ILPP1/4512-1-800/15-5/UG | Interpretacja indywidualna

Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku dostawy nieruchomości zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 i 10a ustawy o podatku od towarów i usług.
ILPP1/4512-1-800/15-5/UGinterpretacja indywidualna
 1. budowle
 2. budynek
 3. opodatkowanie
 4. pierwsze zasiedlenie
 5. podatnik
 6. stawka
 7. zwolnienie
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 26 października 2015 r. (data wpływu 30 października 2015 r.), uzupełnionym pismami z dnia: 1 grudnia 2015 r. (data wpływu 3 grudnia 2015 r.) oraz 9 grudnia 2015 r. (data wpływu 11 grudnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku dostawy nieruchomości zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 i 10a ustawy o podatku od towarów i usług jest:

 • prawidłowe – w odniesieniu do sprzedaży części budynku oddanej w najem w roku 2006,
 • nieprawidłowe – w odniesieniu do sprzedaży części nieruchomości oddanej w najem w dniu 21 maja 2014 r. w sytuacji, gdy sprzedaż nastąpi przed upływem 2 lat od momentu pierwszego zasiedlenia,
 • prawidłowe – w odniesieniu do sprzedaży części nieruchomości oddanej w najem w dniu 21 maja 2014 r. w sytuacji, gdy sprzedaż nastąpi po upływie 2 lat od momentu pierwszego zasiedlenia.

UZASADNIENIE

W dniu 30 października 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku dostawy nieruchomości zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 i 10a ustawy o podatku od towarów i usług (pytanie oznaczone we wniosku nr 1). Wniosek uzupełniono w dniach 3 grudnia 2015 r. oraz 11 grudnia 2015 r. o informacje doprecyzowujące opisane zdarzenie przyszłe.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Spółdzielnia jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Spółdzielnia jest właścicielem nieruchomości składającej się z budynku handlowego usytuowanego na działce o pow. 0,0803 ha. Budynek był wybudowany przed rokiem 1945 r. a kupiony przez Wnioskodawcę w roku 1987 Budynek przez lata służył Spółdzielni do prowadzenia działalności gospodarczej. W czerwcu 2006 r. została podpisana umowa na wynajem części budynku, która to umowa trwa nadal. W roku 2012 Spółdzielnia poniosła wydatki na ulepszenie, które przekroczyły 30% jego wartości początkowej.

W grudniu 2013 r. Spółdzielnia zaprzestała prowadzenia działalności gospodarczej w tym obiekcie i wynajęła pozostałe wolne pomieszczenia. Obecnie została podjęta decyzja o sprzedaży tej nieruchomości.

Ponadto w piśmie z dnia 3 grudnia 2015 r., stanowiącym uzupełnienie wniosku, Zainteresowany wskazał, że:

 1. Poniesione w roku 2012 wydatki na ulepszenie, które przekroczyły 30% wartości początkowej dotyczyły całego budynku. W budynku dotychczas ogrzewanym częściowo elektrycznie i częściowo piecem węglowym zostało założone centralne ogrzewanie zasilane gazem.
 2. Po zakończeniu prowadzenia działalności gospodarczej w grudniu 2013 r. pomieszczenia zostały przeznaczone na wynajem. Umowa najmu została zawarta 21 maja 2014 roku.
 3. Nieruchomość zabudowana, o której mowa, była wykorzystywana do działalności opodatkowanej podatkiem od towarów i usług.

