IBPP2/4512-486/15/AB | Interpretacja indywidualna

Zastosowanie zwolnienia z podatku VAT przy sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem
IBPP2/4512-486/15/ABinterpretacja indywidualna
 1. budynek
 2. działki
 3. sprzedaż
 4. zwolnienie
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) i § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 15 maja 2015 r. (data wpływu 25 maja 2015 r.), uzupełnionym pismem z 4 sierpnia 2015 r. (data wpływu 11 sierpnia 2015 r.) oraz pismem z 20 sierpnia 2015 r. (data wpływu) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania zwolnienia z podatku VAT przy sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 maja 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania zwolnienia z podatku VAT przy sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 4 sierpnia 2015 r. (data wpływu 11 sierpnia 2015 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 30 lipca 2015 r. znak: IBPP2/4512-486/15/AB oraz pismem z 20 sierpnia 2015 r. (data wpływu).

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca (dalej również: Sprzedający) jest osobą prawną, zarejestrowaną dla celów podatku od towarów i usług (dalej: „VAT”) jako podatnik VAT czynny. Sprzedający zamierza dokonać sprzedaży nieruchomości stanowiącej działki gruntu oznaczone numerami ewidencyjnymi 47/11 i 47/14 o łącznej powierzchni 0,2282 ha, położonej w K, w dzielnicy Ś, zabudowanej budynkiem o dwóch i pół kondygnacjach naziemnych i jednej kondygnacji podziemnej, o powierzchni zabudowy 749 m2 (dalej „Budynek”), objętej księgą wieczystą nr P, prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla K, IV Wydział Ksiąg Wieczystych (dalej łącznie, tj. grunt razem z Budynkiem określana jako „Nieruchomość”).

Rozważana dostawa obejmować będzie sprzedaż prawa własności Budynku oraz gruntu, na którym posadowiony jest Budynek (dalej: „Sprzedaż”).

Nieruchomość (tj. prawo własności Budynku oraz gruntu) została nabyta przez Sprzedającego w 2005 roku od osób fizycznych w ramach czynności niepodlegającej podatkowi VAT.

Z kolei w/w osoby fizyczne (dalej: „Osoby Fizyczne”) nabyły w/w Nieruchomość na podstawie decyzji Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 28 września 1992 r., znak: ... (dalej: „Decyzja Uwłaszczeniowa”). Powyższa Decyzja Uwłaszczeniowa dotyczyła stwierdzenia nieważności:

 1. orzeczenia Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej - Wojewódzki Zarząd Spraw Wewnętrznych z dnia 22 marca 1956 roku o wywłaszczeniu na rzecz Państwa na cele Komitetu do Spraw R „P” w W nieruchomości położonej w gminie katastralnej K przy ulicy S oznaczonej jako parcela budowlana l. kat. 202/1 o powierzchni 2.282,50 m2, zapisanej w księdze wieczystej Kw Nr i stanowiącej własność Osób, Fizycznych,
 2. decyzji odwoławczej Komisji przy Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej z dnia 30 marca 1957 roku utrzymującej w mocy orzeczenie Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej– Wojewódzki Zarząd Spraw Wewnętrznych z dnia 22 marca 1956 roku, zaś Osoby Fizyczne udziały we współwłasności nieruchomości nabyły w drodze dziedziczenia na podstawie testamentu z dnia 8 lipca 1944 roku, zgodnie z postanowieniem Sądu Grodzkiego w K z dnia 8 listopada 1948 roku, o stwierdzenie spadku.

W związku ze zbyciem na rzecz Sprzedającego Nieruchomości przez Osoby Fizyczne, notariusz, jako płatnik, pobrał należny podatek od czynności cywilnoprawnej (obliczony według właściwej stawki).

Przedmiotowa Nieruchomość została nabyta przez Sprzedającego w celu wykorzystania jej do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponieważ Nieruchomość została zbyta na rzecz Sprzedającego przez Osoby Fizyczne - poprzednich właścicieli Nieruchomości - z ich majątku prywatnego. Osoby Fizyczne, z tytułu sprzedaży, nie wystawiły faktury (która zawierałaby podatek VAT naliczony), tym samym. Sprzedający nie mógł odliczyć podatku VAT naliczonego wynikającego z nabycia.

