komisanta na podstawie umowy komisu, jeżeli komisant zobowiązany był do nabycia rzeczy na rachunek komitenta;
 5. ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu oraz przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, a także ustanowienie na rzecz członka spółdzielni mieszkaniowej odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu oraz przeniesienie na rzecz członka spółdzielni własności lokalu lub własności domu jednorodzinnego;
 6. oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste;
 7. zbycie praw, o których mowa w pkt 5 i 6.

Towarami, w świetle art. 2 pkt 6 ustawy, są rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Z powyższych przepisów wynika, że nieruchomość (budynek, budowla, grunt) spełnia definicję towaru wynikającą z art. 2 pkt 6 ustawy, a jej sprzedaż jest traktowana jako czynność odpłatnej dostawy towarów na terytorium kraju.

Na mocy art. 2 pkt 22 ustawy – przez sprzedaż rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Z powyższych przepisów wynika także, że czynność sprzedaży gruntów jak również sprzedaży prawa wieczystego użytkowania gruntów stanowi dostawę towarów, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy.

Na mocy art. 6 pkt 1 ustawy, przepisów ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Zaznaczyć należy, że przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie zawierają definicji „przedsiębiorstwa”. Dlatego też, dla potrzeb przepisów ustawy o podatku od towarów i usług należy posłużyć się definicją sformułowaną w art. 551 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121, z późn. zm.). Zgodnie z tym przepisem – przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej. Obejmuje ono w szczególności:

 1. oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa);
 2. własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości;
 3. prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych;
 4. wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne;
 5. koncesje, licencje i zezwolenia;
 6. patenty i inne prawa własności przemysłowej;
 7. majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne;
 8. tajemnice przedsiębiorstwa;
 9. księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Natomiast przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa – w myśl art. 2 pkt 27e ustawy – rozumie się organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

W złożonym wniosku Wnioskodawca poinformował, że przedmiot planowanej transakcji (sprzedaż Nieruchomości wraz z posadowionymi na nich budynkami i budowlami) nie będzie obejmował przedsiębiorstwa, ani zorganizowanej części przedsiębiorstwa Sprzedawcy w rozumieniu przepisów o VAT.

W związku z powyższym, przedmiotowa transakcja będzie stanowiła odpłatną dostawę towarów w rozumieniu przepisów art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy i jednocześnie nie będzie mieściła się w katalogu czynności niepodlegających przepisom ustawy o VAT, określonym w art. 6 ust. 1 ustawy.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza – na mocy art. 15 ust. 2 ustawy – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Jak stanowi art. 41 ust. 1 ustawy – stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Przy czym w oparciu o art. 146a pkt 1 ustawy – w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Oprócz stawki podstawowej, na wybrane grupy towarów i usług, ustawodawca przewidział stawki obniżone, jak również zwolnienie od podatku VAT.

W art. 43 ust. 1 pkt 10 i 10a ustawy, ustawodawca przewidział zwolnienie od podatku VAT dla dostawy nieruchomości zabudowanych spełniających określone w przepisach warunki.

I tak, stosownie do treści art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy – zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

 1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Przez pierwsze zasiedlenie – art. 2 pkt 14 ustawy – rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

 1. wybudowaniu lub
 2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Z kolei, zgodnie z art. 2 pkt 14a ustawy – przez wytworzenie nieruchomości – rozumie wybudowanie budynku, budowli lub ich części, lub ich ulepszenie w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym.

Jak wynika z przywołanych uregulowań, zwolnienie od podatku od towarów i usług określone w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, stosuje się w odniesieniu do sprzedaży całości budynków, budowli lub ich części, jeżeli w momencie ich dostawy są one już zasiedlone, przy czym okres pomiędzy pierwszym zasiedleniem a ich dostawą jest dłuższy niż 2 lata.

W świetle wyżej przytoczonych przepisów, kluczowym dla ustalenia zasad opodatkowania dostawy budynków i budowli jest ustalenie, kiedy nastąpiło pierwsze zasiedlenie i jaki upłynął okres od tego momentu.

Aby można było mówić o pierwszym zasiedleniu, musi dojść do oddania budynku (budowli) do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, a za takie można rozumieć m.in. objęcie we władanie budynku, budowli lub ich części przez pierwszego nabywcę lub pierwszego użytkownika. Przedmiotowa nieruchomość winna być przejęta przez nabywcę do użytkowania. Wydanie przedmiotowego obiektu nabywcy winno nastąpić w ramach wykonania przez sprzedającego czynności podlegających opodatkowaniu. Pierwsze zasiedlenie będzie miało miejsce wówczas, gdy wybudowany lub zmodernizowany budynek (obiekt) zostanie sprzedany lub np. oddany w dzierżawę, najem – bowiem zarówno sprzedaż, jak i dzierżawa oraz najem są czynnościami podlegającymi opodatkowaniu.

Zatem z powyższych przepisów wynika, że dostawa nieruchomości, spełniających określone w przepisach warunki, może korzystać ze zwolnienia od podatku VAT. Wykluczenie z tego zwolnienia następuje w sytuacjach, gdy dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim oraz w sytuacji, gdy od momentu pierwszego zasiedlenia do chwili sprzedaży nie minęły co najmniej 2 lata.

