IBPP1/4512-785/15/MS | Interpretacja indywidualna

Zwolnienie od podatku wniesienia aportem do spółki akcyjnej w zamian za akcje działki zabudowanej budynkami i budowlami
IBPP1/4512-785/15/MSinterpretacja indywidualna
 1. akcja
 2. aport
 3. budowle
 4. budynek
 5. działki
 6. nieruchomości
 7. podstawa opodatkowania
 8. stawka
 9. zwolnienie
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podstawa opodatkowania -> Podstawa opodatkowania
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Dostawa towarów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r. poz. 643) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 24 września 2015 r. (data wpływu 29 września 2015 r.), uzupełnionym pismem z 21 grudnia 2015 r. (data wpływu 24 grudnia 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku wniesienia aportem do spółki akcyjnej w zamian za akcje działki zabudowanej budynkami i budowlami - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 września 2015 r. do tut. organu wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku wniesienia aportem do spółki akcyjnej w zamian za akcje działki zabudowanej budynkami i budowlami.

Wniosek uzupełniono pismem z 21 grudnia 2015 r. (data wpływu 24 grudnia 2015 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 11 grudnia 2015 r. nr IBPP1/4512-785/15/MS.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest właścicielem nieruchomości położonej w T. G. przy ul. P., obejmującej działkę gruntu nr 1241/2 o powierzchni 5,5310 ha, o klasoużytku Bi, dla której w Sądzie Rejonowym w T. G. prowadzona jest księga wieczysta nr !!!. Nieruchomość została nabyta przez Wnioskodawcę nieodpłatnie na podstawie decyzji Wojewody z dnia 21 sierpnia 2000 r. W stosunku do nieruchomości nie przysługiwało Wnioskodawcy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Działka gruntu nr 1241/2 zabudowana jest kilkunastoma budynkami szpitala. Szpital prowadzi spółka akcyjna W. Sz. P. S.A., której Wnioskodawca jest jedynym akcjonariuszem.

Nieruchomość została oddana w dniu 29 sierpnia 2013 r. na podstawie umowy ustanowienia użytkowania Rep. A nr 2468/2013 zawartej w formie aktu notarialnego, w użytkowanie W. Sz. P. S.A. Przedmiotowa umowa jest odpłatna i opodatkowana podatkiem od towarów usług w wysokości 23%.

W. Sz. P. S.A. prowadzi usługi medyczne realizowane w ramach kontraktu z N. F. Z. oraz inne odpłatne świadczenia medyczne. Nieruchomość gruntowa o całkowitej powierzchni 5,5310 ha w części zajęta jest pod usługi dializ prowadzone przez firmę zewnętrzną na podstawie umowy dzierżawy terenu.

Intencją tut. organu jest wniesienie nieruchomości obejmującej zabudowaną budynkami działkę gruntu nr 1241/2 o powierzchni 5,5310 ha, położoną w T. G. przy ul., dla której w Sądzie Rejonowym w T. G. V Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr !!! jako wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki W. Sz. P. S.A. z siedzibą w T. G., w zamian za objęcie akcji spółki.

Należy nadmienić, iż ww. dostawa budynków oraz budowli nie jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim a pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku i budowli upłynął okres dłuższy niż 2 lata. Ponadto dokonujący dostawy budynków i budowli nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego a których wysokość byłaby równa lub wyższa niż 30% wartości początkowej obiektów.

W piśmie z 21 grudnia 2015 r. Wnioskodawca wskazał:

AD. I.

Wnioskodawca jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT od 5 grudnia 2010 r. Brak jest jakichkolwiek wyłączeń dotyczących tytułów opodatkowania.

Ad. II.

Przedmiotem aportu będzie działka wraz z posadowionymi na niej budynkami i budowlami tj. działka zabudowana.

Ad. III. 1. a., b. i c.

