IBPP1/4512-735/15/MS | Interpretacja indywidualna

Opodatkowanie sprzedaży działki nr 576/5 zabudowanej budynkiem biurowym.
IBPP1/4512-735/15/MSinterpretacja indywidualna
 1. budynek
 2. nieruchomość zabudowana
 3. pierwsze zasiedlenie
 4. sprzedaż nieruchomości
 5. zwolnienie
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r. poz. 643) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 10 września 2015 r. (data wpływu 15 września 2015 r.), uzupełnionym pismem z 25 listopada 2015 r. (data wpływu 30 listopada 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży działki nr 576/5 zabudowanej budynkiem biurowym - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 września 2015 r. do tut. organu wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży działki nr 576/5 zabudowanej budynkiem biurowym.

Wniosek uzupełniono pismem z 25 listopada 2015 r. (data wpływu 30 listopada 2015 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 12 listopada 2015 r. nr IBPP1/4512-735/15/MS.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

W dniu 12 grudnia 2008 r. podpisano akt notarialny na podstawie którego Wnioskodawca nabył nieruchomość składającą się z działki gruntowej zabudowanej budynkiem biurowo-usługowym (dalej zwaną nieruchomością) za kwotę 2.600,000,00 PLN. Na nieruchomości dokonywano prace remontowo-modernizacyjne do 30 stycznia 2009 r. w wysokości 171.083,80, w okresie styczeń - grudzień 2010 r. w wysokości 11.050,00 PLN oraz w okresie styczeń - czerwiec 2011 r. w wysokości 38.121,41 PLN, razem 220.255,21 PLN. Nieruchomość przyjęto w poczet środków trwałych w styczniu 2009 r. i w tym samym miesiącu została oddana w najem na podstawie umowy najmu zawartej dnia 12 grudnia 2008 r. Wnioskodawca w okresie od stycznia 2009 r. do marca 2012 r. obciążał najemcę fakturą VAT ze stawką 23%. Na mocy porozumienia z dnia 1 marca 2012 r. umowa została rozwiązana z dniem 31 marca 2012 r. Od 1 kwietnia 2012 r. do dnia złożenia wniosku nieruchomość nie jest wynajmowana. Wnioskodawca od tamtego czasu prowadzi rozmowy zmierzające do sprzedaży nieruchomości.

W piśmie z 25 listopada 2015 r. Wnioskodawca wskazał, że jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym.

Na pytanie tut. organu o wskazanie oznaczenia działki mającej być przedmiotem sprzedaży Wnioskodawca stwierdził: Oznaczenie działki - działka zabudowana, położona w ..., w dzielnicy, woj., przy ulicy R. nr ..., oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 576/5, w obrębie ewidencyjnym nr ..., o obszarze 420,00 m2 wraz ze znajdującym się na niej budynkiem o powierzchni użytkowej 666,00 m2 objętej Księgą wieczystą KW ..., prowadzoną przez Sąd Rejonowy, Wydział IV Ksiąg Wieczystych.

Na pytanie jaki tytuł prawny posiada do tej działki (prawo własności, prawo użytkowania wieczystego) Wnioskodawca stwierdził, że prawo własności - akt notarialny Repertorium A nr ... . Na działce znajduje się jeden budynek mieszkalny (zgodnie z KW).

Wskazując rodzaj zabudowy i symbol PKWiU Wnioskodawca stwierdził, że jest to budynek zgodnie z art. 3 pkt 2 Prawa budowlanego (budynek - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach).

Wg stanu faktycznego czyli jako budynek biurowy:

Sekcja: 1, dział: 12, grupa: 122 klasa: 1220 wg PKWiU 41.00.20.0 - Budynki niemieszkalne.

Wg KW: Sekcja 1: dział: 11, grupa: 111 klasa 1110 wg PKWiU 41.00.10.0 - Budynki mieszkalne.

Przy nabyciu Wnioskodawcy przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Po nabyciu przedmiot sprzedaży został zasiedlony w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy o podatku od towarów i usług tj. nastąpiło oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu. Zawarto umowę najmu nieruchomości na cele użytkowe w dniu 12 grudnia 2008 r., zgodnie z umową Najemcy wystawiano raz na miesiąc fakturę VAT począwszy od 1 stycznia 2009 r. do 31 marca 2012 r. Zgodnie z Porozumieniem z dnia 1 marca 2012 r. umowę rozwiązano z dniem 31 marca 2012 r.

