IBPP1/4512-913/15/MG | Interpretacja indywidualna

Dostawa części budynku i budowli, które zostały wynajęte przez Wnioskodawcę na co najmniej 2 lata przed planowaną datą transakcji, będą zwolnione z opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, w konsekwencji Wnioskodawca oraz Kontrahent będą zrezygnować ze zwolnienia i wybrać opodatkowanie dostawy w myśl art. 43 ust. 10 i 11 ustawy o VAT.
IBPP1/4512-913/15/MGinterpretacja indywidualna
 1. budynek
 2. dostawa
 3. majątek
 4. nabywca
 5. nieruchomości
 6. oświadczenia
 7. przedsiębiorstwa
 8. rezygnacja ze zwolnienia
 9. składnik
 10. sprzedawca
 11. sprzedaż
 12. zwolnienie
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Wyłączenia

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r. poz. 643) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 19 listopada 2015 r. (data wpływu 24 listopada 2015 r.), uzupełnionym pismem z 19 lutego 2016 r. (data wpływu 22 lutego 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

 • zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT sprzedaży części budynków i budowli posadowionych na działkach nr 397/..., 397/..., 397/..., 397/..., 397/..., 397/..., 397/..., 397/..., 397/... i udziału w prawie własności części budynku posadowionego na działce 397/..., które zostały wynajęte przez Wnioskodawcę i pomiędzy ich wynajmem a sprzedażą nie upłynie okres krótszy niż 2 lata oraz w zakresie możliwości rezygnacji ze zwolnienia od podatku dostawy tych części obiektów w przypadku złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 43 ust. 10 i 11 ustawy o VAT - jest prawidłowe,
 • opodatkowania w całości 8% podatkiem VAT sprzedaży udziału w prawie wieczystego użytkowania działki nr 397/24 zabudowanej budynkiem - jest nieprawidłowe,
 • opodatkowania 8% stawką podatku VAT dostawy wyodrębnionych w budynku lokali mieszkalnych – jest nieprawidłowe,
 • określenia podstawy opodatkowania dostawy prawa wieczystego użytkowania zabudowanych działek gruntu – jest prawidłowe,
 • określenia podstawy opodatkowania budynków i budowli posadowionych na więcej niż jednej działce objętej prawem wieczystego użytkowania gruntu – jest prawidłowe,
 • określenia czy odpłatne zbycie Nieruchomości oraz majątkowych praw autorskich do dokumentacji projektowej związanej z Nieruchomościami na rzecz Kontrahenta nie stanowi transakcji zbycia przedsiębiorstwa Wnioskodawcy lub jego zorganizowanej części, a w konsekwencji Wnioskodawca będzie zobowiązany do naliczenia podatku VAT na planowanej dostawie Nieruchomości zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o VAT - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 listopada 2015 r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT sprzedaży części budynków i budowli posadowionych na działkach nr nr 397/..., 397/..., 397/..., 397/..., 397/..., 397/..., 397/..., 397/..., 397/... i udziału w prawie własności części budynku posadowionego na działce 397/..., które zostały wynajęte przez Wnioskodawcę i pomiędzy ich wynajmem a sprzedażą nie upłynie okres krótszy niż 2 lata oraz w zakresie możliwości rezygnacji ze zwolnienia od podatku dostawy tych części obiektów w przypadku złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 43 ust. 10 i 11 ustawy o VAT opodatkowania w całości 8% podatkiem VAT sprzedaży udziału w prawie wieczystego użytkowania działki nr ... zabudowanej budynkiem, opodatkowania 8% stawką podatku VAT dostawy wyodrębnionych w budynku lokali mieszkalnych, określenia podstawy opodatkowania dostawy prawa wieczystego użytkowania zabudowanych działek gruntu, określenia podstawy opodatkowania budynków i budowli posadowionych na więcej niż jednej działce objętej prawem wieczystego użytkowania gruntu, określenia czy odpłatne zbycie Nieruchomości oraz majątkowych praw autorskich do dokumentacji projektowej związanej z Nieruchomościami na rzecz Kontrahenta nie stanowi transakcji zbycia przedsiębiorstwa Wnioskodawcy lub jego zorganizowanej części, a w konsekwencji Wnioskodawca będzie zobowiązany do naliczenia podatku VAT na planowanej dostawie Nieruchomości zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o VAT.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 19 lutego 2016 r. (data wpływu 22 lutego 2016 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 9 lutego 2016 r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawcą jest D. Spółka Akcyjna (dalej: „Wnioskodawca”, „Spółka”). Spółka powstała w procesie komercjalizacji P. w W., które aktem notarialnym z dnia 25 września 1998 r. zostało skomercjalizowane i przekształcone w jednoosobową spółkę akcyjną Skarbu Państwa. Następnie Spółka została sprywatyzowana i obecnie pakiet większościowy akcji Spółki znajduje się w posiadaniu inwestora prywatnego.

D. Spółka Akcyjna (dalej: „Wnioskodawca”, „Spółka”) zamierza dokonać sprzedaży („Transakcja”):

1.prawa wieczystego użytkowania działek gruntu położonych w województwie ..., gminie miasto ..., miejscowości ..., przy ul. ..., oznaczonych numerami ewidencyjnymi:

  -397/... o powierzchni 0,1016 ha (jeden tysiąc szesnaście metrów kwadratowych),
  -397/... o powierzchni 0,0485 ha (czterysta osiemdziesiąt pięć metrów kwadratowych),
  -397/... o powierzchni 0,0690 ha (sześćset dziewięćdziesiąt metrów kwadratowych),
  -397/... o powierzchni 0,0043 ha (czterdzieści trzy metry kwadratowe),
  -397/... o powierzchni 0,0048 ha (czterdzieści osiem metrów kwadratowych),
  -397/... o powierzchni 0,2043 ha (dwa tysiące czterdzieści trzy metry kwadratowe),
  -397/... o powierzchni 0,0681 ha (sześćset osiemdziesiąt jeden metrów kwadratowych),
  -397/... o powierzchni 0,0639 ha (sześćset trzydzieści dziewięć metrów kwadratowych),
  -397/... o powierzchni 5,8213 ha (pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście trzynaście metrów kwadratowych),
  -397/... o powierzchni 0,0084 ha (osiemdziesiąt cztery metry kwadratowe),
  -397/... o powierzchni 0,0246 ha (dwieście czterdzieści sześć metrów kwadratowych),

o łącznej powierzchni 6,4188 ha (sześćdziesiąt cztery tysiące sto osiemdziesiąt osiem metrów kwadratowych) (dalej łącznie jako „Grunty 1”) wraz ze stanowiącymi odrębny od Gruntu 1 przedmiot własności obiektami budowlanymi (dalej łącznie jako „Obiekty 1”), przy czym właścicielem działek gruntu jest Skarb Państwa, a prawo użytkowania wieczystego zostało ustanowione do dnia 5 grudnia 2089 roku, dla których Sąd Rejonowy dla ... Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o nr ... (...), (dalej łącznie jako „Nieruchomość 1”);

2.prawa wieczystego użytkowania działek gruntu położonych w województwie ..., gminie miasto ..., miejscowości ..., przy ul. ..., oznaczonych numerami ewidencyjnymi:

-397/... o powierzchni 0,0094 ha (dziewięćdziesiąt cztery metry kwadratowe),
-397/... o powierzchni 0,0029 ha (dwadzieścia dziewięć metrów kwadratowych),

o łącznej powierzchni 0,0123 ha (sto dwadzieścia trzy metry kwadratowe) (dalej łącznie jako: „Grunty 2”) wraz ze stanowiącymi odrębny od Gruntu 2 przedmiot własności obiektami budowlanymi (dalej łącznie jako: „Obiekty 2”), przy czym właścicielem działki gruntu jest Skarb Państwa, a prawo użytkowania wieczystego zostało ustanowione do dnia 05 grudnia 2089 roku, dla której Sąd Rejonowy ..., Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o nr ... (...), (dalej jako „Nieruchomość 2”);

3.udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości mieszkalnej położonej w ... przy ul. ... składającej się z działek gruntu oznaczonych numerami ewidencyjnymi:

-397/... o powierzchni 0,1273 ha (jeden tysiąc dwieście siedemdziesiąt trzy metry kwadratowe),
-397/... o powierzchni 0,0027 ha (dwadzieścia siedem metrów kwadratowych),

o łącznej powierzchni 0,1300 ha (jeden tysiąc trzysta metrów kwadratowych) (dalej łącznie jako: „Grunty 3”) wraz z udziałem w prawie własności budynku stanowiącego odrębną nieruchomość budynkową oraz udziałem w prawie własności budowli i urządzeń stanowiących przedmiot odrębnej własności (dalej łącznie jako: „Obiekty 3”), przy czym właścicielem działki gruntu jest Skarb Państwa, a prawo użytkowania wieczystego zostało ustanowione do dnia 05 grudnia 2089 roku dla której Sąd Rejonowy ... Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o nr ... (...) (dalej jako: „Nieruchomość 3”).

Jednym z Obiektów posadowionych na Nieruchomości 3 jest budynek mieszkalny. W budynku mieszkalnym znajdują się lokale mieszkalne i usługowe. Ponad połowa powierzchni użytkowej budynku jest wykorzystywana do celów mieszkalnych. Lokale nie zostały wyodrębnione do oddzielnych ksiąg wieczystych. Niemniej jednak możliwe jest, przed dniem przeprowadzenia Transakcji, wyodrębnienie poszczególnych lokali mieszkalnych i przeniesienie ich własności na rzecz aktualnych najemców. Wówczas w ramach Transakcji przedmiotem dostawy, oprócz udziału w prawie użytkowania wieczystego Gruntu oraz udziału w prawie własności Obiektów 3, mogą być wyodrębnione lokale mieszkalne, które nie zostały nabyte przez najemców.

Powierzchnia użytkowa każdego z lokali mieszkalnych (wyodrębnionego bądź niewyodrębnionego) nie przekracza 150m2 .

Na Obiekty 1, Obiekty 2 oraz Obiekty 3 (łącznie zwane: „Obiektami”) składają się trwale związane z gruntem: budynki oraz inne obiekty budowlane (podziemne i naziemne):

 1. drogi wewnętrzne oraz chodniki;
 2. place postojowe;
 3. ogrodzenie terenu;
 4. sieć elektroenergetyczna oraz instalacje oświetlenia terenu, na które składają się trwale z gruntem związane latarnie, słupy i studnie podłączone do sieci elektroenergetycznej,
 5. sieć teletechniczna wraz ze studniami,
 6. podziemne instalacje wodno-kanalizacyjne, ciepłownicze oraz gazowe funkcjonalnie związane z Gruntami i Obiektami,
 7. pozostałe Obiekty sklasyfikowane jako budowle w rozumieniu przepisów prawa budowlanego.

Niektóre z Obiektów położone są na kilku działkach gruntu lub przebiegają przez kilka działek gruntu. Dotyczy to w szczególności niektórych budynków, dróg wewnętrznych, ogrodzeń, podziemnych instalacji wodno-kanalizacyjnych oraz ciepłowniczych.

Niektóre lokale mieszkalne i użytkowe są wynajmowane przez Wnioskodawcę przez okres co najmniej 2 lat. Pozostałe lokale nie są i nie były wynajmowane przez Wnioskodawcę, bądź też są wynajmowane przez okres krótszy niż okres 2 lat.

Nabycie Nieruchomości 1, Nieruchomości 2 oraz Nieruchomości 3 (łącznie zwane: „Nieruchomościami”) przez Wnioskodawcę.

Z dniem 5 grudnia 1990 r. z mocy prawa poprzednik prawny Wnioskodawcy nabył prawo wieczystego użytkowania Gruntów 1, Gruntów 2 oraz Gruntów 3 (łącznie zwane: „Gruntami”) oraz prawo własności istniejących wówczas Obiektów, co zostało stwierdzone decyzją Wojewody ... z dnia 20 marca 2000 r. wydaną na podstawie art. 200 ust. 1 pkt 2 i 3, ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 115, poz. 741 ze zm.) oraz § 3 ust. 1 i § 4 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 lutego 1998 roku w sprawie przepisów wykonawczych dotyczących uwłaszczania osób prawnych nieruchomościami będącymi dotychczas w ich zarządzie lub użytkowaniu (Dz. U. Nr 23, poz. 120).

Ulepszenia.

Od dnia nabycia, bądź też wybudowania przez Wnioskodawcę Obiektów posadowionych na Gruntach, Wnioskodawca nie poniósł na ich rzecz nakładów w wysokości przewyższającej 30% ich wartości początkowej z wyjątkiem sieci ciepłowniczej, na którą Wnioskodawca poniósł wydatki w wysokości przekraczającej 30% ich wartości początkowej. Wnioskodawcy przysługiwało prawo do odliczenia VAT z tytułu faktur związanych z ponoszonymi przez Wnioskodawcę wydatkami na ulepszenie sieci ciepłowniczej.

Oddanie poszczególnych Obiektów do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu.

Określona część powierzchni użytkowych budynków, w tym budynku węzła cieplnego, oraz placów postojowych była wynajmowana przez Wnioskodawcę przez co najmniej 2 lata przed planowanym dniem dokonania Transakcji.

Pozostała część powierzchni użytkowej budynków oraz placów postojowych będzie wynajmowana przez Wnioskodawcę przez okres krótszy niż 2 lata przed planowanym dniem dokonania Transakcji, bądź też nie będzie oddana do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu po ich wybudowaniu bądź nabyciu.

Pozostałe Obiekty, o których mowa w pkt a, c-g powyżej nie były i nie będą przed planowanym dniem dokonania Transakcji oddane do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu po ich wybudowaniu, nabyciu bądź też ulepszeniu.

Planowany przebieg Transakcji.

Wnioskodawca oraz kontrahent Wnioskodawcy (dalej jako: „Kontrahent”) planują zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego Nieruchomości w dniu 19 listopada 2015 roku. Jednocześnie planowane jest, że zawarcie umowy przenoszącej prawo użytkowania wieczystego Nieruchomości 1 oraz Nieruchomości 2 nastąpi nie później niż w dniu 20 maja 2016 r. Natomiast zawarcie umowy przenoszącej prawo użytkowania wieczystego Nieruchomości 3 nastąpi nie później niż w dniu 31 grudnia 2020 r. Nieruchomości nie są wyodrębnione organizacyjnie oraz finansowo z przedsiębiorstwa Wnioskodawcy. W szczególności razem lub osobno nie stanowią oddziału, zakładu, oddzielnej jednostki organizacyjnej, działu itp., nie jest dla nich sporządzany odrębny bilans.

W skład sprzedawanych przez Spółkę Nieruchomości wchodzić będą w szczególności:

 1. prawo użytkowania wieczystego Gruntu 1, Gruntu 2 oraz Gruntu 3 (dalej łącznie zwane „Gruntami”),
 2. prawo własności Obiektów,
 3. majątkowe prawa autorskie do dokumentacji projektowej związanej z Nieruchomościami („Prawa Majątkowe”).

Cena sprzedaży zostanie ustalona odrębnie dla dostawy Nieruchomości 1, Nieruchomości 2 oraz Praw Majątkowych („Cena Sprzedaży 1”) oraz odrębnie dla Nieruchomości 3 („Cena Sprzedaży 2”). Ponadto, zgodnie z art. 678 Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93) (dalej: „KC”), z mocy samego prawa, w wyniku nabycia Nieruchomości na Kontrahenta przejdą umowy najmu powierzchni poszczególnych Obiektów (w związku z przejściem umów najmu na Kontrahenta, wstąpi on we wszelkie prawa i obowiązki Wnioskodawcy z tytułu umów najmu z mocy prawa).

W związku z planowaną transakcją następujące składniki majątkowe powiązane z Nieruchomościami nie zostaną nabyte przez Kontrahenta:

 1. wierzytelności i inne prawa majątkowe,
 2. umowa rachunku bankowego oraz środki pieniężne należące do Wnioskodawcy,
 3. należności Wnioskodawcy powstałe do dnia sprzedaży Nieruchomości,
 4. umowy o dostawę mediów,
 5. obsługa prawna Wnioskodawcy,
 6. umowy związane z funkcjonowaniem Wnioskodawcy (wywóz śmieci, usługi ochrony),
 7. księgi rachunkowe i inne dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej Wnioskodawcy,
 8. know-how związany z prowadzeniem działalności gospodarczej polegającej na wynajmie powierzchni,
 9. zobowiązania Wnioskodawcy (również te bezpośrednio związane z Nieruchomością).

Nieruchomości nie są wyodrębnione organizacyjnie w strukturze Wnioskodawcy na bazie statutu, regulaminu lub innego aktu o podobnym charakterze; nie stanowią one także oddziału Wnioskodawcy wyodrębnionego w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Sprzedaż Nieruchomości nie będzie się wiązać z przejściem pracowników Spółki w ramach tzw. przejścia zakładu pracy (art. 23(1) Kodeksu Pracy). Wnioskodawca posiada także inne nieruchomości, które nie będą przedmiotem transakcji.

Dodatkowo Wnioskodawca podkreśla, że intencją Wnioskodawcy oraz Kontrahenta jest objęcie planowaną transakcją składników majątkowych (Nieruchomości), nie zaś całego przedsiębiorstwa Wnioskodawcy, czy też zorganizowanej części takiego przedsiębiorstwa. Wnioskodawca po dokonaniu zbycia pozostanie podmiotem aktywnym gospodarczo, w szczególności będzie miał możliwość podejmowania nowych projektów na bazie posiadanych aktywów.

Cena sprzedawanych Nieruchomości będzie obejmowała łącznie dostawę prawa użytkowania wieczystego Gruntów wraz z Obiektami na nich posadowionymi, tj. bez wyodrębniania z ceny sprzedawanej Nieruchomości ceny sprzedaży poszczególnych Gruntów i Obiektów na nich posadowionych.

Dostawa Obiektów lub ich części korzystająca ze zwolnienia z opodatkowania VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 Ustawy o VAT.

Przed zawarciem umowy przenoszącej własność Nieruchomości, Kontrahent prześle do właściwego dla niego naczelnika urzędu skarbowego oświadczenie o wyborze opodatkowania dostawy tych części Obiektów, które były dotychczas przedmiotem najmu przez okres co najmniej 2 lat. W oświadczeniu, Wnioskodawca i Kontrahent wskażą, że rezygnują ze zwolnienia z podatku od towarów i usług (dalej jako: „VAT”), o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 Ustawy o VAT i wybierają opodatkowanie stawką podstawową VAT dla dostawy tych części Obiektów. Oświadczenie będzie zawierało dane określone w przepisie art. 43 ust. 11 Ustawy o VAT tj. nazwę, adresy oraz numery identyfikacji podatkowej dostawcy (Wnioskodawcy) oraz nabywcy (Kontrahenta), planowaną datę dokonania akcji, oraz adres, pod którym Obiekty są położone.

W uzupełnieniu wniosku z 19 lutego 2016 r. Wnioskodawca wskazał, że:

Część I. Wstęp

Na samym początku Wnioskodawca chciałby wskazać, iż na Gruntach 1, Gruntach 2 oraz Gruntach 3, o których mowa we Wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej zostały posadowione następujące obiekty budowlane (łącznie zwane Obiektami 1, Obiektami 2 oraz Obiektami 3):

 1. budynek opisany w ewidencji środków trwałych Wnioskodawcy jako: „... Budynek 101/0006”,
 2. budynek opisany w ewidencji środków trwałych Wnioskodawcy jako: ... Budynek 101/0008”,
 3. budynek opisany w ewidencji środków trwałych Wnioskodawcy jako: ...Budynek 104/0013”,
 4. budynek opisany w ewidencji środków trwałych Wnioskodawcy jako: ...Budynek 101/0005”,
 5. budynek opisany w ewidencji środków trwałych Wnioskodawcy jako: ...Budynek 101/0007”,
 6. budynek opisany w ewidencji środków trwałych Wnioskodawcy jako: ...Budynek 101/0003”,
 7. budynek opisany w ewidencji środków trwałych Wnioskodawcy jako: ...Budynek 101/0011”,
 8. budynek opisany w ewidencji środków trwałych Wnioskodawcy jako: ...Budynek 101/0034”,
 9. budynek opisany w ewidencji środków trwałych Wnioskodawcy jako: ...Budynek 101/0017”,
 10. budynek opisany w ewidencji środków trwałych Wnioskodawcy jako: ...Budynek 101/0049”,
 11. budynek opisany w ewidencji środków trwałych Wnioskodawcy jako: ...Budynek 101/0033”,
 12. budynek opisany w ewidencji środków trwałych Wnioskodawcy jako: ...Budynek 101/0048”,
 13. budynek opisany w ewidencji środków trwałych Wnioskodawcy jako: ...Budynek 101/0004”,
 14. budynek opisany w ewidencji środków trwałych Wnioskodawcy jako: ... Budynek 101/0002”,
 15. budynek opisany w ewidencji środków trwałych Wnioskodawcy jako: ...Budynek 104/0016”,
 16. budynek opisany w ewidencji środków trwałych Wnioskodawcy jako: ...Budynek 101/0054
 17. budynek opisany w ewidencji środków trwałych Wnioskodawcy jako: ...Budynek 101/0001”,
 18. obiekt budowlany opisany w ewidencji środków trwałych Wnioskodawcy jako: ...Budowla 101/0040”,
 19. budynek opisany w ewidencji środków trwałych Wnioskodawcy jako: ...Budynek 102/0010”,
 20. obiekt budowlany opisany w ewidencji środków trwałych Wnioskodawcy jako: ...Budowla 102/0041”,
 21. budynek opisany w ewidencji środków trwałych Wnioskodawcy jako: ...Budynek 104/0018”,
 22. budynek opisany w ewidencji środków trwałych Wnioskodawcy jako: ...Budynek 104/0014”,
 23. budynek opisany w ewidencji środków trwałych Wnioskodawcy jako: ...Budynek 104/0012”,
 24. budynek opisany w ewidencji środków trwałych Wnioskodawcy jako: ...Budynek 104/0057”,
 25. budynek opisany w ewidencji środków trwałych Wnioskodawcy jako: ...Budynek 104/0015”,
 26. obiekt budowlany opisany w ewidencji środków trwałych Wnioskodawcy jako: ...Budowla 104/0444”,
 27. obiekt budowlany opisany w ewidencji środków trwałych Wnioskodawcy jako: ...Budowla 104/0038”,
 28. obiekt budowlany opisany w ewidencji środków trwałych Wnioskodawcy jako: ...Budowla 104/0039”
 29. obiekt budowlany opisany w ewidencji środków trwałych Wnioskodawcy jako: ...Budowla 104/0198”,
 30. obiekt budowlany opisany w ewidencji środków trwałych Wnioskodawcy jako: ...Budowla 104/0047”,
 31. obiekt budowlany opisany w ewidencji środków trwałych Wnioskodawcy jako: ...Budowla 104/0052”,
 32. obiekt budowlany opisany w ewidencji środków trwałych Wnioskodawcy jako: ...Budowla 104/0443”,
 33. budynek opisany w ewidencji środków trwałych Wnioskodawcy jako: ...Budynek 105/0019”,
 34. budynek opisany w ewidencji środków trwałych Wnioskodawcy jako: ...Budynek 109/0030”,
 35. budynek opisany w ewidencji środków trwałych Wnioskodawcy jako: ...Budynek 109/0032”,
 36. budynek opisany w ewidencji środków trwałych Wnioskodawcy jako: ...Budynek 109/0020”,
 37. budynek opisany w ewidencji środków trwałych Wnioskodawcy jako: ...Budynek 109/0055”,
 38. budynek opisany w ewidencji środków trwałych Wnioskodawcy jako: ...Budynek 110/0021”,
 39. obiekt budowlany opisany w ewidencji środków trwałych Wnioskodawcy jako: ...Budowla 211/0214”,
 40. obiekt budowlany opisany w ewidencji środków trwałych Wnioskodawcy jako: ...Budowla 211/0213”,
 41. obiekt budowlany opisany w ewidencji środków trwałych Wnioskodawcy jako: ...Budowla 211/3061”,
 42. obiekt budowlany opisany w ewidencji środków trwałych Wnioskodawcy jako: ...Budowla 211/0217”,
 43. obiekt budowlany opisany w ewidencji środków trwałych Wnioskodawcy jako: ...Budowla 211/3080”,
 44. obiekt budowlany opisany w ewidencji środków trwałych Wnioskodawcy jako: ...Budowla 211/3081”,
 45. obiekt budowlany opisany w ewidencji środków trwałych Wnioskodawcy jako: ...Budowla 211/0289”,
 46. obiekt budowlany opisany w ewidencji środków trwałych Wnioskodawcy jako: ...Budowla 211/0051”,
 47. obiekt budowlany opisany w ewidencji środków trwałych Wnioskodawcy jako: ...Budowla 211/0050”,
 48. obiekt budowlany opisany w ewidencji środków trwałych Wnioskodawcy jako: ...Budowla 211/3062”,
 49. obiekt budowlany opisany w ewidencji środków trwałych Wnioskodawcy jako ...Budowla 211/0290”,
 50. obiekt budowlany opisany w ewidencji środków trwałych Wnioskodawcy jako: ...Budowla 211/0301”,
 51. obiekt budowlany opisany w ewidencji środków trwałych Wnioskodawcy jako: ...Budowla 211/0282”,
 52. obiekt budowlany opisany w ewidencji środków trwałych Wnioskodawcy jako: ...Budowla 211/0238”,
 53. obiekt budowlany opisany w ewidencji środków trwałych Wnioskodawcy jako: ...Budowla 211/0239”,
 54. obiekt budowlany opisany w ewidencji środków trwałych Wnioskodawcy jako: ...Budowla 211/0240”,
 55. obiekt budowlany opisany w ewidencji środków trwałych Wnioskodawcy jako: ...Budowla 211/0237”,
 56. obiekt budowlany opisany w ewidencji środków trwałych Wnioskodawcy jako: ...Budowla 211/0236”,
 57. obiekt budowlany opisany w ewidencji środków trwałych Wnioskodawcy jako: ...Budowla 211/0291”,
 58. obiekt budowlany opisany w ewidencji środków trwałych Wnioskodawcy jako: ...Budowla 220/0262”,
 59. obiekt budowlany opisany w ewidencji środków trwałych Wnioskodawcy jako: ...Budowla 220/0285”,
 60. obiekt budowlany opisany w ewidencji środków trwałych Wnioskodawcy jako: ...Budowla 220/0305”,
 61. obiekt budowlany opisany w ewidencji środków trwałych Wnioskodawcy jako: ...Budowla 220/0266”,
 62. obiekt budowlany opisany w ewidencji środków trwałych Wnioskodawcy jako: ...Budowla 220/0263”,
 63. obiekt budowlany opisany w ewidencji środków trwałych Wnioskodawcy jako: ...Budowla 220/0280”,
 64. obiekt budowlany opisany w ewidencji środków trwałych Wnioskodawcy jako: ...Budowla 220/0271”,
 65. obiekt budowlany opisany w ewidencji środków trwałych Wnioskodawcy jako: ...Budowla 220/0267”,
 66. obiekt budowlany opisany w ewidencji środków trwałych Wnioskodawcy jako: ...Budowla 220/0264”,
 67. obiekt budowlany opisany w ewidencji środków trwałych Wnioskodawcy jako: ...Budowla 220/0270”,
 68. obiekt budowlany opisany w ewidencji środków trwałych Wnioskodawcy jako: ...Budowla 220/0265”,
 69. obiekt budowlany opisany w ewidencji środków trwałych Wnioskodawcy jako: ...Budowla 220/0288”,
 70. obiekt budowlany opisany w ewidencji środków trwałych Wnioskodawcy jako: ...Budowla 220/0272”,
 71. obiekt budowlany opisany w ewidencji środków trwałych Wnioskodawcy jako: ...Budowla 220/0283”,
 72. obiekt budowlany opisany w ewidencji środków trwałych Wnioskodawcy jako: ...Budowla 223/3082”,
 73. obiekt budowlany opisany w ewidencji środków trwałych Wnioskodawcy jako: ...Budowla 291/0293”,
 74. obiekt budowlany opisany w ewidencji środków trwałych Wnioskodawcy jako: ...Budowla 291/3078”.

Na działce 397/.. zostały posadowione następujące obiekty lub ich części: Budynek 101/0011, Budynek 102/0010, Budowla 104/0444, Budowla 211/3061 oraz Budowla 220/0265.

Działka 397/... wraz z ww. obiektami zwana jest łącznie jako: „Nieruchomość 397/...”.

Na działce 397/... zostały posadowione następujące obiekty lub ich części: Budynek 102/0010, Budowla 211/3061, Budowla 211/0237, Budowla 220/0264 oraz Budowla 220/0265.

Działka 397/... wraz z ww. obiektami zwana jest łącznie jako: „Nieruchomość 397/...”.

Na działce 397/... zostały posadowione następujące obiekty lub ich części: Budynek 102/0010, Budowla 102/0041, Budowla 211/3061, Budowla 211/0240, Budowla 220/0264, Budowla 220/0265 oraz Budowla 291/0293.

Działka 397/... wraz z ww. obiektami zwana jest łącznie jako: „Nieruchomość 397/...”.

Na działce 397/... zostały posadowione następujące obiekty lub ich części: Budynek 104/0057, Budowla 211/0214 oraz Budowla 220/0265.

Działka 397/... wraz z ww. obiektami zwana jest łącznie jako: „Nieruchomość 397/...”.

Na działce 397/... zostały posadowione następujące obiekty lub ich części: Budowla 211/0282, Budowla 220/0285, Budowla 220/0283 oraz Budowla 291/0293.

Działka 397/... wraz z ww. obiektami zwana jest łącznie jako: „Nieruchomość 397/...”.

Na działce 397/... zostały posadowione następujące obiekty lub ich części: Budynek 104/0018, Budowla 104/0047, Budowla 211/3061, Budowla 211/0289, Budowla 211/0051, Budowla 211/0301, Budowla 211/0238, Budowla 220/0280, Budowla 220/0270, Budowla 220/0283, Budowla 291/0293 oraz Budowla 291/3078.

Działka 397/... wraz z ww. obiektami zwana jest łącznie jako: „Nieruchomość 397/...”.

Na działce 397/... zostały posadowione następujące obiekty lub ich części: Budowla 211/0289, Budowla 211/0301, Budowla 211/0238, Budowla 220/0280, Budowla 220/0283 oraz Budowla 291/0293.

Działka 397/... wraz z ww. obiektami zwana jest łącznie jako: „Nieruchomość 397/...”.

Na działce 397/... zostały posadowione następujące obiekty lub ich części: Budynek 104/0057, Budowla 211/0289, Budowla 211/0301, Budowla 220/0262, Budowla 220/0283 oraz Budowla 291/0293.

Działka 397/... wraz z ww. obiektami zwana jest łącznie jako: „Nieruchomość 397/...”.

Na działce 397/... zostały posadowione następujące obiekty lub ich części: Budynek 101/0006, Budynek 101/0008, Budynek 101/0005, Budynek 101/0007, Budynek 101/0011, Budynek 101/0034, Budynek 101/0017, Budynek 101/0048, Budynek 101/0004, Budynek 101/0002, Budynek 101/0054, Budynek 101/0001, Budowla 101/0040, Budynek 104/0018, Budynek 104/0014, Budynek 104/0012, Budynek 104/0057, Budynek 104/0015, Budowla 104/0444, Budowla 104/0038, Budowla 104/0039, Budowla 104/0198, Budowla 104/0052, Budowla 104/0443, Budynek 105/0019, Budynek 109/0030, Budynek 109/0020, Budynek 109/0055, Budowla 211/0214, Budowla 211/0213, Budowla 211/3061, Budowla 211/0217, Budowla 211/3080, Budowla 211/3081, Budowla 211/0289, Budowla 211/0051, Budowla 211/0050, Budowla 211/3062, Budowla 211/0290, Budowla 211/0301, Budowla 211/0282, Budowla 211/0238, Budowla 211/0239, Budowla 211/0240, Budowla 211/0237, Budowla 211/0236, Budowla 211/0291, Budowla 220/0262, Budowla 220/0285, Budowla 220/0305, Budowla 220/0266, Budowla 220/0263, Budowla 220/0280, Budowla 220/0271, Budowla 220/0267, Budowla 220/0264, Budowla 220/0270, Budowla 220/0265, Budowla 220/0288, Budowla 220/0272, Budowla 220/0283, Budowla 220/3082, Budowla 223/3082, Budowla 291/0293 oraz Budowla 291/3078.

Działka 397/... wraz z ww. obiektami zwana jest łącznie jako: „Nieruchomość 397/...”.

Na działce 397/... zostały posadowione następujące obiekty lub ich części: Budowla 211/0289, Budowla 211/0282, Budowla 291/0293.

Działka 397/... wraz z ww. obiektami zwana jest łącznie jako: „Nieruchomość 397/...”.

Na działce 397/... zostały posadowione następujące obiekty lub ich części: Budowla 211/3061, Budowla 211/0301, Budowla 211/0282, Budowla 211/0236 oraz Budowla 291/0293.

