IBPP1/4512-869/15/AL | Interpretacja indywidualna

W zakresie opodatkowania przez Wnioskodawcę dostawy nieruchomości w drodze zamiany.
IBPP1/4512-869/15/ALinterpretacja indywidualna
 1. budynek
 2. grunt niezabudowany
 3. grunt zabudowany
 4. grunty
 5. opodatkowanie
 6. użytkowanie wieczyste
 7. zamiana
 8. zwolnienie
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Dostawa towarów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 22 października 2015 r. (data wpływu 3 listopada 2015 r.), uzupełnionym pismem z 26 stycznia 2016 r. (data wpływu 2 lutego 2016 r.) oraz pismem z 16 lutego 2016 r. (data wpływu 22 lutego 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania przez Wnioskodawcę dostawy nieruchomości w drodze zamiany – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 listopada 2015 r. wpłynął do tut. Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania przez Wnioskodawcę dostawy nieruchomości w drodze zamiany.

Wniosek został uzupełniony pismem z 26 stycznia 2016 r. (data wpływu 2 lutego 2016 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 13 stycznia 2016 r. Nr IBPP1/4512-869/15/AL oraz pismem z 16 lutego 2016 r. (data wpływu 22 lutego 2016 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 5 lutego 2016 r. Nr IBPP1/4512-869/15/AL.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

W Wydziale Skarbu Miasta Urzędu Miasta prowadzone jest postępowanie w sprawie zamiany nieruchomości stanowiących własność Gminy, składających się z działek nr 15/55 o pow. 0,0192 ha, nr 15/56 o pow. 0,3509 ha oraz 15/57 o pow. 0,0036 ha obr. xxx, na działki będące w użytkowaniu wieczystym spółki „P”S.A., oznaczone nr 16/1 o pow. 0,0127 ha i 16/2 o pow. 0,0403 ha obr. xxx, nr 49/3 o pow. 0,1550 ha xxx, nr 243/34 o pow. 0,0037 ha xxx, nr 236/35 o pow. 0,0046 ha obr. xxx, nr 236/37 o pow. 0,0585 ha obr. xxx, nr 236/38 o pow. 0,1485 ha obr. xxx, nr 236/40 o pow. 0,0686 ha obr. xxx, nr 198/1 o pow. 0,0259 ha obr.xxx.

Powyższe postępowanie prowadzone jest w trybie art. 15 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 782, poz. 985, poz. 1180, poz. 1265 i poz. 1322).

Na nieruchomościach będących w użytkowaniu wieczystym „P”S.A. częściowo zlokalizowane są obiekty infrastruktury drogowej, wybudowane za zgodą ww. spółki - ze środków Gminy, stąd zaistniała konieczność pozyskania przedmiotowego gruntu do gminnego zasobu nieruchomości. W trakcie prowadzonych rozmów w w/w sprawie przedstawiciele „P”S.A. zaproponowali uregulowanie stanu prawnego przedmiotowych nieruchomości poprzez dokonanie opisanej wyżej zamiany działek.

Na działkach stanowiących własność Gminy nr 15/56 i 15/57 zlokalizowane są dwa budynki hotelowo-usługowe, użytkowane przez „P”S.A., które zgodnie z opinią biegłego rewidenta księgowego wybudowane zostały ze środków finansowych Spółki. Budynek nr 1 wybudowany w roku 1955 - o pow. zabudowy 383,60 m2, kubaturze 4.898,60 m3, powierzchni użytkowej 1.491,10 m2 (usytuowany na działkach nr 15/56 i 15/57). Budynek nr 2- budynek hotelowy Ośrodka Szkolenia wybudowany w 1977 roku - jego powierzchnia zabudowy wynosi 910 m2, kubatura 10.011 m3, powierzchnia użytkowa 2.428 m2 - w całości jest usytuowany na działce nr 15/56. Działka nr 15/55 jest niezabudowana. Przedmiotowe nieruchomości podlegają ustaleniom obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru xxx, zgodnie z którym znajdują się w przeważającej części w terenach zabudowy usługowej oraz w niewielkim fragmencie w terenach urządzeń komunikacji KP.2.