Na działce gruntu nr 1241/2 znajdują się następujące budynki i budowle, wszystkie trwale z gruntem związane:

BUDYNKI:

1.budynek hydroforni (symbol PKOB - sekcja 1. dział 12, grupa 127, klasa 1274),

2.budynek rozdzielni elektrycznej (symbol PKOB - sekcja 1. dział 12, grupa 127, klasa 1274),

3.budynek garażowy (symbol PKOB - sekcja 1. dział 12, grupa 124, klasa 1242),

4.magazyn materiałów łatwopalnych (symbol PKOB - sekcja 1. dział 12, grupa 125, klasa 1252),

5.zbiornik paliw (symbol PKOB - sekcja 1. dział 12, grupa 125, klasa 1252),

6.budynek administracji (symbol PKOB - sekcja 1. dział 12, grupa 122, klasa 1220),

7.budynek główny szpitala (symbol PKOB - sekcja 1. dział 12, grupa 126, klasa 1264),

8.budynek kliniki psychiatrycznej (symbol PKOB - sekcja 1. dział 12, grupa 126, klasa 1264),

9.budynek gospodarczy (symbol PKOB - sekcja 1. dział 12, grupa 127, klasa 1274),

10.budynek portierni (symbol PKOB - sekcja 1. dział 12, grupa 127, klasa 1274),

11.budynek warsztatowy (symbol PKOB - sekcja 1. dział 12, grupa 125, klasa 1251),

12.tlenownia (symbol PKOB - sekcja 1. dział 12, grupa 127, klasa 1274),

13.stolarnia (symbol PKOB - sekcja 1. dział 12, grupa 125, klasa 1251),

BUDOWLE:

14.sieć CO (symbol PKOB - sekcja 2. dział 21, grupa 222, klasa 2222),

15.sieć ciepłownicza (symbol PKOB - sekcja 2. dział 21, grupa 222, klasa 2222),

16.drogi, place i chodniki (symbol PKOB - sekcja 2. dział 21, grupa 211, klasa 2112),

17.wiata okratowana (symbol PKOB - sekcja 2. dział 24, grupa 242 klasa 2420),

18.mała architektura (symbol PKOB - sekcja 2. dział 24, grupa 241, klasa 2412),

19.ogrodzenie szpitala (symbol PKOB - sekcja 2. dział 24, grupa 242 klasa 2420).

Równocześnie, Wnioskodawca nadmienia, iż zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych oraz zasadami metodycznymi klasyfikacji, klasyfikacja obiektów budowlanych oraz nadanie symboli PKOB zostało dokonane samodzielnie w oparciu o prowadzoną w tut. Starostwie Powiatowym ewidencję księgową budynków i budowli.

Ad. III. 1.d.

Aport działki gruntu wraz z posadowionymi na niej budynkami i budowlami nie został dokonany do dnia dzisiejszego. Brak jest również możliwości określenia terminu dokonania aportu w przyszłości. Jest on bowiem uzależniony od niniejszej interpretacji przepisów prawa podatkowego oraz zgody organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego tj. Rady P. T. Jeżeli aport będzie realizowany w przyszłości to wszystkie obiekty (budynki i budowle) będą przedmiotem aportu.

Ad. III. 2.a.

Nabycie nieruchomości nastąpiło na podstawie art. 60 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. z 1998 r., Nr 133, poz. 872n Nr 162 poz. 1126) z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r.

Ad. III. 2.b.

Wnioskodawca nabył nieruchomość zabudowaną położoną w T. G. przy ul. P. , oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 1241/2 o powierzchni 5,5310 ha oraz budynki i inne budowle trwale połączone z nieruchomością gruntową wymienione w punkcie 1 - załącznika nr 1 stanowiącego integralną część decyzji Wojewody Załącznik nr 1 wymienia

 1. Budynek - garaż,
 2. Budynek administracji,
 3. Budynek główny szpitala,
 4. Budynek Oddziału Psychiatrycznego,
 5. Budynek gospodarczy,
 6. Budynek portierni,
 7. budynek warsztatów,
 8. Budynek tlenowni,
 9. Budynek stolarni i magazynu materiałów łatwopalnych,
 10. Magazyn materiałów łatwopalnych,
 11. Zbiornik paliw,
 12. Sieć CO,
 13. Sieć ciepłownicza,
 14. Drogi, place i chodniki,
 15. Mała architektura,
 16. Ogrodzenie szpitala,
 17. Wiata okratowana.