Działka 397/... wraz z ww. obiektami zwana jest łącznie jako: „Nieruchomość 397/...”.

Na działce 397/... zostały posadowione następujące obiekty lub ich części: Budynek 101/0049, Budynek 101/0033, Budowla 211/3061 oraz Budowla 211/0282.

Działka 397/... wraz z ww. obiektami zwana jest łącznie jako: „Nieruchomość 397/...”.

Na działce 397/... została posadowiona część Budynku 101/0049.

Działka 397/... wraz z częścią budynku zwana jest łącznie jako: „Nieruchomość 397/...”.

Na działce 397/... zostały posadowione następujące obiekty lub ich części: Budynek 110/0021, Budowla 211/3061, Budowla 211/0289, Budowla 211/0301, Budowla 211/0282, Budowla 211/0236, Budowla 291/0293.

Działka 397/... wraz z ww. obiektami zwana jest łącznie jako: „Nieruchomość 397/...”.

Działka 397/... jest działką niezabudowaną.

Jeżeli budynek lub obiekt budowlany nie został wyszczególniony w odpowiedzi na pytanie III.1.3 w Części II niniejszej odpowiedzi na Wezwanie, należy przyjąć, iż budynek lub obiekt budowlany jest w całości posadowiony na wskazanej działce.

Historia D. Spółka Akcyjna

W dniu 1 kwietnia 1973 r. zostało utworzone Przedsiębiorstwo ... w W., które w dniu 5 grudnia 1990 r. posiadało Nieruchomości w swoim zarządzie.

Stwierdzenie dotychczasowego prawa zarządu osoby prawnej do Nieruchomości wg stanu na dzień 5 grudnia 1990 r. dokonane zostało na podstawie § 4 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 lutego 1998 r. w sprawie przepisów wykonawczych dotyczących uwłaszczania osób prawnych nieruchomościami będącymi dotychczas w ich zarządzie lub użytkowaniu.

Zarządzeniem Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dniem 31 grudnia 1990 r. zostało utworzone przedsiębiorstwo państwowe K. w K., które później zmieniło nazwę na Przedsiębiorstwo ... w K.

Aktem notarialnym z dnia 25 września 1998 r. Przedsiębiorstwo ... w K. zostało przekształcone w jednoosobową spółkę akcyjną, której jedynym akcjonariuszem był Skarb Państwa.

Następnie Wnioskodawca został sprywatyzowany i obecnie pakiet większościowy akcji Wnioskodawcy znajduje się w posiadaniu inwestora prywatnego.

Część II. Uzupełnienie Wniosku.

I.Uzupełnienie Wniosku odnośnie postawionego we Wniosku pytania nr 1:

1.W odpowiedzi na pytanie tut. organu cyt.: „Do których konkretnie działek (proszę wskazać ich numery) i których obiektów na nich posadowionych odnosi się postawione we wniosku pytanie nr 1...” Wnioskodawca odpowiedział, że pytanie nr 1 odnosi się do następujących działek i obiektów:Działki 397/.. oraz posadowionych na niej następujących obiektów: Budynek 101/0011, Budynek 102/0010, Budowla 104/0444 oraz Budowla 220/0265.Działki 397/... oraz posadowionych na niej następujących obiektów: Budynek 102/0010 oraz Budowla 220/0265.Działki 397/... oraz posadowionych na niej następujących obiektów: Budynek 102/0010, Budowla 102/0041 oraz Budowla 220/0265.Działki 397/... oraz posadowionych na niej następujących obiektów: Budynek 104/0057 oraz Budowla 220/0265.Działki 397/... oraz posadowionych na niej następujących obiektów: Budowla 220/0280 oraz Budowla 220/0270.Działki 397/... oraz posadowionej na niej Budowli 220/0280.Działki 397/... oraz posadowionych na niej następujących obiektów: Budynek 104/0057 oraz Budowla 220/0262.Działki 397/... oraz posadowionych na niej następujących obiektów: Budynek 101/0008, Budynek 101/0007, Budynek 101/0003, Budynek 101/0011, Budynek 101/0034, Budynek 101/0017, Budynek 101/0004, Budynek 101/0001, Budowla 101/0040, Budynek 104/0014, Budynek 104/0012, Budynek 104/0057, Budynek 104/0015, Budowla 104/0444, Budowla 104/0039, Budowla 104/0198, Budowla 104/0052, Budowla 104/0443, Budynek 105/0019, Budynek 109/0032, Budynek 109/0020, Budynek 109/0055, Budowla 220/0262, Budowla 220/0305, Budowla 220/0280, Budowla 220/0271, Budowla 220/0270, Budowla 220/0265 oraz Budowla 220/0288.Działki 397/... oraz posadowionych na niej następujących obiektów: Budynek 101/0049 oraz Budynek 101/0033.Działki 397/... oraz posadowionego na niej Budynku 101/0049. Działki 397/... oraz posadowionego na niej Budynku 110/0021.Jeżeli budynek lub obiekt budowlany nie został wyszczególniony w odpowiedzi na pytanie III.1.3 w Części II niniejszej odpowiedzi na Wezwanie, należy przyjąć, iż budynek lub obiekt budowlany jest w całości posadowiony na wskazanej działce.

2.W odpowiedzi na pytanie tut. organu cyt.: „Jakie konkretnie obiekty budowlane (tj. budynki i budowle trwale związane z gruntem) znajdują się na każdej z tych działek...” Wnioskodawca wskazał, że na każdej z działek objętych przedmiotem niniejszego pytania zostały posadowione następujące budynki lub obiekty budowlane:

Na działce 397/... zostały posadowione następujące obiekty lub ich części: Budynek 101/0011, Budynek 102/0010, Budowla 104/0444, Budowla 211/3061 oraz Budowla 220/0265.Na działce 397/... zostały posadowione następujące obiekty lub ich części: Budynek 102/0010, Budowla 211/3061, Budowla 211/0237, Budowla 220/0264 oraz Budowla 220/0265.Na działce 397/... zostały posadowione następujące obiekty lub ich części: Budynek 102/0010, Budowla 102/0041, Budowla 211/3061, Budowla 211/0240, Budowla 220/0264, Budowla 220/0265 oraz Budowla 291/0293.Na działce 397/... zostały posadowione następujące obiekty lub ich części: Budynek 104/0057, Budowla 211/0214 oraz Budowla 220/0265.Na działce 397/... zostały posadowione następujące obiekty lub ich części: Budynek 104/0018, Budowla 104/0047, Budowla 211/3061, Budowla 211/0289, Budowla 211/0051, Budowla 211/0301, Budowla 211/0238, Budowla 220/0280, Budowla 220/0270, Budowla 220/0283, Budowla 291/0293 oraz Budowla 291/3078.Na działce 397/... zostały posadowione następujące obiekty lub ich części: Budowla 211/0289, Budowla 211/0301, Budowla 211/0238, Budowla 220/0280, Budowla 220/0283 oraz Budowla 291/0293.Na działce 397/... zostały posadowione następujące obiekty lub ich części: Budynek 104/0057, Budowla 211/0289, Budowla 211/0301, Budowla 220/0262, Budowla 220/0283 oraz Budowla 291/0293.Na działce 397/... zostały posadowione następujące obiekty lub ich części: Budynek 101/0006, Budynek 101/0008, Budynek 101/0005, Budynek 104/0013, Budynek 104/0016, Budynek 101/0007, Budynek 101/0003, Budynek 101/0011, Budynek 101/0034, Budynek 101/0017, Budynek 101/0048, Budynek 101/0004, Budynek 101/0002, Budynek 101/0054, Budynek 101/0001, Budowla 101/0040, Budynek 104/0018, Budynek 104/0014, Budynek 104/0012, Budynek 104/0057, Budynek 104/0015, Budowla 104/0444, Budowla 104/0038, Budowla 104/0039, Budowla 104/0198, Budowla 104/0052, Budowla 104/0443, Budynek 105/0019, Budynek 109/0030, Budynek 109/0032, Budynek 109/0020, Budynek 109/0055, Budowla 211/0214, Budowla 211/0213, Budowla 211/3061, Budowla 211/0217, Budowla 211/3080, Budowla 211/3081, Budowla 211/0289, Budowla 211/0051, Budowla 211/0050, Budowla 211/3062, Budowla 211/0290, Budowla 211/0301, Budowla 211/0282, Budowla 211/0238, Budowla 211/0239, Budowla 211/0240, Budowla 211/0237, Budowla 211/0236, Budowla 211/0291, Budowla 220/0262, Budowla 220/0285, Budowla 220/0305, Budowla 220/0266, Budowla 220/0263, Budowla 220/0280, Budowla 220/0271, Budowla 220/0267, Budowla 220/0264, Budowla 220/0270, Budowla 220/0265, Budowla 220/0288, Budowla 220/0272, Budowla 220/0283, Budowla 223/3082, Budowla 291/0293 oraz Budowla 291/3078.Na działce 397/... zostały posadowione następujące obiekty lub ich części: Budynek 101/0049, Budynek 101/0033, Budowla 211/3061 oraz Budowla 211/0282.Na działce 397/... została posadowiona część Budynku 101/0049.Na działce 397/... zostały posadowione następujące obiekty lub ich części: Budynek 110/0021, Budowla 211/3061, Budowla 211/0289, Budowla 211/0301, Budowla 211/0282, Budowla 211/0236, Budowla 291/0293.Jeżeli budynek lub obiekt budowlany nie został wyszczególniony w odpowiedzi na pytanie III.1.3 w Części II niniejszej odpowiedzi na Wezwanie, należy przyjąć, iż budynek lub obiekt budowlany jest w całości posadowiony na wskazanej działce.

3.Wszystkie Obiekty są budynkami, budowlami lub też ich częściami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.) oraz budynkami i obiektami inżynierii lądowej i wodnej w rozumieniu Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1316 ze zm.).

 1. Budynek 101/0006 - PKOB 1251
 2. Budynek 101/0008 - PKOB 1251
 3. Budynek 104/0013 - PKOB 1251
 4. Budynek 101/0005 - PKOB 1251
 5. Budynek 101/0007 - PKOB 1251
 6. Budynek 101/0003 - PKOB 1251
 7. Budynek 101/0011 - PKOB 1220
 8. Budynek 101/0034 - PKOB 1251
 9. Budynek 101/0017 - PKOB 1251
 10. Budynek 101/0049 - PKOB 2420
 11. Budynek 101/0033 - PKOB 2420
 12. Budynek 101/0048 - PKOB 1251
 13. Budynek 101/0004 - PKOB 1251
 14. Budynek 101/0002 - PKOB 1251
 15. Budynek 104/0016 - PKOB 1251
 16. Budynek 101/0054 - PKOB 1251
 17. Budynek 101/0001 - PKOB 1251
 18. Budowla 101/0040 - PKOB 1251
 19. Budynek 102/0010 - PKOB: 1242
 20. Budowla 102/0041 - PKOB: 1252
 21. Budynek 104/0018 - PKOB: 1251
 22. Budynek 104/0014 - PKOB: 1251
 23. Budynek 104/0012 - PKOB: 1251
 24. Budynek 104/0057 - PKOB: 2420
 25. Budynek 104/0015 - PKOB: 1252
 26. Budowla 104/0444 - PKOB: 1252
 27. Budowla 104/0038 - PKOB: 1252
 28. Budowla 104/0039 - PKOB: 1252
 29. Budowla 104/0198 - PKOB: 1252
 30. Budowla 104/0047 - PKOB: 1252
 31. Budowla 104/0052 - PKOB: 1252
 32. Budowla 104/0443 - PKOB: 1252
 33. Budynek 105/0019 - PKOB: 1220
 34. Budynek 109/0030 - PKOB: 1220
 35. Budynek 109/0032 - PKOB: 1220
 36. Budynek 109/0020 - PKOB: 1220
 37. Budynek 109/0055 - PKOB: 1220
 38. Budynek 110/0021 - PKOB: 1130
 39. Budowla 211/0214 - PKOB: 2212
 40. Budowla 211/0213 - PKOB: 2212
 41. Budowla 211/3061 - PKOB: 2212
 42. Budowla 211/0217 - PKOB: 2420
 43. Budowla 211/3080 - PKOB: 2420
 44. Budowla 211/3081 - PKOB: 2420
 45. Budowla 211/0289 - PKOB: 2213
 46. Budowla 211/0051 - PKOB: 2214
 47. Budowla 211/0050 - PKOB: 2214
 48. Budowla 211/3062 - PKOB: 2420
 49. Budowla 211/0290 - PKOB: 2212
 50. Budowla 211/0301 - PKOB: 2420
 51. Budowla 211/0282 - PKOB: 2214
 52. Budowla 211/0238 - PKOB: 2212
 53. Budowla 211/0239 - PKOB: 2212
 54. Budowla 211/0240 - PKOB: 2212
 55. Budowla 211/0237 - PKOB: 2212
 56. Budowla 211/0236 - PKOB: 2212
 57. Budowla 211/0291 - PKOB: 2420
 58. Budowla 220/0262 - PKOB: 2112
 59. Budowla 220/0285 - PKOB: 2112
 60. Budowla 220/0305 - PKOB: 2420
 61. Budowla 220/0266 - PKOB: 2420
 62. Budowla 220/0263 - PKOB: 2420
 63. Budowla 220/0280 - PKOB: 2420
 64. Budowla 220/0271 - PKOB: 2420
 65. Budowla 220/0267 - PKOB: 2420
 66. Budowla 220/0264 - PKOB: 2420
 67. Budowla 220/0270 - PKOB: 2420
 68. Budowla 220/0265 - PKOB: 2420
 69. Budowla 220/0288 - PKOB: 2420
 70. Budowla 220/0272 - PKOB: 2420
 71. Budowla 220/0283 - PKOB: 2420
 72. Budowla 223/3082 - PKOB: 2420
 73. Budowla 291/0293 - PKOB: 2420
 74. Budowla 291/3078 - PKOB: 2420

4.W odpowiedzi na pytanie tut. organu cyt.: „Kiedy budynki/budowle zostały wybudowane i oddane do użytkowania... (proszę wskazać odrębnie dla każdego z obiektów)”, Wnioskodawca wskazał:

 1. Budynek 101/0006 został wybudowany i oddany do użytkowania 1 grudnia 1930,
 2. Budynek 101/0008 został wybudowany i oddany do użytkowania 1 grudnia 1950,
 3. Budynek 104/0013 został wybudowany i oddany do użytkowania 1 grudnia 1930,
 4. Budynek 101/0005 został wybudowany i oddany do użytkowania 1 grudnia 1950,
 5. Budynek 101/0007 został wybudowany i oddany do użytkowania 1 grudnia 1930,
 6. Budynek 101/0003 został wybudowany i oddany do użytkowania 1 grudnia 1930,
 7. Budynek 101/0011 został wybudowany i oddany do użytkowania 1 grudnia 1948,
 8. Budynek 101/0034 został wybudowany i oddany do użytkowania 1 września 1965,
 9. Budynek 101/0017 został wybudowany i oddany do użytkowania 1 grudnia 1938,
 10. Budynek 101/0049 został wybudowany i oddany do użytkowania 30 czerwca 1994,
 11. Budynek 101/0033 został wybudowany i oddany do użytkowania 1 grudnia 1961,
 12. Budynek 101/0048 został wybudowany i oddany do użytkowania 30 kwietnia 1994,
 13. Budynek 101/0004 został wybudowany i oddany do użytkowania 1 grudnia 1930,
 14. Budynek 101/0002 został wybudowany i oddany do użytkowania 1 grudnia 1930,
 15. Budynek 104/0016 został wybudowany i oddany do użytkowania 1 grudnia 1930,
 16. Budynek 101/0054 został wybudowany i oddany do użytkowania 31 października 1995,
 17. Budynek 101/0001 został wybudowany i oddany do użytkowania 1 grudnia 1930,
 18. Budowla 101/0040 została wybudowana i oddana do użytkowania 1 czerwca 1988,
 19. Budynek 102/0010 został wybudowany i oddany do użytkowania 1 grudnia 1948,
 20. Budowla 102/0041 została wybudowana i oddana do użytkowania 1 czerwca 1989,
 21. Budynek 104/0018 został wybudowany i oddany do użytkowania 1 grudnia 1949,
 22. Budynek 104/0014 został wybudowany i oddany do użytkowania 1 grudnia 1930,
 23. Budynek 104/0012 został wybudowany i oddany do użytkowania 1 grudnia 1930,
 24. Budynek 104/0057 został wybudowany i oddany do użytkowania 30 grudnia 2002,
 25. Budynek 104/0015 został wybudowany i oddany do użytkowania 1 grudnia 1930,
 26. Budowla 104/0444 została wybudowana i oddana do użytkowania 1 lutego 1991,
 27. Budowla 104/0038 została wybudowana i oddana do użytkowania 1 grudnia 1977,
 28. Budowla 104/0039 została wybudowana i oddana do użytkowania 1 grudnia 1978,
 29. Budowla 104/0198 została wybudowana i oddana do użytkowania 30 czerwca 1994,
 30. Budowla 104/0047 została wybudowana i oddana do użytkowania 1 października 1993,
 31. Budowla 104/0052 została wybudowana i oddana do użytkowania 31 grudnia 1994,
 32. Budowla 104/0443 została wybudowana i oddana do użytkowania 1 marca 1990,
 33. Budynek 105/0019 został wybudowany i oddany do użytkowania 1 grudnia 1930,
 34. Budynek 109/0030 został wybudowany i oddany do użytkowania 1 grudnia 1930,
 35. Budynek 109/0032 został wybudowany i oddany do użytkowania 1 grudnia 1930,
 36. Budynek 109/0020 został wybudowany i oddany do użytkowania 1 grudnia 1930,
 37. Budynek 109/0055 został wybudowany i oddany do użytkowania 31 maja 1996,
 38. Budynek 110/0021 został wybudowany i oddany do użytkowania 1 grudnia 1930,
 39. Budowla 211/0214 została wybudowana i oddana do użytkowania 1 grudnia 1929,
 40. Budowla 211/0213 została wybudowana i oddana do użytkowania 1 grudnia 1929,
 41. Budowla 211/3061 została wybudowana i oddana do użytkowania 1 marca 1991,
 42. Budowla 211/0217 została wybudowana i oddana do użytkowania 1 grudnia 1939,
 43. Budowla 211/3080 została wybudowana i oddana do użytkowania 31 października 1995,
 44. Budowla 211/3081 została wybudowana i oddana do użytkowania 31 października 1995,
 45. Budowla 211/0289 została wybudowana i oddana do użytkowania 1 maja 1968,
 46. Budowla 211/0051 została wybudowana i oddana do użytkowania 30 listopada 1994,
 47. Budowla 211/0050 została wybudowana i oddana do użytkowania 30 listopada 1994,
 48. Budowla 211/3062 została wybudowana i oddana do użytkowania 1 marca 1991,
 49. Budowla 211/0290 została wybudowana i oddana do użytkowania 1 czerwca 1969,
 50. Budowla 211/0301 została wybudowana i oddana do użytkowania 1 grudnia 1979,
 51. Budowla 211/0282 została wybudowana i oddana do użytkowania 1 marca 1965,
 52. Budowla 211/0238 została wybudowana i oddana do użytkowania 1 grudnia 1931,
 53. Budowla 211/0239 została wybudowana i oddana do użytkowania 1 grudnia 1931,
 54. Budowla 211/0240 została wybudowana i oddana do użytkowania 1 grudnia 1949,
 55. Budowla 211/0237 została wybudowana i oddana do użytkowania 1 grudnia 1931,
 56. Budowla 211/0236 została wybudowana i oddana do użytkowania 1 grudnia 1931,
 57. Budowla 211/0291 została wybudowana i oddana do użytkowania 1 października 1971,
 58. Budowla 220/0262 została wybudowana i oddana do użytkowania 1 grudnia 1945,
 59. Budowla 220/0285 została wybudowana i oddana do użytkowania 1 kwietnia 1966,
 60. Budowla 220/0305 została wybudowana i oddana do użytkowania 1 lutego 1983,
 61. Budowla 220/0266 została wybudowana i oddana do użytkowania 1 grudnia 1943,
 62. Budowla 220/0263 została wybudowana i oddana do użytkowania 1 grudnia 1943,
 63. Budowla 220/0280 została wybudowana i oddana do użytkowania 1 grudnia 1943,
 64. Budowla 220/0271 została wybudowana i oddana do użytkowania 1 grudnia 1958,
 65. Budowla 220/0267 została wybudowana i oddana do użytkowania 1 stycznia 1986,
 66. Budowla 220/0264 została wybudowana i oddana do użytkowania 1 grudnia 1946,
 67. Budowla 220/0270 została wybudowana i oddana do użytkowania 1 stycznia 1986,
 68. Budowla 220/0265 została wybudowana i oddana do użytkowania 1 grudnia 1943,
 69. Budowla 220/0288 została wybudowana i oddana do użytkowania 1 kwietnia 1968,
 70. Budowla 220/0272 została wybudowana i oddana do użytkowania 1 grudnia 1956,
 71. Budowla 220/0283 została wybudowana i oddana do użytkowania 1 marca 1965,
 72. Budowla 223/3082 została wybudowana i oddana do użytkowania 31 października 1995,
 73. Budowla 291/0293 została wybudowana i oddana do użytkowania 1 listopada 1972,
 74. Budowla 291/3078 została wybudowana i oddana do użytkowania 31 lipca 1994.

5.W odpowiedzi na pytanie tut. organu cyt.: „W jaki sposób Wnioskodawca wszedł w posiadanie poszczególnych budynków/budowli – czy Wnioskodawca je nabył na podstawie decyzji z 1990 r. czy je wybudował lub nabył w inny sposób niż ww. decyzja... (proszę wskazać odrębnie dla każdego z obiektów)”, Wnioskodawca odpowiedział, że:

Obiekty wybudowane przed dniem 5 grudnia 1990 r., tj. Budynek 101/0006, Budynek 101/0008, Budynek 104/0013, Budynek 101/0005, Budynek 101/0007, Budynek 101/0003, Budynek 101/0011, Budynek 101/0034, Budynek 101/0017, Budynek 101/0033, Budynek 101/0004, Budynek 101/0002, Budynek 104/0016, Budynek 101/0001, Budowla 101/0040, Budynek 102/0010, Budowla 102/0041, Budynek 104/0018, Budynek 104/0014, Budynek 104/0012, Budynek 104/0015, Budowla 104/0038, Budowla 104/0039, Budowla 104/0443, Budynek 105/0019, Budynek 109/0030, Budynek 109/0032, Budynek 109/0020, Budynek 110/0021, Budowla 211/0214, Budowla 211/0213, Budowla 211/0217, Budowla 211/0289, Budowla 211/0290, Budowla 211/0301, Budowla 211/0282, Budowla 211/0238, Budowla 211/0239, Budowla 211/0240, Budowla 211/0237, Budowla 211/0236, Budowla 211/0291, Budowla 220/0262, Budowla 220/0285, Budowla 220/0305, Budowla 220/0266, Budowla 220/0263, Budowla 220/0280, Budowla 220/0271, Budowla 220/0267, Budowla 220/0264, Budowla 220/0270, Budowla 220/0265, Budowla 220/0288, Budowla 220/0272, Budowla 220/0283 oraz Budowla 291/0293 zostały nabyte przez poprzednika prawnego Wnioskodawcy, tj. przez Przedsiębiorstwo... w K. z mocy prawa.Budynek 101/0049, Budynek 101/0048, Budynek 101/0054, Budowla 104/0444, Budowla 104/0198, Budowla 104/0047, Budowla 104/0052, Budynek 109/0055, Budowla 211/3061, Budowla 211/3080, Budowla 211/3081, Budowla 211/0051, Budowla 211/0050, 211/3062, Budowla 223/3082 oraz Budowla 291/3078 zostały wybudowane przez poprzedników prawnych Wnioskodawcy, tj. przez Przedsiębiorstwo ... w W., bądź też przez K. w K.Budynek 104/0057 został wybudowany przez Wnioskodawcę.

6.W odpowiedzi na pytanie tut. organu cyt.: „Czy przy ewentualnej budowie (lub nabyciu innym niż decyzja) przysługiwało Wnioskodawcy prawo do odliczenia podatku naliczonego...”, Wnioskodawca podał, że:Przy budowie Budynku 101/0049, Budynku 101/0048, Budynku 101/0054, Budowli 104/0198, Budowli 104/0047, Budowli 104/0052, Budynku 109/0055, Budowli 211/3080, Budowli 211/3081, Budowli 211/0051, Budowli 211/0050, Budowli 223/3082, Budowli 291/3078 poprzednikom prawnym Wnioskodawcy, tj. Przedsiębiorstwu... w W. lub K. w K. przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego.Przy budowie Budynku 104/0057 przysługiwało Wnioskodawcy prawo do odliczenia podatku naliczonego.W momencie budowy pozostałych Obiektów nie obowiązywała jeszcze ustawa o VAT.

7.W odpowiedzi na pytanie tut. organu cyt.: „Kiedy nastąpiło pierwsze zasiedlenie w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy o VAT... Należy wskazać odrębnie dla każdego budynku i budowli posadowionych na danej działce oraz czy pierwsze zasiedlenie dotyczy całego obiektu czy jego części (jakiej...) i jaka czynność stanowiła to pierwsze zasiedlenie...”, Wnioskodawca podał, że do pierwszego zasiedlenia poszczególnych części Budynków lub Budowli posadowionych na każdej z działek doszło w wyniku zawarcia umów najmu, o których mowa w pkt I.8. W każdym przypadku pierwsze zasiedlenie dotyczyło poszczególnych części Budynków lub Budowli. Data pierwszego zasiedlenia każdej z części Budynków lub Budowli odpowiada dacie zawarcia umów najmu dotyczących każdej z części Budynku lub Budowli, o których mowa w pkt I.8.

8.W odpowiedzi na pytanie tut. organu cyt.: „Jeśli przedmiotowe obiekty były/są przedmiotem umów najmu, dzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, to należy wskazać – odrębnie do każdego obiektu – od kiedy dany obiekt był/jest przedmiotem tych umów oraz czy umowa obejmuje dany obiekt w całości czy w części, jeśli w części to w jakiej oraz czy do momentu sprzedaży upłynie okres krótszy niż 2 lata od oddania w najem/dzierżawę...” Wnioskodawca wskazał, że:

