IBPP2/443-1014/14/AB | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Stawka podatku dla usługi związanej z wykonaniem robót budowlanych oraz robót wykończeniowych w budynku usługowo-biurowo-mieszkalnym sklasyfikowanym do PKOB 1122

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 6 października 2014 r. (data wpływu 13 października 2014 r.), uzupełnionym pismem z 13 stycznia 2015 r. (data wpływu 19 stycznia 2015 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla usługi związanej z wykonaniem robót budowlanych oraz robót wykończeniowych w budynku usługowo-biurowo-mieszkalnym sklasyfikowanym do PKOB 1122 –jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 października 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla usługi związanej z wykonaniem robót budowlanych oraz robót wykończeniowych w budynku usługowo-biurowo-mieszkalnym sklasyfikowanym do PKOB 1122.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 13 stycznia 2015 r. (data wpływu 19 stycznia 2015 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 2 stycznia 2015 r. znak: IBPP2/443-1014/14/AB.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący zaistniały stan faktyczny:

Spółka realizuje w ramach Generalnego Wykonawcy budowę budynku Usługowo-Biurowo-Mieszkalnego z garażem podziemnym o łącznej powierzchni użytkowej 3.190,73 m2. Na podstawie projektu budowlanego została określona powierzchnia budynku zgodnie z PKOB. Budynek obejmuje powierzchnię użytkową dla:

 • lokali użytkowych i parkingów podziemnych 1.241,60 m2 tj. 38,91% powierzchni ogólnej
 • lokali mieszkalnych i przynależnych komórek lokatorskich 1.949,13 m2 tj. 61,09% powierzchni ogólnej.

Do lokali użytkowych zostały zaliczone:

 • parking w przyziemiu (garaż podziemny) - 411,58 m2,
 • antresola i piętro techniczne - część podziemna z usługami - 468,52 m2,
 • parter z usługami - poziom zero - 361,50 m2 łącznie 1.241,60 m2.

Do lokali mieszkalnych zostały zaliczone:

lokale mieszkalne i przynależne komórki lokatorskie- piętro 1 do 6: 1.949,13 m2.

Z powyższego wynika, że powierzchnia mieszkalna jest przeważająca. Natomiast powierzchnie poszczególnych mieszkań nie przekraczają 150 m2. Budynek został zaliczony przez Spółkę jako budynek mieszkalny realizowany w ramach społecznego budownictwa mieszkaniowego. Spółka wystawia faktury dla inwestora za roboty wykonane w poszczególnych okresach stosując stawki VAT 8% i 23%. Stawka VAT 8% stosowana jest do robót budowlanych po obrysie budynku dla całości robót. Stawka 23% jest stosowana do koszów stałych i jednorazowych takich jak: ochrona placu budowy, ogrodzenie, zaplecze budowy, obsługa geodezyjna, zużycie prądu, toalety, zajęcie pasa drogowego, dzierżawa rusztowania i inne. Podwykonawcy fakturują roboty budowlane ze stawką VAT 8%. W ramach budowy wykonywana była usługa budowy studni odwodnieniowych (odwadniających grunt pod budynkiem w czasie budowy), wykonanie studni obserwacyjnych wewnątrz obrysu budynku oraz wykonanie pompowania odwadniającego grunt pod budynkiem. Po wybudowaniu budynku (już na etapie stanu surowego, studnie zostały zabetonowane bez możliwości dalszego funkcjonowania i wykorzystania, a pompy zdemontowane. Zdaniem Wnioskodawcy nie stanowią one kosztów budowy infrastruktury. Wykonawca studni zafakturował powyższą usługę ze stawką 23% a nie ze stawką 8%.

W uzupełnieniu Wnioskodawca wskazał, że:

Ad. 1.

