IBPP1/4512-116/15/LSz | Interpretacja indywidualna

Dotyczy opodatkowania sprzedaży w drodze licytacji prawa użytkowania wieczystego działki zabudowanej budynkiem. Dostawa budynku będzie korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.
IBPP1/4512-116/15/LSzinterpretacja indywidualna
 1. budynek
 2. działki
 3. grunt zabudowany
 4. plan zagospodarowania przestrzennego
 5. stawka
 6. użytkowanie wieczyste
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Dostawa towarów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 28 stycznia 2015 r. (data wpływu 9 lutego 2015 r.), uzupełnionym pismem z 29 kwietnia 2015 r. (data wpływu 5 maja 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży w drodze licytacji prawa użytkowania wieczystego działki zabudowanej budynkiem – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 lutego 2015 r. do tut. organu wpłynął ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży w drodze licytacji prawa użytkowania wieczystego działki zabudowanej budynkiem.

Wniosek został uzupełniony pismem z 29 kwietnia 2015 r. (data wpływu 5 maja 2015 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu nr IBPP1/4512-116/15/LSz z 23 kwietnia 2015 r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Sprzedaż nieruchomości, której zajęcia Wnioskodawca dokonał jako komornik sądowy (nr KW ....). Nieruchomość składa się działki gruntu stanowiącej przedmiot użytkowania wieczystego i jest zabudowana budynkiem biurowym stanowiącym odrębny od gruntu przedmiot własności.

Użytkowanie wieczyste i własność budynków przysługuje dłużnikowi tj. S. sp. z o.o. w likwidacji (NIP ... REGON ...).

Dłużnik jest zarejestrowanym i czynnym płatnikiem podatku VAT od 3 stycznia 2000 r. Nieruchomość jest częściowo wykorzystywana na biura i magazyny.

Nieruchomość została nabyta od R. Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w R. w dniu 18 listopada 2004 r. - w skład nabytej nieruchomości wchodziły jeszcze inne budynki i działki stanowiące gospodarczą całość - które w okresie późniejszym zostały sprzedane przez syndyka masy upadłości. Postanowieniem z dnia 10 lutego 2006 r. Sąd Rejonowy w G. ogłosił upadłość dłużnika, postanowieniem z 17 stycznia 2009 r. postępowanie upadłościowe zostało umorzone.

Jak wynika z paragrafu 13 Aktu Notarialnego sporządzonego 18 listopada 2004 r. przed notariuszem ... (rep. A nr ...) sprzedaż budynków i budowli była zwolniona z podatku od towarów i usług. Zgodnie z operatem szacunkowym sporządzonym przez biuro Konsultingowe „T.” z 3 marca 2006 r. wartość nieruchomości wynosi 404.820,00 zł.

Wartość według bilansu na dzień 31 marca 2009 r. przyjęta na podstawie dokumentów otrzymanych od syndyka masy upadłości po umorzeniu postępowania upadłościowego przez Sąd na podstawie oświadczenia likwidatora Pana J. wynosiła: 142.012,38 zł. (użytkowanie wieczyste: 30.917,76 zł., budynek: 111.094,62 zł.). Zgodnie z operatem szacunkowym sporządzonym w niniejszym postępowaniu egzekucyjnym 26 lutego 2013 r. wynosi 740.000,00 zł.

Nakłady na remont budynku (wynajmujący pomieszczenia w budynku wystawiał fakturę VAT dłużnikowi w której obciążał go kosztami remontu zajmowanych pomieszczeń (faktura z 30 października 2010 r. na kwotę 13.500,00 zł. netto, faktura z 30 września 2013 r. na kwotę 22.000,00 zł. netto, faktura z 28 lipca 2014 r. na kwotę 3.782,05 zł. netto) oraz kwota 10.244,00 zł. netto (faktura z 17 września 2014 r. za montaż okien, parapetów i obróbkę). Łączenia daje to kwotę 49.526,05 zł.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca podał, że:

