ILPP2/4512-1-364/15-2/AD | Interpretacja indywidualna

Czy Wnioskodawca prawidłowo zastosował do sprzedaży budynku i gruntu zwolnienie od podatku VAT, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy VAT?
ILPP2/4512-1-364/15-2/ADinterpretacja indywidualna
 1. budynek
 2. grunt zabudowany
 3. najem
 4. nieruchomości
 5. opodatkowanie
 6. pierwsze zasiedlenie
 7. podatek od towarów i usług
 8. sprzedaż nieruchomości
 9. zwolnienie
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podstawa opodatkowania -> Podstawa opodatkowania
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z 5 maja 2015 r. (data wpływu 11 maja 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości zastosowania zwolnienia od podatku dla dostawy nieruchomości zabudowanej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 maja 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości zastosowania zwolnienia od podatku dla dostawy nieruchomości zabudowanej.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą od maja 1984 r., a od 1996 r. jest czynnym podatnikiem VAT.

W czerwcu 1996 r. zakupił od Spółdzielni Pracy budynek użytkowy, murowany, jednokondygnacyjny o powierzchni użytkowej 437 m2 z gruntem w użytkowaniu wieczystym.

Zakupu nieruchomości Zainteresowany dokonał z majątku wspólnego, dlatego w akcie notarialnym zapisano: cyt.: „w imieniu Spółdzielni Pracy sprzedaje małżonkom prawo użytkowania wieczystego gruntu (...) i położony na tym gruncie budynek za cenę w kwocie 116.500 zł (...) w tym cena za grunt wynosi 25.000 zł (...), a Małżonkowie za powyższą cenę prawa te kupują i oświadczają, że nabycia dokonują z majątku dorobkowego...”. Cena nieruchomości 116.500 zł określona w akcie notarialnym była to cena brutto tj. z podatkiem VAT 22%.

Zakupu nieruchomości Wnioskodawca dokonał z przeznaczeniem na działalność gospodarczą prowadzoną na własny rachunek. Zakup nieruchomości został udokumentowany dwiema fakturami VAT z naliczonym podatkiem VAT 22%. Zainteresowany dokonał odliczenia podatku VAT zawartego w fakturach. Przed oddaniem budynku do użytkowania zostały w nim wykonane prace adaptacyjne. Od wydatków tych Wnioskodawca również dokonał odliczenia podatku VAT.

Ostatecznie w styczniu 1997 r. po zakończeniu robót, nieruchomość przyjęto do używania jako środek trwały. Wartość początkowa budynku po nakładach adaptacyjnych:

 1. koszty zakupu budynku : 76.811,25 zł – 74,25%
 2. koszty robót adaptacyjnych 26.641,34 zł – 25,75%

Ogółem: 103.452,59 zł – 100,00%.

Dnia 21 kwietnia 1998 r. prawo użytkowania wieczystego gruntu, na którym położony jest ww. budynek na mocy decyzji Urzędu Gminy i Miasta zostało przekształcone w prawo własności.

W okresie V-IX.2001 r. zostały przeprowadzone wewnątrz i na zewnątrz budynku roboty modernizacyjne.

Koszt robót modernizacyjnych wyniósł 24.480,42 zł:

 1. wartość początkowa przed modernizacją – 103.452,59 zł – 80,86%
 2. nakłady modernizacyjne – 24.480,42 zł – 19,14%
 3. wartość początkowa po modernizacji 127.933,01 zł – 100,00%.

Działalność gospodarczą jako osoba fizyczna Zainteresowany prowadził do 2001 r. Dnia 10 grudnia 2001 r. dokonał on zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej polegającej na dopisaniu żony. Od 2002 r. Wnioskodawca prowadził działalność razem z żoną ale nie była to spółka cywilna, bo takiej umowy małżonkowie nie zawarli.(...)