Gmina jest właścicielem działki nr 15/55 na podstawie na podstawie decyzji Wojewody nr xxx z dnia 12 kwietnia 2010 r. Natomiast działki nr 15/56 i 15/57 stanowią własność Gminy na podstawie decyzji Wojewody nr xxx z dnia 20 maja 2010 r.

Względem przedmiotowej nieruchomości Gminie nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a także nie ponosiła ona wydatków na ulepszenie przedmiotowych budynków. Ponadto, zarówno grunt jak i znajdujące się na nim budynki nie były wykorzystywane przez Gminę do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT tj. nie były przedmiotem najmu, dzierżawy, ani innych umów o podobnym charakterze. W toku przeprowadzonego postępowania zmierzającego do zamiany ww. nieruchomości, ustalono jedynie opłaty z tytułu bezumownego korzystania przez spółkę z nieruchomości gminnej.

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru Zabłocie działki będące w użytkowaniu wieczystym „P”S.A. nr 16/1 i 16/2 obr. xxx położone są w terenach ulic klasy zbiorczej z tramwajem, natomiast działka nr 198/1 obr. xxx położona jest w terenach kolejowych (teren zamknięty). Pozostałe działki pozostające w użytkowaniu wieczystym „P”S.A. objęte zamianą nie podlegają ustaleniom żadnego obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta działka nr 243/34 obr. xxx położona jest w terenach komunikacji i terenach usług, natomiast działki nr 49/3 obr. xxx, nr 236/35, 236/37, 236/38 i 236/40 obr. xxx znajdują się w terenach komunikacji.

Gmina jest zarejestrowanym w Urzędzie Skarbowym czynnym podatnikiem VAT od dnia 22.02.1995 r. i składa deklarację podatkową VAT -7 (NIP xxx).

Zgodnie z wycenami sporządzonymi przez rzeczoznawcę majątkowego wartość działek nr 15/56 i 15/57 stanowiących własność Gminy została ustalona na kwotę netto xxx zł (w tym wartość gruntu; xxx zł + wartość budynków; xxx zł). Natomiast wartość niezabudowanej działki nr 15/55 oszacowana została na kwotę xxx zł.

Mając na uwadze, iż nakłady na budowę budynków na działkach stanowiących własność Gminy poniosła spółka „P”S.A., natomiast infrastruktura na działkach będących w użytkowaniu wieczystym Spółki została zrealizowana ze środków Gminy, do celów zamiany przyjęto jedynie wartości gruntu (działki ewidencyjne nr: 15/55,15/56 oraz 15/57). Łączna wartość gruntu Gminy wynosi netto xxx zł, natomiast wartość prawa użytkowania wieczystego gruntu „P”S.A. wynosi netto xxx zł. Zatem zamiana nastąpiłaby z dopłatą przez Gminę na rzecz spółki „P”S.A. kwoty wynikającej z różnicy wartości zamienianego gruntu wynoszącej netto xxx zł.

Do wartości gruntu gminnego (tj. działek nr 15/55,15/56,15/57), podlegającego zamianie, Gmina Miejska zamierza doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.

Pismem z 26 stycznia 2016 r. Wnioskodawca uzupełnił wniosek, wskazując, iż:

Pkt 1

Wnioskodawca tj. Gmina w żaden sposób nie korzystała z działek nr 15/55, 15/56, 15/57 obr xxx, nawet po wydaniu decyzji komunalizacyjnej w 2010 r.

Pkt 2 i 3

Budynki 1 i 2 zostały wybudowane za zgodą ówczesnego właściciela gruntu (w okresie budowy właścicielem był Skarb Państwa) przez poprzednika prawnego spółki „P”S.A. tj. XYZ.

P”S.A. utrzymuje, eksploatuje budynki, ponosi koszty z tym związane (w tym podatki, a od 01 listopada 2012r. płaci na rzecz Gminy opłaty za bezumowne korzystanie z nieruchomości) oraz czerpie przychody z tytułu najmu i dzierżawy, a zatem budynki są własnością ekonomiczną „P”S.A. i nigdy od momentu wybudowania nie pozostawały we władaniu Gminy.