Pierwsze zasiedlenie stanowiła umowa najmu nieruchomości z dnia 12 grudnia 2008 r. i związana z tą umową faktura sprzedaży ... z dnia 30 stycznia 2009 r.

Nabycie nieruchomości było dokonane w ramach czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT (stawka VAT ZW) dostawa ta została udokumentowana fakturą VAT ... z dnia 26 sierpnia 2008 r. oraz z ... z dnia 12 grudnia 2008 r. oraz Aktem Notarialnym z dnia 12 grudnia 2008 r. Repertorium A ... .

W trakcie użytkowania budynków, budowli Wnioskodawca ponosił wydatki na ich ulepszenie w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, nie stanowiły one jednak co najmniej 30% wartości początkowej danego obiektu. Wnioskodawcy przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego od tych wydatków, Wnioskodawca z tego prawa skorzystał, przedmiotowe obiekty w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez Wnioskodawcę do czynności opodatkowanych w okresie 1 stycznia 2009 r. do 31 marca 2012 r.

Pomiędzy pierwszym zasiedleniem tj. 1 stycznia 2009 r. w ramach umowy najmu nieruchomości a dostawą upłynie okres krótszy niż 2 lata. Tym samym upłynął od 1 stycznia 2009 r. do 2015 r. okres dłuższy niż 2 lata.

Przedmiotem Umowy najmu była cała nieruchomość w ... przy ul R..

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w przypadku planowanej sprzedaży nieruchomości Wnioskodawca powinien wystawić fakturę VAT korzystając ze zwolnienia zgodnie z treścią art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT na mocy której zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

 1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części, upłynął okres krótszy niż 2 lata...

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku sprzedaży nieruchomości należy wystawić fakturę VAT korzystając ze zwolnienia, gdyż zgodnie z treścią art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT na mocy której zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

 1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części, upłynął

okres krótszy niż 2 lata.

Wnioskodawca uważa, iż w świetle przedstawionych faktów do pierwszego zasiedlenia dochodzi przy pierwszej sprzedaży nieruchomości, lub też w momencie oddania jej do używania innemu podmiotowi, np. na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu. W omówionym przypadku była to umowa najmu zawarta 12 grudnia 2008 r. a obowiązująca od 1 stycznia 2009 r. do 31 marca 2012 r. Pomiędzy pierwszym zasiedleniem tj. styczeń 2009 r. a przyszłą dostawą budynku upłynął okres dłuższy niż 2 lata.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów, stosownie do art. 7 ust. 1 ww. ustawy, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii (art. 2 pkt 6 ustawy o VAT).

Na mocy art. 5a ustawy, obowiązującego od 1 stycznia 2011 r., towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Zgodnie z unormowaniem zawartym w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych wprowadzonej do stosowania rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (Dz.U. Nr 112, poz. 1316 ze zm.), przez obiekty budowlane rozumie się konstrukcje połączone z gruntem w sposób trwały, wykonane z materiałów budowlanych i elementów składowych, będące wynikiem prac budowlanych. Zaś budynki to zadaszone obiekty budowlane wraz z wbudowanymi instalacjami i urządzeniami technicznymi, wykorzystywane dla potrzeb stałych. Przystosowane są do przebywania ludzi, zwierząt lub ochrony przedmiotów.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

W myśl art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże w treści ustawy o podatku od towarów i usług, ustawodawca przewiduje dla niektórych czynności obniżone stawki podatku oraz zwolnienie od podatku VAT.

Zakres i zasady zwolnienia od podatku od towarów i usług dostawy towarów lub świadczenia usług zostały określone m. in. w art. 43 ustawy o VAT.

W świetle art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

 1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Zatem z powyższych przepisów wynika, iż dostawa nieruchomości, spełniających określone w przepisach warunki, może korzystać ze zwolnienia od podatku VAT. Wykluczenie z tego zwolnienia następuje w sytuacjach, gdy dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim oraz w sytuacji, gdy od momentu pierwszego zasiedlenia upłynął okres krótszy niż dwa lata.