Zmiana formy prowadzenia działalności nie spowodowała zmiany wartości początkowej przedmiotowej nieruchomości. Odpisy amortyzacyjne były kontynuowane w wysokości ustalonej historycznie tj. w roku 1997 i po zmianie w roku 2001. Miesięczne Deklaracje VAT-7 Wnioskodawca składał do Urzędu Skarbowego posługując się swoim numerem NIP. Następnie dnia 10 grudnia 2004 r. dokonał ponownej zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej polegającej na wykreśleniu żony. Od dnia 1 stycznia 2005 r. Zainteresowany kontynuował działalność samodzielnie jako osoba fizyczna. Nie zmieniał wartości początkowej budynku, lecz kontynuował odpisy amortyzacyjne w wysokości ustalonej w 2001 r. Wszystkie pomieszczenia w budynku łącznie z pomieszczeniami wspólnymi (korytarze, wc) były przedmiotem najmu od roku 1997 do dnia 31.03.2015 r. tj. do dnia jego sprzedaży. Od 1997 r. głównym źródłem dochodów Wnioskodawcy z działalności gospodarczej były dochody z wynajmu lokali w tym budynku.

Budynek został sprzedany dnia 31 marca 2015 r. z zastosowaniem zwolnienia z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy VAT dla budynku i gruntu, na którym posadowiony jest budynek.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawca prawidłowo zastosował do sprzedaży budynku i gruntu zwolnienie od podatku VAT, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy VAT zwalnia się od podatku VAT dostawę budynków, budowli lub ich części z wyjątkiem gdy:

 1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż dwa lata.

Zgodnie z art. 2 pkt 14 ww. ustawy przez pierwsze zasiedlenie rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

 1. wybudowaniu lub
 2. ulepszeniu, jeżeli poniesione na ulepszenie nakłady, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Z powyższego wynika, że dostawa budynków lub ich części opodatkowana jest podatkiem VAT, jeżeli realizowana jest w ramach pierwszego zasiedlenia, przed pierwszym zasiedleniem lub w terminie 2 lat od pierwszego zasiedlenia.

Odnosząc powyższe do przedstawionego stanu faktycznego:

 1. budynek użytkowy przy ul. Świerczewskiego 6 w Szprotawie był przedmiotem dostawy opodatkowanej podatkiem VAT 22% w 1996 r. (notarialna umowa kupna-sprzedaży),
 2. ponadto od stycznia 1997 r. do marca 2015 r. budynek był również przedmiotem dostawy opodatkowanej podatkiem 22%, a po zmianie podatkiem 23%, ponieważ był wynajmowany przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (usługowo-handlową). Sprzedaż i najem są to czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT,
 3. Wnioskodawca nie ponosił nakładów na ulepszenie budynku w wysokości co najmniej 30% wartości początkowej.

W świetle powyższego Zainteresowany uznał, iż sprzedając ww. nieruchomość może zastosować zwolnienie od podatku VAT, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy VAT zarówno dla budynku jaki gruntu, na którym posadowiony jest ten budynek.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Pojęcie towaru ustawodawca zdefiniował w art. 2 pkt 6 ustawy. Zgodnie z zapisem zawartym w tym przepisie, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Na mocy art. 2 pkt 22 ustawy, przez sprzedaż rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Wobec powyższego należy stwierdzić, że w sytuacji, gdy przedmiotem dostawy są towary w rozumieniu powołanego wyżej przepisu i gdy czynność ta prowadzi do przeniesienia prawa do rozporządzania tymi towarami jak właściciel, mamy do czynienia z dostawą w ujęciu art. 7 ust. 1 ustawy, podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

W konsekwencji należy stwierdzić, że sprzedaż nieruchomości będzie czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy.

Na mocy art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jednocześnie należy zaznaczyć, że w oparciu o art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i ust. 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Przy czym zarówno w treści ustawy, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie od podatku.

Zakres i zasady zwolnienia od podatku od towarów i usług dostawy towarów lub świadczenia usług zostały określone m.in. w art. 43 ustawy.

Stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

 1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Z powyższego uregulowania wynika, że dostawa budynków, budowli lub ich części jest generalnie zwolniona od podatku od towarów i usług. Wyjątek stanowi dostawa w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim oraz jeżeli pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Zatem dla ustalenia zasad opodatkowania dostawy budynków, budowli lub ich części kluczowym jest ustalenie, kiedy nastąpiło pierwsze zasiedlenie i jaki upłynął okres od tego momentu.

Przez pierwsze zasiedlenie – według art. 2 pkt 14 ustawy – rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

 1. wybudowaniu lub
 2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Użyte w art. 2 pkt 14 ustawy sformułowanie „w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu” wskazuje na katalog czynności wymienionych w art. 5 ustawy, czyli dana czynność musi podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, choć nie jest konieczne, aby faktycznie był naliczony podatek od tej czynności – może to być czynność zwolniona od podatku.