Pkt 4

Przed dostawą ww. działek, nie dojdzie do żadnych rozliczeń nakładów z tytułu wybudowana budynków na gruncie gminnym przez „P”S.A. w związku z powyższym, nie zostaną wystawione żadne faktury VAT w tym zakresie.

Pkt 5

Wnioskodawca tj. Gmina w żadnym momencie przed dostawą nie będzie w ekonomicznym posiadaniu budynków (nr 1 i 2).

Pkt 6

Opłaty z tytułu bezumownego korzystania dotyczyły jedynie gruntu i podlegały opodatkowaniu z tytułu podatku VAT.

Pkt 7

Wnioskodawca na podstawie decyzji Wojewody z dnia 20 maja 2010 r. nabył wyłącznie grunt. Władztwo budynków pozostaje przy „P”S.A.

Pkt 8

Budynki usytuowane na działkach ewidencyjnych nr 15/56 i 15/57 obr. xxx są budynkami – w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.) Zgodnie z informacja uzyskaną od spółki „P”S.A. według Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych budynek biurowy (Nr l) posiada Nr 122, a budynek hotelowy (nr 2) Nr 121.

Pkt 9

Przedmiotowe budynki są trwale związane z gruntem.

Pkt 10

Budynki 1 i 2 zostały wybudowane i oddane do użytkowania przez poprzednika prawnego, spółki „P”S.A. tj. XYZ. Pkt 11

Zgodnie z informacjami uzyskanymi od spółki „P”S.A. pierwsze zasiedlenie budynku nr 1 nastąpiło na podstawie umowy najmu, która została zawarta pomiędzy Spółką „P”S.A a Spółką „I”- na podstawie aneksu nr 19 do umowy najmu nr xxx z dnia 31 sierpnia 2001 roku, (którym włączono powierzchnię w budynku w K. mieszczącym się przy ulicy xxx o numerze inwentarzowym xxx z datą obowiązywania od dnia 01.05.2005 r.), a także na podstawie umowy najmu nr xxx z dnia 05 kwietnia 2002r. na rzecz Przedsiębiorstwa „H”. Natomiast pierwsze zasiedlenie budynku nr 2 nastąpiło na podstawie umowy Nr xxx obowiązującej od dnia 29.06.2001- r. (obejmującej drogi i place przy Ośrodku Szkoleniowym nr inwentarzowy xxx dzierżawa w całości pow. 866 m2 i budynek Hotelowy nr inwentarzowy xxx dzierżawa całości budynku, powierzchnia dzierżawy 2.428 m2) zawartej na rzecz spółki „S” sp. z o.o. Z tytułu wynajmu i dzierżawy były wystawiane faktury VAT.

Pkt 12

Pomiędzy pierwszym zasiedleniem a sprzedażą przedmiotowych budynków, upłynie dłuższy okres niż 2 lata.

Pkt 13

Gmina nie wybudowała przedmiotowych budynków ani też ich nie nabyła. Na podstawie Decyzji Wojewody z dnia 20 maja 2010 r. Wnioskodawca nabył grunt, na którym de facto znajdowały się budynki wybudowane przez poprzednika prawnego „P”S.A. - tj. XYZ.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy dostawa (zamiana) działki gminnej nr 15/55 o pow. 0,0192 ha (działka niezabudowana) podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, czy też jest zwolniona od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług ...

Czy dostawa działek nr: 15/56 o pow. 0,3509 ha oraz 15/57 o pow. 0,0036 ha obr. xxx -zabudowanych budynkami nr 1 i 2, użytkowanymi przez „P”S.A., wybudowanymi ze środków finansowych Spółki (zgodnie z opinią biegłego rewidenta księgowego) - podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, czy też jest zwolniona od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ...