Przedmiotem umów najmu Budynku 101/0001 o powierzchni użytkowej 578 m2 jest część Budynku 101/0001 o powierzchni łącznej 235 m2 . Umowy najmu powierzchni użytkowej Budynku 101/0001 w części dotyczącej 42 m2 zostały zawarte przed dniem 19 lutego 2014 r. a w pozostałej części wynoszącej 193 m2 po 19 lutego 2014 r. Stąd w części dotyczącej 42 m2 upłyną 2 lata od momentu pierwszego zasiedlenia do momentu sprzedaży Budynku 101/0001. Natomiast w pozostałej części umów najmu odnoszących się do 193 m2 Budynku 101/0001 Wnioskodawca nie jest w stanie stwierdzić czy do momentu sprzedaży Budynku 101/0001 upłyną 2 lata od daty pierwszego zasiedlenia, jako że sprzedaż nastąpi nie wcześniej niż 19 lutego 2016 r. (dzień złożenia niniejszej odpowiedzi na Wezwanie) i nie później niż 20 maja 2016 r.Przedmiotem umów najmu Budynku 101/0003 o powierzchni użytkowej 3 320 m2 jest część Budynku 101/0003 o powierzchni łącznej 2095,57 m2 . Umowy najmu powierzchni użytkowej Budynku 101/0003 w części dotyczącej 1 781,57 m2 zostały zawarte przed dniem 19 lutego 2014 r. a w pozostałej części wynoszącej 314 m2 po 19 lutego 2014 r. Stąd w części dotyczącej 1781,57 m2 upłyną 2 lata od momentu pierwszego zasiedlenia do momentu sprzedaży Budynku 101/0003. Natomiast w pozostałej części umów najmu odnoszących się do 314 m2 Budynku 101/0003 Wnioskodawca nie jest w stanie stwierdzić czy do momentu sprzedaży Budynku 101/0003 upłyną 2 lata od daty pierwszego zasiedlenia, jako że sprzedaż nastąpi nie wcześniej niż 19 lutego 2016 r. (dzień złożenia niniejszej odpowiedzi na Wezwanie) i nie później niż 20 maja 2016 r.Przedmiotem umowy najmu Budynku 101/0004 o powierzchni użytkowej 1070 m2 jest część Budynku 101/0004 o powierzchni łącznej 53 m2 . Umowa najmu powierzchni użytkowej Budynku 101/0004 została zawarta przed dniem 19 lutego 2014 r. a do momentu sprzedaży Budynku 101/0004 upłyną 2 lata od daty pierwszego zasiedlenia, jako że sprzedaż nastąpi nie wcześniej niż 19 lutego 2016 r. (dzień złożenia niniejszej odpowiedzi na Wezwanie) i nie później niż 20 maja 2016 r.Przedmiotem umowy najmu Budynku 101/0007 o powierzchni użytkowej 306,9 m2 jest część Budynku 101/0007 o powierzchni łącznej 118 m2 . Umowa najmu powierzchni użytkowej Budynku 101/0007 została zawarta przed dniem przed dniem 19 lutego 2014 r. a do momentu sprzedaży Budynku 101/0007 upłyną 2 lata od daty pierwszego zasiedlenia, jako że sprzedaż nastąpi nie wcześniej niż 19 lutego 2016 r. (dzień złożenia niniejszej odpowiedzi na Wezwanie) i nie później niż 20 maja 2016 r.Przedmiotem umów najmu Budynku 101/0008 o powierzchni użytkowej 183 m2 jest część Budynku 101/0008 o powierzchni łącznej 77 m2 . Umowy najmu powierzchni użytkowej Budynku 101/0008 zostały zawarte przed dniem 19 lutego 2014 r. a do momentu sprzedaży Budynku 101/0008 upłyną 2 lata od daty pierwszego zasiedlenia jako że sprzedaż nastąpi nie wcześniej niż 19 lutego 2016 r. (dzień złożenia niniejszej odpowiedzi na Wezwanie) i nie później niż 20 maja 2016 r.Przedmiotem umów najmu Budynku 101/0011 o powierzchni użytkowej 432 m2 jest część Budynku 101/0011 o powierzchni łącznej 138 m2 . Umowy najmu powierzchni użytkowej Budynku 101/0011 w części dotyczącej 91 m2 zostały zawarte przed dniem 19 lutego 2014 r. a w pozostałej części wynoszącej 47 m2 po 19 lutego 2014 r. Stąd w części dotyczącej 91 m2 upłyną 2 lata od momentu pierwszego zasiedlenia do momentu sprzedaży Budynku 101/0011. Natomiast w pozostałej części umów najmu odnoszących się do 47 m2 Budynku 101/0011 Wnioskodawca nie jest w stanie stwierdzić czy do momentu sprzedaży Budynku 101/0011 upłyną 2 lata od daty pierwszego zasiedlenia, jako że sprzedaż nastąpi nie wcześniej niż 19 lutego 2016 r. (dzień złożenia niniejszej odpowiedzi na Wezwanie) i nie później niż 20 maja 2016 r.
Przedmiotem umów najmu Budynku 101/0017 o powierzchni użytkowej 4900 m2 jest część Budynku 101/0017 o powierzchni łącznej 1577,34 m2 . Umowy najmu powierzchni użytkowej Budynku 101/0017 w części dotyczącej 1297,34 m2 zostały zawarte przed dniem 19 lutego 2014 r. a w pozostałej części wynoszącej 280 m2 po 19 lutego 2014 r. Stąd w części dotyczącej 1297,34 m2 upłyną 2 lata od momentu pierwszego zasiedlenia do momentu sprzedaży Budynku 101/0017. Natomiast w pozostałej części umów najmu odnoszących się do 280 m2 Budynku 101/0017 Wnioskodawca nie jest w stanie stwierdzić czy do momentu sprzedaży Budynku 101/0017 upłyną 2 lata od daty pierwszego zasiedlenia, jako że sprzedaż nastąpi nie wcześniej niż 19 lutego 2016 r. (dzień złożenia niniejszej odpowiedzi na Wezwanie) i nie później niż 20 maja 2016 r.Przedmiotem umowy najmu Budynku 101/0033 o powierzchni użytkowej 65 m2 jest część Budynku 101/0033 o powierzchni łącznej 30,6 m2 . Umowa najmu powierzchni użytkowej Budynku 101/0033 została zawarta przed dniem 19 lutego 2014 r. a do momentu sprzedaży Budynku 101/0033 upłyną 2 lata od daty pierwszego zasiedlenia, jako że sprzedaż nastąpi nie wcześniej niż 19 lutego 2016 r. (dzień złożenia niniejszej odpowiedzi na Wezwanie) i nie później niż 20 maja 2016 r.Przedmiotem umowy najmu Budynku 101/0034 o powierzchni użytkowej 901 m2 jest część Budynku 101/0034 o powierzchni łącznej 893 m2 . Umowa najmu powierzchni użytkowej Budynku 101/0034 została zawarta przed dniem 19 lutego 2014 r. a do momentu sprzedaży Budynku 101/0034 upłyną 2 lata od daty pierwszego zasiedlenia, jako że sprzedaż nastąpi nie wcześniej niż 19 lutego 2016 r. (dzień złożenia niniejszej odpowiedzi na Wezwanie) i nie później niż 20 maja 2016 r.Przedmiotem umów najmu Budowli 101/0040 o powierzchni użytkowej 820 m2 jest część Budowli 101/0040 o powierzchni łącznej 276 m2 . Umowy najmu powierzchni użytkowej Budowli 101/0040 zostały zawarte przed dniem 19 lutego 2014 r. a do momentu sprzedaży Budowli 101/0040 upłyną 2 lata od daty pierwszego zasiedlenia, jako że sprzedaż nastąpi nie wcześniej niż 19 lutego 2016 r. (dzień złożenia niniejszej odpowiedzi na Wezwanie) i nie później niż 20 maja 2016 r.Przedmiotem umów najmu Budynku 102/0010 o powierzchni użytkowej 480 m2 jest część Budynku 102/0010 o powierzchni łącznej 290 m2 . Umowy najmu powierzchni użytkowej Budynku 102/0010 w części dotyczącej 236 m2 zostały zawarte przed dniem 19 lutego 2014 r. a w pozostałej części wynoszącej 54 m2 po 19 lutego 2014 r. Stąd w części dotyczącej 236 m2 upłyną 2 lata od momentu pierwszego zasiedlenia do momentu sprzedaży Budynku 102/0010. Natomiast w pozostałej części umów najmu odnoszących się do 54 m2 Budynku 102/0010 Wnioskodawca nie jest w stanie stwierdzić czy do momentu sprzedaży Budynku 102/0010 upłyną 2 lata od daty pierwszego zasiedlenia, jako że sprzedaż nastąpi nie wcześniej niż 19 lutego 2016 r. (dzień złożenia niniejszej odpowiedzi na Wezwanie) i nie później niż 20 maja 2016 r.Przedmiotem umów najmu Budowli 102/0041 o powierzchni użytkowej 178,8 m2 jest część Budowli 102/0041 o powierzchni łącznej 74 m2 . Umowy najmu powierzchni użytkowej Budowli 102/0041 zostały zawarte przed dniem 19 lutego 2014 r. a do momentu sprzedaży Budowli 102/0041 upłyną 2 lata od daty pierwszego zasiedlenia, jako że sprzedaż nastąpi nie wcześniej niż 19 lutego 2016 r. (dzień złożenia niniejszej odpowiedzi na Wezwanie) i nie później niż 20 maja 2016 r.Przedmiotem umów najmu Budynku 104/0012 o powierzchni użytkowej 398 m2 jest część Budynku 104/0012 o powierzchni łącznej 29 m2 . Umowy najmu powierzchni użytkowej Budynku 104/0012 zostały zawarte przed dniem 19 lutego 2014 r. a do momentu sprzedaży Budynku 104/0012 upłyną 2 lata od daty pierwszego zasiedlenia, jako że sprzedaż nastąpi nie wcześniej niż 19 lutego 2016 r. (dzień złożenia niniejszej odpowiedzi na Wezwanie) i nie później niż 20 maja 2016 r.
Przedmiotem umowy najmu Budynku 104/0014 o powierzchni użytkowej 539 m2 jest część Budynku 104/0014 o powierzchni łącznej 100 m2 . Umowa najmu powierzchni użytkowej Budynku 104/0014 zostały zawarte przed dniem 19 lutego 2014 r. a do momentu sprzedaży Budynku 104/0014 upłyną 2 lata od daty pierwszego zasiedlenia, jako że sprzedaż nastąpi nie wcześniej niż 19 lutego 2016 r. (dzień złożenia niniejszej odpowiedzi na Wezwanie) i nie później niż 20 maja 2016 r.Przedmiotem umowy najmu Budynku 104/0015 o powierzchni użytkowej 2850 m2 jest część Budynku 104/0015 o powierzchni łącznej 10 m2 . Umowa najmu powierzchni użytkowej Budynku 104/0015 została zawarta przed dniem 19 lutego 2014 r. a do momentu sprzedaży Budynku 104/0015 upłyną 2 lata od daty pierwszego zasiedlenia, jako że sprzedaż nastąpi nie wcześniej niż 19 lutego 2016 r. (dzień złożenia niniejszej odpowiedzi na Wezwanie) i nie później niż 20 maja 2016 r.Przedmiotem umów najmu Budynku 104/0018 o powierzchni użytkowej 1632 m2 jest część Budynku 104/0018 o powierzchni łącznej 429 m2 . Umowy najmu powierzchni użytkowej Budynku 104/0018 w części dotyczącej 279 m2 zostały zawarte przed dniem 19 lutego 2014 r. a w pozostałej części wynoszącej 150 m2 po 19 lutego 2014 r. Stąd w części dotyczącej 279 m2 upłyną 2 lata od momentu pierwszego zasiedlenia do momentu sprzedaży Budynku 104/0018. Natomiast w pozostałej części umów najmu odnoszących się do 150 m2 Budynku 104/0018 Wnioskodawca nie jest w stanie stwierdzić czy do momentu sprzedaży Budynku 104/0018 upłyną 2 lata od daty pierwszego zasiedlenia, jako że sprzedaż nastąpi nie wcześniej niż 19 lutego 2016 r. (dzień złożenia niniejszej odpowiedzi na Wezwanie) i nie później niż 20 maja 2016 r.Przedmiotem umowy najmu Budowli 104/0039 o powierzchni użytkowej 2 450 m2 jest część Budowli 104/0039 o powierzchni łącznej 1 650 m2 . Umowa najmu powierzchni użytkowej Budowli 104/0039 została zawarta przed dniem 19 lutego 2013 r. a do momentu sprzedaży Budowli 104/0039 upłyną 2 lata od daty pierwszego zasiedlenia, jako że sprzedaż nastąpi nie wcześniej niż 19 lutego 2016 r. (dzień złożenia niniejszej odpowiedzi na Wezwanie) i nie później niż 20 maja 2016 r.Przedmiotem umów najmu Budowli 104/0052 o powierzchni użytkowej 904 m2 jest część Budowli 104/0052 o powierzchni łącznej 625 m2 . Umowy najmu powierzchni użytkowej Budowli 104/0052 w części dotyczącej 430 m2 zostały zawarte przed dniem 19 lutego 2014 r, a w pozostałej części wynoszącej 195 m2 po 19 lutego 2014 r. Stąd w części dotyczącej 430 m2 upłyną 2 lata od momentu pierwszego zasiedlenia do momentu sprzedaży Budowli 104/0052. Natomiast w pozostałej części umów najmu odnoszących się do 195 m2 Budowli 104/0052 Wnioskodawca nie jest w stanie stwierdzić czy do momentu sprzedaży Budowli 104/0052 upłyną 2 lata od daty pierwszego zasiedlenia, jako że sprzedaż nastąpi nie wcześniej niż 19 lutego 2016 r. (dzień złożenia niniejszej odpowiedzi na Wezwanie) i nie później niż 20 maja 2016 r.Przedmiotem umów najmu Budynku 104/0057 o powierzchni użytkowej 217 m2 jest część Budynku 104/0057 o powierzchni łącznej 171 m2 . Umowy najmu powierzchni użytkowej Budynku 104/0057 zostały zawarte przed dniem 19 lutego 2014 r. a do momentu sprzedaży Budynku 104/0057 upłyną 2 lata od daty pierwszego zasiedlenia, jako że sprzedaż nastąpi nie wcześniej niż 19 lutego 2016 r. (dzień złożenia niniejszej odpowiedzi na Wezwanie) i nie później niż 20 maja 2016 r.Przedmiotem umowy najmu Budowli 104/0198 o powierzchni użytkowej 572,40 m2 jest część Budowli 104/0198 o powierzchni łącznej 540 m2 .
Umowa najmu powierzchni użytkowej Budowli 104/0198 została zawarta przed dniem 19 lutego 2014 r. a do momentu sprzedaży Budowli 104/0198 upłyną 2 lata od daty pierwszego zasiedlenia, jako że sprzedaż nastąpi nie wcześniej niż 19 lutego 2016 r. (dzień złożenia niniejszej odpowiedzi na Wezwanie) i nie później niż 20 maja 2016 r.Przedmiotem umowy najmu Budowli 104/0443 o powierzchni użytkowej 510,34 m2 jest cześć Budowli 104/0443 o powierzchni łącznej 496 m2 . Umowa najmu powierzchni użytkowej Budowli 104/0443 została zawarta przed dniem 19 lutego 2014 r. Stąd w części dotyczącej 100 m2 upłyną 2 lata od momentu pierwszego zasiedlenia do momentu sprzedaży Budowli 104/0443. Natomiast w pozostałej części umów najmu odnoszących się do 496 m2 Budowli 104/0443 Wnioskodawca nie jest w stanie stwierdzić czy do momentu sprzedaży Budowli 104/0444 upłyną 2 lata od daty pierwszego zasiedlenia, jako że sprzedaż nastąpi nie wcześniej niż 19 lutego 2016 r. (dzień złożenia niniejszej odpowiedzi na Wezwanie) i nie później niż 20 maja 2016 r.
Przedmiotem umów najmu Budowli 104/0444 o powierzchni użytkowej 539 m2 jest część Budowli 104/0444 o powierzchni łącznej 150 m2 . Umowy najmu powierzchni użytkowej Budowli 104/0444 w części dotyczącej 100 m2 zostały zawarte przed dniem 19 lutego 2014 r. a w pozostałej części wynoszącej 50 m2 po 19 lutego 2014 r. Stąd w części dotyczącej 100 m2 upłyną 2 lata od momentu pierwszego zasiedlenia do momentu sprzedaży Budowli 104/0444. Natomiast w pozostałej części umów najmu odnoszących się do 50 m2 Budowli 104/0444 Wnioskodawca nie jest w stanie stwierdzić czy do momentu sprzedaży Budowli 104/0444 upłyną 2 lata od daty pierwszego zasiedlenia, jako że sprzedaż nastąpi nie wcześniej niż 19 lutego 2016 r. (dzień złożenia niniejszej odpowiedzi na Wezwanie) i nie później niż 20 maja 2016 r.Przedmiotem umów najmu Budynku 105/0019 o powierzchni użytkowej 692 m2 jest część Budynku 105/0019 o powierzchni łącznej 431,09 m2 . Umowy najmu powierzchni użytkowej Budynku 105/0019 w części dotyczącej 363,09 m2 zostały zawarte przed dniem 19 lutego 2014 r. a w pozostałej części wynoszącej 68 m2 po 19 lutego 2014 r. Stąd w części dotyczącej 363,09 m2 upłyną 2 lata od momentu pierwszego zasiedlenia do momentu sprzedaży Budynku 105/0019. Natomiast w pozostałej części umów najmu odnoszących się do 68 m2 Budynku 105/0019 Wnioskodawca nie jest wstanie stwierdzić czy do momentu sprzedaży Budynku 105/0019 upłyną 2 lata od daty pierwszego zasiedlenia, jako że sprzedaż nastąpi nie wcześniej niż 19 lutego 2016 r. (dzień złożenia niniejszej odpowiedzi na Wezwanie) i nie później niż 20 maja 2016 r.Przedmiotem umów najmu Budynku 109/0020 o powierzchni użytkowej 350 m2 jest część Budynku 109/0020 o powierzchni łącznej 90 m2 . Umowy najmu powierzchni użytkowej Budynku 109/0020 w części dotyczącej 8 m2 zostały zawarte przed dniem 19 lutego 2014 r. a w pozostałej części wynoszącej 82 m2 , po 19 lutego 2014 r. Stąd w części dotyczącej 9 m2 upłyną 2 lata od momentu pierwszego zasiedlenia do momentu sprzedaży Budynku 109/0020. Natomiast w pozostałej części umów najmu odnoszących się do 82 m2 Budynku 109/0020 Wnioskodawca nie jest w stanie stwierdzić czy do momentu sprzedaży Budynku 109/0020 upłyną 2 lata od daty pierwszego zasiedlenia, jako że sprzedaż nastąpi nie wcześniej niż 19 lutego 2016 r. (dzień złożenia niniejszej odpowiedzi na Wezwanie) i nie później niż 20 maja 2016 r.
Przedmiotem umów najmu Budynku 109/0032 o powierzchni użytkowej 382,2 m2 jest część Budynku 109/0032 o powierzchni łącznej 116,2 m2 . Umowy najmu powierzchni użytkowej Budynku 109/0032 w części dotyczącej 51,2 m2 zostały zawarte przed dniem 19 lutego 2014 r. a w pozostałej części wynoszącej 65 m2 po 19 lutego 2014 r. Stąd w części dotyczącej 51,2 m2 upłyną 2 lata od momentu pierwszego zasiedlenia do momentu sprzedaży Budynku 109/0032. Natomiast w pozostałej części umów najmu odnoszących się do 65 m2 Budynku 109/0032 Wnioskodawca nie jest w stanie stwierdzić czy do momentu sprzedaży Budynku 109/0032 upłyną 2 lata od daty pierwszego zasiedlenia, jako że sprzedaż nastąpi nie wcześniej niż 19 lutego 2016 r. (dzień złożenia niniejszej odpowiedzi na Wezwanie) i nie później niż 20 maja 2016 r.Przedmiotem umowy najmu Budynku 109/0055 o powierzchni użytkowej 55 m2 jest część Budynku 109/0055 o powierzchni łącznej 20 m2 . Umowy najmu powierzchni użytkowej Budynku 109/0055 zostały zawarte po dniu 19 lutego 2014 r., więc Wnioskodawca nie jest w stanie stwierdzić czy do momentu sprzedaży Budynku 109/0055 upłyną 2 lata od daty pierwszego zasiedlenia, jako że sprzedaż nastąpi nie wcześniej niż 19 lutego 2016 r. (dzień złożenia niniejszej odpowiedzi na Wezwanie) i nie później niż 20 maja 2016 r.
Przedmiotem umów najmu Budowli 220/0262 o powierzchni użytkowej 14952 m2 jest część Budowli 220/0262 o powierzchni łącznej 30 m2 . Umowy najmu powierzchni użytkowej Budowli 220/0262 zostały zawarte przed dniem 19 lutego 2014 r. a do momentu sprzedaży Budowli 220/0262 upłyną 2 lata od daty pierwszego zasiedlenia, jako że sprzedaż nastąpi nie wcześniej niż 19 lutego 2016 r. (dzień złożenia niniejszej odpowiedzi na Wezwanie) i nie później niż 20 maja 2016 r.Przedmiotem umów najmu Budowli 220/0265 o powierzchni użytkowej 1223 m2 jest część Budowli 220/0265 o powierzchni łącznej 130 m2 . Umowy najmu powierzchni użytkowej Budowli 220/0265 w części dotyczącej 90 m2 zostały zawarte przed dniem 19 lutego 2014 r. a w pozostałej części wynoszącej 40 m2 po 19 lutego 2014 r. Stąd w części dotyczącej 90 m2 upłyną 2 lata od momentu pierwszego zasiedlenia do momentu sprzedaży Budowli 220/0265. Natomiast w pozostałej części umów najmu odnoszących się do 40 m2 Budowli 220/0265 Wnioskodawca nie jest w stanie stwierdzić czy do momentu sprzedaży Budowli 220/0265 upłyną 2 lata od daty pierwszego zasiedlenia, jako że sprzedaż nastąpi nie wcześniej niż 19 lutego 2016 r. (dzień złożenia niniejszej odpowiedzi na Wezwanie) i nie później niż 20 maja 2016 r.Przedmiotem umów najmu Budowli 220/0270 o powierzchni użytkowej 3250 m2 jest część Budowli 220/0270 o powierzchni łącznej 1870 m2 . Umowy najmu powierzchni użytkowej Budowli 220/0270 w części dotyczącej 1270 m2 zostały zawarte przed dniem 19 lutego 2014 r. a w pozostałej części wynoszącej 600 m2 po 19 lutego 2014 r. Stąd w części dotyczącej 1270 m2 upłyną 2 lata od momentu pierwszego zasiedlenia do momentu sprzedaży Budowli 220/0270. Natomiast w pozostałej części umów najmu odnoszących się do 600 m2 Budowli 220/0270 Wnioskodawca nie jest w stanie stwierdzić czy do momentu sprzedaży Budowli 220/0270 upłyną 2 lata od daty pierwszego zasiedlenia, jako że sprzedaż nastąpi nie wcześniej niż 19 lutego 2016 r. (dzień złożenia niniejszej odpowiedzi na Wezwanie) i nie później niż 20 maja 2016 r.
Przedmiotem umów najmu Budowli 220/0271 o powierzchni użytkowej 141 m2 jest część Budowli 220/0271 o powierzchni łącznej 107 m2 . Umowy najmu powierzchni użytkowej Budowli 220/0271 w części dotyczącej 72 m2 zostały zawarte przed dniem 19 lutego 2014 r. a w pozostałej części wynoszącej 35 m2 po 19 lutego 2014 r. Stąd w części dotyczącej 72 m2 upłyną 2 lata od momentu pierwszego zasiedlenia do momentu sprzedaży Budowli 220/0271. Natomiast w pozostałej części umów najmu odnoszących się do 35 m2 Budowli 220/0271 Wnioskodawca nie jest w stanie stwierdzić czy do momentu sprzedaży Budowli 220/0271 upłyną 2 lata od daty pierwszego zasiedlenia, jako że sprzedaż nastąpi nie wcześniej niż 19 lutego 2016 r. (dzień złożenia niniejszej odpowiedzi na Wezwanie) i nie później niż 20 maja 2016 r.Przedmiotem umowy najmu Budowli 220/0280 o powierzchni użytkowej 1810 m2 jest część Budowli 220/0280 o powierzchni łącznej 170 m2 . Umowa najmu powierzchni użytkowej Budowli 220/0280 została zawarta przed dniem 19 lutego 2014 r. a do momentu sprzedaży Budowli 220/0280 upłyną 2 lata od daty pierwszego zasiedlenia, jako że sprzedaż nastąpi nie wcześniej niż 19 lutego 2016 r. (dzień złożenia niniejszej odpowiedzi na Wezwanie) i nie później niż 20 maja 2016 r.
Przedmiotem umów najmu Budowli 220/0288 o powierzchni użytkowej 1612 m2 jest część Budowli 220/0288 o powierzchni łącznej 119 m2 . Umowy najmu powierzchni użytkowej Budowli 220/0288 w części dotyczącej 99 m2 zostały zawarte przed dniem 19 lutego 2014 r. a w pozostałej części wynoszącej 20 m2 po 19 lutego 2014 r. Stąd w części dotyczącej 99 m2 upłyną 2 lata od momentu pierwszego zasiedlenia do momentu sprzedaży Budowli 220/0288. Natomiast w pozostałej części umów najmu odnoszących się do 20 m2 Budowli 220/0288 Wnioskodawca nie jest w stanie stwierdzić czy do momentu sprzedaży Budowli 220/0288 upłyną 2 lata od daty pierwszego zasiedlenia, jako że sprzedaż nastąpi nie wcześniej niż 19 lutego 2016 r. (dzień złożenia niniejszej odpowiedzi na Wezwanie) i nie później niż 20 maja 2016 r.
Przedmiotem umowy najmu Budowli 220/0305 o powierzchni użytkowej 1985 m2 jest część Budowli 220/0305 o powierzchni łącznej 510,5 m2 . Umowa najmu powierzchni użytkowej Budowli 220/0305 została zawarta przed dniem 19 lutego 2014 r. a do momentu sprzedaży Budowli 220/0305 upłyną 2 lata od daty pierwszego zasiedlenia, jako że sprzedaż nastąpi nie wcześniej niż 19 lutego 2016 r. (dzień złożenia niniejszej odpowiedzi na Wezwanie) i nie później niż 20 maja 2016 r.Przedmiotem umowy najmu Budowli 104/0038 o powierzchni użytkowej 1108 m2 jest część Budowli 104/0038 o powierzchni łącznej 100 m2 . Umowy najmu powierzchni użytkowej Budowli 104/0038 zostały zawarte po dniu 19 lutego 2014 r., więc Wnioskodawca nie jest w stanie stwierdzić czy do momentu sprzedaży Budowli 104/0038 upłyną 2 lata od daty pierwszego zasiedlenia, jako że sprzedaż nastąpi nie wcześniej niż 19 lutego 2016 r. (dzień złożenia niniejszej odpowiedzi na Wezwanie) i nie później niż 20 maja 2016 r.
Przedmiotem umowy najmu Budowli 220/0285 o powierzchni użytkowej 1817 m2 jest część Budowli 220/0285 o powierzchni łącznej 90 m2 . Umowy najmu powierzchni użytkowej Budowli 220/0285 zostały zawarte po dniu 19 lutego 2014 r., więc Wnioskodawca nie jest w stanie stwierdzić czy do momentu sprzedaży Budowli 220/0285 upłyną 2 lata od daty pierwszego zasiedlenia, jako że sprzedaż nastąpi nie wcześniej niż 19 lutego 2016 r. (dzień złożenia niniejszej odpowiedzi na Wezwanie) i nie później niż 20 maja 2016 r.

9.W odpowiedzi na pytanie tut. organu cyt.: „Które z obiektów nie były/nie będą przed sprzedażą w całości ani w części przedmiotem umów najmu, dzierżawy lub umów o podobnym charakterze...”, Wnioskodawca wskazał, że przed dokonaniem Transakcji, przedmiotem umów najmu, dzierżawy lub umów o podobnym charakterze w całości, ani w części nie były/nie będą następujące Obiekty: Budynek 101/0006, Budynek 104/0013, Budynek 101/0005, Budynek 101/0048, Budynek 101/0002, Budynek 104/0016, Budynek 101/0054, Budynek 104/0018, Budynek 104/0038, Budynek 104/0047, Budynek 109/0030, Budowla 211/0214, Budowla 211/0213, Budowla 211/3061, Budowla 211/0217, Budowla 211/3080, Budowla 211/3081, Budowla 211/0289, Budowla 211/0051, Budowla 211/0050, Budowla 211/3062, Budowla 211/0290, Budowla 211/0301, Budowla 211/0282, Budowla 211/0238, Budowla 211/0239, Budowla 211/0240, Budowla 211/0237, Budowla 211/0236, Budowla 211/0291, Budowla 220/0285, Budowla 220/0266, Budowla 220/0263, Budowla 220/0267, Budowla 220/0264, Budowla 220/0272, Budowla 220/0283, Budowla 223/3082, Budowla 291/0293 oraz Budowla 291/3078.

10.W odpowiedzi na pytanie tut. organu cyt.: „Czy Wnioskodawca ponosił wydatki na ulepszenie obiektów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, które były równe lub wyższe niż 30% wartości początkowej danego obiektu, jeśli tak to kiedy i czy Wnioskodawcy przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu tych ulepszeń... – należy wskazać odrębnie dla każdego obiektu posadowionego na danej działce mającego być przedmiotem interpretacji” Wnioskodawca odpowiedział, że jedynie w odniesieniu do Budowli 211/0301 Wnioskodawca ponosił wydatki na ulepszenie przekraczające 30% wartości początkowej Budowli 211/0301. Ulepszenie zostało dokonane w roku 2010 i Wnioskodawcy przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu tego ulepszenia.

W odniesieniu do pozostałych Obiektów, Wnioskodawca nie ponosił wydatków na ulepszenie obiektów w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym, które były równe lub wyższe od 30% wartości początkowej każdego z obiektów.

11.Żaden z obiektów nie był wykorzystywany przez Wnioskodawcę wyłącznie do czynności zwolnionych z podatku.

II.Uzupełnienie Wniosku odnośnie pytania 2:

 1. Budynek 110/0021, który jest budynkiem mieszkalnym, jest posadowiony w całości na działce o nr 397/24.
 2. Budynek 110/0021 posiada symbol PKOB 1130.
 3. Budynek 110/0021 został wybudowany i oddany do użytkowania w dniu 1 grudnia 1930 r. przez Dyrekcję P.
 4. Poprzednik prawny Wnioskodawcy, tj. Przedsiębiorstwo ...w W. nabyło z mocy prawa Budynek 110/0021 z dniem 5 grudnia 1990 r.Przy nabyciu Budynku 110/0021 nie obowiązywała ustawa o VAT.W związku z otrzymaniem Budynku 110/0021 w wyniku komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego, Wnioskodawcy również nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.
 5. Wnioskodawca nie ponosił wydatków na ulepszenie Budynku 110/0021 w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym, które wynosiły co najmniej 30% lub były wyższe niż 30% wartości początkowej Budynku 110/0021.
 6. Poszczególne pomieszczenia o łącznej powierzchni ok. 910 m2 znajdujące się w Budynku 110/0021 były przedmiotem najmu. Każdy z najemców miał zapewniony również dostęp do poszczególnych części wspólnych (ok. 375 m2 ). Jedynie jedno z pomieszczeń o powierzchni ok. 85 m2 jest pozostawione do wyłącznej dyspozycji Wnioskodawcy.Poszczególne pomieszczenia były wynajmowane zarówno przez poprzedników prawnych Wnioskodawcy, jak i przez Wnioskodawcę.W oparciu o powyższe należałoby przyjąć, że do pierwszego zasiedlenia części Budynku 110/0021, doszło przed 19 lutego 2014 r., tj. co najmniej na 2 lata przed planowanym terminem przeprowadzenia Transakcji.
 7. Wszystkie lokale użytkowe oraz wszystkie lokale mieszkalne (za wyjątkiem jednego, które jest wykorzystywane na potrzeby własne Wnioskodawcy) są lub były przedmiotem umów najmu zawartych przed dniem 19 lutego 2014 r., tj. były przedmiotem najmu co najmniej na 2 lata przed dokonaniem Transakcji.
 8. Jeden lokal mieszkalny o powierzchni ok. 85 m2 znajdujący się w Budynku 110/0021 nigdy nie był wynajmowany/wydzierżawiany, ani też nie był przedmiotem dostawy podlegającej opodatkowaniu i nigdy nie doszło w odniesieniu do niego do pierwszego zasiedlenia.
 9. Pomiędzy oddaniem w najem poszczególnych lokali mieszkalnych (za wyjątkiem jednego, który jest wykorzystywany na potrzeby własne Wnioskodawcy) oraz lokali użytkowych, a dostawą Budynku 110/0021 upłynie okres dłuższy niż 2 lata.
 10. Budynek 110/0021 był wykorzystywany przez Wnioskodawcę zarówno do wykonywania czynności opodatkowanych (najem lokali użytkowych), jak i do wykonywania czynności zwolnionych z VAT (najem lokali mieszkalnych).

Uzupełnienie Wniosku odnośnie pytania nr 6.

1.W odpowiedzi na pytanie tut. organu cyt.: „Czy część mająca być przedmiotem sprzedaży będzie stanowić w przedsiębiorstwie Wnioskodawcy wyodrębniony finansowo (w tym zobowiązania) zespół składników materialnych i niematerialnych – jeśli tak, to na czym to wyodrębnienie będzie polegało...” Wnioskodawca podał, że część mająca być przedmiotem sprzedaży, tj. w szczególności:

 1. Prawo użytkowania wieczystego Gruntu 1, Gruntu 2 oraz Gruntu 3,
 2. Prawo własności Obiektów,
 3. Prawa Majątkowe
  - nie stanowi u Wnioskodawcy wyodrębnionego finansowo (w tym zobowiązania) zespołu składników materialnych i niematerialnych.

2.W odpowiedzi na pytanie tut. organu cyt.: „Czy część, mająca być przedmiotem sprzedaży, jest wyodrębniona funkcjonalnie, czy samodzielnie realizuje określone zadania gospodarcze i na czym to wyodrębnienie polega...” Wnioskodawca wskazał, że składniki majątkowe Wnioskodawcy, mające być przedmiotem Transakcji nie są wyodrębnione funkcjonalnie w przedsiębiorstwie Wnioskodawcy i nie zostały im przydzielone odrębne zadania gospodarcze.

3.W odpowiedzi na pytanie tut. organu cyt.: „Czy, poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych, możliwe jest/będzie przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do części, która będzie przedmiotem sprzedaży...” Wnioskodawca podał, że nie prowadzi odrębnej ewidencji zdarzeń gospodarczych związanych z Nieruchomością 1, Nieruchomością 2, Nieruchomością 3 oraz Prawami Majątkowymi.Wprawdzie niektóre przychody i koszty oraz należności i zobowiązania dotyczące zbywanych składników majątku (Nieruchomości, Praw Majątkowych) mogą potencjalnie przyporządkowane bezpośrednio do zbywanych składników majątku, gdyż trudno wyobrazić sobie sytuację, w której nie jest możliwe przypisanie np. opłat za użytkowanie wieczyste do zbywanych Nieruchomości (to samo dotyczy osiąganych wpływów z tytułu czynszów najmu), to Wnioskodawca nie prowadzi odrębnej ewidencji tych zdarzeń na własne potrzeby.Wszelkie zobowiązania i należności dotyczące Nieruchomości 1, Nieruchomości 2, Nieruchomości 3 oraz Praw Majątkowych, które powstaną przed dniem dokonania Transakcji, pozostaną u Wnioskodawcy, tj. nie będą one przeniesione na nabywcę.

4.W odpowiedzi na pytanie tut. organu cyt.: „Czy, w oparciu o posiadany zespół składników materialnych i niematerialnych, część ta może stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze – innymi słowy, czy w oparciu o dokonaną sprzedaż możliwe jest prowadzenie działalności gospodarczej... Czy składniki, mające być przedmiotem sprzedaży posiadają potencjalną zdolność do prowadzenia działalności gospodarczej w tym samym zakresie, w którym Wnioskodawca będzie ją prowadził na moment sprzedaży (tj. posiadają zdolność do samodzielnego realizowania zadań gospodarczych)...” Wnioskodawca wskazał, że w oparciu o dokonaną sprzedaż teoretycznie możliwe jest prowadzenie przez nabywcę działalności gospodarczej. Ze względu jednak na brak wyodrębnienia organizacyjnego, finansowego oraz funkcjonalnego składników materialnych oraz przeniesienie na nabywcę jedynie Nieruchomości oraz Praw Majątkowych, bez zasobów ludzkich, należności oraz zobowiązań, w ocenie Wnioskodawcy składniki te nie posiadają potencjalnej zdolności do prowadzenia działalności gospodarczej w tym samym zakresie, w którym Wnioskodawca będzie ją prowadził na moment sprzedaży.Dodatkowo, Kontrahent Wnioskodawcy jest przedsiębiorcą działającym na rynku deweloperskim i intencją Kontrahenta jest po dokonaniu nabycia wyburzenie obiektów znajdujących się na Nieruchomości 1, Nieruchomości 2 oraz Nieruchomości 3 celem przygotowania gruntu pod realizację inwestycji deweloperskich.

5.Wnioskodawca wskazał, iż:

 1. przedmiotem sprzedaży nie będzie oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa) z uwagi na fakt, iż intencją Wnioskodawcy oraz Kontrahenta jest objęcie planowaną transakcją poszczególnych składników majątkowych (Nieruchomości, Praw Majątkowych), nie zaś całego przedsiębiorstwa Wnioskodawcy, czy też zorganizowanej części takiego przedsiębiorstwa,
 2. przedmiotem sprzedaży nie będzie własność ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów oraz innych praw rzeczowych do nieruchomości lub ruchomości indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa) z uwagi na fakt, iż intencją Wnioskodawcy oraz Kontrahenta jest objęcie planowaną transakcją poszczególnych składników majątkowych (Nieruchomości, Praw Majątkowych), nie zaś całego przedsiębiorstwa Wnioskodawcy, czy też zorganizowanej części takiego przedsiębiorstwa,
 3. z uwagi na fakt, iż przedmiotem sprzedaży są Nieruchomości, prawa wynikające z umów najmu dotyczących poszczególnych Nieruchomości zostaną przeniesione z mocy prawa na Kontrahenta; poza prawami wynikającymi z umów najmu Nieruchomości na Kontrahenta nie zostaną przeniesione jakiekolwiek inne prawa wynikające z umów najmu lub dzierżawy pozostałych składników majątku Wnioskodawcy (zarówno ruchomości, jak i nieruchomości) oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości z innych stosunków prawnych z uwagi na fakt, iż intencją Wnioskodawcy oraz Kontrahenta jest objecie planowaną transakcją poszczególnych składników majątkowych (Nieruchomości, Praw Majątkowych), nie zaś całego przedsiębiorstwa Wnioskodawcy, czy też zorganizowanej części takiego przedsiębiorstwa,
 4. przedmiotem sprzedaży nie będą wierzytelności, prawa z papierów wartościowych oraz środki pieniężne z uwagi na fakt, iż intencją Wnioskodawcy oraz Kontrahenta jest objęcie planowaną transakcją poszczególnych składników majątkowych (Nieruchomości, Praw Majątkowych), nie zaś całego przedsiębiorstwa Wnioskodawcy, czy też zorganizowanej części takiego przedsiębiorstwa,
 5. przedmiotem sprzedaży nie będą koncesje, licencje, zezwolenia z uwagi na fakt, iż intencją Wnioskodawcy oraz Kontrahenta jest objęcie planowaną transakcją poszczególnych składników majątkowych (Nieruchomości, Praw Majątkowych), nie zaś całego przedsiębiorstwa Wnioskodawcy, czy też zorganizowanej części takiego przedsiębiorstwa,
 6. przedmiotem sprzedaży nie będą patenty i inne prawa własności przemysłowej z uwagi na fakt, iż intencją Wnioskodawcy oraz Kontrahenta jest objęcie planowaną transakcją poszczególnych składników majątkowych (Nieruchomości, Praw Majątkowych), nie zaś całego przedsiębiorstwa Wnioskodawcy, czy też zorganizowanej części takiego przedsiębiorstwa,
 7. przedmiotem sprzedaży nie będą majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne za wyjątkiem Praw Majątkowych, z uwagi na fakt, iż intencją Wnioskodawcy oraz Kontrahenta jest objecie planowaną transakcją poszczególnych składników majątkowych (Nieruchomości, Praw Majątkowych), nie zaś całego przedsiębiorstwa Wnioskodawcy, czy też zorganizowanej części takiego przedsiębiorstwa,
 8. przedmiotem sprzedaży nie będą tajemnice przedsiębiorstwa, z uwagi na fakt, iż intencją Wnioskodawcy oraz Kontrahenta jest objęcie planowaną transakcją poszczególnych składników majątkowych (Nieruchomości, Praw Majątkowych), nie zaś całego przedsiębiorstwa Wnioskodawcy, czy też zorganizowanej części takiego przedsiębiorstwa.

