IBPP1/4512-627/15/MG | Interpretacja indywidualna

Zwolnienie od podatku VAT dostawy działek zabudowanych budynkami i budowlami.
IBPP1/4512-627/15/MGinterpretacja indywidualna
 1. budowle
 2. budynek
 3. dostawa
 4. działki
 5. nieruchomość zabudowana
 6. urządzenie
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Dostawa towarów
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r. poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 23 lipca 2015 r. (data wpływu 28 lipca 2015 r.) uzupełnionym pismem z 7 października 2015 r. (data wpływu 13 października 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT dostawy nieruchomości zabudowanych – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 lipca 2015 r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT sprzedaży nieruchomości zabudowanych.

Wniosek został uzupełniony pismem z 7 października 2015 r. (data wpływu 13 października 2015 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 28 września 2015 r. nr IBPP1/4512-627/15/MG.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Syndyk masy upadłości P. Spółka z o.o. w J. w upadłości likwidacyjnej zamierza sprzedać nieruchomości gruntowe zabudowane na które składają się:

 1. Prawo własności działki oznaczonej nr A, o pow. 1.706 m kw. objętą księgą wieczystą Nr ..., zabudowaną:
  1. budynkiem warsztatowo-produkcyjnym, o pow. użytkowej 616,0 m2,
  2. budowlą - myjnia samochodowa o pow. użytkowej 31 m2.
 2. Prawo własności działek oznaczonych nr B i C, o łącznej pow. 1,7566 ha, objętych księgą wieczystą Nr X, zabudowanymi:
  1. budynkiem biurowym o pow. użytkowej 527,7 m2,
  2. budynkiem magazynowym o pow. użytkowej 576 m2,
  3. budynkiem wiaty magazynowej o pow. użytkowej 720,0 m2,
  4. budynkiem portierni o pow. użytkowej 18,8 m2,
  5. budynkiem magazynu na wapno o pow. użytkowej 26,4 m2,
  6. budowlami i urządzeniami budowlanymi: zbiornikiem p.poż. i dołem na wapno, drogami i placami, oświetleniem, ogrodzeniem, instalacją wodociągową, instalacją kanalizacji sanitarnej, instalacją kanalizacji deszczowej, instalacją co.

Wymienione w pkt. I i II budynki i budowle są trwale związane z gruntem, zostały wybudowane w latach 60-tych i 70-tych XX wieku i stanowiły własność P. w J. /p.państwowe/ z prawem wieczystego użytkowania gruntów.

Od tego czasu nie wykonano żadnych ulepszeń jedynie drobne remonty bieżące. Przedmiotowe nieruchomości są funkcjonalnie i technologicznie powiązane.

W 1991 r. na podst. Ustawy z dn. 10 maja 1990 r. - przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym, wymienione wyżej ruchomości zostały nieodpłatnie nabyte przez Miasto X.

W dniu 29 września 1993 r. Gmina Miejska J. wniosła aportem nieruchomość wymienioną w pkt. I tj. działka nr A zabudowana budynkiem warsztatowym i myjnią do powstałej Spółki w wyniku prywatyzacji P. w J. Przeniesienie prawa własności na rzecz P. Spółka z o.o. w J. nastąpiło w dniu 27 kwietnia 1994 Aktem Notarialnym Rep. A nr ....

W dniu 29 września 1993 r. została zawarta pomiędzy powstałą Spółką pn. P. Spółka z o.o. w J., a Gminą Miejską J. Umowa o oddanie mienia komunalnego Miasta J. do odpłatnego korzystania. Przedmiot umowy stanowiło prawo własności nieruchomości wymienione w pkt. II tj. działka o nr B i C wraz z prawem własności budynków i urządzeń znajdujących się na powyższych działkach. Przeniesienie prawa własności na rzecz Spółki nastąpiło po spłaceniu rat kapitałowych opłat w dniu 27 maja 2002 r. Aktem Notarialnym Rep. A nr ....

Wniesienie aportem nieruchomości wym. w pkt. I i oddanie nieruchomości do odpłatnego korzystania wym. w pkt. II - było czynnościami niepodlegającymi opodatkowaniu podatkiem VAT.

Przedmiotowe nieruchomości były nieprzerwalnie wykorzystywane przez Spółkę w ramach prowadzonej działalności zw. z prowadzeniem robót budowlanych, remontowych, inżynieryjnych, produkcji materiałów budowlanych i innych, które to czynności były opodatkowane podatkiem VAT.

Od 1 lutego 2003 r. do chwili obecnej Spółka wynajmuje magazyn wym. w pkt. II, ppkt. 2/ o pow. 576 m2 oraz 2 pomieszczenia biurowe o łącznej pow. 19,45 m2 innemu podmiotowi gospodarczemu i z tego tytułu odprowadzała należny podatek VAT.

Spółka jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

W toku działalności Spółka nie poniosła wydatków na ulepszenie ww. nieruchomości, które przekroczyłyby 30% wartości początkowej tych nieruchomości.

Sąd Rejonowy w K. Postanowieniem z dnia 16 lutego 2015 r. Sygn. akt ... ogłosił upadłość P. Spółka z o.o. w J. obejmującą likwidację majątku dłużnika i jednocześnie w pkt III powyższego Postanowienia wyznaczył Syndyka upadłości w osobie K.C.

Wymienione nieruchomości gruntowe wraz z posadowionymi na nich budynkami i budowlami wchodzą w skład masy upadłości P. Spółka z o.o. w J. w upadłości likwidacyjnej.

W uzupełnieniu Wnioskodawca wskazał, że:

I.1) Spółka jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem VAT, informacja ta była zawarta we Wniosku o wydanie interpretacji.

W uzupełnieniu Wnioskodawca informuje, że Spółka dokonała zgłoszenia rejestracyjnego podatnika podatku od towarów i usług lub podatku akcyzowego do Urzędu Skarbowego w J. w dniu 4 października 1993 r.

Urząd Skarbowy w J. Decyzją z dnia 5 października 1993 r. dokonał potwierdzenia zgłoszenia rejestracyjnego i Spółka otrzymała numer identyfikacyjny:... Podstawa: art. 9 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 11, poz. 50).

I.2) Na wstępie Wnioskodawca wyjaśnia, że Uchwałą Nr ... Rady Miejskiej J. z dnia 30 grudnia 1991 r. postanowiono zlikwidować P. w J. w myśl art. 37 Ustawy o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych i oddać na czas oznaczony do odpłatnego korzystania zorganizowaną część majątku likwidowanego przedsiębiorstwa powstałej spółce. Udziałowcami spółki mieli być pracownicy, Gmina Miejska J. i ewentualnie inne osoby fizyczne lub prawne. Wykonanie tej Uchwały powierzono Zarządowi Miasta.

Uchwałą Nr ... z dnia 30 września 1993 r. Zarząd Miasta J. postawił w stan likwidacji P. celem jego prywatyzacji. Decyzją nr ... z dnia 29 września 1993 r. Zarząd Miasta J. wyraził zgodę na nieodpłatne przejęcie na rzecz Gminy Miejskiej w J. majątku likwidowanego P. w J.

