IBPP1/4512-978/15/KJ | Interpretacja indywidualna

Opodatkowanie czynności przekazania nieruchomości występującemu ze Spółki wspólnikowi
IBPP1/4512-978/15/KJinterpretacja indywidualna
 1. budynek
 2. działki
 3. nieruchomość zabudowana
 4. przekazanie
 5. przekazanie nieodpłatne
 6. spółka cywilna
 7. wspólnik
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Dostawa towarów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r. poz. 643) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 8 grudnia 2015 r. (data wpływu 14 grudnia 2015 r.), uzupełnionym pismem z 24 lutego 2016 r. (data wpływu 1 marca 2016 r.) oraz pismem z 14 marca 2016 r. (data wpływu 18 marca 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności przekazania nieruchomości występującemu ze Spółki wspólnikowi – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 grudnia 2015 r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności przekazania nieruchomości występującemu ze Spółki wspólnikowi.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 24 lutego 2016 r. (data wpływu 1 marca 2016 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 16 lutego 2016 r. znak: IBPP1/4512-978/15/KJ oraz pismem z 14 marca 2016 r. (data wpływu 18 marca 2016 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 4 marca 2016 r. znak: IBPP1/4512-978/15/KJ.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka Cywilna (Wnioskodawca) została zawarta przez trzech wspólników, którzy posiadają odpowiednio udziały A-33,33%, B-33,33%, C-33,33%. Wspólnik A zamierza w przyszłości wystąpić ze Spółki Cywilnej. W ramach podziału majątku otrzyma on niepieniężne składniki majątku w postaci nieruchomości, które zostały nabyte w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w formie Spółki Cywilnej przez Wspólników.

 1. W roku 1997 Spółka zakupiła nieruchomość „W” od podatnika VAT posiadającego osobowość prawną. Przy zakupie nieruchomości „W” Spółce nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT (zakup stawka VAT- ZW). Ponadto w latach 1997, 1999, 2000 i 10/2010 - Spółka poniosła wydatki na ulepszenie nieruchomości, od których odliczono zawarty w cenie zakupu podatek od towarów i usług w wysokości wyższej niż 30% wartości początkowej nieruchomości. Po dokonanym ulepszeniu ww. nieruchomość służyła wyłącznie potrzebom związanym z działalnością gospodarczą prowadzoną przez Spółkę.
 2. W roku 1998 Spółka nabyła nieruchomość „X” od osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Przy zakupie nieruchomości „X” Spółce nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT. W latach od 1998 do 2003 Spółka poniosła wydatki, od których odliczono zawarty w cenie zakupu podatek od towarów i usług na ulepszenie nieruchomości „X” w wysokości wyższej niż 30% wartości początkowej nieruchomości. Po dokonanym ulepszeniu ww. nieruchomość służyła wyłącznie potrzebom związanym z działalnością gospodarczą prowadzoną przez Spółkę.
 3. W roku 2000 Spółka otrzymała pozwolenie na budowę nowego budynku „Y” w związku z powyższym Spółka w latach 2000-2004 poniosła wydatki, od których odliczono zawarty w cenie zakupu podatek od towarów i usług na budowę ww. budynku, a po wybudowaniu budynek służył wyłącznie potrzebom związanym z działalnością gospodarczą Spółki.
 4. W roku 1999 Spółka nabyła nieruchomość „Z” od podatnika VAT posiadającego osobowość prawną. Przy zakupie nieruchomości „Z” Spółka skorzystała z prawa do odliczenia podatku VAT. Ponadto w latach 2005-2011 — Spółka poniosła wydatki, od których odliczono zawarty w cenie zakupu podatek od towarów i usług na ulepszenie nieruchomości „Z” w wysokości wyższej niż 30% wartości początkowej nieruchomości. Po dokonanym ulepszeniu ww. nieruchomość służyła wyłącznie potrzebom związanym z działalnością gospodarczą prowadzoną przez Spółkę.

Żadna z ww. nieruchomości nie była oddana przez Spółkę w wynajem. W związku z powyższym Spółka chce ustalić czy czynność przekazania składnika majątku występującemu ze Spółki Wspólnikowi w postaci opisanych wyżej nieruchomości jest opodatkowana podatkiem VAT według stawki 23%, czy może skorzystać ze zwolnienia z podatku VAT.

W uzupełnieniu z 24 lutego 2016 r. Wnioskodawca poinformował, że:

1a) Spółka Cywilna pod nazwą X jest od dnia rozpoczęcia działalności 17 listopada 1993 r. do dnia dzisiejszego zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT. Spółka w dniu rozpoczęcia działalności dobrowolnie zrezygnowała ze zwolnienia z podatku VAT, o którym mowa w art. 113 ust. 1 lub 9 ustawy o VAT w aktualnym brzmieniu. W całym okresie działalności Spółka świadczyła i nadal świadczy usługi gastronomiczne oraz usługi krótkoterminowego zakwaterowania.

2a) Nieruchomość „W” składa się z jednej wyodrębnionej geodezyjnie działki o nr 385/24.

2b) Nieruchomość „X” i „Y” składa się z jednej wyodrębnionej geodezyjnie działki o nr 262.

2c) Nieruchomość „Z” składa się z jednej wyodrębnionej geodezyjnie działki o nr 172/6.

3a) Działka nr 385/24 wchodząca w skład nieruchomości „W” ma być przedmiotem przekazania występującemu ze Spółki wspólnikowi i stanowi działkę zabudowaną.

3b) Działka nr 262 wchodząca w skład nieruchomości „X” i „Y” ma być przedmiotem przekazania występującemu ze Spółki wspólnikowi i stanowi działkę zabudowaną.

3c) Działka nr 172/6 wchodząca w skład nieruchomości „Z” ma być przedmiotem przekazania występującemu ze Spółki wspólnikowi i stanowi działkę zabudowaną.

4) Na pytanie tut. organu: „Jeśli przedmiotem przekazania mają być działki niezabudowane to należy wskazać czy działki te zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego są przeznaczone pod zabudowę (jeśli tak to jaką...) i czy dla ewentualnych działek niezabudowanych wydano decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (jeśli tak to kiedy i jakiej zabudowy dotyczy)... (należy wskazać odrębnie dla każdej z działek)”, Wnioskodawca odpowiedział, że nie dotyczy.

5) Na pytanie tut. organu: „Jeśli przedmiotem przekazania będą działki niezabudowane to należy wskazać czy były one wykorzystywane przez Wnioskodawcę wyłącznie do działalności opodatkowanej, wyłącznie do działalności zwolnionej czy wyłącznie do działalności niepodlegającej opodatkowaniu, czy też do działalności mieszanej i w jakim okresie... (należy wskazać odrębnie dla każdej z działek)”, Wnioskodawca odpowiedział, że nie dotyczy.

6) Na pytanie tut. organu: „Jeśli przedmiotem przekazania będą działki niezabudowane to należy wskazać, czy Wnioskodawcy przy ich nabyciu przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego (należy wskazać odrębnie dla każdej z działek)...”, Wnioskodawca odpowiedział, że nie dotyczy.