Ponieważ ze względu na stan techniczny Budynek nie był zdatny do użytku na potrzeby związane z działalnością gospodarczą Sprzedającego, Budynek nie został oddany do użytkowania i nie został ujęty w ewidencji środków trwałych Sprzedającego. W efekcie, Nieruchomość (w tym Budynek) od chwili jej nabycia nie była faktycznie wykorzystywana przez Sprzedającego do wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu VAT. W szczególności, Nieruchomość nie była przedmiotem umów najmu, dzierżawy, nie była również wynajmowana na cele reklamowe. Jedynym ogłoszeniem umieszczonym na Nieruchomości jest informacja Sprzedającego o możliwości nabycia Nieruchomości przez potencjalnych kontrahentów.

Nabycie Nieruchomości (w szczególności Budynku) zostało natomiast zaewidencjonowane w księgach rachunkowych jako „Środki trwałe w budowie”.

Sprzedający nie dokonywał jednak na Nieruchomości (w tym Budynku) żadnych nakładów stanowiących ulepszenie budynku, budowli lub ich części, w rozumieniu odpowiednich przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Według najlepszej wiedzy Wnioskodawcy, nabywca Nieruchomości zamierza wykorzystywać ją w celu wykonywania czynności opodatkowanych VAT.

W uzupełnieniu Wnioskodawca wskazał, że:

 1. Zgodnie z wydrukiem mapy ewidencyjnej z bazy danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (numer G), która powstała na podstawie pomiaru bezpośredniego oraz digitalizacji analogowej mapy zasadniczej, wydanym przez Prezydenta Miasta K, będący przedmiotem sprzedaży budynek jest posadowiony na obu wymienionych we Wniosku działkach gruntu, tj. na działce nr 47/11 oraz na działce nr 47/14.
 2. Zgodnie z najlepszą wiedzą Wnioskodawcy, Budynek, przede wszystkim ze względu na jego stan techniczny, nie był przedmiotem umów najmu, dzierżawy lub umów o podobnym charakterze u poprzednich właścicieli (zdefiniowanych w treści Wniosku jako Osoby Fizyczne).
 3. Zamiarem Wnioskodawcy było wykorzystywanie nabytego budynku, po jego gruntownym remoncie, do wykonywania czynności opodatkowanych (w szczególności najmu). Z uwagi jednak na kryzys finansowy mający miejsce od połowy 2007 roku oraz śmierć drugiego wspólnika K Sp. z o.o., Wnioskodawca zaniechał dalszych inwestycji w Nieruchomość i zadecydował o jej sprzedaży.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Sprzedaż Nieruchomości wykonana w opisanym stanie faktycznym będzie stanowić dostawę nieruchomości dokonywaną w ramach pierwszego zasiedlenia w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy VAT, a w konsekwencji, będzie stanowić czynność podlegającą ustawie VAT lecz zwolnioną z podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy VAT...

Stanowisko Wnioskodawcy (zmodyfikowane pismem z 20 sierpnia 2015 r.).

W ocenie Sprzedającego Sprzedaż Nieruchomości będzie stanowić dostawę towarów dokonywaną w ramach pierwszego zasiedlenia w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy VAT, tj. czynność podlegającą ustawie VAT, przy czym zwolnioną z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy VAT.