 1. Przedmiotem sprzedaży jest działka gruntu stanowiąca przedmiot użytkowania wieczystego zabudowana budynkiem biurowym stanowiącym odrębny od gruntu przedmiot własności.
 2. Budynek biurowy PKOB 1220.
 3. Budynek jest trwale z gruntem związany.
 4. Na pytanie tut. organu „Z wniosku wynika, że nieruchomość mająca być przedmiotem sprzedaży została nabyta od R. S.A. w likwidacji w dniu 18 listopada 2004 r. Sprzedaż ta była zwolniona z podatku VAT. Prosimy zatem o podanie:
  • Czy dłużnik dokonał ich zakupu od ww. podmiotu będącego zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym w ramach prowadzonej przez ten podmiot działalności gospodarczej... (proszę wskazać odrębnie dla każdego z obiektów)...
  • Czy transakcja ta była udokumentowana fakturą VAT...
  • Na podstawie jakich przepisów dostawa korzystała ze zwolnienia od VAT”,
  Wnioskodawca odpowiedział, że nie jest w stanie podać tych informacji. Sprzedawca został przed około 10 - ma laty zlikwidowany. Nabywca – obecny właściciel jest w trakcie likwidacji i jak oświadcza likwidator nie jest w posiadaniu faktur sprzed ponad 10 lat. Jedynym dostępnym dokumentem jest akt notarialny w którym w par. 13 czytamy „strona sprzedająca ... jest zwolniona z podatku od towarów i usług, gdyż opisane budynki, budowle ... są towarem używanym w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług, a nadto, że w stosunku do nich stronie sprzedającej nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a nadto, że nie zostały poniesione żadne wydatki przez stronę sprzedającą na ulepszenie wymienionych przedmiotów”. Wynika z tego, że sprzedawca był zarejestrowanym podatnikiem i dokonał sprzedaży w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Transakcja była udokumentowana fakturą. Podstawa zwolnienia to art. 43 par. 1 ust. 2 ustawy o VAT w jej brzmieniu na dzień sprzedaży.
 5. Na pytanie tut. organu „Czy, a jeśli tak to kiedy nastąpiło pierwsze zasiedlenie każdego z obiektów, dokonane w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), tj. kiedy nastąpiło oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:
  • wybudowaniu lub
  • ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej,
  oraz jaka konkretnie czynność stanowiła to pierwsze zasiedlenie - kto, komu, kiedy i na podstawie jakiej umowy wydał poszczególne budynki, budowle lub ich części (proszę wskazać odrębnie dla każdego z obiektów) ...”, Wnioskodawca odpowiedział, że nie jest w stanie odpowiedzieć na to pytanie - budynek został wybudowany w 1969 r. i wg wiedzy Wnioskodawcy od tego czasu był użytkowany. Obecny właściciel ponosił wydatki na ulepszenie.
 6. Okres pomiędzy pierwszym zasiedleniem a sprzedażą budynków przekracza 2 lata.
 7. Na pytanie tut. organu „Czy dłużnik ponosił wydatki na ulepszenie tych obiektów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, które były równe lub wyższe niż 30% ich wartości początkowej, jeśli ponosił takie wydatki to czy dany obiekt (lub jego część) po jego ulepszeniu równym lub wyższym niż 30% wartości początkowej został oddany do użytkowania – jeśli tak to kiedy, czy dłużnik miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tych wydatków oraz czy ww. obiekty w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez dłużnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat... (należy podać odrębnie dla każdego z obiektów)”, Wnioskodawca odpowiedział, że tak jak wskazał we wniosku dłużnik wg wiedzy Wnioskodawcy poniósł wydatki na ulepszenie w kwocie 49.526,05 zł. Przyjmując, że wartość początkowa obiektu to nie mniej niż 404.820,00 zł. (wartość z operatu z 3 marca 2006 r.) wydatki nie przekroczą 30% wartości początkowej.
 8. Części budynku były wynajmowane:
  • Umowa od 15 października 2009 r. do 15 sierpnia 2014 r. - pomieszczenia o łącznej powierzchni 96,14 m2,
  • Umowa od 31 marca 2012 r. do 31 marca 2014 r. - pomieszczenie o powierzchni 16,75 m2,
  • Umowa od 1 stycznia 2013 r. do dnia dzisiejszego - pomieszczenia o powierzchni 100 m2.
 9. Na działce nie znajdują się żadne inne budynki.
 10. Budynek był wykorzystywany wyłącznie do czynności opodatkowanych podatkiem VAT.
 11. Wnioskodawca nie dokonał jeszcze sprzedaży.
W związku z powyższym zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku z 29 kwietnia 2015 r.):

Czy sprzedaż opisanej nieruchomości tj. działki gruntu stanowiącej przedmiot użytkowania wieczystego zabudowanej budynkiem stanowiącym odrębny od gruntu przedmiot własności podlega opodatkowaniu podatkiem VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy, sprzedaż nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej ... . jest zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy od towarów i usług ponieważ dokonujący dostawy ponosił wydatki na jej ulepszenia ale nie przekraczały one 30 % wartości początkowej nieruchomości.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

W myśl art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii (art. 2 pkt 6 ustawy o VAT).