Budynek hydroforni i budynek rozdzielni elektrycznej nie zostały wymienione w decyzji Wojewody, jednakże istniały w dniu 1 stycznia 1999 r. Budynki te są trwale połączone z gruntem i nie stanowią odrębnego od gruntu przedmiotu własności. Nabywając prawo własności działki gruntu nr 1241/2 Wnioskodawca nabył równocześnie własność wszystkich części składowych gruntu, żadne bowiem budynki ani budowle posadowione na działce nr 1241/2 na dzień 1 stycznia 1999 r. nie stanowiły odrębnego od gruntu przedmiotu własności.

Ad. III. 2.c.

Nabycie nie zostało udokumentowane fakturą VAT ani żadnym innym dokumentem księgowym.

Ad. III. 2.d.

Czynność nabycia nieruchomości nie podlegała opodatkowaniu.

Ad. III. 2.e.

Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego gdyż czynność nabycia nie była opodatkowana podatkiem od towarów i usług.

Ad. III.3.

Do pierwszego zasiedlenia doszło u poprzednich właścicieli.

Ad. III.4.

Wnioskodawca nie posiada wiedzy o czynności jaka stanowiła pierwsze zasiedlenie. Domniemuje się, że było to oddanie do użytkowania budynków i budowli.

Ad. III.5.

Nieruchomość od dnia nabycia przez Wnioskodawcę do dnia 14 lutego 2012 r. była obciążona nieodpłatnym prawem użytkowania na rzecz Sz. P.

Nieruchomość była obciążona, w dniu nabycia przez Wnioskodawcę, prawem nieodpłatnego użytkowania na rzecz W. Sz. R. w T. G. na podstawie decyzji Kierownika Urzędu Rejonowego w T. G. z dnia 30 grudnia 1998 r. W związku z połączeniem szpitali powiatowych obciążenie stało się bezprzedmiotowe.

Następnie na podstawie Uchwały Rady P. z dnia 26 października 2004 r. w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiących własność Wnioskodawcy położonych w T. G. przy ul. O. 21 i P. prawem nieodpłatnego użytkowania na rzecz W. Sz. P. Wnioskodawca obciążył w dniu 20 stycznia 2005 r. nieruchomość położoną w T. G. przy ul. P. 47-54 prawem nieodpłatnego użytkowania na rzecz W. Sz. P. im. dr B. H. W dniu 3 lutego 2012 r. Zarząd Powiatu złożył wniosek do Sądu Rejonowego o wykreślenie z KW nieodpłatnego użytkowania w odniesieniu do działki gruntu nr 1241/2 w związku ze złożonym przez Likwidatora SP ZOZ W. Sz. P. w likwidacji oświadczenia o nieodpłatnym zrzeczeniu się ograniczonego prawa rzeczowego. Prawo zostało wykreślone z księgi wieczystej w dniu 14 lutego 2012 r.

Od dnia 1 stycznia 2012 r. nieruchomość została oddana przez Wnioskodawcę w najem W. Sz. P. S.A. Czynność była odpłatna, opodatkowana podatkiem VAT oraz udokumentowana fakturą. Umowa została rozwiązana za porozumieniem stron z dniem 29 sierpnia 2013 r.

Ad. III.6.

Do pierwszego zasiedlenia nieruchomości nie doszło w okresie od dnia nabycia jej przez Wnioskodawcę tj. od dnia 1 stycznia 1999 r. (potwierdzone decyzją Wojewody z dnia 21 sierpnia 2000 r.) do dnia 29 sierpnia 2013 r.

Ad. III.7. a., b, c i d.