Zdaniem Wnioskodawcy zgodnie z dyspozycją wyrażoną w treści art. 603 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 121 z późn. zm.) - przez umowę zamiany każda ze stron zobowiązuje się przenieść na drugą stronę własność rzeczy w zamian za zobowiązanie do przeniesienia własności innej rzeczy. Następuje zatem przeniesienie własności rzeczy o charakterze odpłatnym, bowiem w wyniku rozporządzenia prawem własności na rzecz drugiej strony następuje wzajemne rozporządzenie prawem własności innej rzeczy, stanowiące o odpłatnym charakterze zawartej umowy. Art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarowi usług (tekst jednolity Dz. U. z 2011 Nr 177. poz. 1054 z późn. zm.) stanowi, iż opodatkowaniu w/w podatkiem podlegają:

 • odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju,
 • eksport towarów,
 • import towarów,
 • wewnątrzwspóinotowa nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju,
 • wewnątrzwspóinotowa dostawa towarów.

Na mocy art. 2 pkt 6 ustawy przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii. Natomiast w art. 7 ust 1 ustawa wyjaśnia, iż przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, należy rozumieć przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Tym samym umowa zamiany gruntów wyczerpuje znamiona określonej art. 7 ust. 1 dostawy towarów, bowiem w wyniku jej zawarcia dochodzi do przeniesienia prawa własności przedmiotu umowy, a to z kolei wyczerpuje przewidziany art. 7 ust. 1 ustawy warunek przeniesienia prawa do rozporządzania towarem jak właściciel.

Ustawodawca w treści ustawy przewidział możliwość zwolnienia od podatku. Jednym z takich przypadków jest art. 43 ust. 1 pkt 10, w którym to zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem, gdy:

 1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub Ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata

Definicję pierwszego zasiedlenia zawiera art. 2 pkt 14 ustawy, z której to wynika, iż przez pierwsze zasiedlenie rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

 1. wybudowaniu lub
 2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30 % wartości początkowej. Z powyższego przepisu wynika, iż aby doszło do pierwszego zasiedlenia, musi dojść do oddania budynków, budowli lub ich części, do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu. A zatem dojdzie do pierwszego zasiedlenia w sytuacji gdy nowowybudowany lub zmodernizowany budynek zostanie sprzedany lub oddany w dzierżawę lub najem, gdyż nastąpi wówczas wykonanie czynności podlegających opodatkowaniu. Ponadto jak wynika z powyższego uregulowania zwolnienie od podatku od towarów i usług stasuje się w odniesieniu do sprzedaży części lub całości budynków, jeżeli w momencie dostawy są już zasiedlone i okres pomiędzy pierwszym zasiedleniem a ich dostawą jest dłuższy niż 2 lata.

Natomiast stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem że:

 1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
 2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30 % wartości początkowej tych obiektów.

Zgodnie z art. 29a ust. 8 ustawy o VAT w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

Z cytowanego przepisu wynika wprost, że ustawa o podatku od towarów i usług przyjmuje regułę odwrotną niż zasada superficies solo cedit, wynika z niego bowiem, że grunt podziela los budynku lub budowli.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Gmina jest właścicielem działek nr 15/56 i 15/57, na których usytuowane są dwa budynki hotelowo-usługowe oraz niezabudowanej działki ewidencyjnej nr 15/55. W związku z faktem, iż nakłady poniesione na zrealizowanie budynków na zamienianej nieruchomości pochodzą z własnych środków finansowych spółki (opinia biegłego rewidenta), Gmina zamierza przy przeniesieniu własności zabudowanej nieruchomości, odstąpić od pobrania części jej ceny, tj. ceny ww. budynków i nieodpłatnie przeniesie ich własność na rzecz spółki. Na przedmiotowym obszarze obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego obszaru xxx, zgodnie z którym działki te znajdują się w przeważającej części w terenach zabudowy usługowej oraz w niewielkim fragmencie w terenach urządzeń komunikacji KP.2.