Spółka realizuje w ramach generalnego Wykonawcy budowę budynku usługowo-biurowo-mieszkalnego z garażem podziemnym. W wniosku ORD-IN Spółka opisała strukturę powierzchni użytkowej przedmiotowego budynku. Wynika z niej że przeważającą funkcją budynku jest funkcja mieszkalna (61,09% powierzchni). Zgodnie z PKOB tj. sekcja 1 dział 11 grupa 112 klasa 11 22 jest to budynek mieszkalny realizowany w ramach społecznego budownictwa mieszkaniowego (PKOB 1122).

Ad. 2.

Wnioskodawca realizuje usługi w ramach czynności budowy wymienione w art. 41 ust. 12 ustawy o VAT.

Ad. 3.

Wnioskodawca zawiera umowy cywilne na wykonanie robót budowlanych po obrysie budynku z różnymi wykonawcami. Przedmiotem poszczególnych umów jest:

 • wykonanie stanu surowego całego budynku,
 • wykonanie instalacji wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, centralnego ogrzewania wraz z materiałami dla całego budynku,
 • wykonanie instalacji elektrycznej dla całego budynku,
 • wykonanie dachu,
 • dostawa i montaż stolarki okiennej dla całego budynku,
 • dostawa i montaż stolarki aluminiowej dla całego budynku,
 • wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej dla całego budynku,
 • wykonanie elewacji budynku,
 • dostawa i montaż windy osobowej,
 • dostawa i montaż windy samochodowej,
 • wykonanie tynków w budynku,

Wnioskodawca dotychczas podpisał umowy na powyższe roboty, w których jedynie dla widny samochodowej umowa dotyczy części nie mieszkalnej. Umowy powyższe nie dotyczą poszczególnych poziomów budynku.

Ad. 4

Wnioskodawca ma zawartą umowę z Inwestorem o budowę budynku usługowo-biurowo-mieszkalnego z garażem podziemnym. Zakres prac wynikający z zawartej umowy z inwestorem określony jest w zakresie rzeczowym sporządzonym dla całości budynku z podziałem na poszczególne rodzaje robót określonych pod względem rzeczowym i finansowym. W harmonogramie tym dla części niemieszkalnej wydzielono jedynie następujące rodzaje robót

 • warstwy posadzkowe - płyta podziemna-garaż,
 • malowanie płyta denna w garażach,
 • dostawa i montaż wind samochodowych,

Pozostałe pozycje zakresu rzeczowego obejmują roboty ujęte ogólnie dla całego budynku.

Ad. 5.

Wykonanie studni odwodnieniowych, studni obserwacyjnych oraz pompowanie wody miało konkretnie miejsce w bryle budynku.

Ad. 6.

Prace wykończeniowe dotyczą wykonania posadzek i malowania w budynku, malowania płyty dennej w garażach, dostawy i montażu drzwi, dostawy i montażu parapetów, montażu skrzynek na listy, oznakowania pięter, numeracji mieszkań, planu ewakuacji.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytania (przeformułowane w piśmie z 13 stycznia 2015r.) - oznaczenie pytań jak w ww. piśmie:

 1. Z jaką stawką podatku VAT należnego powinny być fakturowane roboty budowlane na fakturach Generalnego Wykonawcy wystawianych Inwestorowi...

3.Czy w przypadku robót wykończeniowych tj. wykonania posadzek, malowania płyty dennej w garażach, dostawy i montaż wind samochodowych i bram garażowych, winna być zastosowana stawka VAT 23% czy 8%...

Stanowisko Wnioskodawcy do ww. pytań (przeformułowane w piśmie z 13 stycznia 2015r.):

1.W przypadku robót w których nie można jednoznacznie przyporządkować robót do części usługowej lub garażowej należy zastosować stawkę 8 %, natomiast w przypadku robót które w harmonogramie rzeczowo-finansowym wyszczególnione są jako dotyczące wyłącznie części usługowej lub garażowej stawkę 23% VAT.