Należy zauważyć, że w przypadku, gdy nie ma zastosowania zwolnienie od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, należy sprawdzić zakres zwolnienia wynikającego z art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy.

W myśl art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy – zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem że:

 1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
 2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10a lit. b, nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat (art. 43 ust. 7a ustawy).

Zgodnie z przepisem art. 43 ust. 10 ustawy – podatnik może zrezygnować ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10, i wybrać opodatkowanie dostawy budynków, budowli lub ich części, pod warunkiem że dokonujący dostawy i nabywca budynku, budowli lub ich części:

 1. są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni;
 2. złożą, przed dniem dokonania dostawy tych obiektów właściwemu dla ich nabywcy naczelnikowi urzędu skarbowego, zgodne oświadczenie, że wybierają opodatkowanie dostawy budynku, budowli lub ich części.

Tak więc, ustawodawca daje podatnikom – po spełnieniu określonych warunków – możliwość zrezygnowania ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy i opodatkowania transakcji na zasadach ogólnych.

Zgodnie z art. 43 ust. 11 ustawy, oświadczenie, o którym mowa w ust. 10 pkt 2, musi również zawierać:

 1. imiona i nazwiska lub nazwę, adresy oraz numery identyfikacji podatkowej dokonującego dostawy oraz nabywcy;
 2. planowaną datę zawarcia umowy dostawy budynku, budowli lub ich części;
 3. adres budynku, budowli lub ich części.

Podkreślić należy, że z uwagi na przywołane uregulowania, rezygnacji ze zwolnienia od podatku, o której mowa w art. 43 ust. 10 ustawy, można dokonać wyłącznie w odniesieniu do zwolnienia od podatku określonego na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy.

Jeżeli nie zostaną spełnione przesłanki zastosowania zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 i 10a ustawy należy przeanalizować możliwość zastosowania zwolnienia na podstawie przepisu art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy. Zgodnie z tym przepisem – zwalnia się od podatku dostawę towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Zwolnienie od podatku określone w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy dotyczy wszystkich towarów – zarówno nieruchomości, jak i ruchomości – przy nabyciu (imporcie lub wytworzeniu) których nie przysługiwało podatnikowi prawo do odliczenia podatku VAT i wykorzystywanych – niezależnie od okresu ich używania przez podatnika (kilka dni, miesięcy czy lat) – wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku VAT.

Z treści złożonego wniosku nie wynika, aby przedmiotowe Nieruchomości były wykorzystywane przez Zbywcę wyłącznie na cele zwolnione od podatku VAT. Zatem nie zostaną spełnione warunki umożliwiające zastosowanie zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy.

Analiza przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, regulujących wyżej wskazane prawo do zwolnienia od podatku dostawy budynków, budowli lub ich części, prowadzi do konkluzji, że w odniesieniu do tych towarów może wystąpić jedna z kilku podstaw do zastosowania zwolnienia od tego podatku. Istotne jest wobec tego każdorazowe kompleksowe zbadanie okoliczności towarzyszących dostawie ww. obiektów. Zauważyć bowiem należy, że stosowanie zwolnień od podatku ma charakter wyjątkowy i nie podlega ani wykładni rozszerzającej, ani zawężającej, natomiast możliwość wychodzenia poza wykładnię literalną jest niedopuszczalna. W efekcie podatnik uprawniony będzie do zastosowania ww. preferencji, gdy charakter świadczonych przez niego czynności, w sposób jednoznaczny i nie budzący wątpliwości, wyczerpuje znamiona ujęte w treści przepisu statuującego jego prawo do zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług.

Jednocześnie należy zauważyć, że w myśl art. 29a ust. 8 ustawy – w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

Przepisu ust. 8 nie stosuje się do czynności oddania w użytkowanie wieczyste gruntu, dokonywanego z równoczesną dostawą budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli (art. 29a ust. 9 ustawy).

Z powyższego jednoznacznie wynika, że co do zasady grunt będący przedmiotem sprzedaży (lub zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntu) podlega opodatkowaniu według takiej stawki podatku od towarów i usług, jaką opodatkowane są budynki lub budowle na nim posadowione. Oznacza to, że w sytuacji, gdy budynki, budowle lub ich części korzystają ze zwolnienia od podatku, również sprzedaż gruntu lub zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntu będą korzystały ze zwolnienia od podatku.

Z opisu sprawy wynika, że A. S.A. w upadłości likwidacyjnej (dalej: „Zbywca”, „Sprzedawca”, „Wnioskodawca”) jest właścicielem nieruchomości zlokalizowanych w B. (dalej: „Nieruchomości”). Przedmiotowe Nieruchomości wchodzą w skład masy upadłości Zbywcy. B. sp. z o.o. (dalej: „Nabywca”) jest polską spółką należącą do grupy B.C., która jest wiodącym producentem sprzętu gospodarstwa domowego na świecie. Nabywca zamierza rozpocząć i trwale prowadzić działalność gospodarczą na terenie podstrefy (...) Specjalnej Strefy Ekonomicznej we B.. W tym celu zamierza on nabyć Nieruchomości, składające się z zespołu budynków i budowli wraz z prawem wieczystego użytkowania bądź prawem własności działek gruntu, na których posadowione są te budynki i budowle. Zarówno Nabywca, jak i Zbywca są czynnymi podatnikami podatku VAT.

