ILPP1/443-507/14-4/JSK | Interpretacja indywidualna

Podatek od towarów i usług w zakresie zastosowania zwolnienia od podatku VAT dla transakcji sprzedaży nieruchomości zabudowanej.
ILPP1/443-507/14-4/JSKinterpretacja indywidualna
 1. budynek
 2. nieruchomość zabudowana
 3. sprzedaż
 4. zwolnienie
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Przepisy ogólne -> Definicje legalne
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 16 czerwca 2014 r. (data wpływu 20 czerwca 2014 r.), uzupełnionym pismem z dnia 16 września 2014 r. (data wpływu 19 września 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania zwolnienia od podatku VAT dla transakcji sprzedaży nieruchomości zabudowanej – jest:

 • prawidłowe – w przypadku sprzedaży tej nieruchomości przed upływem dwóch lat od dnia nabycia jej przez Wnioskodawcę;
 • nieprawidłowe – w przypadku sprzedaży tej nieruchomości po upływie dwóch lat od dnia nabycia jej przez Wnioskodawcę.

UZASADNIENIE

W dniu 20 czerwca 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania zwolnienia od podatku VAT dla transakcji sprzedaży nieruchomości zabudowanej. Wniosek uzupełniono pismem z dnia 16 września 2014 r. (data wpływu 19 września 2014 r.) o informacje doprecyzowujące opisane zdarzenie przyszłe oraz o dodatkową opłatę.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Dnia 11 października 2013 r. Wnioskodawca otrzymał od swojego ojca darowiznę w postaci nieruchomości stanowiącej zabudowaną działkę gruntu o pow. 0,2694 ha. Częścią składową działki gruntu jest budynek handlowo-usługowy (hala magazynowa), wybudowany w latach 90-tych XX wieku. Działka jest działką przemysłową. Umowa darowizny została zawarta w formie aktu notarialnego.

Przedmiotowa nieruchomość była przedmiotem interpretacji indywidualnej, którą ojciec Wnioskodawcy, wówczas prowadzący działalność gospodarczą, skierował do Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu:

 1. interpretacja indywidualna z dnia 30 sierpnia 2010 r.;
 2. interpretacja indywidualna z dnia 14 stycznia 2011 r.

Wnioskodawca przywołuje te dwie interpretacje indywidualne ponieważ opisują one bardzo dokładnie stan faktyczny, który miał miejsce przed złożeniem wniosku Zainteresowanego o interpretację. Obie wymienione wyżej interpretacje dotyczyły pytania: czy sprzedaż ww. nieruchomości będzie korzystała ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 7a ustawy...

Z dniem 31 grudnia 2010 r. ojciec Zainteresowanego zakończył prowadzenie działalności gospodarczej i nie był już podatnikiem VAT. Z dniem 30 listopada 2011 r. matka Wnioskodawcy również zakończyła prowadzenie działalności gospodarczej w tej nieruchomości (umowa użyczenia).

Rodzice od 29 lat mają wspólność majątkową małżeńską. Obecnie są bezrobotni. Wnioskodawca, jako osoba obdarowana, jest studentem ostatniego roku studiów. Zainteresowany nadmienia, że w okresie od dnia 1 kwietnia 2013 r., do dnia 10 października 2013 r. ojciec Wnioskodawcy wynajmował odpłatnie na podstawie umowy najmu przedmiotową nieruchomość prywatnemu podmiotowi, który prowadził (i nadal prowadzi) w tej nieruchomości działalność gospodarczą. Ojciec wystawiał co miesiąc notę księgową i rozliczał się z podatku, w formie ryczałtu w wysokości 8,5% (PIT-28 zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za rok 2013).

W dniu 21 maja 2013 r. na mocy decyzji Burmistrza Miasta, na wniosek ojca Zainteresowanego ww. nieruchomość gruntowa została odpłatnie przekształcona z prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowej. Z dniem, gdy Wnioskodawca został obdarowany, tj. 11 października 2013 r. Zainteresowany zawarł umowę najmu z dotychczasowym najemcą na czas nieoznaczony o podobnej treści. Wnioskodawca zgłosił tę czynność do miejscowego urzędu skarbowego. I od tego momentu, co miesiąc dla obecnego dzierżawcy wystawia notę księgową. Zainteresowany nie prowadzi działalności gospodarczej, nie jest podatnikiem VAT. Oświadczenie o wyborze formy opodatkowania (ryczałt) złożył w terminie zakreślonym prawem. Rozlicza się PIT-28.