Natomiast w piśmie z dnia 11 grudnia 2015 r., stanowiącym uzupełnienie do wniosku, Wnioskodawca wskazał, że z tytułu wydatków na ulepszenie nieruchomości Wnioskodawcy przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Spółdzielnia może korzystać ze zwolnienia zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 i 10a ustawy o VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy, budynek został zasiedlony w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług po raz pierwszy w roku 2006, kiedy to część pomieszczeń została wydzierżawiona i stan ten trwa nadal. W roku 2012 poniesione zostały wydatki na jego ulepszenie i przekroczyły one 30% jego wartości początkowej. W grudniu 2013 r. zaprzestano prowadzenia działalności handlowej i w roku 2014 pozostała część budynku została wydzierżawiona. Ponieważ pierwsze zasiedlenie, które miało miejsce w roku 2006 trwa nadal a od czasu poniesienia wydatków na ulepszenia upłynęły 2 lata więc zgodnie z art. 43 ust. l pkt 10 i 10a uprawnia to Spółdzielnię do skorzystania ze zwolnienia.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie zwolnienia od podatku dostawy nieruchomości zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 i 10a ustawy o podatku od towarów i usług jest:
 • prawidłowe – w odniesieniu do sprzedaży części budynku oddanej w najem w roku 2006,
 • nieprawidłowe – w odniesieniu do sprzedaży części nieruchomości oddanej w najem w dniu 21 maja 2014 r. w sytuacji, gdy sprzedaż nastąpi przed upływem 2 lat od momentu pierwszego zasiedlenia,
 • prawidłowe – w odniesieniu do sprzedaży części nieruchomości oddanej w najem w dniu 21 maja 2014 r. w sytuacji, gdy sprzedaż nastąpi po upływie 2 lat od momentu pierwszego zasiedlenia.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez towary – na podstawie art. 2 pkt 6 ustawy – rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Zatem budynki i budowle spełniają definicję towaru wynikającą z art. 2 pkt 6 ustawy, a ich sprzedaż jest traktowana jako czynność odpłatnej dostawy towarów na terytorium kraju.

Warunkiem opodatkowania danej czynności podatkiem od towarów i usług jest spełnienie dwóch przesłanek:

 • po pierwsze - dana czynność ujęta jest w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług,
 • po drugie - czynność wykonywana jest przez podmiot, który jest podatnikiem VAT.

Zatem nie każda czynność stanowiąca dostawę, w rozumieniu art. 7 ustawy, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, gdyż aby dana czynność była opodatkowana tym podatkiem, musi być wykonana przez podmiot, który w związku z jej wykonaniem jest podatnikiem podatku od towarów i usług.

W świetle art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Z kolei pod pojęciem działalności gospodarczej, na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy, rozumie się wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Na mocy art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jednocześnie należy zaznaczyć, że w oparciu o art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i ust. 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Przy czym zarówno w treści ustawy, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie od podatku.

W art. 43 ust. 1 pkt 10 i pkt 10a ustawy, ustawodawca przewidział zwolnienie od podatku VAT dla dostawy nieruchomości zabudowanych spełniających określone w przepisach warunki.

I tak, stosownie do treści art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

 1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Z powyższego uregulowania wynika, że dostawa budynków, budowli lub ich części jest generalnie zwolniona od podatku od towarów i usług. Wyjątek stanowi dostawa w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim oraz jeżeli pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Przez pierwsze zasiedlenie – według art. 2 pkt 14 ustawy – rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

 1. wybudowaniu lub
 2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Zatem dla ustalenia zasad opodatkowania dostawy budynków, budowli lub ich części kluczowym jest ustalenie, kiedy nastąpiło pierwsze zasiedlenie i jaki upłynął okres od tego momentu.

Aby można było mówić o pierwszym zasiedleniu, musi dojść do oddania budynku (budowli) do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, a za takie można rozumieć m.in. objęcie we władanie budynku, budowli lub ich części przez pierwszego nabywcę lub pierwszego użytkownika. Przedmiotowa nieruchomość winna być przejęta przez nabywcę do użytkowania. Wydanie przedmiotowego obiektu nabywcy winno nastąpić w ramach wykonania przez sprzedającego czynności podlegających opodatkowaniu. Jeżeli zatem podatnik wybuduje obiekt lub go zmodernizuje, przy czym nakłady na ulepszenie przekraczają 30% jego wartości początkowej, a następnie obiekt ten (lub ulepszenie) zostanie oddany do użytkowania (wprowadzony do ewidencji środków trwałych), nie oznacza to, że został on zasiedlony. Oddanie do użytkowania nie nastąpiło bowiem w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu. Pierwsze zasiedlenie będzie miało miejsce wówczas, gdy wybudowany lub zmodernizowany budynek (obiekt) zostanie sprzedany lub np. oddany w najem, dzierżawę, bowiem zarówno sprzedaż, jak i najem, dzierżawa są czynnościami podlegającymi opodatkowaniu.

Należy podkreślić, że użyte w art. 2 pkt 14 ustawy sformułowanie „w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu” wskazuje na katalog czynności wymienionych w art. 5 ustawy, czyli dana czynność musi podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, choć nie jest konieczne, aby faktycznie był naliczony podatek od tej czynności – może to być czynność zwolniona od podatku.