7a) Działka nr 385/24, 262, 172/6 są działkami zabudowanymi.

7b) + 7c) Na pytania tut. organu: „Jakie obiekty budowlane będą posadowione na każdej działce...” i „Czy te obiekty budowlane będą stanowiły budynki, budowle lub ich części w rozumieniu przepisów ustawy z dnia z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm.) i Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. (Dz.U. Nr 112, poz. 1316 ze zm.)” Wnioskodawca odpowiedział, że na każdej działce (385/24, 262, 172/6) są posadowione budynki.

7d) Obiekt budowlany „W” (budynek) - PKOB 1211, Obiekt budowlany „X” (budynek) - PKOB 1211, Obiekt budowlany „Y” (budynek) - PKOB 1211, Obiekt budowlany „Z” (budynek) - PKOB 1211.

7e) Nieruchomość (budynki): „W”, „X”, „Y”, „Z” są trwale związane z gruntem.

7f) Budynek „W” posadowiony na działce 385/24 Spółka wykorzystuje do prowadzenia działalności gastronomicznej w restauracji.
Budynek „X” posadowiony na działce 262 Spółka wykorzystuje do prowadzenia działalności polegających na zapewnieniu zakwaterowania w cyklu dziennym lub tygodniowym w specjalnie wydzielonych umeblowanych pokojach.
Budynek „Y” posadowiony na działce 262 Spółka wykorzystuje do prowadzenia działalności polegających na zapewnieniu zakwaterowania w cyklu dziennym lub tygodniowym w specjalnie wydzielonych umeblowanych pokojach.
Budynek „Z” posadowiony na działce 172/6 Spółka wykorzystuje do prowadzenia działalności gastronomicznej w restauracji.

7g) Budynek „W” Spółka nabyła 20 lutego 1997 roku od podmiotu będącego zarejestrowanym podatnikiem VAT w ramach prowadzonej przez ten podmiot działalności gospodarczej.
Budynek „X” Spółka nabyła 20 listopada 1998 roku od osoby fizycznej, niebędącej zarejestrowanym podatnikiem VAT - nieprowadzącej działalności gospodarczej.
Budynek „Y” – 29 grudnia 2000 roku Spółka otrzymała pozwolenie na budowę nowego budynku „Y” (budowę zakończono w miesiącu sierpniu 2004 roku).
Budynek „Z” Spółka nabyła 22 marca 1999 roku od podmiotu będącego zarejestrowanym podatnikiem VAT w ramach prowadzonej przez ten podmiot działalności gospodarczej.

7h) Budynek „W” (działka 385/24) - dostawa na rzecz Spółki nie została opodatkowana należnym podatkiem VAT - wystawiono fakturę VAT ze stawką VAT- ZW - dostawa zwolniona z podatku VAT na podst. art. 3 § 1 Ust. o pod. VAT w obowiązującym wówczas brzmieniu.Budynek „X” (działka 262) - dostawa na rzecz Spółki nie została opodatkowana podatkiem VAT ze względu na fakt dokonania sprzedaży przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej - sporządzono wyłącznie akt notarialny. Budynek „Y” (działka 262) - wydatki związane z budową budynku „Y” zostały udokumentowane fakturami VAT, od których odliczono zawarty w cenie zakupu podatek od towarów i usług.Budynek „Z” (działka 172/6) - dostawa na rzecz Spółki została opodatkowana i udokumentowana fakturą VAT (22%).

7i) Budynek „Y” (działka 262) - został wybudowany i oddany do użytkowania w miesiącu sierpniu 2004 roku w ramach prowadzonej działalności krótkoterminowego wynajmu. Działalność prowadzona w budynku „Y” przez Spółkę polega wyłącznie na zapewnieniu zakwaterowania w cyklu dziennym lub tygodniowym w pokojach.

7j) Budynek „W” - Spółce nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu ww. budynku.
Budynek „X” - Spółce nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu ww. budynku.
Budynek „Y” - Spółce przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego przy budowie ww. budynku.
Budynek „Z” - Spółce przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu ww. budynku.

7k) Działka 385/24 - Spółce nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu ww. działki. Działka 262 - Spółce nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu ww. działki. Działka 172/6 - Spółce nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu ww. działki.

7l) Obiekt budowlany „W” (działka 385/24) - Spółka w latach 1997, 1999, 2000 i 2010 ponosiła wydatki na ulepszenie budynku w wysokości wyższej niż 30% wartości początkowej ww. obiektu budowlanego, od których odliczono zawarty w cenie zakupu podatek od towarów i usług - data przyjęcia do użytkowania 10/2010 r.
Obiekt budowlany „X” ( działka 262) - Spółka w latach od 1998 do 2003 ponosiła wydatki na ulepszenie budynku w wysokości wyższej niż 30% wartości początkowej ww. obiektu budowalnego, od których odliczono zawarty w cenie podatek od towarów i usług - data przyjęcia do użytkowania 07/2003 r.
Obiekt budowlany „Y” (działka 262) - budowę zakończono w miesiącu 08/2004 r. (Spółka nie ponosiła wydatków na ulepszenie ww. obiektu, które byłyby równe lub wyższe niż 30% wartości początkowej budynku).
Obiekt budowlany „Z” (działka 172/6) - Spółka w latach 2005-2011 ponosiła wydatki na ulepszenie budynku w wysokości wyższej niż 30% wartości początkowej ww. obiektu budowalnego, od których odliczono zawarty w cenie podatek od towarów i usług - data przyjęcia do użytkowania 09/2011 r.
Wykazane wyżej daty dotyczą faktu rozpoczęcia użytkowania obiektów przez Spółkę w ramach działalności gospodarczej.

7m) Budynek „W” (działka 385/24) - budynek ww. był wykorzystywany przez Spółkę w stanie ulepszonym do czynności opodatkowanych przez 5 lat.
Budynek „X” (działka 262) - budynek ww. był wykorzystywany przez Spółkę w stanie ulepszonym do czynności opodatkowanych przez 5 lat.
Budynek „Z” (działka 172/6) - budynek ww. był wykorzystywany przez Spółkę w stanie ulepszonym do czynności opodatkowanych przy czym okres 5 lat upłynie 09/2016 roku.

7n) Obiekt „W” (działka 385/24) - po ulepszeniu nie nastąpiło pierwsze zasiedlenie dokonane w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. ustawy o VAT - obiekt nie był wynajmowany przez Wnioskodawcę.
Obiekt „X” (działka 262) - po ulepszeniu nie nastąpiło pierwsze zasiedlenie dokonane w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. ustawy o VAT - obiekt nie był wynajmowany przez Wnioskodawcę.
Obiekt „Y” (działka 262) - po wybudowaniu nie nastąpiło pierwsze zasiedlenie dokonane w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. ustawy o VAT - obiekt nie był wynajmowany przez Wnioskodawcę.
Obiekt „Z” (działka 172/6) - po ulepszeniu nie nastąpiło pierwsze zasiedlenie dokonane w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. ustawy o VAT - obiekt nie był wynajmowany przez Wnioskodawcę.

