IBPP1/4512-198/16/MG | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Darowizna prawa użytkowania wieczystego gruntu działek, w stosunku do którego Wnioskodawcy przy nabyciu tego prawa nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w świetle art. 7 ust. 2 ustawy o VAT nie zostanie uznana za dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 zatem nie będzie podlegała ustawie o podatku od towarów i usług.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku, który wpłynął do tut. organu 11 marca 2016 r. uzupełnionym pismem z 16 maja 2016 r. (data wpływu 20 maja 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT nieodpłatnego przekazania (darowizny) wiaty na maszyny, kanału myjni i budynku administracyjno-magazynowo-warsztatowego oraz prawa użytkowania wieczystego gruntu działek 755/8 i 702/3 –jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 marca 2016 r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT nieodpłatnego przekazania (darowizny) wiaty na maszyny, kanału myjni i budynku administracyjno-magazynowo-warsztatowego wraz z prawem użytkowania wieczystego gruntu.

Wniosek został uzupełniony pismem z 16 maja 2016 r. (data wpływu 20 maja 2016 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 9 maja 2016 r.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest Spółdzielnią w likwidacji od dnia 1 czerwca 2013 roku, następcą prawnym Spółdzielni Kółek Rolniczych, która prowadziła działalność od 1975 roku.

Przedmiot działalności:

 • usługi rolnicze,
 • mechanizacja rolnictwa,
 • transport rolniczy i pozarolniczy,
 • usługi warsztatowe i produkcja,
 • działalność handlowo-zaopatrzeniowa w zakresie sprzedaży paliw, części zamiennych, nawozów mineralnych, środków ochrony roślin i innych towarów,
 • produkcja rolnicza i przetwórstwo płodów rolnych,
 • pozyskiwanie surowców mineralnych z lokalnych złóż: żwir, piasek,
 • roboty remontowo-budowlane i produkcja materiałów budowlanych,
 • usługi socjalno-bytowe,
 • usługi w zakresie gospodarki ściekami oraz wywozu i unieszkodliwiania odpadów, usługi sanitarne i pokrewne,
 • budowa dróg.

Wnioskodawca działa na zasadzie Prawa Spółdzielczego oraz Statutu.

Spółdzielnia ma przekazać nieodpłatnie część swojego majątku na rzecz Gminy w drodze umowy darowizny. Między innymi prawo wieczystego użytkowania gruntów, na którym znajduje się budynek Wnioskodawcy, budowle wybudowane przez Spółdzielnię Kółek Rolniczych w latach 1975-1979.

Spółdzielnia od 1993 r. jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT.

Budynek i budowle zostały wpisane do ewidencji środków trwałych Spółdzielni.

 1. Wiata na maszyny o powierzchni zabudowy 430 m2, parterowy kryty blachą o konstrukcji ścian zewnętrznych – murowane wjazdy, bramy metalowe pokryte siatką. Wiata na maszyny o wartości początkowej ... zł.Umorzenie ...zł.Na wiatę nie były ponoszone nakłady inwestycyjne od czasu jej wybudowania to jest od 1979 roku, jedynie roboty konserwacyjne polegające na drobnych naprawach związanych z bieżącym utrzymaniem.
 2. Kanał myjnia o powierzchni zabudowy 63 m2, niezadaszony o konstrukcji stalowo-murowanej, przeznaczony do przeglądów oraz napraw podwozia.Kanał myjnia o wartości początkowej ... zł. Umorzenie ... zł.Kanał myjnia nieremontowany od czasu jego wybudowania to jest od 1979 roku.Przy budowie wiaty i kanału myjni nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego, gdyż wiata i kanał myjnia zostały wybudowane kiedy nie obowiązywała ustawa o podatku od towarów i usług.Spółdzielnia nie poniosła wydatków na ich ulepszenie.Wiata na maszyny, kanał myjnia posadowione są na gruncie wieczystego użytkowania na działce o numerze ewidencyjnym X.
 3. Budynek administracyjno-magazynowo-warsztatowy obecnie dzierżawi Gmina od dnia 1 czerwca 2013 r.Budynek został wybudowany w latach 1975-1979.Dzierżawa budynku jest opodatkowana podatkiem VAT.Nieremontowany przez 5 ostatnich lat (2011-2015 r.) a w okresie poprzednim w budynku tym przeprowadzono jedynie remonty bieżące związane z jego utrzymaniem.Budynek administracyjno-magazynowo-warsztatowy o powierzchni zabudowy 496 m2 parterowy o konstrukcji ścian zewnętrznych murowany, pokryty stropodachem o wartości początkowej – ... złUmorzenie ... zł.Budynek administracyjno-magazynowo-warsztatowy posadowiony jest na gruncie wieczystego użytkowania na działce o numerze ewidencyjnym X o powierzchni 0,4155 ha, oraz działka o numerze ewidencyjnym Y o powierzchni 0,0316 ha jest gruntem wieczystego użytkowania stanowiącą integralną część Spółdzielni.Spółdzielnia nie korzystała z dotacji budżetu państwa.

