IBPP1/4512-658/15/MG | Interpretacja indywidualna

Sprzedaż budynku nie jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia, budynek ten już już wcześniej był przedmiotem dostawy a więc dostawa owej nieruchomości będzie korzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług.
IBPP1/4512-658/15/MGinterpretacja indywidualna
 1. budynek
 2. dostawa
 3. nieruchomości
 4. sprzedaż
 5. zwolnienie
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 1 sierpnia 2015 r. (data wpływu 7 sierpnia 2015 r.) uzupełnionym pismem z 16 października 2015 r. (data wpływu 21 października 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

 • zwolnienia od podatku VAT sprzedaży budynków zakupionych w 2002 r. – jest nieprawidłowe,
 • zwolnienia od podatku VAT sprzedaży budynku zakupionego w 2010 r. – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 sierpnia 2015 r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT sprzedaży budynków zakupionych w 2002 r. oraz budynku zakupionego w 2010 r.

Wniosek został uzupełniony pismem z 16 października 2015 r. (data wpływu 21 października 2015 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 8 października 2015 r. znak IBPP1/4512-658/15/MG.

W przedmiotowym wniosku zostały przedstawione następujące zdarzenia przyszłe:
 1. Spółka zakupiła w roku 2002 budynki wybudowane w latach 60-tych z przeznaczeniem na działalność gospodarczą. Zakup udokumentowano fakturą VAT – VAT zwolniony.
  W 2010 r. poniesiono nakłady na ulepszenie w części przekraczającej 30% wartości początkowej. W tym samym roku część pomieszczeń została oddana pod wynajem.
 2. Spółka zakupiła w grudniu 2010 r. budynek wraz z gruntem dla celów prowadzonej działalności (VAT zwolniony). Budynek nadaje się do kapitalnego remontu (został wybudowany w latach 60-tych). W związku z likwidacją firmy budynek zostanie sprzedany. Poniesiono koszty ulepszenia nieprzewyższające wartości 30%.

W uzupełnieniu Wnioskodawca wskazał, że:

I.