Otrzymaną darowiznę, nieruchomość gruntową z budynkiem, Wnioskodawca zamierza sprzedać w roku 2015, a na pewno w okresie krótszym, niż 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło jej nabycie (darowizna). Natomiast całość uzyskanego przychodu ze sprzedaży darowanej nieruchomości przeznaczyć w czasie, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, na wydatki poniesione na własne cele mieszkaniowe.

Katalog wydatków na własne cele mieszkaniowe określa art. 21 ust. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Jednocześnie Wnioskodawca informuje, że obecnie jest właścicielem lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość z ułamkowym udziałem w gruncie (zasoby spółdzielni mieszkaniowej lokatorsko-własnościowej) nabytego na podstawie umowy darowizny od rodziców Zainteresowanego.

W piśmie z dnia 16 września 2014 r. – stanowiącym uzupełnienie wniosku – Zainteresowany wskazał, że:

 1. planowana sprzedaż budynku handlowo-usługowego (hali magazynowej) wraz z gruntem nie będzie dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia. Pierwsze zasiedlenie ma miejsce wówczas, gdy wybudowany lub zmodernizowany budynek (obiekt) zostanie sprzedany lub np. oddany w dzierżawę lub najem – bowiem zarówno sprzedaż, jak i dzierżawa czy najem są czynnościami podlegającymi opodatkowaniu.
  Wnioskodawca, będąc obdarowanym, w dniu 11 października 2013 r. wyżej wymienioną nieruchomością gruntową zabudowaną budynkiem handlowo-usługowym w tym samym dniu, tj. 11 października 2013 r., oddał (nieruchomość gruntową z budynkiem) najemcy. Została zawarta umowa najmu. W związku z powyższym pierwsze zasiedlenie nastąpiło w dniu 11 października 2013 r.;
 2. między pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku i nieruchomości gruntowej dojdzie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu pierwszego zasiedlenia;
 3. Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Zainteresowany, jako osoba obdarowana ww. nieruchomością gruntową zabudowaną budynkiem, nigdy nie prowadził i nie prowadzi działalności gospodarczej. Nie jest i nie był podatnikiem podatku VAT. Jest studentem ostatniego roku studiów dziennych;
 4. od dnia 11 października 2013 r., kiedy Zainteresowany został obdarowany przez swojego ojca ww. nieruchomością gruntową z halą magazynową (umowa notarialna darowizny), hala magazynowa nie była ulepszana. W związku z czym nie przysługiwało Wnioskodawcy prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków na ulepszenie;
 5. natomiast, czy przed datą darowizny dla Wnioskodawcy, (tj. przed dniem 11 października 2013 r.) były dokonywane ulepszenia budynku, które stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej – to Zainteresowany takiej wiedzy nie posiada;
 6. Wnioskodawca uważa również, że okres przed datą darowizny, tj. przed 11 października 2013 r., nie ma znaczenia dla wniosku. Tym niemniej do wniosku Zainteresowanego z dnia 16 czerwca 2014 r. zostały doręczone w formie załączników, dwie kopie interpretacji indywidualnych wydanych dla jego ojca, przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, które dotyczyły stanu przeszłego;
 7. od dnia 11 października 2013 r. nie były ponoszone żadne nakłady na ulepszenie budynku, w związku z czym Wnioskodawca nie wykorzystywał budynku w stanie ulepszonym.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy sprzedając darowaną nieruchomość w okresie krótszym niż 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło jej nabycie, Wnioskodawca sprzeda tę nieruchomość bez podatku VAT, zgodnie z art. 43 ustawy...

Zdaniem Wnioskodawcy, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o podatku od towarów i usług w związku z art. 43 ust. 7a ustawy, należy stwierdzić, że sprzedaż ww. nieruchomości gruntowej z budynkiem będzie korzystała ze zwolnienia od podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest:
 • prawidłowe – w przypadku sprzedaży tej nieruchomości przed upływem dwóch lat od dnia nabycia jej przez Wnioskodawcę;
 • nieprawidłowe – w przypadku sprzedaży tej nieruchomości po upływie dwóch lat od dnia nabycia jej przez Wnioskodawcę.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez towary – na podstawie art. 2 pkt 6 ustawy – rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również:

 1. przeniesienie z nakazu organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w imieniu takiego organu lub przeniesienie z mocy prawa prawa własności towarów w zamian za odszkodowanie;
 2. wydanie towarów na podstawie umowy dzierżawy, najmu, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze zawartej na czas określony lub umowy sprzedaży na warunkach odroczonej płatności, jeżeli umowa przewiduje, że w następstwie normalnych zdarzeń przewidzianych tą umową lub z chwilą zapłaty ostatniej raty prawo własności zostanie przeniesione;
 3. wydanie towarów na podstawie umowy komisu: między komitentem a komisantem, jak również wydanie towarów przez komisanta osobie trzeciej;
 4. wydanie towarów komitentowi przez komisanta na podstawie umowy komisu, jeżeli komisant zobowiązany był do nabycia rzeczy na rachunek komitenta;
 5. ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu oraz przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, a także ustanowienie na rzecz członka spółdzielni mieszkaniowej odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu oraz przeniesienie na rzecz członka spółdzielni własności lokalu lub własności domu jednorodzinnego;
 6. oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste;
 7. zbycie praw, o których mowa w pkt 5 i 6.

Dostawa towaru mieści się w definicji sprzedaży określonej w art. 2 pkt 22 ustawy, zgodnie z którym przez sprzedaż rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Mając zatem na uwadze ww. przepisy należy wskazać, że grunty oraz budynki spełniają definicję towaru wynikającą z art. 2 pkt 6 ustawy, a ich sprzedaż jest traktowana jako czynność odpłatnej dostawy towarów na terytorium kraju podlegająca opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Należy zauważyć, że dostawa towarów rozumiana jako przeniesienie prawa do rozporządzania towarem jak właściciel obejmuje każdą czynność polegającą na przeniesieniu dobra materialnego przez stronę, która przyznaje drugiej stronie prawo do faktycznego dysponowania nim, jakby była właścicielem tego dobra.

Nie każda jednak czynność stanowiąca dostawę w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Aby dana czynność podlegała opodatkowaniu tym podatkiem musi być wykonana przez podatnika.

Przepis art. 15 ust. 1 ustawy stanowi, że podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza – na mocy art. 15 ust. 2 ustawy – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Według art. 659 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121), przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz, przy czym – jak wynika z § 2 tego samego artykułu – czynsz może być oznaczony w pieniądzach lub w świadczeniach innego rodzaju.

Najem jest więc umową dwustronnie zobowiązującą i wzajemną, odpowiednikiem świadczenia wynajmującego, polegającego na oddaniu rzeczy do używania, jest świadczenie najemcy, polegające na płaceniu umówionego czynszu. Zatem oddanie w ramach umowy najmu osobie trzeciej nieruchomości skutkuje uzyskiwaniem korzyści majątkowej po stronie podmiotu dokonującego wynajmu.

Biorąc pod uwagę powyższe przepisy należy stwierdzić, że najem jako usługa wypełnia określoną w art. 15 ust. 2 ustawy definicję działalności gospodarczej, jeżeli wykonywany jest w sposób ciągły dla celów zarobkowych, bez względu na to, czy najem będzie prowadzony w ramach działalności gospodarczej, czy jako odrębne źródło przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych. Sam charakter stosunku prawnego, jaki kształtuje umowa najmu, wskazuje, że ma ona długotrwały charakter, a uzyskiwane korzyści z tego tytułu są w zasadzie stałe. W konsekwencji dla zamierzonej czynności zbycia nieruchomości zabudowanej Wnioskodawca będzie występował w charakterze podatnika podatku od towarów i usług, natomiast powyższa czynność w świetle przepisów ustawy, będzie traktowana jako odpłatna dostawa towarów.

Podkreślić należy, że dokonywana czynność, która podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, może albo być opodatkowana właściwą stawką podatku VAT, albo może korzystać ze zwolnienia od tego podatku.

Na mocy art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jednocześnie należy zaznaczyć, że w oparciu o art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i ust. 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Przy czym zarówno w treści ustawy, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie od podatku.

Zakres i zasady zwolnienia od podatku od towarów i usług dostawy towarów lub świadczenia usług zostały określone m.in. w art. 43 ustawy.

Stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

 1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Z powyższego uregulowania wynika, że dostawa budynków, budowli lub ich części jest generalnie zwolniona od podatku od towarów i usług. Wyjątek stanowi dostawa w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim oraz jeżeli pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Zatem dla ustalenia zasad opodatkowania dostawy budynków, budowli lub ich części kluczowym jest ustalenie, kiedy nastąpiło pierwsze zasiedlenie i jaki upłynął okres od tego momentu.