W uzupełnieniu Wnioskodawca wskazał, że:

Ad. II Budynek administracyjno-magazynowo-warsztatowy posadowiony jest na działce nr ew. X położonej w miejscowości S..

Działka nr ew. Y położona w miejscowości S. jest działką niezabudowaną.

Ad. III

 1. Na pytanie zadane w wezwaniu „Wnioskodawca wskazał we wniosku, że budynek administracyjno-magazynowo-warsztatowy posadowiony jest na gruncie wieczystego użytkowania na działce o numerze ewidencyjnym X, oraz działka o numerze ewidencyjnym Y jest gruntem wieczystego użytkowania stanowiącą integralną część Spółdzielni. W związku z powyższym koniecznym jest wyjaśnienie, jak należy rozumieć powyższe stwierdzenie – czy ww. budynek jest posadowiony na 2 działkach tj. działce o numerze ewidencyjnym X i działce o numerze ewidencyjnym Y i prawo wieczystego użytkowania obu tych działek będzie przedmiotem darowizny, czy tylko na jednej (tj. działce X) której prawo wieczystego użytkowania będzie przedmiotem darowizny.” Wnioskodawca odpowiedział nie, ww. budynek posadowiony jest na działce nr ew. X położonej w miejscowości S. Działka nr ew. Y położona w miejscowości S. jest działką niezabudowaną. Tak, prawo użytkowania wieczystego obydwu tych działek będzie przedmiotem darowizny.
 2. Wnioskodawca wszedł w posiadanie prawa użytkowania wieczystego gruntu działek nr ew. X i Y położonych w miejscowości S. w 1995 r., w drodze umowy oddania w użytkowanie wieczyste gruntu oraz nieodpłatnego przeniesienia własności budynków i budowli zawartej 27 grudnia 1995 r. z Gminą S.
 3. Na pytanie tut. organu „Czy nabycie przez Wnioskodawcę (poprzednika prawnego Wnioskodawcy) prawa użytkowania wieczystego gruntu działki nr X było udokumentowane fakturą...”, Wnioskodawca odpowiedział nie, nabycia przez Wnioskodawcę prawa użytkowania wieczystego gruntu działek nr ew. X i Y położonych w miejscowości S. nie było udokumentowane fakturą.
 4. W odpowiedzi na pytanie zadane w wezwaniu „Czy Wnioskodawcy (poprzednikowi prawnemu Wnioskodawcy) z tytułu nabycia prawa wieczystego użytkowania gruntu działki nr X przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego...” Wnioskodawca podał nie, Wnioskodawcy z tytułu nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntu działek nr ew. X i Y położonych w miejscowości S. nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.
 5. W odpowiedzi na pytanie zadane w wezwaniu „Jeśli budynek administracyjno-magazynowo-warsztatowy jest posadowiony – oprócz działki nr X – również na działce nr Y, której prawo wieczystego użytkowania będzie przedmiotem darowizny, to należy wskazać:
  1. Kiedy i w jaki sposób Wnioskodawca (jego poprzednik prawny) wszedł w posiadanie prawa użytkowania wieczystego gruntu działki nr Y...
  2. Czy nabycie przez Wnioskodawcę (poprzednika prawnego Wnioskodawcy) prawa użytkowania wieczystego działki gruntu nr Y było udokumentowane fakturą...
  3. Czy Wnioskodawcy (poprzednikowi prawnemu Wnioskodawcy) z tytułu nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntu nr Y przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego...”, Wnioskodawca wskazał, że odpowiedzi na pytania zawarte w pkt 5 lit. a) - c) zawarte są w pkt 1-4 niniejszego pisma,.
 6. Tak, wiata na maszyny stanowi budynek w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290) i Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB). Wiata na maszyny jest sklasyfikowana w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych pod symbolem 1271. Tak, wiata na maszyny jest trwale z gruntem związana.
 7. Pierwsze zajęcia wiaty na maszyny na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej przez poprzednika prawnego Wnioskodawcy (tj. Spółdzielni Kółek Rolniczych w S.) nastąpiło w 1975 r.