 1. Na pytanie zadane w wezwaniu „Od kiedy Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą i w jakim zakresie...” Wnioskodawca odpowiedział, że od 2 października 1995 r. – usługi załadunkowe i rozładunkowe na terenie PKW J. do momentu przegrania przetargu publicznego tj. do maja 2011 r. Dodatkowo produkcja mebli w latach 1998-2002. Obecnie jako Spółka w likwidacji zajmuje się wynajmem pomieszczeń biurowych i garażowych.
 2. Na pytanie tut. organu „Czy Wnioskodawca jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym, jeśli tak to od kiedy i z jakiego tytułu...” Wnioskodawca podał, że od 2 października 1995 r. – odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.
 3. Na pytanie zadane w wezwaniu „Jakie i ile budynków Wnioskodawca zakupił w 2002 r....” Wnioskodawca wskazał, że 5 budynków: budynek administracyjny, budynek garaży, 3 budynki związane z produkcją.
 4. Na pytanie tut. organu „Jakie było przeznaczenie poszczególnych budynków (proszę podać odrębnie do każdego budynku)...” Wnioskodawca odpowiedział, że:
  • budynek administracyjny – biura,
  • budynek garaży – jako garaże,
  • budynki związane z produkcją – produkcja mebli 1998-2002.
 5. Na pytanie zadane w wezwaniu „Czy Wnioskodawca wykorzystywał przedmiotowe budynki do czynności opodatkowanych czy zwolnionych...” Wnioskodawca odpowiedział, że opodatkowanych.
 6. Na pytanie tut. organu „Czy przedmiotowe budynki zostały przez Wnioskodawcę wpisane do ewidencji środków trwałych...” Wnioskodawca odpowiedział, że tak.
 7. Na pytanie zadane w wezwaniu „Wnioskodawca wskazał we wniosku, że „W 2010 r. poniesiono nakłady na ich ulepszenie w części przekraczającej 30% wartości początkowej”, należy zatem podać na które budynki zostały poniesione wydatki na ulepszenie w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym w wysokości stanowiącej co najmniej 30% wartości początkowej każdego danego budynku (proszę podać odrębnie dla każdego budynku)...”, Wnioskodawca odpowiedział, że na wszystkie wymienione wyżej budynki poniesiono nakłady na ich ulepszenie w części przekraczającej 30% wartości początkowej.
 8. Na pytanie tut. organu „Czy od poniesionych przez Wnioskodawcę nakładów na ulepszenie danego budynku Wnioskodawcy przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z tymi wydatkami...”, Wnioskodawca wskazał, że tak.
 9. Na pytanie zadane w wezwaniu „Czy budynki w momencie dostawy będą stanowiły budynki w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.) i Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. (Dz.U. Nr 112, poz. 1316 ze zm.) – jeżeli tak, to jakie jest ich oznaczenie PKOB... (proszę podać odrębnie dla każdego budynku).”, Wnioskodawca wskazał, że:
  Budynek administracyjny: dział 12 grupa 122 klasa 1220
  Budynek garaży: dział 12 grupa 124 klasa 1242
  Budynki przemysłowe: dział 12 grupa 125 klasa 1251.
 10. Na pytanie tut. organu „Czy a jeśli tak to kiedy dokładnie nastąpiło pierwsze zasiedlenie każdego budynku w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 ze zm.), tj. kiedy nastąpiło oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:
  1. wybudowaniu lub
  2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.”,
  Wnioskodawca wskazał, że:
  1. cała nieruchomość czyli wszystkie 5 budynków zostały w latach 60-tych. Ich zakupu dokonano w miesiącu lutym 2002 r. w wyniku czynności zwolnionych od podatku od towarów i usług na podstawie ustawy o podatku od towarów i usług art. 7 ust. 1 pkt 5.
  2. Ostatnie poniesione wydatki związane z ulepszeniem wszystkich budynków nastąpiło w miesiącu grudniu 2010 r.
 11. Na pytanie zadane w wezwaniu „Jaka konkretnie czynność stanowiła pierwsze zasiedlenie wymienionych we wniosku budynków...”, Wnioskodawca odpowiedział, że korzystanie w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu (usługi meblarskie i usługi załadunkowe i rozładunkowe na terenie PKW J., KWK , Z. S.).
 12. Na pytanie tut. organu „Jaki okres upłynie pomiędzy pierwszym zasiedleniem ww. budynków a ich dostawą...”, Wnioskodawca odpowiedział, że w 2015 r.
 13. Na pytanie zadane w wezwaniu „Z wniosku wynika, że część pomieszczeń została oddana pod wynajem, proszę zatem wyjaśnić:
  • Ile pomieszczeń i które pomieszczenia w którym z budynków zostały oddane pod wynajem...
  • Proszę o wskazanie daty zawarcia pierwszej umowy najmu w stosunku do poszczególnych pomieszczeń znajdujących się w każdym z budynków...
  • Czy od daty zawarcia pierwszych umów najmu poszczególnych pomieszczeń w poszczególnych budynkach upłynęły co najmniej 2 lata, innymi słowy czy od oddania w najem każdego pomieszczenia upłynęły co najmniej 2 lata – należy odnieść się odrębnie do każdego pomieszczenia znajdującego się w poszczególnych budynkach...”,
  Wnioskodawca podał, że:
  1. 5 pomieszczeń biurowych w budynku administracyjnym – umowa pierwsza zawarta w listopadzie 2010 r.,
  2. 3 pomieszczenia garażowe w budynku garażowym – umowa pierwsza czerwiec 2014 r.,
  3. 1 pomieszczenie gospodarcze w budynku przemysłowym – umowa pierwsza zawarta w październiku 2012.
  ad. a – upłynęły 2 lata
  ad. b – 2 lata upłyną w czerwcu 2016 r.
  ad. c – upłynęły 2 lata.

II.