Zatem z powyższych przepisów wynika, że dostawa nieruchomości, spełniających określone w przepisach warunki, może korzystać ze zwolnienia od podatku VAT. Wykluczenie z tego zwolnienia następuje w sytuacjach, gdy dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim oraz w sytuacji, gdy od momentu pierwszego zasiedlenia do chwili sprzedaży nie minęły co najmniej dwa lata.

W tym miejscu należy zauważyć, że w przypadku nieruchomości niespełniających przesłanek do zwolnienia od podatku na podstawie powołanego wyżej przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, ustawodawca umożliwia podatnikom – po spełnieniu określonych warunków – skorzystanie ze zwolnienia wskazanego w pkt 10a tego przepisu.

I tak, w myśl art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem że:

 1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
 2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Ponadto, jak wynika z art. 43 ust. 7a ustawy, warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10a lit. b, nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

Analizując powyższe przepisy stwierdzić należy, że jeżeli dostawa budynków, budowli lub ich części będzie mogła korzystać ze zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, wówczas badanie przesłanek wynikających z przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy stanie się bezzasadne.

Ponadto, w przypadku towarów (do których zaliczają się również nieruchomości) może znaleźć zastosowanie inne zwolnienie przewidziane w art. 43 ustawy, o ile zostaną spełnione warunki wskazane w tym przepisie.

Według art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Zwolnienie od podatku określone w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy, od dnia 1 stycznia 2014 r. dotyczy wszystkich towarów – zarówno nieruchomości, jak i ruchomości – przy nabyciu (imporcie lub wytworzeniu) których nie przysługiwało podatnikowi prawo do odliczenia podatku VAT i wykorzystywanych – niezależnie od okresu ich używania przez podatnika (kilka dni, miesięcy czy lat) – wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku VAT.

Analiza przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, regulujących wyżej wskazane prawo do zwolnienia od podatku dostaw budynków, budowli lub ich części, prowadzi do wniosku, że w odniesieniu do tych towarów może wystąpić jedna z ww. podstaw do zastosowania zwolnienia od tego podatku. Istotne jest wobec tego każdorazowe kompleksowe zbadanie okoliczności towarzyszących dostawie danego obiektu. Zauważyć bowiem należy, że stosowanie zwolnień od podatku ma charakter wyjątkowy i nie podlega ani wykładni rozszerzającej, ani zawężającej, natomiast możliwość wychodzenia poza wykładnię literalną jest niedopuszczalna. W efekcie, podatnik uprawniony jest do zastosowania ww. preferencji, gdy charakter dokonywanych przez niego czynności, w sposób jednoznaczny i niebudzący wątpliwości, wyczerpuje znamiona ujęte w treści przepisu statuującego jego prawo do zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług.

Należy również zauważyć, że w myśl art. 43 ust. 10 ustawy, podatnik może zrezygnować ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10, i wybrać opodatkowanie dostawy budynków, budowli lub ich części, pod warunkiem, że dokonujący dostawy i nabywca budynku, budowli lub ich części:

 1. są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni;
 2. złożą, przed dniem dokonania dostawy tych obiektów właściwemu dla ich nabywcy naczelnikowi urzędu skarbowego, zgodne oświadczenie, że wybierają opodatkowanie dostawy budynku, budowli lub ich części.

Tak więc ustawodawca daje podatnikom, dokonującym dostawy budynków spełniających przesłanki do korzystania ze zwolnienia od podatku wskazanego w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy – po spełnieniu określonych warunków – możliwość rezygnacji ze zwolnienia i opodatkowania transakcji na zasadach ogólnych.

Podkreślić należy, że z uwagi na przywołane uregulowania, rezygnacji ze zwolnienia od podatku, o której mowa w art. 43 ust. 10 ustawy, można dokonać wyłącznie w odniesieniu do zwolnienia od podatku określonego na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy.

Należy ponadto wskazać, że kwestię opodatkowania dostawy gruntu, na którym posadowione zostały budynki lub budowle rozstrzyga przepis art. 29a ust. 8 ustawy, zgodnie z którym w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

W świetle tego przepisu, przy sprzedaży budynków lub budowli, dokonywanej wraz z dostawą gruntu, na którym są one posadowione, grunt dzieli byt prawny budynków w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Oznacza to, że do dostawy gruntu stosuje się analogiczną stawkę podatku, jak przy dostawie budynków, budowli lub ich części trwale z gruntem związanych. Jeżeli dostawa budynków albo budowli lub ich części korzysta ze zwolnienia od podatku, ze zwolnienia takiego korzysta również dostawa gruntu, na którym obiekt jest posadowiony. Powyższy przepis obejmuje swoim zakresem także grunty będące w użytkowaniu wieczystym.