Nieruchomości, które będą przedmiotem transakcji, zlokalizowane są w podstrefie (...) Specjalnej Strefy Ekonomicznej we B., posiadają łączną powierzchnię 18,1860 ha, i obejmują:

 1. prawo użytkowania wieczystego gruntu - działki nr 38/3, 2/2, 2/3, 2/4, 1/2, 38/5, 5/1, 5/2, 5/3, 1/10, 38/10 i 38/11, o łącznej powierzchni 13,1056 ha (dalej: „Nieruchomość 1”),
 2. prawo użytkowania wieczystego gruntu - działka nr 7, o powierzchni 1,9220 ha (dalej: „Nieruchomość 2”),
 3. prawo użytkowania wieczystego gruntu - działka nr 8, o powierzchni 0,2824 ha (dalej: „Nieruchomość 3”),
 4. prawo użytkowania wieczystego gruntu - działki nr 6/6, 6/7, 6/8 i 6/10 o łącznej powierzchni 1,8355 ha (dalej: „Nieruchomość 4”),
 5. prawo własności nieruchomości gruntowej - działki nr 6/2 i 6/5 o łącznej powierzchni 1,0405 ha (dalej: „Nieruchomość 5”),
 6. budynki zlokalizowane na opisanych powyżej Nieruchomościach 1-5, wraz z towarzyszącą infrastrukturą w postaci budowli.

Wnioskodawca wskazał, że wymienione wyżej budynki i budowle mogą zostać podzielone na podkategorie (grupy) zgodnie z ich charakterystyką i posiadanymi cechami, istotnymi z punktu widzenia ustawy o VAT i wpływającymi, zdaniem Wnioskodawcy, na ich odpowiednie traktowanie do celów tego podatku.

Wśród wymienionych Nieruchomości wydzielono zatem odrębne kategorie (wymienione we wniosku jako Grupy 1 do 9).

Uwzględniając definicję pierwszego zasiedlenia zawartą w art. 2 pkt 14 ustawy powtórzyć należy, że aby można było mówić o pierwszym zasiedleniu, musi dojść do oddania budynków, budowli lub ich części do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu. Pierwsze zasiedlenie nie musi być dostawą towarów. Istotą pierwszego zasiedlenia – jak wynika z powołanego przepisu – jest również oddanie do użytkowania, które następuje w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu. Pierwszym zasiedleniem (poza opodatkowaną sprzedażą danej nieruchomości) może być więc także oddanie nieruchomości do używania innemu podmiotowi np. na podstawie umowy najmu, dzierżawy itp.

Z opisu sprawy wynika, że Grupa 1 obejmuje budynki nabyte przez Zbywcę na mocy decyzji uwłaszczeniowej Wojewody (...) z 1991 r., które nie zostały przez Zbywcę oddane do użytkowania osobie trzeciej w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu VAT (w szczególności nie były wynajmowane). Zbywca ponosił w okresie od 2006 r. określone wydatki na ulepszenie budynków z Grupy 1, tj.:

 • nakłady na budynek hali produkcyjnej – kuchnie osiągnęły 30% w 2008 r. (przy odniesieniu do wskazanych powyżej skumulowanych nakładów z roku 2006, 2007 i 2008 do wartości początkowej), natomiast nakłady poniesione w 2012 r. nie przekroczyły 30% zaktualizowanej wartości początkowej,
 • nakłady na budynek hali emalierni, tłocznia osiągnęły 30% w 2008 r. (przy odniesieniu do wskazanych powyżej skumulowanych nakładów z roku 2006, 2007 i 2008 do wartości początkowej) oraz po raz kolejny osiągnęły 30% w 2009 r. (w odniesieniu do wskazanych powyżej nakładów z roku 2009 do zaktualizowanej o ulepszenia z 2009 r. wartości początkowej), natomiast nakłady poniesione w 2012 r. nie przekroczyły 30% zaktualizowanej wartości początkowej,
 • nakłady na budynek hali magazynowej tłocznia osiągnęły 30% w 2006 r. (przy odniesieniu do wskazanych powyżej nakładów z roku 2006 do wartości początkowej), natomiast suma nakładów poniesionych w 2007 r. i 2009 r. nie przekroczyła 30% zaktualizowanej wartości początkowej,
 • nakłady na budynek hali produkcji lodówek osiągnęły 30% w 2006 r. (przy odniesieniu do wskazanych powyżej nakładów z roku 2006 do wartości początkowej), natomiast suma nakładów poniesionych w 2007 r., 2008 r., 2009 r. i 2012 r. nie przekroczyła 30% zaktualizowanej wartości początkowej.

W zakresie, w jakim Zbywca ponosił nakłady na ulepszenie wymienionych w Grupie 1 budynków i budowli, od tych nakładów przysługiwało mu prawo do odliczenia VAT naliczonego. Zbywca użytkuje budynki wymienione w Grupie 1 w stanie ulepszonym, kiedy ulepszenie przekroczyło 30% wartości początkowej każdego z nich, do wykonywania czynności opodatkowanych przez okres dłuższy niż 5 lat.