 1. Na pytanie tut. organu „Od kogo Wnioskodawca nabył w 2010 r. budynek, czy było to nabycie od podmiotu działającego w charakterze podatnika podatku od towarów i usług, podmiotu gospodarczego czy też od podmiotu niebędącego podatnikiem podatku VAT...”, Wnioskodawca odpowiedział, że prezydent Miasta J. – Skarb Państwa – czynny podatnik podatku od towarów i usług.
 2. Na pytanie zadane w wezwaniu „Czy nabycie budynku było udokumentowane fakturą ze stawką zwolnioną, jeśli tak to jaka była podstawa prawna zwolnienia od podatku VAT...”, Wnioskodawca podał, że faktura wystawiona ze stawką zwolnioną (art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług /Dz.U. z 2004 nr 54 poz. 535/).
 3. Na pytanie tut. organu „Jakie było przeznaczenie przedmiotowego budynku w momencie jego nabycia...” Wnioskodawca odpowiedział, że rozbudowa i adaptacja w zakresie usług i produkcji na podstawie projektu budowlanego wykonanego przez Pracownię Projektową.
 4. Na pytanie zadane w wezwaniu „W jaki sposób Wnioskodawca wykorzystywał wymieniony we wniosku budynek...”, Wnioskodawca wskazał, że nie wykorzystano budynku w żadnym stopniu z uwagi na przegranie przetargu publicznego ogłoszonego przez PKW w miesiącu maju 2011. W związku z czym w miesiącu sierpniu 2011 r. decyzją Zgromadzenia Wspólników podjęto uchwałę o likwidacji działalności Spółki, ponieważ wszystkie usługi były związane z Zakładem G. PKW J.
 5. W odpowiedzi na pytanie tut. organu „Czy Wnioskodawca wykorzystywał przedmiotowy budynek do czynności opodatkowanych czy zwolnionych...”, Wnioskodawca podał, że nie był wykorzystany. W jakim stanie został zakupiony taki stan trwa do chwili obecnej. Poniesiono tylko nakłady na projekt budowlany na rozbudowę i adaptację budynku /koszt nie przekraczał 30% wartości początkowej budynku/.
 6. Na pytanie zadane w wezwaniu „Czy budynek w momencie dostawy będzie stanowił budynek w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.) i Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. (Dz.U. Nr 112, poz. 1316 ze zm.) – jeżeli tak, to jakie jest jego oznaczenie PKOB...”, Wnioskodawca odpowiedział nie.
 7. Na pytanie tut. organu „Czy a jeśli tak to kiedy nastąpiło pierwsze zasiedlenie przedmiotowego budynku w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, tj. kiedy nastąpiło oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:
  1. wybudowaniu lub
  2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.”, Wnioskodawca podał, że budynek ten był wybudowany w latach 60-tych a więc był już wcześniej przedmiotem dostawy.
 8. W odpowiedzi na pytanie zadane w wezwaniu „Jaka konkretnie czynność stanowiła pierwsze zasiedlenie wymienionego we wniosku budynku...”, Wnioskodawca podał, że nie zna.
 9. Na pytanie tut. organu „Jaki okres upłynie pomiędzy pierwszym zasiedleniem przedmiotowego budynku a jego dostawą...”, Wnioskodawca odpowiedział, że ponad 5 lat.
 10. i 11) Na zadane w wezwaniu pytania: „Czy budynek był przedmiotem najmu/dzierżawy, jeśli tak to czy był wynajmowany/dzierżawiony w całości lub w części (jakiej...)” oraz „Jeśli budynek był przedmiotem najmu/dzierżawy w całości bądź w części to jaki okres upłynie od momentu zawarcia umowy najmu do chwili planowanej sprzedaży, czy będzie to okres dłuższy niż 2 lata...”, Wnioskodawca wskazał, że nie dotyczy.
W związku z powyższym zadano następujące pytania:
 1. Czy w sytuacji sprzedaży obecnie budynków można skorzystać ze zwolnienia VAT...
 2. Czy w sytuacji sprzedaży można skorzystać ze zwolnienia VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy:

 1. Warunek użytkowania budynków w stanie ulepszonym do wykonywania czynności opodatkowanych przez okres co najmniej 5 lat spełniony zostanie w 2015 r., dopiero wtedy dostawa przedmiotowych budynków będzie mogła skorzystać ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o podatku od towarów i usług. Wobec powyższego do czasu upływu powyższego terminu nie znajdzie zastosowanie zwolnienie od opodatkowania, a spółka w przypadku zamiaru sprzedaży budynków powinna je opodatkować.
 2. Sprzedaż budynku nie jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia. Budynek ten już wcześniej był przedmiotem dostawy. A więc dostawa owej nieruchomości będzie korzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za:
 • nieprawidłowe w zakresie zwolnienia od podatku VAT sprzedaży budynków zakupionych w 2002 r.,
 • prawidłowe w zakresie zwolnienia od podatku VAT sprzedaży budynku zakupionego w 2010 r.