7o) Na pytanie tut. organu: „Jaki okres upłynie pomiędzy pierwszym zasiedleniem a przekazaniem przez Wnioskodawcę budynków, budowli lub ich części (czy będzie to okres dłuższy niż 2 lata)... Wnioskodawca odpowiedział, że nie dotyczy.

7p) Obiekt budowlany „W” znajdujący się na działce 385/24 nie był przedmiotem najmu/dzierżawy - służył wyłączenie potrzebom związanym z działalnością gospodarczą prowadzoną przez Spółkę.- Obiekt budowlany „X” znajdujący się na działce 262 nie był przedmiotem najmu/dzierżawy - służył wyłączenie potrzebom związanym z działalnością gospodarczą prowadzoną przez Spółkę.- Obiekt budowlany „Y” znajdujący się na działce 262 nie był przedmiotem najmu/dzierżawy - służył wyłączenie potrzebom związanym z działalnością gospodarczą prowadzoną przez Spółkę.Obiekt budowlany „Z” znajdujący się na działce 172/6 nie był przedmiotem najmu/dzierżawy - służył wyłączenie potrzebom związanym z działalnością gospodarczą prowadzoną przez Spółkę.

8) Przekazanie występującemu ze Spółki wspólnikowi nie zostało jeszcze dokonane i dotyczy zdarzenia przyszłego.

9) Budynek „W” znajdujący się na działce 385/24 - będzie wykorzystywany w samodzielnej działalności gospodarczej występującego ze Spółki wspólnika.
Budynek „X” znajdujący się na działce 262 - będzie wykorzystywany w samodzielnej działalności gospodarczej występującego ze Spółki wspólnika.
Budynek „Y” znajdujący się na działce 262 - będzie wykorzystywany w samodzielnej działalności gospodarczej występującego ze Spółki wspólnika.
Budynek „Z” znajdujący się na działce 172/6 - będzie wykorzystywany w samodzielnej działalności gospodarczej występującego ze Spółki wspólnika.

10) Spółka nie otrzyma od wspólnika jakichkolwiek świadczeń wzajemnych za przekazanie ww. nieruchomości - przekazanie to będzie miało charakter nieodpłatny.

W uzupełnieniu z 14 marca 2016 r. Wnioskodawca poinformował, że budynki „X” i „Y” posadowione na działce 172/6 były i nadal są wykorzystywane przez Spółkę do działalności opodatkowanej podatkiem VAT. Spółka w całym okresie działalności wykorzystuje Budynek „X” i Budynek „Y” do prowadzenia działalności polegających na zapewnieniu zakwaterowania w cyklu dziennym lub tygodniowym w specjalnie wydzielonych umeblowanych pokojach. Ww. usługi nie korzystają ze zwolnienia z podatku VAT.

W myśl obowiązującego od 1 stycznia 2011 r. art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy zwalnia się od podatku usługi w zakresie wynajmowania lub wydzierżawiania nieruchomości o charakterze mieszkalnym lub części nieruchomości, na własny rachunek, wyłącznie na cele mieszkaniowe. Należy jednak zauważyć, że w myśl art. 43 ust. 20 ustawy, zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 36, nie ma zastosowania do usług wymienionych w poz. 163 załącznika nr 3 do ustawy. W pozycji 163 załącznika nr 3 do ustawy który stanowi wykaz towarów i usług podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki 8%, wymienione zostały usługi w grupowaniu PKWiU 55 „Usługi związane z zakwaterowaniem”.

Z powołanych powyżej przepisów wynika, iż zwolnieniu od podatku VAT podlegają usługi w zakresie wynajmowania lub wydzierżawiania nieruchomości o charakterze mieszkalnym lub części nieruchomości, na własny rachunek, wyłącznie na cele mieszkaniowe lecz ze zwolnienia tego Ustawodawca wyłączył usługi sklasyfikowane w PKWiU pod symbolem „55 Usługi związane z zakwaterowaniem”. Usługi te, jako wymienione w załączniku nr 3 do ustawy podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki 8%”. Podsumowując powyższe należy stwierdzić, że tego typu usługi nie korzystają ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o podatku od towarów i usług. Podlegają natomiast opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według stawki 8%.

Usługi te polegają na udostępnieniu pokoi turystom.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:
 1. Czy w przypadku nieruchomości „W” Spółka może uznać, że ma tutaj zastosowanie zwolnienie z podatku VAT określone w art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT...
 2. Czy w przypadku nieruchomości „X” Spółka może uznać, że ma tutaj zastosowanie zwolnienie z podatku VAT określone w art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT...
 3. Czy w przypadku nieruchomości „Y” Spółka może uznać, że nie ma tutaj zastosowania zwolnienie z podatku VAT i należy ww. czynność opodatkować podatkiem VAT według stawki 23%...
 4. Czy w przypadku nieruchomości „Z” Spółka może uznać, że ma tutaj zastosowania zwolnienie z podatku VAT określone w art. 43 ust. 1 pkt 10 i art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. 1. Spółka stoi na stanowisku, że:

 1. czynność przekazania składnika majątku w postaci nieruchomości „W” występującemu ze Spółki Wspólnikowi do końca roku 2015 nie może skorzystać ze zwolnienia z podatku VAT (art. 43 ust. l pkt 10a ustawy o VAT) pomimo, że Spółce nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT przy zakupie ww. nieruchomości. W związku z faktem, iż wydatki poniesione na ostatnie ulepszenie nieruchomości miało miejsce w miesiącu październiku 2010 roku i przekroczyło 30% wartości początkowej nieruchomości to ww. nieruchomość w stanie ulepszonym nie była wykorzystywana przez Spółkę do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat. Reasumując operację przekazania nieruchomości „W” do końca roku 2015 na cele osobiste występującego ze Spółki Wspólnika w ramach rozliczenia z pozostałymi Wspólnikami będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki 23%.
 2. czynność przekazania składnika majątku w postaci nieruchomości „W” występującemu ze Spółki Wspólnikowi w roku 2016 może skorzystać ze zwolnienia z podatku VAT. Zwolnienie na mocy w art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT ma zastosowanie, gdyż przepis z ww. art. daje prawo do zwolnienia od podatku dostawy budynków/budowli lub ich części pod warunkiem, że:
  • w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Ponadto dokonujący dostawy ponosił wydatki na ulepszenie nieruchomości, w stosunku do której przysługiwało prawo do odliczenia VAT w wysokości nie niższej niż 30% wartości początkowej nieruchomości, a nieruchomość w stanie ulepszonym (ostatnie ulepszenie 10/2010) była wykorzystywana przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat (art. 43 ust. 7a ustawy o VAT). Reasumując czynność ww. w roku 2016 jest zwolniona z podatku VAT.