Co istotne, oddanie do użytkowania powinno nastąpić w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu, a za taką można rozumieć m.in. objęcie we władanie budynku, budowli lub ich części przez pierwszego nabywcę lub pierwszego użytkownika. Nieruchomość nie musi być faktycznie zamieszkała, lecz winna być przejęta przez nabywcę do użytkowania. Wydanie obiektu nabywcy winno nastąpić w ramach wykonania przez właściciela czynności podlegających opodatkowaniu.

Z powyższej definicji wynika, że oddanie do użytkowania powinno nastąpić w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu, a za taką należy rozumieć nie tylko umowę sprzedaży, ale także umowy najmu i dzierżawy podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT. Zatem należy uznać za pierwsze zasiedlenie moment oddania budynku do użytkowania pierwszemu nabywcy, najemcy (dzierżawcy).

W tym miejscu należy zauważyć, że w przypadku nieruchomości niespełniających przesłanek do zwolnienia od podatku na podstawie powołanego wyżej przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, ustawodawca umożliwia podatnikom – po spełnieniu określonych warunków – skorzystanie ze zwolnienia wskazanego w pkt 10a tego przepisu.

Stosownie do treści art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem że:

 1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
 2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Ponadto, jak wynika z art. 43 ust. 7a ustawy, warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10a lit. b, nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

Z powołanych powyżej przepisów wynika, że jeżeli dostawa budynków, budowli lub ich części będzie mogła korzystać ze zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, wówczas badanie przesłanek wynikających z przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10a stanie się bezzasadne.

Zaznacza się, że ustawodawca przewidział również zwolnienie dla dostawy nieruchomości w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy, który stanowi, że zwalnia się od podatku dostawę towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Zwolnienie od podatku określone w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy dotyczy wszystkich towarów – zarówno nieruchomości, jak i ruchomości – przy nabyciu (imporcie lub wytworzeniu) których nie przysługiwało podatnikowi prawo do odliczenia podatku VAT i wykorzystywanych – niezależnie od okresu ich używania przez podatnika (kilka dni, miesięcy czy lat) – wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku VAT.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą od maja 1984 r., a od 1996 r. jest czynnym podatnikiem VAT. W czerwcu 1996 r. zakupił budynek użytkowy, murowany, jednokondygnacyjny o powierzchni użytkowej 437 m2 z gruntem w użytkowaniu wieczystym. Zakupu nieruchomości Zainteresowany dokonał z majątku wspólnego, z przeznaczeniem na działalność gospodarczą prowadzoną na własny rachunek. Zakup nieruchomości został udokumentowany dwiema fakturami VAT z naliczonym podatkiem VAT 22%. Zainteresowany dokonał odliczenia podatku VAT zawartego w fakturach. Przed oddaniem budynku do użytkowania zostały w nim wykonane prace adaptacyjne. Od wydatków tych Wnioskodawca również dokonał odliczenia podatku VAT.

Ostatecznie w styczniu 1997 r. po zakończeniu robót, nieruchomość przyjęto do używania jako środek trwały. Wartość początkowa budynku po nakładach adaptacyjnych: koszty zakupu budynku : 76.811,25 zł (74,25%), koszty robót adaptacyjnych 26.641,34 zł (25,75%), ogółem: 103.452,59 zł (100%).

Dnia 21 kwietnia 1998 r. prawo użytkowania wieczystego gruntu, na którym położony jest ww. budynek na mocy decyzji Urzędu Gminy i Miasta zostało przekształcone w prawo własności.

W okresie V-IX.2001 r. zostały przeprowadzone wewnątrz i na zewnątrz budynku roboty modernizacyjne. Koszt robót modernizacyjnych wyniósł 24.480,42 zł, tj. 19,14% wartości początkowej przed modernizacją.

Działalność gospodarczą jako osoba fizyczna Zainteresowany prowadził do 2001 r. Dnia 10 grudnia 2001 r. dokonał on zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej polegającej na dopisaniu żony. Od 2002 r. Wnioskodawca prowadził działalność razem z żoną, ale nie była to spółka cywilna, bo takiej umowy małżonkowie nie zawarli. Zmiana formy prowadzenia działalności nie spowodowała zmiany wartości początkowej przedmiotowej nieruchomości. Odpisy amortyzacyjne były kontynuowane w wysokości ustalonej historycznie tj. w roku 1997 i po zmianie w roku 2001. Miesięczne Deklaracje VAT-7 Wnioskodawca składał do Urzędu Skarbowego posługując się swoim numerem NIP.