Jak wynika z opisu sprawy, Spółdzielnia jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Spółdzielnia jest właścicielem nieruchomości składającej się z budynku handlowego, wybudowanego przed rokiem 1945 a kupionego przez Wnioskodawcę w roku 1987. Budynek przez lata służył Spółdzielni do prowadzenia działalności gospodarczej. W czerwcu 2006 r. została podpisana umowa na wynajem części budynku, która to umowa trwa nadal. W roku 2012 Spółdzielnia poniosła wydatki na ulepszenie, które przekroczyły 30% jego wartości początkowej. W grudniu 2013 r. Spółdzielnia zaprzestała prowadzenia działalności gospodarczej w tym obiekcie i wynajęła pozostałe wolne pomieszczenia. Obecnie została podjęta decyzja o sprzedaży tej nieruchomości.

Poniesione w roku 2012 wydatki na ulepszenie, które przekroczyły 30% wartości początkowej, dotyczyły całego budynku. Po zakończeniu prowadzenia działalności gospodarczej w grudniu 2013 r. pomieszczenia zostały przeznaczone na wynajem. Umowa najmu została zawarta 21 maja 2014 r. Nieruchomość zabudowana, o której mowa, była wykorzystywana do działalności opodatkowanej podatkiem od towarów i usług. Z tytułu wydatków na ulepszenie nieruchomości, Wnioskodawcy przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Wątpliwości Wnioskodawcy w rozpatrywanej sprawie dotyczą możliwości skorzystania ze zwolnienia od podatku z tytułu sprzedaży nieruchomości zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 i 10a ustawy.

Jak wynika z opisu sprawy w roku 2006 została podpisana umowa na wynajem części budynku, która to umowa trwa do dnia dzisiejszego. Ponadto w roku 2012 Spółdzielnia poniosła wydatki na ulepszenie, które przekroczyły 30% wartości początkowej budynku.

W świetle powyższego należy stwierdzić, że planowana sprzedaż budynku w części oddanej w najem w roku 2006 nie zostanie dokonana w ramach pierwszego zasiedlenia w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy. Do pierwszego zasiedlenia tej części budynku doszło bowiem w momencie oddania jej w najem w roku 2006, a następnie do ponownego pierwszego zasiedlenia doszło po dokonanych ulepszeniach w roku 2012. Zatem z uwagi na fakt, że od tego momentu upłynęły 2 lata, dostawa tej części budynku będzie korzystała ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy.

W dalszej kolejności należy odnieść się do pozostałej części budynku, która do roku 2013 wykorzystywana była przez Wnioskodawcę do prowadzenia działalności gospodarczej, a następnie również przeznaczona pod wynajem. Jak wynika z pisma uzupełniającego do wniosku umowa najmu została zawarta w dniu 21 maja 2014 r. Zatem w tym dniu doszło do pierwszego zasiedlenia tej części budynku.

Wobec powyższego, w sytuacji, gdy planowana sprzedaż tej części budynku nastąpi przed dniem 21 maja 2016 r., czyli przed upływem 2 lat od momentu pierwszego zasiedlenia, nie będzie możliwe zastosowanie zwolnienia wynikającego z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy.

Natomiast w sytuacji, gdy do sprzedaży budynku dojdzie po dniu 21 maja 2016 r. dostawa tej części nieruchomości będzie dokonywana po upływie 2 lat od momentu pierwszego zasiedlenia, zatem sprzedaż ta będzie mogła korzystać ze zwolnienia przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy.

Jeżeli planowana sprzedaż budynku nastąpi przed dniem 21 maja 2016 r., czyli przed upływem 2 lat od pierwszego zasiedlenia w związku z czym dla części budynku oddanej w najem 21 maja 2014 r. nie będzie możliwe zastosowanie zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, wówczas należy przeanalizować możliwość skorzystania ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy.