Podmiot trzeci dzierżawi od dnia 4 stycznia 2010 r. cześć działki gruntu nr 1241/2 o powierzchni 1.500 m2 na podstawie odpłatnej umowy dzierżawy, opodatkowanej podatkiem VAT. Na przedmiotowym terenie podmiot trzeci dobudował do budynku głównego szpitala nowe skrzydło przeznaczone pod stację dializ (z własnych środków finansowych - poczynił nakłady w obcy środek trwały, Wnioskodawca nie nabył przedmiotowych nakładów, nie została również podwyższona wartość nieruchomości o poniesione nakłady). Dobudowana stacja dializ jest częścią budynku głównego, nie stanowi od gruntu odrębnego przedmiotu własności. Stacja dializ została wybudowana za zgodą właściciela gruntu z obcych nakładów. Część działki gruntu na której znajduje się stacja dializ została oddana w dzierżawę właścicielowi nakładów, na podstawie cywilnoprawnej umowy dzierżawy. Umowa zawarta została na okres 20 lat, jednak zapisy umowy nie doprecyzowują, co stanie się z „wniesionymi nakładami na obcym gruncie”, po upływie okresu na który została zawarta umowa. Poniesione nakłady nie będą przedmiotem aportu. Podmiot trzeci nie ma udostępnionych budynków, budowli oraz ich części. Umowa dzierżawy gruntu została zawarta bezpośrednio pomiędzy podmiotem trzecim a W. Sz. P. jako użytkownikiem nieruchomości. Z dniem 1 stycznia 2012 r. w miejsce W. Sz. P. (podlegającego likwidacji) wstąpił Wnioskodawca, który był stroną umowy do dnia 29 sierpnia 2013 r.

Ad. III. 8. a., b.

Cała działka gruntu, wraz ze wszystkimi budynkami i budowlami o łącznej powierzchni użytkowej 15.223,59 m2 została oddana w użytkowanie W. Sz. P. S.A. Użytkowaniem nie są objęte nakłady poniesione na obcym gruncie w postaci „stacji dializ”.

Ad. III. 8. c.

Pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynków i budowli nie upłynie okres krótszy niż dwa lata.

Ad. III. 8. d.

Wszystkie budynki i budowle stanowiące własność Wnioskodawcy zostały udostępnione do użytkowania W. Sz. P. S.A. Nie zostało ponadto dokonane przez P. T. ulepszenie nieruchomości, gdzie wydatki poniesione na ulepszenie stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej. Nie dokonywano również podwyższenia wartości nieruchomości.

Ad. IV. Przedmiotem aportu będzie działka zabudowana.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy czynność wniesienia nieruchomości obejmującej zabudowaną budynkami działkę gruntu nr 1241/2 o powierzchni 5,5310 ha, położoną w T. G. przy ul. P. jako wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki W. Sz. P. S.A. z siedzibą w T. G., w zamian za objęcie akcji spółki będzie podlegała zwolnieniu od podatku od towarów i usług w myśl art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług...

Zdaniem Wnioskodawcy, czynność wniesienia nieruchomości obejmującej zabudowaną budynkami działkę gruntu nr 1241/2 o powierzchni 5,5310 ha, położoną w T. G. przy ul. P. jako wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki W. Sz. P. S.A. z siedzibą w T. G., w zamian za objęcie akcji spółki będzie podlegała zwolnieniu od podatku od towarów i usług w myśl art. 43 ust. 1 pkt 10 w związku z art. 29a ust. 8 ustawy o podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów, stosownie do art. 7 ust. 1 ww. ustawy, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii (art. 2 pkt 6 ustawy o VAT).

Z kolei przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Wnioskodawca podał we wniosku, że zamierza wnieść aportem do Spółki Akcyjnej Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy w zamian za akcje jedną geodezyjnie wyodrębnioną działkę nr 1241/2, na której znajdują się następujące budynki i budowle, wszystkie trwale z gruntem związane:

BUDYNKI:

1.budynek hydroforni (symbol PKOB - sekcja 1. dział 12, grupa 127, klasa 1274),

2.budynek rozdzielni elektrycznej (symbol PKOB - sekcja 1. dział 12, grupa 127, klasa 1274),

3.budynek garażowy (symbol PKOB - sekcja 1. dział 12, grupa 124, klasa 1242),

4.magazyn materiałów łatwopalnych (symbol PKOB - sekcja 1. dział 12, grupa 125, klasa 1252),

5.zbiornik paliw (symbol PKOB - sekcja 1. dział 12, grupa 125, klasa 1252),

6.budynek administracji (symbol PKOB - sekcja 1. dział 12, grupa 122, klasa 1220),