6.W ocenie Wnioskodawcy, z uwagi na fakt, iż przedmiotem zbycia jest wyłącznie przeniesienie Nieruchomości oraz Praw Majątkowych, nie zaś składników majątkowych wchodzących w skład przedsiębiorstwa Wnioskodawcy takich jak:

 1. wierzytelności i inne prawa majątkowe;
 2. umowa rachunku bankowego oraz środki pieniężne należące do Wnioskodawcy,
 3. należności Wnioskodawcy powstałe do dnia sprzedaży Nieruchomości,
 4. umowy o dostawę mediów,
 5. obsługa prawna Wnioskodawcy,
 6. umowy związane z funkcjonowaniem Wnioskodawcy (wywóz śmieci, usługi ochrony)
 7. księgi rachunkowe i inne dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej polegającej na wynajmie powierzchni,
 8. know-how związany z prowadzeniem działalności gospodarczej polegającej na wynajmie powierzchni,
 9. zobowiązania Wnioskodawcy (również te bezpośrednio związane z Nieruchomością),- oraz z uwagi na fakt, iż tylko i wyłącznie w sytuacji przeniesienia wszystkich składników majątkowych będących własnością Wnioskodawcy można mówić o przeniesieniu przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego, przeniesienie przez Wnioskodawcę Nieruchomości oraz Praw Majątkowych spowoduje, iż składniki te nie posiadają przymiotu przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.).

Zgodnie z treścią wezwania cyt.: „Jeśli któreś ze wskazanych we wniosku geodezyjnie wyodrębnionych działek są działkami niezabudowanymi, to należy wskazać, które to działki (proszę podać ich numery), czy ich dostawa też ma być przedmiotem interpretacji i jeśli tak to należy podać w odniesieniu do każdej z tych działek:

 1. Jakie jest jej przeznaczenie wynikające z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego...
 2. Czy dla danej działki zostały wydane decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, a jeśli tak to jakie przeznaczenie działki z nich wynika...
 3. Czy dana działka była wykorzystywana wyłącznie do czynności zwolnionych od podatku...”

W odpowiedzi Wnioskodawca podał, że jedynie działka 397/... jest działką niezabudowaną. Zasady opodatkowania VAT dla dostawy tejże działki nie są jednak przedmiotem niniejszego wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej. Jedynie pytanie nr 4 dotyczące alokacji Ceny Sprzedaży Nieruchomości 3 pomiędzy dwie działki ma pośredni związek z tą działką. Niemniej jednak ustalenie zasad opodatkowania VAT po alokacji części Ceny Sprzedaży 2 dla dostawy tejże działki jest irrelewantne z punktu widzenia alokacji Ceny Sprzedaży Nieruchomości 3 i nie jest przedmiotem tejże interpretacji.Działka 397/... jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z którym działka 397/... jest przeznaczona pod zabudowę.Działka 397/... nie była wykorzystywana wyłącznie do czynności zwolnionych z podatku VAT.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytania (pytanie nr 1 ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku z 19 lutego 2016 r.):

1.Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy iż dostawa:

 1. części Budynku 101/0011, Budynku 102/0010, Budowli 104/0444, Budowli 211/3061 oraz Budowli 220/0265 posadowionych na działce 397/...,
 2. części Budynku 102/0010 oraz Budowli 220/0265 posadowionych na działce 397/...,
 3. części Budynku 102/0010, Budowli 102/0041 oraz Budowli 220/0265 posadowionych na działce 397/...,
 4. części Budynku 104/0057 oraz Budowli 220/0265 posadowionych na działce 397/...,
 5. części Budowli 220/0280 oraz Budowli 220/0270 posadowionych na działce 397/...,
 6. części Budowli 220/0280 posadowionego na działce 397/...,
 7. części Budynku 104/0057 oraz Budowli 220/0262 posadowionego na działce 397/...,
 8. części Budynku 101/0008, Budynku 101/0007, Budynku 101/0011, Budynku 101/0034, Budynku 101/0017, Budynku 101/0004, Budynku 101/0001, Budowli 101/0040, Budynku 104/0014, Budynku 104/0012, Budynku 104/0057, Budynku 104/0015, Budowli 104/0444, Budowli 104/0039, Budowli 104/0198, Budowli 104/0052, Budowli 104/0443, Budynku 105/0019, Budynku 109/0032, Budynku 109/0020, Budynku 109/0055, Budowli 220/0262, Budowli 220/0305, Budowli 220/0280, Budowli 220/0271, Budowli 220/0270, Budowli 220/0265, Budowli 220/0288 posadowionych na działce 397/...,
 9. części Budynku 101/0049 oraz Budynku 101/0033 posadowionych na działce 397/...,
 10. części Budynku 101/0049 posadowionego na działce 397/...,
 11. części Budynku 110/0021 posadowionego na działce 397/...,

to jest części które zostały wynajęte przez Wnioskodawcę na co najmniej 2 lata przed planowaną datą Transakcji, będą zwolnione z opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, w konsekwencji Wnioskodawca oraz Kontrahent będą mogli zrezygnować ze zwolnienia z opodatkowania VAT dla dostawy tych części Obiektów w przypadku złożenia zgodnego oświadczenia, o którym mowa w art. 43 ust. 10 i 11 ustawy o VAT.

2.Czy dostawa udziału w prawie własności budynku mieszkalnego posiadającego niewyodrębnione lokale użytkowe oraz lokale mieszkalne - a w przypadku gdyby doszło do wyodrębnienia poszczególnych lokali - również wyodrębnionych lokali mieszkalnych, będzie podlegała w całości opodatkowaniu VAT według stawki 8%...

6.Czy odpłatne zbycie Nieruchomości oraz majątkowych praw autorskich do dokumentacji projektowej związanej z Nieruchomościami na rzecz Kontrahenta nie stanowi transakcji zbycia przedsiębiorstwa Wnioskodawcy lub jego zorganizowanej części, a w konsekwencji Wnioskodawca będzie zobowiązany do naliczenia podatku VAT na planowanej dostawie Nieruchomości zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy (stanowisko do pyt. 1 w części sformułowane w uzupełnieniu wniosku z 19 lutego 2016 r.): Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania 1:Zdaniem Wnioskodawcy, dostawa:

 1. części Budynku 101/0011, Budynku 102/0010, Budowli 104/0444, Budowli 211/3061 oraz Budowli 220/0265 posadowionych na działce 397/...,
 2. części Budynku 102/0010 oraz Budowli 220/0265 posadowionych na działce 397/...,
 3. części Budynku 102/0010, Budowli 102/0041 oraz Budowli 220/0265 posadowionych na działce 397/...,
 4. części Budynku 104/0057 oraz Budowli 220/0265 posadowionych na działce 397/...,
 5. części Budowli 220/0280 oraz Budowli 220/0270 posadowionych na działce 397/...,
 6. części Budowli 220/0280 posadowionego na działce 397/...,
 7. części Budynku 104/0057 oraz Budowli 220/0262 posadowionego na działce 397/...,
 8. części Budynku 101/0008, Budynku 101/0007, Budynku 101/0011, Budynku 101/0034, Budynku 101/0017, Budynku 101/0004, Budynku 101/0001, Budowli 101/0040, Budynku 104/0014, Budynku 104/0012, Budynku 104/0057, Budynku 104/0015, Budowli 104/0444, Budowli 104/0039, Budowli 104/0198, Budowli 104/0052, Budowli 104/0443, Budynku 105/0019, Budynku 109/0032, Budynku 109/0020, Budynku 109/0055, Budowli 220/0262, Budowli 220/0305, Budowli 220/0280, Budowli 220/0271, Budowli 220/0270, Budowli 220/0265, Budowli 220/0288 posadowionych na działce 397/...,
 9. części Budynku 101/0049 oraz Budynku 101/0033 posadowionych na działce 397/...,
 10. części Budynku 101/0049 posadowionego na działce 397/...,
 11. części Budynku 110/0021 posadowionego na działce 397/...,

to jest części które zostały wynajęte przez Wnioskodawcę na co najmniej 2 lata przed planowaną datą Transakcji, będą zwolnione z opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, w konsekwencji Wnioskodawca oraz Kontrahent będą mogli zrezygnować ze zwolnienia z opodatkowania VAT dla dostawy tych części Obiektów w przypadku złożenia zgodnego oświadczenia, o którym mowa w art. 43 ust. 10 i 11 ustawy o VAT.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy w zakresie pytania 1:

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów, stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Towarami, w myśl art. 2 pkt 6 ustawy o VAT, są rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Co do zasady, stosownie do art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, stawka podatku wynosi 22% z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Natomiast zgodnie z art. 146a ustawy o VAT, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i ust. 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%. Od powyższej zasady ustawodawca ustanowił szereg wyjątków, a jednym z nich jest zwolnienie od podatku dostawy budynków, budowli lub ich części przewidziane w przepisach art. 43 ust. 1 pkt 10 i pkt 10a ustawy o VAT.

Stosownie do brzmienia art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem, gdy:

 1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Z treści ww. przepisu wynika, że dla ustalenia zasad opodatkowania dostawy budynku, budowli lub ich części kluczowym jest ustalenie, kiedy nastąpiło pierwsze zasiedlenie i jaki upłynął okres od tego momentu.

Zgodnie z art. 2 pkt 14 ustawy o VAT przez pierwsze zasiedlenie rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

 1. wybudowaniu lub
 2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Z powyższego przepisu wynika, że aby można było mówić o pierwszym zasiedleniu, musi dojść do oddania budynków, budowli lub ich części do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, tj. do faktycznej czynności przekazania budynku, budowli lub ich części w wykonaniu dostawy, dzierżawy, najmu, lub innej czynności podlegającej opodatkowaniu.

Przedmiotowa nieruchomość nie musi być faktycznie zamieszkała, lecz winna być przejęta przez nabywcę do użytkowania. Wydanie przedmiotowego obiektu nabywcy (użytkownikowi) winno nastąpić w ramach wykonania przez sprzedającego (wydającego) czynności podlegających opodatkowaniu, a za taką należy rozumieć nie tylko umowę sprzedaży, ale także umowy najmu i dzierżawy podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT. Zatem, należy uznać za pierwsze zasiedlenie moment oddania budynku (budowli) do użytkowania pierwszemu najemcy (dzierżawcy) lub sprzedaż w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, w tym również sprzedaż zwolnioną.

Konkludując, stwierdzić należy, że z powyższych przepisów wynika, iż dostawa nieruchomości, spełniających określone w przepisach warunki, może korzystać ze zwolnienia od podatku VAT. Wykluczenie z tego zwolnienia następuje w sytuacjach, gdy dostawa będzie dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim oraz w sytuacji, gdy od momentu pierwszego zasiedlenia nie minęły co najmniej dwa lata.

W związku z powyższym, mając na uwadze przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe, w stosunku do Spółki należy rozważyć czy w jej przypadku doszło kiedykolwiek do pierwszego zasiedlenia poszczególnych części Obiektów.

Wnioskodawca nabył Nieruchomości na podstawie decyzji administracyjnej mającej oparcie w art. 2 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 29 września 1990 r. o zmianie ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości (Dz. U. Nr 79 poz. 464). Zgodnie z art. 2. ust. 2 cyt. ustawy budynki i inne urządzenia oraz lokale znajdujące się na gruntach, o których mowa w ust. 1, stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność gminy (związku międzygminnego), będących w dniu 5 grudnia 1990 r. w zarządzie państwowych osób prawnych, stają się z tym dniem z mocy prawa własnością tych osób. Nabycie własności przez te osoby następuje odpłatnie, jeżeli obiekty te nie były wybudowane lub nabyte ze środków własnych tych osób lub ich poprzedników prawnych. Niemniej jednak, należy podkreślić, iż nabycia tego nie należy traktować jako dokonanego (bez względu na to czy należy brać przepisy wówczas istniejące, czy też pod kątem czynności opodatkowanych obecnie) w ramach czynności opodatkowanych.

Obecnie ustawa opodatkowuje, dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, za którą rozumie się między innymi przeniesienie prawa do rozporządzania z nakazu organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w imieniu takiego organu lub przeniesienie z mocy prawa własności towarów w zamian za odszkodowanie. W niniejszej sprawie nabycie prawa nastąpiło na mocy decyzji administracyjnej, bez żadnego odszkodowania. Zatem z obecnej ustawy o VAT a także w poprzednio obowiązującej z 1993 r. nie wynika, że nabycie w drodze ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczeniu nieruchomości związane było z czynnościami opodatkowanymi. Skoro więc nie mamy do czynienia z czynnościami opodatkowanymi, nie można uznać, że nabycie nastąpiło w ramach pierwszego zasiedlenia.

Podobny pogląd został wyrażony w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, z dnia 16 kwietnia 2013 r., sygn. ILPP1/443-41/13-3/HW: „Należy podkreślić, iż sformułowanie w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu - dotyczy czynności wymienionych w art. 5 obecnie obowiązującej ustawy i dokonywanych w okresie jej obowiązywania, jak również dokonanej pod rządami ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.). Zatem, nie dotyczy czynności dokonywanych przed dniem 5 lipca 1993 r.

Należy przypomnieć, że pierwsze zasiedlenie ma miejsce w momencie sprzedaży lub oddania budynku (budowli) do użytkowania pierwszemu najemcy (dzierżawcy).

Podkreślenia wymaga również, że art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT odnosi się zarówno do budynków i budowli oraz ich części. Słowo „części” rozumieć należy szeroko, jako każdą część budynku czy też budowli.

Dlatego też, zgodnie z powszechnie akceptowaną interpretacją cytowanych powyżej przepisów ustawy o VAT, możliwe jest, iż pierwszemu zasiedleniu będzie podlegała jedynie część danej nieruchomości, w zakresie w jakim część ta była oddana do użytku w ramach czynności opodatkowanych.

Możliwość zastosowania art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT jedynie do części Obiektu zostało potwierdzone, m.in. w wyroku WSA w Gdańsku z dnia 16 lipca 2014 r., sygn. I SA/Gd 646/14: „Nie można również zakwestionować poglądu organu co do możliwości opodatkowania sprzedaży budynku w części, a w części zwolnienia sprzedaży tego budynku od opodatkowania.

Za czynności podlegające opodatkowaniu należy uznać najem. Zgodnie z przedstawionym stanem faktycznym, poszczególne części Obiektów zostały w części oddane w najem co najmniej 2 lata przed planowaną datą Transakcji. Dlatego też, w odniesieniu do tej części Obiektów będzie miało zastosowanie zwolnienie przewidziane w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT. Dostawa części Obiektów, które nie były dotychczas wynajmowane przez Wnioskodawcę oraz które były wynajmowane przez okres krótszy niż dwa lata nie będzie mogła korzystać ze zwolnienia z opodatkowania VAT wynikającego z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.

Zgodnie z art. 43 ust. 10 ustawy o VAT, podatnik może zrezygnować ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10 i wybrać opodatkowanie dostawy budynków, budowli lub ich części, pod warunkiem że dokonujący dostawy i nabywca budynku, budowli lub ich części:

 1. są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni;
 2. złożą, przed dniem dokonania dostawy tych obiektów właściwemu dla ich nabywcy naczelnikowi urzędu skarbowego, zgodne oświadczenie, że wybierają opodatkowanie dostawy budynków, budowli lub ich części.

W konsekwencji, w sytuacji gdy zwolnienie VAT, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT będzie miało zastosowanie dla dostawy części Obiektów, Wnioskodawca oraz Kontrahent mogą zrezygnować z tego zwolnienia składając oświadczenie, o którym mowa w art. 43 ust. 10 ustawy o VAT.

Podsumowując, dostawa części Obiektów, które zostały wynajęte przez Wnioskodawcę na co najmniej 2 lata przed planowaną datą Transakcji, będzie zwolniona z opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, w konsekwencji Wnioskodawca oraz Kontrahent będą mogli zrezygnować ze zwolnienia z opodatkowania VAT dla dostawy tych części Obiektów w przypadku złożenia zgodnego oświadczenia, o którym mowa w art. 43 ust. 10 i 11 ustawy o VAT.

Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania 2:

Zdaniem Wnioskodawcy, dostawa udziału w prawie własności budynku mieszkalnego posiadającego niewyodrębnione lokale użytkowe oraz lokale mieszkalne – a w przypadku gdyby doszło do wyodrębnienia poszczególnych lokali - również wyodrębnionych lokali mieszkalnych nienabytych przez najemców, będzie podlegała w całości opodatkowaniu VAT według stawki 8%.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy w zakresie pytania 2:

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

W myśl art. 41 ust. 2 ustawy o VAT, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Natomiast stosownie do treści art. 146a ustawy o VAT, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

 1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%;
 2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

Stawkę podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2 ustawy o VAT, stosuje się - w myśl ust. 12 wskazanego artykułu - do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym, zgodnie z ust. 12a tego artykułu, rozumie się obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiekty sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale ex 1264 - wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych, z zastrzeżeniem ust. 12b.

Według art. 2 pkt 12 ustawy o VAT, przez obiekty budownictwa mieszkaniowego rozumie się budynki mieszkalne stałego zamieszkania sklasyfikowane w PKOB w dziale 11.

Zgodnie z art. 41 ust. 12b ustawy o VAT, do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym określonego w ust. 12a nie zalicza się:

 1. budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 m2 ;
 2. lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m2 .

W myśl ust. 12c ww. artykułu, w przypadku budownictwa mieszkaniowego o powierzchni przekraczającej limity określone w ust. 12b stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się tylko do części podstawy opodatkowania odpowiadającej udziałowi powierzchni użytkowej kwalifikującej do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w całkowitej powierzchni użytkowej.

Jak wynika z ww. art. 2 pkt 12 ustawy o VAT poprzez podanie klasyfikacji, ustawodawca odwołuje się do Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych, która stanowi usystematyzowany wykaz obiektów budowlanych. Zatem, dla celów podatku od towarów i usług stosuje się przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz.U. Nr 112, poz. 1316 ze zm.), stanowiącego usystematyzowany wykaz obiektów budowlanych.

Budynki mieszkalne są to obiekty budowlane, których co najmniej połowa całkowitej powierzchni użytkowej jest wykorzystywana do celów mieszkalnych. W przypadku, gdy mniej niż połowa całkowitej powierzchni użytkowej wykorzystywana jest na cele mieszkalne, budynek taki klasyfikowany jest jako niemieszkalny, zgodnie z jego przeznaczeniem. Budynki niemieszkalne są to obiekty budowlane wykorzystywane głównie dla potrzeb niemieszkalnych.

Według podziału obiektów budowlanych na sekcje i działy w PKOB w dziale 11 mieszczą się budynki mieszkalne, natomiast w dziale 12 budynki niemieszkalne.

Dział 11 PKOB obejmuje trzy grupy:

 • budynki mieszkalne jednorodzinne -111;
 • budynki o dwóch mieszkaniach i wielomieszkaniowe -112;
 • budynki zbiorowego zamieszkania - 113.

Stosownie do treści art. 7 ust. 1 i ust. 2 ww. ustawy o własności lokali (Dz.U. z 2000 nr 80 poz. 903 ze zm.), odrębna własność lokalu można ustanowić w drodze umowy, a także jednostronnej czynności prawnej właściciela nieruchomości albo orzeczenia sądu znoszącego współwłasność. Umowa o ustanowieniu odrębnej własności lokalu powinna być dokonana w formie aktu notarialnego; do powstania tej własności niezbędny jest wpis do księgi wieczystej.

Z powyższych przepisów wynika, że odrębną nieruchomość może stanowić samodzielny lokal, a dla powstania odrębnej własności lokali niezbędny jest wpis do księgi wieczystej mający charakter konstytutywny. Bez wpisu do księgi wieczystej odrębna własność lokalu (części budynku) nie może skutecznie powstać. Na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług lokal ten staje się odrębnym od budynku towarem i stanowi samodzielny przedmiot czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem.

Podkreślić należy, że obniżone stawki podatku mają charakter wyjątkowy, zatem powinny mieć zastosowanie do towarów i usług wskazanych wprost przez ustawodawcę w ustawie o podatku od towarów i usług lub w przepisach wykonawczych do tej ustawy. Preferencyjna stawka podatku ma zastosowanie do wskazanych w przepisach czynności dotyczących obiektów budownictwa mieszkaniowego. Decydujące znaczenie ma określenie, co jest przedmiotem sprzedaży, czy podatnik dokonuje dostawy towarów, czy świadczy usługę oraz czy czynność wykonywana przez podatnika mieści się w zakresie czynności wymienionych w art. 41 ust. 12 ustawy (dostawa, budowa, remont, modernizacja, termomodernizacja, przebudowa obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym).

Z uwagi na przedstawiony opis sprawy oraz powołane przepisy prawa należy stwierdzić, że Wnioskodawca będzie mógł zastosować preferencyjną stawkę podatku VAT zgodnie z art. 41 ust. 12 w związku z art. 146a pkt 2 ustawy o VAT do dostawy opisanego we wniosku budynku. Jak wynika z opisu sprawy Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku VAT i jednocześnie właścicielem udziału w prawie własności budynku, w którym znajdują się lokale mieszkalne oraz lokale usługowe, przy czym lokale mieszkalne stanowią ponad połowę powierzchni budynku mieszkalnego. Należy w tej sytuacji stwierdzić, że ww. budynek jest budynkiem mieszkalnym, ponieważ co najmniej połowa jego powierzchni użytkowej jest wykorzystywana do celów mieszkalnych. Ponadto ww. lokale nie zostały wyodrębnione do oddzielnych ksiąg wieczystych, bowiem cała nieruchomość objęta jest jedną księgą wieczystą. Wnioskodawca planuje sprzedaż jednemu nabywcy udziału w prawie własności budynku mieszkalnego bez wyodrębniania poszczególnych lokali mieszkalnych i usługowych, - a w sytuacji gdyby doszło do takiego wyodrębnienia - również wyodrębnionych lokali mieszkalnych, które nie zostały nabyte przez dotychczasowych najemców. Zatem należy stwierdzić, że ponieważ przedmiotem dostawy jest cały budynek mieszkalny objęty jedną księgą wieczystą sklasyfikowany w PKOB w dziale 11 grupie 112 na rzecz jednego nabywcy, to obniżona stawka podatku VAT będzie miała zastosowanie do całości budynku, także do znajdujących się w nim lokali usługowych.

W tym miejscu należy zaznaczyć, że stosownie do art. 41 ust. 12b pkt 2 ustawy o VAT do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym nie zalicza się lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m2 . W sytuacji, gdy powierzchnia lokali mieszkalnych przekroczy ww. limit, obniżoną stawkę podatku stosuje się tylko do części podstawy opodatkowania odpowiadającej udziałowi powierzchni użytkowej kwalifikującej do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w całkowitej powierzchni użytkowej w myśl art. 41 ust. 12c ustawy o VAT. Ponieważ powierzchnia zaprojektowanych lokali mieszkalnych w przedmiotowym budynku mieszkalnym nie przekroczy powierzchni 150 m2 , to Wnioskodawca będzie mógł zastosować stawkę 8% dla sprzedaży ww. budynku.

W konsekwencji, sprzedawany przez Spółkę udział w prawie własności budynku będącego obiektem budownictwa mieszkaniowego zgodnie z art. 2 pkt 12 ustawy o VAT, w ramach którego nie zostały wyodrębnione poszczególne lokale mieszkalne i usługowe, a w sytuacji gdyby doszło do wyodrębnienia niektórych lokali - również dostawa wyodrębnionych lokali mieszkalnych nieprzekraczających powierzchni 150 m2 będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według stawki 8%.

Stanowisko Wnioskodawcy znajduje potwierdzenie w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 1 kwietnia 2015 r., sygn. IPPP2/4512-33/15-2/MT.

Ponadto zdaniem Wnioskodawcy zgodnie z przepisem art. 29a ust. 8 Ustawy o VAT, w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu. Z uwagi na brzmienie przepisu art. 7 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT, przepis ten znajdzie zastosowanie także w przypadku zbycia prawa wieczystego użytkowania gruntu wraz z Obiektami.

Ponieważ przepisy Ustawy o VAT jako towar definiują między innymi rzeczy oraz ich części, za odrębny towar należy uznać najmniejszą część gruntu, która może być w danym momencie przedmiotem dostawy, a więc działkę wyodrębnioną ewidencyjnie. Rzutuje to na wykładnię przepisu art. 29a ust. 8 Ustawy o VAT, który należy rozumieć w ten sposób, iż do podstawy opodatkowania VAT dostawy budynku, budowli lub ich części należy włączyć wartość tej działki gruntu (wyodrębnionej ewidencyjnie) z którą dany obiekt budowlany jest trwale związany. Przepisy Ustawy o VAT nie dają jednak odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób należy ustalić podstawę opodatkowania budynków, budowli lub ich części będących przedmiotem dostawy w sytuacji, w której z jedną działką wyodrębnioną ewidencyjnie związany jest trwale więcej niż jeden obiekt budowlany.

Problemy techniczne związane z rozliczeniem VAT nie powstają w sytuacji, w której dostawa wszystkich budynków i budowli związanych z daną działką gruntu podlega opodatkowaniu według takich samych zasad. Rozliczenia komplikują się jednak wówczas, gdy na tej samej (lub w tej samej - jeśli chodzi o budowle podziemne) działce gruntu znajdują się dwa lub więcej obiektów, do których znajdą zastosowanie różne zasady opodatkowania VAT (np. zwolnienie VAT i stawka VAT), tak jak ma to miejsce w opisanym na wstępie stanie faktycznym.

Ze względu na to, iż przedmiotem transakcji będzie prawo wieczystego użytkowania Gruntu wraz ze związanymi z tym gruntem Obiektami, których sprzedaż podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, jak i których sprzedaż jest zwolniona od tego podatku, to należy przypisać części Gruntu do poszczególnych Obiektów.

Wnioskodawca uważa też, że w sytuacji, gdy przedmiotem dostawy jest Obiekt usytuowany na dwóch lub więcej ewidencyjnie wyodrębnionych działkach, zasadnym jest dzielenie w takiej sytuacji przedmiotu dostawy na poszczególne działki, co znajduje logiczne uzasadnienie, gdyż przedmiotem dostawy są poszczególne działki gruntu, a nie cała nieruchomość, na którą składają się np. dwie lub więcej działek gruntu, na których usytuowany jest budynek lub budowla trwale związany z gruntem.

Analogiczne stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 26 kwietnia 2013 r., sygn. IPPP1/443-163/13-2/MP.

Stanowisko Wnioskodawcy do pytania nr 6:

Zdaniem Wnioskodawcy, odpłatne zbycie Nieruchomości oraz majątkowych praw autorskich do dokumentacji projektowej związanej z Nieruchomościami na rzecz Kontrahenta nie stanowi transakcji zbycia przedsiębiorstwa Wnioskodawcy lub jego zorganizowanej części, a w konsekwencji Wnioskodawca będzie zobowiązany do naliczenia podatku VAT na planowanej dostawie Nieruchomości zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o VAT.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy do pytania 6:

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o VAT opodatkowaniu VAT podlega między innymi odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Art. 2 pkt 6 ustawy o VAT wskazuje, iż towarami są rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii. Z kolei jak stanowi art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

W świetle powyższej definicji towaru, jak również z uwagi na fakt, że planowana transakcja dotycząca sprzedaży rzeczy (Nieruchomości oraz majątkowe prawa autorskie do dokumentacji projektowej związanej z Nieruchomościami) będzie przeprowadzona za wynagrodzeniem, uznać należy, iż mieści się ona w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu VAT, jako odpłatna dostawa towarów.

Zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy o VAT przepisów ustawy nie stosuje się jednak do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Definicja przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części.

Przepisy ustawy o VAT nie definiują pojęcia przedsiębiorstwa. W związku z czym należy odwołać się odpowiednio do przepisów Kodeksu cywilnego, co potwierdza powszechnie stosowana praktyka organów podatkowych oraz sądów administracyjnych.

Zgodnie z art. 55(1) Kodeksu cywilnego, przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej.

Obejmuje ono w szczególności:

 1. znaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa);
 2. własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości;
 3. prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych;
 4. wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne;
 5. koncesje, licencje i zezwolenia;
 6. patenty i inne prawa własności przemysłowej;
 7. majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne;
 8. tajemnice przedsiębiorstwa;
 9. księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Natomiast definicja zorganizowanej części przedsiębiorstwa została sformułowana w przepisach ustawy o VAT. Zgodnie z art. 2 ust. 27e ustawy o VAT, zorganizowana część przedsiębiorstwa definiowana jest jako organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Dokładne ustalenie treści pojęcia „zorganizowana część przedsiębiorstwa” możliwe jest poprzez odwołanie się do orzecznictwa sądów administracyjnych dotyczących tego zagadnienia. Opierając się na najnowszych orzeczeniach w tym zakresie można uznać, iż aby określony zespół składników majątkowych mógł stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa, musi spełniać następujące warunki:

 1. składniki majątkowe muszą być ze sobą funkcjonalnie powiązane, tj. pozostawać we wzajemnych relacjach, takich by można było mówić o nich jako o zespole, a nie o zbiorze przypadkowych elementów, których jedyną cechą wspólną jest własność jednego podmiotu gospodarczego;
 2. zespół składników majątkowych musi się odznaczać pełną odrębnością niezbędną do samodzielnego funkcjonowania w obrocie gospodarczym; organizacyjne i finansowe wyodrębnienie musi przy tym istnieć już w ramach istniejącego przedsiębiorstwa, a nie dopiero kształtować się po przeniesieniu składników na inny podmiot.

Jak zgodnie przyjmują organy podatkowe i sądy administracyjne wydzielenie zorganizowanej części przedsiębiorstwa ma zachodzić na trzech płaszczyznach:

 1. organizacyjnej,
 2. finansowej,
 3. funkcjonalnej.

Wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa występuje w strukturze organizacyjnej podatnika. Ocena ta musi być dokonana według podstawowego kryterium, tj. ustalenia jaką rolę składniki majątkowe i związane z nimi prawa materialne odgrywały w funkcjonowaniu dotychczasowego przedsiębiorstwa (na ile stanowiły wyodrębnioną organizacyjnie i funkcjonalnie całość).Wyodrębnienie finansowe najpełniej realizowane jest w przypadku zakładu lub oddziału osoby prawnej. Nie zmienia to jednak faktu, że wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Zarówno w orzecznictwie, jak i interpretacjach Ministra Finansów podkreśla się również, że warunkiem wyodrębnienia finansowego nie jest samodzielne sporządzanie bilansu przez daną jednostkę wewnętrzną.Wyodrębnienie funkcjonalne definiowane jest natomiast przez wymóg, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa mogła stanowić potencjalnie niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze, których realizacji służy w istniejącym przedsiębiorstwie. Tę ostatnią przesłankę rozumie się zazwyczaj jako potencjalną zdolność zorganizowanej części przedsiębiorstwa do niezależnego działania gospodarczego jako samodzielnego podmiotu gospodarczego i to jeszcze w ramach istniejącego przedsiębiorstwa.

