IBPP2/4512-611/15/AB | Interpretacja indywidualna

Zwolnienie z podatku VAT dostawy nieruchomości zabudowanej budynkiem trzykondygnacyjnym
IBPP2/4512-611/15/ABinterpretacja indywidualna
 1. budynek
 2. działki
 3. sprzedaż
 4. zwolnienie
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 15 czerwca 2015 r. (data wpływu 2 lipca 2015 r.) uzupełnionym pismem z 9 września 2015 r. (data wpływu 16 września 2015 r.) oraz pismem z 22 września 2015 r. (data wpływu 29 września 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z podatku VAT dostawy nieruchomości zabudowanej budynkiem trzykondygnacyjnym - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 lipca 2015 r. złożono ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z podatku VAT dostawy nieruchomości zabudowanej budynkiem trzykondygnacyjnym.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 9 września 2015 r. (data wpływu 16 września 2015 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z dnia 3 września 2015 r. znak: IBPP2/4512-611/15/AB oraz pismem z 22 września 2015 r. (data wpływu 29 września 2015 r.).

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Gmina planuje dokonać w drodze pisemnego przetargu nieograniczonego dostawy nieruchomości zabudowanej położonej w S przy ul. Ż, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 6166/1, obręb 009 S, o powierzchni 5431 m2 - stanowiącej własność Gminy. Przedmiotowa nieruchomość jest zabudowana budynkiem trzykondygnacyjnym, budynkiem d. Szkoły wzniesionym w latach 1895-1898, o kubaturze 21254 m3.

Zgodnie z aktualnym operatem szacunkowym, sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego wartość prawa własności nieruchomości wynosi 3 253 000,00 zł. Nieruchomość jest wpisana do rejestru zabytków zgodnie z decyzją nr A/1528/93 z dnia 30 kwietnia 1993 r.

Gmina stała się właścicielem przedmiotowej nieruchomości zabudowanej na podstawie umowy darowizny zawartej z U, Rep.A numer 960/2013 z dnia 6 lutego 2013 r. Nieruchomość jest obecnie nie użytkowana, dozorowana przez Gminę.

Planowana dostawa będzie dokonywana na podstawie art. 37 ust. 1 oraz art. 40 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.).

W uzupełnieniu Wnioskodawca wskazał, że:

 1. Obiekt na dzień dzisiejszy jest nieużytkowany, przeznaczony do przetargu pisemnego nieograniczonego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania obiekt położony jest na terenie ukształtowanej zabudowy usługowej.
 2. Gminie nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego.
 3. Wnioskodawca nie ponosił wydatków na ulepszenie budynku.
 4. Przedmiotowy budynek nie był przedmiotem najmu, dzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze. Poprzedni właściciel tj. U posiadał zawartą umowę nr 12/2010 z dnia 1 lipca 2010 r. z Centrum K na wydzierżawienie części działki o powierzchni 0,25 mkw pod tzw. węzeł informatyczny. Po przejęciu nieruchomości przez Wnioskodawcę w 2013 r., Gmina weszła w prawa i obowiązki dot. właściciela i wydzierżawiła na rzecz w/w podmiotu powierzchnię 0,86 mkw, z terminem umowy do 31 maja 2018 r.
 5. Wnioskodawca od daty przejęcia obiektu tj. od dnia 6 lutego 2013 r. nie wykorzystywał obiektu do czynności opodatkowanych.
 6. Umowa darowizny z dnia 6 lutego 2013 r. korzystała ze zwolnienia z podatku VAT.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy planowana dostawa przedmiotowej nieruchomości zabudowanej będzie korzystała ze zwolnienia od podatku VAT określonego w art. 43 ust. 1 pkt 10 czy też ze zwolnienia określonego w art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Zdaniem Gminy dostawa przedmiotowej nieruchomości zabudowanej będzie korzystała ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) - zwaną dalej ustawą o VAT.

Stanowisko Gminy wynika z analizy przepisów art. 43 ust. l pkt 10 oraz art. 43 ust. 1 pkt 10a dotyczących zwolnienia od podatku VAT dostawy budynków, budowli lub ich części.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

 1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Istotne znaczenie przy analizie tego przepisu ma definicja pierwszego zasiedlenia, która została określona w art. 2 pkt 14 ustawy o VAT zgodnie, z którą pierwsze zasiedlenie - to oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

 1. wybudowaniu lub
 2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej;

Zdaniem Gminy wyżej wymienione przesłanki pierwszego zasiedlenia powinny być spełnione łącznie. Oznacza to, że aby mówić o pierwszym zasiedleniu na gruncie ustawy o VAT, musi dojść do oddania budynku do użytkowania, oddanie do użytkowania musi nastąpić w ramach czynności opodatkowanych (np. najem dzierżawa), oddanie musi mieć miejsce na rzecz pierwszego nabywcy lub użytkownika (np. najemcy, dzierżawcy), oddanie musi nastąpić po wybudowaniu lub w przypadku budynków już eksploatowanych, po ich ulepszeniu (np. zmodernizowaniu), gdy wydatki na ten cel wynosiły co najmniej 30% wartości początkowej budynku. W przypadku niespełnienia wszystkich przesłanek, o których mowa wyżej nie można mówić o wystąpieniu pierwszego zasiedlenia w rozumieniu ustawy o VAT.

W przedmiotowej sprawie, zdaniem Gminy nie zaistniały wszystkie przesłanki pierwszego zasiedlenia.

