ILPP1/4512-1-399/15-6/HW | Interpretacja indywidualna

Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania dostawy budynków i budowli wraz z prawem wieczystego użytkowania gruntów.
ILPP1/4512-1-399/15-6/HWinterpretacja indywidualna
 1. budowle
 2. budynek
 3. nieruchomości
 4. zamiana
 5. zbycie nieruchomości
 6. zwolnienie
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółdzielni Mieszkaniowej przedstawione we wniosku z dnia 18 maja 2015 r. (data wpływu 26 maja 2015 r.), uzupełnionym pismami z dnia 3 sierpnia 2015 r. (data wpływu 6 sierpnia 2015 r.) oraz z dnia 27 sierpnia 2015 r. (data wpływu 3 września 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania dostawy budynków i budowli wraz z prawem wieczystego użytkowania gruntów (pytanie oznaczone we wniosku nr II) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 maja 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania dostawy budynków i budowli wraz z prawem wieczystego użytkowania gruntów (pytanie oznaczone we wniosku nr II). Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 3 sierpnia 2015 r. o doprecyzowanie opisu sprawy oraz pismem z dnia 27 sierpnia 2015 r. o podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wnioskodawcy.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Spółdzielnia Mieszkaniowa (dalej: Wnioskodawca) zamierza przekazać w drodze zamiany działkę o powierzchni 13.395 m2 znajdującą się w wieczystym użytkowaniu gruntów, zabudowaną budynkiem biurowo-administracyjnym oraz budynkami warsztatowymi, wiatami magazynowymi wraz z placami utwardzonymi, które są wynajmowane do prowadzenia działalności gospodarczej. Jak również przylegającą działkę o powierzchni 1.544 m 2 , na której położona jest instalacja wodno-kanalizacyjna, studzienka i ogrodzenie.

Urząd Miasta przekaże w zamian Spółdzielni Mieszkaniowej niezabudowaną działkę z prawem własności o powierzchni ok. 6.700 m2, położoną pomiędzy budynkami mieszkalnymi należącymi do zasobów Wnioskodawcy, a różnicę w wartości działek Urząd Miasta przekaże Spółdzielni w gotówce.

Wyżej wymienione działki Spółdzielnia nabyła od Urzędu Miasta protokołem przekazania z roku 1978, a akt notarialny został sporządzony 12 października 1981 r.

Po otrzymaniu gruntów wybudowano na nich budynek biurowo-administracyjny oraz inne budynki warsztatowe i budowle, w których działalność prowadziła jednostka budowlano- remontowa funkcjonująca jako jednostka organizacyjna przy Spółdzielni. Po likwidacji zakładu budowlano-remontowego w roku 1993 powyższe nieruchomości zostały przeznaczone na najem osobom trzecim prowadzącym działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem VAT. W czasie kiedy budynki były budowane nie było podatku VAT w związku z czym podatek od nakładów nie był odliczany. Ponadto nakłady na ulepszenie budynków i budowli nie przekroczyły 30% wartości początkowej. Budynki są trwale związane z gruntem.

Wartość praw dla nieruchomości należących do Spółdzielni będącej przedmiotem zamiany określone są na podstawie wyceny sporządzonej w formie operatu szacunkowego przez rzeczoznawcę majątkowego na kwotę 2.333.982 zł.

Wartość początkowa według ewidencji księgowej gruntów, budynków i budowli wynosi 1.312.000 zł. Powyższe nieruchomości ujęte są w ewidencji środków trwałych i zgodnie z ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych nie podlegają amortyzacji, jedynie dokonywane są odpisy umorzeniowe.

W pismach z dnia 3 sierpnia 2015 r. oraz z dnia 27 sierpnia 2015 r. – stanowiących uzupełnienia wniosku – Zainteresowany wskazał, że:

 1. Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.
 2. Działka o powierzchni 1.544 m2 znajduje się w wieczystym użytkowaniu gruntów.
 3. Wiaty magazynowe, place utwardzone, instalacja wodno-kanalizacyjna, studzienka oraz ogrodzenie stanowią budowle w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r., poz. 1409, z późn. zm.)
 4. Budynek biurowo-administracyjny, budynki warsztatowe i budowle znajdujące się na ww. nieruchomościach są wynajmowane od roku 1995 do dzisiaj. Do roku 1994 działalność w nich prowadziła jednostka budowlano-remontowa, funkcjonująca jako jednostka organizacyjna przy Spółdzielni. Po jej rozwiązaniu teren i budynki zajmowane przez nią były wynajmowane.
 5. Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu budowy budynku administracyjnego, wiat magazynowych, placów utwardzonych, instalacji wodno-kanalizacyjnych, studzienek oraz ogrodzenia. W momencie budowy ww. nieruchomości (lata 1981-1986) nie obowiązywała ustawa o podatku od towarów i usług.
 6. Budynki i budowle zlokalizowane na ww. działkach od roku 1995 były wykorzystywane na cele prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem od towarów i usług (najem, dzierżawa osobom trzecim).
 7. Działka nabywana od Urzędu Miasta nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy sprzedaż (wzajemna zamiana) budynków i budowli wraz z prawem wieczystego użytkowania gruntów podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (pytanie oznaczone we wniosku nr II)...

Zdaniem Wnioskodawcy, sprzedaż budynków i budowli wraz z prawem wieczystego użytkowania gruntów jest zwolniona od podatku VAT, w myśl art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 2 pkt 6 ustawy, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

W świetle art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również:

 1. przeniesienie z nakazu organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w imieniu takiego organu lub przeniesienie z mocy prawa prawa własności towarów w zamian za odszkodowanie;
 2. wydanie towarów na podstawie umowy dzierżawy, najmu, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze zawartej na czas określony lub umowy sprzedaży na warunkach odroczonej płatności, jeżeli umowa przewiduje, że w następstwie normalnych zdarzeń przewidzianych tą umową lub z chwilą zapłaty ostatniej raty prawo własności zostanie przeniesione;
 3. wydanie towarów na podstawie umowy komisu: między komitentem a komisantem, jak również wydanie towarów przez komisanta osobie trzeciej;
 4. wydanie towarów komitentowi przez komisanta na podstawie umowy komisu, jeżeli komisant zobowiązany był do nabycia rzeczy na rachunek komitenta;
 5. ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu oraz przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, a także ustanowienie na rzecz członka spółdzielni mieszkaniowej odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu oraz przeniesienie na rzecz członka spółdzielni własności lokalu lub własności domu jednorodzinnego;
 6. oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste;
 7. zbycie praw, o których mowa w pkt 5 i 6.

Z przytoczonych regulacji wynika, że – co do zasady – opodatkowaniu podlegają czynności odpłatne, przy czym nie wynika z nich, że odpłatność za czynności dostawy towarów lub świadczenia usług musi mieć postać pieniężną. Odpłatność jako świadczenie wzajemne może również przybrać postać rzeczową – zapłata w innym towarze lub usłudze albo mieszaną – zapłata w części pieniężna i w części rzeczowa. Innymi słowy, dla uznania czynności za odpłatną, wystarczające jest, by istniała możliwość określenia ceny wyrażonej w pieniądzu w stosunku do świadczenia wzajemnego stanowiącego wynagrodzenie za tę czynność.

Zgodnie z przedstawionymi przepisami, przeniesienie własności nieruchomości, na podstawie umowy zamiany, stanowi odpłatną dostawę towaru i podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Na podstawie art. 603 z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121, z późn. zm.), zwanej dalej k.c., przez umowę zamiany każda ze stron zobowiązuje się przenieść na drugą stronę własność rzeczy w zamian za zobowiązanie się do przeniesienia własności innej rzeczy.

Przepis art. 604 k.c., zawiera dyspozycję odpowiedniego stosowania do zamiany przepisów o sprzedaży.

Umowa zamiany jest umową wzajemną, bardzo zbliżoną do umowy sprzedaży. Różnica w stosunku do umowy sprzedaży polega na tym, że w miejsce świadczenia ceny pojawia się obowiązek drugiej strony przeniesienia własności rzeczy. Ze względu na wzajemny charakter umowy, wartość świadczonych rzeczy powinna być ekwiwalentna. Przy czym zamiana nieruchomości skutkuje przeniesieniem prawa do rozporządzania zamienianymi nieruchomościami jak właściciel.

Biorąc powyższe pod uwagę, zamianę nieruchomości – w świetle ustawy o podatku od towarów i usług – traktuje się jako odpłatną dostawę towarów podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Zakres opodatkowania podatkiem VAT wyznacza nie tylko czynnik przedmiotowy – opodatkowaniu podlega odpłatna dostawa towarów lub odpłatne świadczenie usług, ale także czynnik podmiotowy – czynności muszą być wykonywane przez podatnika.