Biorąc pod uwagę powyższe w odniesieniu do budynków wymienionych w Grupie 1 (budynek hali produkcyjnej; budynek hali emalierni, tłocznia; budynek hali magazynowej tłocznia oraz budynek hali produkcji lodówek), nabytych przez Wnioskodawcę na mocy decyzji uwłaszczeniowej Wojewody (...) z 1991 r., które nie zostały przekazane przez Zbywcę do użytkowania pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi w ramach czynności opodatkowanych oraz zostały ulepszone a wydatki przekroczyły 30% ich wartości początkowej, należy stwierdzić, że planowana sprzedaż ww. obiektów nie będzie korzystała ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy. Powyższe wynika z faktu, że w tej sytuacji dostawa będzie dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia po nakładach na ulepszenie przekraczających 30% wartości początkowej tych budynków, od których Wnioskodawca odliczył podatek naliczony.

W stosunku do tych obiektów Wnioskodawcy przy ich nabyciu nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego (nabycie na mocy decyzji uwłaszczeniowej z 1991 r.), a wydatki na ulepszenie przekroczyły 30% ich wartości początkowej i Wnioskodawcy przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego od tych wydatków, a po ulepszeniu obiekty te służyły Wnioskodawcy przez okres dłuższy niż 5 lat do czynności opodatkowanych. W konsekwencji, w przedmiotowej sprawie będzie miało zastosowanie zwolnienie z art. 43 ust. 1 pkt 10a w związku z art. 43 ust. 7a ustawy, bowiem przedmiotowe budynki w stanie ulepszonym były wykorzystywane do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, że sprzedaż budynków wymienionych

w Grupie 1 będzie korzystała ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy w związku z art. 43 ust. 7a ustawy.

Jak wynika z opisu sprawy Grupa 2 obejmuje budynki nabyte przez Zbywcę na mocy decyzji uwłaszczeniowej Wojewody (...) z 1991 r., które nie zostały przez Zbywcę oddane do użytkowania osobie trzeciej w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu VAT. Zbywca ponosił nakłady na wymienione w Grupie 2 budynki i budowle, tj.:

 • nakłady na ulepszenie budynku produkcyjnego – lakierni osiągnęły 30% w 2013 r. (przy odniesieniu do wskazanych powyżej skumulowanych nakładów z roku 2009 r. i 2013 r. do wartości początkowej),
 • nakłady na ulepszenie budynku show room osiągnęły 30% w 2009 r., a następnie w 2012 r. (przy odniesieniu nakładów z roku 2012 do zaktualizowanej o ulepszenia z 2009 r. wartości początkowej).

Na chwilę obecną Zbywca użytkuje ww. budynki w stanie ulepszonym, w tym dla potrzeb prowadzonej działalności opodatkowanej, przez okres krótszy niż 5 lat. W zakresie w jakim Zbywca ponosił nakłady inwestycyjne, na ulepszenia tych budynków przysługiwało mu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od poniesionych wydatków.

Mając powyższe na uwadze w odniesieniu do budynków wymienionych w Grupie nr 2 (budynek produkcyjny – lakiernia oraz budynek show room), nabytych przez Zbywcę na mocy decyzji uwłaszczeniowej Wojewody (...) z 1991 r., które nie zostały przekazane przez Zbywcę do użytkowania pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi w ramach czynności opodatkowanych oraz zostały ulepszone a wydatki przekroczyły 30% ich wartości początkowej, należy stwierdzić, że planowana sprzedaż ww. obiektów nie będzie korzystała ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy. Powyższe wynika z faktu, że w tej sytuacji dostawa będzie dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia po nakładach na ulepszenie przekraczających 30% wartości początkowej tych budynków, od których Wnioskodawca odliczył podatek naliczony.

W stosunku do tych obiektów Wnioskodawcy przy ich nabyciu nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego (nabycie na mocy decyzji uwłaszczeniowej z 1991 r.), a wydatki na ulepszenie przekroczyły 30% ich wartości początkowej i Wnioskodawcy przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego od tych wydatków, a po ulepszeniu obiekty te służyły Wnioskodawcy przez okres krótszy niż 5 lat do czynności opodatkowanych. W konsekwencji, w przedmiotowej sprawie nie będzie miało również zastosowania zwolnienie z art. 43 ust. 1 pkt 10a w związku z art. 43 ust. 7a ustawy, bowiem przedmiotowe budynki w stanie ulepszonym nie były wykorzystywane do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

Wobec powyższego w przypadku sprzedaży budynków wymienionych w Grupie 2 nie będzie miało zastosowanie zwolnienie od podatku od towarów i usług wynikające z art. 43 ust. 1 pkt 10 i 10a ustawy. Zatem dostawa przedmiotowych budynków, będzie opodatkowana podatkiem od towarów i usług, przy zastosowaniu 23% stawki podatku VAT, zgodnie z art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy.