Biorąc pod uwagę przywołane przepisy prawa, przedstawiony stan faktyczny oraz dostępne interpretacje podatkowe Ministerstwa Finansów w analogicznych sprawach stwierdzić należy, iż jak wynika z art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, dostawą towarów jest przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Do uznania, że miała miejsce dostawa towarów, wystarczy, że podmiot nabędzie tzw. własność ekonomiczną tzn. będzie miał możliwość dowolnego rozporządzania i dysponowania uzyskanym towarem. Powyższe wskazuje jednoznacznie, że rozważając skutki podatkowe planowanej przez Gminę transakcji zamiany należy mieć na uwadze nie jej aspekty cywilistyczne lecz te, które mają znaczenie z punktu widzenia ustawy o VAT.

Zdaniem Gminy skoro spółka wybudowała z własnych środków finansowych budynki posadowione na ww. działkach nr 15/56 i 15/57 i uczyniła to bez udziału Gminy, to nie ma podstaw do przyjęcia, że gmina dokona dostawy przedmiotowego budynku, chociaż przeniesie jego własność - przenosząc na spółkę własność gruntu. Zatem na spółkę formalnie przejdzie prawo własności budynków z wszystkimi cywilistycznymi konsekwencjami tego faktu, a jednocześnie, biorąc pod uwagę rozwiązania przyjęte w ustawie o VAT, nie wystąpi dostawa towaru, jakim są istniejące tam budynki, gdyż już wcześniej spółka dysponowała nimi jak właściciel.

Biorąc pod uwagę przywołane przepisy prawa oraz przedstawione zdarzenie przyszłe, przedmiotem zamiany ze strony Gminy będzie grunt składający z działek nr 15/56 i 15/57- na których zlokalizowane są dwa budynki hotelowo-usługowe (już należące w sensie ekonomicznym do spółki) oraz niezabudowanej działki nr 15/55. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 2 pkt 33 ustawy o podatku od towarów i usług zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane. Art. 2 pkt 33 podaje definicję terenów budowlanych (obowiązującą od dnia 22 czerwca 2013r.), tj. gruntów przeznaczonych pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o których mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Zatem celem określenia, czy dany grunt jest przeznaczony pod zabudowę należy odwołać się do przepisów zawartych w ustawie z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r., poz. 647), regulującej zasady kształtowania polityki przestrzennej przez jednostki samorządu terytorialnego i organy administracji rządowej. Stosownie do treści art. 4 ust. 1 w/w ustawy, ustalenie przeznaczenia terenu, następuje w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, natomiast zgodnie z art. 4 ust. 2 w/w ustawy, w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Tam też szukać należy wyjaśnienia czy przedmiotem transakcji jest teren budowlany, czy też szerzej - przeznaczony pod zabudowę. Opodatkowaniu podatkiem podlegają zatem dostawy, których przedmiotem są nieruchomości gruntowe, zabudowane i niezabudowane, przy czym w przypadku gruntów niezabudowanych - tylko te, których przedmiotem są tereny budowlane w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy o VAT.

W tym stanie rzeczy odnosząc się do działek zabudowanych budynkami, uzasadnione jest twierdzenie, ze dostawa na gruncie ustawy o podatki VAT - w rozumieniu art. 7 ust. 1 obejmować będzie wyłącznie sam grunt, tym samym art. 43 ust. 10a ww. ustawy nie będzie miał zastosowania.

Jeżeli chodzi zatem dostawę działki niezabudowanej nr 15/55 - mamy do czynienia w odpłatną dostawą gruntu przeznaczonego pod zabudowę zatem należy stwierdzić, że teren ten nie może korzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT.

Z uwagi zatem na powyższe, zdaniem Gminy przy zamianie działek nr 15/55, 15/57,15/56 nie znajduje zastosowanie zwolnienie z podatku VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.) zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem VAT podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Natomiast zgodnie z art. 2 pkt 6 ustawy o VAT, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

W myśl art. 603 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 121.), przez umowę zamiany każda ze stron zobowiązuje się przenieść na drugą stronę własność rzeczy w zamian za zobowiązanie się do przeniesienia własności innej rzeczy.

Przepis art. 604 Kodeksu cywilnego daje dyspozycję odpowiedniego stosowania do zamiany przepisów o sprzedaży.