3.W przypadku robót w których nie można jednoznacznie przyporządkować robót do części usługowej lub garażowej należy zastosować stawkę 8 %, natomiast w przypadku robót które w harmonogramie rzeczowo-finansowym wyszczególnione są jako dotyczące wyłącznie części usługowej lub garażowej stawkę 23% VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054, ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ww. ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

W świetle art. 2 pkt 6 ustawy, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

W myśl art. 5a ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Stawka podatku, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Należy zaznaczyć, że zarówno w przepisach ustawy, jak i w rozporządzeniach wykonawczych do niej przewidziano możliwość zastosowania obniżonych stawek podatku w stosunku do niektórych czynności.

Stosownie do przepisu art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Zgodnie z art. 146a pkt 1 i 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

 1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%;
 2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

Jak stanowi art. 41 ust. 12 ustawy, stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym – zgodnie z art. 41 ust. 12a ustawy – rozumie się obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiekty sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 - wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych, z zastrzeżeniem ust. 12b.

Do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, zgodnie z art. 41 ust. 12b ustawy, nie zalicza się:

 1. budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 m2;
 2. lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m2.

W przypadku budownictwa mieszkaniowego o powierzchni przekraczającej limity określone w ust. 12b stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się tylko do części podstawy opodatkowania odpowiadającej udziałowi powierzchni użytkowej kwalifikującej do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w całkowitej powierzchni użytkowej (art. 41 ust. 12c ustawy).

Powołany przepis (art. 41 ust. 12 ustawy) stanowi implementację art. 98 ust. 1 i ust. 2 zdanie pierwsze Dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L Nr 347, s. 1, z późn. zm.). Zgodnie z art. 98 ust. 1 Dyrektywy 2006/112/WE, państwa członkowskie mogą stosować jedną lub dwie stawki obniżone. W myśl art. 98 ust. 2 zdanie pierwsze Dyrektywy 2006/112/WE, stawki obniżone mają zastosowanie wyłącznie do dostaw towarów i świadczenia usług, których kategorie są określone w załączniku III. W załączniku tym, zatytułowanym: „Wykaz dostaw towarów i świadczenia usług, do których można zastosować stawki obniżone, o których mowa w art. 98”, w poz. 10 wskazano na dostawę, budowę, remont i przebudowę budynków mieszkalnych w ramach polityki społecznej.

Ponadto, na podstawie § 3 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1719), zwanego dalej rozporządzeniem, stawkę podatku wymienioną w art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zwanej dalej „ustawą”, obniża się do wysokości 8% dla:

 • robót konserwacyjnych dotyczących budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym;
 • robót konserwacyjnych dotyczących:
  1. obiekt
 1. obiektów budownictwa mieszkaniowego, o których mowa w art. 2 pkt 12 ustawy, lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych;
 2. lokali mieszkalnych w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12;

-w zakresie, w jakim wymienione roboty nie są objęte tą stawką na podstawie pkt 2.

Przepis art. 2 pkt 12 ustawy określa, że przez obiekty budownictwa mieszkaniowego, rozumie się budynki mieszkalne stałego zamieszkania, sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 11.

Jak wynika z powołanego art. 2 pkt 12 ustawy, ustawa o podatku od towarów i usług, poprzez podanie klasyfikacji, odwołuje się do Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych, która stanowi usystematyzowany wykaz obiektów budowlanych. Zatem, dla celów VAT stosuje się przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz. U. Nr 112, poz. 1316, ze zm.), stanowiącego usystematyzowany wykaz obiektów budowlanych.

Obiekty budownictwa mieszkaniowego to zgodnie z art. 2 pkt 12 cyt. ustawy – budynki mieszkalne stałego zamieszkania sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 11.

Zgodnie z cyt. rozporządzeniem dział PKOB 11 obejmuje:

 • budynki mieszkalne jednorodzinne – 111;
 • budynki o dwóch mieszkaniach i wielomieszkaniowe – 112, w tym: budynki o trzech i więcej mieszkaniach (PKOB 1122);
 • budynki zbiorowego zamieszkania – 113.