Na wstępie należy zaznaczyć, że z uwagi na ścisłe powiązanie ze sobą tematyki przedstawionej we wniosku tut. organ postanowił ująć kwestie dwóch zdarzeń przyszłych w jednej interpretacji indywidualnej.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy o VAT przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również:

 1. przeniesienie z nakazu organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w imieniu takiego organu lub przeniesienie z mocy prawa prawa własności towarów w zamian za odszkodowanie;
 2. wydanie towarów na podstawie umowy dzierżawy, najmu, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze zawartej na czas określony lub umowy sprzedaży na warunkach odroczonej płatności, jeżeli umowa przewiduje, że w następstwie normalnych zdarzeń przewidzianych tą umową lub z chwilą zapłaty ostatniej raty prawo własności zostanie przeniesione;
 3. wydanie towarów na podstawie umowy komisu: między komitentem a komisantem, jak również wydanie towarów przez komisanta osobie trzeciej;
 4. wydanie towarów komitentowi przez komisanta na podstawie umowy komisu, jeżeli komisant zobowiązany był do nabycia rzeczy na rachunek komitenta;
 5. ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu oraz przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, a także ustanowienie na rzecz członka spółdzielni mieszkaniowej odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu oraz przeniesienie na rzecz członka spółdzielni własności lokalu lub własności domu jednorodzinnego;
 6. oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste;
 7. zbycie praw, o których mowa w pkt 5 i 6.

W myśl art. 2 pkt 6 ustawy o VAT przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Stosownie do art. 2 pkt 22 ustawy o VAT sprzedaż to odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Stosownie do art. 146a pkt 1 ustawy o VAT, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże zarówno w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług, jak i w przepisach wykonawczych do niej przewidziano możliwość zastosowania obniżonych stawek podatku oraz zwolnień od podatku.

Zakres i zasady zwolnienia od podatku od towarów i usług dostawy towarów lub świadczenia usług zostały określone między innymi w art. 43 ustawy o VAT.

Stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

 1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

W świetle wyżej przytoczonego przepisu, kluczowym dla ustalenia zasad opodatkowania dostawy budynku, budowli lub ich części jest ustalenie, kiedy nastąpiło ich pierwsze zasiedlenie i jaki upłynął okres od tego momentu.

Na podstawie art. 2 pkt 14 ustawy o VAT przez pierwsze zasiedlenie rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

 1. wybudowaniu lub
 2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Z ustawowej definicji „pierwszego zasiedlenia” wynika, że pod tym pojęciem należy rozumieć: oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części po wybudowaniu lub ulepszeniu, wynoszącym co najmniej 30% wartości początkowej.

Co istotne, oddanie do użytkowania powinno nastąpić w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu, a za takie można rozumieć m.in. objęcie we władanie budynku, budowli lub ich części przez pierwszego nabywcę lub pierwszego użytkownika. Przedmiotowa nieruchomość nie musi być faktycznie zamieszkała czy użytkowana, lecz winna być przejęta przez nabywcę do użytkowania. Wydanie przedmiotowego obiektu nabywcy winno nastąpić w ramach wykonania przez dokonującego dostawy czynności podlegających opodatkowaniu.

Jeżeli zatem podatnik wybuduje obiekt lub go zmodernizuje, przy czym nakłady na ulepszenie przekraczają 30% jego wartości początkowej, a następnie obiekt ten (lub ulepszenie) zostanie oddany do użytkowania (wprowadzony do ewidencji środków trwałych), nie oznacza to, że został on zasiedlony. Oddanie do użytkowania nie nastąpiło bowiem w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu. Pierwsze zasiedlenie będzie miało miejsce wówczas, gdy wybudowany lub zmodernizowany obiekt zostanie sprzedany lub np. oddany w najem lub dzierżawę - bowiem zarówno sprzedaż, najem, jak i dzierżawa są czynnościami podlegającymi opodatkowaniu.

Z cytowanych wyżej przepisów wynika, że dostawa nieruchomości, spełniających określone w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT warunki, może korzystać ze zwolnienia od podatku VAT. Wykluczenie z tego zwolnienia następuje w sytuacji, gdy dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim oraz w sytuacji, gdy od momentu pierwszego zasiedlenia do dostawy upłynął okres krótszy niż 2 lata.

W tym miejscu należy zauważyć, że w przypadku nieruchomości niespełniających przesłanek do zwolnienia od podatku na podstawie powołanego wyżej przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, ustawodawca umożliwia podatnikom - po spełnieniu określonych warunków - skorzystanie ze zwolnienia wskazanego w pkt 10a tego przepisu.

