IBPP1/4512-551/15/MG | Interpretacja indywidualna

Dostawa budynków wraz z prawem wieczystego użytkowania gruntu będzie korzystać ze zwolnienia od podatku VAT.
IBPP1/4512-551/15/MGinterpretacja indywidualna
 1. budynek
 2. pierwsze zasiedlenie
 3. sprzedaż
 4. użytkowanie wieczyste
 5. zwolnienie
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112 poz. 770 ze zm.) w związku z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r. poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 17 czerwca 2015 r. (data wpływu 29 czerwca 2015 r.) uzupełnionym pismem z 31 sierpnia 2015 r. (data wpływu 2 września 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT dostawy prawa wieczystego użytkowania gruntu zabudowanego budynkiem biurowo-socjalnym i budynkiem warsztatowym – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 czerwca 2015 r. wpłynął do tut. Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT dostawy prawa wieczystego użytkowania gruntu zabudowanego budynkiem biurowo-socjalnym i budynkiem warsztatowym.

Wniosek został uzupełniony pismem z 31 sierpnia 2015 r. (data wpływu 2 września 2015 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 25 sierpnia 2015 r. nr IBPP1/4512-551/15/MG.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Spółdzielnia Kółek Rolniczych w L. jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT od 1 lipca 1993 r .

Na podstawie decyzji Wojewody w dniu 18 marca 1974 r. Państwowy Ośrodek Maszynowy w K. przekazał Spółdzielni Kółek Rolniczych w L. nieruchomość zabudowaną budynkiem biurowo-socjalnym z warsztatem. Budynki są położone na gruncie oddanym do użytkowania wieczystego przez Urząd Gminy w L. w roku 1996. W związku z nabyciem ww. budynku nie przysługiwało SKR-owi prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT, ponieważ na dzień nabycia nie obowiązywały przepisy ustawy o VAT a SKR został zarejestrowany jako czynny podatnik VAT od 1 lipca 1993 r. SKR w okresie posiadania nieruchomości nie dokonywał odliczenia z tytułu wydatków poniesionych na ulepszenie budynków położonych na tej nieruchomości.

Budynek biurowo-socjalny z warsztatem był wybudowany w roku 1964 przez poprzedniego właściciela tj. Państwowy Ośrodek Maszynowy w K. Budynek biurowo-socjalny z warsztatem stanowią jeden budynek i znajdują się na jednej geodezyjnie wyodrębnionej działce. Zgodnie z Polską Klasyfikacją Obiektów Budowlanych (PKOB) budynek biurowo-socjalny został zaklasyfikowany do grupy 122, klasy 1220, natomiast budynek warsztatowy zaklasyfikowany jest do grupy 12, klasy 1251.

Budynek biurowo-socjalny z wyłączeniem warsztatu był wykorzystywany przez SKR wyłącznie na cele własnej działalności opodatkowanej podatkiem VAT, nie był wynajmowany ani oddany do użytkowania w wykonaniu czynności wymienionych w art. 5 obecnie obowiązującej ustawy o VAT i dokonanych w okresie jej obowiązywania, jak również dokonanych pod rządami ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym.

Budynek warsztatowy od 1 listopada 2008 r. do chwili obecnej jest oddany do używania na podstawie umowy najmu, co oznacza, że w stosunku do tego obiektu nastąpiło pierwsze zasiedlenie 1 listopada 2008 r. SKR zamierza sprzedać opisaną nieruchomość zabudowaną budynkiem biurowo-socjalnym wraz z warsztatem i prawem użytkowania wieczystego gruntu.

W uzupełnieniu Wnioskodawca wskazał:

 1. Zgodnie ze wskazówkami do Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. (Dz. U. Nr 112 poz. 1316 ze zm.) na przedmiotowej nieruchomości położone są dwa budynki tj. budynek biurowo-socjalny i budynek warsztatowy. Budynki te mają odrębne symbole PKOB tj. budynek biurowo-socjalny – symbol PKOB 1220, natomiast budynek warsztatowy symbol 1251.
 2. SKR w okresie posiadania nieruchomości nie ponosił żadnych wydatków na ulepszenie budynku biurowo-socjalnego oraz nie ponosił żadnych wydatków na ulepszenie budynku warsztatowego w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym, tym samym nie dokonywał również żadnych odliczeń podatku naliczonego z tego tytułu.
W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