7.budynek główny szpitala (symbol PKOB - sekcja 1. dział 12, grupa 126, klasa 1264),

8.budynek kliniki psychiatrycznej (symbol PKOB - sekcja 1. dział 12, grupa 126, klasa 1264),

9.budynek gospodarczy (symbol PKOB - sekcja 1. dział 12, grupa 127, klasa 1274),

10.budynek portierni (symbol PKOB - sekcja 1. dział 12, grupa 127, klasa 1274),

11.budynek warsztatowy (symbol PKOB - sekcja 1. dział 12, grupa 125, klasa 1251),

12.tlenownia (symbol PKOB - sekcja 1. dział 12, grupa 127, klasa 1274),

13.stolarnia (symbol PKOB - sekcja 1. dział 12, grupa 125, klasa 1251),

BUDOWLE:

14.sieć CO (symbol PKOB - sekcja 2. dział 21, grupa 222, klasa 2222),

15.sieć ciepłownicza (symbol PKOB - sekcja 2. dział 21, grupa 222, klasa 2222),

16.drogi, place i chodniki (symbol PKOB - sekcja 2. dział 21, grupa 211, klasa 2112),

17.wiata okratowana (symbol PKOB - sekcja 2. dział 24, grupa 242 klasa 2420),

18.mała architektura (symbol PKOB - sekcja 2. dział 24, grupa 241, klasa 2412),

19.ogrodzenie szpitala (symbol PKOB - sekcja 2. dział 24, grupa 242 klasa 2420).

Na mocy art. 5a ustawy, obowiązującego od 1 stycznia 2011 r., towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Zgodnie z Polską Klasyfikacją Obiektów Budowlanych (PKOB) wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (Dz.U. Nr 112, poz. 1316 ze zm.) przez obiekt budowlany rozumie się konstrukcję połączoną z gruntem w sposób trwały, wykonaną z materiałów budowlanych i elementów składowych będącą wynikiem prac budowlanych.

Mające być przedmiotem aportu budynki: hydroforni, rozdzielni elektrycznej, garażu, magazynu materiałów łatwopalnych, zbiornika paliw, administracji, głównego szpitala, kliniki psychiatrycznej, gospodarczego, portierni, warsztatowego, tlenowni, stolarni oraz budowle: sieć CO, sieć ciepłownicza, drogi, place i chodniki, wiata okratowana, mała architektura, ogrodzenie szpitala będące odpowiednio budynkami i budowlami objętymi jak wskazał Wnioskodawca PKOB, spełniają definicję towaru w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy o VAT.

Dostawa towarów mieści się w definicji sprzedaży, określonej w art. 2 pkt 22 ustawy o VAT, według której sprzedaż to odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Aport to wkład na utworzenie lub powiększenie majątku spółki, który daje prawo do udziału w jej zyskach. Przedmiotem aportu mogą być pieniądze (aport pieniężny), rzeczy lub prawa (aport rzeczowy) oraz umiejętności, kompetencje techniczne czy zawodowe.

Czynność wniesienia aportu (w zależności od jego przedmiotu) może spełniać przesłanki uznania jej za dostawę towarów w świetle art. 7 (przeniesienie prawa do rozporządzania towarem jak właściciel) lub za świadczenie usług w świetle art. 8 (każde świadczenie, które nie jest dostawą towarów, w szczególności przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych).

Pozostaje więc konieczność rozstrzygnięcia, czy transakcja ta jest odpłatna, czy nieodpłatna.

