IBPP1/4512-136/16/AW | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Dostawa prawa wieczystego użytkowania działki wraz z posadowionymi na niej budynkami – pierwsze zasiedlenie

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r. poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 15 lutego 2016 r. (data wpływu 18 lutego 2016 r.), uzupełnionym pismami z 12 maja 2016 r. (data wpływu 17 maja 2016 r.) oraz z 25 maja 2016 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży nieruchomości – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 lutego 2016 r. wpłynął do tut. Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży nieruchomości.

Wniosek uzupełniono pismem z 12 maja 2016 r. (data wpływu 17 maja 2016 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie tut. Organu z 4 maja 2016 r. oraz pismem z 25 maja 2016 r.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca – Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym prowadzi postępowanie egzekucyjne przeciwko dłużnikowi Spółce z o.o., którego przedmiotem jest egzekucja z nieruchomości oznaczonej jako: grunt oddany w użytkowanie wieczyste, budynek i urządzenie stanowiące odrębną nieruchomość, dla którego prowadzona jest księga wieczysta. Dłużna spółka nabyła przedmiotową nieruchomość aktem notarialnym z 15 grudnia 2010 r. w Kancelarii Notarialnej przed notariuszem. Nieruchomość została nabyta od Syndyka Masy upadłości Spółki Akcyjnej, a więc sprzedaż ma skutki sprzedaży w trybie egzekucyjnym.

W paragrafie 10 aktu notarialnego zawarte jest oświadczenie, że czynność (nabycie) jest zwolniona od podatku od towarów i usług VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 i 10a ustawy o podatku od towarów i usług. Uznać zatem należy, że zakup nieruchomości został dokonany w cenie nie zawierającej podatku VAT.

Biegły Sądowy w dniu 1 kwietnia 2015 r. sporządził operat szacunkowy przedmiotowej nieruchomości, określając jej wartość, w tym wartość samej zabudowy.

W nieruchomości dłużna spółka wykonywała do ok. 2013 r. działalność produkcyjną na maszynach stanowiących ruchomości, niebędących częściami składowymi nieruchomości. Od przynajmniej końca 2014 r. nieruchomość jest opuszczona.

Według ustaleń komornika na nieruchomość nie zostały poczynione praktycznie żadne nakłady, a na pewno były zdecydowanie niższe niż 30% wartości początkowej obiektu.

Dostawa nieruchomości nastąpi z chwilą prawomocności postanowienia o przysądzeniu własności nieruchomości na rzecz nabywcy na licytacji, a którą wyznaczono na dzień 2 marca 2016 r.

W piśmie z 17 maja 2016 r. podano, że:

 1. Nieruchomość składa się z jednej działki o nr 43/41.
 1. Dłużnik prowadzi działalność od 30 września 2012 r. (data wpisu do KRS).
 2. Na dzień uzupełnienia wniosku Komornik nie posiada wiedzy czy dłużnik jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Wystosowano zapytanie do Naczelnika Urzędu Skarbowego w tym przedmiocie. Po uzyskaniu odpowiedzi Wnioskodawca prześle Organowi informację w tym zakresie.
 3. Na pytanie Organu: „Czy nieruchomość była wykorzystywana przez dłużnika do prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowanej czy zwolnionej z podatku od towarów i usług”, Wnioskodawca odpowiedział: „Brak danych”.
 4. Przedmiotem sprzedaży jest jedna geodezyjnie wyodrębniona działka.
 5. Budynki i urządzenia stanowiące odrębną nieruchomość są budynkami i budowlami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz budynkami w rozumieniu Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych; oznaczenie PKOB:ww. budowle składają się z głównego budynku hali ciągarni (symbol PKOB - 1251), budynku wytrawialni (symbol PKOB - 1251), przepompowni wody obiegowej (symbol PKOB - 1251), obiektu biurowego połączonego z warsztatem i budynkiem pierwszej pomocy (symbol PKOB - 1251), budynku rozdzielni głównej (symbol PKOB - 1251), budynku przepompowni wody (symbol PKOB - 1251), wiaty magazynowej (symbol PKOB - 1252), budynku podstacji ciągami (symbol PKOB - 1251) oraz budynku wagi (symbol PKOB - 1251).
 6. Budynki, budowle i ich części mające być przedmiotem sprzedaży są trwale związane z gruntem.
 7. Pod pojęciem „nakładów” należy rozumieć ulepszenie w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym.
 8. Przedmiotem wniosku jest tylko jedna działka zabudowana.
 1. W zakresie wskazania przepisów prawa podatkowego będących przedmiotem interpretacji indywidualnej, Wnioskodawca wskazuje: ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004 Nr 54 poz. 535) – art. 43.