W myśl art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem, że:

 1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
 2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Zgodnie z art. 43 ust. 7a ustawy o VAT warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10a lit. b, nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

Dokonując analizy powyższych przepisów stwierdzić należy, że jeżeli dostawa budynków, budowli lub ich części będzie mogła korzystać ze zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, wówczas badanie przesłanek wynikających z przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10a stanie się bezzasadne.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą zwolnienia od podatku VAT sprzedaży budynków zakupionych w 2002 roku.

Z wniosku wynika, że Wnioskodawca zakupił w 2002 r. budynki wybudowane w latach 60-tych z przeznaczeniem na działalność gospodarczą. Zakup został udokumentowany fakturą VAT – VAT zwolniony. Wnioskodawca zakupił 5 budynków: budynek administracyjny, budynek garaży i 3 budynki związane z produkcją. Wszystkie 5 budynków zostało wybudowanych w latach 60-tych. W 2010 r. na wszystkie budynki Wnioskodawca poniósł nakłady na ulepszenie w części przekraczającej 30% wartości początkowej. Ostatnie poniesione wydatki związane z ulepszeniem wszystkich budynków nastąpiły w miesiącu grudniu 2010 r. Wnioskodawca wykorzystywał budynki do czynności opodatkowanych. W tym samym roku (2010) część pomieszczeń została oddana pod wynajem. Wynajmowanych było 5 pomieszczeń biurowych w budynku administracyjnym - pierwsza umowa zawarta w listopadzie 2010 r. Wynajmowane były 3 pomieszczenia garażowe w budynku garażowym – pierwsza umowa została zawarta w czerwcu 2014 r. Wynajmowane było 1 pomieszczenie gospodarcze w budynku przemysłowym – pierwsza umowa została zawarta w październiku 2012 r. Wnioskodawca wskazał, że od oddania w najem 5 pomieszczeń biurowych w budynku administracyjnym upłynęły 2 lata. W odniesieniu do 3 pomieszczeń garażowych w budynku garażowym od oddania w najem 2 lata upłyną w czerwcu 2016 r. W odniesieniu do 1 pomieszczenia gospodarczego w budynku przemysłowym od oddania w najem upłynęły 2 lata.

Odnosząc powołane przepisy prawa do przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego należy stwierdzić, że Wnioskodawca po nabyciu budynków poniósł wydatki na ich ulepszenie w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym przekraczające 30% wartości początkowej.

Analizując powołaną wcześniej definicję pierwszego zasiedlenia stwierdzić należy, że aby można było mówić o pierwszym zasiedleniu, po ulepszeniu stanowiącym co najmniej 30% wartości początkowej, obiekt musi zostać oddany do użytkowania, a ponadto czynność ta powinna podlegać opodatkowaniu.

W celu ustalenia czy planowana dostawa 5 budynków: budynku administracyjnego, budynku garaży, 3 budynków związanych z produkcją będzie mogła korzystać ze zwolnienia, koniecznym jest zbadanie przesłanek określonych przepisem art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.

Aby dostawa przedmiotowych budynków (lub ich części) mogła korzystać ze zwolnienia określonego w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT nie może być dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim i pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą tych budynków (lub ich części) nie może upłynąć okres krótszy niż 2 lata.

Żeby można było mówić o pierwszym zasiedleniu, musi dojść do wydania przedmiotowych budynków (lub ich części) w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu. Pierwsze zasiedlenie ma miejsce wówczas, gdy wybudowany lub zmodernizowany budynek (lub jego część) został sprzedany lub np. oddany w najem, dzierżawę.

Z wniosku wynika, że w 2010 r. część pomieszczeń została oddana pod wynajem. Wynajmowanych było 5 pomieszczeń biurowych w budynku administracyjnym - pierwsza umowa zawarta w listopadzie 2010 r. Wynajmowane były 3 pomieszczenia garażowe w budynku garażowym – pierwsza umowa została zawarta w czerwcu 2014 r. Wynajmowane było 1 pomieszczenie gospodarcze w budynku przemysłowym – pierwsza umowa została zawarta w październiku 2012 r. Od oddania w najem 5 pomieszczeń biurowych w budynku administracyjnym upłynęły 2 lata. W odniesieniu do 3 pomieszczeń garażowych w budynku garażowym od oddania w najem 2 lata upłyną w czerwcu 2016 r. W odniesieniu do 1 pomieszczenia gospodarczego w budynku przemysłowym od oddania w najem upłynęły 2 lata.