 8. Nie, Wnioskodawca (i jego poprzednik prawny) nie ponosili wydatków na ulepszenie wiaty na maszyny w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, które stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej obiektu.
 9. Na pytanie tut. organu „Czy od ewentualnych wydatków na ulepszenie w wysokości równej lub wyższej niż 30% wartości początkowej obiektu Wnioskodawcy (jego poprzednikowi prawnemu) przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego...”, Wnioskodawca odpowiedział nie dotyczy.
 10. Na pytanie zadane w wezwaniu „Czy po ewentualnym ulepszeniu stanowiącym co najmniej 30% wartości początkowej wiata na maszyny była wykorzystywana przez Wnioskodawcę (jego poprzednika prawnego) do wykonywania czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat...”, Wnioskodawca odpowiedział, nie dotyczy.
 11. Na pytanie tut. organu „Czy po ewentualnym ulepszeniu wynoszącym 30% wartości początkowej wiata na maszyny była przedmiotem najmu/dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze, jeśli tak to w jakim okresie oraz czy w całości czy w części (jakiej...)...”, Wnioskodawca odpowiedział nie dotyczy,
 12. Na pytanie zadane w wezwaniu „Jaki okres upłynie pomiędzy ewentualnym oddaniem po ulepszeniu w najem/dzierżawę lub innym „odpłatnym udostępnieniem” a darowizną przedmiotowej wiaty na maszyny, czy będzie to okres dłuższy niż 2 lata...”, Wnioskodawca odpowiedział nie dotyczy.
 13. Tak, kanał myjnia stanowi budowlę lub jej części w rozumieniu przepisów ustawy Prawo budowlane i Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB). Kanał myjnia jest sklasyfikowana w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych pod symbolem 242. Tak, kanał myjnia jest trwale z gruntem związany.
 14. Pierwsze zajęcia kanału myjni na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej przez poprzednika prawnego Wnioskodawcy (tj. Spółdzielni Kółek Rolniczych w S.) nastąpiło w 1975 r.
 15. W odpowiedzi na pytanie „Czy Wnioskodawca (poprzednik prawny Wnioskodawcy) ponosił wydatki na ulepszenie kanału myjni w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, które stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej obiektu...”, Wnioskodawca wskazał, że nie, Wnioskodawca (i jego poprzednik prawny) nie ponosili wydatków na ulepszenie kanału myjni (Wnioskodawca wprawdzie użył sformułowania wiaty na maszyny, ale z kontekstu sprawy i pytania, na które ta informacja stanowi odpowiedź wynika, że chodzi o kanał myjnię zatem jest to błąd pisarski Wnioskodawcy) w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, które stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej obiektu.
 16. Na pytanie zadane w wezwaniu „Czy od ewentualnych wydatków na ulepszenie kanału myjni w wysokości równej lub wyższej niż 30% wartości początkowej obiektu Wnioskodawcy (jego poprzednikowi prawnemu) przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego...”, Wnioskodawca odpowiedział nie dotyczy.
 17. W odpowiedzi na pytanie tut. organu „Czy po ewentualnym ulepszeniu stanowiącym co najmniej 30% wartości początkowej kanał myjnia był wykorzystywany przez Wnioskodawcę (jego poprzednika prawnego) do wykonywania czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat...”, Wnioskodawca podał nie dotyczy.
 18. Na pytanie tut. organu „Czy po ewentualnym ulepszeniu wynoszącym co najmniej 30% wartości początkowej kanał myjnia był przedmiotem najmu/dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze, jeśli tak to w jakim okresie oraz czy w całości czy w części (jakiej...)...”, Wnioskodawca odpowiedział nie dotyczy.