Przez pierwsze zasiedlenie – według art. 2 pkt 14 ustawy – rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

 1. wybudowaniu lub
 2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Użyte w art. 2 pkt 14 ustawy sformułowanie „w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu” wskazuje na katalog czynności wymienionych w art. 5 ustawy, czyli dana czynność musi podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, choć nie jest konieczne, aby faktycznie był naliczony podatek od tej czynności – może to być czynność zwolniona od podatku.

Co istotne, oddanie do użytkowania powinno nastąpić w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu, a za taką można rozumieć m.in. objęcie we władanie budynku, budowli lub ich części przez pierwszego nabywcę lub pierwszego użytkownika. Nieruchomość nie musi być faktycznie zamieszkała, lecz winna być przejęta przez nabywcę do użytkowania. Wydanie obiektu nabywcy winno nastąpić w ramach wykonania przez właściciela (dokonującego dostawy) czynności podlegających opodatkowaniu.

Z powyższej definicji wynika, że oddanie do użytkowania powinno nastąpić w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu, a za taką należy rozumieć nie tylko umowę sprzedaży, ale także umowy najmu i dzierżawy podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT. Zatem należy uznać za pierwsze zasiedlenie moment oddania budynku do użytkowania pierwszemu najemcy (dzierżawcy).

W tym miejscu należy zauważyć, że w przypadku nieruchomości niespełniających przesłanek do zwolnienia od podatku na podstawie powołanego wyżej przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, ustawodawca umożliwia podatnikom – po spełnieniu określonych warunków – skorzystanie ze zwolnienia wskazanego w pkt 10a tego przepisu.

Stosownie do treści art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem że:

 1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
 2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Ponadto, jak wynika z art. 43 ust. 7a ustawy, warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10a lit. b, nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

Jednocześnie należy wskazać, że zgodnie z przepisem art. 43 ust. 10 ustawy, podatnik może zrezygnować ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10, i wybrać opodatkowanie dostawy budynków, budowli lub ich części, pod warunkiem że dokonujący dostawy i nabywca budynku, budowli lub ich części:

 1. są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni;
 2. złożą, przed dniem dokonania dostawy tych obiektów właściwemu dla ich nabywcy naczelnikowi urzędu skarbowego, zgodne oświadczenie, że wybierają opodatkowanie dostawy budynku, budowli lub ich części.

Należy zaznaczyć, że ustawodawca przewidział również zwolnienie dla dostawy nieruchomości w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy, który stanowi, że zwalnia się od podatku dostawę towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Analiza powołanych przepisów regulujących wyżej wskazane prawo do zwolnienia od podatku dostaw budynków, budowli lub ich części, prowadzi do konkluzji, że w odniesieniu do tych towarów może wystąpić jedna z ww. podstaw do zastosowania zwolnienia od tego podatku. Istotne jest wobec tego każdorazowe kompleksowe zbadanie okoliczności towarzyszących dostawie ww. obiektów. Zauważyć bowiem należy, że stosowanie zwolnień od podatku ma charakter wyjątkowy i nie podlega ani wykładni rozszerzającej, ani zawężającej, natomiast możliwość wychodzenia poza wykładnię literalną jest niedopuszczalna. W efekcie podatnik uprawniony będzie do zastosowania ww. preferencji, gdy charakter świadczonych przez niego czynności, w sposób jednoznaczny i niebudzący wątpliwości, wyczerpuje znamiona ujęte w treści przepisu statuującego jego prawo do zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług. Ponadto jeżeli dostawa budynków, budowli lub ich części może korzystać ze zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, wówczas badanie przesłanek wynikających z przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10a staje się bezzasadne.

Jednocześnie należy zauważyć, że kwestię opodatkowania dostawy gruntu, na którym posadowione zostały budynki lub budowle, rozstrzyga przepis art. 29a ust. 8 ustawy w myśl którego, w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

Z powyższego jednoznacznie wynika, że co do zasady, grunt będący przedmiotem sprzedaży podlega opodatkowaniu według takiej stawki podatku od towarów i usług, jaką opodatkowane są budynki lub budowle na nim posadowione. Oznacza to, że w sytuacji, gdy budynki, budowle lub ich części korzystają ze zwolnienia od podatku VAT, również sprzedaż gruntu korzysta ze zwolnienia od podatku.