Biorąc pod uwagę, że w stosunku do części budynku administracyjnego obejmującej 5 pomieszczeń biurowych, które są przedmiotem najmu od listopada 2010 r. pomiędzy jej oddaniem w najem po ulepszeniu przekraczającym 30% wartości początkowej (ostatnie wydatki na ulepszenie poniesione w grudniu 2010 r.), a planowaną sprzedażą budynku nie upłynie okres krótszy niż 2 lata – zatem dostawa tej części budynku, która była wynajmowana, objęta będzie zwolnieniem określonym w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, bowiem w odniesieniu do wynajmowanej części budynku (5 pomieszczeń biurowych) doszło w tej części do jego pierwszego zasiedlenia oraz pomiędzy pierwszym zasiedleniem (czyli oddaniem w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu części tego budynku) a jego planowaną dostawą nie upłynie okres krótszy niż 2 lata.

Natomiast w stosunku do pozostałej części budynku administracyjnego, która po ulepszeniu nie była wynajmowana a jedynie wykorzystywana przez Wnioskodawcę do działalności gospodarczej, nie doszło dotychczas do pierwszego zasiedlenia zatem planowana dostawa będzie dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia.

Zatem dostawa niewynajmowanej części budynku nie będzie mogła korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.

W takim jednak przypadku należy wziąć pod uwagę treść przywołanego przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT, zgodnie z którym zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem że:

 1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
 2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Przy czym wskazać należy, iż zgodnie z art. 43 ust. 7a ustawy o VAT, warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10a lit. b, nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

Z wniosku wynika, że Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT przy nabyciu przedmiotowego budynku w 2002 r. Jednakże Wnioskodawca ponosił wydatki na ulepszenie ww. budynku w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, które były wyższe niż 30% jego wartości początkowej (ulepszenia dokonano w 2010 r.). Wnioskodawcy przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od nakładów ponoszonych na ulepszenie budynku.

Jednocześnie Wnioskodawca wskazał, że wykorzystywał przedmiotowy budynek do czynności opodatkowanych (Wnioskodawca zajmuje się wynajmem pomieszczeń biurowych i garażowych).

Tym samym w przypadku wykorzystywania przedmiotowego budynku przez 5 lat do czynności opodatkowanych (po dokonanych ulepszeniach) dostawa przedmiotowego budynku będzie mogła korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a w związku z art. 43 ust. 7a Ustawy o VAT.

Natomiast w sytuacji wykorzystywania przedmiotowego budynku do czynności opodatkowanych w okresie krótszym niż 5 lat przed jego sprzedażą, dostawa przedmiotowego budynku będzie podlegała opodatkowaniu stawką 23% podatku VAT bowiem nie zostanie spełniony wymieniony w przepisie art. 43 ust. 7a ustawy o VAT, warunek uprawniający do zastosowania zwolnienia od podatku VAT dla tej dostawy.

Odnosząc się natomiast do dostawy budynku garaży należy stwierdzić, że 3 pomieszczenia garażowe są wynajmowane od czerwca 2014 r. zatem w przedmiotowej sprawie doszło do pierwszego zasiedlenia tych 3 pomieszczeń garażowych.

Biorąc pod uwagę fakt, że Wnioskodawca nie wskazał kiedy nastąpi dostawa przedmiotowych garaży należy stwierdzić, że w przypadku gdy pomiędzy dostawą 3 pomieszczeń garażowych, które były przedmiotem umowy najmu od 2014 r., a sprzedażą budynku nie upłynie okres krótszy niż 2 lata - dostawa tych garaży, które były wynajmowane, objęta będzie zwolnieniem określonym w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT - bowiem w odniesieniu do wynajmowanych garaży doszło do ich pierwszego zasiedlenia oraz pomiędzy pierwszym zasiedleniem (czyli oddaniem w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu) a ich dostawą nie upłynie okres krótszy niż 2 lata.

Natomiast w przypadku wcześniejszej dostawy ww. pomieszczeń garażowych, tj. w okresie krótszym niż 2 lata od zawarcia umowy najmu, dostawa tych garaży będzie dokonana w okresie krótszym niż 2 lata od pierwszego zasiedlenia.

Zatem dostawa 3 pomieszczeń garażowych dokonana w okresie krótszym niż 2 lata od pierwszego zasiedlenia oraz dostawa pozostałych pomieszczeń gospodarczych, które nie były wynajmowane, nie będzie mogła korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.