Kwestia „odpłatności” była niejednokrotnie przedmiotem rozpatrzenia przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Jak zauważył Trybunał w wyroku 102/86 „czynność można uznać za dokonaną odpłatnie, gdy istnieje bezpośrednia i jasno zindywidualizowana korzyść po stronie dostawcy towaru lub usługi, a ponadto odpłatność za otrzymane świadczenie (towar lub usługę) pozostaje w bezpośrednim związku z czynnością, która miałaby być opodatkowana tym podatkiem”. Należy też zwrócić uwagę na wyrok C-16/93 pomiędzy R. J. Tolsma a Inspecteur der Omzetbelasting Leeuwarden, gdzie Trybunał zauważył, iż czynność „podlega opodatkowaniu wyłącznie wtedy, gdy istnieje związek prawny między usługodawcą i usługobiorcą, w ramach którego następuje świadczenie wzajemne, przy czym wynagrodzenie otrzymane przez usługodawcę stanowi wartość faktycznie przekazaną w zamian za usługi świadczone na rzecz usługobiorcy”. W orzeczeniu z dnia 5 lutego 1981 r., C-154/80 Trybunał stwierdził, że świadczenie podlega opodatkowaniu jedynie w wypadku, gdy podstawę opodatkowania stanowi świadczenie wzajemne otrzymane przez świadczącego usługę. Musi również istnieć możliwość wyrażenia w pieniądzu wartości tego świadczenia wzajemnego.

Zatem z odpłatnością za dostawę towarów lub świadczenie usług mamy do czynienia w sytuacji, gdy pomiędzy dostawą towarów lub świadczeniem usługi a zapłatą istnieje adekwatny związek.

Odpłatność może przybierać różne formy – nie jest warunkiem to, aby została ustalona lub dokonana w pieniądzu. Odpłatność jako świadczenie wzajemne może również przybrać postać rzeczową – zapłata w innym towarze lub usłudze albo mieszaną – zapłata w części pieniężna i w części rzeczowa. Innymi słowy, dla uznania czynności za odpłatną, wystarczające jest, by istniała możliwość określenia ceny wyrażonej w pieniądzu w stosunku do świadczenia wzajemnego stanowiącego wynagrodzenie za tę czynność. Odpłatnością jest więc także np. otrzymanie akcji spółki, w związku z którym wnoszący aport uzyskuje pewną, wymierną korzyść.

O czynności dokonanej za wynagrodzeniem można mówić w sytuacji, gdy:

 • istnieje ścisły związek pomiędzy wykonanymi czynnościami i wysokością otrzymanego wynagrodzenia, oparty na relacjach cywilnoprawnych pomiędzy podmiotami,
 • wynagrodzenie może być wyrażone w pieniądzu,
 • związek, o którym mowa powyżej ma charakter bezpośredni i na tyle wyraźny, aby można było powiedzieć, że odpłatność następuje za dane świadczenie.

Zatem wniesienie aportu rzeczowego (towarów o których mowa w art. 2 pkt 6 ustawy o VAT) do spółki prawa handlowego w postaci działki nr 1241/2 zabudowanej wskazanymi budynkami i budowlami w zamian za akcje spełnia definicję odpłatnej dostawy towarów, a tym samym w rozumieniu art. 2 pkt 22 ustawy, uznawane jest za sprzedaż.

Kwestię wysokości opodatkowania reguluje art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, zgodnie z którym stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1 ustawy.

Na mocy art. 146a pkt 1 ww. ustawy w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Wszelkie zaś odstępstwa od tej zasady poprzez zastosowanie obniżonej stawki lub zwolnienie z opodatkowania, należy uznać za wyjątek w stosowaniu ww. przepisu.

Zakres i zasady zwolnienia od podatku od towarów i usług dostawy towarów lub świadczenia usług zostały określone między innymi w art. 43 ustawy o VAT.

Art. 43 ust. 1 pkt 10 powołanej ustawy stanowi, że zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

 1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Według art. 2 pkt 14 ustawy o VAT ilekroć w jej przepisach mowa jest o pierwszym zasiedleniu – rozumie się przez to oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

 1. wybudowaniu lub
 2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Z przytoczonej wyżej ustawowej definicji „pierwszego zasiedlenia” wynika, że pod tym pojęciem należy rozumieć:

 1. oddanie do użytkowania,
 2. w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu,
 3. pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części po wybudowaniu lub ulepszeniu, wynoszącym co najmniej 30% wartości początkowej.

