IBPP1/4512-725/15/MG | Interpretacja indywidualna

Zwolnienie od podatku VAT dostawy budynku handlowo-magazynowego.
IBPP1/4512-725/15/MGinterpretacja indywidualna
 1. budynek
 2. dostawa
 3. zwolnienie
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r. poz. 643) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 2 września 2015 r. (data wpływu 8 września 2015 r.) uzupełnionym pismem z 9 listopada 2015 r. (data wpływu 16 listopada 2015 r.) oraz pismem z 30 listopada 2015 r. (data wpływu 3 grudnia 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT dostawy budynku handlowo-magazynowego - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 września 2015 r. wpłynął do tut. Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT dostawy budynku handlowo-magazynowego.

Wniosek został uzupełniony pismem z 9 listopada 2015 r. (data wpływu 16 listopada 2015 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 2 listopada 2015 r. nr IBPP1/4512-725/15/MG oraz pismem z 30 listopada 2015 r. (data wpływu 3 grudnia 2015 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 24 listopada 2015 r. nr IBPP1/4512-725/15/MG.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Zarząd Spółdzielni Handlowej w K., by nie mieć nieprzyjemnych implikacji i kłopotów podatkowych przy zamierzanej sprzedaży obiektu handlowo-magazynowego z nieruchomością, na której jest posadowiony obiekt, uprzejmie prosi o interpretację art. 43 pkt 1 ppkt 10 lit a i b; ppkt 10a lit. a i b i pkt 7a Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług w części dotyczącej ulgi w podatku VAT od zamierzanej sprzedaży obiektu handlowo magazynowego. Spółdzielnia jest właścicielem obiektu handlowo-magazynowego o powierzchni użytkowej około 80 m kw. od dnia 31 sierpnia 1990 r. posadowionego na gruncie o powierzchni 118 m kw. działki nr x w K. przy ul. L. Obiekt nabyty został od Likwidatora Spółdzielni w K., zaś działkę jako właściciel Spółdzielnia uzyskała na podstawie decyzji Prezydenta miasta K. z dnia 9 marca 2015 r. o przekształceniu prawa wieczystego użytkowania w prawo własności Spółdzielni. Spółdzielnia wykorzystuje obiekt handlowo-magazynowy od kwietnia 1991 r. do prowadzenia działalności gospodarczej. Spółdzielnia jest podatnikiem podatku od towarów i usług od 5 lipca 1993 r. i cały jej przychód z działalności jest opodatkowany podatkiem VAT. W latach 1990-1991 Spółdzielnia dokonała remontu obiektu, zaś w latach 2000-2001 jego modernizacji, a wydatki modernizacyjne zaliczono do wartości początkowej ujętej w ewidencji środków trwałych. Wartość nakładów modernizacyjnych przekroczyła 30% wartości początkowej obiektu. Spółdzielnia zamierza sprzedać nieruchomość - grunt (118 m kw.) na którym posadowiony jest obiekt handlowo-magazynowy o powierzchni około 80 m kw.

W uzupełnieniu Wnioskodawca podał, że:

 1. Zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego wnioskowany obiekt stanowi budynek w myśl Prawa Budowlanego (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409) i zgodnie z Polską Klasyfikacją Obiektów Budowlanych objęty jest symbolem PKOB 1-12-123.
 2. Pierwsze zasiedzenie obiektu miało miejsce 1 kwietnia 1991 r. z przeznaczeniem na sklep „Kubek” ze sprzedażą detaliczną towarów przemysłowych.
 3. Obiekt nabyto 31 sierpnia 1990 roku od likwidatora Spółdzielni w K. (ówczesnego Naczelnika Izby Skarbowej w K.) na podstawie noty księgowej nr ...z listopada 1990 r. wystawionej na podstawie załącznika nr 1 do uchwały nr 1 Zebrania Przedstawicieli Spółdzielni w Likwidacji w K. z dnia 11 lipca 1990 r. w sprawie zatwierdzenia planu rozdysponowania składników majątkowych likwidowanej Spółdzielni. Zobowiązanie za obiekt na podstawie ww. noty zostało zapłacone przelewem w dniu 21 grudnia 1990 r. Ww. przejęcie majątku od likwidatora zostało potwierdzone aktem notarialnym Rep. ... z dnia ... lipca 1993 r.
 4. Okres pomiędzy pierwszym zasiedleniem obiektu a przewidywanym terminem jego sprzedaży wynosi 25 lat.
 5. Obiekt handlowo-magazynowy służył Wnioskodawcy (od 1 kwietnia 1991 do 21 maja 2008 r.) do działalności gospodarczej (sklep detaliczny). Od 1 czerwca 2008 do nadal obiekt magazynowo-handlowy objęty jest umową najmu z firmą E, która wykorzystuje ten obiekt na zaplecze magazynowe w swojej działalności wielkopowierzchniowego obiektu handlowego zlokalizowanego w bezpośrednim sąsiedztwie na terenie Spółdzielni. Zaznaczyć trzeba, że E działa jako podatnik VAT i wykonuje wyłącznie czynności opodatkowane.
 6. Poniesione nakłady na modernizację obiektu handlowo-magazynowego były ulepszeniem w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym. Wydatki w kwocie ... zł zwiększyły wartość środka trwałego o ponad 30% wartości początkowej tego obiektu.
 7. Budynek po modernizacji dokonanej w latach 2001-2003, był wykorzystywany do działalności gospodarczej i w dalszym ciągu używany jest do tego celu.
 8. Wnioskowany obiekt handlowo-magazynowy od 1 czerwca 2008 do nadal wykorzystywany jest w całości do działalności handlowej na podstawie aktualnie obowiązującej umowy najmu.
 9. Transakcja sprzedaży obiektu budowlanego przewidziana jest w 2016 roku, tak więc okres zasiedzenia wynosi 25 lat.

Wnioskodawca informuje, że nadal podtrzymuje swoje stanowisko w sprawie oceny prawnej zaistniałego stanu faktycznego tj. zwolnienia od podatku VAT transakcji sprzedaży obiektu budowlanego nabytego w 1990 roku.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy sprzedaż budynków będzie korzystała ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług...

Zdaniem Wnioskodawcy, zamierzona sprzedaż obiektu handlowo-magazynowego o powierzchni użytkowej około 80 m kw. i zabudowy gruntowej około 118 m kw. będzie korzystała ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług ponieważ:

 • Spółdzielnia stała się właścicielem obiektu handlowo-magazynowego i nieruchomości gruntowej (w 1990 r.) przed wejściem w życie ustawy o podatku od towarów i usług, czyli nabycie nastąpiło bez podatku VAT. Ta okoliczność wypełnia możliwość zwolnienia od podatku VAT zgodnie z art. 43 pkt 1 ppkt 10a lit. a,
 • Spółdzielnia w latach 1990-1991 poniosła wydatki remontowe dla poprawienia zdolności do użytku obiektu, zaś w latach 2000-2001 nakłady inwestycyjno-modernizacyjne w wysokości przekraczającej 30% wartości początkowej obiektu, co nie spełnia warunków zwolnienia wykazanego w art. 43 pkt 1 ppkt 10a lit. b. Jednakże, po dokonaniu modernizacji ulepszającej obiekt ten wykorzystywany jest w działalności operacyjnej ponad 17 lat, której celem jest osiągnięcie korzyści ekonomicznych. To wypełnia możliwość zwolnienia od podatku VAT określonego w art. 43 ust. 7a.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy o VAT przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

W myśl art. 2 pkt 6 ustawy o VAT przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Stosownie do art. 2 pkt 22 ustawy o VAT sprzedaż to odpłatna dostawa towarów

i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Stosownie do art. 146a pkt 1 ustawy o VAT, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże zarówno w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług, jak i w przepisach wykonawczych do niej przewidziano możliwość zastosowania obniżonych stawek podatku oraz zwolnień od podatku.

Zakres i zasady zwolnienia od podatku od towarów i usług dostawy towarów lub świadczenia usług zostały określone między innymi w art. 43 ustawy o VAT.

Stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

 1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

W świetle wyżej przytoczonego przepisu, kluczowym dla ustalenia zasad opodatkowania dostawy budynku, budowli lub ich części jest ustalenie, kiedy nastąpiło jego pierwsze zasiedlenie i jaki upłynął okres od tego momentu.