W dniu 29 września 1993 r. Aktem Notarialnym Repertorium A ... została utworzona spółka pn. P. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w J.

W akcie założycielskim spółki w § 11 Aktu Notarialnego postanowiono: udziały w kapitale zakładowym spółki obejmują Gmina Miejska J. wnosząc wkład w postaci aportu o wartości 320.000.000 złotych (kwota przed denominacją złotego), który obejmuje :

 1. nieruchomość o numerze ewidencyjnym A o pow. 0,1706 ha położona w mieście J., obręb nr 4, dzielnica magazynowo-sprzętowa, przy ul. P. zabudowana budynkiem warsztatowym o numerze inwentarzowym 116-63 oraz myjnią o numerze inwentarzowym 1611-63.
 2. maszyny, wyposażenie w użytkowaniu, środki transportowo-sprzętowe i materiały i obejmuje 640 udziałów po 500.000 złotych (kwota przed denominacją złotego) każdy. Pozostałe udziały w spółce zostały objęte przez osoby fizyczne / pracowników likwidowanego przedsiębiorstwa.

Przedmiot aportu stanowił część przekazanego Gminie majątku likwidowanego P.

Protokołem odbioru i przekazania z dnia 1 października 1993 r. przedmiot aportu określony w Akcie Notarialnym Repertorium A ... został przez Zarząd Miasta J. przekazany przedstawicielom P. Spółka z o.o. w J. Po zakończeniu przez ustanowionego likwidatora procesu likwidacji przedsiębiorstwa państwowego i dokonania aktu zrzeczenia się prawa wieczystego użytkowania działek i własności budynków majątek objęty m.in. aportem mógł być wpisany na rzecz: Mienia Komunalnego Miasta J. co miało miejsce w dniu 10 marca 1994 roku.

Wpisu prawa własności nieruchomości na rzecz Gminy Miejskiej J. w Księdze Wieczystej numer ... Sąd Rejonowy w J. dokonał w dniu 22 kwietnia 1994 r.

Z tego powodu Umowa przeniesienia prawa własności nieruchomości na rzecz P. Spółka z o.o. w J. sporządzona została w dniu 27 kwietnia 1994 r. - Akt Notarialny Repertorium A Nr ....

Aktem tym przeniesiono na rzecz Spółki prawo własności działki oznaczonej nr A - położonej w J. Obręb Nr 4 zabudowanej budynkiem warsztatowym oraz myjnią wraz z wyposażeniem w maszyny i urządzenia oraz środki transportowo-sprzętowe, które to składniki stanowiły wkład niepieniężny Gminy Miejskiej J. - jako udziałowca Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą: P. Spółka z o.o. w J., o wartości łącznej 320.000.000 złotych (kwota przed denominacją zł).

Na podstawie tego Aktu dokonano odłączenia z Kw. Nr ... działki numer A i urządzono dla tej nieruchomości Kw. Nr ....

Przy nabyciu nieruchomości Spółce nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego, ponieważ jak przedstawiono we wniosku wniesienie aportu było czynnością niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT.

I.3) W dniu 29 września 1993 r. Zarząd Miasta J. zawarł z P. z o.o. w J. Umowę o oddanie mienia do odpłatnego korzystania (umowa leasingu). Nieruchomości o nr ewid. C i nr ewid. B wymienione w pkt. II wniosku zabudowane budynkami i budowlami zostały oddane powstałej Spółce do odpłatnego korzystania z prawem pobierania pożytków.

Składniki majątkowe wyszczególnione w Umowie stanowiły część mienia likwidowanego P. /p. państwowego/. Umowa została zawarta na podstawie art. 39 w zw. z art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 13 lipca 1990 r. o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. Nr 51, poz. 298 ze zm.) oraz Zarządzenia Ministra Finansów z dnia 10 listopada 1990 r. w sprawie zasad ustalania należności za korzystanie z mienia Skarbu Państwa (M.P. Nr 43, poz. 334 ze zm.). Umowa została zawarta na czas oznaczony, od dnia 29 września 1993 r. do dnia 28 września 2003 r., Spółka za korzystanie z przedmiotu umowy zobowiązała się uiszczać opłaty roczne obejmujące: raty kapitałowe i opłaty dodatkowe w wysokości obliczonej w sposób wskazany ww. Zarządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 listopada 1990 r.

Spółka w okresie umowy zobowiązana była ponosić wszelkie wydatki związane z przedmiotem umowy takie jak: świadczenia publiczne związane z mieniem, ubezpieczenie mienia.

Po wcześniejszej spłacie w całości należności za korzystanie z Mienia Komunalnego Miasta J. w dniu 27 maja 2002 r. na mocy Aktu Notarialnego Repertorium A numer ... przeniesiono na rzecz Spółki własność gruntów wraz z budynkami i budowlami które były przez Spółkę odpłatnie użytkowane.

Na mocy ww. Aktu Notarialnego przeniesiono m.in. na rzecz P. Spółka z o.o. w J. prawo własności nieruchomości położonych w J. Obręb Numer 4 - Dzielnica Magazynowo-Przemysłowa oznaczonych numerami B i C oraz własność posadowionych na tym gruncie budynków i budowli.

Na podstawie tego Aktu dokonano odłączenia z Kw. Numer ... działki numer B i C i urządzono dla tych nieruchomości Kw. Nr ...

Powyższe czynności w tamtym okresie nie były opodatkowane podatkiem od towarów i usług, więc Spółce nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

I.4) Do dnia 30 listopada 2008 r. wkłady niepieniężne /aporty/ wnoszone przez wspólników do spółek kapitałowych na podstawie przepisów Kodeksu handlowego nie były objęte dyspozycją art. 2 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11 poz. 50 ).

W okresie obowiązywania Umowy o oddanie mienia do odpłatnego korzystania, jak również przy zawarciu Umowy przeniesienia prawa własności przedsiębiorstwa w dniu 27 maja 2002 r. (Akt Notarialny Rep. A. nr 2386/2002 - wymienione czynności nie były opodatkowane podatkiem od towarów i usług.

I.5) Działka nr B o pow. 0,4563 ha na działce znajdują się:

 1. sieć wodociągowa, wg klasyfikacji PKOB 2222,
 2. kanalizacja deszczowa, wg klasyfikacji PKOB 2223,
 3. oświetlenie zewnętrzne terenu, wg klasyfikacji PKOB 2112,
 4. ogrodzenie zewnętrzne działki, PKOB nie klasyfikuje odrębnie ogrodzeń,
 5. fundamenty pod węzeł betoniarski, PKOB nie klasyfikuje odrębnie fundamentów pod maszyny i urządzenia
 6. sieć średniego napięcia, wg klasyfikacji PKOB 2224,
 7. sieć ciepłociągu, wg klasyfikacji PKOB 2222,
 8. utwardzone place z płyt drogowych.