W takim jednak przypadku należy wziąć pod uwagę treść przywołanego przepisu ww. art. 43 ust. 1 pkt 10a i art. 43 ust. 7a ustawy o VAT.

Z wniosku wynika, że Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT przy nabyciu przedmiotowych garaży w 2002 r. Jednakże Wnioskodawca ponosił wydatki na ulepszenie ww. budynku garaży w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, które były wyższe niż 30% jego wartości początkowej (ulepszenia dokonano w 2010 r.). Wnioskodawcy przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od nakładów ponoszonych na ulepszenie budynku garaży.

Jednocześnie Wnioskodawca wskazał, że wykorzystywał przedmiotowe garaże do czynności opodatkowanych (Wnioskodawca zajmuje się wynajmem pomieszczeń biurowych i garażowych).

Tym samym w przypadku wykorzystywania przedmiotowych garaży przez 5 lat do czynności opodatkowanych (po dokonanych ulepszeniach) dostawa ich będzie mogła korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a w związku z art. 43 ust. 7a ustawy o VAT.

Natomiast w sytuacji wykorzystywania przedmiotowych garaży (których dostawa zostanie dokonana w okresie krótszym niż 2 lata od pierwszego zasiedlenia oraz, które nie były wynajmowane) do czynności opodatkowanych w okresie krótszym niż 5 lat przed ich sprzedażą, ich dostawa będzie podlegała opodatkowaniu 23% stawką podatku VAT bowiem nie zostanie spełniony wymieniony w przepisie art. 43 ust. 7a ustawy o VAT, warunek uprawniający do zastosowania zwolnienia od podatku VAT dla tej dostawy.

Odnosząc się natomiast do dostawy 3 budynków związanych z produkcją należy stwierdzić, że 1 pomieszczenie gospodarcze w budynku przemysłowym po ulepszeniu przekraczającym 30% wartości początkowej, jest wynajmowane od października 2012 r. i pomiędzy oddaniem w najem a planowaną sprzedażą budynku nie upłynie okres krótszy niż 2 lata, zatem dostawa tej części budynku przemysłowego, która była wynajmowana objęta będzie zwolnieniem określonym w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, bowiem w odniesieniu do wynajmowanej części budynku przemysłowego (1 pomieszczenie gospodarcze) doszło w tej części do jego pierwszego zasiedlenia oraz pomiędzy pierwszym zasiedleniem (czyli oddaniem w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu części tego budynku) a jego planowaną dostawą nie upłynie okres krótszy niż 2 lata.

Odnośnie natomiast niewynajmowanej części budynku przemysłowego oraz pozostałych dwóch budynków związanych z produkcją, planowana dostawa tej niewynajmowanej części budynku przemysłowego oraz dwóch budynków związanych z produkcją będzie dokonana w ramach pierwszego zasiedlenia, gdyż w odniesieniu do ww. części budynku przemysłowego oraz dwóch budynków związanych z produkcją nie doszło do pierwszego zasiedlenia.

Zatem dostawa niewynajmowanej części budynku przemysłowego oraz dwóch budynków związanych z produkcją nie będzie mogła korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT gdyż dostawa ta zostanie dokonana w ramach pierwszego zasiedlenia.

W takim jednak przypadku należy wziąć pod uwagę treść przywołanego przepisu ww. art. 43 ust. 1 pkt 10a i art. 43 ust. 7a ustawy o VAT.

Z wniosku wynika, że Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT przy nabyciu budynków przemysłowych związanych z produkcją w 2002 r. Jednakże Wnioskodawca ponosił wydatki na ulepszenie ww. budynków w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, które były wyższe niż 30% jego wartości początkowej (ulepszenia dokonano w 2010 r.). Wnioskodawcy przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od nakładów ponoszonych na ulepszenie budynków przemysłowych związanych z produkcją.

Jednocześnie Wnioskodawca wskazał, że wykorzystywał przedmiotowe budynki przemysłowe do czynności opodatkowanych (Wnioskodawca zajmuje się wynajmem pomieszczeń biurowych i garażowych).

Tym samym w przypadku wykorzystywania przedmiotowych budynków przez 5 lat do czynności opodatkowanych (po dokonanych ulepszeniach) ich dostawa będzie mogła korzystać ze zwolnienia z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a w związku z art. 43 ust. 7a ustawy o VAT.

