IBPP1/4512-479/15/MS | Interpretacja indywidualna

Opodatkowanie sprzedaży piętra budynku administracyjnego
IBPP1/4512-479/15/MSinterpretacja indywidualna
 1. budynek
 2. dostawa
 3. pierwsze zasiedlenie
 4. sprzedaż
 5. zwolnienie
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) w związku z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r. poz. 643) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 22 maja 2015 r. (data wpływu 29 maja 2015 r.), uzupełnionym pismem z 30 czerwca 2015 r. (data wpływu 3 lipca 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży piętra budynku administracyjnego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 maja 2015 r. do tut. organu wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży piętra budynku administracyjnego.

Wniosek uzupełniono pismem z 30 czerwca 2015 r. (data wpływu 3 lipca 2015 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 23 czerwca 2015 r. nr IBPP1/4512-479/15/MS.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Firma (działalność gospodarcza osoby fizycznej) zamierza sprzedać spółce z o.o. piętro budynku administracyjnego zakupionego w 2007 r. (zakup budynku – faktura VAT, w pełni został odliczony). W ostatnich 4 latach nie było ponoszonych nakładów na ulepszenie budynku przewyższających kwotę 30% wartości zakupu budynku. W 2014 r. właściciel firmy sprzedającej budynek ustanowił rozdzielność majątkową i dopiero w 2014 r. stał się jedynym właścicielem nieruchomości. Jednak budynek niezmiennie był użytkowany od 2007 r.

Wnioskodawca jest podatnikiem VAT czynnym od stycznia 2000 r. nieprzerwalnie do dnia dzisiejszego, podmiot zrzekł się, prawa do zwolnienia z VAT.

Wnioskodawca od 2007 r. poniósł wydatki na ulepszenie piętra będącego przedmiotem sprzedaży nieprzekraczające 30% wartości początkowej tego obiektu. Nakłady na ulepszenie miały miejsce w latach 2009 - 2011 r. w sumie wyniosły one niespełna 27,79% wartości początkowej piętra (VAT został odliczony).

Pierwsze zasiedlenie - budynek został oddany do użytkowania w 1970 r. Wnioskodawca zakupił nieruchomość w 2007 r.

Przedmiotowe piętro budynku nieustannie od 2007r. wykorzystywane jest wyłącznie na własne potrzeby działalności gospodarczej. Piętro będące przedmiotem sprzedaży nie było wydawane innemu podmiotowi na zasadzie najmu, ani dzierżawy.

Stwierdzenie, że Wnioskodawca dopiero w 2014 r. stał się jedynym właścicielem budynku odnosi się do tego, że w grudniu 2014 r. ustała wspólnota majątkowa pomiędzy Wnioskodawcą a jego żoną i w związku z tym nastąpił podział majątku, w wyniku, którego Wnioskodawca pozostał jedynym właścicielem nieruchomości. W okresie od zakupu budynku, żadne z małżonków nie wykorzystywało nieruchomości na potrzeby niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Wnioskodawca w 2007 r. odliczył VAT naliczony od całej wartości budynku.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

Czy w przedstawionej powyżej sytuacji firma sprzedając piętro budynku ma prawo do skorzystania ze zwolnienia z VAT...

Czy firma powinna sprzedać piętro budynku ze stawką 23%...

Zdaniem Wnioskodawcy, w przedstawionej sytuacji sprzedaż części budynku będzie korzystała ze zwolnienia od podatku. Sprzedaż następuje bowiem po okresie 2 lat od pierwszego zasiedlenia (które jak wynika z treści pytania miało miejsce w 2007 r.). W świetle art. 43 ust. 1 pkt 10 u.p.t.u. nie powinno mieć znaczenia dla ustalenia obowiązków w podatku VAT fakt, iż Wnioskodawca stał się jedynym właścicielem budynku w 2014 r.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego należało uznać za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem VAT podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Zakres tych czynności został zdefiniowany w art. 7 i art. 8 cyt. ustawy.

Jak stanowi art. 7 ust. 1 przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Towarami natomiast, w myśl art. 2 pkt 6 cyt. ustawy, są rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postaci energii.

Zgodnie z art. 2 pkt 22 ustawy o VAT przez sprzedaż rozumie odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Zgodnie z przedstawionymi przepisami, piętro budynku administracyjnego spełnia definicję towaru wynikającą z art. 2 pkt 6 ustawy o VAT, a jego sprzedaż jest traktowana jako czynność odpłatnej dostawy towarów na terytorium kraju.