Natomiast budynki i budowle wymienione w Grupa 3 stanowią inwestycje własne Zbywcy, w stosunku do których Zbywcy przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego, które nie zostały przez Zbywcę oddane do użytkowania osobie trzeciej w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu VAT, a Zbywca nie ponosił wydatków na ich ulepszenie bądź wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, były niższe niż 30% ich wartości początkowej. Tym samym w przedmiotowej sprawie nie doszło jeszcze do pierwszego zasiedlenia w myśl art. 2 pkt 14 ustawy, bowiem przedmiotowe budynki i budowle nie zostały oddane do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu.

Ponadto, z uwagi na fakt, że w stosunku do budynków i budowli z Grupy 3 Zbywcy przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego, nie jest możliwe również zastosowanie zwolnienia od podatku na mocy art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy.

Zatem, sprzedaż przedmiotowych budynków i budowli wymienionych w Grupie 3 będzie opodatkowana 23% stawką podatku VAT.

W odniesieniu do budynków i budowli z Grupy 4 Wnioskodawca wskazał, że zostały one nabyte przez Zbywcę na mocy decyzji uwłaszczeniowej Wojewody (...) z 1991 r. oraz nie zostały oddane przez Zbywcę do użytkowania osobie trzeciej w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu VAT (w szczególności nie były wynajmowane). W stosunku do tych budynków i budowli Zbywca nie ponosił wydatków na ich ulepszenie albo ostatnie wydatki poniesione na ich ulepszenie miały miejsce w roku 2007 albo w okresie wcześniejszym. Wnioskodawca nie posiada wiedzy, czy wydatki na ulepszenie które ponosił w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, były wyższe czy niższe niż 30% wartości początkowej Nieruchomości. W przypadku obiektów ulepszanych, ostatnie takie wydatki zostały poniesione w roku 2007 albo w latach wcześniejszych. Oznacza to, że okres użytkowania budynków oraz budowli przez Zbywcę w stanie ulepszonym do chwili obecnej przekracza okres 5 lat.

Biorąc pod uwagę powyższe w odniesieniu do budynków i budowli wymienionych w Grupie 4 nabytych przez Wnioskodawcę na mocy decyzji uwłaszczeniowej Wojewody (...) z 1991 r., które nie zostały przekazane przez Zbywcę do użytkowania pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi w ramach czynności opodatkowanych należy stwierdzić, że planowana sprzedaż tych budynków i budowli nie będzie korzystała ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy. Wynika to z faktu, że przedmiotowa dostawa będzie dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia.

W stosunku do budynków i budowli z Grupy 4 Wnioskodawcy przy ich nabyciu nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego (nabycie na mocy decyzji uwłaszczeniowej z 1991 r.), a Zbywca albo nie ponosił w ogóle wydatków na ich ulepszenie albo ponosił wydatki na ich ulepszenie w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Ostatnie ulepszenia miały miejsce w roku 2007 albo w latach wcześniejszych. Wnioskodawca poinformował jednocześnie, że nie posiada wiedzy, czy wydatki na ulepszenie, które ponosił, były wyższe czy niższe niż 30% wartości początkowej danych Nieruchomości.

Wskazać należy, że pierwszy z warunków umożliwiający zastosowanie zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy jest spełniony, gdyż Zbywcy przy nabyciu ww. obiektów nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego. W przedmiotowej sprawie wątpliwości budzi spełnienie drugiego warunku umożliwiającego zwolnienie od podatku sprzedaży Nieruchomości. Zbywca oświadczył, że nie posiada wiedzy, czy wydatki na ulepszenie, które ponosił, były wyższe czy niższe niż 30% wartości początkowej ww. obiektów.

Biorąc powyższe pod uwagę stwierdzić należy, że w sytuacji, gdy Zbywca nie ponosił wydatków na ulepszenie budynków i budowli z Grupy 4 albo poniesione wydatki nie przekraczały 30% ich wartości początkowej, to sprzedaż będzie korzystała ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy. Natomiast w sytuacji, gdy poniesione przez Zbywcę wydatki na ulepszenie budynków i budowli przekroczyły 30% ich wartości początkowej wówczas ich dostawa będzie korzystała ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a w związku z art. 43 ust. 7a ustawy. Wskazać należy, że w przedmiotowej sprawie bez znaczenia pozostaje fakt, że wydatki na ulepszenia budynków i budowli w odniesieniu do których Zbywca miał prawo do odliczenia były wyższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów, gdyż, jak wskazał Wnioskodawca, po ulepszeniu obiekty te służyły Zbywcy przez okres dłuższy niż 5 lat do czynności opodatkowanych.

Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, że sprzedaż budynków i budowli wymienionych w Grupie 4 będzie korzystała ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy w związku z art. 43 ust. 7a ustawy.

Z kolei, odnoście budynków wymienionych w Grupie 5, wskazać należy, że zostały one przez Zbywcę nabyte (zakupione) w 2005 r., a Zbywcy przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z ich zakupem. Budynki te nie zostały przez Zbywcę oddane do użytkowania osobie trzeciej w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu VAT, a w stosunku do nich Zbywca nie ponosił wydatków na ich ulepszenie bądź wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, były niższe niż 30% ich wartości początkowej.