Ad. 2. Spółka stoi na stanowisku, że czynność przekazania składnika majątku w postaci nieruchomości „X” występującemu ze Spółki Wspólnikowi może skorzystać ze zwolnienia z podatku VAT. Zwolnienie na mocy w art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT ma zastosowanie, gdyż przepis z ww. art. daje prawo do zwolnienia od podatku dostawy budynków/budowli lub ich części pod warunkiem, że: - w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Ponadto dokonujący dostawy ponosił wydatki na ulepszenie nieruchomości, w stosunku do której przysługiwało prawo do odliczenia VAT w wysokości nie niższej niż 30% wartości początkowej nieruchomości, a nieruchomość w stanie ulepszonym była wykorzystywana przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat (art. 43 ust. 7a ustawy o VAT). Reasumując czynność ww. jest zwolniona z podatku VAT.

Ad. 3. Spółka stoi na stanowisku, że czynność przekazania składnika majątku w postaci nieruchomości „Y” występującemu ze Spółki Wspólnikowi nie może skorzystać ze zwolnienia na mocy art. 43 ust. 1 pkt 10 oraz pkt 10a ustawy o podatku od towarów i usług, ponieważ będzie dokonana w ramach pierwszego zasiedlenia, a Spółce przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT z wydatków poniesionych na budowę nieruchomości „Y”. Reasumując czynność ww. jest opodatkowana podatkiem VAT według stawki 23%.

Ad. 4. Spółka stoi na stanowisku, że czynność przekazania składnika majątku w postaci nieruchomości „Z” występującemu ze Spółki Wspólnikowi nie może skorzystać ze zwolnienia z podatku VAT, ponieważ czynność ww. jest wykonywana w ramach pierwszego zasiedlenia w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy o VAT, a Spółce przy zakupie nieruchomości przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Reasumując czynność ww. nie może skorzystać z regulacji określonych w art. 43 ust. 1 pkt 10 i art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT i będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki 23%.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Na wstępie należy zaznaczyć, że z uwagi na fakt ścisłego powiązania z sobą zagadnień będących przedmiotem zapytania Wnioskodawcy, tut. organ udzielił na nie odpowiedzi w jednej interpretacji indywidualnej.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W świetle art. 2 pkt 6 ustawy o VAT, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

W myśl przepisu art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

 1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
 2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
 3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Z treści powołanego wyżej przepisu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy jednoznacznie wynika, że dostawa towarów i świadczenie usług, co do zasady podlegają opodatkowaniu VAT jedynie wówczas, gdy czynności te są wykonywane odpłatnie.

Ustawodawca jednakże przewidział od powyższej reguły wyjątki, które zostały zawarte – w przypadku dostawy towarów – w art. 7 ust. 2 oraz – w przypadku świadczenia usług – w art. 8 ust. 2 ustawy.

W myśl art. 7 ust. 2 ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

 1. przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,
 2. wszelkie inne darowizny

-jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

Jak wynika z powyższych uregulowań, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega generalnie każde nieodpłatne przekazanie towaru należącego do przedsiębiorstwa, w tym także wszelkie inne darowizny, z którym wiąże się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, o ile podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu, imporcie lub wytworzeniu tych towarów lub ich części składowych.

Aby dana czynność była opodatkowana podatkiem od towarów i usług musi być wykonana przez podatnika.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza stosownie do treści art. 15 ust. 2 ustawy – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

W tym miejscu zauważyć należy, że stosownie do art. 860 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.), przez umowę spółki wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego przez działanie w sposób oznaczony, w szczególności przez wniesienie wkładów.

Wkład wspólnika może polegać na wniesieniu do spółki własności lub innych praw albo na świadczeniu usług (art. 861 § 1 K.c.).

Jak wynika z brzmienia art. 863 § 1 Kodeksu, wspólnik nie może rozporządzać udziałem we wspólnym majątku wspólników ani udziałem w poszczególnych składnikach tego majątku.

W czasie trwania spółki wspólnik nie może domagać się podziału wspólnego majątku wspólników (art. 863 § 2 K.c.).

W czasie trwania spółki wierzyciel wspólnika nie może żądać zaspokojenia z jego udziału we wspólnym majątku wspólników ani z udziału w poszczególnych składnikach tego majątku (art. 863 § 3 K.c.).

Wniesione wkłady stanowią majątek wspólny wszystkich wspólników spółki cywilnej. Jest to współwłasność łączna.

Wspólny majątek wspólników jest majątkiem odrębnym od majątku osobistego każdego ze wspólników. Każdy ze wspólników ma udział w majątku spółki, lecz uprawnienie to jest określone ułamkowo. W czasie trwania spółki wspólnicy nie mogą rozporządzać udziałami we wspólnym majątku wspólników ani udziałami w poszczególnych składnikach tego majątku. Nie mogą również domagać się podziału wspólnego majątku wspólników. Wierzyciele wspólników nie mogą więc żądać zaspokojenia z ich udziałów we wspólnym majątku wspólników ani z udziałów w poszczególnych składnikach tego majątku.

Nie ma jednak przeszkód, aby wspólnik rozporządzał prawami, które wiążą się z działalnością spółki, ale pozostają poza stosunkiem prawnym spółki i nie wchodzą do jej majątku.

W myśl art. 869 § 1 K.c., jeżeli spółka została zawarta na czas nieoznaczony, każdy wspólnik może z niej wystąpić wypowiadając swój udział na trzy miesiące naprzód na koniec roku obrachunkowego.

Zmiany składu osobowego spółek cywilnych następować mogą z różnych przyczyn i w różnych sytuacjach (przystąpienie do istniejącej spółki dalszej osoby lub osób, wejście do spółki spadkobierców wspólnika, wystąpienie wspólnika, itp.).

Stosownie do art. 871 § 1 K.c., wspólnikowi występującemu ze spółki zwraca się w naturze rzeczy, które wniósł do spółki do używania, oraz wypłaca się w pieniądzu wartość jego wkładu oznaczoną w umowie spółki, a w braku takiego oznaczenia - wartość, którą wkład ten miał w chwili wniesienia. Nie ulega zwrotowi wartość wkładu polegającego na świadczeniu usług albo na używaniu przez spółkę rzeczy należących do wspólnika.

Ponadto wypłaca się występującemu wspólnikowi w pieniądzu taką część wartości wspólnego majątku pozostałego po odliczeniu wartości wkładów wszystkich wspólników, jaka odpowiada stosunkowi, w którym występujący wspólnik uczestniczył w zyskach spółki (art. 871 § 2 K.c.).

Mając na uwadze powyższe przepisy należy stwierdzić, iż na gruncie przepisów podatku od towarów i usług spółka cywilna, jako jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, której celem jest prowadzenie działalności gospodarczej (art. 861 K.c.), jest w myśl przytoczonego wyżej przepisu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku VAT, podatnikiem tego podatku. Natomiast wspólnicy Spółki cywilnej są odrębnymi podmiotami prawa podatkowego.

Z okoliczności sprawy wynika, że Spółka Cywilna została zawarta przez trzech wspólników, którzy posiadają odpowiednio udziały A-33,33%, B-33,33%, C-33,33%. Wspólnik A zamierza w przyszłości wystąpić ze Spółki Cywilnej. W ramach podziału majątku otrzyma on niepieniężne składniki majątku w postaci nieruchomości, które zostały nabyte w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w formie Spółki Cywilnej przez Wspólników.