Aby miało miejsce „pierwsze zasiedlenie” w rozumieniu powyższej normy prawnej, muszą zostać spełnione wszystkie przesłanki łącznie wymienione w przywołanym przepisie. Co istotne, oddanie do użytkowania powinno nastąpić w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu, a za takie można rozumieć m.in. objęcie we władanie budynku, budowli lub ich części przez pierwszego nabywcę lub pierwszego użytkownika. Przedmiotowa nieruchomość nie musi być faktycznie zamieszkała, lecz winna być przejęta przez nabywcę (użytkownika) do użytkowania. Wydanie przedmiotowego obiektu nabywcy winno nastąpić w ramach wykonania przez sprzedającego czynności podlegających opodatkowaniu.

Zatem pierwsze zasiedlenie będzie miało miejsce wówczas, gdy wybudowany lub zmodernizowany obiekt zostanie sprzedany lub np. oddany w dzierżawę lub najem, gdyż sprzedaż, dzierżawa, czy najem są czynnościami podlegającymi opodatkowaniu.

Natomiast w sytuacji gdy nie ma zastosowania zwolnienie od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, należy sprawdzić zakres zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 10a tej ustawy.

W myśl art. 43 ust. 1 pkt 10a tej ustawy zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem że:

 1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
 2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Treść art. 43 ust. 7a powyższej ustawy wskazuje, że warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10a lit. b, nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

Ponadto w świetle art. 29a ust. 8 cytowanej ustawy w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca zamierza wnieść do Spółki Akcyjnej W. Sz. P. w zamian za akcje aport obejmujący jedną geodezyjnie wyodrębnioną działkę nr 1241/2 zabudowaną budynkami: hydroforni, rozdzielni elektrycznej, garażu, magazynu materiałów łatwopalnych, zbiornika paliw, administracji, głównego szpitala, kliniki psychiatrycznej, gospodarczego, portierni, warsztatowego, tlenowni, stolarni oraz budowlami: sieć CO, sieć ciepłownicza, drogi, place i chodniki, wiata okratowana, mała architektura, ogrodzenie szpitala.

Biorąc pod uwagę przedstawiony przez Wnioskodawcę opis zdarzenia przyszłego oraz powołane przepisy prawa, w celu ustalenia czy dostawa przedmiotowych budynków i budowli zlokalizowanych na działce nr 1241/2 może korzystać ze zwolnienia, koniecznym jest zbadanie przesłanek określonych przepisem art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.

Z opisu sprawy wynika, że przedmiotowa nieruchomość została nabyta przez Wnioskodawcę nieodpłatnie na podstawie decyzji Wojewody z dnia 21 sierpnia 2000 r.

Nabycie nieruchomości nastąpiło na podstawie art. 60 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. z 1998 r., Nr 133, poz. 872n Nr 162 poz. 1126) z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r.

Nabycie nie zostało udokumentowane fakturą VAT ani żadnym innym dokumentem księgowym.

Czynność nabycia nieruchomości nie podlegała opodatkowaniu.

Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego gdyż czynność nabycia nie była opodatkowana podatkiem od towarów i usług.

Nieruchomość od dnia nabycia przez Wnioskodawcę do dnia 14 lutego 2012 r. była obciążona nieodpłatnym prawem użytkowania na rzecz Sz. P.

Od dnia 1 stycznia 2012 r. nieruchomość została oddana przez Wnioskodawcę w najem W. Sz. P. S.A. Czynność była odpłatna, opodatkowana podatkiem VAT oraz udokumentowana fakturą. Umowa została rozwiązana za porozumieniem stron z dniem 29 sierpnia 2013 r.

Jednocześnie Wnioskodawca wskazał, że nieruchomość została oddana w dniu 29 sierpnia 2013 r. na podstawie umowy ustanowienia użytkowania Rep. A nr 2468/2013 zawartej w formie aktu notarialnego, w użytkowanie W. Sz. P. S.A. Przedmiotowa umowa jest odpłatna i opodatkowana podatkiem od towarów usług w wysokości 23%.

Cała działka gruntu, wraz ze wszystkimi budynkami i budowlami o łącznej powierzchni użytkowej 15.223,59 m2 została oddana w użytkowanie W. Sz. P. S.A. Użytkowaniem nie są objęte nakłady poniesione na obcym gruncie w postaci „stacji dializ”. Od pierwszego zasiedlenia nie upłynie okres krótszy niż dwa lata.