Umowa zamiany jest umową wzajemną, bardzo zbliżoną do umowy sprzedaży. Różnica w stosunku do umowy sprzedaży polega na tym, że w miejsce świadczenia ceny pojawia się obowiązek drugiej strony przeniesienia własności rzeczy. Ze względu na wzajemny charakter umowy, wartość świadczonych rzeczy powinna być ekwiwalentna.

Zamiana nieruchomości skutkuje przeniesieniem prawa do rozporządzania zamienianymi nieruchomościami jak właściciel.

Zgodnie z brzmieniem art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem art. 41 ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1 ustawy o VAT.

W myśl art. 146a pkt 1 ww. ustawy o VAT w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział obniżone stawki podatku oraz zwolnienia od podatku dla dostaw niektórych towarów lub świadczenia niektórych usług, a także określił warunki stosowania tych obniżonych stawek i zwolnień.

Zakres i zasady zwolnienia od podatku od towarów i usług dostawy towarów i świadczenia usług zostały określone m.in. w art. 43 ustawy o VAT.

I tak, na mocy art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

 1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Jak stanowi art. 2 pkt 14 ww. ustawy o VAT, przez pierwsze zasiedlenie rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

 1. wybudowaniu lub
 2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem że:

 1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
 2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Przy czym wskazać należy, iż zgodnie z art. 43 ust. 7a ustawy o VAT, warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10a lit. b, nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

Kwestię opodatkowania dostawy gruntów, na którym posadowione zostały budynki lub budowle rozstrzyga przepis art. 29a ust. 8 ustawy o VAT, zgodnie z którym w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

Z opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca (Gmina), będący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług, ma zamiar dokonać zamiany nieruchomości stanowiących jego własność, składających się z działek nr 15/55, nr 15/56 oraz 15/57, na działki będące w użytkowaniu wieczystym spółki „P”S.A., oznaczone nr 16/1 i 16/2, nr 49/3, nr 243/34, nr 236/35, nr 236/37, nr 236/38, nr 236/40, nr 198/1.

Powyższe postępowanie prowadzone jest w trybie art. 15 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 782, poz. 985, poz. 1180, poz. 1265 i poz. 1322).

Wnioskodawca stał się właścicielem działki nr 15/55 na podstawie na podstawie decyzji Wojewody z dnia 12 kwietnia 2010 r, natomiast działki nr 15/56 i 15/57 stanowią własność na podstawie decyzji Wojewody z dnia 20 maja 2010 r.

Na działkach stanowiących własność Gminy nr 15/56 i 15/57 zlokalizowane są dwa budynki hotelowo-usługowe, użytkowane przez „P”S.A., które wybudowane zostały ze środków finansowych Spółki „P” to jest: budynek nr 1 wybudowany w roku 1955 (usytuowany na działkach nr 15/56 i 15/57) oraz budynek nr 2 - budynek hotelowy Ośrodka Szkolenia wybudowany w roku 1977 - w całości jest usytuowany na działce nr 15/56. Działka nr 15/55 jest niezabudowana.

Przedmiotowe nieruchomości gruntowe podlegają ustaleniom obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru xxx, zgodnie z którym znajdują się w przeważającej części w terenach zabudowy usługowej oraz w niewielkim fragmencie w terenach urządzeń komunikacji KP.2.

Jak wynika z wniosku Wnioskodawca w żaden sposób nie korzystał z działek nr 15/55, 15/56, 15/57, nawet po wydaniu decyzji komunalizacyjnej w 2010 r.

Względem budynków Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a także nie ponosił on wydatków na ich ulepszenie. Ponadto, zarówno grunt jak i znajdujące się na nim budynki nie były wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT tj. nie były przedmiotem najmu, dzierżawy, ani innych umów o podobnym charakterze.

Budynki nr 1 i nr 2 zostały wybudowane za zgodą ówczesnego właściciela gruntu (w okresie budowy właścicielem był Skarb Państwa) przez poprzednika prawnego spółki „P”S.A. tj. XYZ.

P”S.A. utrzymuje, eksploatuje budynki, ponosi koszty z tym związane (w tym podatki, a od 01 listopada 2012r. płaci na rzecz Gminy opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu) oraz czerpie przychody z tytułu najmu i dzierżawy, a zatem budynki są własnością ekonomiczną „P”S.A. i nigdy od momentu wybudowania nie pozostawały we władaniu Wnioskodawcy.