Działka nr C o pow. 1,3003 ha na działce znajdują się:

 1. budynek biurowy o pow. użytkowej 527,7 m2 wg klasyfikacji PKOB 1220,
 2. budynek magazynowy o pow. użytkowej 576 m2, wg klasyfikacji PKOB 1252,
 3. budynek wiaty magazynowej o pow. użytkowej 720,0 m2, wg klasyfikacji PKOB 1252,
 4. budynek portierni o pow. użytkowej 18,8 m2, wg klasyfikacji PKOB 1274,
 5. budynek magazyn na wapno o pow. użytkowej 26,4 m2,wg klasyfikacji PKOB 1252,
 6. zbiornik p. pożarowy, wg klasyfikacji PKOB 1252,
 7. dół na wapno, wg klasyfikacji PKOB 1252,
 8. kanalizacja sanitarna, wg klasyfikacji PKOB 2223,
 9. kanalizacja deszczowa, wg klasyfikacji PKOB 2223,
 10. sieć wodociągowa, wg klasyfikacji PKOB 2222,
 11. oświetlenie zewnętrzne terenu, wg klasyfikacji PKOB 2112,
 12. drogi i place na działce, wg klasyfikacji PKOB 2112,
 13. sieć średniego napięcia, wg klasyfikacji PKOB 2224,
 14. ogrodzenie zewnętrzne działki, PKOB nie klasyfikuje odrębnie ogrodzeń,
 15. przyłącz co.

I.6) Dwa pomieszczenia biurowe o łącznej pow. 19,45 m2, które były wynajmowane mieszczą się w budynku warsztatowo-produkcyjnym położonym na działce oznaczonej nr A.

I.7) Poza wymienionymi w opisie zdarzenia tj. budynkiem magazynowym o pow. 576 m2 i dwoma pomieszczeniami biurowymi o pow. 19,45 m2 pozostałe budynki i budowle znajdujące się na wymienionych gruntach nie były wynajmowane.

Budynki i budowle, które nie były wynajmowane, były nieprzerwanie wykorzystywane przez Spółkę w ramach prowadzonej działalności związanej z prowadzeniem robót budowlanych, remontowych, inżynieryjnych, produkcji materiałów budowlanych i innych, które to czynności były opodatkowane podatkiem VAT.

I. 8) Wymienione we wniosku w pkt 11.6/ budowle i urządzenia budowlane takie jak zbiornik p.poż., dół na wapno, drogi, place, oświetlenie, ogrodzenie, instalacja wodociągowa, instalacja kanalizacji sanitarnej, instalacja kanalizacji deszczowej, instalacja co zostały w odpowiedzi dotyczącej pkt I. 5) szczegółowo wymienione wraz z podaniem symboli PKOB.

Na działce nr B w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.) budowlami są:

 1. sieć wodociągowa, wg klasyfikacji PKOB 2222,
 2. kanalizacja deszczowa, wg klasyfikacji PKOB 2223,
 3. oświetlenie zewnętrzne terenu, wg klasyfikacji PKOB 2112,
 4. fundamenty pod węzeł betoniarski,
 5. sieć średniego napięcia, wg klasyfikacji PKOB 2224,
 6. sieć ciepłociągu, wg klasyfikacji PKOB 2222.

Na działce nr C w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.) budowlami są:

 1. zbiornik p. pożarowy, wg klasyfikacji PKOB 1252,
 2. dół na wapno, wg klasyfikacji PKOB 1252,
 3. kanalizacja sanitarna, wg klasyfikacji PKOB 2223,
 4. kanalizacja deszczowa, wg klasyfikacji PKOB 2223,
 5. sieć wodociągowa, wg klasyfikacji PKOB 2222,
 6. oświetlenie zewnętrzne terenu, wg klasyfikacji PKOB 2112,
 7. drogi i place na działce, wg klasyfikacji PKOB 2112,
 8. sieć średniego napięcia, wg klasyfikacji PKOB 2224.

I. 9) Na podstawie art. 9 ustawy Prawo budowlane urządzeniami budowlanymi są:

 • na działce nr B jest ogrodzenie zewnętrzne działki i utwardzone place z płyt drogowych,
 • na działce C urządzeniami budowlanymi jest ogrodzenie zewnętrzne działki, przyłącze co, które jest związane z budynkiem biurowym - PKOB 1220.

I.10) W opisie sprawy użyto określenia „ruchomości”, które to określenie zawarte jest w Decyzji Urzędu Wojewódzkiego w Krośnie z dnia 9 września 1991 r., poniżej cytat z Decyzji: „Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. - przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym oraz ustawą o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr. 32 poz. 191 i Nr. 43 poz. 253) w związku z art. 5 ust. 1 tej ustawy oraz art. 104 kpa (jedn. tekst Dz.U. Nr 9 poz. 26 z 1980 r.) - po rozpatrzeniu wniosku Przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej Rady Miejskiej w J. z dnia 14 czerwca 1991 r. stwierdzam:

-nabycie przez Miasto J. z mocy prawa nieodpłatnie własności ruchomości należących do P. w J. zgodnie ze sporządzonym spisem inwentaryzacyjnym, opisanym w karcie inwentaryzacyjnej Nr 2 stanowiącej integralną część niniejszej decyzji”.

Karta inwentaryzacyjna Nr 2 stanowiąca integralną część Decyzji zawiera m.in. wszystkie budynki, budowle i urządzenia budowlane wymienione we Wniosku Wnioskodawcy, które znajdują się na działkach o numerach: A, B i C.

Grunty stanowiły własność Skarbu Państwa i były w zarządzie P. w J. i Decyzją Urzędu Wojewódzkiego w K. z dnia 21 sierpnia 1991 r. z mocy prawa nieodpłatnie zostały nabyte przez Miasto J. (komunalizacja gruntów Skarbu Państwa).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu z 7 października 2015 r.):
 1. Spółka z o.o. w J. w upadłości likwidacyjnej w związku ze składanym uzupełnieniem opisu stanu faktycznego dot. pkt 67 wniosku z dnia 23 lipca 2015 r. o wydanie interpretacji indywidualnej zwraca się z uprzejmą prośbą o odpowiedź na następujące pytanie /pkt 68 wniosku/ -

Czy w związku ze sprzedażą obiektów i gruntu w świetle przedstawionego stanu faktycznego sprzedaż:

 1. działki oznaczonej nr A, o pow. 0,1706 ha zabudowanej:
  1. budynkiem warsztatowo-produkcyjnym, o pow. użytkowej 616,0 m2 -PKOB 1251,
  2. budowlą - myjnia samochodową o pow. użytkowej 31 m2 - PKOB 2420,
 2. działki oznaczonej nr B o pow. 0,4563 ha zabudowanej:
  1. siecią wodociągową - PKOB 2222,
  2. kanalizacją deszczową - PKOB 2223,
  3. oświetleniem zewnętrznym terenu - PKOB 2112,
  4. ogrodzeniem zewnętrznym działki, brak PKOB,
  5. fundamentami pod węzeł betoniarski - brak PKOB,
  6. siecią średniego napięcia - PKOB 2224,
  7. siecią ciepłociągu - PKOB 2222,
  8. utwardzonymi placami z płyt drogowych,

działki oznaczonej nr C o pow. 1,3003 ha zabudowanej:

 1. budynkiem biurowym o pow. użytkowej 527,7 m2 - PKOB 1220,
 2. budynkiem magazynowym o pow. użytkowej 576 m2 - PKOB 1252,
 3. budynkiem wiaty magazynowej o pow. użytkowej 720,0 m2 - PKOB 1252,
 4. budynkiem portierni o pow. użytkowej 18,8 m2 - PKOB 1274,
 5. budynkiem magazynu na wapno o pow. użytkowej 26,4 m2 - PKOB 1252,
 6. zbiornikiem p. pożarowym - PKOB 1252,
 7. dołem na wapno - PKOB 1252,
 8. kanalizacją sanitarną - PKOB 2223,
 9. kanalizacją deszczową - PKOB 2223,
 10. siecią wodociągową - PKOB 2222,
 11. oświetleniem zewnętrznym terenu - PKOB 2112,
 12. drogami i placami na działce - PKOB 2112,
 13. siecią średniego napięcia - 2224,
 14. ogrodzeniem zewnętrznym działki - brak PKOB,
 15. przyłączem co

-jest zwolniona od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. l pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług.