Analiza podatkowa.Z przedstawionego powyżej przez Spółkę zdarzenia przyszłego wynika jednoznacznie, że przedmiotem transakcji będą jedynie składniki majątkowe stanowiące Nieruchomości wraz z umowami najmu oraz majątkowe prawa autorskie do dokumentacji projektowej związanej z Nieruchomościami, a nie przedsiębiorstwo lub zorganizowaną część przedsiębiorstwa Wnioskodawcy. Na potwierdzenie tej tezy Spółka przytacza poniższą argumentację.Po pierwsze, Kontrahent nie nabędzie wszystkich elementów, które zgodnie z przepisami KC tworzą przedsiębiorstwo Wnioskodawcy lub jego zorganizowaną część. W szczególności zaś Spółka nie planuje zbycia następujących elementów składających się na przedsiębiorstwo zgodnie z przepisami KC:

 1. wierzytelności i innych praw majątkowych;
 2. umowy rachunku bankowego oraz środków pieniężnych należących do Wnioskodawcy;
 3. należności Wnioskodawcy powstałych do dnia sprzedaży Nieruchomości;
 4. praw z umów, których Wnioskodawca jest stroną (za wyjątkiem umów najmu, które przejdą na Spółkę z mocy prawa):

-dostawę mediów (prąd, woda, telekomunikacja, internet);
-wywóz śmieci;
-ochrona obiektów;
-obsługa prawna.

 1. ksiąg rachunkowych i innych dokumentów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej Wnioskodawcy;
 2. know-how związany z prowadzeniem działalności gospodarczej polegającej na wynajmie powierzchni;
 3. zobowiązań Wnioskodawcy (również tych bezpośrednio związanych z Nieruchomością).Sprzedaż Nieruchomości oraz majątkowych praw autorskich do dokumentacji projektowej związanej z Nieruchomościami nie będzie wiązała się również z przejściem pracowników Spółki w ramach tzw. przejścia zakładu pracy na Kontrahenta.

Po drugie, należy podkreślić, że z perspektywy Spółki przedmiotem transakcji będą tylko pojedyncze składniki majątkowe w postaci Nieruchomości oraz majątkowych praw autorskich do dokumentacji projektowej związanych z Nieruchomością. Jakkolwiek bowiem mamy tu do czynienia ze zbyciem więcej niż jednego składnika majątkowego - składników majątkowych (praw użytkowania wieczystego działek Gruntów oraz Obiektów znajdujących się na tych Gruntach, jak również majątkowych praw autorskich związanych z dokumentacją projektową Nieruchomości) (przy czym należy podkreślić, że wszystkie składniki objęte Transakcją pozostają we wzajemnej ścisłej relacji, tzn. ich nie przenoszenie w ramach transakcji byłoby nieracjonalne i nieuzasadnione gospodarczo) - to z całą pewnością nie można mówić o wyodrębnionym organizacyjnie i finansowo zespole składników materialnych i niematerialnych. W szczególności zaś zbywana Nieruchomość nie może „stanowić niezależnego przedsiębiorstwa samodzielnie realizującego te zadania”. Wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana cześć przedsiębiorstwa ma swoje miejsce w strukturze organizacyjnej podatnika jako dział, wydział, oddział itp. a samo wyodrębnienie zostało dokonane na bazie statutu, regulaminu lub innego wewnętrznego aktu.W tym zakresie warto odwołać się do poglądu wyrażonego w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 18 marca 2015 r., sygn. IPPP1/4512-96/15-2/MP, zgodnie z którym „wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że:

 1. zorganizowana część przedsiębiorstwa ma swoje miejsce w istniejącej strukturze organizacyjnej podatnika jako dział, wydział, oddział, zakład (potwierdzone w zatwierdzonej strukturze organizacyjnej w formie wewnętrznego aktu prawnego),
 2. wzajemne powiązanie składników wskazuje na istnienie zależności pomiędzy tymi składnikami (dopiero ich wspólne działanie prowadzi do realizacji określonej kategorii zadań gospodarczych),
 3. wyodrębnioną strukturą organizacyjną kieruje: kierownik, dyrektor, któremu podlegają pracownicy zatrudnieni w tej komórce organizacyjnej.”

Odnosząc się do powyżej wskazanych przesłanek należy zauważyć, że nie zostało dokonane ani formalne wyodrębnienie zbywanych składników (na bazie jakiegokolwiek dokumentu) ani faktyczne (objawiającego się w praktycznym podziale aktywów w przedsiębiorstwie służących do wykonywania określonych zadań i przypisanych do poszczególnych zespołu składników majątkowych). W rezultacie, Nieruchomość wraz z innymi aktywami nie będzie stanowić w strukturze Wnioskodawcy odrębnego wydziału, oddziału lub zakładu, ani też praktyka funkcjonowania Wnioskodawcy nie wskazuje, żeby system powiązań pomiędzy poszczególnymi składnikami majątku pozwolił na wykształcenie się zespołu aktywów (w skład którego wchodziłyby Nieruchomości), jako zorganizowana część pod odrębnym przewodnictwem.Konsekwentnie, brak odrębności organizacyjnej stoi na przeszkodzie przypisaniu jakichkolwiek przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do „wyodrębnionego” zestawu składników majątkowych, co potwierdza również brak wyodrębnienia finansowego Nieruchomości w ramach przedsiębiorstwa Spółki.Spółka w tym miejscu podkreśla, że z punktu widzenia przepisów podatkowych istotne jest, czy dany zbiór składników majątkowych ma charakter przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części z punktu widzenia zbywcy, na moment dokonania transakcji. Jak już podkreślano, dla Wnioskodawcy przedmiotem transakcji nie jest przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część. O przedsiębiorstwie lub jego zorganizowanej części mogłaby być mowa dopiero wtedy, gdyby wraz ze zbywanymi Nieruchomościami oraz majątkowymi prawami autorskimi do dokumentacji projektowej związanej z Nieruchomością zbyto dodatkowe elementy organizacyjne i majątkowe (m.in. umowy o dostarczenie mediów itp.). Jak stwierdził bowiem Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 17 października 2000 r., „Ocena, czy doszło do nabycia przedsiębiorstwa jest więc możliwa in concreto, a miarodajne jest ustalenie, czy nabyto minimum środków, bez których kontynuowanie przez nabywcę działalności gospodarczej realizowanej przed zbyciem nie jest możliwe. Dlatego też zbycie przedsiębiorstwa powinno obejmować co najmniej te składniki, które determinują funkcje spełniane przez przedsiębiorstwo” (sygn. I CKN 850/98, cytowany wielokrotnie w orzeczeniach sądów administracyjnych, np. wyrok WSA w Warszawie z dnia 6 października 2009 r., sygn. III SA/Wa 368/09).Jak już podkreślano powyżej, z perspektywy Wnioskodawcy przedmiotem zbycia nie będzie przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, ponieważ przedmiotem transakcji nie będą składniki bezwzględnie niezbędne do prowadzenia przedsiębiorstwa Wnioskodawcy (m.in. w postaci umów z dostawcami mediów i innych umów niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej Wnioskodawcy). Dopiero bowiem funkcjonalnie połączony zespół tych wszystkich elementów pozwala na samodzielne prowadzenie przedsiębiorstwa.Spółka stoi na stanowisku, iż aby przy prowadzeniu działalności gospodarczej polegającej na wynajmowaniu Nieruchomości można było mówić o przedsiębiorstwie lub jego zorganizowanej części i zachowaniu funkcjonalnych związków pomiędzy poszczególnymi jego składnikami, niezbędne jest, aby dana Nieruchomość była wyposażona w dodatkowe elementy składowe, umożliwiające m.in. zarządzanie tą Nieruchomością czy też zapewnienie jej zaopatrzenia w stosowne media, a także posiadanie odpowiedniej wiedzy fachowej.Z kolei organizacja pozostałych, jakże istotnych w tego typu działalności gospodarczej, aspektów związanych z wynajmem Nieruchomości, takich jak zarządzanie Nieruchomością, pozostanie w gestii Kontrahenta, gdyż stosowne umowy nie będą przedmiotem zbycia/cesji. Niemożliwe jest prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na wynajmie powierzchni użytkowej Obiektów bez zapewnienia najemcom dostaw mediów, czy też bez zarządzania nieruchomością. Z tego powodu należy uznać, że Kontrahent nabywa składnik majątkowy w postaci Nieruchomości, która dopiero po dokonaniu przez Kontrahenta określonych działań organizacyjnych mogłaby stać się przedsiębiorstwem lub zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa Kontrahenta. Skoro, jak wskazano powyżej, działalność operacyjna prowadzona jest poprzez podmioty zewnętrzne lub we własnym zakresie przez Wnioskodawcę, brak cesji odpowiednich umów, jak również brak przeniesienia pracowników zajmujących się zarządem Nieruchomościami w ramach działalności gospodarczej Wnioskodawcy, wyklucza funkcjonowanie zbywanej masy majątkowej w charakterze przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części.
Nie ulega również wątpliwości, iż prowadzenie przedsiębiorstwa wymaga zapewnienia co najmniej obsługi administracyjno-księgowej. W opisywanym zdarzeniu przyszłym wszelkie obowiązki organizacyjne w tym zakresie będą spoczywać na Kontrahencie, jako że sprzedaży Nieruchomości oraz majątkowych praw autorskich do dokumentacji projektowej związanej z Nieruchomościami nie będzie towarzyszyć zbycie/przeniesienie ksiąg i dokumentów związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa Wnioskodawcy (np. systemu prowadzenia rozliczeń księgowych i podatkowych). Po trzecie, mimo znacznej wartości nabywanych składników majątkowych, w opinii Wnioskodawcy nie ma uzasadnienia twierdzenie, że transfer tych składników mógłby stanowić podstawę do uznania danej transakcji za transfer przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części wyłącznie ze względu na charakteryzowanie się przez te elementy znaczną wartością. Dla celów spełnienia przesłanek definicji przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części nie jest bowiem istotna wartość przenoszonych składników majątkowych, lecz ich wzajemne, funkcjonalno-organizacyjne, powiązania.

Stanowisko powyższe świadczące o tym, iż sprzedaż Nieruchomości wraz z zawartymi umowami najmu nie stanowi podstawy do uznania, że dostawa Nieruchomości stanowi dostawę przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, znajduje potwierdzenie w następujących interpretacjach indywidualnych:

 1. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 18 marca 2015 r., sygn. IPPP1/4512-96/15-2/MP,
 2. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 6 października 2014 r., sygn. ITPP2/443-929/14/PS,
 3. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 14 kwietnia 2013 r., sygn. IPPP1/443-133/13-4/MP,
 4. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 6 listopada 2012 r., sygn. IPPP1/443-905/12-2/AS;
 5. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 12 lipca 2012 r., sygn. IPPP2/443-381/12-2/AK,
 6. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 21 listopada 2011 r., sygn. ILPP1/443-1108/11-5/AW.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za:

- prawidłowe w zakresie zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT sprzedaży części budynków i budowli posadowionych na działkach nr 397/..., 397/..., 397/..., 397/..., 397/..., 397/..., 397/..., 397/..., 397/... i udziału w prawie własności części budynku posadowionego na działce 397/..., które zostały wynajęte przez Wnioskodawcę i pomiędzy ich wynajmem a sprzedażą nie upłynie okres krótszy niż 2 lata oraz w zakresie możliwości rezygnacji ze zwolnienia od podatku dostawy tych części obiektów w przypadku złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 43 ust. 10 i 11 ustawy o VAT,
- nieprawidłowe w zakresie opodatkowania w całości 8% podatkiem VAT sprzedaży udziału w prawie wieczystego użytkowania działki nr 397/... zabudowanej budynkiem,
- nieprawidłowe w zakresie opodatkowania 8% stawką podatku VAT dostawy wyodrębnionych w budynku lokali mieszkalnych,
- prawidłowe w zakresie określenia podstawy opodatkowania dostawy prawa wieczystego użytkowania zabudowanych działek gruntu,
- prawidłowe w zakresie określenia podstawy opodatkowania budynków i budowli posadowionych na więcej niż jednej działce objętej prawem wieczystego użytkowania gruntu,
- prawidłowe w zakresie określenia czy odpłatne zbycie Nieruchomości oraz majątkowych praw autorskich do dokumentacji projektowej związanej z Nieruchomościami na rzecz Kontrahenta nie stanowi transakcji zbycia przedsiębiorstwa Wnioskodawcy lub jego zorganizowanej części, a w konsekwencji Wnioskodawca będzie zobowiązany do naliczenia podatku VAT na planowanej dostawie Nieruchomości zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o VAT.

Na wstępie należy zaznaczyć, że z uwagi na ścisłe powiązanie ze sobą tematyki poruszanej we wniosku, tut. organ postanowił ująć kwestie dotyczące zdarzeń przyszłych w jednej interpretacji indywidualnej.
Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.
Stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy o VAT przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel w tym również:

 1. przeniesienie z nakazu organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w imieniu takiego organu lub przeniesienie z mocy prawa prawa własności towarów w zamian za odszkodowanie;
 2. wydanie towarów na podstawie umowy dzierżawy, najmu, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze zawartej na czas określony lub umowy sprzedaży na warunkach odroczonej płatności, jeżeli umowa przewiduje, że w następstwie normalnych zdarzeń przewidzianych tą umową lub z chwilą zapłaty ostatniej raty prawo własności zostanie przeniesione;
 3. wydanie towarów na podstawie umowy komisu: między komitentem a komisantem, jak również wydanie towarów przez komisanta osobie trzeciej;
 4. wydanie towarów komitentowi przez komisanta na podstawie umowy komisu, jeżeli komisant zobowiązany był do nabycia rzeczy na rachunek komitenta;
 5. ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu oraz przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, a także ustanowienie na rzecz członka spółdzielni mieszkaniowej odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu oraz przeniesienie na rzecz członka spółdzielni własności lokalu lub własności domu jednorodzinnego;
 6. oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste;
 7. zbycie praw, o których mowa w pkt 5 i 6.

W myśl art. 2 pkt 6 ustawy o VAT przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.
W świetle przedstawionych wyżej przepisów grunt (prawo wieczystego użytkowania gruntu), budynki oraz budowle spełniają definicję towaru wynikającą z art. 2 pkt 6 ustawy o VAT, a ich sprzedaż stanowi dostawę towarów zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o VAT.
Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o VAT stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.
Stosownie do art. 146a pkt 1 i 2 ustawy o VAT, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.
Jednakże zarówno w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług, jak i w przepisach wykonawczych do niej przewidziano możliwość zastosowania zwolnień od podatku.Zakres i zasady zwolnienia od podatku od towarów i usług dostawy towarów lub świadczenia usług zostały określone między innymi w art. 43 ustawy o VAT.
Stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

 1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

W świetle wyżej przytoczonego przepisu, kluczowym dla ustalenia zasad opodatkowania dostawy budynku, budowli lub ich części jest ustalenie, kiedy nastąpiło jego pierwsze zasiedlenie i jaki upłynął okres od tego momentu.Na podstawie art. 2 pkt 14 ustawy o VAT przez pierwsze zasiedlenie rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

 1. wybudowaniu lub
 2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Z ustawowej definicji „pierwszego zasiedlenia” wynika, że pod tym pojęciem należy rozumieć: oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części po wybudowaniu lub ulepszeniu, wynoszącym co najmniej 30% wartości początkowej.
Co istotne, oddanie do użytkowania powinno nastąpić w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu, a za takie można rozumieć m.in. objęcie we władanie budynku, budowli lub ich części przez pierwszego nabywcę lub pierwszego użytkownika. Przedmiotowa nieruchomość nie musi być faktycznie zamieszkała czy użytkowana, lecz winna być przejęta przez nabywcę do użytkowania. Wydanie przedmiotowego obiektu nabywcy winno nastąpić w ramach wykonania przez dokonującego dostawy czynności podlegających opodatkowaniu.
Jeżeli zatem podatnik wybuduje obiekt lub go zmodernizuje, przy czym nakłady na ulepszenie przekraczają 30% jego wartości początkowej, a następnie obiekt ten (lub ulepszenie) zostanie oddany do użytkowania (wprowadzony do ewidencji środków trwałych), nie oznacza to, że został on zasiedlony. Oddanie do użytkowania nie nastąpiło bowiem w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu. Pierwsze zasiedlenie będzie miało miejsce wówczas, gdy wybudowany lub zmodernizowany obiekt zostanie sprzedany lub np. oddany w najem lub dzierżawę - bowiem zarówno sprzedaż, najem, jak i dzierżawa są czynnościami podlegającymi opodatkowaniu.
Z cytowanych wyżej przepisów wynika, że dostawa nieruchomości spełniających określone w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT warunki, może korzystać ze zwolnienia od podatku VAT. Wykluczenie z tego zwolnienia następuje w sytuacji, gdy dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim oraz w sytuacji, gdy od momentu pierwszego zasiedlenia do dostawy upłynął okres krótszy niż 2 lata. W tym miejscu należy zauważyć, że w przypadku nieruchomości niespełniających przesłanek do zwolnienia od podatku na podstawie powołanego wyżej przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, ustawodawca umożliwia podatnikom - po spełnieniu określonych warunków - skorzystanie ze zwolnienia wskazanego w pkt 10a tego przepisu.
W myśl art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem że:

 1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
 2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Zgodnie z art. 43 ust. 7a ustawy o VAT warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10a lit. b, nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.
Dokonując analizy powyższych przepisów stwierdzić należy, że jeżeli dostawa budynków, budowli lub ich części będzie mogła korzystać ze zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, wówczas badanie przesłanek wynikających z przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10a stanie się bezzasadne.
Zgodnie z art. 43 ust. 10 ustawy o VAT, podatnik może zrezygnować ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10, i wybrać opodatkowanie dostawy budynków, budowli lub ich części, pod warunkiem że dokonujący dostawy i nabywca budynku, budowli lub ich części:

 1. są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni;
 2. złożą, przed dniem dokonania dostawy tych obiektów właściwemu dla ich nabywcy naczelnikowi urzędu skarbowego, zgodne oświadczenie, że wybierają opodatkowanie dostawy budynku, budowli lub ich części.

W myśl art. 43 ust. 11 ww. ustawy o VAT, oświadczenie, o którym mowa w ust. 10 pkt 2, musi również zawierać:

 1. imiona i nazwiska lub nazwę, adresy oraz numery identyfikacji podatkowej dokonującego dostawy oraz nabywcy;
 2. planowaną datę zawarcia umowy dostawy budynku, budowli lub ich części;
 3. adres budynku, budowli lub ich części.

Na mocy art. 29a ust. 8 ustawy o VAT w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.
Z powyższego jednoznacznie wynika, że co do zasady, grunt (prawo wieczystego użytkowania gruntu) będący przedmiotem sprzedaży podlega opodatkowaniu według takiej stawki podatku od towarów i usług, jaką opodatkowane są budynki i budowle na nim posadowione. Oznacza to, że w sytuacji, gdy budynki, budowle lub ich części korzystają ze zwolnienia od podatku VAT, również sprzedaż gruntu korzysta ze zwolnienia od podatku.
W tym miejscu należy również zwrócić uwagę na uregulowania zawarte w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm.).Zgodnie z art. 3 pkt 1, pkt 2, pkt 2a, pkt 3 oraz pkt 3a ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, ilekroć w ustawie jest mowa o:

1.obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć budynek, budowlę bądź obiekt małej architektury, wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych;2.budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;
2a.budynku mieszkalnym jednorodzinnym - należy przez to rozumieć budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku;
3.budowli - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem tablice reklamowe i urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni wiatrowych, elektrowni jądrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową;
3a.obiekcie liniowym - należy przez to rozumieć obiekt budowlany, którego charakterystycznym parametrem jest długość, w szczególności droga wraz ze zjazdami, linia kolejowa, wodociąg, kanał, gazociąg, ciepłociąg, rurociąg, linia i trakcja elektroenergetyczna, linia kablowa nadziemna i umieszczona bezpośrednio w ziemi, podziemna, wał przeciwpowodziowy oraz kanalizacja kablowa, przy czym kable w niej zainstalowane nie stanowią obiektu budowlanego lub jego części ani urządzenia budowlanego.