SKR zamierza sprzedać nieruchomość zabudowaną opisaną w poz. 68 wraz z prawem użytkowania wieczystego gruntu, na którym jest posadowiony budynek biurowo-socjalny z warsztatem. Nabywcą będzie również czynny podatnik VAT, który zamierza wykorzystywać zakupioną nieruchomość wyłącznie do działalności opodatkowanej podatkiem VAT. W sytuacji opisanej w poz. 68, jeśli nastąpi sprzedaż budynku biurowo-socjalnego wraz z warsztatem i prawem użytkowania wieczystego działki, na której są posadowione te budynki na rzecz nabywcy czynnego podatnika VAT, to czy cała transakcja sprzedaży korzystać będzie ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT:

 • sprzedaż budynków – na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 i art. 43 ust. 1 pkt 10a,
 • sprzedaż prawa użytkowania wieczystego, ze względu na zwolnienie z VAT sprzedaży budynku...

Zdaniem Wnioskodawcy, w opisanej sytuacji zdarzenia przyszłego, jeśli nastąpi sprzedaż przedmiotowej nieruchomości zabudowanej wraz z prawem użytkowania wieczystego, to sprzedaż ta korzystać będzie ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT w zakresie sprzedaży budynku, ponieważ pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku upłynął okres dłuższy niż 2 lata. W zakresie sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntu również znajdzie zastosowanie zwolnienie z opodatkowania VAT ponieważ jeśli sprzedaż budynku jest zwolniona z VAT to i sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu, na którym jest posadowiony budynek, jest zwolniona z VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 154 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy o VAT przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również:

 1. przeniesienie z nakazu organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w imieniu takiego organu lub przeniesienie z mocy prawa prawa własności towarów w zamian za odszkodowanie;
 2. wydanie towarów na podstawie umowy dzierżawy, najmu, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze zawartej na czas określony lub umowy sprzedaży na warunkach odroczonej płatności, jeżeli umowa przewiduje, że w następstwie normalnych zdarzeń przewidzianych tą umową lub z chwilą zapłaty ostatniej raty prawo własności zostanie przeniesione;
 3. wydanie towarów na podstawie umowy komisu: między komitentem a komisantem, jak również wydanie towarów przez komisanta osobie trzeciej;
 4. wydanie towarów komitentowi przez komisanta na podstawie umowy komisu, jeżeli komisant zobowiązany był do nabycia rzeczy na rachunek komitenta;
 5. ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu oraz przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, a także ustanowienie na rzecz członka spółdzielni mieszkaniowej odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu oraz przeniesienie na rzecz członka spółdzielni własności lokalu lub własności domu jednorodzinnego;
 6. oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste;
 7. zbycie praw, o których mowa w pkt 5 i 6.

W myśl art. 2 pkt 6 ustawy o VAT przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Stosownie do art. 2 pkt 22 ustawy o VAT sprzedaż to odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

W świetle przedstawionych wyżej przepisów grunt spełnia definicję towaru wynikającą art. 2 pkt 6 ustawy o VAT, a jego sprzedaż jak również oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste oraz zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntu stanowi dostawę towarów zgodnie art. 7 ust. 1 ustawy o VAT.

Podkreślić należy, że nie każda czynność stanowiąca dostawę towarów w rozumieniu art. 7 ustawy o VAT podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Aby dana czynność podlegała opodatkowaniu tym podatkiem, musi być wykonana przez podatnika.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o VAT podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do art. 15 ust. 2 ustawy o VAT działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca – Spółdzielnia Kółek Rolniczych jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT od 1 lipca 1993 r.

Wnioskodawca zamierza sprzedać prawo wieczystego użytkowaniu gruntu, na którym jest posadowiony budynek biurowo-socjalny i budynek warsztatowy.

Biorąc pod uwagę przytoczone przepisy oraz opis sprawy należy stwierdzić, że Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą i jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym zatem dla czynności sprzedaży prawa wieczystego użytkowania gruntu wraz z posadowionym na nim budynkiem biurowo-socjalnym i budynkiem warsztatowym będzie działał w charakterze podatnika podatku od towarów i usług.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii zwolnienia od podatku VAT dostawy prawa wieczystego użytkowania gruntu wraz z posadowionym na nim budynkiem biurowo-socjalnym i budynkiem warsztatowym.

Kwestię wysokości opodatkowania reguluje art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, zgodnie z którym stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Stosownie do art. 146a pkt 1 ustawy o VAT, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże zarówno w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług, jak i w przepisach wykonawczych do niej przewidziano możliwość zastosowania obniżonych stawek podatku oraz zwolnień od podatku.

Zakres i zasady zwolnienia od podatku od towarów i usług dostawy towarów lub świadczenia usług zostały określone między innymi w art. 43 ustawy o VAT.

Stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

 1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

W świetle wyżej przytoczonego przepisu, kluczowym dla ustalenia zasad opodatkowania dostawy budynku, budowli lub ich części jest ustalenie, kiedy nastąpiło jego pierwsze zasiedlenie i jaki upłynął okres od tego momentu.

Na podstawie art. 2 pkt 14 ustawy o VAT przez pierwsze zasiedlenie rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

 1. wybudowaniu lub
 2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Z ustawowej definicji „pierwszego zasiedlenia” wynika, że pod tym pojęciem należy rozumieć: oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części po wybudowaniu lub ulepszeniu, wynoszącym co najmniej 30% wartości początkowej.

Co istotne, oddanie do użytkowania powinno nastąpić w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu, a za takie można rozumieć m.in. objęcie we władanie budynku, budowli lub ich części przez pierwszego nabywcę lub pierwszego użytkownika. Przedmiotowa nieruchomość nie musi być faktycznie zamieszkała czy użytkowana, lecz winna być przejęta przez nabywcę do użytkowania. Wydanie przedmiotowego obiektu nabywcy winno nastąpić w ramach wykonania przez dokonującego dostawy czynności podlegających opodatkowaniu.

Jeżeli zatem podatnik wybuduje obiekt lub go zmodernizuje, przy czym nakłady na ulepszenie przekraczają 30% jego wartości początkowej, a następnie obiekt ten (lub ulepszenie) zostanie oddany do użytkowania (wprowadzony do ewidencji środków trwałych), nie oznacza to, że został on zasiedlony. Oddanie do użytkowania nie nastąpiło bowiem w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu. Pierwsze zasiedlenie będzie miało miejsce wówczas, gdy wybudowany lub zmodernizowany obiekt zostanie sprzedany lub np. oddany w najem lub dzierżawę - bowiem zarówno sprzedaż, najem, jak i dzierżawa są czynnościami podlegającymi opodatkowaniu.

Z cytowanych wyżej przepisów wynika, że dostawa nieruchomości, spełniających określone w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT warunki, może korzystać ze zwolnienia od podatku VAT. Wykluczenie z tego zwolnienia następuje w sytuacji, gdy dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim oraz w sytuacji, gdy od momentu pierwszego zasiedlenia do dostawy upłynął okres krótszy niż 2 lata.

W tym miejscu należy zauważyć, że w przypadku nieruchomości niespełniających przesłanek do zwolnienia od podatku na podstawie powołanego wyżej przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, ustawodawca umożliwia podatnikom - po spełnieniu określonych warunków - skorzystanie ze zwolnienia wskazanego w pkt 10a tego przepisu.

W myśl art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem, że:

 1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
 2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Zgodnie z art. 43 ust. 7a ustawy o VAT warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10a lit. b, nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

Dokonując analizy powyższych przepisów stwierdzić należy, że jeżeli dostawa budynków, budowli lub ich części będzie mogła korzystać ze zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, wówczas badanie przesłanek wynikających z przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10a stanie się bezzasadne.

Na mocy art. 29a ust. 8 ustawy o VAT w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

Z powyższego jednoznacznie wynika, że co do zasady, grunt (w tym zbycie prawa wieczystego użytkowania gruntu) będący przedmiotem sprzedaży podlega opodatkowaniu według takiej stawki podatku od towarów i usług, jaką opodatkowane są budynki i budowle na nim posadowione. Oznacza to, że w sytuacji, gdy budynki, budowle lub ich części korzystają ze zwolnienia od podatku VAT, również sprzedaż gruntu (w tym zbycie prawa wieczystego użytkowania gruntu) korzysta ze zwolnienia od podatku.