Spółka jest zainteresowana uzyskaniem interpretacji odnośnie trzech geodezyjnie wyodrębnionych działek tj. działka nr A, działka nr B, działka nr C.

Zdaniem Wnioskodawcy, w odniesieniu do opodatkowania sprzedaży nieruchomości zabudowanych, Spółka w pierwszej kolejności rozpatrzyła zastosowanie zwolnienia w oparciu o przepisy art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, zgodnie z którymi zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

 1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

W świetle przytoczonego przepisu oraz biorąc pod uwagę Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 14 maja 2015 r. (Sygn. akt I FSK 382/14) w sprawie definicji pierwszego zasiedlenia – Wnioskodawca uważa, że sprzedaż wymienionych budynków, budowli i urządzeń budowlanych wraz z gruntem będzie mogła korzystać ze zwolnienia z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, lub też Wnioskodawca będzie mógł opodatkować transakcję zgodnie z regulacjami w ustawie o VAT.

Pierwszym zasiedleniem - zdaniem NSA jest rozpoczęcie użytkowania określonego budynku, a nie oddanie do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi.

Spółka jest właścicielem wymienionych nieruchomości zabudowanych i nieruchomości te były przez nią użytkowane i wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej od dnia 1 października 1993 r. tj. od dnia rozpoczęcia działalności przez Spółkę.

Pierwszego zasiedlenia budynków, budowli i urządzeń budowlanych dokonano w okresie, od którego upłynął okres dłuższy niż 2 lata, ponadto ze zwolnienia na podstawie wyżej cyt. przepisu korzystać będzie również dostawa gruntu na którym posadowione są te obiekty zg. z art. 29a ust. 8 ustawy o VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Na wstępie należy zaznaczyć, że z uwagi na ścisłe powiązanie ze sobą tematyki poruszanej we wniosku dotyczącej zwolnienia od podatku VAT sprzedaży działek zabudowanych, tut. organ postanowił ująć kwestie trzech zdarzeń przyszłych w jednej interpretacji indywidualnej.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 154 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy o VAT przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

W myśl art. 2 pkt 6 ustawy o VAT przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

W świetle przedstawionych wyżej przepisów grunt, budynki oraz budowle spełniają definicję towaru wynikającą z art. 2 pkt 6 ustawy o VAT, a ich sprzedaż stanowi dostawę towarów zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o VAT.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o VAT stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Stosownie do art. 146a pkt 1 ustawy o VAT, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże zarówno w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług, jak i w przepisach wykonawczych do niej przewidziano możliwość zastosowania obniżonych stawek podatku oraz zwolnień od podatku.

Zakres i zasady zwolnienia od podatku od towarów i usług dostawy towarów lub świadczenia usług zostały określone między innymi w art. 43 ustawy o VAT.

Stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

 1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

W świetle wyżej przytoczonego przepisu, kluczowym dla ustalenia zasad opodatkowania dostawy budynku, budowli lub ich części jest ustalenie, kiedy nastąpiło jego pierwsze zasiedlenie i jaki upłynął okres od tego momentu.Na podstawie art. 2 pkt 14 ustawy o VAT przez pierwsze zasiedlenie rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

 1. wybudowaniu lub
 2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Z ustawowej definicji „pierwszego zasiedlenia” wynika, że pod tym pojęciem należy rozumieć: oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części po wybudowaniu lub ulepszeniu, wynoszącym co najmniej 30% wartości początkowej.

Co istotne, oddanie do użytkowania powinno nastąpić w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu, a za takie można rozumieć m.in. objęcie we władanie budynku, budowli lub ich części przez pierwszego nabywcę lub pierwszego użytkownika. Przedmiotowa nieruchomość nie musi być faktycznie zamieszkała czy użytkowana, lecz winna być przejęta przez nabywcę do użytkowania. Wydanie przedmiotowego obiektu nabywcy winno nastąpić w ramach wykonania przez dokonującego dostawy czynności podlegających opodatkowaniu.

Jeżeli zatem podatnik wybuduje obiekt lub go zmodernizuje, przy czym nakłady na ulepszenie przekraczają 30% jego wartości początkowej, a następnie obiekt ten (lub ulepszenie) zostanie oddany do użytkowania (wprowadzony do ewidencji środków trwałych), nie oznacza to, że został on zasiedlony. Oddanie do użytkowania nie nastąpiło bowiem w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu. Pierwsze zasiedlenie będzie miało miejsce wówczas, gdy wybudowany lub zmodernizowany obiekt zostanie sprzedany lub np. oddany w najem lub dzierżawę - bowiem zarówno sprzedaż, najem, jak i dzierżawa są czynnościami podlegającymi opodatkowaniu.

Z cytowanych wyżej przepisów wynika, że dostawa nieruchomości spełniających określone w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT warunki, może korzystać ze zwolnienia od podatku VAT. Wykluczenie z tego zwolnienia następuje w sytuacji, gdy dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim oraz w sytuacji, gdy od momentu pierwszego zasiedlenia do dostawy upłynął okres krótszy niż 2 lata.

W tym miejscu należy zauważyć, że w przypadku nieruchomości niespełniających przesłanek do zwolnienia od podatku na podstawie powołanego wyżej przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, ustawodawca umożliwia podatnikom - po spełnieniu określonych warunków - skorzystanie ze zwolnienia wskazanego w pkt 10a tego przepisu.

W myśl art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem że:

 1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
 2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Zgodnie z art. 43 ust. 7a ustawy o VAT warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10a lit. b, nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

Dokonując analizy powyższych przepisów stwierdzić należy, że jeżeli dostawa budynków, budowli lub ich części będzie mogła korzystać ze zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, wówczas badanie przesłanek wynikających z przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10a stanie się bezzasadne.

Na mocy art. 29a ust. 8 ustawy o VAT w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

Z powyższego jednoznacznie wynika, że co do zasady, grunt będący przedmiotem sprzedaży podlega opodatkowaniu według takiej stawki podatku od towarów i usług, jaką opodatkowane są budynki i budowle na nim posadowione. Oznacza to, że w sytuacji, gdy budynki, budowle lub ich części korzystają ze zwolnienia od podatku VAT, również sprzedaż gruntu korzysta ze zwolnienia od podatku.