Z informacji zawartych we wniosku wynika, że dnia 11 października 2013 r. Wnioskodawca otrzymał od swojego ojca darowiznę w postaci nieruchomości stanowiącej zabudowaną działkę gruntu o pow. 0,2694 ha. Częścią składową działki gruntu jest budynek handlowo-usługowy (hala magazynowa), wybudowany w latach 90-tych XX wieku. Działka jest działką przemysłową. Umowa darowizny została zawarta w formie aktu notarialnego. Z dniem 31 grudnia 2010 r. ojciec Zainteresowanego zakończył prowadzenie działalności gospodarczej i nie był już podatnikiem VAT. Z dniem 30 listopada 2011 r. matka Wnioskodawcy również zakończyła prowadzenie działalności gospodarczej w tej nieruchomości (umowa użyczenia).

Rodzice od 29 lat mają wspólność majątkową małżeńską. Obecnie są bezrobotni. Wnioskodawca, jako osobą obdarowana, jest studentem ostatniego roku studiów. W okresie od dnia 1 kwietnia 2013 r., do dnia 10 października 2013 r. ojciec Wnioskodawcy wynajmował odpłatnie na podstawie umowy najmu przedmiotową nieruchomość prywatnemu podmiotowi, który prowadził (i nadal prowadzi) w tej nieruchomości działalność gospodarczą. Ojciec wystawiał co miesiąc notę księgową i rozliczał się z podatku, w formie ryczałtu w wysokości 8,5% (PIT-28 zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za rok 2013). W dniu 21 maja 2013 r. na mocy decyzji Burmistrza, na wniosek ojca Zainteresowanego ww. nieruchomość gruntowa została odpłatnie przekształcona z prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowej. Z dniem, gdy Wnioskodawca został obdarowany, tj. 11 października 2013 r. Zainteresowany zawarł umowę najmu z dotychczasowym najemcą na czas nieoznaczony o podobnej treści. Wnioskodawca zgłosił tę czynność do miejscowego urzędu skarbowego. I od tego momentu, co miesiąc dla obecnego dzierżawcy wystawia notę księgową. Zainteresowany nie prowadzi działalności gospodarczej, nie jest podatnikiem VAT. Oświadczenie o wyborze formy opodatkowania (ryczałt) złożył w terminie zakreślonym prawem. Rozlicza się PIT-28. Otrzymaną darowiznę, nieruchomość gruntową z budynkiem, Wnioskodawca zamierza sprzedać w roku 2015, a na pewno w okresie krótszym, niż 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło jej nabycie (darowizna). Natomiast całość uzyskanego przychodu ze sprzedaży darowanej nieruchomości przeznaczyć w czasie, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, na wydatki poniesione na własne cele mieszkaniowe. Jednocześnie Wnioskodawca informuje, że obecnie jest właścicielem lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość z ułamkowym udziałem w gruncie/zasoby spółdzielni mieszkaniowej lokatorsko-własnościowej/nabytego na podstawie umowy darowizny od rodziców Zainteresowanego. Planowana sprzedaż budynku handlowo-usługowego (hali magazynowej) wraz z gruntem nie będzie dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia. Pierwsze zasiedlenie ma miejsce wówczas, gdy wybudowany lub zmodernizowany budynek (obiekt) zostanie sprzedany lub np. oddany w dzierżawę lub najem – bowiem zarówno sprzedaż, jak i dzierżawa czy najem są czynnościami podlegającymi opodatkowaniu. Wnioskodawca, będąc obdarowanym, w dniu 11 października 2013 r. wyżej wymienioną nieruchomością gruntową zabudowaną budynkiem handlowo-usługowym w tym samym dniu, tj. 11 października 2013 r., oddał (nieruchomość gruntową z budynkiem) najemcy. Została zawarta umowa najmu. W związku z powyższym pierwsze zasiedlenie nastąpiło w dniu 11 października 2013 r. Między pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku i nieruchomości gruntowej dojdzie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu pierwszego zasiedlenia. Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Zainteresowany, jako osoba obdarowana ww. nieruchomością gruntową zabudowaną budynkiem, nigdy nie prowadził i nie prowadzi działalności gospodarczej. Nie jest i nie był podatnikiem podatku VAT. Od dnia 11 października 2013 r., kiedy Zainteresowany został obdarowany przez swojego ojca ww. nieruchomością gruntową z halą magazynową (umowa notarialna darowizny), hala magazynowa nie była ulepszana. W związku z czym nie przysługiwało Wnioskodawcy prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków na ulepszenie. Natomiast, czy przed datą darowizny dla Wnioskodawcy, (tj. przed dniem 11 października 2013 r.) były dokonywane ulepszenia budynku, które stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej – to Zainteresowany takiej wiedzy nie posiada. Od dnia 11 października 2013 r. nie były ponoszone żadne nakłady na ulepszenie budynku, w związku z czym Wnioskodawca nie wykorzystywał budynku w stanie ulepszonym.