Wnioskodawca w żadnym momencie przed dostawą nie był w ekonomicznym posiadaniu budynków (nr 1 i 2). Władztwo budynków pozostaje przy „P”S.A., bowiem Wnioskodawca na podstawie decyzji Wojewody z dnia 20 maja 2010 r. nabył wyłącznie grunt.

Przed dostawą ww. działek, nie dojdzie do żadnych rozliczeń nakładów z tytułu wybudowania budynków na gruncie gminnym przez „P”S.A. w związku z powyższym, nie zostaną wystawione żadne faktury VAT w tym zakresie.

Jak wynika z przywołanego wcześniej art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, dostawą towarów jest przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Pojęcie to ma szerszy zakres niż sprzedaż w ujęciu cywilnoprawnym. Przede wszystkim przeniesienie prawa do rozporządzania towarem to nie tylko przeniesienie jego własności. Dostawa towarów nie będzie więc obejmowała tylko sprzedaży towarów (w sensie cywilnoprawnym). Dla uznania, że miała miejsce dostawa towarów, wystarczy, że podmiot nabędzie tzw. własność ekonomiczną, tzn. będzie miał możliwości dowolnego rozporządzania i dysponowania uzyskanym towarem. Zatem chodzi o dysponowanie rzeczą jak właściciel.

Tak więc istotą dostawy towarów jest przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Mowa jest bowiem o tego rodzaju czynności, która daje otrzymującemu towar prawo do rozporządzania nim jak właściciel. Należy przy tym uznać, że chodzi tutaj przede wszystkim o możliwość faktycznego dysponowania rzeczą, a nie rozporządzania nią w sensie prawnym. Istotą dostawy towarów nie jest bowiem przeniesienie prawa własności. Zwrotu „prawo do rozporządzania jak właściciel” nie można interpretować jako „prawo własności” lecz jako własność ekonomiczną.

W tym znaczeniu własność ekonomiczna to sytuacja, w której - z punktu widzenia aspektów ekonomicznych oraz w rozumieniu potocznym - należałoby uznać kogoś za właściciela rzeczy, np. posiadacza nieruchomości, której wydaniu nie towarzyszyło przeniesienie własności w formie aktu notarialnego. W każdym razie w przypadku przejścia własności ekonomicznej ma miejsce dostawa towarów. Czynności przejścia własności ekonomicznej nie musi towarzyszyć przejście własności w sensie prawnym. Dostawa towarów nie ogranicza się więc wyłącznie do zbycia prawa własności rzeczy.

Należy więc uznać, że dostawa towarów powinna podlegać ocenie przede wszystkim z punktu widzenia swoich aspektów ekonomicznych, mniejsze zaś znaczenie mają jej skutki o charakterze cywilnoprawnym, występujące na gruncie prawa prywatnego.

Uwagi powyższe wskazują jednoznacznie, że rozważając skutki podatkowe planowanej transakcji należy mieć na uwadze nie jej aspekty cywilnoprawne, lecz te, które mają znaczenie z punktu widzenia ustawy o VAT. O ile jest oczywiste, że przeniesienie własności gruntu spowoduje przeniesienie na nowego właściciela także własności posadowionych na nim budowli, jako części składowych gruntu, to bynajmniej nie jest oczywiste, że tym samym dojdzie do dostawy towarów, jakimi są niewątpliwie budynki w rozumieniu ustawy o VAT.

Biorąc pod uwagę przedstawiony opis zdarzenia przyszłego oraz przytoczone przepisy stwierdzić należy, iż „P” S.A. budując wymienione we wniosku budynki na działkach nr 15/56 i 15/57 nie działało na rzecz Gminy w sensie ekonomicznym. Tak więc ekonomiczne władanie rzeczą (budynkami) należało cały czas do „P” S.A., chociaż nie należało do niej prawo własności. Skoro zatem art. 7 ust. 1 ustawy o VAT mówi o czynności, w wyniku której nabywca otrzyma prawo rozporządzania rzeczą jak właściciel, to niewątpliwie transakcja zbycia nieruchomości, w części obejmującej ww. budynki, nie będzie stanowiła dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy o VAT.