Jak wskazano wyżej w myśl tego przepisu, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem że:

 1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
 2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Z opisu sprawy wynika, że z tytułu wydatków na ulepszenie nieruchomości przekraczających 30% wartości początkowej, Wnioskodawcy przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego, a ponadto nieruchomość ta w stanie ulepszonym nie była przez Zainteresowanego wykorzystywana do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat. Skutkiem powyższego nie znajdzie zastosowania norma prawna wskazana w ww. przepisie art. 43 ust. 1 pkt 10a w zw. z art. 43 ust. 7a ustawy i zastosowanie zwolnienia od podatku na tej podstawie nie będzie możliwe.

Udzielając odpowiedzi na zadane we wniosku pytanie należy stwierdzić, że sprzedaż budynku handlowego w części, która w czerwcu 2006 r. została oddana w najem, będzie mogła korzystać ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy. Tym samym, w oparciu o art. 29a ust. 8 ustawy, zbycie tej części gruntu, na którym budynek jest posadowiony, również będzie korzystało ze zwolnienia od podatku.

Natomiast sprzedaż części budynku (jak również części gruntu do niej przypisanej), która została oddana w najem w dniu 21 maja 2014 r., będzie mogła korzystać ze zwolnienia określonego w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy wyłącznie w sytuacji, gdy do sprzedaży budynku dojdzie po dniu 21 maja 2016 r. Natomiast w przypadku, gdy planowana sprzedaż tej części budynku (jak również części gruntu do niej przypisanej) nastąpi przed dniem 21 maja 2016 r., czyli przed upływem 2 lat od pierwszego zasiedlenia, zastosowanie zwolnienia na podstawie ww. przepisu nie będzie możliwe.

Ponadto, z uwagi na fakt, że z tytułu wydatków na ulepszenie nieruchomości przekraczających 30% wartości początkowej, poniesionych w roku 2012 Wnioskodawcy przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego, a Wnioskodawca nie wykorzystywał ww. nieruchomości w stanie ulepszonym do czynności opodatkowanych co najmniej 5 lat, nie znajdzie zastosowania zwolnienie od podatku wskazane w art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy.

Tut. Organ zaznacza, że stanowisko Wnioskodawcy w zakresie zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 i pkt 10a ustawy sprzedaży części budynku oddanej w najem w roku 2006 oraz części nieruchomości oddanej w najem w dniu 21 maja 2014 r. w sytuacji, gdy sprzedaż nastąpi po upływie 2 lat od momentu pierwszego zasiedlenia uznano za prawidłowe, jednakże wyłącznie w oparciu o art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, a nie – jak wskazał Zainteresowany – na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 i 10a ustawy. Skoro bowiem sprzedaż ww. części budynku będzie korzystała ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, bezzasadne staje się badanie przesłanek ze zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy.

Nadmienia się również, że w niniejszej interpretacji udzielono odpowiedzi wyłącznie w zakresie zadanego pytania. Zatem w odniesieniu do kwestii zwolnienia od podatku sprzedaży części budynku oddanej w najem w dniu 21 maja 2014 r. w sytuacji, gdy sprzedaż nastąpi przed upływem 2 lat od momentu pierwszego zasiedlenia (stanowisko nieprawidłowe), tut. Organ ograniczył się do rozpatrzenia możliwości zwolnienia od podatku planowanej dostawy nieruchomości tylko na podstawie przepisów zawartych w pytaniu, tj. art. 43 ust. 1 pkt 10 i 10a ustawy. W konsekwencji kwestia dotycząca możliwości skorzystania ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy – jako nieobjęta pytaniem Wnioskodawcy – nie została przez tut. Organ rozpatrzona.

Tut. Organ informuje, że w niniejszej interpretacji załatwiono wniosek w części dotyczącej zwolnienia sprzedaży nieruchomości zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 i 10a ustawy (pytanie oznaczone we wniosku nr 1). Natomiast wniosek w części dotyczącej nieopodatkowania darowizny wydzielonej działki zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy (pytanie oznaczone we wniosku nr 2) został rozstrzygnięty w interpretacji indywidualnej z dnia 15 stycznia 2016 r. nr ILPP1/4512-1-800/15-6/UG.

Zauważa się, że stosownie do przepisu art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Należy zatem zaznaczyć, że wydając niniejszą interpretację tut. Organ oparł się na wynikającym z treści wniosku oraz jego uzupełnieniu opisie sprawy. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu opisanego zdarzenia przyszłego, wydana interpretacja traci swoją aktualność.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.