Nie każda czynność stanowiąca dostawę towarów, w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Aby dana czynność podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, musi być wykonana przez podatnika

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza – w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Z opisu sprawy wynika, że Spółdzielnia Mieszkaniowa – zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług – zamierza przekazać w drodze zamiany działkę o powierzchni 13.395 m2 znajdującą się w wieczystym użytkowaniu gruntów, zabudowaną budynkiem biurowo-administracyjnym oraz budynkami warsztatowymi, wiatami magazynowymi wraz z placami utwardzonymi, które są wynajmowane do prowadzenia działalności gospodarczej. Jak również przylegającą działkę o powierzchni 1.544 m2 , na której położona jest instalacja wodno-kanalizacyjna, studzienka i ogrodzenie.

Urząd Miasta przekaże w zamian Wnioskodawcy niezabudowaną działkę z prawem własności o powierzchni ok. 6.700 m2 położoną pomiędzy budynkami mieszkalnymi należącymi do zasobów Zainteresowanego, a różnicę w wartości działek Urząd Miasta przekaże Spółdzielni w gotówce.

Wyżej wymienione działki Spółdzielnia nabyła od Urzędu Miasta protokołem przekazania z roku 1978, a akt notarialny został sporządzony w dniu 12 października 1981 r.

Po otrzymaniu gruntów wybudowano na nich budynek biurowo-administracyjny oraz inne budynki warsztatowe i budowle, w których działalność prowadziła jednostka budowlano- remontowa funkcjonująca jako jednostka organizacyjna przy Spółdzielni. Po likwidacji zakładu budowlano-remontowego w roku 1993 powyższe nieruchomości zostały przeznaczone na najem osobom trzecim prowadzącym działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem od towarów i usług. W czasie kiedy budynki były budowane nie było podatku VAT, w związku z czym podatek od nakładów nie był odliczany. Ponadto nakłady na ulepszenie budynków i budowli nie przekroczyły 30% wartości początkowej. Budynki są trwale związane z gruntem.

Działka o powierzchni 1.544 m2 znajduje się w wieczystym użytkowaniu gruntów. Wiaty magazynowe, place utwardzone, instalacja wodno-kanalizacyjna, studzienka oraz ogrodzenie stanowią budowle w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Budynek biurowo-administracyjny, budynki warsztatowe i budowle znajdujące się na ww. nieruchomościach są wynajmowane od roku 1995 do dzisiaj. Do roku 1994 działalność w nich prowadziła jednostka budowlano-remontowa funkcjonująca jako jednostka organizacyjna przy Spółdzielni. Po jej rozwiązaniu teren i budynki zajmowane przez nią były wynajmowane.

Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu budowy budynku administracyjnego, wiat magazynowych, placów utwardzonych, instalacji wodno-kanalizacyjnych, studzienek oraz ogrodzenia. W momencie budowy ww. nieruchomości (lata 1981-1986) nie obowiązywała ustawa o podatku od towarów i usług. Budynki i budowle zlokalizowane na ww. działkach od roku 1995 były wykorzystywane na cele prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem od towarów i usług (najem, dzierżawa osobom trzecim).

Przy tak przedstawionym opisie sprawy wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą ustalenia, czy sprzedaż (wzajemna zamiana) budynków i budowli wraz z prawem wieczystego użytkowania gruntów podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Mając na względzie powołane przepisy prawa oraz okoliczności sprawy należy wskazać, że na gruncie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług w sytuacji zamiany nieruchomości dochodzi do dwóch odrębnych odpłatnych dostaw spełniających definicję zawartą w art. 7 ust. 1 ustawy, podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług – zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy. Przy czym odpłatność za nieruchomości stanowi inna nieruchomość oraz różnica ich wartości w gotówce.

W konsekwencji należy stwierdzić, że transakcja zamiany nieruchomości przez Wnioskodawcę, który w analizowanej sprawie jest podatnikiem podatkiem od towarów i usług, będzie stanowiła czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy.

Jednakże wykonywana czynność, która podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług może albo być opodatkowana właściwą stawką podatku VAT, albo może korzystać ze zwolnienia od tego podatku.

Na mocy art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jednocześnie należy zaznaczyć, że w oparciu o art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i ust. 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Przy czym zarówno w treści ustawy, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie od podatku.

Zakres i zasady zwolnienia od podatku od towarów i usług dostawy towarów lub świadczenia usług zostały określone m.in. w art. 43 ustawy.

Stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

 1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Z powyższego uregulowania wynika, że dostawa budynków, budowli lub ich części jest generalnie zwolniona od podatku od towarów i usług. Wyjątek stanowi dostawa w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim oraz jeżeli pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Zatem dla ustalenia zasad opodatkowania dostawy budynków, budowli lub ich części kluczowym jest ustalenie, kiedy nastąpiło pierwsze zasiedlenie i jaki upłynął okres od tego momentu.

Przez pierwsze zasiedlenie – według art. 2 pkt 14 ustawy – rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

 1. wybudowaniu lub
 2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Użyte w art. 2 pkt 14 ustawy sformułowanie „w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu” wskazuje na katalog czynności wymienionych w art. 5 ustawy, czyli dana czynność musi podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, choć nie jest konieczne, aby faktycznie był naliczony podatek od tej czynności – może to być czynność zwolniona od podatku.

Co istotne, oddanie do użytkowania powinno nastąpić w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu, a za taką można rozumieć m.in. objęcie we władanie budynku, budowli lub ich części przez pierwszego nabywcę lub pierwszego użytkownika. Nieruchomość nie musi być faktycznie zamieszkała, lecz winna być przejęta przez nabywcę do użytkowania. Wydanie obiektu nabywcy winno nastąpić w ramach wykonania przez właściciela (dokonującego dostawy) czynności podlegających opodatkowaniu.

Z powyższej definicji wynika, że oddanie do użytkowania powinno nastąpić w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu, a za taką należy rozumieć nie tylko umowę sprzedaży, ale także umowy najmu i dzierżawy podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT. Zatem należy uznać za pierwsze zasiedlenie moment oddania budynku do użytkowania pierwszemu najemcy (dzierżawcy).

W tym miejscu należy zauważyć, że w przypadku nieruchomości niespełniających przesłanek do zwolnienia od podatku na podstawie powołanego wyżej przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, ustawodawca umożliwia podatnikom – po spełnieniu określonych warunków – skorzystanie ze zwolnienia wskazanego w pkt 10a tego przepisu.

Stosownie do treści art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem że:

 1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
 2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Ponadto, jak wynika z art. 43 ust. 7a ustawy, warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10a lit. b, nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

Analizując powyższe przepisy stwierdzić należy, że jeżeli dostawa budynków, budowli lub ich części będzie mogła korzystać ze zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, wówczas badanie przesłanek wynikających z przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10a stanie się bezzasadne.

Analiza przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, regulujących wyżej wskazane prawo do zwolnienia od podatku dostaw budynków, budowli lub ich części, prowadzi do wniosku, że w odniesieniu do tych towarów może wystąpić jedna z ww. podstaw do zastosowania zwolnienia od tego podatku. Istotne jest wobec tego każdorazowe kompleksowe zbadanie okoliczności towarzyszących dostawie danego obiektu. Zauważyć bowiem należy, że stosowanie zwolnień od podatku ma charakter wyjątkowy i nie podlega ani wykładni rozszerzającej, ani zawężającej, natomiast możliwość wychodzenia poza wykładnię literalną jest niedopuszczalna. W efekcie, podatnik uprawniony jest do zastosowania ww. preferencji, gdy charakter dokonywanych przez niego czynności, w sposób jednoznaczny i niebudzący wątpliwości, wyczerpuje znamiona ujęte w treści przepisu statuującego jego prawo do zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług.

Ponadto należy wskazać, że zgodnie z przepisem art. 43 ust. 10 ustawy, podatnik może zrezygnować ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10, i wybrać opodatkowanie dostawy budynków, budowli lub ich części, pod warunkiem że dokonujący dostawy i nabywca budynku, budowli lub ich części:

 1. są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni;
 2. złożą, przed dniem dokonania dostawy tych obiektów właściwemu dla ich nabywcy naczelnikowi urzędu skarbowego, zgodne oświadczenie, że wybierają opodatkowanie dostawy budynku, budowli lub ich części.

Jeżeli przy zbyciu nieruchomości wystąpią przesłanki uniemożliwiające zastosowanie opisanych zwolnień od podatku VAT, to w przypadku towarów (do których zaliczają się również nieruchomości) może znaleźć zastosowanie inne zwolnienie przewidziane w art. 43 ustawy, jeżeli zostaną spełnione warunki wskazane w tym przepisie.

Według art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Zwolnienie od podatku określone w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy dotyczy wszystkich towarów – zarówno nieruchomości, jak i ruchomości – przy nabyciu (imporcie lub wytworzeniu) których nie przysługiwało podatnikowi prawo do odliczenia podatku VAT i wykorzystywanych – niezależnie od okresu ich używania przez podatnika (kilka dni, miesięcy czy lat) – wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku VAT.