Mając na uwadze powyższy opis sprawy oraz powołane przepisy należy stwierdzić, że przekazanie przez Spółkę występującemu wspólnikowi nieruchomości będzie stanowiło odpłatną dostawę towarów, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy, podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Podstawowa stawka podatku – w myśl art. 41 ust. 1 ustawy – wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Niemniej jak wynika z art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i ust. 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże zarówno w treści ustawy, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie od podatku.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT zwalnia się od podatku dostawę towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Stosownie do przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

 1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Zatem z powyższego przepisu wynika, iż dostawa nieruchomości, spełniających określone w przepisach warunki, może korzystać ze zwolnienia od podatku VAT. Wykluczenie z tego zwolnienia następuje w sytuacji, gdy dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim oraz w sytuacji, gdy od momentu pierwszego zasiedlenia upłynął okres krótszy niż dwa lata.

Zgodnie z przepisem art. 2 pkt 14 ustawy o VAT, przez pierwsze zasiedlenie rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

 1. wybudowaniu lub
 2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Co istotne, oddanie do użytkowania powinno nastąpić w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu, a za takie można rozumieć m. in. objęcie we władanie budynku, budowli lub ich części przez pierwszego nabywcę lub pierwszego użytkownika. Przedmiotowa nieruchomość nie musi być faktycznie wykorzystywana, lecz winna być przejęta przez nabywcę do użytkowania. Wydanie przedmiotowego obiektu nabywcy powinno nastąpić w ramach wykonania przez sprzedającego czynności podlegających opodatkowaniu.

Jeżeli zatem podatnik wybuduje obiekt lub go zmodernizuje, przy czym nakłady na ulepszenie przekraczają 30% jego wartości początkowej, a następnie obiekt ten (lub ulepszenie) zostanie oddany do użytkowania (wprowadzony do ewidencji środków trwałych), nie oznacza to, że został on zasiedlony. Oddanie do użytkowania nie nastąpiło bowiem w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu. Pierwsze zasiedlenie będzie miało miejsce wówczas, gdy wybudowany lub zmodernizowany budynek (obiekt) zostanie sprzedany lub np. oddany w najem lub dzierżawę – bowiem zarówno sprzedaż, najem, jak i dzierżawa są czynnościami podlegającymi opodatkowaniu. Zatem, należy uznać za pierwsze zasiedlenie moment oddania budynku, budowli lub ich części do użytkowania pierwszemu najemcy (dzierżawcy).

W tym miejscu należy zauważyć, iż w przypadku nieruchomości niespełniających przesłanek do zwolnienia od podatku na podstawie powołanego wyżej przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, ustawodawca umożliwia podatnikom – po spełnieniu określonych warunków – skorzystanie ze zwolnienia wskazanego w pkt 10a tego przepisu.

Stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT, zwalnia się od podatku również dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem że:

 1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
 2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Przy czym wskazać należy, iż zgodnie z art. 43 ust. 7a, warunku o którym mowa w ust. 1 pkt 10a lit. b, nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

Kwestię opodatkowania dostawy gruntu, na którym posadowione zostały budynki lub budowle rozstrzyga przepis art. 29a ust. 8 ustawy o podatku od towarów i usług w myśl którego, w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

Zgodnie z art. 29a ust. 2 ustawy o VAT, w przypadku dostawy towarów, o której mowa w art. 7 ust. 2, podstawą opodatkowania jest cena nabycia towarów lub towarów podobnych, a gdy nie ma ceny nabycia - koszt wytworzenia, określone w momencie dostawy tych towarów.

Budynek „W” posadowiony na działce nr 385/24 Spółka nabyła 20 lutego 1997 roku od podmiotu będącego zarejestrowanym podatnikiem VAT w ramach prowadzonej przez ten podmiot działalności gospodarczej. Dostawa na rzecz Spółki nie została opodatkowana należnym podatkiem VAT - wystawiono fakturę VAT ze stawką VAT- ZW - dostawa zwolniona z podatku VAT na podst. art. 3 § 1 Ust. o pod. VAT w obowiązującym wówczas brzmieniu. Spółce nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu ww. budynku

Spółka w latach 1997, 1999, 2000 i 2010 ponosiła wydatki na ulepszenie budynku w wysokości wyższej niż 30% wartości początkowej ww. obiektu budowlanego, od których odliczono zawarty w cenie zakupu podatek od towarów i usług - data przyjęcia do użytkowania 10/2010 r.

Przedmiotowy budynek był wykorzystywany przez Spółkę w stanie ulepszonym do czynności opodatkowanych przez 5 lat. Po ulepszeniu nie nastąpiło pierwsze zasiedlenie dokonane w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. ustawy o VAT, budynek ten nie był przedmiotem najmu/dzierżawy - służył wyłączenie potrzebom związanym z działalnością gospodarczą prowadzoną przez Spółkę.

Budynek „W” znajdujący się na działce 385/24 - będzie wykorzystywany w samodzielnej działalności gospodarczej występującego ze Spółki wspólnika.

Odnosząc przedstawiony wyżej opis sprawy dotyczący budynku „W” znajdującego się na działce 385/24 do powołanych w sprawie przepisów prawa stwierdzić należy, że planowane przekazanie tego budynku występującemu ze Spółki wspólnikowi nie będzie mogło korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT gdyż zostanie dokonane w ramach pierwszego zasiedlenia.

Przy braku zatem możliwości zastosowania zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, należy dokonać analizy możliwości zwolnienia od podatku VAT planowanego przekazania tego budynku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT.

Z wniosku wynika, że Spółce nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu ww. budynku, gdyż dostawa na rzecz Spółki nie została opodatkowana należnym podatkiem VAT - wystawiono fakturę VAT ze stawką VAT- ZW - dostawa zwolniona z podatku VAT na podst. art. 3 § 1 Ust. o pod. VAT w obowiązującym wówczas brzmieniu. Tym samym w przedmiotowej sprawie nie zachodzi okoliczność wyłączająca zastosowanie zwolnienia od podatku VAT dla dostawy budynku „W” określona w art. 43 ust. 1 pkt 10a lit. a ustawy o VAT.

Spółka poniosła jednak w latach 1997, 1999, 2000 i 2010 wydatki na ulepszenie budynku w wysokości wyższej niż 30% wartości początkowej, od których odliczono zawarty w cenie zakupu podatek od towarów i usług - data przyjęcia do użytkowania 10/2010 r.

W przedmiotowej sprawie planowane przez Spółkę przekazanie ww. budynku nie spełnia warunku określonego w art. 43 ust. 1 pkt 10a lit. b ustawy o VAT dla zastosowania zwolnienia od podatku VAT jego dostawy.