Ustawa o podatku od towarów i usług, poprzez podanie klasyfikacji odwołuje się do Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych, która stanowi usystematyzowany wykaz obiektów budowlanych. Zatem dla celów podatku VAT stosuje się przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz.U. Nr 112, poz. 1316 ze zm.), stanowiącej usystematyzowany wykaz obiektów budowlanych. W PKOB obiekty budowlane grupowane są w dwóch sekcjach: „Budynki” i „Obiekty inżynierii lądowej i wodnej”. Zgodnie z objaśnieniami zawartymi w PKOB obiektami inżynierii lądowej i wodnej są wszystkie obiekty budowlane nieklasyfikowane jako budynki. Należy mieć na uwadze, że Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych obejmuje obiekty budowlane, przez które rozumie się konstrukcje połączone z gruntem w sposób trwały, wykonane z materiałów budowlanych i elementów składowych, będące wynikiem prac budowlanych.
Z powyższego wynika, że opisane we wniosku obiekty mające być przedmiotem sprzedaży stanowią – jak wskazał Wnioskodawca w opisie zdarzenia przyszłego – budynki i budowle w rozumieniu wyżej cyt. ustawy Prawo budowlane trwale z gruntem związane oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej. Tym samym w przedmiotowej sprawie zastosowanie znajdą cyt. przepisy art. 43 i art. 2 pkt 14 ustawy o VAT.
Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca zamierza dokonać sprzedaży prawa wieczystego użytkowania działek gruntu oznaczonych numerami 397/..., 397/..., 397/..., 397/..., 397/..., 397/..., 397/..., 397/..., 397/..., 397/..., 397/... zabudowanych budynkami i budowlami oraz obiektami inżynierii lądowej i wodnej.W związku z powyższym Wnioskodawca powziął wątpliwości, czy dostawa części budynków oraz budowli posadowionych na przedmiotowych działkach, które zostały przez Wnioskodawcę wynajęte na co najmniej 2 lata przed planowaną sprzedażą, będzie zwolniona z opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT a w konsekwencji czy Wnioskodawca oraz Kontrahent (nabywca) będą mogli zrezygnować ze zwolnienia z opodatkowania VAT dla dostawy tych części obiektów w przypadku złożenia zgodnego oświadczenia, o którym mowa w art. 43 ust. 10 i 11 ustawy o VAT.
Ad. 1. a)
Z opisu zdarzenia przyszłego wynika, że na działce nr 397/... są posadowione następujące obiekty: Budynek 101/0011, Budynek 102/0010, Budowla 104/0444, Budowla 211/3061 oraz Budowla 220/0265. Do pierwszego zasiedlenia poszczególnych części Budynków lub Budowli posadowionych na działce nr 397/... doszło w wyniku zawarcia umów najmu. Przedmiotem umów najmu Budynku 101/0011 jest część Budynku 101/0011 o powierzchni 138 m2 . Umowy najmu powierzchni użytkowej Budynku 101/0011 w części dotyczącej 91 m2 zostały zawarte przed dniem 19 lutego 2014 r. a w pozostałej części wynoszącej 47 m2 po 19 lutego 2014 r. Stąd w części dotyczącej 91 m2 upłyną 2 lata od momentu pierwszego zasiedlenia do momentu sprzedaży Budynku 101/0011. Natomiast w pozostałej części umów najmu odnoszących się do 47 m2 Budynku 101/0011 Wnioskodawca nie jest w stanie stwierdzić czy do momentu sprzedaży Budynku 101/0011 upłyną 2 lata od daty pierwszego zasiedlenia, jako że sprzedaż nastąpi nie wcześniej niż 19 lutego 2016 r. i nie później niż 20 maja 2016 r. Przedmiotem umów najmu Budynku 102/0010 jest część Budynku 102/0010 o powierzchni 290 m2 . Umowy najmu powierzchni użytkowej Budynku 102/0010 w części dotyczącej 236 m2 zostały zawarte przed dniem 19 lutego 2014 r. a w pozostałej części wynoszącej 54 m2 po 19 lutego 2014 r. Stąd w części dotyczącej 236 m2 upłyną 2 lata od momentu pierwszego zasiedlenia do momentu sprzedaży Budynku 102/0010. Natomiast w pozostałej części umów najmu odnoszących się do 54 m2 Budynku 102/0010 Wnioskodawca nie jest w stanie stwierdzić czy do momentu sprzedaży Budynku 102/0010 upłyną 2 lata od daty pierwszego zasiedlenia, jako że sprzedaż nastąpi nie wcześniej niż 19 lutego 2016 r. i nie później niż 20 maja 2016 r. Przedmiotem umów najmu Budowli 104/0444 jest część Budowli 104/0444 o powierzchni 150 m2 . Umowy najmu powierzchni użytkowej Budowli 104/0444 w części dotyczącej 100 m2 zostały zawarte przed dniem 19 lutego 2014 r. a w pozostałej części wynoszącej 50 m2 po 19 lutego 2014 r. Stąd w części dotyczącej 100 m2 upłyną 2 lata od momentu pierwszego zasiedlenia do momentu sprzedaży Budowli 104/0444. Natomiast w pozostałej części umów najmu odnoszących się do 50 m2 Budowli 104/0444 Wnioskodawca nie jest w stanie stwierdzić czy do momentu sprzedaży Budowli 104/0444 upłyną 2 lata od daty pierwszego zasiedlenia, jako że sprzedaż nastąpi nie wcześniej niż 19 lutego 2016 r. i nie później niż 20 maja 2016 r. Przedmiotem umów najmu Budowli 220/0265 jest część Budowli 220/0265 o powierzchni 130 m2 . Umowy najmu powierzchni użytkowej Budowli 220/0265 w części dotyczącej 90 m2 zostały zawarte przed dniem 19 lutego 2014 r. a w pozostałej części wynoszącej 40 m2 po 19 lutego 2014 r. Stąd w części dotyczącej 90 m2 upłyną 2 lata od momentu pierwszego zasiedlenia do momentu sprzedaży Budowli 220/0265. Natomiast w pozostałej części umów najmu odnoszących się do 40 m2 Budowli 220/0265 Wnioskodawca nie jest w stanie stwierdzić czy do momentu sprzedaży Budowli 220/0265 upłyną 2 lata od daty pierwszego zasiedlenia, jako że sprzedaż nastąpi nie wcześniej niż 19 lutego 2016 r. i nie później niż 20 maja 2016 r. Budowla 211/3061 nie była/ nie będzie przed sprzedażą w całości ani w części przedmiotem umów najmu, dzierżawy lub umów podobnym charakterze.
Jak już wcześniej wskazano, dla dostawy nieruchomości – budynków, budowli lub ich części, ustawodawca przewidział zwolnienie od podatku w oparciu o jedną z dwóch podstaw prawnych: art. 43 ust. 1 pkt 10 lub też pkt 10a ustawy. Jednakże dla zastosowania zwolnienia od podatku w oparciu o art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy istotne jest, czy dostawa będzie dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed pierwszym zasiedleniem, czy też nie.
Analizując powołaną w niniejszej interpretacji definicję pierwszego zasiedlenia stwierdzić należy, że aby można było mówić o pierwszym zasiedleniu obiekt musi zostać oddany do użytkowania, a ponadto czynność ta powinna podlegać opodatkowaniu. Z powyższej definicji wynika zatem, że oddanie do użytkowania powinno nastąpić w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu, a za taką należy uznać umowę sprzedaży, najmu, dzierżawy czy wniesienie aportem pod warunkiem, że jest to czynność objęta zakresem ustawy o podatku od towarów i usług, nawet jeśli na podstawie przepisów szczególnych korzysta ona ze zwolnienia od podatku od towarów i usług.
W tym miejscu należy wskazać, że w myśl art. 659 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.), przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz. Stosownie do treści powyższego przepisu najem jest umową dwustronnie obowiązującą i wzajemną, odpowiednikiem świadczenia wynajmującego polegającego na oddaniu rzeczy do używania, jest świadczenie najemcy polegające na płaceniu umówionego czynszu. Zatem oddanie w ramach umowy najmu osobie trzeciej nieruchomości skutkuje uzyskiwaniem korzyści majątkowej po stronie podmiotu dokonującego najmu i stanowi czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT.
Odnosząc się zatem do dostawy części Budynku 101/0011 o powierzchni 138 m2 , która jest przedmiotem najmu należy stwierdzić, że w stosunku do tej części budynku doszło już do jej pierwszego zasiedlenia. Natomiast w odniesieniu do wynajmowanej części powierzchni obejmującej 91 m2 od jej pierwszego zasiedlenia do chwili planowanej sprzedaży nie upłynie okres krótszy niż 2 lata gdyż umowy najmu powierzchni użytkowej zostały zawarte przed 19 lutego 2014 r., zatem dostawa tej części budynku będzie korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.
Odnośnie natomiast wynajmowanej części budynku obejmującej powierzchnię 47 m2 Wnioskodawca nie jest w stanie stwierdzić czy do momentu sprzedaży Budynku 101/0011 upłyną 2 lata od daty pierwszego zasiedlenia należy zatem zauważyć, że w przypadku gdy pomiędzy oddaniem w najem po 19 lutego 2014 r. części budynku obejmującej 47 m2 , a sprzedażą budynku nie upłynie okres krótszy niż 2 lata – dostawa tej powierzchni, która jest wynajmowana, objęta będzie zwolnieniem określonym w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT – bowiem w odniesieniu do wynajmowanej powierzchni doszło do jej pierwszego zasiedlenia oraz pomiędzy pierwszym zasiedleniem (czyli oddaniem w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu) a jej dostawą nie upłynie okres krótszy niż 2 lata.
Natomiast w przypadku dostawy ww. powierzchni 47 m2 w okresie krótszym niż 2 lata od jej wynajmu, dostawa tej powierzchni będzie dokonana w okresie krótszym niż 2 lata od pierwszego zasiedlenia.
Zatem dostawa części budynku obejmującej powierzchnię 47 m2 dokonana w okresie krótszym niż 2 lata od pierwszego zasiedlenia nie będzie mogła korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.
Również dostawa niewynajmowanej części Budynku 101/0011, w odniesieniu do której do tej pory nie doszło do pierwszego zasiedlenia, nie może korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.
Odnosząc się do dostawy części Budynku nr 102/0010 o powierzchni 290 m2 , która jest przedmiotem najmu należy stwierdzić, że w stosunku do tej części budynku doszło już do jej pierwszego zasiedlenia. Natomiast w odniesieniu do wynajmowanej części powierzchni obejmującej 236 m2 od jej pierwszego zasiedlenia do chwili planowanej sprzedaży nie upłynie okres krótszy niż 2 lata gdyż umowy najmu powierzchni użytkowej zostały zawarte przed 19 lutego 2014 r., zatem dostawa tej części budynku będzie korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.
Odnośnie natomiast wynajmowanej części budynku obejmującej powierzchnię 54 m2 Wnioskodawca nie jest w stanie stwierdzić czy do momentu sprzedaży Budynku 102/0010 upłyną 2 lata od daty pierwszego zasiedlenia należy zatem zauważyć, że w przypadku gdy pomiędzy oddaniem w najem po 19 lutego 2014 r. części budynku obejmującej 54 m2 , a sprzedażą budynku nie upłynie okres krótszy niż 2 lata – dostawa tej powierzchni, która jest wynajmowana, objęta będzie zwolnieniem określonym w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT – bowiem w odniesieniu do wynajmowanej powierzchni doszło do jej pierwszego zasiedlenia oraz pomiędzy pierwszym zasiedleniem (czyli oddaniem w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu) a jej dostawą nie upłynie okres krótszy niż 2 lata.
Natomiast w przypadku dostawy ww. powierzchni 54 m2 w okresie krótszym niż 2 lata od jej wynajmu, dostawa tej powierzchni będzie dokonana w okresie krótszym niż 2 lata od pierwszego zasiedlenia.Zatem dostawa części budynku obejmującej powierzchnię 54 m2 dokonana w okresie krótszym niż 2 lata od pierwszego zasiedlenia nie będzie mogła korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.
Również dostawa niewynajmowanej części Budynku 102/0010, w odniesieniu do której do tej pory nie doszło do pierwszego zasiedlenia, nie może korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.
Odnosząc się do dostawy części Budowli nr 104/0444 o powierzchni 150 m2 , która jest przedmiotem najmu należy stwierdzić, że w stosunku do tej części budowli doszło już do jej pierwszego zasiedlenia. Natomiast w odniesieniu do wynajmowanej części powierzchni obejmującej 100 m2 od jej pierwszego zasiedlenia do chwili planowanej sprzedaży nie upłynie okres krótszy niż 2 lata gdyż umowy najmu powierzchni użytkowej zostały zawarte przed 19 lutego 2014 r., zatem dostawa tej części budowli będzie korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.
Odnośnie natomiast wynajmowanej części budowli obejmującej powierzchnię 50 m2 Wnioskodawca nie jest w stanie stwierdzić czy do momentu sprzedaży Budowli 104/0444 upłyną 2 lata od daty pierwszego zasiedlenia należy zatem zauważyć, że w przypadku gdy pomiędzy oddaniem w najem po 19 lutego 2014 r. części budowli obejmującej 50 m2 , a sprzedażą budowli nie upłynie okres krótszy niż 2 lata – dostawa tej powierzchni, która jest wynajmowana, objęta będzie zwolnieniem określonym w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT – bowiem w odniesieniu do wynajmowanej powierzchni doszło do jej pierwszego zasiedlenia oraz pomiędzy pierwszym zasiedleniem (czyli oddaniem w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu) a jej dostawą nie upłynie okres krótszy niż 2 lata.
Natomiast w przypadku dostawy ww. powierzchni 50 m2 w okresie krótszym niż 2 lata od jej wynajmu, dostawa tej powierzchni będzie dokonana w okresie krótszym niż 2 lata od pierwszego zasiedlenia.
Zatem dostawa części budowli obejmującej powierzchnię 50 m2 dokonana w okresie krótszym niż 2 lata od pierwszego zasiedlenia nie będzie mogła korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.
Również dostawa niewynajmowanej części Budowli 104/0444, w odniesieniu do której do tej pory nie doszło do pierwszego zasiedlenia, nie może korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.
Odnosząc się do dostawy części Budowli nr 220/0265 o powierzchni 130 m2 , która jest przedmiotem najmu należy stwierdzić, że w stosunku do tej części budowli doszło już do jej pierwszego zasiedlenia. Natomiast w odniesieniu do wynajmowanej części powierzchni obejmującej 90 m2 od jej pierwszego zasiedlenia do chwili planowanej sprzedaży nie upłynie okres krótszy niż 2 lata gdyż umowy najmu powierzchni użytkowej zostały zawarte przed 19 lutego 2014 r., zatem dostawa tej części budowli będzie korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.
Odnośnie natomiast wynajmowanej części budowli obejmującej powierzchnię 40 m2 Wnioskodawca nie jest w stanie stwierdzić czy do momentu sprzedaży Budowli 220/0265 upłyną 2 lata od daty pierwszego zasiedlenia należy zatem zauważyć, że w przypadku gdy pomiędzy oddaniem w najem po 19 lutego 2014 r. części budowli obejmującej 40 m2 , a sprzedażą budowli nie upłynie okres krótszy niż 2 lata – dostawa tej powierzchni, która jest wynajmowana, objęta będzie zwolnieniem określonym w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT – bowiem w odniesieniu do wynajmowanej powierzchni doszło do jej pierwszego zasiedlenia oraz pomiędzy pierwszym zasiedleniem (czyli oddaniem w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu) a jej dostawą nie upłynie okres krótszy niż 2 lata.
Natomiast w przypadku dostawy ww. powierzchni 40 m2 w okresie krótszym niż 2 lata od jej wynajmu, dostawa tej powierzchni będzie dokonana w okresie krótszym niż 2 lata od pierwszego zasiedlenia.Zatem dostawa części budowli obejmującej powierzchnię 40 m2 dokonana w okresie krótszym niż 2 lata od pierwszego zasiedlenia nie będzie mogła korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.
Również dostawa niewynajmowanej części Budowli 220/0265, w odniesieniu do której do tej pory nie doszło do pierwszego zasiedlenia, nie może korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.
Odnosząc się natomiast do dostawy Budowli 211/3061 należy stwierdzić, że dostawa tej budowli będzie dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia bowiem w stosunku do tej budowli nie doszło jeszcze do jej oddania do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu.
Ad. 1.b)
Z opisu sprawy wynika, że na działce nr 397/... posadowione są następujące obiekty: Budynek 102/0010 oraz Budowla 220/0265. Do pierwszego zasiedlenia części Budynku i Budowli posadowionych na działce nr 397/9 doszło w wyniku zawarcia umów najmu. Przedmiotem umów najmu Budynku 102/0010 o powierzchni użytkowej 480 m2 jest część Budynku 102/0010 o powierzchni łącznej 290 m2 . Umowy najmu powierzchni użytkowej Budynku 102/0010 w części dotyczącej 236 m2 zostały zawarte przed dniem 19 lutego 2014 r. a w pozostałej części wynoszącej 54 m2 po 19 lutego 2014 r. Stąd w części dotyczącej 236 m2 upłyną 2 lata od momentu pierwszego zasiedlenia do momentu sprzedaży Budynku 102/0010. Natomiast w pozostałej części umów najmu odnoszących się do 54 m2 Budynku 102/0010 Wnioskodawca nie jest w stanie stwierdzić czy do momentu sprzedaży Budynku 102/0010 upłyną 2 lata od daty pierwszego zasiedlenia, jako że sprzedaż nastąpi nie wcześniej niż 19 lutego 2016 r. i nie później niż 20 maja 2016 r. Przedmiotem umów najmu Budowli 220/0265 o powierzchni użytkowej 1223 m2 jest część Budowli 220/0265 o powierzchni łącznej 130 m2 . Umowy najmu powierzchni użytkowej Budowli 220/0265 w części dotyczącej 90 m2 zostały zawarte przed dniem 19 lutego 2014 r. a w pozostałej części wynoszącej 40 m2 po 19 lutego 2014 r. Stąd w części dotyczącej 90 m2 upłyną 2 lata od momentu pierwszego zasiedlenia do momentu sprzedaży Budowli 220/0265. Natomiast w pozostałej części umów najmu odnoszących się do 40 m2 Budowli 220/0265 Wnioskodawca nie jest w stanie stwierdzić czy do momentu sprzedaży Budowli 220/0265 upłyną 2 lata od daty pierwszego zasiedlenia, jako że sprzedaż nastąpi nie wcześniej niż 19 lutego 2016 r. i nie później niż 20 maja 2016 r.
Odnosząc się do dostawy części Budynku nr 102/0010 o powierzchni 290 m2 , która jest przedmiotem najmu należy stwierdzić, że w stosunku do tej części budynku doszło już do jej pierwszego zasiedlenia. Natomiast w odniesieniu do wynajmowanej części powierzchni obejmującej 236 m2 od jej pierwszego zasiedlenia do chwili planowanej sprzedaży nie upłynie okres krótszy niż 2 lata gdyż umowy najmu powierzchni użytkowej zostały zawarte przed 19 lutego 2014 r., zatem dostawa tej części budynku będzie korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.
Odnośnie natomiast wynajmowanej części budynku obejmującej powierzchnię 54 m2 Wnioskodawca nie jest w stanie stwierdzić czy do momentu sprzedaży Budynku 102/0010 upłyną 2 lata od daty pierwszego zasiedlenia należy zatem zauważyć, że w przypadku gdy pomiędzy oddaniem w najem po 19 lutego 2014 r. części budynku obejmującej 54 m2 , a sprzedażą budynku nie upłynie okres krótszy niż 2 lata – dostawa tej powierzchni, które jest wynajmowana, objęta będzie zwolnieniem określonym w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT – bowiem w odniesieniu do wynajmowanej powierzchni doszło do jej pierwszego zasiedlenia oraz pomiędzy pierwszym zasiedleniem (czyli oddaniem w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu) a jej dostawą nie upłynie okres krótszy niż 2 lata.
Natomiast w przypadku dostawy ww. powierzchni 54 m2 w okresie krótszym niż 2 lata od jej wynajmu, dostawa tej powierzchni będzie dokonana w okresie krótszym niż 2 lata od pierwszego zasiedlenia.Zatem dostawa części budynku obejmującej powierzchnię 54 m2 dokonana w okresie krótszym niż 2 lata od pierwszego zasiedlenia nie będzie mogła korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.
Również dostawa niewynajmowanej części Budynku 102/0010, w odniesieniu do której do tej pory nie doszło do pierwszego zasiedlenia, nie może korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.
Odnosząc się do dostawy części Budowli nr 220/0265 o powierzchni 130 m2 , która jest przedmiotem najmu należy stwierdzić, że w stosunku do tej części budowli doszło już do jej pierwszego zasiedlenia. Natomiast w odniesieniu do wynajmowanej części powierzchni obejmującej 90 m2 od jej pierwszego zasiedlenia do chwili planowanej sprzedaży nie upłynie okres krótszy niż 2 lata gdyż umowy najmu powierzchni użytkowej zostały zawarte przed 19 lutego 2014 r., zatem dostawa tej części budowli będzie korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.
Odnośnie natomiast wynajmowanej części budowli obejmującej powierzchnię 40 m2 Wnioskodawca nie jest w stanie stwierdzić czy do momentu sprzedaży Budowli 220/0265 upłyną 2 lata od daty pierwszego zasiedlenia należy zatem zauważyć, że w przypadku gdy pomiędzy oddaniem w najem po 19 lutego 2014 r. części budowli obejmującej 40 m2 , a sprzedażą budowli nie upłynie okres krótszy niż 2 lata – dostawa tej powierzchni, która jest wynajmowana, objęta będzie zwolnieniem określonym w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT – bowiem w odniesieniu do wynajmowanej powierzchni doszło do jej pierwszego zasiedlenia oraz pomiędzy pierwszym zasiedleniem (czyli oddaniem w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu) a jej dostawą nie upłynie okres krótszy niż 2 lata.
Natomiast w przypadku dostawy ww. powierzchni 40 m2 w okresie krótszym niż 2 lata od jej wynajmu, dostawa tej powierzchni będzie dokonana w okresie krótszym niż 2 lata od pierwszego zasiedlenia.Zatem dostawa części budowli obejmującej powierzchnię 40 m2 dokonana w okresie krótszym niż 2 lata od pierwszego zasiedlenia nie będzie mogła korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.
Również dostawa niewynajmowanej części Budowli 220/0265, w odniesieniu do której do tej pory nie doszło do pierwszego zasiedlenia, nie może korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.
Ad. 1.c)
Z opisu sprawy wynika, że na działce 397/... posadowione są następujące obiekty budowlane: Budynek 102/0010, Budowla 102/0041 oraz Budowla 220/0265. Do pierwszego zasiedlenia części Budynku i Budowli posadowionych na działce nr 397/10 doszło w wyniku zawarcia umów najmu. Przedmiotem umów najmu Budynku 102/0010 o powierzchni użytkowej 480 m2 jest część Budynku 102/0010 o powierzchni łącznej 290 m2 . Umowy najmu powierzchni użytkowej Budynku 102/0010 w części dotyczącej 236 m2 zostały zawarte przed dniem 19 lutego 2014 r. a w pozostałej części wynoszącej 54 m2 po 19 lutego 2014 r. Stąd w części dotyczącej 236 m2 upłyną 2 lata od momentu pierwszego zasiedlenia do momentu sprzedaży Budynku 102/0010. Natomiast w pozostałej części umów najmu odnoszących się do 54 m2 Budynku 102/0010 Wnioskodawca nie jest w stanie stwierdzić czy do momentu sprzedaży Budynku 102/0010 upłyną 2 lata od daty pierwszego zasiedlenia, jako że sprzedaż nastąpi nie wcześniej niż 19 lutego 2016 r. i nie później niż 20 maja 2016 r. Przedmiotem umów najmu Budowli 220/0265 o powierzchni użytkowej 1223 m2 jest część Budowli 220/0265 o powierzchni łącznej 130 m2 . Umowy najmu powierzchni użytkowej Budowli 220/0265 w części dotyczącej 90 m2 zostały zawarte przed dniem 19 lutego 2014 r. a w pozostałej części wynoszącej 40 m2 po 19 lutego 2014 r. Stąd w części dotyczącej 90 m2 upłyną 2 lata od momentu pierwszego zasiedlenia do momentu sprzedaży Budowli 220/0265. Natomiast w pozostałej części umów najmu odnoszących się do 40 m2 Budowli 220/0265 Wnioskodawca nie jest w stanie stwierdzić czy do momentu sprzedaży Budowli 220/0265 upłyną 2 lata od daty pierwszego zasiedlenia, jako że sprzedaż nastąpi nie wcześniej niż 19 lutego 2016 r. i nie później niż 20 maja 2016 r. Przedmiotem umów najmu Budowli 102/0041 o powierzchni użytkowej 178,8 m2 jest część Budowli 102/0041 o powierzchni łącznej 74 m2 . Umowy najmu powierzchni użytkowej Budowli 102/0041 zostały zawarte przed dniem 19 lutego 2014 r. a do momentu sprzedaży Budowli 102/0041 upłyną 2 lata od daty pierwszego zasiedlenia, jako że sprzedaż nastąpi nie wcześniej niż 19 lutego 2016 r. i nie później niż 20 maja 2016 r.
Odnosząc się do dostawy części Budynku nr 102/0010 o powierzchni 290 m2 , która jest przedmiotem najmu należy stwierdzić, że w stosunku do tej części budynku doszło już do jej pierwszego zasiedlenia. Natomiast w odniesieniu do wynajmowanej części powierzchni obejmującej 236 m2 od jej pierwszego zasiedlenia do chwili planowanej sprzedaży nie upłynie okres krótszy niż 2 lata gdyż umowy najmu powierzchni użytkowej zostały zawarte przed 19 lutego 2014 r., zatem dostawa tej części budynku będzie korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.
Odnośnie natomiast wynajmowanej części budynku obejmującej powierzchnię 54 m2 Wnioskodawca nie jest w stanie stwierdzić czy do momentu sprzedaży Budynku 102/0010 upłyną 2 lata od daty pierwszego zasiedlenia należy zatem zauważyć, że w przypadku gdy pomiędzy oddaniem w najem po 19 lutego 2014 r. części budynku obejmującej 54 m2 , a sprzedażą budynku nie upłynie okres krótszy niż 2 lata – dostawa tej powierzchni, która jest wynajmowana, objęta będzie zwolnieniem określonym w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT – bowiem w odniesieniu do wynajmowanej powierzchni doszło do jej pierwszego zasiedlenia oraz pomiędzy pierwszym zasiedleniem (czyli oddaniem w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu) a jej dostawą nie upłynie okres krótszy niż 2 lata.
Natomiast w przypadku dostawy ww. powierzchni 54 m2 w okresie krótszym niż 2 lata od jej wynajmu, dostawa tej powierzchni będzie dokonana w okresie krótszym niż 2 lata od pierwszego zasiedlenia.Zatem dostawa części budynku obejmującej powierzchnię 54 m2 dokonana w okresie krótszym niż 2 lata od pierwszego zasiedlenia nie będzie mogła korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.
Również dostawa niewynajmowanej części Budynku 102/0010, w odniesieniu do której do tej pory nie doszło do pierwszego zasiedlenia, nie może korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.
Odnosząc się do dostawy części Budowli nr 220/0265 o powierzchni 130 m2 , która jest przedmiotem najmu należy stwierdzić, że w stosunku do tej części budowli doszło już do jej pierwszego zasiedlenia. Natomiast w odniesieniu do wynajmowanej części powierzchni obejmującej 90 m2 od jej pierwszego zasiedlenia do chwili planowanej sprzedaży nie upłynie okres krótszy niż 2 lata gdyż umowy najmu powierzchni użytkowej zostały zawarte przed 19 lutego 2014 r., zatem dostawa tej części budowli będzie korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.
Odnośnie natomiast wynajmowanej części budowli obejmującej powierzchnię 40 m2 Wnioskodawca nie jest w stanie stwierdzić czy do momentu sprzedaży Budowli 220/0265 upłyną 2 lata od daty pierwszego zasiedlenia należy zatem zauważyć, że w przypadku gdy pomiędzy oddaniem w najem po 19 lutego 2014 r. części budowli obejmującej 40 m2 , a sprzedażą budowli nie upłynie okres krótszy niż 2 lata – dostawa tej powierzchni, która jest wynajmowana, objęta będzie zwolnieniem określonym w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT – bowiem w odniesieniu do wynajmowanej powierzchni doszło do jej pierwszego zasiedlenia oraz pomiędzy pierwszym zasiedleniem (czyli oddaniem w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu) a jej dostawą nie upłynie okres krótszy niż 2 lata.
Natomiast w przypadku dostawy ww. powierzchni 40 m2 w okresie krótszym niż 2 lata od jej wynajmu, dostawa tej powierzchni będzie dokonana w okresie krótszym niż 2 lata od pierwszego zasiedlenia.Zatem dostawa części budowli obejmującej powierzchnię 40 m2 dokonana w okresie krótszym niż 2 lata od pierwszego zasiedlenia nie będzie mogła korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.
Również dostawa niewynajmowanej części Budowli 220/0265, w odniesieniu do której do tej pory nie doszło do pierwszego zasiedlenia, nie może korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.
Odnosząc się do dostawy części Budowli 102/0041 o powierzchni 74 m2 , która jest przedmiotem najmu należy stwierdzić, że w stosunku do tej części budowli doszło już do jej pierwszego zasiedlenia. Ponadto pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą tej części nie upłynie okres krótszy niż 2 lata, gdyż umowy najmu powierzchni użytkowej Budowli 102/0041 zostały zawarte przed dniem 19 lutego 2014 r. a sprzedaż nastąpi nie wcześniej niż 19 lutego 2016 r. i nie później niż 20 maja 2016 r. Zatem dostawa części Budowli 102/0041 o powierzchni 74 m2 będzie korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.
Natomiast dostawa niewynajmowanej części Budowli 102/0041, nie będzie mogła korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, gdyż będzie dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia.
Ad. 1.d)
Z opisu sprawy wynika, że na działce nr 397/... posadowione są następujące obiekty budowlane: Budynek 104/0057 oraz Budowla 220/0265. Do pierwszego zasiedlenia części Budynku 104/0057 oraz Budowli 220/0265 doszło w wyniku zawarcia umów najmu. Przedmiotem umów najmu Budynku 104/0057 o powierzchni użytkowej 217 m2 jest część Budynku 104/0057 o powierzchni łącznej 171 m2 . Umowy najmu powierzchni użytkowej Budynku 104/0057 zostały zawarte przed dniem 19 lutego 2014 r. a do momentu sprzedaży Budynku 104/0057 upłyną 2 lata od daty pierwszego zasiedlenia, jako że sprzedaż nastąpi nie wcześniej niż 19 lutego 2016 r. i nie później niż 20 maja 2016 r. Przedmiotem umów najmu Budowli 220/0265 o powierzchni użytkowej 1223 m2 jest część Budowli 220/0265 o powierzchni łącznej 130 m2 . Umowy najmu powierzchni użytkowej Budowli 220/0265 w części dotyczącej 90 m2 zostały zawarte przed dniem 19 lutego 2014 r. a w pozostałej części wynoszącej 40 m2 po 19 lutego 2014 r. Stąd w części dotyczącej 90 m2 upłyną 2 lata od momentu pierwszego zasiedlenia do momentu sprzedaży Budowli 220/0265. Natomiast w pozostałej części umów najmu odnoszących się do 40 m2 Budowli 220/0265 Wnioskodawca nie jest w stanie stwierdzić czy do momentu sprzedaży Budowli 220/0265 upłyną 2 lata od daty pierwszego zasiedlenia, jako że sprzedaż nastąpi nie wcześniej niż 19 lutego 2016 r. i nie później niż 20 maja 2016 r.
Odnosząc się do dostawy części Budynku 104/0057 obejmującej powierzchnię 171 m2 , która jest przedmiotem najmu należy stwierdzić, że w stosunku do tej części budynku doszło już do jej pierwszego zasiedlenia. Ponadto pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą tej części Budynku nie upłynie okres krótszy niż 2 lata, gdyż umowy najmu zostały zawarte przed 19 lutego 2014 r. a sprzedaż nastąpi nie wcześniej niż 19 lutego 2016 r. i nie później niż 20 maja 2016 r. Zatem dostawa części Budynku 104/0057 o powierzchni 171 m2 będzie korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.
Natomiast dostawa niewynajmowanej części Budynku 104/0057 nie będzie mogła korzystać ze zwolnienia od podatku VAT w myśl art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, gdyż będzie dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia.
Odnosząc się do dostawy części Budowli nr 220/0265 o powierzchni 130 m2 , która jest przedmiotem najmu należy stwierdzić, że w stosunku do tej części budowli doszło już do jej pierwszego zasiedlenia. Natomiast w odniesieniu do wynajmowanej części powierzchni obejmującej 90 m2 od jej pierwszego zasiedlenia do chwili planowanej sprzedaży nie upłynie okres krótszy niż 2 lata gdyż umowy najmu powierzchni użytkowej zostały zawarte przed 19 lutego 2014 r., zatem dostawa tej części budowli będzie korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.
Odnośnie natomiast wynajmowanej części budowli obejmującej powierzchnię 40 m2 Wnioskodawca nie jest w stanie stwierdzić czy do momentu sprzedaży Budowli 220/0265 upłyną 2 lata od daty pierwszego zasiedlenia należy zatem zauważyć, że w przypadku gdy pomiędzy oddaniem w najem po 19 lutego 2014 r. części budowli obejmującej 40 m2 , a sprzedażą budowli nie upłynie okres krótszy niż 2 lata – dostawa tej powierzchni, która jest wynajmowana, objęta będzie zwolnieniem określonym w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT – bowiem w odniesieniu do wynajmowanej powierzchni doszło do jej pierwszego zasiedlenia oraz pomiędzy pierwszym zasiedleniem (czyli oddaniem w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu) a jej dostawą nie upłynie okres krótszy niż 2 lata.
Natomiast w przypadku dostawy ww. powierzchni 40 m2 w okresie krótszym niż 2 lata od jej wynajmu, dostawa tej powierzchni będzie dokonana w okresie krótszym niż 2 lata od pierwszego zasiedlenia.
Zatem dostawa części budowli obejmującej powierzchnię 40 m2 dokonana w okresie krótszym niż 2 lata od pierwszego zasiedlenia nie będzie mogła korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.
Również dostawa niewynajmowanej części Budowli 220/0265, w odniesieniu do której do tej pory nie doszło do pierwszego zasiedlenia, nie może korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.
Ad. 1.e, f)
Z opisu sprawy wynika, że na działkach 397/... i 397/... posadowiona jest Budowla 220/0280 natomiast na działce 397/17 Budowla 220/0270. Do pierwszego zasiedlenia części ww. budowli doszło w wyniku zawarcia umów najmu. Przedmiotem umowy najmu Budowli 220/0280 jest część Budowli 220/0280 o powierzchni 170 m2 . Umowa najmu powierzchni użytkowej Budowli 220/0280 została zawarta przed dniem 19 lutego 2014 r. a do momentu sprzedaży Budowli 220/0280 upłyną 2 lata od daty pierwszego zasiedlenia, jako że sprzedaż nastąpi nie wcześniej niż 19 lutego 2016 r. i nie później niż 20 maja 2016 r. Przedmiotem umów najmu Budowli 220/0270 jest część Budowli 220/0270 o powierzchni 1870 m2 . Umowy najmu powierzchni użytkowej Budowli 220/0270 w części dotyczącej 1270 m2 zostały zawarte przed dniem 19 lutego 2014 r. a w pozostałej części wynoszącej 600 m2 po 19 lutego 2014 r. Stąd w części dotyczącej 1270 m2 upłyną 2 lata od momentu pierwszego zasiedlenia do momentu sprzedaży Budowli 220/0270. Natomiast w pozostałej części umów najmu odnoszących się do 600 m2 Budowli 220/0270 Wnioskodawca nie jest w stanie stwierdzić czy do momentu sprzedaży Budowli 220/0270 upłyną 2 lata od daty pierwszego zasiedlenia, jako że sprzedaż nastąpi nie wcześniej niż 19 lutego 2016 r. i nie później niż 20 maja 2016 r.
Odnosząc się do dostawy części Budowli 220/0280 obejmującej powierzchnię 170 m2 należy stwierdzić, że w stosunku do tej części budowli doszło już do jej pierwszego zasiedlenia bowiem jest ona przedmiotem najmu. Ponadto pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą tej części Budowli 220/0280 upłynie okres nie krótszy niż 2 lata gdyż umowa najmu została zawarta przed dniem 19 lutego 2014 r. a sprzedaż nastąpi nie wcześniej niż 19 lutego 2016 r. i nie później niż 20 maja 2016 r. Tym samym dostawa części Budowli 220/0280 obejmującej wynajmowaną powierzchnię 170 m2 będzie korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.
Natomiast w odniesieniu do dostawy niewynajmowanej części Budowli 220/0280 należy stwierdzić, że będzie ona dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia tym samym nie będzie mogła korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.
Odnosząc się natomiast do dostawy części Budowli 220/0270 o powierzchni 1870 m2 , która jest przedmiotem najmu należy stwierdzić, że w stosunku do tej części budowli doszło już do jej pierwszego zasiedlenia. Natomiast w odniesieniu do wynajmowanej części powierzchni obejmującej 1270 m2 od jej pierwszego zasiedlenia do chwili planowanej sprzedaży nie upłynie okres krótszy niż 2 lata gdyż umowy najmu powierzchni zostały zawarte przed 19 lutego 2014 r., zatem dostawa tej części budowli będzie korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.
Odnośnie natomiast wynajmowanej części budowli obejmującej powierzchnię 600 m2 Wnioskodawca nie jest w stanie stwierdzić czy do momentu sprzedaży Budowli 220/0270 upłyną 2 lata od daty pierwszego zasiedlenia należy zatem zauważyć, że w przypadku gdy pomiędzy oddaniem w najem po 19 lutego 2014 r. części budowli obejmującej 600 m2 , a sprzedażą budowli nie upłynie okres krótszy niż 2 lata – dostawa tej powierzchni, która jest wynajmowana, objęta będzie zwolnieniem określonym w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT – bowiem w odniesieniu do wynajmowanej powierzchni doszło do jej pierwszego zasiedlenia oraz pomiędzy pierwszym zasiedleniem (czyli oddaniem w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu) a jej dostawą nie upłynie okres krótszy niż 2 lata.
Natomiast w przypadku dostawy ww. powierzchni 600 m2 w okresie krótszym niż 2 lata od jej wynajmu, dostawa tej powierzchni będzie dokonana w okresie krótszym niż 2 lata od pierwszego zasiedlenia.
Zatem dostawa części budowli obejmującej powierzchnię 600 m2 dokonana w okresie krótszym niż 2 lata od pierwszego zasiedlenia nie będzie mogła korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.
Również dostawa niewynajmowanej części Budowli 220/0270, w odniesieniu do której do tej pory nie doszło do pierwszego zasiedlenia, nie może korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.
Ad. 1. g)
Z opisu sprawy wynika, że na działce 397/... posadowione są następujące obiekty: Budynek 104/0057 oraz Budowla 220/0262. Do pierwszego zasiedlenia części ww. budynku i budowli doszło w wyniku zawarcia umów najmu.
Jak już wskazano w niniejszej interpretacji odnośnie dostawy części Budynku 104/0057 obejmującej powierzchnię 171 m2 , która jest przedmiotem najmu należy stwierdzić, że w stosunku do tej części budynku doszło już do jej pierwszego zasiedlenia. Ponadto pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą tej części Budynku nie upłynie okres krótszy niż 2 lata, gdyż umowy najmu zostały zawarte przed 19 lutego 2014 r. a sprzedaż nastąpi nie wcześniej niż 19 lutego 2016 r. i nie później niż 20 maja 2016 r. Zatem dostawa części Budynku 104/0057 o powierzchni 171 m2 będzie korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.
Natomiast dostawa niewynajmowanej części Budynku 104/0057 nie będzie mogła korzystać ze zwolnienia od podatku VAT w myśl art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, gdyż będzie dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia.
W odniesieniu do Budowli 220/0262 Wnioskodawca podał, że część budowli o powierzchni 30 m2 jest wynajmowana. Umowy najmu powierzchni użytkowej Budowli 220/0262 zostały zawarte przed dniem 19 lutego 2014 r. a do momentu sprzedaży Budowli 220/0262 upłyną 2 lata od daty pierwszego zasiedlenia, jako że sprzedaż nastąpi nie wcześniej niż 19 lutego 2016 r. i nie później niż 20 maja 2016 r.
Odnosząc się do dostawy części Budowli 220/0262 o powierzchni 30 m2 , która jest przedmiotem najmu należy stwierdzić, że w stosunku do tej części budowli doszło już do jej pierwszego zasiedlenia. Ponadto pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą tej części Budowli nie upłynie okres krótszy niż 2 lata, gdyż umowy najmu zostały zawarte przed 19 lutego 2014 r. a sprzedaż nastąpi nie wcześniej niż 19 lutego 2016 r. i nie później niż 20 maja 2016 r. Zatem dostawa części Budowli 220/0262 o powierzchni 30 m2 będzie korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.
Natomiast dostawa niewynajmowanej części Budowli 220/0262 nie będzie mogła korzystać ze zwolnienia od podatku VAT w myśl art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, gdyż będzie dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia.
Ad. 1.h)
Z opisu sprawy wynika, że na działce 397/... posadowione są następujące obiekty budowlane: Budynek 101/0008, Budynek 101/0007, Budynek 101/0011, Budynek 101/0034, Budynek 101/0017, Budynek 101/0004, Budynek 101/0001, Budowla 101/0040, Budynek 104/0014, Budynek 104/0012, Budynek 104/0057, Budynek 104/0015, Budowla 104/0444, Budowla 104/0039, Budowla 104/0198, Budowla 104/0052, Budowla 104/0443, Budynek 105/0019, Budynek 109/0032, Budynek 109/0020, Budynek 109/0055, Budowla 220/0262, Budowla 220/0305, Budowla 220/0280, Budowla 220/0271, Budowla 220/0270, Budowla 220/0265, Budowla 220/0288. Do pierwszego zasiedlenia części ww. budynków i budowli doszło w wyniku zawarcia umów najmu.