W tym miejscu należy również zwrócić uwagę na uregulowania zawarte w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm.).

Zgodnie z art. 3 pkt 1, pkt 2, pkt 2a, pkt 3 oraz pkt 3a ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, ilekroć w ustawie jest mowa o:

1. obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć budynek, budowlę bądź obiekt małej architektury, wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych;

2. budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;

2a. budynku mieszkalnym jednorodzinnym - należy przez to rozumieć budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku;

3. budowli - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem tablice reklamowe i urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni wiatrowych, elektrowni jądrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową;

3a. obiekcie liniowym - należy przez to rozumieć obiekt budowlany, którego charakterystycznym parametrem jest długość, w szczególności droga wraz ze zjazdami, linia kolejowa, wodociąg, kanał, gazociąg, ciepłociąg, rurociąg, linia i trakcja elektroenergetyczna, linia kablowa nadziemna i umieszczona bezpośrednio w ziemi, podziemna, wał przeciwpowodziowy oraz kanalizacja kablowa, przy czym kable w niej zainstalowane nie stanowią obiektu budowlanego lub jego części ani urządzenia budowlanego.

Natomiast zgodnie z art. 3 pkt 9 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, ilekroć w ustawie jest mowa o urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym, zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki.

Ustawa o podatku od towarów i usług, poprzez podanie klasyfikacji odwołuje się do Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych, która stanowi usystematyzowany wykaz obiektów budowlanych. Zatem dla celów podatku VAT stosuje się przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz.U. Nr 112, poz. 1316 ze zm.), stanowiącej usystematyzowany wykaz obiektów budowlanych.

W PKOB obiekty budowlane grupowane są w dwóch sekcjach: „Budynki” i „Obiekty inżynierii lądowej i wodnej”. Zgodnie z objaśnieniami zawartymi w PKOB obiektami inżynierii lądowej i wodnej są wszystkie obiekty budowlane nieklasyfikowane jako budynki.

Należy mieć na uwadze, że Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych obejmuje obiekty budowlane, przez które rozumie się konstrukcje połączone z gruntem w sposób trwały, wykonane z materiałów budowlanych i elementów składowych, będące wynikiem prac budowlanych.

Z powyższego wynika, że opisane we wniosku obiekty mające być przedmiotem sprzedaży stanowią – jak wskazał Wnioskodawca w opisie zdarzenia przyszłego – budynki i budowle w rozumieniu wyżej cyt. ustawy Prawo budowlane trwale z gruntem związane. Tym samym w przedmiotowej sprawie zastosowanie znajdą cyt. przepisy art. 43 i art. 2 pkt 14 ustawy o VAT.

Z wniosku wynika, że syndyk masy upadłości P. Spółka z o.o. w J. w upadłości likwidacyjnej zamierza sprzedać nieruchomości gruntowe zabudowane, na które składają się:

 • działka oznaczona numerem A zabudowana budynkiem warsztatowo-produkcyjnym o symbolu PKOB - 1251 i budowlą – myjnią samochodową - symbol PKOB 2420;
 • działka oznaczona numerem B zabudowana budowlami, którymi są:
 1. sieć wodociągowa, wg klasyfikacji PKOB 2222,
 2. kanalizacja deszczowa, wg klasyfikacji PKOB 2223,
 3. oświetlenie zewnętrzne terenu, wg PKOB 2112,
 4. fundamenty pod węzeł betoniarski,
 5. sieć średniego napięcia, wg klasyfikacji PKOB 2224,
 6. sieć ciepłociągu, wg klasyfikacji PKOB 2222.

Na działce nr B znajdują się również ogrodzenie zewnętrzne działki i utwardzone place z płyt drogowych, które są urządzeniami budowlanymi;

- działka oznaczona numerem C o pow. 1,3003 ha, na której znajdują się:

 1. budynek biurowy o pow. użytkowej 527, 7 m2 wg klasyfikacji PKOB 1220,
 2. budynek magazynowy o pow. użytkowej 576 m2, wg klasyfikacji PKOB 1252,
 3. budynek wiaty magazynowej o pow. użytkowej 720,0 m2, wg klasyfikacji PKOB 1252,
 4. budynek portierni o pow. użytkowej 18,8 m2, wg klasyfikacji PKOB 1274,
 5. budynek magazyn na wapno o pow. użytkowej 26,4 m2, wg klasyfikacji PKOB.

Na działce nr C budowlami są:

 1. zbiornik p. pożarowy, wg klasyfikacji PKOB 1252,
 2. dół na wapno, wg klasyfikacji PKOB 1252,
 3. kanalizacja sanitarna, wg klasyfikacji PKOB 2223,
 4. kanalizacja deszczowa, wg klasyfikacji PKOB 2223,
 5. sieć wodociągowa, wg klasyfikacji PKOB 2222,
 6. oświetlenie zewnętrzne terenu, wg klasyfikacji PKOB 2112,
 7. drogi i place na działce, wg klasyfikacji PKOB 2112,
 8. sieć średniego napięcia, wg klasyfikacji PKOB 2224.

Na działce C urządzeniami budowlanymi jest ogrodzenie zewnętrzne działki, przyłącze co, które jest związane z budynkiem biurowym – PKOB 1220.

Wymienione budynki i budowle są trwale związane z gruntem, zostały wybudowane w latach 60-tych i 70-tych XX wieku i stanowiły własność P. w J. (przedsiębiorstwo państwowe) z prawem wieczystego użytkowania gruntów. Od tego czasu nie wykonano żadnych ulepszeń jedynie drobne remonty. Przedmiotowe nieruchomości są funkcjonalne i technologicznie powiązane.

Działkę nr A zabudowaną budynkiem warsztatowym i myjnią Gmina Miejska J. wniosła aportem do Wnioskodawcy tj. P. Spółka z o.o. w J., która powstała w wyniku prywatyzacji P. (przedsiębiorstwa państwowego). Gmina Miejska J. stała się udziałowcem P. Spółka z o.o. w J. (Wnioskodawcy). Przeniesienie prawa własności nieruchomości na rzecz Wnioskodawcy nastąpiło aktem notarialnym w 27 kwietnia 1994 r. Przy nabyciu działki nr A Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego, ponieważ wniesienie aportu było czynnością niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT.