 19. W odpowiedzi na pytanie zadane w wezwaniu „Jaki okres upłynie pomiędzy ewentualnym oddaniem po ulepszeniu w najem/dzierżawę lub innym „odpłatnym udostępnieniem” a darowizną przedmiotowego kanału myjni, czy będzie to okres dłuższy niż 2 lata...”, Wnioskodawca podał nie dotyczy.
 20. Tak budynek administracyjno-magazynowo-warsztatowy stanowi budynek w rozumieniu przepisów ustawy Prawo budowlane i Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB). Budynek administracyjno-magazynowo-warsztatowy sklasyfikowany jest w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych jako Budynki biurowe o symbolu 1220 i budynki handlowo - usługowe o symbolu 1230 oraz budynki przemysłowe i magazynowe o symbolach 1251 i 1252. Tak, budynek administracyjno-magazynowo-warsztatowy jest trwale z gruntem związany.
 21. Pierwsze zajęcia budynku administracyjno-magazynowo-warsztatowego na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej przez poprzednika prawnego Wnioskodawcy (tj. Spółdzielni Kółek Rolniczych w S.) nastąpiło w 1975 r.
 22. W odpowiedzi na pytanie „Czy Wnioskodawcy (jego poprzednikowi prawnemu) przy budowie budynku administracyjno-magazynowo-warsztatowego przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego...”, Wnioskodawca wskazał, że nie, Wnioskodawca (i jego poprzednik prawny) nie ponosili wydatków na ulepszenie budynku (Wnioskodawca wprawdzie użył sformułowania wiaty na maszyny, ale z kontekstu sprawy i pytania na które ta informacja stanowi odpowiedź wynika, że chodzi o budynek administracyjno-magazynowo-warsztatowy zatem jest to błąd pisarski Wnioskodawcy) w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, które stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej obiektu.
 23. Na pytanie tut. organu „Czy Wnioskodawca (jego poprzednik prawny) ponosił wydatki na ulepszenie budynku administracyjno-magazynowo-warsztatowego w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, które stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej obiektu, jeśli tak to kiedy...”, Wnioskodawca odpowiedział nie dotyczy.
 24. W odpowiedzi na pytanie tut. organu „Czy od ewentualnych wydatków na ulepszenie budynku administracyjno-magazynowo-warsztatowego w wysokości równej lub wyższej niż 30% wartości początkowej obiektu Wnioskodawcy (jego poprzednikowi prawnemu) przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego...”, Wnioskodawca podał nie dotyczy.
 25. Na pytanie tut. organu „Czy po ewentualnym ulepszeniu stanowiącym co najmniej 30% wartości początkowej budynek administracyjno-magazynowo-warsztatowy był wykorzystywany przez Wnioskodawcę (jego poprzednika prawnego) do wykonywania czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat...”, Wnioskodawca odpowiedział nie dotyczy.
 26. Budynek, wiata na maszyny i kanał myjnia były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.
W związku z powyższym zadano następujące pytania:
 1. Czy w związku z nieodpłatnym przekazaniem „Wiaty na maszyny” wraz ze zbyciem prawa użytkowania wieczystego gruntu, na którym jest posadowiona będzie przysługiwało zwolnienie od podatku od towarów i usług...
 2. Czy w związku z nieodpłatnym przekazaniem budowli „Kanału myjnia” wraz ze zbyciem prawa użytkowania wieczystego gruntu, na którym jest posadowiony będzie przysługiwało zwolnienie od podatku od towarów i usług...
 3. Czy w związku z nieodpłatnym przekazaniem „Budynku administracyjno-magazynowo-warsztatowego wraz ze zbyciem prawa użytkowania wieczystego gruntu, na którym jest posadowiony będzie przysługiwało zwolnienie od podatku od towarów i usług...