Biorąc pod uwagę przytoczone przepisy oraz opis sprawy stwierdzić należy, że planowana dostawa ww. budynków wymienionych w Grupie 5 nie będzie dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim oraz pomiędzy pierwszym zasiedleniem (za które należy uznać sprzedaż na rzecz Zbywcy przedmiotowych nieruchomości w 2005 r. – czynność podlegająca przepisom ustawy o podatku od towarów i usług) a dostawą ww. budynków upłynie okres dłuższy niż 2 lata.

Tym samym planowana dostawa budynków wymienionych w Grupie 5 będzie korzystała ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, wynikającego z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, bowiem nie będzie dokonana w ramach pierwszego zasiedlenia w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy lub przed nim, ani też w okresie krótszym niż dwa lata od pierwszego zasiedlenia.

Jak wynika z przywołanych przepisów zwolnienie, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy jest fakultatywne i przy spełnieniu warunków wynikających z art. 43 ust. 10 i 11 ustawy dostawca nieruchomości może z niego zrezygnować. Tak więc, w sytuacji gdy dostawa budynku, budowli lub ich części korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, strony umowy, po spełnieniu wskazanych w art. 43 ust. 10 i 11 ustawy warunków, mogą wybrać opodatkowanie dostawy nieruchomości podstawową stawką podatku od towarów i usług, tj. 23%, na mocy art. 41 ust. 1 ustawy.

Zatem w przypadku wyboru opcji opodatkowania, o której mowa w art. 43 ust. 10 ustawy, w sytuacji, gdy zarówno Wnioskodawca (Zbywca), jak i Nabywca są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni i przed dokonaniem opisanej transakcji złożą naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu dla nabywcy zgodne oświadczenie, o wyborze opodatkowania sprzedaży ww. budynków korzystających ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, przedmiotowa dostawa nie będzie korzystać ze zwolnienia, lecz opodatkowana będzie podatkiem od towarów i usług przy zastosowaniu stawki podatku VAT w wysokości 23%, na mocy art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy.

Reasumując, z uwagi na fakt, że dostawa budynków wymienionych w Grupie 5 będzie korzystała ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, Wnioskodawca i Nabywca mogą zrezygnować ze zwolnienia od podatku i wybrać opodatkowanie dostawy tych budynków w trybie art. 43 ust. 10 ustawy o podatku od towarów i usług.

Zatem, jeśli Zbywca i Nabywca zrezygnują ze zwolnienia z VAT składając oświadczenie, o którym mowa w art. 43 ust. 10 i ust. 11 ustawy, dostawa budynków wymienionych w Grupie 5 podlegać będzie opodatkowaniu według 23% stawki podatku VAT.

Budynki i budowle z Grupy 6 stanowią inwestycje własne Zbywcy, jednakże inwestycje te miały miejsce przed wejściem w życie ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. z 1993 r., Nr 11 poz. 50 ze zm.) – Zbywcy nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego w tym zakresie. Budynki i budowle nie zostały przez Zbywcę oddane do użytkowania osobie trzeciej w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu VAT (w szczególności nie były wynajmowane). Zbywca nie ponosił wydatków na ich ulepszenie bądź wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, były niższe niż 30% ich wartości początkowej.

Z powyższego wynika, że planowana sprzedaż budynków i budowli z Grupy 6 nie będzie korzystała ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, bowiem dostawa będzie dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia. W stosunku do tych obiektów Wnioskodawcy przy ich nabyciu nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego, Zbywca nie ponosił również wydatków na ich ulepszenie bądź wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, były niższe niż 30% ich wartości początkowej. Zatem, w przedmiotowej sprawie będzie miało zastosowanie zwolnienie z art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy.

Sprzedaż budynków i budowli z Grupy 6 będzie zwolniona od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy.

Wskazana we wniosku Grupa nr 7 obejmuje działki nr 6/8 oraz 6/7, na których posadowiono jedynie budowlę w postaci ogrodzenia betonowego. Jest to ogrodzenie betonowe, stanowiące inwestycję własną Zbywcy, w stosunku do której Zbywcy przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego, które nie zostało przez Zbywcę oddane do użytkowania osobie trzeciej w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu VAT (w szczególności nie było wynajmowane) i w stosunku do którego Zbywca nie ponosił wydatków na ulepszenie bądź wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, były niższe niż 30% jego wartości początkowej. Jak wskazano we wniosku, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane – przedmiotowe ogrodzenie betonowe trwale związane z gruntem, winno być traktowane jako budowla, a działki o nr 6/8 oraz 6/7 – jako zabudowane. Uwzględniając przedstawione okoliczności, stwierdzić należy, że w przedmiotowej sprawie nie doszło jeszcze do pierwszego zasiedlenia w myśl art. 2 pkt 14 ustawy, bowiem budowle nie zostały oddane do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu.

Jednocześnie, z uwagi na fakt, że w stosunku do budowli z Grupy 7 Zbywcy przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego, nie jest możliwe również zastosowanie zwolnienia od podatku na mocy art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy.

Zatem sprzedaż budowli wymienionej w Grupie 7 będzie opodatkowana 23% stawką podatku VAT. Przy czym podstawa opodatkowania obejmować będzie również wartość gruntu (działek), na których budowla została posadowiona, zgodnie z art. 29a ust. 8 ustawy.