Powołane wcześniej rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB), w części I „Objaśnienia wstępne” pkt 2 „Pojęcia podstawowe” stanowi m. in., iż:

 • budynki to zadaszone obiekty budowlane wraz z wbudowanymi instalacjami i urządzeniami technicznymi, wykorzystywane dla potrzeb stałych. Przystosowane są do przebywania ludzi, zwierząt lub ochrony przedmiotów;
 • budynki mieszkalne są to obiekty budowlane, których co najmniej połowa całkowitej powierzchni użytkowej jest wykorzystywana do celów mieszkalnych. W przypadkach, gdy mniej niż połowa całkowitej powierzchni użytkowej wykorzystywana jest na cele mieszkalne, budynek taki klasyfikowany jest jako niemieszkalny, zgodnie z jego przeznaczeniem.

Zatem w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. opodatkowaniu stawką w wysokości 8% podlega dostawa, budowa, remont, modernizacja, termomodernizacja lub przebudowa obiektów budowlanych lub ich części zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, z wyłączeniem lokali użytkowych, a więc m.in. do budynków mieszkalnych stałego zamieszkania sklasyfikowanych w PKOB w dziale 11, przy uwzględnieniu kryterium powierzchni użytkowej, o której mowa w art. 41 ust. 12b ustawy oraz do lokali mieszkalnych w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12.

W tym miejscu należy podkreślić, że obniżone stawki podatku mają charakter wyjątkowy, zatem winny mieć zastosowanie do towarów i usług wskazanych wprost przez ustawodawcę w ustawie i w przepisach wykonawczych do ustawy. Preferencyjna stawka podatku ma zastosowanie do wskazanych w przepisach czynności dotyczących obiektów budownictwa mieszkaniowego.

W przypadku preferencyjnego rozwiązania, o którym mowa w art. 41 ust. 12 ww. ustawy o podatku od towarów i usług, istotne jest zatem określenie, czy i w jakim zakresie ustawodawca odwołuje się w nim do klasyfikacji statystycznych, a w przypadku braku takiego odwołania, jakie znaczenie należy przypisać normie tam zawartej. W przepisie tym ustawodawca wymienił czynności oraz wskazał, że muszą one dotyczyć określonych obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Dla czynności wymienionych w art. 41 ust. 12 ww. ustawy o podatku od towarów i usług ustawodawca nie powołał symboli statystycznych, a zatem dla celów stosowania tego przepisu czynności te nie powinny być identyfikowane za pomocą klasyfikacji statystycznych.

Z powołanego wyżej przepisu art. 41 ust. 12 ustawy wynika, iż warunkiem zastosowania 8% stawki, jest spełnienie dwóch przesłanek. Po pierwsze zakres wykonywanych czynności musi dotyczyć budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji obiektów budowlanych lub ich dostawy. Po drugie, budynki lub ich części, których dotyczą ww. czynności, muszą być zaliczane do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. Niespełnienie chociażby jednej z ww. przesłanek powoduje, że transakcja nie może korzystać z preferencyjnej, 8% stawki podatku.

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie definiują pojęcia budowa, dlatego też w tym zakresie należy odwołać się do rozumienia tego terminu przyjętego w języku potocznym.

Według Słownika języka polskiego (Elżbieta Sobol, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2005, str. 70, kol. 2), przez budowę należy rozumieć m.in. wznoszenie budowli, budowanie (...). Natomiast „budować” to znaczy wznosić budowle, pomieszczenia, ich części lub zespoły.