Zdaniem Wnioskodawcy, nieodpłatne przekazanie na zasadzie darowizny część majątku Spółdzielni wraz ze zbyciem prawa użytkowania wieczystego , na którym są posadowione na rzecz Gminy to jest „Wiaty na maszyny” i „Kanału myjnia” będzie zwolnione z podatku VAT, ponieważ przy budowie wiaty i kanału nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego, gdyż wiata i kanał myjnia zostały wybudowane kiedy nie obowiązywała ustawa o podatku od towarów i usług oraz Spółdzielnia nie poniosła wydatków na ich ulepszenie.

Art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o podatku od towarów i usług.

Ad. 3. Nieodpłatne przekazanie „Budynku administracyjno-magazynowo-warsztatowego” wraz ze zbyciem prawa użytkowania wieczystego gruntu, na którym jest posadowiony będzie zwolniona od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług, gdyż zostanie dokonana darowizna po upływie 2 lat od pierwszego zasiedlenia (Art. 2 pkt 14).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Na wstępie należy zaznaczyć, że z uwagi na fakt ścisłego powiązania z sobą zagadnień będących przedmiotem zapytania Wnioskodawcy, tut. Organ udzielił na nie odpowiedzi w jednej interpretacji indywidualnej.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U.

z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Towarami w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy o VAT są rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Na mocy art. 7 ust. 1 ustawy o VAT przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel w tym również:

 1. przeniesienie z nakazu organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w imieniu takiego organu lub przeniesienie z mocy prawa prawa własności towarów w zamian za odszkodowanie;
 2. wydanie towarów na podstawie umowy dzierżawy, najmu, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze zawartej na czas określony lub umowy sprzedaży na warunkach odroczonej płatności, jeżeli umowa przewiduje, że w następstwie normalnych zdarzeń przewidzianych tą umową lub z chwilą zapłaty ostatniej raty prawo własności zostanie przeniesione;
 3. wydanie towarów na podstawie umowy komisu: między komitentem a komisantem, jak również wydanie towarów przez komisanta osobie trzeciej;
 4. wydanie towarów komitentowi przez komisanta na podstawie umowy komisu, jeżeli komisant zobowiązany był do nabycia rzeczy na rachunek komitenta;
 5. ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu oraz przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, a także ustanowienie na rzecz członka spółdzielni mieszkaniowej odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu oraz przeniesienie na rzecz członka spółdzielni własności lokalu lub własności domu jednorodzinnego;
 6. oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste;
 7. zbycie praw, o których mowa w pkt 5 i 6.

W myśl powołanych wyżej przepisów grunt, budynek i budowla spełniają definicję towaru wynikającą z art. 2 pkt 6 ustawy o VAT.

W art. 2 pkt 14a ustawy o VAT zostało zdefiniowane pojęcie wytworzenia nieruchomości. Zgodnie z tym przepisem przez wytworzenie nieruchomości rozumie się wybudowanie budynku, budowli lub ich części, lub ich ulepszenie w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym.