W odniesieniu do budynków i budowli posadowionych na ww. działce Wnioskodawca podał, że:

 • część Budynku 101/0008 o powierzchni 77 m2 jest przedmiotem umów najmu. Umowy najmu powierzchni użytkowej Budynku 101/0008 zostały zawarte przed dniem 19 lutego 2014 r. a do momentu sprzedaży Budynku 101/0008 upłyną 2 lata od daty pierwszego zasiedlenia jako że sprzedaż nastąpi nie wcześniej niż 19 lutego 2016 r. i nie później niż 20 maja 2016 r.;
 • część Budynku 101/0007 o powierzchni 118 m2 jest przedmiotem mowy najmu. Umowa najmu powierzchni użytkowej Budynku 101/0007 została zawarta przed dniem przed dniem 19 lutego 2014 r. a do momentu sprzedaży Budynku 101/0007 upłyną 2 lata od daty pierwszego zasiedlenia, jako że sprzedaż nastąpi nie wcześniej niż 19 lutego 2016 r. i nie później niż 20 maja 2016 r.;
 • część Budynku 101/0011 o powierzchni 138 m2 jest przedmiotem umów najmu. Umowy najmu powierzchni użytkowej Budynku 101/0011 w części dotyczącej 91 m2 zostały zawarte przed dniem 19 lutego 2014 r. a w pozostałej części wynoszącej 47 m2 po 19 lutego 2014 r. Stąd w części dotyczącej 91 m2 upłyną 2 lata od momentu pierwszego zasiedlenia do momentu sprzedaży Budynku 101/0011. Natomiast w pozostałej części umów najmu odnoszących się do 47 m2 Budynku 101/0011 Wnioskodawca nie jest w stanie stwierdzić czy do momentu sprzedaży Budynku 101/0011 upłyną 2 lata od daty pierwszego zasiedlenia, jako że sprzedaż nastąpi nie wcześniej niż 19 lutego 2016 r. i nie później niż 20 maja 2016 r.;
 • część Budynku 101/0034 o powierzchni 893 m2 jest przedmiotem umowy najmu. Umowa najmu powierzchni użytkowej Budynku 101/0034 została zawarta przed dniem 19 lutego 2014 r. a do momentu sprzedaży Budynku 101/0034 upłyną 2 lata od daty pierwszego zasiedlenia, jako że sprzedaż nastąpi nie wcześniej niż 19 lutego 2016 r. i nie później niż 20 maja 2016 r.;
 • część Budynku 101/0017 o powierzchni 1577,34 m2 jest przedmiotem umów najmu. Umowy najmu powierzchni użytkowej Budynku 101/0017 w części dotyczącej 1297,34 m2 zostały zawarte przed dniem 19 lutego 2014 r. a w pozostałej części wynoszącej 280 m2 po 19 lutego 2014 r. Stąd w części dotyczącej 1297,34 m2 upłyną 2 lata od momentu pierwszego zasiedlenia do momentu sprzedaży Budynku 101/0017. Natomiast w pozostałej części umów najmu odnoszących się do 280 m2 Budynku 101/0017 Wnioskodawca nie jest w stanie stwierdzić czy do momentu sprzedaży Budynku 101/0017 upłyną 2 lata od daty pierwszego zasiedlenia, jako że sprzedaż nastąpi nie wcześniej niż 19 lutego 2016 r. i nie później niż 20 maja 2016 r.;
 • część Budynku 101/0004 o powierzchni 53 m2 jest przedmiotem umowy najmu. Umowa najmu powierzchni użytkowej Budynku 101/0004 została zawarta przed dniem 19 lutego 2014 r. a do momentu sprzedaży Budynku 101/0004 upłyną 2 lata od daty pierwszego zasiedlenia, jako że sprzedaż nastąpi nie wcześniej niż 19 lutego 2016 r. i nie później niż 20 maja 2016 r.;
 • część Budynku 101/0001 o powierzchni o powierzchni 235 m2 jest przedmiotem umów najmu. Umowy najmu powierzchni użytkowej Budynku 101/0001 w części dotyczącej 42 m2 zostały zawarte przed dniem 19 lutego 2014 r. a w pozostałej części wynoszącej 193 m2 po 19 lutego 2014 r. Stąd w części dotyczącej 42m2 upłyną 2 lata od momentu pierwszego zasiedlenia do momentu sprzedaży Budynku 101/0001. Natomiast w pozostałej części umów najmu odnoszących się do 193 m2 Budynku 101/0001 Wnioskodawca nie jest w stanie stwierdzić czy do momentu sprzedaży Budynku 101/0001 upłyną 2 lata od daty pierwszego zasiedlenia, jako że sprzedaż nastąpi nie wcześniej niż 19 lutego 2016 r. i nie później niż 20 maja 2016 r.;
 • część Budowli 101/0040 o powierzchni 276 m2 jest przedmiotem umów najmu. Umowy najmu powierzchni użytkowej Budowli 101/0040 zostały zawarte przed dniem 19 lutego 2014 r. a do momentu sprzedaży Budowli 101/0040 upłyną 2 lata od daty pierwszego zasiedlenia, jako że sprzedaż nastąpi nie wcześniej niż 19 lutego 2016 r. i nie później niż 20 maja 2016 r.;
 • część Budynku 104/0014 o powierzchni 100 m2 jest przedmiotem umowy najmu. Umowa najmu powierzchni użytkowej Budynku 104/0014 została zawarta przed dniem 19 lutego 2014 r. a do momentu sprzedaży Budynku 104/0014 upłyną 2 lata od daty pierwszego zasiedlenia, jako że sprzedaż nastąpi nie wcześniej niż 19 lutego 2016 r. i nie później niż 20 maja 2016 r.;
 • część Budynku 104/0012 o powierzchni 29 m2 jest przedmiotem umów najmu. Umowy najmu powierzchni użytkowej Budynku 104/0012 zostały zawarte przed dniem 19 lutego 2014 r. a do momentu sprzedaży Budynku 104/0012 upłyną 2 lata od daty pierwszego zasiedlenia, jako że sprzedaż nastąpi nie wcześniej niż 19 lutego 2016 r. i nie później niż 20 maja 2016 r.;
 • część Budynku 104/0057 o powierzchni 171 m2 jest przedmiotem umów najmu. Umowy najmu powierzchni użytkowej Budynku 104/0057 zostały zawarte przed dniem 19 lutego 2014 r. a do momentu sprzedaży Budynku 104/0057 upłyną 2 lata od daty pierwszego zasiedlenia, jako że sprzedaż nastąpi nie wcześniej niż 19 lutego 2016 r. i nie później niż 20 maja 2016 r.;
 • część Budynku 104/0015 o powierzchni 10 m2 jest przedmiotem umowy najmu. Umowa najmu powierzchni użytkowej Budynku 104/0015 została zawarta przed dniem 19 lutego 2014 r. a do momentu sprzedaży Budynku 104/0015 upłyną 2 lata od daty pierwszego zasiedlenia, jako że sprzedaż nastąpi nie wcześniej niż 19 lutego 2016 r. i nie później niż 20 maja 2016 r.;
 • część Budowli 104/0444 o powierzchni 150 m2 jest przedmiotem umów najmu. Umowy najmu powierzchni użytkowej Budowli 104/0444 w części dotyczącej 100 m2 zostały zawarte przed dniem 19 lutego 2014 r. a w pozostałej części wynoszącej 50 m2 po 19 lutego 2014 r. Stąd w części dotyczącej 100 m2 upłyną 2 lata od momentu pierwszego zasiedlenia do momentu sprzedaży Budowli 104/0444. Natomiast w pozostałej części umów najmu odnoszących się do 50 m2 Budowli 104/0444 Wnioskodawca nie jest w stanie stwierdzić czy do momentu sprzedaży Budowli 104/0444 upłyną 2 lata od daty pierwszego zasiedlenia, jako że sprzedaż nastąpi nie wcześniej niż 19 lutego 2016 r. i nie później niż 20 maja 2016 r.;
 • część Budowli 104/0039 o powierzchni 1650 m2 jest przedmiotem umowy najmu. Umowa najmu powierzchni użytkowej Budowli 104/0039 została zawarta przed dniem 19 lutego 2013 r. a do momentu sprzedaży Budowli 104/0039 upłyną 2 lata od daty pierwszego zasiedlenia, jako że sprzedaż nastąpi nie wcześniej niż 19 lutego 2016 r. i nie później niż 20 maja 2016 r.;
 • część Budowli 104/0198 o powierzchni 540 m2 jest przedmiotem umowy najmu. Umowa najmu powierzchni użytkowej Budowli 104/0198 została zawarta przed dniem 19 lutego 2014 r. a do momentu sprzedaży Budowli 104/0198 upłyną 2 lata od daty pierwszego zasiedlenia, jako że sprzedaż nastąpi nie wcześniej niż 19 lutego 2016 r. i nie później niż 20 maja 2016 r.;
 • część Budowli 104/0052 o powierzchni 625 m2 jest przedmiotem umów najmu. Umowy najmu powierzchni użytkowej Budowli 104/0052 w części dotyczącej 430 m2 zostały zawarte przed dniem 19 lutego 2014 r, a w pozostałej części wynoszącej 195 m2 po 19 lutego 2014 r. Stąd w części dotyczącej 430 m2 upłyną 2 lata od momentu pierwszego zasiedlenia do momentu sprzedaży Budowli 104/0052. Natomiast w pozostałej części umów najmu odnoszących się do 195 m2 Budowli 104/0052 Wnioskodawca nie jest w stanie stwierdzić czy do momentu sprzedaży Budowli 104/0052 upłyną 2 lata od daty pierwszego zasiedlenia, jako że sprzedaż nastąpi nie wcześniej niż 19 lutego 2016 r. i nie później niż 20 maja 2016 r.;
 • część Budowli 104/0443 o powierzchni 496 m2 jest przedmiotem umowy najmu. Umowa najmu powierzchni użytkowej Budowli 104/0443 została zawarta przed dniem 19 lutego 2014 r. Stąd w części dotyczącej 100 m2 upłyną 2 lata od momentu pierwszego zasiedlenia do momentu sprzedaży Budowli 104/0443. Natomiast w pozostałej części umów najmu odnoszących się do 396 m2 (Wnioskodawca błędnie wskazał powierzchnię 496 m2 , jednak z wniosku wynika, że przedmiotem najmu jest 496 m2 , a w części dotyczącej 100 m2 upłyną 2 lata od pierwszego zasiedlenia) Budowli 104/0443 Wnioskodawca nie jest w stanie stwierdzić czy do momentu sprzedaży Budowli 104/0444 upłyną 2 lata od daty pierwszego zasiedlenia, jako że sprzedaż nastąpi nie wcześniej niż 19 lutego 2016 r. i nie później niż 20 maja 2016 r.;
 • część Budynku 105/0019 o powierzchni 431,09 m2 jest przedmiotem umów najmu. Umowy najmu powierzchni użytkowej Budynku 105/0019 w części dotyczącej 363,09 m2 zostały zawarte przed dniem 19 lutego 2014 r. a w pozostałej części wynoszącej 68 m2 po 19 lutego 2014 r. Stąd w części dotyczącej 363,09 m2 upłyną 2 lata od momentu pierwszego zasiedlenia do momentu sprzedaży Budynku 105/0019. Natomiast w pozostałej części umów najmu odnoszących się do 68 m2 Budynku 105/0019 Wnioskodawca nie jest w stanie stwierdzić czy do momentu sprzedaży Budynku 105/0019 upłyną 2 lata od daty pierwszego zasiedlenia, jako że sprzedaż nastąpi nie wcześniej niż 19 lutego 2016 r. i nie później niż 20 maja 2016 r.
 • część Budynku 109/0032 o powierzchni 116,2 m2 jest przedmiotem umów najmu. Umowy najmu powierzchni użytkowej Budynku 109/0032 w części dotyczącej 51,2 m2 zostały zawarte przed dniem 19 lutego 2014 r. a w pozostałej części wynoszącej 65 m2 po 19 lutego 2014 r. Stąd w części dotyczącej 51,2 m2 upłyną 2 lata od momentu pierwszego zasiedlenia do momentu sprzedaży Budynku 109/0032. Natomiast w pozostałej części umów najmu odnoszących się do 65 m2 Budynku 109/0032 Wnioskodawca nie jest w stanie stwierdzić czy do momentu sprzedaży Budynku 109/0032 upłyną 2 lata od daty pierwszego zasiedlenia, jako że sprzedaż nastąpi nie wcześniej niż 19 lutego 2016 r. i nie później niż 20 maja 2016 r.;
 • część Budynku 109/0020 o powierzchni 90 m2 jest przedmiotem umów najmu. Umowy najmu powierzchni użytkowej Budynku 109/0020 w części dotyczącej 8 m2 zostały zawarte przed dniem 19 lutego 2014 r. a w pozostałej części wynoszącej 82 m2 , po 19 lutego 2014 r. Stąd w części dotyczącej 8 m2 upłyną 2 lata od momentu pierwszego zasiedlenia do momentu sprzedaży Budynku 109/0020. Natomiast w pozostałej części umów najmu odnoszących się do 82 m2 Budynku 109/0020 Wnioskodawca nie jest w stanie stwierdzić czy do momentu sprzedaży Budynku 109/0020 upłyną 2 lata od daty pierwszego zasiedlenia, jako że sprzedaż nastąpi nie wcześniej niż 19 lutego 2016 r. i nie później niż 20 maja 2016 r.;
 • część Budynku 109/0055 o powierzchni 20 m2 jest przedmiotem umowy najmu. Umowy najmu powierzchni użytkowej Budynku 109/0055 zostały zawarte po dniu 19 lutego 2014 r., więc Wnioskodawca nie jest w stanie stwierdzić czy do momentu sprzedaży Budynku 109/0055 upłyną 2 lata od daty pierwszego zasiedlenia, jako że sprzedaż nastąpi nie wcześniej niż 19 lutego 2016 r. i nie później niż 20 maja 2016 r.;
 • część Budowli 220/0262 o powierzchni 30 m2 jest przedmiotem umów najmu. Umowy najmu powierzchni użytkowej Budowli 220/0262 zostały zawarte przed dniem 19 lutego 2014 r. a do momentu sprzedaży Budowli 220/0262 upłyną 2 lata od daty pierwszego zasiedlenia, jako że sprzedaż nastąpi nie wcześniej niż 19 lutego 2016 r. i nie później niż 20 maja 2016 r.;
 • część Budowli 220/0305 o powierzchni 510,5 m2 jest przedmiotem umowy najmu. Umowa najmu powierzchni użytkowej Budowli 220/0305 została zawarta przed dniem 19 lutego 2014 r. a do momentu sprzedaży Budowli 220/0305 upłyną 2 lata od daty pierwszego zasiedlenia, jako że sprzedaż nastąpi nie wcześniej niż 19 lutego 2016 r. i nie później niż 20 maja 2016 r.;
 • część Budowli 220/0280 o powierzchni 170 m2 jest przedmiotem umowy najmu. Umowa najmu powierzchni użytkowej Budowli 220/0280 została zawarta przed dniem 19 lutego 2014 r. a do momentu sprzedaży Budowli 220/0280 upłyną 2 lata od daty pierwszego zasiedlenia, jako że sprzedaż nastąpi nie wcześniej niż 19 lutego 2016 r. i nie później niż 20 maja 2016 r.;
 • część Budowli 220/0271 o powierzchni 107 m2 jest przedmiotem umów najmu. Umowy najmu powierzchni użytkowej Budowli 220/0271 w części dotyczącej 72 m2 zostały zawarte przed dniem 19 lutego 2014 r. a w pozostałej części wynoszącej 35 m2 po 19 lutego 2014 r. Stąd w części dotyczącej 72 m2 upłyną 2 lata od momentu pierwszego zasiedlenia do momentu sprzedaży Budowli 220/0271. Natomiast w pozostałej części umów najmu odnoszących się do 35 m2 Budowli 220/0271 Wnioskodawca nie jest w stanie stwierdzić czy do momentu sprzedaży Budowli 220/0271 upłyną 2 lata od daty pierwszego zasiedlenia, jako że sprzedaż nastąpi nie wcześniej niż 19 lutego 2016 r. i nie później niż 20 maja 2016 r.;
 • część Budowli 220/0270 o powierzchni 1870 m2 jest przedmiotem umów najmu. Umowy najmu powierzchni użytkowej Budowli 220/0270 w części dotyczącej 1270 m2 zostały zawarte przed dniem 19 lutego 2014 r. a w pozostałej części wynoszącej 600 m2 po 19 lutego 2014 r. Stąd w części dotyczącej 1270 m2 upłyną 2 lata od momentu pierwszego zasiedlenia do momentu sprzedaży Budowli 220/0270. Natomiast w pozostałej części umów najmu odnoszących się do 600 m2 Budowli 220/0270 Wnioskodawca nie jest w stanie stwierdzić czy do momentu sprzedaży Budowli 220/0270 upłyną 2 lata od daty pierwszego zasiedlenia, jako że sprzedaż nastąpi nie wcześniej niż 19 lutego 2016 r. i nie później niż 20 maja 2016 r.;
 • część Budowli 220/0265 o powierzchni 130 m2 jest przedmiotem umów najmu. Umowy najmu powierzchni użytkowej Budowli 220/0265 w części dotyczącej 90 m2 zostały zawarte przed dniem 19 lutego 2014 r. a w pozostałej części wynoszącej 40 m2 po 19 lutego 2014 r. Stąd w części dotyczącej 90 m2 upłyną 2 lata od momentu pierwszego zasiedlenia do momentu sprzedaży Budowli 220/0265. Natomiast w pozostałej części umów najmu odnoszących się do 40 m2 Budowli 220/0265 Wnioskodawca nie jest w stanie stwierdzić czy do momentu sprzedaży Budowli 220/0265 upłyną 2 lata od daty pierwszego zasiedlenia, jako że sprzedaż nastąpi nie wcześniej niż 19 lutego 2016 r. i nie później niż 20 maja 2016 r.;
 • część Budowli 220/0288 o powierzchni 119 m2 jest przedmiotem umów najmu. Umowy najmu powierzchni użytkowej Budowli 220/0288 w części dotyczącej 99 m2 zostały zawarte przed dniem 19 lutego 2014 r. a w pozostałej części wynoszącej 20 m2 po 19 lutego 2014 r. Stąd w części dotyczącej 99 m2 upłyną 2 lata od momentu pierwszego zasiedlenia do momentu sprzedaży Budowli 220/0288. Natomiast w pozostałej części umów najmu odnoszących się do 20 m2 Budowli 220/0288 Wnioskodawca nie jest w stanie stwierdzić czy do momentu sprzedaży Budowli 220/0288 upłyną 2 lata od daty pierwszego zasiedlenia, jako że sprzedaż nastąpi nie wcześniej niż 19 lutego 2016 r. i nie później niż 20 maja 2016 r.

Odnosząc się do dostawy:

 • części Budynku 101/0008 o powierzchni 77 m2 ,
 • części Budynku 101/0007 o powierzchni 118 m2,
 • części Budynku 101/0011 o powierzchni 138 m,
 • części Budynku 101/0034 o powierzchni 893 m2 ,
 • części Budynku 101/0017 o powierzchni 1577,34 m2 ,
 • części Budynku 101/0004 o powierzchni 53 m2 ,
 • części Budynku 101/0001 o powierzchni 235 m2 ,
 • części Budowli 101/0040 o powierzchni 276 m2 ,
 • części Budynku 104/0014 o powierzchni 100 m2 ,
 • części Budynku 104/0012 o powierzchni 29 m2 ,
 • części Budynku 104/0057 o powierzchni 171 m2 ,
 • części Budynku 104/0015 o powierzchni 10 m2 ,
 • części Budowli 104/0444 o powierzchni 150 m2 ,
 • części Budowli 104/0039 o powierzchni 1650 m2 ,
 • części Budowli 104/0198 o powierzchni 540 m2 ,
 • części Budowli 104/0052 o powierzchni 625 m,
 • części Budowli 104/0443 o powierzchni 496 m2 ,
 • części Budynku 105/0019 o powierzchni 431,09 m2 ,
 • części Budynku 109/0032 o powierzchni 116,2 m2 ,
 • części Budynku 109/0020 o powierzchni 90 m2 ,
 • części Budynku 109/0055 o powierzchni 20 m2 ,
 • części Budowli 220/0262 o powierzchni 30 m2 ,
 • części Budowli 220/0305 o powierzchni 510,5 m,
 • części Budowli 220/0280 o powierzchni 170 m2 ,
 • części Budowli 220/0271 o powierzchni 107 m2 ,
 • części Budowli 220/0270 o powierzchni 1870 m2 ,
 • części Budowli 220/0265 o powierzchni 130 m2 ,
 • części Budowli 220/0288 o powierzchni 119 m2

należy stwierdzić, że w stosunku do tych części budynków i budowli doszło już do ich pierwszego zasiedlenia gdyż są przedmiotem umów najmu.
Natomiast w odniesieniu do dostawy wynajmowanych:

 • części Budynku 101/0008 obejmującej powierzchnię 77 m2 ,
 • części Budynku 101/0007 obejmującej powierzchnię 118 m2 ,
 • części Budynku 101/0011 obejmującej powierzchnię 91 m2 ,
 • części Budynku 101/0034 obejmującej powierzchnię 893 m2 ,
 • części Budynku 101/0017 obejmującej powierzchnię 1297,34 m2 ,
 • części Budynku 101/0004 obejmującej powierzchnię 53 m2 ,
 • części Budynku 101/0001 obejmującej powierzchnię 42 m2 ,
 • części Budowli 101/0040 obejmującej powierzchnię 276 m2 ,
 • części Budynku 104/0014 obejmującej powierzchnię 100 m2 ,
 • części Budynku 104/0012 obejmującej powierzchnię 29 m2 ,
 • części Budynku 104/0057 obejmującej powierzchnię 171 m2 ,
 • części Budynku 104/0015 obejmującej powierzchnię 10 m2 ,
 • części Budowli 104/0444 obejmującej powierzchnię 100 m2 ,
 • części Budowli 104/0039 obejmującej powierzchnię 1650 m2 ,
 • części Budowli 104/0198 obejmującej powierzchnię 540 m2 ,
 • części Budowli 104/0052 obejmującej powierzchnię 430 m2 ,
 • części Budowli 104/0443 obejmującej powierzchnię 100 m2 ,
 • części Budynku 105/0019 obejmującej powierzchnię 363,09 m2 ,
 • części Budynku 109/0032 obejmującej powierzchnię 51,2 m2 ,
 • części Budynku 109/0020 obejmującej powierzchnię 8 m2 ,
 • części Budowli 220/0262 obejmującej powierzchnię 30m2 ,
 • części Budowli 220/0305 obejmującej powierzchnię 510,5 m2 ,
 • części Budowli 220/0280 obejmującej powierzchnię 170 m2 ,
 • części Budowli 220/0271 obejmującej powierzchnię 72 m2 ,
 • części Budowli 220/0270 obejmującej powierzchnię 1270 m2 ,
 • części Budowli 220/0265 obejmującej powierzchnię 90 m2 ,
 • części Budowli 220/0288 obejmującej powierzchnię 99 m2

należy stwierdzić, że pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą nie upłynie okres krótszy niż 2 lata bowiem umowy najmu zostały zawarte przed 19 lutego 2014 r. a dostawa nastąpi nie wcześniej niż 19 lutego 2016 r. i nie później niż 20 maja 2016 r. Zatem dostawa wymienionych części budynków i budowli będzie korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.
Odnosząc się z kolei do dostawy wynajmowanych części niżej wymienionych budynków i budowli tj.:

 • części Budynku 101/0011 obejmującej powierzchnię 47 m2 ,
 • części Budynku 101/0017 obejmującej powierzchnię 280 m2 ,
 • części Budynku 101/0001 obejmującej powierzchnię 193 m2 ,
 • części Budowli 104/0444 obejmującej powierzchnię 50m2 ,
 • części Budowli 104/0052 obejmującej powierzchnię 195 m2 ,
 • części Budowli 104/0443 obejmującej powierzchnię 396 m2 ,
 • części Budynku 105/0019 obejmującej powierzchnię 68 m2 ,
 • części Budynku 109/0032 obejmującej powierzchnię 65 m2 ,
 • części Budynku 109/0020 obejmującejpowierzchnię 82 m2 ,
 • części Budynku 109/0055 obejmującej powierzchnię 20 m2 ,
 • części Budowli 220/0271 obejmującej powierzchnię 35 m2 ,
 • części Budowli 220/0270 obejmującej powierzchnię 600 m2 ,
 • części Budowli 220/0265 obejmującej powierzchnię 40 m2 ,
 • części Budowli 220/0288 obejmującej powierzchnię 20 m2

należy zaznaczyć, że Wnioskodawca nie jest w stanie stwierdzić czy do momentu sprzedaży tych budynków i budowli upłyną 2 lata od daty pierwszego zasiedlenia tym samym należy zauważyć, że w przypadku gdy pomiędzy oddaniem w najem po 19 lutego 2014 r. części ww. budynków i budowli, a sprzedażą tych budynków i budowli nie upłynie okres krótszy niż 2 lata – dostawa tych powierzchni, które są wynajmowane, objęta będzie zwolnieniem określonym w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT – bowiem w odniesieniu do wynajmowanych powierzchni doszło do ich pierwszego zasiedlenia oraz pomiędzy pierwszym zasiedleniem (czyli oddaniem w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu) a ich dostawą nie upłynie okres krótszy niż 2 lata.
Natomiast w przypadku dostawy ww. powierzchni części budynków i budowli, w okresie krótszym niż 2 lata od ich wynajmu, dostawa tych powierzchni będzie dokonana w okresie krótszym niż 2 lata od pierwszego zasiedlenia.Zatem dostawa tych części budynków i budowli dokonana w okresie krótszym niż 2 lata od pierwszego zasiedlenia nie będzie mogła korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.
Również dostawa niewynajmowanych części budynków i budowli, w odniesieniu do których do tej pory nie doszło do pierwszego zasiedlenia, nie może korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.
Ad. 1. i, j)
Z opisu zdarzenia przyszłego wynika, że na działce 397/... posadowiony jest m.in. Budynek 101/0033. Przedmiotem umowy najmu Budynku 101/0033 jest część Budynku 101/0033 o powierzchni 30,6 m2 . Umowa najmu powierzchni użytkowej Budynku 101/0033 została zawarta przed dniem 19 lutego 2014 r. a do momentu sprzedaży Budynku 101/0033 upłyną 2 lata od daty pierwszego zasiedlenia, jako że sprzedaż nastąpi nie wcześniej niż 19 lutego 2016 r. i nie później niż 20 maja 2016 r.
Odnosząc się do dostawy części Budynku 101/0033 obejmującej powierzchnię 30,6 m2 , która jest przedmiotem najmu należy stwierdzić, że w stosunku do tej części budynku doszło już do jej pierwszego zasiedlenia. Ponadto pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą tej części Budynku nie upłynie okres krótszy niż 2 lata, gdyż umowa najmu została zawarta przed 19 lutego 2014 r. a sprzedaż nastąpi nie wcześniej niż 19 lutego 2016 r. i nie później niż 20 maja 2016 r. Zatem dostawa części Budynku 101/0033 o powierzchni 30,6 m2 będzie korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.
Natomiast dostawa niewynajmowanej części Budynku 101/0033 nie będzie mogła korzystać ze zwolnienia od podatku VAT w myśl art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, gdyż będzie dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia.
Ad. 1.k)Z opisu sprawy wynika, że na działce 397/... jest posadowiony Budynek 110/0021. Poszczególne pomieszczenia o łącznej powierzchni ok. 910 m2 znajdujące się w Budynku 110/0021 były przedmiotem najmu. Każdy z najemców miał zapewniony również dostęp do poszczególnych części wspólnych (ok. 375 m2 ). Jedynie jedno z pomieszczeń o powierzchni ok. 85 m2 jest pozostawione do wyłącznej dyspozycji Wnioskodawcy.Poszczególne pomieszczenia były wynajmowane zarówno przez poprzedników prawnych Wnioskodawcy, jak i przez Wnioskodawcę.Jak wskazał Wnioskodawca, w oparciu o powyższe należałoby przyjąć, że do pierwszego zasiedlenia części Budynku 110/0021, doszło przed 19 lutego 2014 r., tj. co najmniej na 2 lata przed planowanym terminem przeprowadzenia Transakcji.Wszystkie lokale użytkowe oraz wszystkie lokale mieszkalne (za wyjątkiem jednego, które jest wykorzystywane na potrzeby własne Wnioskodawcy) są lub były przedmiotem umów najmu zawartych przed dniem 19 lutego 2014 r., tj. były przedmiotem najmu co najmniej na 2 lata przed dokonaniem Transakcji.
Jeden lokal mieszkalny o powierzchni ok. 85 m2 znajdujący się w Budynku 110/0021 nigdy nie był wynajmowany/wydzierżawiany, ani też nie był przedmiotem dostawy podlegającej opodatkowaniu i nigdy nie doszło w odniesieniu do niego do pierwszego zasiedlenia.Pomiędzy oddaniem w najem poszczególnych lokali mieszkalnych (za wyjątkiem jednego, który jest wykorzystywany na potrzeby własne Wnioskodawcy) oraz lokali użytkowych, a dostawą Budynku 110/0021 upłynie okres dłuższy niż 2 lata.
Odnosząc się do dostawy Budynku 110/0021 należy stwierdzić, że w stosunku do części tego budynku doszło już do jej pierwszego zasiedlenia bowiem była przedmiotem najmu. Pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą tej części Budynku nie upłynie okres krótszy niż 2 lata, gdyż do pierwszego zasiedlenia doszło przed 19 lutego 2014 r., tj. co najmniej na 2 lata przed planowanym terminem przeprowadzenia Transakcji. Zatem dostawa części Budynku 110/0021, która była wynajmowana będzie korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.
Ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT korzystać będzie również dostawa części wspólnych budynku, które zostały udostępnione najemcom w ramach umów najmu.
Natomiast dostawa niewynajmowanej części Budynku 110/0021 nie będzie mogła korzystać ze zwolnienia od podatku VAT w myśl art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, gdyż będzie dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia.
Reasumując, dostawa tych części budynków i budowli w odniesieniu do których doszło już do pierwszego zasiedlenia i pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą nie upłynie okres krótszy niż 2 lata będzie korzystać ze zwolnienia od podatku VAT w myśl art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.
Mając na uwadze treść przywołanych przepisów oraz opis zdarzenia przyszłego należy stwierdzić, że Wnioskodawca oraz Kontrahent jeżeli są zarejestrowanymi podatnikami VAT czynnymi to w odniesieniu do dostawy części budynków i budowli, która jest zwolniona od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT - mogą zgodnie z art. 43 ust. 10 ustawy o VAT zrezygnować ze zwolnienia od podatku i wybrać opodatkowanie dostawy tych części budynków i budowli, składając w tym zakresie zgodne oświadczenie Naczelnikowi Urzędu Skarbowego właściwemu miejscowo dla nabywcy nieruchomości. W przypadku rezygnacji ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 10 ustawy o VAT dla dostawy części budynków i budowli i wyboru opodatkowania dostawy części budynków i budowli podatkiem VAT, dostawa tych części budynków i budowli będzie podlegała opodatkowaniu według właściwej stawki podatku VAT dla tego towaru.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy, że dostawa:

 1. części Budynku 101/0011, Budynku 102/0010, Budowli 104/0444, Budowli 211/3061 oraz Budowli 220/0265 posadowionych na działce 397/...,
 2. części Budynku 102/0010 oraz Budowli 220/0265 posadowionych na działce 397/...,
 3. części Budynku 102/0010, Budowli 102/0041 oraz Budowli 220/0265 posadowionych na działce 397/...,
 4. części Budynku 104/0057 oraz Budowli 220/0265 posadowionych na działce 397/...,
 5. części Budowli 220/0280 oraz Budowli 220/0270 posadowionych na działce 397/...,
 6. części Budowli 220/0280 posadowionego na działce 397/...,
 7. części Budynku 104/0057 oraz Budowli 220/0262 posadowionego na działce 397/...,
 8. części Budynku 101/0008, Budynku 101/0007, Budynku 101/0011, Budynku 101/0034, Budynku 101/0017, Budynku 101/0004, Budynku 101/0001, Budowli 101/0040, Budynku 104/0014, Budynku 104/0012, Budynku 104/0057, Budynku 104/0015, Budowli 104/0444, Budowli 104/0039, Budowli 104/0198, Budowli 104/0052, Budowli 104/0443, Budynku 105/0019, Budynku 109/0032, Budynku 109/0020, Budynku 109/0055, Budowli 220/0262, Budowli 220/0305, Budowli 220/0280, Budowli 220/0271, Budowli 220/0270, Budowli 220/0265, Budowli 220/0288 posadowionych na działce 397/...,
 9. części Budynku 101/0033 posadowionego na działce 397/...,
 10. części Budynku 110/0021 posadowionego na działce 397/...,