Budowa, modernizacja, przebudowa podobnie jak w przypadku innych wymienionych w art. 41 ust. 12 ustawy czynności, powinny zatem dotyczyć elementów konstrukcyjnych obiektów lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Ponadto należy zauważyć, że strony w umowach cywilnoprawnych określają co jest przedmiotem sprzedaży. Jeżeli przedmiotem sprzedaży jest usługa remontowa, budowlana, budowlano-montażowa, wówczas nie można z niej wyłączyć poszczególnych elementów kosztów do odrębnej sprzedaży, ponieważ obrotem podatnika jest uzgodniona kwota za wykonanie określonej usługi, bez względu na jej poszczególne elementy (materiały, robocizna, transport, zużyta energia, narzędzia itp.). Wyliczenie co składa się na wykonaną usługę ma istotne znaczenie informacyjne przy ustalaniu ceny, jednak nie może uzasadniać odrębnego kwalifikowania poszczególnych elementów zawartych w tym wyliczeniu (dla celów podatkowych).

Świadczenie kompleksowe (złożone) to zgodnie z orzecznictwem TSUE szereg działań podejmowanych przez podatnika na rzecz konsumenta, które z gospodarczego punktu widzenia tworzy jedną całość i z podatkowego punktu widzenia nie powinno być w sposób sztuczny dzielone.

Natomiast o tym, czy będziemy mieli do czynienia z dostawą towarów, czy świadczeniem usług powinien przesądzić element, który w ramach danego świadczenia ma charakter dominujący (zob. np. wyroki TSUE: z 2 maja 1996 r. w sprawie C-231/94, Faaborg – Gelting Linien; z 25 lutego 1999 r. w sprawie C-349/96 Card Protection Plan Ltd p-ko Commissioners of Custom and Excise; z 27 października 2005 r. w sprawie C-41/04, Levob Verzekeringen BV i OV Bank NV v Staatssecretaris van Financien, z glosą P. Selera, opubl. Lex/el. 2010). Jeżeli elementem dominującym w ramach danej transakcji będzie wydanie towaru w celu przeniesienia prawa do rozporządzania nim jak właściciel, zaś pozostałe czynności będą miały charakter pomocniczy lub uboczny wówczas transakcja powinna być traktowana jako dostawa towarów, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy. Natomiast w przypadku gdy istotą transakcji będą inne czynności to mimo, że w ramach takiej transakcji może także wystąpić wydanie towaru, powinna być ona traktowana jako świadczenie usług.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca realizuje w ramach Generalnego Wykonawcy budowę budynku Usługowo-Biurowo-Mieszkalnego z garażem podziemnym o łącznej powierzchni użytkowej 3.190,73 m2. Na podstawie projektu budowlanego została określona powierzchnia budynku zgodnie z PKOB. Budynek obejmuje powierzchnię użytkową dla:

 • lokali użytkowych i parkingów podziemnych 1.241,60 m2 tj. 38,91 % powierzchni ogólnej
 • lokali mieszkalnych i przynależnych komórek lokatorskich 1.949,13 m2 tj. 61,09% powierzchni ogólnej.

Do lokali użytkowych zostały zaliczone:

 • parking w przyziemiu (garaż podziemny) - 411,58 m2,
 • antresola i piętro techniczne - część podziemna z usługami - 468,52 m2,
 • parter z usługami - poziom zero - 361,50 m2 łącznie 1.241,60 m2.

Do lokali mieszkalnych zostały zaliczone:

lokale mieszkalne i przynależne komórki lokatorskie - piętro 1 do 6: 1.949,13 m2.

Przeważającą funkcją budynku jest funkcja mieszkalna (61,09% powierzchni). Zgodnie z PKOB tj. sekcja 1 dział 11 grupa 112 klasa 1122 jest to budynek mieszkalny realizowany w ramach społecznego budownictwa mieszkaniowego (PKOB 1122). Wnioskodawca realizuje usługi w ramach czynności budowy wymienione w art. 41 ust. 12 ustawy o VAT. Wnioskodawca zawiera umowy cywilne na wykonanie robót budowlanych po obrysie budynku z różnymi wykonawcami.