Z treści powołanego wyżej przepisu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT jednoznacznie wynika, że dostawa towarów i świadczenie usług co do zasady podlegają opodatkowaniu VAT jedynie wówczas, gdy czynności te są wykonywane odpłatnie. Ustawodawca jednakże przewidział od powyższej reguły wyjątki, które zostały zawarte – w przypadku dostawy towarów – w art. 7 ust. 2 ustawy o VAT.

Stosownie do art. 7 ust. 2 ustawy o VAT przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

 1. przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,
 2. wszelkie inne darowizny

-jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

Jak wynika z powyższych uregulowań, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega generalnie każde nieodpłatne przekazanie towaru należącego do przedsiębiorstwa, w tym także wszelkie inne darowizny, z którym wiąże się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, o ile podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu, imporcie lub wytworzeniu tych towarów lub ich części składowych.

Jeżeli natomiast podatnik nie miał prawa do odliczenia podatku naliczonego, to nieodpłatne przekazanie (w tym także darowizna) tych towarów pozostaje poza zakresem opodatkowania (podatnik nie musi dokonać ich opodatkowania), bez względu na cel, na który zostały one przekazane (darowane).

Stosownie do treści art. 888 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1966 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 380), przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku.

Natomiast w świetle art. 890 § 1 k.c., oświadczenie darczyńcy powinno być złożone w formie aktu notarialnego.

Jak wynika z powyższego darowizna jest umową cywilnoprawną uregulowaną w tytule XXXIII Kodeksu cywilnego, cechującą się nieodpłatnością oraz przysporzeniem majątkowym tylko jednej ze stron umowy.

Odnośnie darowizny towarów wskazać należy na orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, w którym TSUE wielokrotnie wypowiadał się w kwestii opodatkowania nieodpłatnych świadczeń. W wyroku z 27 czerwca 1989 r. w sprawie C-50/88 (Heinz Küchne) Trybunał stwierdził, że ze wspólnym systemem podatku od wartości dodanej spójne jest nieopodatkowanie amortyzacji aktywów przedsiębiorstwa w odniesieniu do ich prywatnego użytku w przypadku, gdy VAT od tych towarów nie podlegał odliczeniu, przy jednoczesnym opodatkowaniu wydatków ponoszonych na utrzymanie i używanie towarów, w odniesieniu do których podatnik jest uprawniony do odliczenia podatku. Rozwiązanie to pozwala zarówno uniknąć podwójnego opodatkowania samych towarów, jak i braku opodatkowania ostatecznej konsumpcji. Również w orzeczeniu z 25 maja 1993 r. w sprawie C-93/91 (Gerhard Mohsche) oraz w orzeczeniu z 17 maja 2001 r. w połączonych sprawach C-322/99 (Hans-Georg Fisher) i C-323/99 (Klaus Brandenstein) TSUE wskazał, że nieodpłatne świadczenia mogą być opodatkowane wyłącznie w takim zakresie, w jakim podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia podatku naliczonego.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą opodatkowania podatkiem VAT darowizny prawa użytkowania wieczystego gruntu działki nr X zabudowanej budynkiem i budowlami oraz niezabudowanej działki o nr ew. Y.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca ma przekazać nieodpłatnie część majątku na rzecz Gminy w drodze umowy darowizny. Między innymi prawo wieczystego użytkowania gruntu, na którym znajduje się budynek, budowle wybudowane przez Spółdzielnię Kółek Rolniczych w S. w latach 1975-1979 r. Nieodpłatne przekazanie (darowizna) dotyczy wiaty na maszyny, kanału myjni i budynku admistracyjno-magazynowo-warsztatowego. Wiata na maszyny, kanał myjnia oraz budynek administracyjno-magazynowo-warsztatowy posadowione są na działce nr ew. X. Działka nr Y jest działką niezabudowaną. Przedmiotem darowizny będzie prawo wieczystego użytkowania gruntu obydwu działek. Wnioskodawca wszedł w posiadanie prawa użytkowania wieczystego gruntu działek nr ew. X i Y w drodze umowy oddania w użytkowanie wieczyste gruntu oraz nieodpłatnego przeniesienia własności budynków i budowli zawartej 27 grudnia 1995 r. z Gminą Skołyszyn. Nabycie przez Wnioskodawcę prawa użytkowania wieczystego gruntu działek nr ew. X i Y nie było udokumentowane fakturą. Wnioskodawcy z tytułu nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntu działek nr ew. X i Y położonych w miejscowości Skołyszyn nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Wiata na maszyny stanowi budynek i jest sklasyfikowana w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych pod symbolem 1271, jest trwale z gruntem związana. Przy budowie wiaty Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego. Wnioskodawca (i jego poprzednik prawny) nie ponosili wydatków na ulepszenie wiaty na maszyny w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, które stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej obiektu.

