IBPP1/4512-639/15/AW | Interpretacja indywidualna

Zwolnienie od podatku dostawy 1/2 udziału w budynku
IBPP1/4512-639/15/AWinterpretacja indywidualna
 1. budynek
 2. sprzedaż nieruchomości
 3. udział
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r. poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 30 lipca 2015 r. (data wpływu 3 sierpnia 2015 r.), uzupełnionym pismem z 16 października 2015 r. (data wpływu 22 października 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku sprzedaży 1/2 budynku – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 sierpnia 2015 r. wpłynął do tut. Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku sprzedaży 1/2 budynku.

Wniosek został uzupełniony pismem z 16 października 2015 r. (data wpływu 22 października 2015 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie Organu z 7 października 2015 r. nr IBPP1/4512-639/15/AW.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Przedmiotem działalności Wnioskodawcy są usługi krótkotrwałego zakwaterowania oraz organizacja imprez sportowych. Czynnym podatnikiem VAT Wnioskodawca jest od 11 kwietnia 2008 r. W styczniu 2008 r. Wnioskodawca otrzymał od rodziców darowiznę 1/2 budynku (aktem notarialnym), który wprowadził do ewidencji środków trwałych bez prawa odliczenia VAT. W 2010 r. Wnioskodawca poniósł wydatki na ulepszenie budynku, które stanowią 4,13% wartości początkowej budynku.

W uzupełnieniu wniosku podano ponadto, że:

 1. Oddanie do użytkowania 1/2 udziału w budynku otrzymanego w drodze darowizny od rodziców w dniu 21 stycznia 2008 r. było równoczesne z przejęciem jego własności czyli 21 sierpnia 2008 r. Budynek w momencie darowizny był w stanie nadającym się do natychmiastowego przyjęcia do użytkowania.
 2. W związku z faktem zarejestrowania działalności z dniem 25 stycznia 2008 r. w zakresie usług krótkotrwałego zakwaterowania, na potrzeby wykonywanej działalności Wnioskodawca przeznaczył przedmiotowy udział w budynku – była to jedyna nieruchomość jaką Wnioskodawca dysponował.
 3. Darowizna udziału w budynku dokonana przez rodziców w dniu 21 sierpnia 2008 r. była czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT i równocześnie czynnością zwolnioną na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT, w jej ówczesnym brzmieniu.
 4. Czynności krótkotrwałego zakwaterowania należą do czynności opodatkowanych i tylko do nich wykorzystywany był przedmiotowy udział w nieruchomości.
 5. Nabyty darowizną udział w nieruchomości nigdy nie był przedmiotem umowy najmu, dzierżawy lub umowy o podobnym charakterze.
 6. Na pytanie Organu: „Jeśli ww. udział w nieruchomości był przedmiotem najmu, dzierżawy albo umowy o podobnym charakterze, to w jakim okresie (proszę o wskazanie co konkretnie było przedmiotem umowy, daty zawarcia pierwszej umowy oraz czy od daty jej zawarcia upłynęło więcej niż 2 lata)”, Wnioskodawca odpowiedział: „Nie dotyczy ze względu na ad. 5”.
 7. Jeżeli przyjmiemy, że poprzez odpłatne udostępnianie budynku w ramach wynajmu pokoi nie dochodzi do pierwszego zasiedzenia, to w stosunku do przedmiotowego udziału w nieruchomości nie dokonało się u Wnioskodawcy pierwsze zasiedlenie, gdyż Wnioskodawca nie był pierwszym nabywcą, ani sam nie ulepszał budynku powyżej 30% jego wartości początkowej.
 8. U poprzedniego właściciela również nie nastąpiło pierwsze zasiedlenie przy zastosowaniu warunku jak wyżej – rodzice, którzy dokonali darowizny również wykonywali w tym budynku działalność wynajmu pokoi.
 9. Symbol PKOB budynku 1212.
W związku z powyższym zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w piśmie z 16 października 2015 r.):

Czy sprzedaż 1/2 udziału w budynku korzysta ze zwolnienia z podatku od towarów i usług...

Zdaniem Wnioskodawcy (stanowisko ostatecznie sformułowane w piśmie z 16 października 2015 r.), transakcja sprzedaży nieruchomości korzysta ze zwolnienia od podatku VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Natomiast jak stanowi art. 146a pkt 1 tej ustawy w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Zarówno w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług, jak i w rozporządzeniach wykonawczych do niej przewidziano możliwość zastosowania obniżonych stawek podatku lub zwolnień od podatku.

Zakres i zasady zwolnienia od podatku od towarów i usług dostawy towarów lub świadczenia usług zostały określone m.in. w art. 43 ustawy o VAT.

I tak, w myśl art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

 1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Zatem z powyższego wynika, że dostawa nieruchomości, spełniających określone w ww. przepisie warunki, może korzystać ze zwolnienia od podatku VAT. Wykluczenie z tego zwolnienia następuje w sytuacjach, gdy dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim oraz w sytuacji, gdy od momentu pierwszego zasiedlenia nie minęły co najmniej 2 lata.

Zgodnie z art. 2 pkt 14 ustawy przez pierwsze zasiedlenie rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

 1. wybudowaniu lub
 2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

W przypadku nieruchomości niespełniających przesłanek do zwolnienia od podatku na podstawie powołanego wyżej przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, ustawodawca umożliwia podatnikom – po spełnieniu określonych warunków – skorzystanie ze zwolnienia wskazanego w pkt 10a tego przepisu.

Stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT, zwalnia się od podatku również dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem że:

 1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
 2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Na podstawie art. 43 ust. 7a ustawy warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10a lit. b, nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

Jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego przedmiotem działalności Wnioskodawcy są usługi krótkotrwałego zakwaterowania oraz organizacja imprez sportowych. Czynnym podatnikiem VAT Wnioskodawca jest od 11 kwietnia 2008 r. W styczniu 2008 r. Wnioskodawca otrzymał od rodziców darowiznę 1/2 budynku (aktem notarialnym), który wprowadził do ewidencji środków trwałych bez prawa odliczenia VAT. W 2010 r. Wnioskodawca poniósł wydatki na ulepszenie budynku, które stanowią 4,13% wartości początkowej budynku.

Oddanie do użytkowania 1/2 udziału w budynku otrzymanego w drodze darowizny od rodziców w dniu 21 stycznia 2008 r. było równoczesne z przejęciem jego własności czyli 21 sierpnia 2008 r. W związku z faktem zarejestrowania działalności z dniem 25 stycznia 2008 r. w zakresie usług krótkotrwałego zakwaterowania, na potrzeby wykonywanej działalności Wnioskodawca przeznaczył przedmiotowy udział w budynku.

Darowizna udziału w budynku dokonana przez rodziców w dniu 21 sierpnia 2008 r. była czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT i równocześnie czynnością zwolnioną na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT, w jej ówczesnym brzmieniu.

Czynności krótkotrwałego zakwaterowania należą do czynności opodatkowanych i tylko do nich wykorzystywany był przedmiotowy udział w nieruchomości.

Nabyty darowizną udział w nieruchomości nigdy nie był przedmiotem umowy najmu, dzierżawy lub umowy o podobnym charakterze.

Jak stanowi powołany wyżej przepis art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT zwolnienie od podatku dostawy budynku na podstawie tego przepisu możliwe jest jeśli dostawa ta nie jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub w okresie krótszym niż 2 lata od tej czynności. Co istotne, oddanie do użytkowania powinno nastąpić w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu, a za taką można rozumieć m.in. objęcie we władanie budynku, budowli lub ich części przez pierwszego nabywcę lub pierwszego użytkownika. Przedmiotowa nieruchomość nie musi być faktycznie zamieszkała, lecz winna być przejęta przez nabywcę do użytkowania. Wydanie przedmiotowego obiektu nabywcy winno nastąpić w ramach wykonania przez sprzedającego czynności podlegających opodatkowaniu. Jednakże czynność ta nie musi prowadzić do powstania podatku należnego, bowiem za czynność taką należy również rozumieć czynność podlegającą opodatkowaniu w myśl przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, jednakże na mocy przepisów szczególnych – korzystającą ze zwolnienia od tego podatku.

Z powyższej definicji wynika, że oddanie do użytkowania powinno nastąpić w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu, przez którą należy rozumieć sprzedaż, a także inne umowy (np. najmu lub dzierżawy) podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT.

Zatem należy uznać za pierwsze zasiedlenie moment dostawy w wykonaniu czynności podlegającej opodatkowaniu, a także np. moment oddania budynku do użytkowania pierwszemu najemcy lub dzierżawcy.

Czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług jest również darowizna jeśli wykonywana jest w trybie uregulowanym ustawą o VAT.

Należy bowiem podkreślić, że dla pojęcia pierwszego zasiedlenia bez znaczenia pozostaje czy dana czynność generuje podatek należny czy też nie, ważne jest, by podlegała ona reżimowi ustawy o VAT, a taka sytuacja wystąpiła w przedmiotowej sprawie. Zatem nawet czynność zwolniona z podatku, lecz podlegająca opodatkowaniu spełnia przesłanki do uznania jej za oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynku.

Jak podał Wnioskodawca, darowizna udziału w budynku dokonana przez rodziców w 2008 r. była czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT i równocześnie czynnością zwolnioną na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT, w jej ówczesnym brzmieniu.

Niezależnie zatem od faktu, czy darowizna udziału w budynku dokonana została na rzecz Wnioskodawcy w styczniu 2008 r. czy też w sierpniu 2008 r., nie ulega wątpliwości, że skoro – zgodnie ze wskazaniem Wnioskodawcy – czynność ta stanowiła czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT (zwolnioną na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT, w jej ówczesnym brzmieniu), to wypełniała ona definicję pierwszego zasiedlenia w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy o VAT.

Jednocześnie Wnioskodawca nie ponosił wydatków na ulepszenie w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, które stanowiłyby co najmniej 30% wartości początkowej budynku.

Zatem wobec faktu, że w stosunku do przedmiotowego udziału w budynku pierwsze zasiedlenie nastąpiło w momencie dokonania darowizny tego udziału na rzecz Wnioskodawcy w 2008 r. i od tej czynności nie upłynął okres krótszy niż 2 lata, dostawa 1/2 udziału w tym budynku korzysta ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.

W tej sytuacji badanie przesłanek pozwalających na zwolnienie przedmiotowej dostawy na mocy art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT stało się bezprzedmiotowe.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy uznano za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Niniejsza interpretacja indywidualna traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego stanu faktycznego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz.U. Nr 163 poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty powiązane lub podobne:

IBPP1/4512-639/15/AW | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.