Tym samym dostawa przedmiotowej nieruchomości zabudowanej byłaby dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia. Jednakże w przypadku niespełnienia przesłanek uprawniających do skorzystania ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10, ustawodawca przewidział możliwość skorzystania ze zwolnienia określonego w art. 43 ust. 1 pkt 10a, zgodnie z którym zwalnia się od podatku VAT dostawę budynków, budowli tub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem że:

 1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
 2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów;

W przedmiotowej sprawie Gminie, jako dokonującemu planowanej dostawy, nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, bowiem Gmina stała się właścicielem przedmiotowej nieruchomości zabudowanej w wyniku umowy darowizny z 2013 r. Ponadto Gmina nie ponosiła wydatków na ulepszenie w stosunku do których miałaby prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. W związku z tym, planowana dostawa przedmiotowej nieruchomości zabudowanej podlegać będzie zwolnieniu od podatku VAT, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt l0a ustawy o VAT, wobec spełnienia przesłanek w nim określonych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W świetle art. 2 pkt 6 ww. ustawy, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Podstawowa stawka podatku – na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, wynosi 22% z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Stosownie do art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. z zastrzeżeniem art. 146f stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110 wynosi 23%.

Przy czym ustawodawca od powyższej zasady ustanowił szereg wyjątków, a jednym z nich jest zwolnienie od podatku dostawy budynków, budowli lub ich części wynikające z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, z wyjątkiem gdy:

 1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Zgodnie z art. 2 pkt 14 ustawy o VAT przez pierwsze zasiedlenie - rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

 1. wybudowaniu lub
 2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Z cytowanych wyżej przepisów wynika, że aby można było mówić o pierwszym zasiedleniu, musi dojść do oddania budynków, budowli lub ich części do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu.

Zatem pierwsze zasiedlenie będzie miało miejsce wówczas, gdy wybudowany lub zmodernizowany w stopniu nie niższym niż 30% wartości początkowej obiekt budowlany będzie przedmiotem dostawy w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy lub np. przedmiotem najmu, dzierżawy (przedmiotem świadczenia usług, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy) bowiem zarówno dostawa, jak i najem czy dzierżawa są czynnościami podlegającymi opodatkowaniu.

Jak wynika z powyższych uregulowań, zwolnienie od podatku od towarów i usług stosuje się w odniesieniu do sprzedaży całości budynków, budowli lub ich części, jeżeli w momencie ich dostawy są one już zasiedlone, przy czym okres pomiędzy pierwszym zasiedleniem a ich dostawą jest dłuższy niż 2 lata.

W myśl natomiast art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa powyżej, pod warunkiem że:

 1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
 2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Zgodnie z art. 43 ust. 7a ustawy o VAT, warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10a lit. b, nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

Z powyżej cytowanych przepisów wynika, że aby sprzedaż budynku mogła korzystać ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ww. ustawy muszą być spełnione łącznie dwa warunki występujące w tym artykule tj. sprzedającemu nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu budynków, budowli lub ich części oraz sprzedający nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca planuje dokonać w drodze pisemnego przetargu nieograniczonego dostawy nieruchomości zabudowanej. Przedmiotowa nieruchomość jest zabudowana budynkiem trzykondygnacyjnym, budynkiem d. Szkoły. Wnioskodawca stał się właścicielem przedmiotowej nieruchomości zabudowanej na podstawie umowy darowizny zawartej z U z dnia 6 lutego 2013 r. która była zwolniona z podatku VAT. Nieruchomość jest obecnie nie użytkowana, dozorowana przez Wnioskodawcę. Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego. Wnioskodawca nie ponosił wydatków na ulepszenie budynku. Przedmiotowy budynek nie był przedmiotem najmu, dzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze.

Tak więc, mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, że pierwsze zasiedlenie budynku trzykondygnacyjnego nastąpiło w momencie, kiedy to Wnioskodawca stał się właścicielem przedmiotowego budynku na podstawie darowizny 6 lutego 2013 r., gdyż jak wskazał była to czynność zwolniona z opodatkowania podatkiem VAT, a zatem doszło do wydania do użytkowania budynku w wykonaniu czynności podlegającej opodatkowaniu, lecz korzystającej ze zwolnienia. W przedmiotowej sprawie spełniony zostanie również drugi warunek umożliwiający zastosowanie zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ww. ustawy, gdyż od pierwszego zasiedlenia do chwili sprzedaży budynku trzykondygnacyjnego minie okres dłuższy niż 2 lata.

W związku z powyższym dostawa budynku trzykondygnacyjnego nastąpi po pierwszym zasiedleniu, zaś od pierwszego zasiedlenia minie okres dłuższy niż 2 lata, zatem dostawa będzie mogła korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.

Kwestię opodatkowania dostawy gruntu, na którym posadowiony jest budynek rozstrzyga przepis art. 29a ust. 8 ustawy, stosownie do którego, w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntów.

Powyższe oznacza, że do zbycia gruntu stosuje się analogiczną stawkę podatku jak przy dostawie budynków, budowli lub ich części trwale związanych z gruntem. Jeżeli dostawa budynków, budowli lub ich części korzysta ze zwolnienia od podatku VAT, ze zwolnienia takiego korzysta również zbycie gruntu, na którym obiekty te są posadowione.

Mając zatem powyższe na uwadze stwierdzić należy, że sprzedaż działki nr 6166/1 zabudowanej budynkiem, będzie korzystać ze zwolnienia od podatku VAT, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 w związku z art. 29a ust. 8 ustawy o podatku od towarów i usług.

Mając powyższe na uwadze, stanowisko Wnioskodawcy, że dostawa nieruchomości zabudowanej będzie zwolniona na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a jest nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Ponadto nadmienia się, że zmiana któregokolwiek z elementów opisu zdarzenia przyszłego (w szczególności, gdyby darowizna nie była czynnością podlegająca opodatkowaniu podatkiem VAT) lub zmiana stanu prawnego powodują, że interpretacja traci ważność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.