UZASADNIENIE

 1. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy VAT, opodatkowaniu podatkiem do towarów i usług podlegają m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.
  Z kolei w myśl art. 7 ust. 1 ustawy VAT, przez dostawę o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.
  Stosownie do art. 2 pkt 6 ustawy VAT, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.
 2. Zgodnie z art. 2 ust. 14 ustawy VAT, przez pierwsze zasiedlenie należy rozumieć oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:
  1. wybudowaniu lub
  2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej;
 3. Jak wynika z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy VAT, zwalnia się z podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem, gdy (i) ich dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim, albo (ii) pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.
 4. Z kolei zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy VAT, zwalnia się z podatku VAT dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem że:
  1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.
  2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.
  Powyższy przepis (tj. art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy VAT) może mieć zastosowanie wyłącznie w przypadku, gdy dostawa budynku, budowli lub ich części (i) dokonywana jest w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim albo (ii) pomiędzy pierwszym zasiedleniem, a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.
  W takim jednak przypadku, zastosowanie zwolnienia wymaga spełnienia łącznie dwóch przesłanek wymienionych w punktach a) oraz b) art. 43 ust. 1 pkt 10a. Dodatkowo, zgodnie z art. 43 ust. 7a ustawy VAT, warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10a lit b) nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.
  A zatem, w przypadku dostawy budynku, budowli lub ich części w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim, albo w okresie dwóch lat od ich pierwszego zasiedlenia, taka czynność będzie opodatkowana podatkiem VAT, jeśli nie zostanie spełniony chociaż jeden z warunków zwolnienia, o których mowa w punktach a) i b) art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy VAT.
 5. Zgodnie z art. 29a ust. 8 ustawy VAT, w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.
  Z powyższego przepisu wynika, że, co do zasady, grunt będący przedmiotem dostawy podlega opodatkowaniu według stawki podatku VAT właściwej dla dostawy posadowionych na tym gruncie budynków, budowli lub ich części. W konsekwencji, w przypadku gdy dostawa budynków, budowli lub ich części będzie korzystała ze zwolnienia z VAT, zwolniona z VAT będzie również sprzedaż gruntu na którym posadowione są w/w budynki, budowle lub ich części. Jednocześnie zastosowania nie znajdzie art. 29 ust. 9 ustawy VAT, który odnosi się wyłącznie do czynności polegającej na oddaniu w użytkowanie wieczyste gruntu, nie dotyczy natomiast zbycia prawa użytkowania wieczystego, ani do zbycia gruntu.
 6. W świetle powyższych przepisów, planowaną Sprzedaż Nieruchomości należy zakwalifikować jako dostawę budynku w ramach pierwszego zasiedlenia, o którym mowa w art. 2 ust. 14 ustawy VAT. Przedmiotowa Sprzedaż będzie bowiem skutkowała oddaniem do użytkowania, w wykonaniu czynności opodatkowanej VAT, pierwszemu nabywcy Budynku po jego wybudowaniu.
  Jednocześnie, za dostawę w ramach czynności podlegających opodatkowaniu nie można uznać ani:
  1. nabycia praw do Nieruchomości przez Osoby Fizyczne w drodze spadku, ani
  2. nabycia prawa własności gruntu oraz prawa własności budynku przez Osoby Fizyczne na mocy Decyzji Uwłaszczeniowej,
   Ani
  3. nabycia Nieruchomości przez Sprzedającego od Osób Fizycznych.
  Powyższe transakcje nie stanowiły bowiem czynności podlegających opodatkowaniu VAT, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt ustawy VAT, mianowicie:
  (i) nabycie praw do Nieruchomości przez Osoby Fizyczne w drodze spadku/na mocy Decyzji Uwłaszczeniowej nastąpiło jeszcze przed uchwaleniem ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 11, poz. 50, z późn. zm.) oraz zastępującej ją ustawy VAT, a dodatkowo czynność spadkobrania oraz czynność urzędowa w formie decyzji uwłaszczeniowej nie stanowiłyby czynności opodatkowanych VAT nawet gdyby zostały dokonane pod rządami przepisów VAT;
  (ii) nabycie Nieruchomości przez Sprzedającego od Osób Fizycznych nastąpiło w ramach czynności dokonanej przez podmioty niebędące przedsiębiorcami, a więc poza zakresem działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy VAT.
  W konsekwencji, w odniesieniu do Sprzedaży Nieruchomości nie znajdzie zastosowania zwolnienie z podatku VAT wskazane w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy VAT.
  Nie wyklucza to jednak zastosowania zwolnienia z VAT do Sprzedaży Nieruchomości. Ewentualne zastosowanie takiego zwolnienia z podatku VAT będzie jednak zależało od łącznego zaistnienia przesłanek wymienionych w art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy VAT.
 7. Z uwagi na fakt, iż Sprzedający, jako dokonujący dostawy, nie ponosił żadnych wydatków na ulepszenie Nieruchomości (Budynku), zostanie spełniona przesłanka zwolnienia, o której mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10a lit. b ustawy VAT. Jednocześnie, transakcja na podstawie której w roku 2005 Sprzedający zakupił Nieruchomość nie podlegała opodatkowaniu VAT. W efekcie, Sprzedającemu nie przysługiwało z tytułu nabycia Nieruchomości prawo do obniżenia kwoty podatku należnego wynikającego z czynności opodatkowanych VAT wykonywanych przez Sprzedającego o kwotę podatku VAT naliczonego w związku z zakupem Nieruchomości. W rezultacie, spełniona zostanie również przesłanka zwolnienia Sprzedaży Nieruchomości z podatku VAT, o której mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10a lit. a ustawy VAT.
  Warunek zwolnienia określony w art. 43 ust. 1 pkt 10a lit. a ustawy VAT obejmuje bowiem zarówno sytuacje, w których podatek w poprzedniej fazie obrotu został naliczony, a podatnik dokonujący dostawy nie miał prawa do odliczenia przykładowo z uwagi na wykorzystanie budynku, budowli lub ich części do wykonywania czynności zwolnionych z VAT, jak również sytuacje, w których podatek w poprzedniej fazie obrotu nie został w ogóle naliczony, z uwagi na fakt, iż przykładowo, zbycia budynku, budowli lub ich części dokonywała osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej.
 8. Powyższą wykładnię przesłanki wymienionej w art. 43 ust. 1 pkt 10a lit. a) ustawy VAT potwierdzają organy podatkowe w interpretacjach indywidualnych, np.:
  • w interpretacji indywidualnej z 16 marca 2015 r. nr IBPP1/443-1220/14/AW wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach;
  • w interpretacji indywidualnej z 26 stycznia 2015 r. nr IPPP1/443-1296/14-2/EK wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie;
  • w interpretacji indywidualnej z 12 stycznia 2015 r. nr IBPP1/443-969/14/BM wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach;
  • w interpretacji indywidualnej z 4 grudnia 2014 r. nr ILPP1/443-801/14-2/AS wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu.
 9. W świetle powyższego, opisaną w niniejszym wniosku Sprzedaż Nieruchomości należy uznać za dostawę budynku dokonywaną w ramach pierwszego zasiedlenia, zwolnioną z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy VAT. Z powyższego zwolnienia będzie korzystało zarówno zbycie Budynku, jak i zbycie prawa własności gruntu, na którym Budynek jest posadowiony.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W świetle art. 2 pkt 6 ww. ustawy, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Podstawowa stawka podatku – na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy o VAT - wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Stosownie do art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110 wynosi 23%.