Nie każda czynność stanowiąca dostawę towarów w rozumieniu art. 7 ustawy, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Aby dana czynność podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, musi być wykonana przez podatnika.

Według art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Z treści art. 15 ust. 2 tej ustawy wynika, że działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca nabył budynek administracyjny w ramach i w celu prowadzenia działalności gospodarczej, zatem sprzedaż piętra tego budynku będzie dokonana przez Wnioskodawcę działającego w charakterze podatnika.

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1 ustawy.

Na mocy art. 146a pkt 1 ww. ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Wszelkie zaś odstępstwa od tej zasady poprzez zastosowanie obniżonej stawki lub zwolnienie z opodatkowania, należy uznać za wyjątek w stosowaniu ww. przepisu.

Zakres i zasady zwolnienia od podatku od towarów i usług dostawy towarów lub świadczenia usług zostały określone między innymi w art. 43 ustawy o VAT.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

 1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Z art. 2 pkt 14 ustawy o VAT wynika natomiast, że ilekroć w jej przepisach mowa jest o pierwszym zasiedleniu – rozumie się przez to oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

 1. wybudowaniu lub
 2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Jak wynika z art. 43 ust. 1 pkt 10a tej ustawy, zwalnia się dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem że:

 1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
 2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Treść art. 43 ust. 7a powyższej ustawy wskazuje, że warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10a lit. b, nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

Z opisu sprawy wynika, że dostawa przedmiotowego piętra stanowiącego część nabytego przez Wnioskodawcę budynku administracyjnego nie zostanie dokonana w ramach pierwszego zasiedlenia w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy o VAT.

Jak wynika z wniosku Wnioskodawca wraz z małżonką w 2007 r. zakupił budynek administracyjny, którego część stanowi wskazane we wniosku piętro. Przy czym w 2014 r. Wnioskodawca ustanawiając rozdzielność majątkową stał się jedynym właścicielem nieruchomości. Nabycie przedmiotowego budynku udokumentowane zostało fakturą VAT i Wnioskodawca odliczył cały podatek naliczony wynikający z tej transakcji.

Wnioskodawca wprawdzie po nabyciu ponosił wydatki na ulepszenie piętra mającego być przedmiotem sprzedaży jednak jak stwierdził wydatki te nie przekroczyły 30% wartości początkowej tego obiektu. Nakłady na ulepszenie miały miejsce w latach 2009 - 2011 r. w sumie wyniosły one niespełna 27,79% wartości początkowej piętra (VAT został odliczony).

Zatem biorąc pod uwagę brzmienie art. 2 pkt 14 ustawy o VAT należy stwierdzić, że pierwsze zasiedlenie przedmiotowego budynku miało miejsce najpóźniej w 2007 r., tj. w związku z jego dostawą na rzecz Wnioskodawcy. Przy czym na uznanie kiedy nastąpiło pierwsze zasiedlenie nie ma wpływu fakt, iż Wnioskodawca stał się jedynym właścicielem budynku administracyjnego dopiero w 2014 r., tj. po ustanowieniu rozdzielności małżeńskiej i dokonaniu podziału majątku. Z opisu sprawy wynika bowiem, że małżonka Wnioskodawcy nie wykorzystywała przedmiotowego budynku lecz wykorzystywał go wyłącznie Wnioskodawca do swojej działalności gospodarczej.

Jednocześnie pomiędzy pierwszym zasiedleniem po jego nabyciu a planowaną dostawą nie upłynie okres krótszy niż 2 lata.

Wobec powyższego, dostawa tego piętra budynku administracyjnego który był przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu, nie będzie dokonana w ramach pierwszego zasiedlenia oraz pomiędzy pierwszym zasiedleniem a planowaną dostawą nie upłynie okres krótszy niż 2 lata, w konsekwencji do dostawy tej znajdzie zastosowanie zwolnienie od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy, że sprzedaż części budynku będzie zwolniona z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT oraz, że nie powinien mieć znaczenia dla ustalenia obowiązków w podatku VAT fakt, iż Wnioskodawca stał się jedynym właścicielem budynku w 2014 r., należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydawania interpretacji.

Zaznaczyć również należy, że niniejsza interpretacja indywidualna traci swoją ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.