Nieruchomości o nr ewid. C i nr ewid. B zabudowane budynkami i budowlami zostały oddane Wnioskodawcy przez Zarząd Miasta J. w dniu 29 września 1993 r. do odpłatnego korzystania z prawem pobierania pożytków na czas oznaczony od dnia 29 września 1993 r. do dnia 28 września 2003 r. Wnioskodawca za korzystanie z przedmiotu umowy zobowiązał się uiszczać opłaty roczne obejmujące raty kapitałowe i opłaty dodatkowe. Po wcześniejszej spłacie w całości należności za korzystanie z Mienia Komunalnego Miasta J. w dniu 27 maja 2002 r. na mocy aktu notarialnego przeniesiono na rzecz Wnioskodawcy prawo własności nieruchomości oznaczonych numerami B i C oraz własność posadowionych na tym gruncie budynków i budowli. Powyższe czynności w tamtym okresie nie były opodatkowane podatkiem od towarów i usług, więc Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Wnioskodawca jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym od października 1993 r. Przedmiotowe nieruchomości były nieprzerwalnie wykorzystywane przez Wnioskodawcę w ramach prowadzonej działalności związanej z prowadzeniem robót budowlanych, remontowych, inżynieryjnych, produkcji materiałów budowlanych i innych, które to czynności były opodatkowane podatkiem VAT. Od 1 lutego 2003 r. do chwili obecnej Wnioskodawca wynajmuje budynek magazynowy o pow. 576 m2 posadowiony na działce o nr C oraz dwa pomieszczenia biurowe o łącznej powierzchni 19,45 m2 mieszczące się w budynku warsztatowo-produkcyjnym położonym na działce oznaczonej nr A. Pozostałe budynki i budowle znajdujące się na wymienionych gruntach nie były wynajmowane. Budynki i budowle, które nie były wynajmowane, były nieprzerwanie wykorzystywane przez Wnioskodawcę w ramach prowadzonej działalności związanej z prowadzeniem robót budowlanych, remontowych, inżynieryjnych, produkcji materiałów budowlanych i innych, które to czynności były opodatkowane podatkiem VAT. Nie wykonano żadnych ulepszeń jedynie drobne remonty bieżące. Przedmiotowe nieruchomości są funkcjonalnie i technologicznie powiązane. W toku działalności Wnioskodawca nie poniósł wydatków na ulepszenie ww. nieruchomości, które przekroczyłyby 30% wartości początkowej tych nieruchomości.

Wątpliwości Wnioskodawcy budzi kwestia zwolnienia od podatku VAT dostawy działki nr A zabudowanej budynkiem warsztatowo-produkcyjnym i budowlą – myjnią samochodową.

W celu ustalenia czy planowana dostawa budynku warsztatowo-produkcyjnego i budowli – myjni samochodowej będzie mogła korzystać ze zwolnienia, koniecznym jest zbadanie przesłanek określonych przepisem art. 43 ust. 1 pkt 10 oraz art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT.

Aby dostawa budynku warsztatowo-produkcyjnego oraz budowli – myjni samochodowej (lub ich części) mogła korzystać ze zwolnienia określonego w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT nie może być dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim i pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku oraz budowli (lub ich części) nie mógł upłynąć okres krótszy niż 2 lata.

Żeby można było mówić o pierwszym zasiedleniu, musi dojść do wydania przedmiotowego budynku, budowli (lub ich części) w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu. Pierwsze zasiedlenie ma miejsce wówczas, gdy wybudowany lub zmodernizowany budynek, budowla (lub ich części) zostały sprzedane lub np. oddane w najem, dzierżawę.

Z wniosku wynika, że działka nr A jest zabudowana budynkiem warsztatowo-produkcyjnym – PKOB -1251 oraz budowlą – myjnią samochodową – PKOB -2420. Budynek i budowla są trwale z gruntem związane. Zostały wybudowane w latach 60-tych i 70-tych XX wieku. Wnioskodawca jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym. Wnioskodawcy przy nabyciu nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego, ponieważ wniesienie aportu było czynnością niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT. Wnioskodawca nie poniósł wydatków na ulepszenie nieruchomości, które przekroczyłyby 30% wartości początkowej tych nieruchomości. Przedmiotowe nieruchomości były nieprzerwalnie przez Wnioskodawcę wykorzystywane w ramach prowadzonej działalności związanej z prowadzeniem robót budowlanych, remontowych, inżynieryjnych, produkcji materiałów budowlanych i innych, które to czynności były opodatkowane podatkiem VAT. Od 1 lutego 2003 r. do chwili obecnej Wnioskodawca wynajmuje 2 pomieszczenia biurowe o łącznej powierzchni19,45 m2 mieszczące się w budynku warsztatowo-produkcyjnym innemu podmiotowi gospodarczemu i z tego tytułu Wnioskodawca odprowadza podatek należny VAT.

W tym miejscu należy wskazać, że w myśl art. 659 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.), przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz.

Stosownie do treści powyższego przepisu najem jest umową dwustronną obowiązującą i wzajemną, odpowiednikiem świadczenia wynajmującego polegającego na oddaniu rzeczy do używania, jest świadczenie najemcy polegające na płaceniu umówionego czynszu. Zatem oddanie w ramach umowy najmu osobie trzeciej nieruchomości skutkuje uzyskiwaniem korzyści majątkowej po stronie podmiotu dokonującego najmu i stanowi czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT.

Jeśli chodzi o dostawę działki nr A zabudowanej budynkiem warsztatowo-produkcyjnym oraz budowlą – myjnią samochodową to biorąc pod uwagę przywołane przepisy oraz opis sprawy należy stwierdzić, że w odniesieniu do części budynku warsztatowo-produkcyjnego obejmującego 2 pomieszczenia biurowe o łącznej powierzchni 19,45 m2, które są wynajmowane, doszło już do pierwszego zasiedlenia i od pierwszego zasiedlenia do chwili obecnej nie upłynie okres krótszy niż 2 lata, zatem dostawa tej części budynku (2 pomieszczenia biurowe) będzie korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.

Zatem biorąc pod uwagę, że w stosunku do części budynku warsztatowo-produkcyjnego – 2 pomieszczenia biurowe, która jest przedmiotem najmu od 1 lutego 2003 r., pomiędzy jej oddaniem w najem a planowaną sprzedażą budynku nie upłynie okres krótszy niż 2 lata, oraz że Wnioskodawca nie ponosił wydatków na ulepszenie ww. budynku w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, które byłyby równe lub wyższe niż 30% wartości początkowej – dostawa tej części budynku, która była wynajmowana objęta będzie zwolnieniem określonym w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, bowiem w odniesieniu do wynajmowanej części budynku (2 pomieszczenia biurowe) doszło w tej części do jego pierwszego zasiedlenia oraz pomiędzy pierwszym zasiedleniem a jego planowaną dostawą nie upłynie okres krótszy niż 2 lata.

Odnośnie natomiast niewynajmowanej części budynku warsztatowo-produkcyjnego, planowana dostawa tej niewynajmowanej części ww. budynku będzie dokonana w ramach pierwszego zasiedlenia, gdyż w odniesieniu do ww. części budynku nie doszło do pierwszego zasiedlenia.

Zatem dostawa niewynajmowanej części budynku warsztatowo-produkcyjnego nie będzie mogła korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT gdyż dostawa ta zostanie dokonana w ramach pierwszego zasiedlenia.

W przypadku dostawy niewynajmowanej części budynku warsztatowo-produkcyjnego należy wziąć pod uwagę treść przywołanego przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT, zgodnie z którym zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem że:

 1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
 2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Z wniosku wynika, że Wnioskodawcy przy nabyciu nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego, Wnioskodawca ponadto nie ponosił wydatków na ulepszenie, które przekroczyłyby 30% wartości początkowej budynku.