Na podstawie art. 2 pkt 14 ustawy o VAT przez pierwsze zasiedlenie rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

 1. wybudowaniu lub
 2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Z ustawowej definicji „pierwszego zasiedlenia” wynika, że pod tym pojęciem należy rozumieć: oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części po wybudowaniu lub ulepszeniu, wynoszącym co najmniej 30% wartości początkowej.

Co istotne, oddanie do użytkowania powinno nastąpić w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu, a za taką należy rozumieć m.in. objęcie we władanie budynku, budowli lub ich części przez pierwszego nabywcę lub pierwszego użytkownika. Przedmiotowa nieruchomość nie musi być faktycznie zamieszkała czy użytkowana, lecz winna być przejęta przez nabywcę do użytkowania. Wydanie przedmiotowego obiektu nabywcy winno nastąpić w ramach wykonania przez dokonującego dostawy czynności podlegających opodatkowaniu.

Jeżeli zatem podatnik wybuduje obiekt lub go zmodernizuje, przy czym nakłady na ulepszenie przekraczają 30% jego wartości początkowej, a następnie obiekt ten (lub ulepszenie) zostanie oddany do użytkowania (wprowadzony do ewidencji środków trwałych), nie oznacza to, że został on zasiedlony. Oddanie do użytkowania nie nastąpiło bowiem w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu. Pierwsze zasiedlenie będzie miało miejsce wówczas, gdy wybudowany lub zmodernizowany budynek (obiekt) zostanie sprzedany lub np. oddany w najem lub dzierżawę - bowiem zarówno sprzedaż, najem, jak i dzierżawa są czynnościami podlegającymi opodatkowaniu.

Z cytowanych wyżej przepisów wynika, że dostawa nieruchomości, spełniających określone

w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT warunki, może korzystać ze zwolnienia od podatku VAT. Wykluczenie z tego zwolnienia następuje w sytuacji, gdy dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim oraz w sytuacji, gdy od momentu pierwszego zasiedlenia upłynie okres krótszy niż 2 lata.

W tym miejscu należy zauważyć, że w przypadku nieruchomości niespełniających przesłanek do zwolnienia od podatku na podstawie powołanego wyżej przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, ustawodawca umożliwia podatnikom - po spełnieniu określonych warunków - skorzystanie ze zwolnienia wskazanego w art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT.

W myśl art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem, że:

 1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
 2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Zgodnie z art. 43 ust. 7a ustawy o VAT warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10a lit. b, nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

Dokonując analizy powyższych przepisów stwierdzić należy, że jeżeli dostawa budynków, budowli lub ich części będzie mogła korzystać ze zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, wówczas badanie przesłanek wynikających z przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10a stanie się bezzasadne.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii zwolnienia od podatku VAT sprzedaży obiektu handlowo-magazynowego.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca – Spółdzielnia jest właścicielem obiektu handlowo-magazynowego o powierzchni użytkowej 80 m kw. od 31 sierpnia 1990 r., posadowionego na gruncie działki nr x. Obiekt nabyty został od likwidatora Spółdzielni w K. zaś działkę jako właściciel Spółdzielnia uzyskała na podstawie decyzji Prezydenta Miasta z 9 marca 2015 r. o przekształceniu prawa wieczystego użytkowania w prawo własności Spółdzielni. Spółdzielnia wykorzystuje obiekt handlowo-magazynowy od kwietnia 1991 r. do prowadzenia działalności gospodarczej. Wnioskodawca jest podatnikiem podatku od towarów i usług od 5 lipca 1993 r. i cały jego przychód z działalności jest opodatkowany podatkiem VAT. Obiekt stanowi budynek w myśl Prawa Budowlanego i zgodnie z Polską Klasyfikacją Obiektów Budowlanych objęty jest symbolem PKOB 1-12-123. Obiekt handlowo-magazynowy służył Wnioskodawcy (od 1 kwietnia 1991 do 21 maja 2008 r.) do działalności gospodarczej. Od 1 czerwca 2008 do nadal obiekt magazynowo-handlowy objęty jest umową najmu z firmą E., która wykorzystuje ten obiekt na zaplecze magazynowe w swojej działalności wielkopowierzchniowego obiektu handlowego zlokalizowanego w bezpośrednim sąsiedztwie na terenie Spółdzielni. W latach 1990-1991 Spółdzielnia dokonała remontu obiektu, zaś w latach 2000-2001 jego modernizacji. Wartość nakładów modernizacyjnych przekroczyła 30% wartości początkowej obiektu. Poniesione nakłady na modernizację obiektu handlowo-magazynowego były ulepszeniem w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym. Budynek po modernizacji dokonanej w latach 2001-2003, był wykorzystywany do działalności gospodarczej i w dalszym ciągu używany jest do tego celu. Obiekt handlowo-magazynowy od 1 czerwca 2008 do nadal wykorzystywany jest w całości do działalności handlowej na podstawie aktualnie obowiązującej umowy najmu. Transakcja sprzedaży obiektu budowlanego przewidziana jest w 2016 roku.