W piśmie z 25 maja 2016 r. Wnioskodawca poinformował w ślad za pismem z 12 maja 2016 r., że na skutek omyłki pisarskiej podał błędną datę rozpoczęcia działalności przez dłużnika. Według KRS dłużnik prowadzi działalność od 30 września 2002 r., a nie jak błędnie podano od 30 września 2012 r.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy sprzedaż licytacyjna nieruchomości opisanej jako: grunt oddany w użytkowanie wieczyste, budynek i urządzenie stanowiące odrębną nieruchomość, dla którego prowadzona jest księga wieczysta, będzie opodatkowana stawką 23% VAT w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54 poz. 535)...

Zdaniem Wnioskodawcy, dostawa przedmiotowej nieruchomości w ramach sprzedaży licytacyjnej przez organ egzekucyjny nie będzie opodatkowana podatkiem VAT.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 43 ustawy o podatku od towarów i usług wskazana w pkt 10a jest dostawa budynków, budowli lub ich części nieobjęta zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem, że:

 1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego

– w niniejszym przypadku nieruchomość została zakupiona zgodnie z oświadczeniem zawartym w akcie notarialnym z dnia 15 grudnia 2010 r. bez podatku od towarów i usług;

 1. dokonujący ich dostawy nie poniósł wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30 % wartości początkowej tych obiektów

– pomiędzy zakupem nieruchomości (15 grudnia 2010 r.) a ewentualną dostawą nieruchomości w 2016 r. (przyjmując, iż sprzedaż licytacyjna nieruchomości nastąpi 2 marca 2016 r., nie da się jednak określić daty ew. prawomocnego przysądzenia własności) upłynie okres co najmniej 5 letni. W okresie tym podatnik (dłużnik) nie poniósł nakładów przewyższających 30% wartości nieruchomości.

W punkcie III. pisma z 12 maja 2016 r. stanowiącego uzupełnienie wniosku, Wnioskodawca sprecyzował swoje stanowisko, że w jego ocenie dostawa nieruchomości będzie zwolniona z opodatkowania podatkiem VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Towarami – w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy o VAT – są rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również:

 1. przeniesienie z nakazu organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w imieniu takiego organu lub przeniesienie z mocy prawa prawa własności towarów w zamian za odszkodowanie;
 2. wydanie towarów na podstawie umowy dzierżawy, najmu, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze zawartej na czas określony lub umowy sprzedaży na warunkach odroczonej płatności, jeżeli umowa przewiduje, że w następstwie normalnych zdarzeń przewidzianych tą umową lub z chwilą zapłaty ostatniej raty prawo własności zostanie przeniesione;
 3. wydanie towarów na podstawie umowy komisu: między komitentem a komisantem, jak również wydanie towarów przez komisanta osobie trzeciej;
 4. wydanie towarów komitentowi przez komisanta na podstawie umowy komisu, jeżeli komisant zobowiązany był do nabycia rzeczy na rachunek komitenta;
 5. ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu oraz przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, a także ustanowienie na rzecz członka spółdzielni mieszkaniowej odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu oraz przeniesienie na rzecz członka spółdzielni własności lokalu lub własności domu jednorodzinnego;
 6. oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste;
 7. zbycie praw, o których mowa w pkt 5 i 6.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem art. 41 ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1 ustawy o VAT.

W myśl art. 146a pkt 1 ww. ustawy o VAT w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział obniżone stawki podatku oraz zwolnienia od podatku dla dostaw niektórych towarów lub świadczenia niektórych usług, a także określił warunki stosowania tych obniżonych stawek i zwolnień.

Zakres i zasady zwolnienia od podatku od towarów i usług dostawy towarów i świadczenia usług zostały określone m.in. w art. 43 ustawy o VAT.

Na mocy art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

 1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Z powyższego wynika, że dostawa nieruchomości, spełniająca określone w przepisie warunki, może korzystać ze zwolnienia od podatku VAT. Wykluczenie z tego zwolnienia następuje w sytuacjach, gdy dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim oraz w sytuacji, gdy od momentu pierwszego zasiedlenia upłynął okres krótszy niż dwa lata.

Jak stanowi art. 2 pkt 14 ww. ustawy, przez pierwsze zasiedlenie rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

 1. wybudowaniu lub
 2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Jak wynika z powyższych uregulowań, zwolnienie wynikające z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, stosuje się w odniesieniu do dostawy całości lub części budynków, budowli, jeżeli w stosunku do nich doszło do pierwszego zasiedlenia, przy czym okres pomiędzy pierwszym zasiedleniem, a dostawą nie jest krótszy niż 2 lata. Wykluczenie z tego zwolnienia następuje w sytuacjach, gdy dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim oraz w sytuacji, gdy od momentu pierwszego zasiedlenia do chwili sprzedaży nie minęły co najmniej 2 lata.