Ze względu zatem na spełnienie warunków określonych w art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT, dostawa niewynajmowanej części budynku warsztatowo-produkcyjnego będzie korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT.

Odnosząc się natomiast do dostawy budowli - myjni samochodowej należy stwierdzić, że przedmiotowa budowla była nieprzerwalnie przez Wnioskodawcę wykorzystywana w ramach prowadzonej działalności związanej z prowadzeniem robót budowlanych, remontowych, inżynieryjnych, produkcji materiałów budowlanych i innych, które to czynności były opodatkowane podatkiem VAT oraz budowla nie była przedmiotem najmu.

Zatem dostawa przedmiotowej budowli – myjni samochodowej nie będzie mogła korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT gdyż dostawa ta zostanie dokonana w ramach pierwszego zasiedlenia.

Tym samym w przypadku dostawy budowli – myjni samochodowej należy stwierdzić, czy zachodzą warunki określone w art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT determinujące zastosowanie tego zwolnienia.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawcy przy nabyciu przedmiotowej budowli nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego. Wnioskodawca nie ponosił również wydatków na ulepszenie, jedynie drobne remonty bieżące. W toku działalności Wnioskodawca nie poniósł wydatków na ulepszenie nieruchomości, które przekroczyłyby 30% wartości początkowej tej nieruchomości.

Zatem dla dostawy przedmiotowej budowli – myjni samochodowej Wnioskodawca spełnia warunki określone w art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT dla zastosowania zwolnienia od podatku VAT.

Z uwagi zatem na spełnienie warunków określonych w art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT, dostawa budowli – myjni samochodowej będzie korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT.

W związku z powyższym dostawa gruntu działki A w części przyporządkowanej do dostawy wynajmowanej części budynku warsztatowo-produkcyjnego będzie korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 29a ust. 8 w związku z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, natomiast dostawa gruntu działki A w części przyporządkowanej do dostawy niewynajmowanej części budynku warsztatowo-produkcyjnego oraz do dostawy budowli myjni – samochodowej będzie korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 29a ust. 8 w związku z art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT.

Wątpliwości Wnioskodawcy budzi również kwestia zwolnienia od podatku VAT dostawy zabudowanej działki nr B.

Jak już wcześniej wskazano, dla dostawy nieruchomości – budynków, budowli lub ich części, ustawodawca przewidział możliwość stosowania zwolnienia od podatku w oparciu o jedną z dwóch podstaw prawnych: art. 43 ust. 1 pkt 10 lub też pkt 10a. Jednakże, dla możliwości zastosowania zwolnienia od podatku w oparciu art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT istotne jest, czy dostawa będzie dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia, czy też nie.

Analizując powołaną wcześniej definicję pierwszego zasiedlenia stwierdzić należy, że aby można było mówić o pierwszym zasiedleniu obiekt musi zostać oddany do użytkowania, a ponadto czynność ta powinna podlegać opodatkowaniu.

Aby zatem dostawa wskazanych w opisie sprawy budowli posadowionych na nieruchomości nr B mogła korzystać ze zwolnienia określonego w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT nie może być dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim i pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą tych budowli nie może upłynąć okres krótszy niż 2 lata.

Z opisu sprawy wynika, że działka oznaczona nr B jest zabudowana budowlami: siecią wodociągową – PKOB 2222, kanalizacją deszczową – PKOB 2223, oświetleniem zewnętrznym terenu – PKOB 2112, fundamentami pod węzeł betoniarski (brak PKOB), siecią średniego napięcia – PKOB 2224, siecią ciepłociągu PKOB 2222. Wymienione budowle są trwale z gruntem związane. Na działce nr B urządzeniami budowlanymi są ogrodzenie zewnętrzne działki i utwardzone place z płyt drogowych. Budowle zostały wybudowane w latach 60-tych i 70-tych XX wieku. Posadowione na działce budowle nie były wynajmowane. Budowle, które nie były wynajmowane były nieprzerwanie wykorzystywane przez Wnioskodawcę w ramach prowadzonej działalności związanej z prowadzeniem robót budowlanych, remontowych, inżynieryjnych, produkcji materiałów budowlanych innych, które to czynności były opodatkowane podatkiem VAT. Wnioskodawcy przy nabyciu działki nr B zabudowanej ww. obiektami nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego. Od tego czasu nie wykonano żadnych ulepszeń, jedynie drobne remonty bieżące. Wnioskodawca nie ponosił wydatków na ulepszenie nieruchomości, które przekroczyłyby 30% wartości początkowej tych nieruchomości.

Odnosząc powołane przepisy prawa do przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego należy stwierdzić, że w stosunku do budowli posadowionych na działce nr B nie doszło do ich pierwszego zasiedlenia tj. do oddania do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu pierwszemu użytkownikowi lub nabywcy. Planowana zatem przez Wnioskodawcę sprzedaż przedmiotowych budowli będzie dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia i tym samym nie będzie objęta zwolnieniem od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.

Z wniosku wynika, że Wnioskodawcy przy nabyciu działki nr B wraz z posadowionymi na niej budowlami nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego. Od tego czasu nie wykonano żadnych ulepszeń, jedynie drobne remonty bieżące. Wnioskodawca nie ponosił wydatków na ulepszenie nieruchomości, które przekroczyłyby 30% wartości początkowej tych nieruchomości.

Biorąc pod uwagę opis sprawy oraz przywołane przepisy należy stwierdzić zatem, że planowana dostawa tych budowli będzie objęta zwolnieniem od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT.

Na działce nr B, jak Wskazał Wnioskodawca, znajdują się również urządzenia budowlane: ogrodzenie zewnętrzne działki oraz utwardzone place z płyt drogowych, które również będą przedmiotem dostawy.

W odniesieniu do dostawy ogrodzenia zewnętrznego działki oraz utwardzonych placów z płyt drogowych należy wskazać, że stosownie do cyt. wyżej przepisów prawa budowlanego ogrodzenie terenu oraz place stanowią urządzenia budowlane. Urządzenia budowlane nie pełnią samodzielnych funkcji budowlanych, lecz są urządzeniem technicznym związanym z obiektami budowlanymi posadowionymi na działce, zapewniającym możliwość użytkowania tych obiektów zgodnie z ich przeznaczeniem.

Dlatego też ogrodzenie zewnętrzne oraz place z płyt drogowych jako urządzenia budowlane, mające być przedmiotem planowanej dostawy, będą podlegały opodatkowaniu według takiej stawki podatku VAT, jaką opodatkowana będzie budowla, z którą są związane, a więc zgodnie z zasadami opodatkowania dostawy wymienionych we wniosku budowli posadowionych na działce B.

W związku z powyższym stwierdzić należy, że skoro dostawa wszystkich budowli (wraz z urządzeniami budowlanymi) posadowionych na działce nr B będzie korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT, to również dostawa gruntu działki nr B będzie korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 29a ust. 8 w związku z art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT.

Wątpliwości Wnioskodawcy budzi również kwestia zwolnienia od podatku VAT dostawy zabudowanej działki nr C.