Przedmiotem poszczególnych umów jest:

 • wykonanie stanu surowego całego budynku,
 • wykonanie instalacji wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, centralnego ogrzewania wraz z materiałami dla całego budynku,
 • wykonanie instalacji elektrycznej dla całego budynku,
 • wykonanie dachu,
 • dostawa i montaż stolarki okiennej dla całego budynku,
 • dostawa i montaż stolarki aluminiowej dla całego budynku,
 • wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej dla całego budynku,
 • wykonanie elewacji budynku,
 • dostawa i montaż windy osobowej,
 • dostawa i montaż windy samochodowej,
 • wykonanie tynków w budynku,

Wnioskodawca dotychczas podpisał umowy na powyższe roboty, w których jedynie dla widny samochodowej umowa dotyczy części nie mieszkalnej. Umowy powyższe nie dotyczą poszczególnych poziomów budynku.

Wnioskodawca ma zawartą umowę z Inwestorem o budowę budynku usługowo-biurowo-mieszkalnego z garażem podziemnym. Zakres prac wynikający z zawartej umowy z inwestorem określony jest w zakresie rzeczowym sporządzonym dla całości budynku z podziałem na poszczególne rodzaje robót określonych pod względem rzeczowym i finansowym.

W harmonogramie tym dla części niemieszkalnej wydzielono jedynie następujące rodzaje robót

 • warstwy posadzkowe - płyta podziemna-garaż,
 • malowanie płyta denna w garażach,
 • dostawa i montaż wind samochodowych,

Pozostałe pozycje zakresu rzeczowego obejmują roboty ujęte ogólnie dla całego budynku.

Prace wykończeniowe dotyczą wykonania posadzek i malowania w budynku, malowania płyty dennej w garażach, dostawy i montażu drzwi, dostawy i montażu parapetów, montażu skrzynek na listy, oznakowania pięter, numeracji mieszkań, planu ewakuacji.

Odnosząc wskazane regulacje prawne do opisu stanu faktycznego stwierdzić należy, że skoro Wnioskodawca na podstawie zawartej z inwestorem umowy o budowę budynku usługowo-biurowo-mieszkalnego z garażem podziemnym, mieszczącego się w PKOB w dziale 1122 wykonuje roboty budowlane w zakresie budowy tego obiektu w tym również wykonuje w przedmiotowym budynku roboty wykończeniowe, zastosowanie znajdzie stawka podatku VAT w wysokości 8%, zgodnie z art. 41 ust. 2 w związku z art. 146a pkt 2 ustawy do całości tych robót wykonywanych w tym obiekcie w tym również dla wykończeniowych w przedmiotowym obiekcie.

W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytań Wnioskodawcy oznaczonych jako nr 1 i nr 3 należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Kwesta dotycząca pytania nr 2 została zawarta w odrębnym rozstrzygnięciu.

Interpretacja rozstrzyga ściśle w zakresie objętym pytaniami nr 1 i nr 3 w odniesieniu do stanu faktycznego przedstawionego we wniosku. Stąd też interpretacja nie rozstrzyga w zakresie tych elementów stanu faktycznego, które nie są objęte zakresem pytań Wnioskodawcy.

Podjęte w niniejszej interpretacji rozstrzygnięcie zostało wydane przy założeniu, że budynek, którego dotyczy zapytanie należy klasyfikować wg PKOB do grupy 1122 a umowa wiążąca Wnioskodawcę z inwestorem dotyczy wyłącznie budowy całego ww. budynku i nie dotyczy infrastruktury towarzyszącej.

Jednocześnie zauważyć należy, że kwestia zaklasyfikowania budynku do właściwego grupowania statystycznego, nie mieści się w ramach określonych w art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, zgodnie z którym Minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego. W związku z tym niniejszej odpowiedzi udzielono wyłącznie w oparciu o grupowanie wskazane przez Wnioskodawcę w treści złożonego wniosku z którego wynika, że przedmiotowy budynek jest sklasyfikowany w PKOB 1122.

W związku z tym zmiana któregokolwiek z elementów przedstawionego stanu faktycznego lub zmiana stanu prawnego powoduje, że niniejsza interpretacja traci swoją ważność

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.