Z kolei, Grupa 8 obejmuje budynek hali pralek, stanowiący inwestycję własną Zbywcy, w stosunku do której Zbywcy przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego, który częściowo został przez Zbywcę oddany do użytkowania osobie trzeciej w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu VAT – budynek ten jest bowiem wynajmowany w określonej części od 2007 r. Zbywca ponosił wydatki na ulepszenie przedmiotowego budynku – w 2007 r. i ostatnio w 2010 r. W zakresie w jakim Zbywca ponosił powyższe nakłady inwestycyjne, na ulepszenia budynku przysługiwało mu również prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od ww. poniesionych wydatków. Poniesione przez Zbywcę nakłady na ulepszenia każde z osobna jak i skumulowane nie przekroczyły 30% wartości początkowej. Od momentu ostatniego ulepszenia (2010 r.) Nieruchomość była wykorzystywana przez Zbywcę dla potrzeb jego działalności gospodarczej, podlegającej opodatkowaniu VAT.

Wobec powyższego, należy stwierdzić, że do pierwszego zasiedlenia – w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy – w części budynku - hali pralek wymienionej w Grupie 8 doszło w 2007 r., tj. w momencie kiedy ta część budynku zastała oddana w najem (w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu VAT).

Wnioskodawca poniósł nakłady na ulepszenie przedmiotowego budynku, które jednak (zarówno osobno, jak i skumulowane) nie przekroczyły 30% wartości początkowej tego budynku.

Wobec powyższego, dostawa części budynku hali pralek, będąca przedmiotem najmu będzie miała miejsce po upływie 2 lat od momentu pierwszego zasiedlenia tej części budynku. W konsekwencji, dostawa części budynku hali pralek będąca przedmiotem najmu będzie korzystała ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, gdyż od momentu pierwszego zasiedlenia (2007 r.) do chwili planowanej sprzedaży upłynie okres dłuższy niż 2 lata.

Zatem w przypadku wyboru opcji opodatkowania, o której mowa w art. 43 ust. 10 ustawy, w sytuacji, gdy zarówno Wnioskodawca (Zbywca), jak i Nabywca są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni i przed dokonaniem opisanej transakcji złożą naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu dla nabywcy zgodne oświadczenie, o wyborze opodatkowania sprzedaży części ww. budynku korzystającego ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, przedmiotowa dostawa nie będzie korzystać ze zwolnienia, lecz opodatkowana będzie podatkiem od towarów i usług przy zastosowaniu stawki podatku VAT w wysokości 23%, na mocy art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy.

Reasumując, z uwagi na fakt, że dostawa części budynku hali pralek będzie korzystała ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, Wnioskodawca i Nabywca mogą zrezygnować ze zwolnienia od podatku i wybrać opodatkowanie dostawy tej części budynku w trybie art. 43 ust. 10 ustawy o podatku od towarów i usług.

Zatem, jeśli Zbywca i Nabywca zrezygnują ze zwolnienia z VAT składając oświadczenie, o którym mowa w art. 43 ust. 10 i ust. 11 ustawy, zbycie części budynku hali pralek będącej przedmiotem najmu, wymienionej w Grupie 8 podlegać będzie opodatkowaniu według podstawowej stawki 23% VAT.

Z kolei, w odniesieniu do opodatkowania pozostałej części budynku-hali pralek wymienionej w Grupie 8, która nigdy nie została wynajęta, nie znajdzie zastosowanie zwolnienie wynikające z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, bowiem w odniesieniu do tej części nie doszło jeszcze do pierwszego zasiedlenie, czyli oddania do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu VAT.

Jednocześnie, w analizowanej sytuacji nie będzie również miało zastosowania zwolnienie wynikające z art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy, ponieważ Zbywca był uprawniony do odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z budową budynku z Grupy 8. W konsekwencji, nie będzie spełniony jeden z warunków wynikających z art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy.

Zatem, dostawa części budynku hali pralek wymienionej w Grupie 8, która nie była nigdy przedmiotem najmu nie będzie spełniała przesłanek do zastosowania zwolnienia z opodatkowania VAT przewidzianych w art. 43 ust. 1 pkt 10 oraz art. 43 ust. 1 pkt 10a, w rezultacie będzie ona w omawianym zakresie podlegać opodatkowaniu 23% stawką podatku VAT.

Grupa 9 obejmuje budynek nabyty przez Wnioskodawcę na mocy decyzji uwłaszczeniowej Wojewody (...) z 1991 r., który częściowo został przez Zbywcę oddany do użytkowania osobie trzeciej w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu VAT - budynek ten był wynajmowany w określonej części od 2009 r. Zbywca nie ponosił wydatków na ulepszenie budynku.

Mając na uwadze powyższe, należy stwierdzić, że do pierwszego zasiedlenia – w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy – części budynku łącznik socjalno-biurowy doszło w 2009 r., tj. w momencie kiedy ta część budynku zastała oddana w najem (w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu VAT).