Z wniosku wynika, że działka oznaczona nr C jest zabudowana budynkiem biurowym – PKOB 1220, budynkiem magazynowym – PKOB 1252, budynkiem wiaty magazynowej - PKOB 1252, budynkiem portierni – PKOB 1274, budynkiem magazynu na wapno – PKOB 1252, zbiornikiem p.pożarowym – PKOB 1252, dołem na wapno – PKOB 1252 kanalizacją sanitarną – PKOB 2223, kanalizacją deszczową – PKOB 2223, siecią wodociągową – PKOB 2222, oświetleniem zewnętrznym terenu – PKOB 2112, drogami i placami na działce – PKOB 2112, siecią średniego napięcia – PKOB 2224, ogrodzeniem zewnętrznym działki – brak PKOB i przyłączem co. Na działce C urządzeniami budowlanymi są ogrodzenie zewnętrzne działki oraz przyłącze co, które jest związane z budynkiem biurowym – PKOB 1220. Wnioskodawcy przy nabyciu przedmiotowej działki nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Wnioskodawca od 1 lutego 2003 r. do chwili obecnej wynajmuje budynek magazynowy o pow. 576 m2. Pozostałe budynki i budowle znajdujące się na wymienionej działce nie były wynajmowane. Budynki i budowle, które nie były wynajmowane, były nieprzerwanie wykorzystywane przez Wnioskodawcę w ramach prowadzonej działalności związanej z prowadzeniem robót budowlanych, remontowych, inżynieryjnych, produkcji materiałów budowlanych i innych, które to czynności były opodatkowane podatkiem VAT. Od tego czasu nie wykonano żadnych ulepszeń jedynie drobne remonty bieżące. Przedmiotowe nieruchomości są funkcjonalnie i technologicznie powiązane. W toku działalności Wnioskodawca nie poniósł wydatków na ulepszenie ww. nieruchomości, które przekroczyłyby 30% wartości początkowej tych nieruchomości.

Biorąc pod uwagę przywołane przepisy oraz opis sprawy należy stwierdzić, że w odniesieniu do budynku magazynowego o pow. 576 m2, który od 1 lutego 2003 r. do chwili obecnej jest wynajmowany, doszło już do pierwszego zasiedlenia.

Zatem w odniesieniu do budynku magazynowego, który jest przedmiotem najmu, pomiędzy jego oddaniem w najem a planowaną dostawą budynku upłynie okres dłuższy niż 2 lata.

Tym samym biorąc pod uwagę, że w stosunku do budynku magazynowego o pow. 576 m2, pomiędzy pierwszym zasiedleniem a planowaną dostawą budynku nie upłynie okres krótszy niż 2 lata oraz Wnioskodawca nie ponosił wydatków na ulepszenie nieruchomości, które byłyby równe lub wyższe niż 30% wartości początkowej budynku – dostawa budynku magazynowego będzie objęta zwolnieniem określonym w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, bowiem w odniesieniu do wynajmowanego budynku magazynowego doszło do jego pierwszego zasiedlenia oraz pomiędzy pierwszym zasiedleniem a jego planowaną dostawą nie upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Odnosząc się natomiast do opodatkowania dostawy pozostałych budynków i budowli posadowionych na działce nr C które nie były wynajmowane, należy stwierdzić, że dotychczas nie doszło do ich pierwszego zasiedlenia zatem planowana dostawa tych budynków i budowli będzie dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia i tym samym nie będzie mogła korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.

Koniecznym jest zatem zbadanie, czy planowana dostawa niewynajmowanych budynków i budowli posadowionych na działce C będzie mogła korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT.

Jak wynika z opisu sprawy Wnioskodawcy przy nabyciu nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Wnioskodawca nie ponosił ponadto wydatków na ulepszenie nieruchomości, które przekroczyłyby 30% wartości początkowej, jedynie drobne remonty.

Biorąc pod uwagę opis sprawy oraz przytoczone przepisy należy stwierdzić, że Wnioskodawca spełnia warunki określone w art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT dla zastosowania zwolnienia od podatku VAT dla dostawy niewynajmowanych budynków i budowli posadowionych na działce nr 20/8.

Ze względu zatem na spełnienie warunków określonych w art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT, dostawa niewynajmowanych budynków i budowli posadowionych na działce nr 20/8 będzie korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT.

Odnosząc się natomiast do znajdujących się na działce nr C urządzeń budowlanych takich jak ogrodzenie zewnętrzne działki oraz przyłącze co. należy wskazać, że w przedmiotowej sprawie stosownie do cyt. wyżej przepisów prawa budowlanego ogrodzenie terenu oraz przyłącze co. stanowią urządzenia budowlane, nie pełnią samodzielnych funkcji budowlanych, lecz są urządzeniem technicznym związanym z obiektami budowlanymi, zapewniającymi możliwość użytkowania obiektów zgodnie z ich przeznaczeniem.

Dlatego też ogrodzenie zewnętrzne oraz przyłącze co. jako urządzenia budowlane, mające być przedmiotem planowanej dostawy, będą podlegały opodatkowaniu według takiej stawki podatku VAT, jaką opodatkowany będzie budynek lub budowla, z którymi są związane, a więc zgodnie z zasadami opodatkowania dostawy wymienionych we wniosku budynków i budowli posadowionych na działce C.

Odnosząc się natomiast do dostawy gruntu działki nr C należy stwierdzić, że dostawa w części przyporządkowanej do dostawy wynajmowanego budynku magazynowego będzie korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 29a ust. 8 w związku z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, natomiast dostawa gruntu działki nr C w części przyporządkowanej do pozostałych budynków i budowli, które nie były wynajmowane będzie korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 29a ust. 8 w związku z art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT.

Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy, że sprzedaż ww. obiektów i gruntu jest zwolniona od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Niniejsza interpretacja indywidualna traci swoją ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Należy podkreślić także, iż na ocenę prawidłowości przedmiotowej kwestii nie może wpłynąć powołane przez Wnioskodawcę orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego, bowiem stanowi ono rozstrzygnięcie w konkretnej sprawie, osądzonej w określonym stanie faktycznym.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78 poz. 483 ze zm.) w swoim rozdziale III określa zamknięty katalog źródeł prawa powszechnie obowiązującego. Nie przewiduje on takiej mocy dla orzecznictwa sądowego, w tym orzecznictwa sądów administracyjnych (w Polsce nie obowiązuje system precedensów sądowych). W związku z powyższym, nie negując orzecznictwa, jako cennego źródła w zakresie wskazywania kierunków wykładni norm prawa podatkowego, należy zauważyć, że moc obowiązująca wyroków zamyka się w obrębie spraw, w których zostały wydane. Wynika to również z treści art. 153 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, który przesądza, że ocena prawna i wskazania co do dalszego postępowania wyrażone w orzeczeniu sądu wiążą w sprawie ten sąd oraz organ, którego działanie lub bezczynność było przedmiotem zaskarżenia. Organ podatkowy jest zatem zobowiązany traktować indywidualnie każdą sprawę, natomiast rozstrzygnięcia sądów podejmowane są w oparciu o zebrany w danej sprawie materiał dowodowy.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz.U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.