Przy czym, ustawodawca od powyższej zasady ustanowił szereg wyjątków, a jednym z nich jest zwolnienie od podatku dostawy budynków, budowli lub ich części wynikające z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, z wyjątkiem gdy:

 1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Zgodnie z art. 2 pkt 14 ustawy o VAT przez pierwsze zasiedlenie rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

 1. wybudowaniu lub
 2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Z cytowanych wyżej przepisów wynika, iż aby można było mówić o pierwszym zasiedleniu, musi dojść do oddania budynków, budowli lub ich części do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu.

Zatem pierwsze zasiedlenie będzie miało miejsce wówczas, gdy wybudowany lub zmodernizowany w stopniu nie niższym niż 30% wartości początkowej obiekt budowlany będzie przedmiotem dostawy w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy lub np. przedmiotem najmu, dzierżawy (przedmiotem świadczenia usług, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy) bowiem zarówno dostawa, jak i najem czy dzierżawa są czynnościami podlegającymi opodatkowaniu. Pierwszym zasiedleniem będzie zatem pierwsza czynność (po wybudowaniu lub ulepszeniu przekraczającym 30% wartości początkowej) opodatkowana dotycząca danych budynków lub budowli.

Jak wynika z powyższych uregulowań, zwolnienie od podatku od towarów i usług stosuje się w odniesieniu do sprzedaży całości budynków, budowli lub ich części, jeżeli w momencie ich dostawy są one już zasiedlone, przy czym okres pomiędzy pierwszym zasiedleniem a ich dostawą jest dłuższy niż 2 lata.