Następnie dnia 10 grudnia 2004 r. dokonał ponownej zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej polegającej na wykreśleniu żony. Od dnia 1 stycznia 2005 r. Zainteresowany kontynuował działalność samodzielnie jako osoba fizyczna. Nie zmieniał wartości początkowej budynku, lecz kontynuował odpisy amortyzacyjne w wysokości ustalonej w 2001 r. Wszystkie pomieszczenia w budynku łącznie z pomieszczeniami wspólnymi (korytarze, wc) były przedmiotem najmu od roku 1997 do dnia 31.03.2015 r. tj. do dnia jego sprzedaży. Od 1997 r. głównym źródłem dochodów Wnioskodawcy z działalności gospodarczej były dochody z wynajmu lokali w tym budynku.

Budynek został sprzedany dnia 31 marca 2015 r.

Tak więc mając powyższe na uwadze stwierdzić należy, że dostawa budynku użytkowego nie nastąpiła w ramach pierwszego zasiedlenia, w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy o VAT, gdyż do pierwszego zasiedlenia przedmiotowego budynku, doszło najpóźniej w momencie jego zakupu przez Wnioskodawcę w 1996 r. Zainteresowany nie dokonywał również ulepszeń ww. budynku w wysokości przekraczającej 30% jego wartości początkowej (uwzględniającej nakłady adaptacyjne). Spełniony został również drugi warunek umożliwiający zwolnienie na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10, gdyż między pierwszym zasiedleniem a dostawą ww. nieruchomości minął okres dłuższy niż 2 lata. W związku z powyższym dostawa przedmiotowego budynku będzie mogła korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.

Kwestię opodatkowania dostawy gruntu, na którym posadowione są budynki i budowle rozstrzyga przepis art. 29a ust. 8 ustawy, stosownie do którego, w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntów.

Powyższe oznacza, że do zbycia gruntu stosuje się analogiczną stawkę podatku jak przy dostawie budynków, budowli lub ich części trwale związanych z gruntem. Jeżeli dostawa budynków, budowli lub ich części korzysta ze zwolnienia od podatku VAT, ze zwolnienia takiego korzysta również zbycie gruntu, na którym obiekty te są posadowione.

Biorąc powyższe pod uwagę stwierdzić należy, że przedmiotowa dostawa budynku użytkowego wraz z gruntem, na którym jest on posadowiony podlega zwolnieniu od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 w powiązaniu z art. 29a ust. 8 ustawy o VAT. Tym samym zwolnienie od podatku VAT zastosowane przez Wnioskodawcę do sprzedaży budynku i gruntu było prawidłowe.

Tutejszy Organ informuje ponadto, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie podniesione w opisie stanu faktycznego, które nie zostały objęte pytaniem – nie mogą być zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – w niniejszej interpretacji rozpatrzone.

Ponadto, tut. Organ pragnie zauważyć, że granice szczególnego postępowania podatkowego, którego celem jest uzyskanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, określa Wnioskodawca występując z konkretnym pytaniem prawnym, wyłącznie w odniesieniu do stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę, co wynika wprost z przepisu art. 14 b § 1, 2 i 3 ustawy Ordynacja podatkowa. Natomiast na podstawie art. 14c § 1 i § 2 tut. organ dokonuje oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Z powyższych przepisów wynika, że organ rozpatrując wniosek o wydanie interpretacji nie podejmuje wyjaśnienia stanu faktycznego tj. nie przeprowadza dowodów oraz nie analizuje załączonych do wniosku dokumentów, lecz dokonuje oceny prawnej przedstawionych we wniosku okoliczności w kontekście zadanego pytania przyporządkowanego do danego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego.

Zauważa się również, że organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym/zdarzeniem przyszłym. Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego. Podkreślenia wymaga, że interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny/zdarzenie przyszłe sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym/zdarzeniem przyszłym podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku.

A zatem, należy zaznaczyć, że wydając przedmiotową interpretację tut. Organ oparł się na wynikającym z treści wniosku opisie przedstawionego stanu faktycznego. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego stanu faktycznego, udzielona interpretacja traci swą aktualność.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Dąbrowskiego 13, 66-400 Gorzów Wielkopolski, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.