Zgodnie z przepisem art. 2 pkt 14 ustawy o VAT, przez pierwsze zasiedlenie rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

 1. wybudowaniu lub
 2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Z ustawowej definicji „pierwszego zasiedlenia” wynika, że pod tym pojęciem należy rozumieć:

 • oddanie do użytkowania,
 • w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu,
 • pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części po wybudowaniu lub ulepszeniu, wynoszącym co najmniej 30% wartości początkowej.

Niewątpliwie przez czynności podlegające opodatkowaniu należy rozumieć nie tylko dostawę, ale również najem, dzierżawę, leasing lub podobne czynności (umowy), które w rozumieniu przepisów ustawy stanowią odpłatne świadczenie usług. Z kolei pod pojęciem oddania do użytkowania należy rozumieć przekazanie budynków, budowli lub ich części ich nabywcy lub użytkownikowi do korzystania w sposób zgodny z zakresem przekazanych do nich praw. Nabywca, na rzecz którego przeniesiono prawo do rozporządzania nieruchomością jak właściciel może w sposób dowolny dysponować tą nieruchomością, tj. może ją sprzedać, używać na własne potrzeby lub przekazać do użytkowania np. na podstawie umów najmu lub dzierżawy.

Podkreślić przy tym należy, że jeżeli podatnik wybuduje obiekt, a następnie obiekt ten po wybudowaniu zostanie oddany do użytkowania na własne potrzeby tego podatnika (i wprowadzony przez podatnika do ewidencji środków trwałych) nie oznacza to, że obiekt taki został zasiedlony. W takim przypadku oddanie do użytkowania nie nastąpiło bowiem w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu. Innymi słowy, przez pierwsze zasiedlenie należy rozumieć objęcie we władanie budynku, budowli lub ich części przez pierwszego nabywcę lub pierwszego użytkownika, które następuje jednak w wykonaniu czynności podlegającej opodatkowaniu.

W tym miejscu należy zauważyć, iż w przypadku nieruchomości niespełniających przesłanek do zwolnienia od podatku na podstawie powołanego wyżej przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, ustawodawca umożliwia podatnikom - po spełnieniu określonych warunków - skorzystanie ze zwolnienia wskazanego w pkt 10a tego przepisu.

Stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT, zwalnia się od podatku również dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem że:

 1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
 2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Przy czym wskazać należy, iż zgodnie z art. 43 ust. 7a, warunku o którym mowa w ust. 1 pkt 10a lit. b, nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

Zgodnie z art. 29a ust. 8 ustawy o VAT w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

Oznacza to, że do dostawy gruntu stosuje się analogiczną stawkę podatku jak przy dostawie budynków, budowli lub ich części trwale związanych z gruntem. Jeżeli dostawa budynków albo budowli lub ich części korzysta ze zwolnienia od podatku VAT, bądź też opodatkowana jest 23% stawką podatku, na takich samych zasadach opodatkowana jest dostawa gruntu, na którym posadowione są budynki budowle lub ich części.

Z wniosku wynika, że Wnioskodawca zamierza sprzedać prawo własności działki nr 576/5 o powierzchni 420 m2 wraz z prawem własności posadowionego na niej budynku biurowego.

Wnioskodawca wskazał, że budynek biurowy posadowiony na działce nr 576/5, jest budynkiem trwale związanym z gruntem o symbolu PKOB -1220.

Pod numerem 1220 w PKOB są ujęte budynki biurowe.

Klasa obejmuje:

 • Budynki wykorzystywane jako miejsce pracy dla działalności biura, sekretariatu lub innych o charakterze administracyjnym, np.: budynki banków, urzędów pocztowych, urzędów miejskich, gminnych, ministerstw, itp. lokali administracyjnych;
 • Budynki centrów konferencyjnych i kongresów, sądów i parlamentów.

Klasa nie obejmuje biur w budynkach przeznaczonych głównie do innych celów.

W świetle powyższego przedmiotowy budynek biurowy posadowiony na działce nr 576/5 mający być przedmiotem sprzedaży jest budynkiem objętym PKOB i spełnia definicję towaru w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy o VAT.