W myśl natomiast art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem, że:

 1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
 2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Ponadto – jak wynika z art. 43 ust. 7a ustawy – warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10a lit. b, nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

Z powyżej cytowanych przepisów wynika, że aby sprzedaż nieruchomości lub ich części mogła korzystać ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ww. ustawy muszą być spełnione łącznie dwa warunki występujące w tym artykule tj. sprzedającemu nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu budynków i budowli, oraz sprzedający nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca (Sprzedający) jest osobą prawną, zarejestrowaną dla celów podatku od towarów i usług jako podatnik VAT czynny. Sprzedający zamierza dokonać sprzedaży nieruchomości stanowiącej działki gruntu oznaczone numerami ewidencyjnymi 47/11 i 47/14 zabudowanej budynkiem o powierzchni zabudowy 749 m2. Nieruchomość (tj. prawo własności Budynku oraz gruntu) została nabyta przez Sprzedającego w 2005 roku od osób fizycznych w ramach czynności niepodlegającej podatkowi VAT. Osoby Fizyczne, z tytułu sprzedaży, nie wystawiły faktury (która zawierałaby podatek VAT naliczony), tym samym Sprzedający nie mógł odliczyć podatku VAT naliczonego wynikającego z nabycia.

Ponieważ ze względu na stan techniczny Budynek nie był zdatny do użytku na potrzeby związane z działalnością gospodarczą Sprzedającego, Budynek nie został oddany do użytkowania i nie został ujęty w ewidencji środków trwałych Sprzedającego. W efekcie, Nieruchomość (w tym Budynek) od chwili jej nabycia nie była faktycznie wykorzystywana przez Sprzedającego do wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu VAT. W szczególności, Nieruchomość nie była przedmiotem umów najmu, dzierżawy, nie była również wynajmowana na cele reklamowe. Sprzedający nie dokonywał na Nieruchomości (w tym Budynku) żadnych nakładów stanowiących ulepszenie budynku, budowli lub ich części, w rozumieniu odpowiednich przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zgodnie z najlepszą wiedzą Wnioskodawcy, Budynek, przede wszystkim ze względu na jego stan techniczny, nie był przedmiotem umów najmu, dzierżawy lub umów o podobnym charakterze u poprzednich właścicieli. Zamiarem Wnioskodawcy było wykorzystywanie nabytego budynku, po jego gruntownym remoncie, do wykonywania czynności opodatkowanych (w szczególności najmu). Z uwagi jednak na kryzys finansowy mający miejsce od połowy 2007 roku oraz śmierć drugiego wspólnika, Wnioskodawca zaniechał dalszych inwestycji w Nieruchomość i zadecydował o jej sprzedaży.

Mając powyższe na uwadze stwierdzić należy, że nabycie budynku, nastąpiło w wyniku czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (zakup dokonany od osób fizycznych), a zatem w momencie nabycia budynku nie doszło do pierwszego zasiedlenia, w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy o VAT. Budynek nie był przedmiotem umów najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze, czyli nie nastąpiło oddanie do użytkowania budynku, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu. W związku z powyższym dostawa przedmiotowego budynku nie będzie mogła korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ww. ustawy, gdyż nie doszło do pierwszego zasiedlenia, w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy o VAT. Dostawa będzie następować w ramach pierwszego zasiedlenia.

W przedmiotowej sprawie dostawa budynku będzie mogła natomiast korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie powołanego przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT, gdyż przy nabyciu budynku Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, jak również Wnioskodawca nie ponosił wydatków na ulepszenie budynku. W związku z powyższym sprzedaż budynku podlega zwolnieniu od podatku, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT.

Kwestię opodatkowania dostawy gruntu, na którym posadowione są budynki i budowle rozstrzyga przepis art. 29a ust. 8 ustawy, stosownie do którego, w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntów.

Powyższe oznacza, że do zbycia gruntu stosuje się analogiczną stawkę podatku jak przy dostawie budynków, budowli lub ich części trwale związanych z gruntem. Jeżeli dostawa budynków, budowli lub ich części korzysta ze zwolnienia od podatku VAT, ze zwolnienia takiego korzysta również zbycie gruntu, na którym obiekty te są posadowione.

Mając zatem powyższe na uwadze stwierdzić należy, dostawa działki wraz z posadowionym na niej budynkiem będzie podlegać zwolnieniu od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT w powiązaniu z art. 29a ust. 8.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Niniejsza interpretacja traci swoją ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.