Z wniosku wynika, że Wnioskodawca jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT od 1 lipca 1993 r. Na podstawie decyzji Wojewody w dniu 18 marca 1974 r. Państwowy Ośrodek Maszynowy w K. przekazał Wnioskodawcy nieruchomość zabudowaną budynkiem biurowo-socjalnym oraz budynkiem warsztatowym. Budynki są położone na gruncie oddanym do użytkowania wieczystego przez Urząd Gminy w L. w roku 1996. W związku z nabyciem ww. budynku nie przysługiwało Wnioskodawcy prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT, ponieważ na dzień nabycia nie obowiązywały przepisy ustawy o VAT. Budynek biurowo-socjalny wraz z budynkiem warsztatowym był wybudowany w roku 1964 przez poprzedniego właściciela tj. Państwowy Ośrodek Maszynowy w K. Budynek biurowo-socjalny i budynek warsztatowy znajdują się na jednej geodezyjnie wyodrębnionej działce. Budynki te mają odrębne symbole PKOB tj. budynek biurowo-socjalny – symbol PKOB 1220, natomiast budynek warsztatowy – symbol 1251. Budynek biurowo-socjalny był wykorzystywany przez Wnioskodawcę wyłącznie na cele własnej działalności opodatkowanej podatkiem VAT, nie był wynajmowany ani oddany do użytkowania w wykonaniu czynności wymienionych w art. 5 obecnie obowiązującej ustawy o VAT i dokonanych w okresie jej obowiązywania, jak również dokonanych pod rządami ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym. Budynek warsztatowy od 1 listopada 2008 r. do chwili obecnej jest oddany do używania na podstawie umowy najmu, co oznacza, że w stosunku do tego obiektu nastąpiło pierwsze zasiedlenie 1 listopada 2008 r. Wnioskodawca w okresie posiadania nieruchomości nie ponosił żadnych wydatków na ulepszenie budynku biurowo-socjalnego oraz nie ponosił żadnych wydatków na ulepszenie budynku warsztatowego w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym, tym samym nie dokonywał również żadnych odliczeń podatku naliczonego z tego tytułu. Wnioskodawca zamierza sprzedać nieruchomość zabudowaną budynkiem biurowo-socjalnym wraz z warsztatem i prawem wieczystego użytkowania gruntu.

Jak już wcześniej wskazano, dla dostawy nieruchomości – budynków, budowli lub ich części, ustawodawca przewidział możliwość stosowania zwolnienia od podatku w oparciu o jedną z dwóch podstaw prawnych: art. 43 ust. 1 pkt 10 lub też pkt 10a. Jednakże, dla możliwości zastosowania zwolnienia od podatku w oparciu o art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy istotne jest, czy dostawa będzie dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia, czy też nie.

Analizując powołaną wcześniej definicję pierwszego zasiedlenia stwierdzić należy, że aby można było mówić o pierwszym zasiedleniu obiekt musi zostać oddany do użytkowania, a ponadto czynność ta powinna podlegać opodatkowaniu.

Aby zatem dostawa wskazanych w opisie sprawy budynków biurowo-socjalnego oraz budynku warsztatowego posadowionych na nieruchomości mogła korzystać ze zwolnienia określonego w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT nie może być dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim i pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą tych budynków nie może upłynąć okres krótszy niż 2 lata.

Z wniosku wynika, że budynek biurowo-socjalny był wykorzystywany przez Wnioskodawcę wyłącznie na cele własnej działalności opodatkowanej podatkiem VAT, nie był wynajmowany ani oddany do użytkowania w wykonaniu czynności wymienionych w art. 5 obecnie obowiązującej ustawy o VAT i dokonanych w okresie jej obowiązywania, jak również dokonanych pod rządami ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym.

Odnosząc powołane przepisy prawa do przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego należy stwierdzić, że w stosunku do budynku biurowo-socjalnego dotychczas nie doszło do jego pierwszego zasiedlenia tj. oddania do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu pierwszemu użytkownikowi lub nabywcy. Planowana zatem przez Wnioskodawcę sprzedaż budynku biurowo-socjalnego będzie dokonywana w ramach pierwszego i tym samym nie będzie objęta zwolnieniem od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.

Ponieważ planowana przez Wnioskodawcę dostawa budynku biurowo-socjalnego nie będzie objęta zwolnieniem od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, to należy zatem zbadać czy w sytuacji opisanej przez Wnioskodawcę dostawa przedmiotowego budynku będzie objęta zwolnieniem na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT.

Zatem w myśl art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem, że:

 1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
 2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca nabył budynek socjalno-biurowy 18 marca 1974 r. na podstawie decyzji Katowickiego Wojewody. W związku z nabyciem ww. budynku Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT, ponieważ na dzień nabycia nie obowiązywały przepisy ustawy o VAT. Wnioskodawca został zarejestrowany jako podatnik VAT czynny od 1 lipca 1993 r. Wnioskodawca w okresie posiadania budynku nie ponosił żadnych wydatków na ulepszenie budynku biurowo-socjalnego w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym, tym samym nie dokonywał również żadnych odliczeń z tego tytułu.