Wszystkie budynki i budowle stanowiące własność Wnioskodawcy zostały udostępnione do użytkowania W. Sz. P. S.A. Nie zostało ponadto dokonane przez P. T. ulepszenie nieruchomości, gdzie wydatki poniesione na ulepszenie stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej. Nie dokonywano również podwyższenia wartości nieruchomości.

Jak już wcześniej wskazano, dla dostawy nieruchomości - budynków, budowli lub ich części, ustawodawca przewidział możliwość stosowania zwolnienia od podatku w oparciu o jedną z dwóch podstaw prawnych: art. 43 ust. 1 pkt 10 lub też pkt 10a ustawy. Jednakże, dla możliwości zastosowania zwolnienia od podatku w oparciu o art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy istotne jest, czy dostawa będzie dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia, czy też nie.

Odnosząc się do zagadnienia pierwszego zasiedlenia wskazanych we wniosku budynków i budowli posadowionych na działce nr 1241/2, tut. organ zauważa, że ich sprzedaż będzie mogła korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, gdyż nie będzie dokonana w ramach pierwszego zasiedlenia oraz pomiędzy pierwszym zasiedleniem a planowaną dostawą nie upłynie okres krótszy niż 2 lata. Jak bowiem wskazano we wniosku przedmiotowe budynki i budowle były przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu. Od dnia 1 stycznia 2012 r. zostały oddane przez Wnioskodawcę w najem W. Sz. P. S.A. Przedmiotowa czynność była odpłatna, opodatkowana podatkiem VAT oraz udokumentowana fakturą. Ponadto przedmiotowa czynność została oddana w dniu 29 sierpnia 2013 r. na podstawie umowy ustanowienia użytkowania Rep. A nr 2468/2013 zawartej w formie aktu notarialnego, w użytkowanie W. Sz. P. S.A. Przedmiotowa umowa jest odpłatna i opodatkowana podatkiem od towarów usług w wysokości 23%.

Jednocześnie Wnioskodawca nie ponosił wydatków na ulepszenie przedmiotowych budynków i budowli w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym.

Zatem czynność najmu od 1 stycznia 2012 r. wskazanych we wniosku budynków i budowli na rzecz W. Sz. P. S.A. stanowiła pierwsze zasiedlenie tych budynków i budowli w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy o VAT. Jednocześnie od pierwszego zasiedlenia upłynęły ponad dwa lata.

Tym samym planowany aport budynków i budowli posadowionych na działce nr 1241/2 będzie mógł korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, gdyż nie będzie dokonany w ramach pierwszego zasiedlenia ani w okresie krótszym niż 2 lata od pierwszego zasiedlenia.

W związku z powyższym również aport działki nr 1241/5, na której posadowione są wskazane budynki i budowle, będzie korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy w związku z art. 29a ust. 8 ustawy o VAT.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy, że aport działki nr 1241/2 wraz z posadowionymi na niej budynkami i budowlami będzie korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, należało uznać za prawidłowe. Jednakże należy zauważyć, że przedmiotowe zwolnienie wynika z faktu, iż do pierwszego zasiedlenia wskazanych we wniosku budynków i budowli doszło w związku z ich wynajmem na rzecz W. Sz. P. S.A., a nie jak twierdzi Wnioskodawca w związku z jego oddaniem od dnia 29 sierpnia 2013 r. w odpłatne użyczenie W. Sz. P. S.A. W piśmie z 21 grudnia 2015 r. Wnioskodawca stwierdził bowiem, że czynność oddania od dnia 1 stycznia 2012 r. nieruchomości w najem W. Sz. P. S.A. była czynnością odpłatną, opodatkowaną podatkiem VAT oraz udokumentowaną fakturą. Zatem to już ta czynność była pierwszym zasiedleniem wskazanych we wniosku budynków i budowli.

Interpretacja dotyczy przedstawionego zdarzenia przyszłego i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Niniejsza interpretacja indywidualna traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego bądź zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.