Dostawa części budynku będącej przedmiotem najmu będzie miała miejsce po upływie 2 lat od momentu pierwszego zasiedlenia tej części budynku. W konsekwencji, dostawa części budynku będącej przedmiotem najmu będzie korzystała ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, gdyż od momentu pierwszego zasiedlenia (2009 r.) do chwili planowanej sprzedaży upłynie okres dłuższy niż 2 lata.

Zatem w przypadku wyboru opcji opodatkowania, o której mowa w art. 43 ust. 10 ustawy, w sytuacji, gdy zarówno Wnioskodawca (Zbywca), jak i Nabywca są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni i przed dokonaniem opisanej transakcji złożą naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu dla nabywcy zgodne oświadczenie, o wyborze opodatkowania sprzedaży części ww. budynku korzystającego ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, przedmiotowa dostawa nie będzie korzystać ze zwolnienia, lecz opodatkowana będzie podatkiem od towarów i usług przy zastosowaniu stawki podatku VAT w wysokości 23%, na mocy art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy.

Reasumując, z uwagi na fakt, że dostawa wynajmowanej części budynku będzie korzystała ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, Wnioskodawca i Nabywca mogą zrezygnować ze zwolnienia od podatku i wybrać opodatkowanie dostawy tych budynków w trybie art. 43 ust. 10 ustawy o podatku od towarów i usług.

Zatem, jeśli Zbywca i Nabywca zrezygnują ze zwolnienia z VAT składając oświadczenie, o którym mowa w art. 43 ust. 10 i ust. 11 ustawy, zbycie części budynku będącej przedmiotem najmu, wymienionej w Grupie 9 podlegać będzie opodatkowaniu według podstawowej stawki 23% VAT.

Z kolei, w odniesieniu do pozostałej części budynku, która nigdy nie została wynajęta, nie znajdzie zastosowanie zwolnienie wynikające z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, bowiem w odniesieniu do tej części nie doszło jeszcze do pierwszego zasiedlenie, czyli oddania do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu VAT.

Jednakże, w tym przypadku znajdzie zastosowanie zwolnienie wynikające z art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy, ponieważ Zbywcy nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z nabyciem budynku z Grupy 9 oraz nie zostały poniesione nakłady na ulepszenie tego budynku.

Zatem, dostawa części budynku z Grupy 9, która nie była nigdy przedmiotem najmu będzie korzystała ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy.

Reasumując:

 • sprzedaż budynków wymienionych w Grupie 1 będzie korzystała ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy w związku z art. 43 ust. 7a ustawy,
 • sprzedaży budynków i budowli wymienionych w Grupie 2 będzie opodatkowana podatkiem od towarów i usług, przy zastosowaniu 23% stawki podatku VAT,
 • sprzedaż budynków i budowli wymienionych w Grupie 3 będzie opodatkowana 23% stawką podatku VAT,
 • sprzedaż budynków i budowli wymienionych w Grupie 4 będzie korzystała ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy w związku z art. 43 ust. 7a ustawy,
 • sprzedaż budynków wymienionych w Grupie 5 podlegać będzie opodatkowaniu według 23% stawki podatku VAT, jeśli Zbywca i Nabywca zrezygnują ze zwolnienia z VAT składając oświadczenie, o którym mowa w art. 43 ust. 10 i ust. 11 ustawy,
 • sprzedaż budynków i budowli z Grupy 6 będzie zwolniona od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy,
 • sprzedaż budowli wymienionej w Grupie 7 podlegać będzie również opodatkowaniu 23% stawką podatku VAT, przy czym podstawa opodatkowania obejmować będzie również wartość gruntu (działek), na których budowla została posadowiona, zgodnie z art. 29a ust. 8 ustawy,
 • dostawa części budynku hali pralek wymienionej w Grupie 8 – będącej przedmiotem najmu, podlegać będzie opodatkowaniu 23% VAT, jeśli Zbywca i Nabywca zrezygnują ze zwolnienia z VAT składając oświadczenie, o którym mowa w art. 43 ust. 10 i ust. 11 ustawy,
 • dostawa części budynku hali pralek wymienionej w Grupie 8, która nie była nigdy przedmiotem najmu będzie podlegać opodatkowaniu podstawową stawką VAT 23%,
 • dostawa części budynku łącznik socjalno-biurowy w Grupie 9 – będącej przedmiotem najmu, podlegać będzie opodatkowaniu 23% VAT, jeśli Zbywca i Nabywca zrezygnują ze zwolnienia z VAT składając oświadczenie, o którym mowa w art. 43 ust. 10 i ust. 11 ustawy,
 • dostawa części budynku z Grupy 9, która nie była nigdy przedmiotem najmu będzie korzystała ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tutejszy Organ informuje ponadto, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytań sformułowanych w pytaniach nr 2, 3, 5, 7, 8 i 10 wniosku) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w opisie sprawy oraz we własnym stanowisku, które nie zostały objęte ww. pytaniami – nie mogą być zgodnie z art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa – rozpatrzone.

Należy ponadto zauważyć, że stosownie do przepisu art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa – składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Należy zatem zaznaczyć, że wydając przedmiotową interpretację tut. Organ oparł się na wynikającym z treści wniosku opisie zdarzenia przyszłego i jego uzupełnienia. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego zdarzenia przyszłego, udzielona interpretacja traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.