Odnosząc powołane przepisy prawa do przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego należy stwierdzić, że Wnioskodawca po nabyciu budynku handlowo-magazynowego poniósł wydatki na jego ulepszenie w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym przekraczające 30% jego wartości początkowej.

Analizując powołaną wcześniej definicję pierwszego zasiedlenia stwierdzić należy, że aby można było mówić o pierwszym zasiedleniu, po ulepszeniu stanowiącym co najmniej 30% wartości początkowej, obiekt musi zostać oddany do użytkowania, a ponadto czynność ta powinna podlegać opodatkowaniu.

W celu ustalenia czy planowana dostawa budynku handlowo-usługowego będzie mogła korzystać ze zwolnienia, koniecznym jest zbadanie przesłanek określonych przepisem art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.

Aby dostawa przedmiotowego budynku mogła korzystać ze zwolnienia określonego w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT nie może być dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim i pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą tego budynku nie może upłynąć okres krótszy niż 2 lata.

Żeby można było mówić o pierwszym zasiedleniu, musi dojść do wydania przedmiotowego budynku w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu. Pierwsze zasiedlenie ma miejsce wówczas, gdy wybudowany lub zmodernizowany budynek został sprzedany lub np. oddany w najem, dzierżawę.

Z wniosku wynika, że budynek handlowo-magazynowy od 1 czerwca 2008 r. do nadal wykorzystywany jest w całości do działalności handlowej na podstawie aktualnie obowiązującej umowy najmu.

Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że w przedmiotowej sprawie doszło do pierwszego zasiedlenia budynku handlowo-magazynowego.

Należy wskazać, że w myśl art. 659 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.), przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz.

Stosownie do treści powyższego przepisu najem jest umową dwustronną obowiązującą i wzajemną, odpowiednikiem świadczenia wynajmującego polegającego na oddaniu rzeczy do używania, jest świadczenie najemcy polegające na płaceniu umówionego czynszu. Zatem oddanie w ramach umowy najmu osobie trzeciej nieruchomości skutkuje uzyskiwaniem korzyści majątkowej po stronie podmiotu dokonującego najmu.

Biorąc pod uwagę, że w stosunku do budynku handlowo-magazynowego, który jest przedmiotem najmu od 1 czerwca 2008 r. pomiędzy jego oddaniem w najem po ulepszeniu przekraczającym 30% wartości początkowej, a planowaną sprzedażą budynku nie upłynie okres krótszy niż 2 lata – zatem dostawa budynku, który jest wynajmowany, objęta będzie zwolnieniem określonym w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, bowiem w odniesieniu do wynajmowanego budynku doszło do jego pierwszego zasiedlenia oraz pomiędzy pierwszym zasiedleniem budynku (czyli oddaniem w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu) a jego planowaną dostawą nie upłynie okres krótszy niż 2 lata.

Ponieważ planowana przez Wnioskodawcę dostawa budynku handlowo-magazynowego objęta będzie zwolnieniem od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, to badanie czy w sytuacji opisanej przez Wnioskodawcę dostawa przedmiotowego budynku będzie objęta zwolnieniem na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT - jest bezprzedmiotowe.

Biorąc powyższe pod uwagę stanowisko Wnioskodawcy, należało uznać za nieprawidłowe, gdyż w przedmiotowej sprawie podstawą do zastosowania zwolnienia jest art. 43 ust. 1 pkt 10 a nie jak wskazał Wnioskodawca art. 43 ust. 1 pkt 10a.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Niniejsza interpretacja indywidualna traci swoją ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz.U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 7 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty powiązane lub podobne:

IBPP1/4512-725/15/MG | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.