W tym miejscu należy zauważyć, iż w przypadku nieruchomości niespełniających przesłanek do zwolnienia od podatku na podstawie powołanego wyżej przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, ustawodawca umożliwia podatnikom – po spełnieniu określonych warunków – skorzystanie ze zwolnienia wskazanego w pkt 10a tego przepisu.

Stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem że:

 1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
 2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Przy czym wskazać należy, iż zgodnie z art. 43 ust. 7a ustawy o VAT, warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10a lit. b, nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

Zatem jeżeli dostawa budynków, budowli lub ich części jest objęta zwolnieniem z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, wówczas badanie przesłanek wynikających z przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10a staje się bezzasadne.

Kwestię opodatkowania dostawy gruntu, na którym posadowione zostały budynki lub budowle rozstrzyga przepis art. 29a ust. 8 ustawy o VAT, zgodnie z którym w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

Z powyższego jednoznacznie wynika, że co do zasady, grunt będący przedmiotem sprzedaży (w tym zbycie prawa użytkowania wieczystego) podlega opodatkowaniu według takiej stawki podatku od towarów i usług, jaką opodatkowane są budynki i budowle na nim posadowione. Oznacza to, że w sytuacji, gdy budynki, budowle lub ich części korzystają ze zwolnienia od podatku VAT, również sprzedaż gruntu (w tym zbycie prawa użytkowania wieczystego) korzysta ze zwolnienia od podatku.

W kwestii sprzedaży nieruchomości Wnioskodawca stanął na stanowisku, że dostawa nieruchomości będzie zwolniona z opodatkowania podatkiem VAT.

W celu ustalenia czy w przedmiotowej sprawie znajdzie zastosowanie zwolnienie od podatku planowanej dostawy należy w pierwszej kolejności rozstrzygnąć czy względem ww. budynków posadowionych na przedmiotowej działce nastąpiło pierwsze zasiedlenie.

Mając na uwadze okoliczności przedmiotowej sprawy, należy stwierdzić, że w analizowanym przypadku względem ww. budynków mających być przedmiotem sprzedaży nastąpiło pierwsze zasiedlenie.

Jak wskazano we wniosku dłużnik prowadzi działalność od 30 września 2002 r. Dłużna Spółka z o.o. nabyła przedmiotową nieruchomość aktem notarialnym z 15.12.2010 r. Nieruchomość została nabyta od Syndyka Masy upadłości Spółki Akcyjnej, a więc sprzedaż ma skutki sprzedaży w trybie egzekucyjnym. W paragrafie 10 aktu notarialnego zawarte jest oświadczenie, że czynność (nabycie) jest zwolniona od podatku od towarów i usług VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 i 10a ustawy o podatku od towarów i usług.

W nieruchomości dłużna Spółka z o.o. wykonywała do ok. 2013 r. działalność produkcyjną na maszynach stanowiących ruchomości, niebędących częściami składowymi nieruchomości. Od przynajmniej końca 2014 r. nieruchomość jest opuszczona.

Według ustaleń Komornika na nieruchomość nie zostały poczynione praktycznie żadne nakłady, a na pewno były zdecydowanie niższe niż 30% wartości początkowej obiektu.

Budynki i urządzenia stanowiące odrębną nieruchomość są budynkami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz budynkami w rozumieniu Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych, o czym świadczą podane przez Wnioskodawcę symbole. Budynki mające być przedmiotem sprzedaży są trwale związane z gruntem.

Z wniosku wynika zatem, że planowana dostawa ww. budynków nie zostanie dokonana w ramach pierwszego zasiedlenia, gdyż do ich pierwszego zasiedlenia doszło w momencie nabycia nieruchomości 15 grudnia 2010 r. w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu korzystającej ze zwolnienia od podatku, a ponadto budynki te nie były ulepszane w wysokości przekraczającej 30% ich wartości początkowej.

W związku z powyższym, ponieważ w stosunku do budynków posadowionych trwale na działce 43/41 nastąpiło już pierwsze zasiedlenie, a ponadto pomiędzy pierwszym zasiedleniem a sprzedażą nie upłynie okres krótszy niż 2 lata – planowana sprzedaż tych obiektów będzie korzystała ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.

Wobec dokonanej powyżej analizy sprawy stwierdzić należy, że sprzedaż prawa użytkowania działki nr 43/41 (na której posadowione są przedmiotowe budynki trwale związane z gruntem) będzie objęta zwolnieniem od podatku na podstawie art. 29a ust. 8 ustawy o VAT w związku z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy, że dostawa nieruchomości będzie zwolniona z opodatkowania podatkiem VAT – należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Nadmienia się, że niniejsza interpretacja indywidualna traci swoją ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz.U. Nr 163 poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.