Zatem sprzedaż ww. budynku wraz z gruntem, na którym jest posadowiony - co do zasady - podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Biorąc pod uwagę przedstawiony przez Wnioskodawcę opis zdarzenia przyszłego oraz powołane przepisy prawa, w celu ustalenia czy dostawa przedmiotowego budynku biurowego zlokalizowanego na działce nr 576/5 może korzystać ze zwolnienia, koniecznym jest zbadanie przesłanek określonych przepisem art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.

Z wniosku wynika, że nieruchomość obejmującą działkę nr 576/5 o powierzchni 420,00 m2 wraz z posadowionym na niej budynkiem biurowo-usługowym Wnioskodawca nabył aktem notarialnym w dniu 12 grudnia 2008 r.

Nabycie nieruchomości nastąpiło w ramach czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT (stawka VAT ZW). Dostawa ta została udokumentowana fakturą VAT ... z dnia 26 sierpnia 2008 r. oraz .... z dnia 12 grudnia 2008 r.

Na nieruchomości dokonywano prace remontowo-modernizacyjne do 30 stycznia 2009 r. w wysokości 171.083,80, w okresie styczeń - grudzień 2010 r. w wysokości 11.050,00 PLN oraz w okresie styczeń - czerwiec 2011 r. w wysokości 38.121,41 PLN, razem 220.255,21 PLN.

Wnioskodawca wskazał, że poniesione wydatki na ulepszenie w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, nie stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej budynku. Wnioskodawcy przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego od tych wydatków, Wnioskodawca z tego prawa skorzystał, przedmiotowe obiekty w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez Wnioskodawcę do czynności opodatkowanych (najem) w okresie 1 stycznia 2009 r. do 31. marca 2012 r.

Przedmiotem mowy najmu była cała nieruchomość w ... przy ul R..

Jak już wcześniej wskazano, dla dostawy nieruchomości - budynków, budowli lub ich części, ustawodawca przewidział możliwość stosowania zwolnienia od podatku w oparciu o jedną z dwóch podstaw prawnych: art. 43 ust. 1 pkt 10 lub też pkt 10a ustawy. Jednakże, dla możliwości zastosowania zwolnienia od podatku w oparciu o art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy istotne jest, czy dostawa będzie dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia, czy też nie.

Odnosząc się do zagadnienia pierwszego zasiedlenia wskazanego we wniosku budynku biurowego nabytego przez Wnioskodawcę w 2008 r., tut. organ zauważa, że jego sprzedaż będzie mogła korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, gdyż nie będzie dokonana w ramach pierwszego zasiedlenia. Przedmiotowy budynek został bowiem zakupiony przez Wnioskodawcę w 2008 r. w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu. Jednocześnie Wnioskodawca ponosił wydatki na ulepszenie przedmiotowego budynku w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, jednak nie stanowiły one co najmniej 30 % jego wartości początkowej.

Zatem czynność dostawy na rzecz Wnioskodawcy przedmiotowego budynku w 2008 r. stanowiła pierwsze zasiedlenie tego budynku w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy o VAT. Jednocześnie od pierwszego zasiedlenia upłynęły ponad dwa lata.

Zatem planowana sprzedaż przedmiotowego budynku biurowego będzie mogła korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, gdyż nie będzie dokonana w ramach pierwszego zasiedlenia.

W związku z powyższym również zbycie działki nr 576/5, na której posadowiony jest budynek biurowy, będzie korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy w związku z art. 29a ust. 8 ustawy o VAT.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy, że sprzedaż działki nr 576/5 wraz z posadowionymi na niej budynkiem biurowym będzie korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, należało uznać za prawidłowe. Jednakże należy zauważyć, że przedmiotowe zwolnienie wynika z faktu, iż do pierwszego zasiedlenia wskazanego we wniosku budynku biurowego doszło w związku z jego dostawą na rzecz Wnioskodawcy w 2008 r. a nie jak twierdzi Wnioskodawca w związku z jego oddaniem w najem.

Interpretacja dotyczy przedstawionego zdarzenia przyszłego i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Niniejsza interpretacja indywidualna traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego bądź zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty powiązane lub podobne:

IBPP1/4512-735/15/MS | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.