Należy ponadto wskazać, że kwestię opodatkowania dostawy gruntu, na którym posadowione zostały budynki lub budowle rozstrzyga przepis art. 29a ust. 8 ustawy, zgodnie z którym w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

W świetle tego przepisu przy sprzedaży budynków lub budowli, dokonywanej wraz z dostawą gruntu, na którym są one posadowione, grunt dzieli byt prawny budynków lub budowli w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Oznacza to, że do dostawy gruntu stosuje się analogiczną stawkę podatku, jak przy dostawie budynków, budowli lub ich części trwale z gruntem związanych. Jeżeli dostawa budynków albo budowli lub ich części korzysta ze zwolnienia od podatku, ze zwolnienia takiego korzysta również dostawa gruntu, na którym obiekt jest posadowiony. Powyższy przepis obejmuje swoim zakresem także grunty będące w użytkowaniu wieczystym.

W tym miejscu wskazać należy, że stosownie do treści art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409, z późn. zm.), przez budynek należy rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Przez budowlę rozumie się natomiast każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni wiatrowych, elektrowni jądrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową (art. 3 pkt 3 ustawy Prawo budowlane).

Planowana dostawa budynku biurowo-administracyjnego oraz budynków warsztatowych oraz wiat magazynowych i placów utwardzonych, stanowiących – ja wskazał Wnioskodawca – budowle w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy Prawo budowlane, znajdujących się na działce o powierzchni 13.395 m2 będzie korzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy. Powyższe uprawnienie wynika z faktu, że opisane we wniosku budynki i budowle, znajdujące się na ww. działce zostały – w związku z wynajmem budynków i budowli – po raz pierwszy zasiedlone w roku 1995, w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy, a od tej czynności upłynął okres dwóch lat. Ponadto następujące w późniejszym okresie nakłady na ulepszenie nie przekroczyły 30% wartości początkowej obiektów, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym. Skutkiem powyższego spełnione zostaną przesłanki określone w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, na podstawie których zwolnienie od podatku jest prawnie dopuszczalne.

Podobnie ze zwolnienia od podatku od towarów i usług korzystać będzie dostawa instalacji wodno-kanalizacyjnej, studzienki oraz ogrodzenia, znajdujących się na działce o powierzchni 1.544 m2 stanowiących – jak wskazał Zainteresowany – budowle, w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy Prawo budowlane, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy. Ww. budowle zostały również od roku 1995 oddane w najem. Skutkiem powyższego zostały one po raz pierwszy zasiedlone w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy. Ponadto następujące w późniejszym okresie nakłady na ulepszenie nie przekroczyły 30% wartości początkowej obiektów, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym. W konsekwencji ich dostawa wypełni przesłanki określone w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, na podstawie którego Wnioskodawca uprawniony będzie taką dostawę zwolnić od podatku od towarów i usług.

Tym samym, w oparciu o art. 29a ust. 8 ustawy, zbycie prawa wieczystego użytkowania gruntów, o których mowa w rozpatrywanej sprawie, i na których posadowione są ww. budynki i budowle również będzie korzystać ze zwolnienia od podatku.

Podsumowując, w odpowiedzi na zadane pytanie należy stwierdzić, że sprzedaż (w drodze zamiany) budynków i budowli będzie korzystała ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy. W świetle powyższego w oparciu o art. 29a ust. 8 ustawy, zbycie prawa wieczystego użytkowania gruntów, na których posadowione są te budynki i budowle również będzie korzystało ze zwolnienia od podatku.

Dodatkowo podkreślenia wymaga, że interpretacja indywidualna rozstrzyga tylko w kwestii wyczerpująco przedstawionego we wniosku stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym zdarzeniu przyszłym. Zatem należy zaznaczyć, że niniejsza interpretacja indywidualna traci swoją aktualność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego.

W niniejszej interpretacji rozstrzygnięto wniosek w zakresie podatku od towarów i usług w części dotyczącej opodatkowania dostawy budynków i budowli wraz z prawem wieczystego użytkowania gruntów (pytanie oznaczone we wniosku nr II). Z kolei wniosek w części dotyczącej zwolnienia od podatku dostawy przez Urząd Miasta działki niezabudowanej (pytanie oznaczone we wniosku nr III) został załatwiony postanowieniem o odmowie wszczęcia postępowania z dnia 7 września 2015 r. ILPP1/4512-1-399/15-7/HW. Natomiast w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.