Kanał myjnia stanowi budowlę w rozumieniu przepisów ustawy Prawo budowlane i Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB), jest trwale z gruntem związany. Przy budowie kanału myjni Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego. Spółdzielnia nie poniosła wydatków na jego ulepszenie. Budynek administracyjno-magazynowo-warsztatowy stanowi budynek w rozumieniu przepisów ustawy Prawo budowlane i Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB), jest trwale z gruntem związany. Budynek został wybudowany w latach 1975-1979. Zatem Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z jego budową. Wnioskodawca nie ponosił też wydatków na ulepszenie.

Odnosząc się zatem do nieodpłatnego przekazania w formie darowizny wiaty na maszyny, kanału myjni oraz budynku administracyjno-magazynowo-warsztatowego należy stwierdzić, że Wnioskodawcy (jego poprzednikowi prawnemu) przy budowie wiaty na maszyny, kanału myjni i budynku administracyjno-magazynowo-warsztatowego nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego bowiem budynek i budowle zostały wybudowane w latach 1975-1979 tj. w okresie kiedy nie obowiązywała ustawa o podatku od towarów i usług. Ponadto budynek i budowle nie były ulepszane w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, zatem nie miało również miejsca wytworzenie nieruchomości w rozumieniu art. 2 pkt 14a ustawy o VAT, od którego przysługiwałoby prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Zatem darowizna budynku administracyjno-magazynowo-warsztatowego, wiaty na maszyny i kanału myjni będzie czynnością niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT.

W przedmiotowej sprawie również przy nabyciu prawa użytkowania wieczystego działek gruntu nr X i Y Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

W konsekwencji, w świetle przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego oraz powołanych wyżej przepisów należy przyjąć, że darowizna prawa użytkowania wieczystego gruntu - działek nr X i nr Y – w stosunku do którego Wnioskodawcy przy nabyciu tego prawa nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w świetle art. 7 ust. 2 ustawy o VAT nie zostanie uznana za dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 zatem nie będzie podlegała ustawie o podatku od towarów i usług.

Jeżeli czynność nie podlega opodatkowaniu to brak jest podstaw do dalszego analizowania kwestii zwolnienia od podatku bądź zastosowania stawki podatku.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy, należało uznać za nieprawidłowe, gdyż darowizna opisanych we wniosku budynku i budowli oraz prawa użytkowania wieczystego gruntu na rzecz Gminy będzie czynnością niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a nie czynnością zwolnioną od podatku.

Wyjaśnić bowiem należy, że nie można utożsamiać czynności zwolnionych z opodatkowania z czynnościami niepodlegającymi opodatkowaniu, ponieważ zwolnieniem od podatku objęta jest taka czynność, która co do zasady podlega opodatkowaniu, tj. podlega regulacjom ustawy o VAT lecz ustawodawca zwolnił ją od podatku, natomiast nie podlega opodatkowaniu taka czynność, która w ogóle jest wyłączona z regulacji w zakresie podatku VAT.

Interpretacja dotyczy przedstawionego zdarzenia przyszłego i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Niniejsza interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz.U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.