Natomiast w sytuacji wykorzystywania po ulepszeniu, a przed sprzedażą, przedmiotowych budynków do czynności opodatkowanych w okresie krótszym niż 5 lat po ulepszeniu, a przed sprzedażą, dostawa ww. budynków będzie podlegała opodatkowaniu 23% stawką podatku VAT, bowiem nie zostanie spełniony wymieniony w przepisie art. 43 ust. 7a ustawy o VAT, warunek uprawniający do zastosowania zwolnienia od podatku VAT dla tej dostawy.

Biorąc powyższe pod uwagę stanowisko Wnioskodawcy, należało uznać za nieprawidłowe.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą również kwestii zwolnienia od podatku VAT sprzedaży budynku nabytego w 2010 r.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca zakupił w grudniu 2010 r. budynek wraz z gruntem dla celów prowadzonej działalności. Zakup nastąpił od czynnego podatnika podatku od towarów i usług. Fakturę wystawiono ze stawką zwolnioną na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Budynek został wybudowany w latach 60-tych. Budynek nadaje się do kapitalnego remontu. Poniesiono koszty ulepszenia nieprzewyższające wartości 30%. Wnioskodawca nie wykorzystał budynku w żadnym stopniu.

Jak już wcześniej wskazano w niniejszej interpretacji dla dostawy nieruchomości – budynków, budowli lub ich części, ustawodawca przewidział możliwość stosowania zwolnienia od podatku w oparciu o jedną z dwóch podstaw prawnych: art. 43 ust. 1 pkt 10 lub też pkt 10a. Jednakże, dla możliwości zastosowania zwolnienia od podatku w oparciu o art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy istotne jest, czy dostawa będzie dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia, czy też nie.

Analizując powołaną wcześniej definicję pierwszego zasiedlenia stwierdzić należy, że aby można było mówić o pierwszym zasiedleniu obiekt musi zostać oddany do użytkowania, a ponadto czynność ta powinna podlegać opodatkowaniu.

Aby zatem dostawa wskazanego w opisie sprawy budynku mogła korzystać ze zwolnienia określonego w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT nie może być dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim i pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą tego budynku nie może upłynąć okres krótszy niż 2 lata.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca w 2010 r. dokonał zakupu budynku od podatnika VAT czynnego. Zakup był udokumentowany fakturą VAT ze stawką zwolnioną. Wnioskodawca poniósł koszty ulepszenia nieprzekraczające 30% wartości początkowej budynku.

Biorąc pod uwagę przytoczone przepisy oraz opis sprawy należy stwierdzić, że z opisu sprawy wprawdzie nie wynika kiedy doszło do pierwszego zasiedlenia oraz jaka czynność stanowiła to pierwsze zasiedlenie to należy jednak przyjąć, że przedmiotowy budynek został już oddany do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu i nastąpiło jego pierwsze zasiedlenie bowiem jak wskazał Wnioskodawca nabycie budynku w 2010 r. nastąpiło od czynnego podatnika podatku od towarów i usług, zakup został udokumentowany fakturą VAT ze stawką zwolnioną, podstawa prawna zwolnienia - art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług.

Zatem biorąc pod uwagę, że jeżeli w momencie planowanej dostawy przedmiotowy budynek będzie stanowił budynek w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i zgodnie z Polską Klasyfikacją Obiektów Budowlanych będzie trwale z gruntem związany, to w stosunku do tego budynku, który był przedmiotem dostawy w 2010 r. doszło już do pierwszego zasiedlenia oraz pomiędzy pierwszym zasiedleniem a planowaną sprzedażą nie upłynie okres krótszy niż 2 lata i Wnioskodawca nie ponosił wydatków na ulepszenie ww. budynku w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, które były równe lub wyższe niż 30% wartości początkowej - dostawa tego budynku objęta będzie zwolnieniem określonym w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.

Ponieważ planowana przez Wnioskodawcę dostawa budynku objęta będzie zwolnieniem od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, to badanie czy w sytuacji opisanej przez Wnioskodawcę dostawa przedmiotowego budynku będzie objęta zwolnieniem na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a o VAT - jest bezprzedmiotowe.

Biorąc powyższe pod uwagę stanowisko Wnioskodawcy, że sprzedaż budynku nie jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia, budynek ten już wcześniej był przedmiotem dostawy a więc dostawa owej nieruchomości będzie korzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Niniejsza interpretacja indywidualna traci swoją ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz.U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.