Jednakże jak stanowi przepis art. 43 ust. 7a ustawy o VAT, warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10a lit. b, nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

Z opisu sprawy wynika, że ww. budynek „W” był wykorzystywany przez Spółkę w stanie ulepszonym do czynności opodatkowanych przez 5 lat, zatem dla przedmiotowej dostawy budynku będzie miało zastosowanie zwolnienie z art. 43 ust. 1 pkt 10a w związku z art. 43 ust. 7a ustawy o VAT.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że przy zakupie nieruchomości „W” Spółce nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT. Nieruchomość „W” składa się z wyodrębnionej geodezyjnie działki o nr 385/24. Ponadto Wnioskodawca podał, że Spółce nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu ww. działki.

Jak wskazano wyżej, nieodpłatne przekazanie towarów na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy o VAT uznaje się za odpłatną dostawę towarów, jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z nabyciem, importem lub wytworzeniem tych towarów lub ich części składowych.

Niespełnienie powyższego warunku jest podstawą do traktowania nieodpłatnego przekazania – w świetle brzmienia art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT – jako wyłączonego spod zakresu działania ustawy o podatku od towarów i usług, bez względu na cel, na który towary zostały przekazane.

Odnośnie nieodpłatnego przekazania gruntu wskazać należy na orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, w którym TSUE wielokrotnie wypowiadał się w kwestii opodatkowania nieodpłatnych świadczeń. W wyroku z 27 czerwca 1989 r. w sprawie C-50/88 (Heinz Küchne) Trybunał stwierdził, że ze wspólnym systemem podatku od wartości dodanej spójne jest nieopodatkowanie amortyzacji aktywów przedsiębiorstwa w odniesieniu do ich prywatnego użytku w przypadku, gdy VAT od tych towarów nie podlegał odliczeniu, przy jednoczesnym opodatkowaniu wydatków ponoszonych na utrzymanie i używanie towarów, w odniesieniu do których podatnik jest uprawniony do odliczenia podatku. Rozwiązanie to pozwala zarówno uniknąć podwójnego opodatkowania samych towarów, jak i braku opodatkowania ostatecznej konsumpcji. Również w orzeczeniu z 25 maja 1993 r. w sprawie C-193/91 (Gerhard Mohsche) oraz w orzeczeniu z 17 maja 2001 r. w połączonych sprawach C-322/99 (Hans-Georg Fisher) i C-323/99 (Klaus Brandenstein) TSUE wskazał, że nieodpłatne świadczenia mogą być opodatkowane wyłącznie w takim zakresie, w jakim podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia podatku naliczonego.

Zgodnie z art. 29a ust. 8 ustawy o VAT, w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

Stosownie do art. 29a ust. 2 ustawy o VAT, w przypadku dostawy towarów, o której mowa w art. 7 ust. 2, podstawą opodatkowania jest cena nabycia towarów lub towarów podobnych, a gdy nie ma ceny nabycia - koszt wytworzenia, określone w momencie dostawy tych towarów.

Co do zasady, w przypadku dostawy gruntu zabudowanego, grunt ten przyjmuje stawkę podatku VAT (lub zwolnienie od podatku) taką jak budynki i budowle na nim posadowione i trwale z gruntem związane, co wynika z art. 29a ust. 8 ustawy o VAT.

Ponieważ jednak w niniejszej sprawie przy nabyciu gruntu oraz budynku Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego, to wartość gruntu oraz budynku w przedmiotowej sprawie nie wchodzi do podstawy opodatkowania, gdyż Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego przy ich nabyciu.

W konsekwencji, w świetle przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego oraz powołanych wyżej przepisów należy przyjąć, że wartość nieodpłatnie przekazanego występującemu ze Spółki Wspólnikowi gruntu działki nr 385/24 oraz budynku, w stosunku do których Wnioskodawcy przy nabyciu nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT, w świetle art. 7 ust. 2 oraz art. 29a ust. 2 i 8 ustawy o VAT - nie będzie wchodziła do podstawy opodatkowania na mocy ustawy o podatku od towarów i usług.

Do podstawy opodatkowania z tytułu nieodpłatnego przekazania występującemu ze Spółki Wspólnikowi nieruchomości „W” wchodzi zatem jedynie cena nabycia ulepszeń budynku „W”, a gdy nie ma ceny nabycia – koszt wytworzenia określone w momencie nieodpłatnego przekazania nieruchomości, przy czym nieodpłatne przekazanie tych ulepszeń podlega zwolnieniu od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a w związku z art. 43 ust. 7a ustawy o VAT.

W związku z powyższym za nieprawidłowe należało uznać stanowiska Wnioskodawcy dotyczące nieodpłatnego przekazania nieruchomości „W”, tj. że:

 • przekazanie nieruchomości „W” występującemu ze Spółki Wspólnikowi do końca roku 2015 nie może korzystać ze zwolnienia od podatku VAT i będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki 23% oraz
 • nieodpłatne przekazanie nieruchomości „W” występującemu ze Spółki Wspólnikowi w 2016 r. będzie podlegać zwolnieniu od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT.

Jak bowiem wyżej wyjaśniono, do podstawy opodatkowania z tytułu nieodpłatnego przekazania występującemu ze Spółki Wspólnikowi nieruchomości „W” wchodzi jedynie cena nabycia towarów i usług związanych z ulepszeniem, a gdy nie ma ceny nabycia – koszt wytworzenia określone w momencie nieodpłatnego przekazania nieruchomości. Podstawą opodatkowania będzie zatem jedynie wartość ulepszeń, która korzysta ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a w związku z art. 43 ust. 7a ustawy o VAT, niezależnie od tego, czy nieodpłatne przekazanie zostanie dokonane w 2015 r. (po złożeniu wniosku o interpretację) czy w 2016 r. Dokonane przez Wnioskodawcę w latach 1997, 1999, 2000 i 2010 ulepszenia budynku w wysokości wyższej niż 30% wartości początkowej tego budynku, od których odliczono zawarty w cenie zakupu podatek od towarów i usług zostały przyjęte do użytkowania w październiku 2010 r. zatem budynek ten przed przekazaniem w stanie ulepszonym będzie wykorzystywany przez Spółkę do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat. Do podstawy opodatkowania nie wchodzi natomiast nieodpłatne przekazanie gruntu oraz budynku, w stosunku do których Wnioskodawcy przy nabyciu nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Budynek „X” posadowiony na działce nr 262 Spółka nabyła 20 listopada 1998 roku od osoby fizycznej, niebędącej zarejestrowanym podatnikiem VAT, nieprowadzącej działalności gospodarczej. Dostawa na rzecz Spółki nie została opodatkowana podatkiem VAT ze względu na fakt dokonania sprzedaży przez osobę fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej - sporządzono wyłącznie akt notarialny. Spółce nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu ww. budynku. Spółka w latach od 1998 do 2003 ponosiła wydatki na ulepszenie budynku w wysokości wyższej niż 30% wartości początkowej ww. obiektu budowalnego, od których odliczono zawarty w cenie podatek od towarów i usług - data przyjęcia do użytkowania 07/2003 r. Przedmiotowy budynek był wykorzystywany przez Spółkę w stanie ulepszonym do czynności opodatkowanych przez 5 lat. Po ulepszeniu nie nastąpiło pierwsze zasiedlenie dokonane w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. ustawy o VAT, budynek ten nie był przedmiotem najmu/dzierżawy - służył wyłączenie potrzebom związanym z działalnością gospodarczą prowadzoną przez Spółkę.