W analizowanej sprawie wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą tego, czy dostawa wskazanej nieruchomości w roku 2015 będzie korzystała ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy.

Jak już wcześniej wskazano, dla dostawy nieruchomości – budynków, budowli lub ich części, ustawodawca przewidział możliwość stosowania zwolnienia od podatku w oparciu o art. 43 ust. 1 pkt 10 lub też pkt 10a ustawy. Przy czym, dla zastosowania zwolnienia od podatku w oparciu o art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy istotne jest, czy dostawa nieruchomości nie jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia oraz czy od pierwszego zasiedlenia upłynął okres dłuższy niż 2 lata. Z kolei w celu skorzystania przy dostawie nieruchomości zabudowanej (która nie jest objęta zwolnieniem, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy) ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy, muszą zostać spełnione warunki: w stosunku do budynków, budowli lub ich części nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego oraz dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Mając na uwadze powołane uregulowania prawne należy stwierdzić, że w sprawie będącej przedmiotem wniosku, w przypadku, gdy planowana dostawa nieruchomości zabudowanej budynkiem handlowo-usługowym (halą magazynową) nastąpi w roku 2015, ale przed upływem dwóch lat od momentu pierwszego zasiedlenia (czyli przed dniem 11 października 2015 r.), czynność ta będzie korzystała ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy, bowiem Wnioskodawcy w stosunku do tego budynku nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego oraz Zainteresowany nie ponosił wydatków na ulepszenie tych budynków.

Z kolei w przypadku, gdy dostawa ww. nieruchomości będzie miała miejsce w roku 2015, ale po upływie dwóch lat od momentu pierwszego zasiedlenia (które miało miejsce w dniu 11 października 2013 r.), czynność ta będzie korzystała ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, gdyż nie zajdą wyjątki w nim przedstawione. W takim przypadku bowiem dostawa nie będzie dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim (pierwsze zasiedlenie miało miejsce w roku 2013 – w momencie oddania w odpłatne użytkowanie – najem), a pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą ww. nieruchomości upłynie okres dłuższy niż 2 lata.

W rezultacie powyższego, zbycie gruntu, na którym posadowiony jest budynek – zgodnie z art. 29a ust. 8 ustawy – również będzie zwolnione od podatku od towarów i usług.

Podsumowując:

Planowana przez Zainteresowanego na rok 2015 sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem hali magazynowej, w przypadku, gdy zostanie ona dokonana przed upływem dwóch lat od momentu pierwszego zasiedlenia, które miało miejsce w dniu 11 października 2013 r., będzie korzystała ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a w zw. z art. 29a ust. 8 ustawy.

Z kolei w przypadku, gdy planowane zbycie przez Wnioskodawcę ww. nieruchomości nastąpi po upływie dwóch lat od momentu pierwszego zasiedlenia, które miało miejsce jak wskazano wyżej, wówczas czynność ta będzie korzystała ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 w zw. z art. 29a ust. 8 ustawy.

Zaznaczenia wymaga, że organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku opisem zdarzenia przyszłego. Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu zdarzenia przyszłego. Podkreślenia wymaga, że interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem zdarzenia przyszłego podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W konsekwencji, wydając przedmiotową interpretację tut. Organ oparł się wyłącznie na opisie sprawy zawartym we wniosku, w szczególności na informacji, że: „(...) pierwsze zasiedlenie nastąpiło w dniu 11 października 2013 r.”. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Tut. Organ informuje, że w niniejszej interpretacji załatwiono wniosek w części dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania zwolnienia od podatku VAT dla transakcji sprzedaży nieruchomości zabudowanej. Natomiast wniosek w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych zostanie załatwiony odrębnym rozstrzygnięciem.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.