to jest części które zostały wynajęte przez Wnioskodawcę na co najmniej 2 lata przed planowaną datą Transakcji, będą zwolnione z opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, w konsekwencji Wnioskodawca oraz Kontrahent będą mogli zrezygnować ze zwolnienia z opodatkowania VAT dla dostawy tych części Obiektów w przypadku złożenia zgodnego oświadczenia, o którym mowa w art. 43 ust. 10 i 11 ustawy o VAT, należało uznać za prawidłowe. Wątpliwości Wnioskodawcy budzi również kwestia zastosowania stawki 8% podatku VAT dla dostawy udziału w prawie własności Budynku 110/0021 posiadającego niewyodrębnione lokale użytkowe oraz mieszkalne.
Jak już wskazano w niniejszej interpretacji kwestię wysokości opodatkowania reguluje art. 41 ustawy o VAT.
Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o VAT stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.
Natomiast w myśl art. 41 ust. 2 ustawy o VAT, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.
Jednakże stosownie do art. 146a pkt 1 i 2 ustawy o VAT, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f:
- stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%;
- stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.
W myśl art. 41 ust. 12 ustawy o VAT, stawkę podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, stosuje się do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.
Przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym - zgodnie z art. 41 ust. 12a ustawy o VAT - rozumie się obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiekty sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 - wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych, z zastrzeżeniem ust. 12b.
Natomiast art. 41 ust. 12b ustawy o VAT stanowi, że do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym określonego w ust. 12a nie zalicza się:
- budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 m2 ,
- lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m2 .
W myśl art. 41 ust. 12c ustawy o VAT, w przypadku budownictwa mieszkaniowego o powierzchni przekraczającej limity określone w ust. 12b stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się tylko do części podstawy opodatkowania odpowiadającej udziałowi powierzchni użytkowej kwalifikującej do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w całkowitej powierzchni użytkowej.
Jak wynika z art. 2 pkt 12 ustawy obiekty budownictwa mieszkaniowego to budynki mieszkalne stałego zamieszkania sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 11.
W związku z powyższym należy wskazać, że prawo do zastosowania obniżonej do wysokości 8% stawki podatku VAT wystąpi wówczas, gdy budynek będzie uznany za obiekt budownictwa mieszkaniowego i zgodnie z Polską Klasyfikacją Obiektów Budowlanych sklasyfikowany będzie w dziale 11.
Jak wynika z ww. art. 2 pkt 12 ustawy o VAT, poprzez podanie klasyfikacji, ustawa o podatku od towarów i usług odwołuje się do Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych, która stanowi usystematyzowany wykaz obiektów budowlanych. Zatem, dla celów podatku od towarów i usług stosuje się przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz. U. Nr 112, poz. 1316 ze zm.), stanowiącego usystematyzowany wykaz obiektów budowlanych. Budynki mieszkalne stałego zamieszkania sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 11, o których mowa art. 2 pkt 12 ustawy o podatku od towarów i usług, to:
- budynki mieszkalne jednorodzinne (PKOB 111), czyli samodzielne budynki takie jak: pawilony, wille, domki wypoczynkowe, leśniczówki, domy mieszkalne w gospodarstwach rolnych (bez budynków gospodarstw rolnych), rezydencje wiejskie, domy letnie itp., a także domy bliźniacze lub szeregowe, w których każde mieszkanie ma swoje własne wejście z poziomu gruntu;
- budynki o dwóch mieszkaniach i wielomieszkaniowe (PKOB 112), w tym: budynki o trzech i więcej mieszkaniach (PKOB 1122),
- budynki zbiorowego zamieszkania (PKOB 113), czyli domy opieki społecznej, internaty i bursy szkolne, domy studenckie, domy dziecka, domy dla bezdomnych, budynki mieszkalne na terenie koszar, zakładów karnych i poprawczych, aresztów śledczych, budynki kościołów i innych związków wyznaniowych, klasztory, domy zakonne, plebanie, kurie, rezydencje biskupie oraz rezydencje Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.Zgodnie z objaśnieniami Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych – budynki mieszkalne są to obiekty budowlane, których co najmniej połowa całkowitej powierzchni użytkowej jest wykorzystywana do celów mieszkalnych. W przypadkach, gdy mniej niż połowa całkowitej powierzchni użytkowej wykorzystywana jest na cele mieszkalne, budynek taki klasyfikowany jest jako niemieszkalny, zgodnie z jego przeznaczeniem.
Z opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Budynek 110/0021, który jest budynkiem mieszkalnym, jest posadowiony w całości na działce nr 397/... W budynku mieszkalnym znajdują się lokale mieszkalne i usługowe. Ponad połowa powierzchni użytkowej budynku jest wykorzystywana do celów mieszkalnych. Lokale nie zostały wyodrębnione do oddzielnych ksiąg wieczystych. Budynek 110/0021 posiada symbol PKOB 1130. Budynek 110/0021 został wybudowany i oddany do użytkowania w dniu 1 grudnia 1930 r. przez Dyrekcję P. Poprzednik prawny Wnioskodawcy, tj. Przedsiębiorstwo ... w W. nabyło z mocy prawa Budynek 110/0021 z dniem 5 grudnia 1990 r. Przy nabyciu Budynku 110/0021 nie obowiązywała ustawa o VAT. W związku z otrzymaniem Budynku 110/0021 w wyniku komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego, Wnioskodawcy również nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Wnioskodawca nie ponosił wydatków na ulepszenie Budynku 110/0021 w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym, które wynosiły co najmniej 30% lub były wyższe niż 30% wartości początkowej Budynku 110/0021. Poszczególne pomieszczenia o łącznej powierzchni ok. 910 m2 znajdujące się w Budynku 110/0021 były przedmiotem najmu. Każdy z najemców miał zapewniony również dostęp do poszczególnych części wspólnych (ok. 375 m2 ). Jedynie jedno z pomieszczeń o powierzchni ok. 85 m2 jest pozostawione do wyłącznej dyspozycji Wnioskodawcy.Poszczególne pomieszczenia były wynajmowane zarówno przez poprzedników prawnych Wnioskodawcy, jak i przez Wnioskodawcę. Jak wskazał Wnioskodawca we wniosku, w oparciu o powyższe należałoby przyjąć, że do pierwszego zasiedlenia części Budynku 110/0021, doszło przed 19 lutego 2014 r., tj. co najmniej na 2 lata przed planowanym terminem przeprowadzenia Transakcji. Wszystkie lokale użytkowe oraz wszystkie lokale mieszkalne (za wyjątkiem jednego, które jest wykorzystywane na potrzeby własne Wnioskodawcy) są lub były przedmiotem umów najmu zawartych przed dniem 19 lutego 2014 r., tj. były przedmiotem najmu co najmniej na 2 lata przed dokonaniem Transakcji. Jeden lokal mieszkalny o powierzchni ok. 85 m2 znajdujący się w Budynku 110/0021 nigdy nie był wynajmowany/wydzierżawiany, ani też nie był przedmiotem dostawy podlegającej opodatkowaniu i nigdy nie doszło w odniesieniu do niego do pierwszego zasiedlenia.Pomiędzy oddaniem w najem poszczególnych lokali mieszkalnych (za wyjątkiem jednego, który jest wykorzystywany na potrzeby własne Wnioskodawcy) oraz lokali użytkowych, a dostawą Budynku 110/0021 upłynie okres dłuższy niż 2 lata. Powierzchnia użytkowa każdego z lokali mieszkalnych (wyodrębnionego bądź niewyodrębnionego) nie przekracza 150 m2 . Budynek 110/0021 był wykorzystywany przez Wnioskodawcę zarówno do wykonywania czynności opodatkowanych (najem lokali użytkowych) jak i do czynności zwolnionych z VAT (najem lokali mieszkalnych).
W niniejszej interpretacji stwierdzono, że w odniesieniu do części Budynku 110/0021 doszło już do jej pierwszego zasiedlenia bowiem była przedmiotem najmu. Pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą tej części Budynku nie upłynie okres krótszy niż 2 lata, gdyż do pierwszego zasiedlenia doszło przed 19 lutego 2014 r., tj. co najmniej na 2 lata przed planowanym terminem przeprowadzenia Transakcji. Zatem dostawa części Budynku 110/0021, która była wynajmowana będzie objęta zwolnieniem od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.
Ponadto jak stwierdzono w niniejszej interpretacji, zwolnieniem od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT objęta będzie również dostawa części wspólnych budynku, które zostały udostępnione najemcom w ramach umów najmu.
Natomiast dostawa niewynajmowanej części Budynku 110/0021 nie będzie objęta zwolnieniem od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, gdyż będzie dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia.
Koniecznym jest zatem zbadanie, czy planowana dostawa niewynajmowanej części Budynku 110/0021 będzie objęta zwolnieniem od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT.
W myśl art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem że: a. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, b. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.
Biorąc pod uwagę przywołany przepis oraz opis sprawy należy stwierdzić, że Wnioskodawca spełnia warunki określone w art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT dla zastosowania zwolnienia od podatku VAT dla dostawy niewynajmowanej części Budynku 110/0021 ok. 85 m2 bowiem Wnioskodawcy w stosunku do tego budynku nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego i Wnioskodawca nie ponosił wydatków na ulepszenie Budynku 110/0021 w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym, które wynosiły co najmniej 30% lub były wyższe niż 30% wartości początkowej Budynku 110/0021.
Ze względu zatem na spełnienie warunków określonych w art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT, dostawa niewynajmowanej części Budynku 110/0021 będzie objęta zwolnieniem od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT.
W odniesieniu natomiast do dostawy części Budynku 110/0021 obejmującej powierzchnię, która będzie objęta zwolnieniem od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT Wnioskodawca i Kontrahent mogą zrezygnować ze zwolnienia i wybrać opodatkowanie tej dostawy składając w tym zakresie zgodne oświadczenie Naczelnikowi Urzędu Skarbowego właściwemu miejscowo dla nabywcy nieruchomości.
W przypadku rezygnacji ze zwolnienia od podatku i wyboru opodatkowania dostawy części Budynku 110/0021, która jest objęta zwolnieniem od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, w sytuacji gdy przedmiotem dostawy będzie cały budynek, należy stwierdzić, że dla dostawy tej części budynku zastosowanie znajdzie obniżona stawka podatku w wysokości 8%, gdyż Budynek jest zaklasyfikowany w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 11 - PKOB 1130. Tym samym budynek ten stanowi obiekt budownictwa mieszkaniowego objętego społecznym programem mieszkaniowym i zgodnie z art. 41 ust. 2 w związku z art. 146a pkt 2 ustawy o VAT dostawa tej części budynku będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 8%.
W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy co do opodatkowania dostawy udziału w prawie własności budynku mieszkalnego posiadającego niewyodrębnione lokale użytkowe oraz lokale mieszkalne w całości według stawki 8% należało uznać za nieprawidłowe. Jak bowiem wykazano w niniejszej interpretacji, niewynajmowana część budynku jest objęta zwolnieniem od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT, natomiast wynajmowana część budynku w okresie nie krótszym niż 2 lata od pierwszego zasiedlenia przed sprzedażą, co do zasady jest objęta zwolnieniem od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT i Wnioskodawca na podstawie art. 43 ust. 10 ustawy o VAT może zrezygnować z tego zwolnienia. W przypadku natomiast rezygnacji ze zwolnienia od podatku VAT, opodatkowaniu według 8% stawki podatku VAT będzie podlegać jedynie dostawa tej części budynku, której dostawa miała być objęta zwolnieniem od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, a nie dostawa całego budynku.
Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą również dostawy udziału w prawie własności wyodrębnionych lokali mieszkalnych nieprzekraczających powierzchni 150 m2 (w przypadku dokonania takiego wyodrębnienia).
Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1892) odrębną własność lokalu można ustanowić w drodze umowy, a także jednostronnej czynności prawnej właściciela nieruchomości albo orzeczenia sądu znoszącego współwłasność.
W myśl art. 7 ust. 2 ustawy o własności lokali umowa o ustanowieniu odrębnej własności lokalu powinna być dokonana w formie aktu notarialnego, do powstania tej własności niezbędny jest wpis do księgi wieczystej.
Z powyższego wynika, że odrębną nieruchomość może stanowić samodzielny lokal, a dla powstania odrębnej własności lokali niezbędny jest wpis do księgi wieczystej mający charakter konstytutywny. Bez wpisu do księgi wieczystej odrębna własność lokalu (części budynku) nie może skutecznie powstać. Na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług lokal ten staje się odrębnym od budynku towarem i stanowi samodzielny przedmiot czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem.
Odnosząc się zatem do dostawy wyodrębnionych lokali mieszkalnych o powierzchni nieprzekraczającej 150 m2 , stwierdzić należy, że co do zasady, jak stwierdzono w niniejszej interpretacji, ich sprzedaż jest objęta zwolnieniem od podatku VAT (o ile nie zostały wyodrębnione z lokalu, który pozostawał w wyłącznej dyspozycji Wnioskodawcy) na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.
Jeżeli natomiast Wnioskodawca zrezygnuje z tego zwolnienia i wybierze na podstawie art. 43 ust. 10 ustawy o VAT ich opodatkowanie podatkiem VAT według właściwych stawek podatku, to dostawa tych lokali będzie opodatkowana 8% stawką podatku VAT zgodnie z art. 41 ust. 2 w związku z art. 146a pkt 2 ustawy o VAT, pod warunkiem jednak, że lokale te nie zostały wydzielone z lokalu, który pozostawał do wyłącznej dyspozycji Wnioskodawcy.
W związku z powyższym za nieprawidłowe należało również uznać stanowisko Wnioskodawcy co do opodatkowania 8% stawką podatku VAT wyodrębnionych lokali mieszkalnych, gdyż jak stwierdzono w niniejszej interpretacji, sprzedaż tych lokali (o ile nie zostały wydzielone z lokalu, który pozostawał w wyłącznej dyspozycji Wnioskodawcy) będzie objęta zwolnieniem od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, natomiast dopiero w momencie rezygnacji z tego zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 10 ustawy o VAT, ich dostawa będzie opodatkowana 8% stawką podatku VAT.
Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą również kwestii określenia podstawy opodatkowania dla dostawy prawa wieczystego użytkowania działek gruntu zabudowanych budynkami i budowlami.
Zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy o VAT podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2-5, art. 30a-30c, art. 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.
Kwestię opodatkowania dostawy gruntów (również prawa użytkowania wieczystego gruntów), na którym są posadowione obiekty budowlane reguluje przepis art. 29a ust. 8 ustawy o VAT.
W myśl art. 29a ust. 8 ustawy o VAT w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.
Powyższy przepis oznacza, iż do dostawy gruntu (również prawa użytkowania wieczystego gruntów) stosuje się analogiczną stawkę podatku jak przy dostawie budynków, budowli lub ich części trwale związanych z gruntem. Jeżeli dostawa budynków albo budowli lub ich części korzysta ze zwolnienia od podatku VAT, również sprzedaż gruntu (prawa użytkowania wieczystego gruntu) korzysta ze zwolnienia od podatku, natomiast w przypadku gdy jest opodatkowana, na takich samych zasadach opodatkowana jest dostawa gruntu (prawa użytkowania wieczystego gruntu), na którym posadowione są budynki, budowle lub ich części.

Odnosząc się zatem do dostawy posadowionych na:

 1. działce 397/... obiektów budowlanych tj.: Budynku 101/0011, Budynku 102/0010, Budowli 104/0444, Budowli 211/3061, Budowli 220/0265
 2. działce nr 397/... obiektów budowlanych tj.: Budynku 102/0010, Budowli 211/3061, Budowli 211/0237, Budowli 220/0264, Budowli 220/0265,
 3. działce nr 397/... obiektów budowlanych tj.: Budynku 102/0010, Budowli 102/0041, Budowli 311/3061, Budowli 211/0240, Budowli 220/0264, Budowli 220/0265, Budowli 291/0293
 4. działce nr 397/... obiektów budowlanych tj.: Budynku 104/0057, Budowli 211/0214, Budowli 220/0265,
 5. działce nr 397/... obiektów budowlanych tj.: Budowli 211/0282, Budowli 220/0285, Budowli 220/0283,
 6. działce 397/... obiektów budowlanych tj.: Budynku 104/0018, Budowli 104/0057, Budowli 211/3061, Budowli 211/0289, Budowli 211/0051, Budowli 211/0301, Budowli 211/0238, Budowli 220/0280, Budowli 220/0270, Budowli 220/0283, Budowli 291/0293, Budowli 291/3078
 7. działce 397/... obiektów budowlanych tj.: Budowli 211/0289, Budowli 211/0301, Budowli 211/0238, Budowli 220/0280, Budowli 220/0283, Budowli 291/0293
 8. działce 397/... obiektów budowlanych tj.: Budynku 104/0057, Budowli 211/0289, Budowli 211/0301, Budowli 220/0262, Budowli 220/0283, Budowli 291/0293,
 9. działce 397/27 obiektów budowlanych tj.: Budynku 101/0006, Budynku 101/0008, Budynku 101/0005, Budynku 101/0007, Budynku 101/0011, Budynku 101/0034, Budynku 101/0017, Budynku 101/0048, Budynku 101/0004, Budynku 101/0002, Budynku 101/0054, Budynku 101/0001, Budowli 101/0040, Budynku 104/0018, Budynku 104/0014, Budynku 104/0012, Budynku 104/0057, Budynku 104/0015, Budowli 104/0444, Budowli 104/0038, Budowli 104/0039, Budowli 104/0198, Budowli 104/0052, Budowli 104/0443, Budynku 105/0019, Budynku 109/0030, Budynku 109/0032, Budynku 109/0020, Budynku 109/0055, Budowli 211/0214, Budowli 211/0213, Budowli 211/3061, Budowli 211/0217, Budowli 211/3080, Budowli 211/3081, Budowli 211/0289, Budowli 211/0051, Budowli 211/0050, Budowli 211/3062, Budowli 211/0290, Budowli 211/0301, Budowli 211/0282, Budowli 211/0238, Budowli 211/0239, Budowli 211/0240, Budowli 211/0237, Budowli 211/0236, Budowli 211/0291, Budowli 220/0262, Budowli 220/0285, Budowli 220/0305, Budowli 220/0266, Budowli 220/0263, Budowli 220/0280, Budowli 220/0271, Budowli 220/0267, Budowli 220/0264, Budowli 220/0270, Budowli 220/0265, Budowli 220/0288, Budowli 220/0272, Budowli 220/0283, Budowli 223/3082, Budowli 291/0293, Budowli 291/3078,
 10. działce 397/... obiektów budowlanych tj.: Budowli 211/0289, Budowli 211/0282, Budowli 291/0293,
 11. działce 397/... obiektów budowlanych tj.: Budowli 211/3061, Budowli 211/0301, Budowli 211/0282, Budowli 211/0236, Budowli 291/0293,
 12. działce 397/... obiektów budowlanych tj.: Budynku 101/0049, Budynku 101/0033, Budowli 211/3061, Budowli 211/0282,
 13. działce 397/... obiektu budowlanego tj.: Budynku 101/0049,
 14. działce 397/... obiektów budowlanych tj.: Budynku 110/0021, Budowli 211/3061, Budowli 211/0289, Budowli 211/0301, Budowli 211/0282, Budowli 211/0236, Budowli 291/0293

należy stwierdzić, że w myśl art. 29a ust. 8 ustawy o VAT w przypadku, gdy dostawa tych obiektów lub ich części będzie korzystać ze zwolnienia od podatku VAT to również dostawa części gruntu (prawa wieczystego użytkowania gruntu) przyporządkowana do tych budynków i budowli lub ich części będzie korzystać ze zwolnienia od podatku VAT. Natomiast w przypadku, gdy dostawa przedmiotowych budynków i budowli lub ich części będzie podlegać opodatkowaniu według właściwej stawki podatku VAT to również dostawa części gruntu (prawa wieczystego użytkowania gruntu) przyporządkowana do tych budynków i budowli lub ich części będzie podlegać opodatkowaniu według właściwej stawki podatku VAT.
W tym miejscu należy zauważyć, iż ani przepisy ustawy o VAT, ani przepisy wykonawcze do ustawy o VAT nie precyzują w jaki sposób należy ustalić podstawę opodatkowania w przypadku, gdy transakcja dostawy dotyczy częściowo nieruchomości opodatkowanej podatkiem VAT, a częściowo nieruchomości korzystającej ze zwolnienia od tego podatku. Zatem w tej sytuacji można przyjąć różne rozwiązania, np. według klucza wartościowego, tj. proporcjonalnie do wartości sprzedawanych części nieruchomości zastosować do nich właściwe stawki, lub np. według klucza powierzchniowego, tj. podzielić powierzchnię nieruchomości proporcjonalnie do powierzchni zajmowanych przez poszczególne części – opodatkowane VAT i korzystające ze zwolnienia od podatku. Wnioskodawca winien ustalić podstawę opodatkowania w sposób, który właściwie odzwierciedla stan faktyczny i odpowiada specyfice danej dostawy.
Zatem stanowisko Wnioskodawcy, że ze względu na to, iż przedmiotem transakcji będzie prawo wieczystego użytkowania Gruntu wraz ze związanymi z tym gruntem Obiektami, których sprzedaż podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, jak i których sprzedaż jest zwolniona od tego podatku, to należy przypisać części Gruntu do poszczególnych Obiektów, należało uznać za prawidłowe.

Odnosząc się natomiast do dostawy następujących obiektów budowlanych tj.:

 1. Budynku 101/0011 posadowionego na działce 397/... i działce 397/...,
 2. Budynku 101/0049 posadowionego działce 397/... i działce 397/...,
 3. Budynku 102/0010 posadowionego na działce 397/..., działce 397/... oraz działce 397/...
 4. Budynku 104/0018 posadowionego na działce 397/... i działce 397/...
 5. Budynku 104/0057 posadowionego na działce 397/..., działce 397/... i działce 397/...
 6. Budowli 104/0444 posadowionej na działce 397/... i działce 397/...
 7. Budowli 211/0214 posadowionej na działce 397/... i działce 397/...
 8. Budowli 211/3061 posadowionej na działce 397/..., działce 397/..., działce 397/..., działce 397/..., działce 397/..., działce 397/..., działce 397/... oraz działce 397/...,
 9. Budowli 211/0289 posadowionej na działce 397/..., działce 397/..., działce 397/..., działce 397/..., działce 397/... oraz działce 397/...
 10. Budowli 211/0051 posadowionej na działce 397/... oraz działce 397/....
 11. Budowli 211/0301 posadowionej na działce 397/..., działce 397/..., działce 397/..., działce 397/..., działce 397/... oraz działce 397/...,
 12. Budowli 211/0282 posadowionej na działce 397/..., działce 397/..., działce 397/..., działce 397/..., działce 397/... oraz działce 397/...,
 13. Budowli 211/0238 posadowionej na działce 397/..., działce 397/... oraz działce 397/...,
 14. Budowli 211/0240 posadowionej na działce 397/... oraz działce 397/...,
 15. Budowli 211/0237 posadowionej na działce 397/...oraz działce 397/...
 16. Budowli 211/0236 posadowionej na działce 397/..., działce 397/... oraz działce 397/...,
 17. Budowli 220/0262 posadowionej na działce 397/... oraz działce 397/...,
 18. Budowli 220/0285 posadowionej na działce 397/... oraz działce 397/...,
 19. Budowli 220/0280 posadowionej na działce 397/..., działce 397/...oraz działce 397/...,
 20. Budowli 220/0264 posadowionej na działce 397/9, działce 397/10 oraz działce 397/27,
 21. Budowli 220/0270 posadowionej na działce 397/...oraz działce 397/...,
 22. Budowli 220/0265 posadowionej na działce 397/..., działce 397/..., działce 397/..., działce 397/... oraz działce 397/...
 23. Budowli 220/0283 posadowionej na działce 397/..., działce 397/..., działce 397/..., działce 397/... oraz działce 397/...
 24. Budowli 291/0293 posadowionej na działce 397/..., działce 397/..., działce 397/..., działce 397/..., działce 397/..., działce 397/..., działce 397/..., działce 397/... oraz działce 397/...,
 25. Budowli 291/3078 posadowionej na działce 397/... oraz działce 397/...

należy stwierdzić, że w przypadku gdy dostawa ww. obiektów budowlanych będzie korzystać ze zwolnienia od podatku VAT to również dostawa części gruntu (prawa wieczystego użytkowania gruntu) przyporządkowana do dostawy poszczególnych części budynków i budowli posadowionych na tym gruncie będzie korzystać ze zwolnienia od podatku VAT natomiast gdy dostawa tych obiektów budowlanych będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT wg właściwej stawki podatku VAT to dostawa części gruntu (prawa wieczystego użytkowania gruntu) przyporządkowana do dostawy poszczególnych części budynków i budowli posadowionych na tym gruncie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT wg właściwej stawki podatku VAT.
W tym miejscu należy zauważyć, ze przepisy ustawy o VAT oraz przepisy wykonawcze do ustawy o VAT nie precyzują w jaki sposób należy ustalić podstawę opodatkowania w przypadku, gdy transakcja dostawy dotyczy obiektów budowlanych (budynków i budowli) posadowionych na kilku działkach. Zatem w tej sytuacji można przyjąć różne rozwiązania, np. według klucza wartościowego lub według klucza powierzchniowego, przy czym przyjęta metoda musi rzeczywiście odzwierciedlać stan faktyczny.
Zatem stanowisko Wnioskodawcy, że w sytuacji gdy przedmiotem dostawy jest Obiekt usytuowany na dwóch lub więcej ewidencyjnie wyodrębnionych działkach, zasadnym jest dzielenie w takiej sytuacji przedmiotu dostawy na poszczególne działki, należało uznać za prawidłowe. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą również kwestii określenia czy odpłatne zbycie Nieruchomości oraz majątkowych praw autorskich do dokumentacji projektowej związanej z Nieruchomościami na rzecz Kontrahenta nie stanowi transakcji zbycia przedsiębiorstwa Wnioskodawcy lub jego zorganizowanej części, a w konsekwencji Wnioskodawca będzie zobowiązany do naliczenia podatku VAT na planowanej dostawie Nieruchomości zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o VAT
Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.
Stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy o VAT przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).
Jednocześnie przepisy art. 6 ustawy o VAT wskazują na wyłączenia określonych czynności spod zakresu stosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.
Stosownie bowiem do art. 6 pkt 1 ustawy o VAT, przepisów ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
Ustawodawca w art. 6 pkt 1 ustawy o VAT, wskazując, że jej przepisów nie stosuje się m.in. do transakcji zbycia przedsiębiorstwa nie zdefiniował, co należy rozumieć pod pojęciem „transakcji zbycia”.
Uwzględniając zakres przedmiotowy ustawy o podatku od towarów i usług pojęcie to należy rozumieć w sposób zbliżony do pojęcia „dostawy towarów” w ujęciu art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, tzn. zbycie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmuje wszelkie czynności, w ramach których następuje przeniesienie prawa do rozporządzania przedmiotem tych czynności, jak właściciel np. sprzedaż, zamianę, darowiznę, nieodpłatne przekazanie, przeniesienie własności w formie wkładu niepieniężnego (aport).
Zbycie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa podlega zasadzie swobody umów, a więc może nastąpić na podstawie każdej czynności rozporządzającej.
Ze względu na szczególny charakter przepisu art. 6 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, winien on być interpretowany ściśle, co oznacza, że ma on zastosowanie wyłącznie w przypadku zbycia (a zatem wszelkich czynności, w ramach których następuje przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel) przedsiębiorstwa (w rozumieniu Kodeksu cywilnego) lub zorganizowanej jego części, zdefiniowanej w art. 2 pkt 27e ustawy, w którym wskazano, że pod pojęciem zorganizowanej części przedsiębiorstwa rozumie się organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania. Zatem aby ocenić, czy do czynności opisanej we wniosku (zbycia przez Wnioskodawcę prawa wieczystego użytkowania zabudowanych działek gruntu oraz udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości mieszkalnej) znajdzie zastosowanie norma wynikająca z art. 6 pkt 1 ustawy o VAT konieczne jest przeanalizowanie czy zbywane przez Wnioskodawcę składniki majątku stanowią przedsiębiorstwo lub zorganizowaną część tego przedsiębiorstwa. Zaznaczyć należy, że przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie zawierają definicji „przedsiębiorstwa”. Zgodnie z zasadami wykładni systemowej zewnętrznej, skoro dane pojęcie nie jest definiowane w danym akcie normatywnym, a jest ono określone w innym akcie normatywnym to właśnie z uwagi na konieczność zachowania jednoznaczności systemu prawnego, przy interpretacji tego zwrotu należy odwołać się do znaczenia tego pojęcia na gruncie innego aktu normatywnego, wiodącego w danej dziedzinie.
Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie definiują terminu „przedsiębiorstwo”. Z tej przyczyny dla celów określenia zakresu pojęcia „przedsiębiorstwo” wykorzystuje się regulację zawartą w art. 551 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 121, ze zm.), zwana dalej k.c.
Stosownie do przepisu art. 551 Kodeksu cywilnego przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej. Obejmuje ono w szczególności:

 1. oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa);
 2. własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości;
 3. prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych;
 4. wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne;
 5. koncesje, licencje i zezwolenia;
 6. patenty i inne prawa własności przemysłowej;
 7. majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne;
 8. tajemnice przedsiębiorstwa;
 9. księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Definicja ta określa przedsiębiorstwo w sensie przedmiotowym. Użyte w powyższym przepisie sformułowanie „w szczególności” oznacza, iż wymienione w pkt 1-9 składniki mają znaczenie decydujące dla uznania danego zespołu składników za przedsiębiorstwo. Przy czym, powyższe wyliczenie jest katalogiem otwartym, więc wymienione elementy składowe przedsiębiorstwa mają jedynie charakter przykładowy. Jednakże sformułowanie przepisu tworzy domniemanie prawne, w myśl którego przedsiębiorstwo obejmuje każdy składnik zespołu, a zatem wszelkie dobra materialne i niematerialne podlegające ochronie prawnej i służące wykonywaniu celów gospodarczych.
Jednocześnie w myśl art. 2 pkt 27e ustawy o VAT przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa rozumie się organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania. W przedmiotowej sprawie nie mamy do czynienia ze zbyciem przez Wnioskodawcę przedsiębiorstwa w rozumieniu ww. definicji. Nie dochodzi też do zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
W pierwszej kolejności należy wskazać, że jak wynika z opisu sprawy przedmiotem sprzedaży nie będą:

 • oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa),
 • własność ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów oraz innych praw rzeczowych do nieruchomości lub ruchomości indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa),
 • wierzytelności, prawa z papierów wartościowych oraz środki pieniężne,
 • koncesje, licencje, zezwolenia,
 • patenty i inne prawa własności przemysłowej,
 • majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne za wyjątkiem Praw Majątkowych,
 • tajemnice przedsiębiorstwa.

Ponadto przedmiotem sprzedaży nie będą takie składniki jak:

 1. Wierzytelności i inne prawa majątkowe;
 2. Umowa rachunku bankowego oraz środki pieniężne należące do Wnioskodawcy,
 3. Należności Wnioskodawcy powstałe do dnia sprzedaży Nieruchomości,
 4. Umowy o dostawę mediów,
 5. Obsługa prawna Wnioskodawcy,
 6. Umowy związane z funkcjonowaniem Wnioskodawcy (wywóz śmieci, usługi ochrony),
 7. Księgi rachunkowe i inne dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej Wnioskodawcy,
 8. Know-how związany z prowadzeniem działalności gospodarczej polegającej na wynajmie powierzchni,
 9. Zobowiązania Wnioskodawcy (również te bezpośrednio związane z Nieruchomością).

Natomiast przedmiotem sprzedaży są Nieruchomości a prawa wynikające z umów najmu dotyczących poszczególnych Nieruchomości zostaną przeniesione z mocy prawa na Kontrahenta, poza prawami wynikającymi z umów najmu Nieruchomości na Kontrahenta nie zostaną przeniesione jakiekolwiek inne prawa wynikające z umów najmu lub dzierżawy pozostałych składników majątku Wnioskodawcy (zarówno ruchomości, jak i nieruchomości) oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości z innych stosunków prawnych.
Należy również zauważyć, że Nieruchomości nie są wyodrębnione organizacyjnie w strukturze Wnioskodawcy na bazie statutu, regulaminu lub innego aktu o podobnym charakterze; nie stanowią one także oddziału Wnioskodawcy wyodrębnionego w Krajowym Rejestrze Sądowym. Składniki majątkowe Wnioskodawcy, mające być przedmiotem Transakcji nie są wyodrębnione funkcjonalnie w przedsiębiorstwie Wnioskodawcy i nie zostały im przydzielone odrębne zadania gospodarcze.
Sprzedaż Nieruchomości nie będzie się wiązać z przejściem pracowników Spółki w ramach tzw. przejścia zakładu pracy (art. 23(1) Kodeksu Pracy). Dodatkowo Wnioskodawca podkreśla, że intencją Wnioskodawcy oraz Kontrahenta jest objęcie planowaną transakcją składników majątkowych (Nieruchomości), nie zaś całego przedsiębiorstwa Wnioskodawcy, czy też zorganizowanej części takiego przedsiębiorstwa. Wnioskodawca po dokonaniu zbycia pozostanie podmiotem aktywnym gospodarczo, w szczególności będzie miał możliwość podejmowania nowych projektów na bazie posiadanych aktywów. Jednocześnie należy zauważyć, że Kontrahent Wnioskodawcy jest przedsiębiorcą działającym na rynku deweloperskim i intencją Kontrahenta jest po dokonaniu nabycia wyburzenie obiektów znajdujących się na Nieruchomości 1, Nieruchomości 2 oraz Nieruchomości 3 celem przygotowania gruntu pod realizację inwestycji deweloperskich.
Jak wynika z powyższego, Wnioskodawca dokona zbycia składników majątku przedsiębiorstwa a nie przedsiębiorstwa rozumianego według art. 551 Kodeksu cywilnego ani też zorganizowanej części przedsiębiorstwa Wnioskodawcy w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o VAT.Tym samym w analizowanej sprawie nie znajdzie zastosowania art. 6 pkt 1 ustawy o VAT - do sprzedaży przedmiotowych składników majątkowych przez Wnioskodawcę mają więc zastosowanie ogólne zasady dotyczące opodatkowania poszczególnych składników majątkowych.
W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy, że odpłatne zbycie Nieruchomości oraz majątkowych praw autorskich do dokumentacji projektowej związanej z Nieruchomościami na rzecz Kontrahenta nie stanowi transakcji zbycia przedsiębiorstwa Wnioskodawcy lub jego zorganizowanej części, a w konsekwencji Wnioskodawca będzie zobowiązany do naliczenia podatku VAT na planowanej dostawie Nieruchomości zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o VAT, należało uznać za prawidłowe. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.
Przedmiotem niniejszej interpretacji nie była ocena, czy dostawa obiektów objętych pytaniem nr 1, które nie korzystają ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, może korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT, czy też podlega opodatkowaniu 23% stawką podatku VAT, gdyż w tym zakresie Wnioskodawca nie zadał pytania i nie przedstawił własnego stanowiska w sprawie.
Interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.
W pozostałym zakresie objętym wnioskiem zostały wydane odrębne rozstrzygnięcia.
W zakresie powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnych, należy zauważyć, że interpretacje przepisów prawa podatkowego wydawane są w indywidualnych sprawach podatników i kształtują sytuację prawną tych podatników w sprawach będących przedmiotem rozstrzygnięcia oraz nie mają mocy prawa powszechnie obowiązującego co oznacza, że należy je traktować indywidualnie.
Należy podkreślić także, iż na ocenę prawidłowości przedmiotowych kwestii nie mogą wpłynąć powołane przez Wnioskodawcę orzeczenia: Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 16 lipca 2014 r. sygn. akt I SA/Gd 646/14 oraz orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 6 października 2009 r. sygn. akt III SA/Wa 368/09 bowiem stanowią one rozstrzygnięcia w konkretnych sprawach, osądzonych w określonych stanach faktycznych.
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78 poz. 483 ze zm.) w swoim rozdziale III określa zamknięty katalog źródeł prawa powszechnie obowiązującego. Nie przewiduje on takiej mocy dla orzecznictwa sądowego, w tym orzecznictwa sądów administracyjnych (w Polsce nie obowiązuje system precedensów sądowych). W związku z powyższym, nie negując orzecznictwa, jako cennego źródła w zakresie wskazywania kierunków wykładni norm prawa podatkowego, należy zauważyć, że moc obowiązująca wyroków zamyka się w obrębie spraw, w których zostały wydane. Wynika to również z treści art. 153 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, który przesądza, że ocena prawna i wskazania co do dalszego postępowania wyrażone w orzeczeniu sądu wiążą w sprawie ten sąd oraz organ, którego działanie lub bezczynność było przedmiotem zaskarżenia. Organ podatkowy jest zatem zobowiązany traktować indywidualnie każdą sprawę, natomiast rozstrzygnięcia sądów podejmowane są w oparciu o zebrany w danej sprawie materiał dowodowy.
Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem.Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.).Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.