Budynek „X” znajdujący się na działce 262 - będzie wykorzystywany w samodzielnej działalności gospodarczej występującego ze Spółki wspólnika.

Odnosząc przedstawiony wyżej opis sprawy dotyczący budynku „X” znajdującego się na działce 262 do powołanych w sprawie przepisów prawa stwierdzić należy, że planowane przekazanie tego budynku występującemu ze Spółki wspólnikowi nie będzie mogło korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT gdyż zostanie dokonane w ramach pierwszego zasiedlenia.

Przy braku zatem możliwości zastosowania zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, należy dokonać analizy możliwości zwolnienia od podatku VAT planowanego przekazania tego budynku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT.

Z wniosku wynika, że Spółce nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu ww. budynku, gdyż dostawa na rzecz Spółki nie została opodatkowana podatkiem VAT ze względu na fakt dokonania sprzedaży przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Tym samym w przedmiotowej sprawie nie zachodzi okoliczność wyłączająca zastosowanie zwolnienia od podatku VAT dla dostawy budynku „X” określona w art. 43 ust. 1 pkt 10a lit. a ustawy o VAT.

Spółka poniosła jednak w latach od 1998 do 2003 wydatki na ulepszenie budynku w wysokości wyższej niż 30% wartości początkowej, od których odliczono zawarty w cenie podatek od towarów i usług - data przyjęcia do użytkowania 07/2003 r.

W przedmiotowej sprawie planowane przez Spółkę przekazanie ww. budynku nie spełnia warunku określonego w art. 43 ust. 1 pkt 10a lit. b ustawy o VAT dla zastosowania zwolnienia od podatku VAT jego dostawy.

Jednakże jak stanowi przepis art. 43 ust. 7a ustawy o VAT, warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10a lit. b, nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

Z opisu sprawy wynika, że ww. budynek „X” był wykorzystywany przez Spółkę w stanie ulepszonym do czynności opodatkowanych przez 5 lat, zatem dla przedmiotowej dostawy budynku będzie miało zastosowanie zwolnienie z art. 43 ust. 1 pkt 10a w związku z art. 43 ust. 7a ustawy o VAT.

Z wniosku wynika, że przy zakupie nieruchomości „X” Spółce nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT. Nieruchomość „X” składa się z wyodrębnionej geodezyjnie działki o nr 262. Ponadto Wnioskodawca podał, że Spółce nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu tej działki.

W związku z powyższym wartość nieodpłatnie przekazanego występującemu ze Spółki Wspólnikowi gruntu działki nr 262 oraz budynku, w stosunku do których Wnioskodawcy przy nabyciu nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT, w świetle art. 7 ust. 2 oraz art. 29a ust. 2 i 8 ustawy o VAT - nie będzie wchodziła do podstawy opodatkowania na mocy ustawy o podatku od towarów i usług.

Do podstawy opodatkowania z tytułu nieodpłatnego przekazania występującemu ze Spółki Wspólnikowi nieruchomości „X” wchodzi zatem jedynie cena nabycia ulepszeń budynku „X”, a gdy nie ma ceny nabycia – koszt wytworzenia określone w momencie nieodpłatnego przekazania nieruchomości, przy czym nieodpłatne przekazanie tych ulepszeń podlega zwolnieniu od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a w związku z art. 43 ust. 7a ustawy o VAT.

Stanowisko Wnioskodawcy, że czynność przekazania składnika majątku w postaci nieruchomości „X” występującemu ze Spółki Wspólnikowi może korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na mocy art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT należało zatem uznać za nieprawidłowe. W przedmiotowej sprawie ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a w związku z art. 43 ust. 7a ustawy o VAT nie korzysta bowiem nieodpłatne przekazanie całej nieruchomości „X”, tylko nieodpłatne przekazanie ulepszeń, natomiast nieodpłatne przekazanie gruntu działki nr 262 oraz budynku, w stosunku do których Wnioskodawcy przy nabyciu nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego nie wchodzi do podstawy opodatkowania podatkiem VAT.

Z opisu sprawy wynika, że 29 grudnia 2000 roku Spółka otrzymała pozwolenie na budowę nowego budynku „Y” posadowionego na działce nr 262 (budowę zakończono i oddano do użytkowania w miesiącu sierpniu 2004 roku). Wydatki związane z budową budynku „Y” zostały udokumentowane fakturami VAT, od których odliczono zawarty w cenie zakupu podatek od towarów i usług. Spółka nie ponosiła wydatków na ulepszenie ww. obiektu, które byłyby równe lub wyższe niż 30% wartości początkowej budynku. Po wybudowaniu przedmiotowego budynku nie nastąpiło pierwsze zasiedlenie dokonane w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. ustawy o VAT, budynek ten nie był przedmiotem najmu/dzierżawy - służył wyłączenie potrzebom związanym z działalnością gospodarczą prowadzoną przez Spółkę.

Budynek „Y” znajdujący się na działce 262 - będzie wykorzystywany w samodzielnej działalności gospodarczej występującego ze Spółki wspólnika.

Odnosząc przedstawiony wyżej opis sprawy dotyczący budynku „Y” znajdującego się na działce 262 do powołanych w sprawie przepisów prawa stwierdzić należy, że planowane przekazanie tego budynku występującemu ze Spółki wspólnikowi nie będzie mogło korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT gdyż zostanie dokonane w ramach pierwszego zasiedlenia.

Przy braku zatem możliwości zastosowania zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, należy dokonać analizy możliwości zwolnienia od podatku VAT planowanego przekazania tego budynku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT.

Z wniosku wynika, że Spółce przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego przy budowie ww. budynku. Tym samym w przedmiotowej sprawie zachodzi okoliczność wyłączająca zastosowanie zwolnienia od podatku VAT dla dostawy budynku „Y” określona w art. 43 ust. 1 pkt 10a lit. a ustawy o VAT. Mimo zatem spełnienia warunku określonego w art. 43 ust. 1 pkt 10a lit. b ustawy o VAT (Spółka nie ponosiła wydatków na ulepszenie przedmiotowego budynku, które były równe lub wyższe niż 30%), dostawa tego budynku nie będzie mogła korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT.

Nieodpłatne przekazanie Wspólnikowi budynku „Y” nie podlega również zwolnieniu od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT, gdyż budynek ten nie był wykorzystywany przez Wnioskodawcę do czynności zwolnionych od podatku VAT, tylko do czynności opodatkowanych.

Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy o VAT, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Jak stanowi art. 146a pkt 2 ustawy o VAT, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

W myśl art. 41 ust. 12 ustawy o VAT, stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Zgodnie natomiast z art. 41 ust. 12a ustawy o VAT, przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym rozumie się obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiekty sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 - wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych, z zastrzeżeniem ust. 12b.