Biorąc pod uwagę opis sprawy oraz przywołane przepisy należy stwierdzić, że Wnioskodawcy przy nabyciu budynku biurowo-socjalnego nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego oraz Wnioskodawca nie ponosił żadnych wydatków na ulepszenie w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, w stosunku do których przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Zatem w przedmiotowej sprawie Wnioskodawca spełnia warunki określone w art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT dla zastosowania zwolnienia od podatku VAT dla dostawy budynku biurowo-socjalnego.

Ze względu zatem na spełnienie warunków określonych w art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT, dostawa budynku biurowo-socjalnego będzie korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT.

Tym samym, również dostawa prawa użytkowania wieczystego gruntu, na którym posadowiony jest budynek biurowo-socjalny w części przyporządkowanej do dostawy budynku biurowo-socjalnego objęta będzie zwolnieniem od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT w związku z art. 29a ust. 8 tej ustawy.

Odnosząc się natomiast do kwestii opodatkowania dostawy budynku warsztatowego należy zauważyć, że w celu ustalenia czy planowana dostawa będzie objęta zwolnieniem od podatku VAT, koniecznym jest zbadanie przesłanek określonych przepisem art. 43 ust. 1 pkt 10 oraz art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT.

Aby dostawa przedmiotowego budynku mogła korzystać ze zwolnienia określonego w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT nie może być dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim i pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą tego budynku nie mógł upłynąć okres krótszy niż 2 lata.

Żeby można było mówić o pierwszym zasiedleniu, musi dojść do wydania przedmiotowego budynku w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu. Pierwsze zasiedlenie ma miejsce wówczas, gdy wybudowany lub zmodernizowany budynek został sprzedany lub np. oddany w najem, dzierżawę.

Z wniosku wynika, że budynek warsztatowy od 1 listopada 2008 r. do chwili obecnej jest oddany do używania na podstawie umowy najmu, co oznacza, że w stosunku do tego obiektu nastąpiło pierwsze zasiedlenie 1 listopada 2008 r. Ponadto Wnioskodawca w okresie posiadania nieruchomości nie ponosił żadnych wydatków na ulepszenie budynku warsztatowego w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym i nie dokonywał również żadnych odliczeń podatku naliczonego z tego tytułu.

Zatem w odniesieniu do budynku warsztatowego, który był przedmiotem najmu od 1 listopada 2008 r., pomiędzy jego oddaniem w najem a planowaną dostawą budynku nie upłynie okres krótszy niż 2 lata.

Biorąc pod uwagę, że w stosunku do budynku warsztatowego, który był przedmiotem umowy najmu od 1 listopada 2008 r. doszło do jego pierwszego zasiedlenia i pomiędzy jego oddaniem w najem a planowaną sprzedażą budynku nie upłynie okres krótszy niż 2 lata, oraz że Wnioskodawca nie ponosił żadnych wydatków na ulepszenie ww. budynku w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym – stwierdzić należy, że dostawa tego budynku objęta będzie zwolnieniem określonym w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.

Ponieważ planowana przez Wnioskodawcę dostawa budynku warsztatowego objęta będzie zwolnieniem od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, to badanie czy w sytuacji opisanej przez Wnioskodawcę dostawa przedmiotowego budynku będzie objęta zwolnieniem na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a o VAT - jest bezprzedmiotowe.

W związku z powyższym dostawa prawa użytkowania wieczystego gruntu, na którym posadowiony jest budynek warsztatowy w części przyporządkowanej do dostawy budynku warsztatowego objęta będzie zwolnieniem od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT w związku z art. 29a ust. 8 tej ustawy

Biorąc powyższe pod uwagę stanowisko Wnioskodawcy, że sprzedaż budynków wraz z prawem wieczystego użytkowania gruntu będzie zwolniona z VAT, należało uznać za prawidłowe jednakże w części na innej podstawie prawnej niż wskazał Wnioskodawca. Zaznaczyć bowiem należy, iż dostawa ta nie będzie korzystać w całości ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10, jak wskazał Wnioskodawca we własnym stanowisku, tylko ze zwolnienia na podstawie wskazanego przez Wnioskodawcę przepisu będzie korzystać dostawa budynku warsztatowego, a dostawa budynku biurowo-socjalnego będzie korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT. Tym samym dostawa prawa wieczystego użytkowania gruntu, na którym posadowione są te budynki będzie korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 w związku z art. 29a ust. 8 ustawy o VAT jedynie w odniesieniu do dostawy części działki przyporządkowanej do dostawy budynku warsztatowego, a dostawa działki w części przyporządkowanej do dostawy budynku biurowo-socjalnego będzie korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a w związku z art. 28a ust. 8 ustawy o VAT.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Niniejsza interpretacja indywidualna traci swoją ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz.U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.