Tak więc, mając powyższe na uwadze, aby mogło dojść w przedmiotowej sytuacji do dostawy budynków Gmina uprzednio musiałaby albo nabyć albo wytworzyć przedmiotowe budynki.

Skoro bowiem „P” S.A. wytworzyło budynki nr 1 i 2 i pokryło to z własnych środków bez udziału właściciela gruntu, to niewątpliwie Spółka uczyniła to do realizowania własnych celów i nie można przyjąć, że Gmina dokona dostawy przedmiotowych budynków, chociaż przeniesie jego własność, przenosząc na ww. Spółkę własność gruntu. Z punktu widzenia prawa cywilnego na ww. Spółkę formalnie przejdzie prawo własności budynków z wszystkimi cywilistycznymi konsekwencjami tego faktu, a jednocześnie, biorąc pod uwagę rozwiązania przyjęte w ustawie o podatku od towarów i usług, nie wystąpi dostawa towaru, jakim są ww. budynki, gdyż już wcześniej Spółka władała wybudowanymi przez siebie budynkami.

Dokonując analizy powołanych przepisów prawa oraz opis przedstawionego zdarzenia przyszłego, stwierdzić należy, iż w niniejszej sprawie dojdzie wyłącznie do zamiany prawa własności nieruchomości gruntowej obejmującej działki nr 15/56 i nr 15/57, na których posadowione są budynki nr 1 i nr 2 będące we władaniu „P” S.A.

Ponieważ Gmina nie przeniesie prawa do rozporządzania budynkami nr 1 i nr 2 jak właściciel na „P”S.A., tym samym nie dojdzie do dostawy (w myśl przepisów ustawy o VAT) budynków nr 1 i 2, zatem nie znajdą w tym przypadku zastosowania przepisy art. 43 ust. 1 pkt 10 i 10a ustawy o VAT ani też art. 29a ust. 8 tej ustawy.

W przedmiotowej sprawie dojdzie zatem wyłącznie do dostawy gruntów.

Jak wynika z przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego działki nr 15/55, 15/56, 15/57, podlegają ustaleniom obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru xxx, zgodnie z którym znajdują się w przeważającej części w terenach zabudowy usługowej oraz w niewielkim fragmencie w terenach urządzeń komunikacji KP.2.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane.

Natomiast w myśl art. 2 pkt 33 ustawy o VAT przez tereny budowlane rozumie się grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu - zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o których mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Jak wynika z przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego działki nr 15/55, 15/56, 15/57, podlegają ustaleniom obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru xxx, zgodnie z którym znajdują się w przeważającej części w terenach zabudowy usługowej oraz w niewielkim fragmencie w terenach urządzeń komunikacji KP.2.

Tak więc, mając na uwadze przedstawiony opis sprawy oraz ww. przepisy stwierdzić należy, że dostawa w drodze zamiany działek nr 15/55, 15/56, 15/57, które zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy przeznaczone są pod zabudowę (usługową i teren urządzeń komunikacyjnych) jako teren będący terenem budowlanym w myśl ww. art. 2 pkt 33 ustawy o VAT, nie może korzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT.

Planowana dostawa w drodze zamiany działek nr 15/55, 15/56, 15/57 nie będzie również objęta zwolnieniem na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT, który stanowi, że zwalnia się od podatku dostawę towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Aby dostawa mogła korzystać z ww. zwolnienia od podatku, grunty te winny być wykorzystywane przez dokonującego dostawy wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, a przy nabyciu Wnioskodawcy nie mogło przysługiwać prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Z opisu sprawy wynika, że działki nie były przez Wnioskodawcę, wykorzystywane wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku.

Zatem dla planowanej dostawy ww. działek nr 15/55, 15/56, 15/57 nie znajdzie również zastosowania zwolnienie od podatku określone w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydawania interpretacji.

Interpretacja indywidualna traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.