Ilekroć w ustawie jest mowa o obiektach budownictwa mieszkaniowego - rozumie się przez to budynki mieszkalne stałego zamieszkania sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 11 (art. 2 pkt 12 ustawy o VAT).

Z opisu sprawy wynika, że budynek „Y” jest zaklasyfikowany w PKOB pod symbolem 1211, zatem nieodpłatne przekazanie tego budynku występującemu ze Spółki Wspólnikowi nie może korzystać z opodatkowania preferencyjną 8% stawką podatku VAT na podstawie art. 41 ust.12 w związku z art. 41 ust. 2 i art. 146a pkt 2 ustawy o VAT, gdyż budynek ten nie spełnia definicji budynku objętego społecznym programem mieszkaniowym

W związku z powyższym dostawa budynku „Y” będzie podlegać opodatkowaniu 23% stawką podatku VAT na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy o VAT.

Z wniosku wynika, że nieruchomość „Y” składa się z wyodrębnionej geodezyjnie działki o nr 262, na której Wnioskodawca wybudował budynek „Y”. Ponadto Wnioskodawca podał, że Spółce nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT przy nabyciu ww. działki.

W związku z powyższym wartość nieodpłatnie przekazanego występującemu ze Spółki Wspólnikowi gruntu działki nr 262, w stosunku do którego Wnioskodawcy przy nabyciu nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT, w świetle art. 7 ust. 2 oraz art. 29a ust. 2 i 8 ustawy o VAT - nie będzie wchodziła do podstawy opodatkowania na mocy ustawy o podatku od towarów i usług.

Stanowisko Wnioskodawcy, że czynność przekazania składnika majątku w postaci nieruchomości „Y” występującemu ze Spółki Wspólnikowi nie może korzystać ze zwolnienia na mocy art. 43 ust. 1 pkt 10 oraz pkt 10a ustawy o VAT i jest opodatkowana podatkiem VAT według stawki 23% należało zatem uznać za nieprawidłowe. W przedmiotowej sprawie opodatkowaniu 23% stawką podatku VAT nie podlega bowiem przekazanie Wspólnikowi całej nieruchomości „Y”, tylko budynku „Y”. Natomiast nieodpłatne przekazanie gruntu działki nr 262 nie wchodzi do podstawy opodatkowania podatkiem VAT.

Budynek „Z” posadowiony na działce nr 172/6 Spółka nabyła 22 marca 1999 roku od podmiotu będącego zarejestrowanym podatnikiem VAT w ramach prowadzonej przez ten podmiot działalności gospodarczej. Dostawa na rzecz Spółki została opodatkowana i udokumentowana fakturą VAT (22%). Spółce przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu ww. budynku. Spółka w latach 2005-2011 ponosiła wydatki na ulepszenie budynku w wysokości wyższej niż 30% wartości początkowej ww. obiektu budowalnego, od których odliczono zawarty w cenie podatek od towarów i usług - data przyjęcia do użytkowania 09/2011 r. Przedmiotowy budynek był wykorzystywany przez Spółkę w stanie ulepszonym do czynności opodatkowanych przy czym okres 5 lat upłynie 09/2016 roku. Po ulepszeniu nie nastąpiło pierwsze zasiedlenie dokonane w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. ustawy o VAT, budynek ten nie był przedmiotem najmu/dzierżawy - służył wyłączenie potrzebom związanym z działalnością gospodarczą prowadzoną przez Spółkę.

Budynek „Z” znajdujący się na działce 172/6 - będzie wykorzystywany w samodzielnej działalności gospodarczej występującego ze Spółki wspólnika.

Odnosząc przedstawiony wyżej opis sprawy dotyczący budynku „Z” znajdującego się na działce 172/6 do powołanych w sprawie przepisów prawa stwierdzić należy, że planowane przekazanie tego budynku występującemu ze Spółki wspólnikowi nie będzie mogło korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT gdyż zostanie dokonane w ramach pierwszego zasiedlenia.

Przy braku zatem możliwości zastosowania zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, należy dokonać analizy możliwości zwolnienia od podatku VAT planowanego przekazania tego budynku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT.

Z wniosku wynika, że Spółce przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu ww. budynku oraz że w latach 2005-2011 Spółka ponosiła wydatki na ulepszenie budynku w wysokości wyższej niż 30% wartości początkowej. Tym samym w przedmiotowej sprawie zachodzi okoliczność wyłączająca zastosowanie zwolnienia od podatku VAT dla dostawy budynku „Y” określona w art. 43 ust. 1 pkt 10a lit. a i lit. b ustawy o VAT.

Nieodpłatne przekazanie Wspólnikowi budynku „Z” nie podlega również zwolnieniu od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT, gdyż budynek ten nie był wykorzystywany przez Wnioskodawcę do czynności zwolnionych od podatku VAT, tylko do czynności opodatkowanych.

Ponadto z opisu sprawy wynika, że budynek „Z” jest zaklasyfikowany w PKOB pod symbolem 1211, zatem nieodpłatne przekazanie tego budynku występującemu ze Spółki Wspólnikowi nie może korzystać z opodatkowania preferencyjną 8% stawką podatku VAT na podstawie art. 41 ust.12 w związku z art. 41 ust. 2 i art. 146a pkt 2 ustawy o VAT, gdyż budynek ten nie spełnia definicji budynku objętego społecznym programem mieszkaniowym

W związku z powyższym dostawa budynku „Z” będzie podlegać opodatkowaniu 23% stawką podatku VAT na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy o VAT.

Z wniosku wynika, że przy zakupie nieruchomości „Z” Spółka skorzystała z prawa do odliczenia podatku VAT. Nieruchomość „Z” składa się z jednej wyodrębnionej geodezyjnie działki o nr 172/6. Ponadto Wnioskodawca podał, że Spółce nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu ww. działki.

W związku z powyższym wartość nieodpłatnie przekazanego występującemu ze Spółki Wspólnikowi gruntu działki nr 172/6, w stosunku do którego Wnioskodawcy przy nabyciu nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT, w świetle art. 7 ust. 2 oraz art. 29a ust. 2 i 8 ustawy o VAT - nie będzie wchodziła do podstawy opodatkowania na mocy ustawy o podatku od towarów i usług.

Stanowisko Wnioskodawcy, że czynność przekazania składnika majątku w postaci nieruchomości „Z” występującemu ze Spółki Wspólnikowi nie może korzystać ze zwolnienia z podatku VAT na podstawie regulacji określonych w art. 43 ust. 1 pkt 10 i art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT i będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki 23% należało zatem uznać za nieprawidłowe. W przedmiotowej sprawie opodatkowaniu 23% stawką podatku VAT nie podlega bowiem przekazanie Wspólnikowi całej nieruchomości „Z”, tylko przekazanie budynku „Z”. Natomiast nieodpłatne przekazanie Wspólnikowi gruntu działki nr 172/6 nie wchodzi do podstawy opodatkowania podatkiem VAT.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz.U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.