Przepis art. 7 ust. 1 ustawy o VAT definiuje pojęcie dostawy towarów. W myśl tego przepisu przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Zakres opodatkowania podatkiem VAT wyznacza nie tylko czynnik przedmiotowy – opodatkowaniu podlega odpłatna dostawa towarów lub odpłatne świadczenie usług, ale także czynnik podmiotowy – czynności muszą być wykonywane przez podatnika.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ww. ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 kwietnia 2013 r., działalność gospodarcza, obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

W przedmiotowej sprawie Wnioskodawca wskazał, że planuje dokonać w trybie sprzedaży nieruchomości, tj. prawa użytkowania wieczystego działki wraz z prawem własności budynku należącej do dłużnika - osoby prawnej, działającej w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - będącego czynnym podatnikiem VAT. Nieruchomość została nabyta przez dłużnika w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Budynek posadowiony na ww. działce był wykorzystywany wyłącznie do czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

W odniesieniu zatem do tej sprzedaży dłużnik będzie działał w charakterze podatnika.

W przedmiotowej sprawie Wnioskodawca wskazał także, że budynek (PKOB 1220) należący do dłużnika jest trwale z gruntem związany.

W myśl art. 3 pkt 1-2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm.) ilekroć w ustawie jest mowa o:

 1. obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć:
  1. budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
  2. budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,
  3. obiekt małej architektury;
 2. budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Z powyższego wynika, że budynkiem jest taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Analogicznie definiuje budynek Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych wprowadzona do stosowania rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (Dz.U. Nr 112, poz. 1316 ze zm.) stanowiąc, że przez obiekty budowlane rozumie się konstrukcje połączone z gruntem w sposób trwały, wykonane z materiałów budowlanych i elementów składowych, będące wynikiem prac budowlanych. Zaś budynki to zadaszone obiekty budowlane wraz z wbudowanymi instalacjami i urządzeniami technicznymi, wykorzystywane dla potrzeb stałych. Przystosowane są do przebywania ludzi, zwierząt lub ochrony przedmiotów.

W PKOB obiekty budowlane grupowane są w dwóch sekcjach: „Budynki” i „Obiekty inżynierii lądowej i wodnej”.

Zgodnie z objaśnieniami zawartymi w PKOB w sekcji „Budynki” można wyróżnić grupę 122 – budynki biurowe, która obejmuje klasę 1220 - budynki biurowe - budynki wykorzystywane jako miejsce pracy dla działalności biura, sekretariatu lub innych o charakterze administracyjnym, np.: budynki banków, urzędów pocztowych, urzędów miejskich, gminnych, ministerstw, itp. lokali administracyjnych, budynki centrów konferencyjnych i kongresów, sądów i parlamentów.

W świetle powyższego należy stwierdzić, że budynek znajdujący się na ww. działce jest towarem w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy o VAT.

Zatem sprzedaż budynku wraz z gruntem, na którym jest posadowiony – co do zasady – podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Kwestię wysokości opodatkowania reguluje art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, zgodnie z którym stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1 ustawy.

Na mocy art. 146a pkt 1 ww. ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział obniżone stawki podatku oraz zwolnienia od podatku dla dostaw niektórych towarów lub świadczenia niektórych usług, a także określił warunki stosowania tych obniżonych stawek i zwolnień.

Zakres i zasady zwolnienia od podatku od towarów i usług dostawy towarów i świadczenia usług zostały określone m.in. w art. 43 ustawy o VAT.

W świetle art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

 1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Zatem z powyższych przepisów wynika, że dostawa nieruchomości, spełniających określone w przepisach warunki, może korzystać ze zwolnienia od podatku VAT. Wykluczenie z tego zwolnienia następuje w sytuacjach, gdy dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim oraz w sytuacji, gdy od momentu pierwszego zasiedlenia upłynął okres krótszy niż dwa lata.

Jak stanowi art. 2 pkt 14 ww. ustawy, przez pierwsze zasiedlenie rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

 1. wybudowaniu lub
 2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Co istotne, oddanie do użytkowania powinno nastąpić w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu, a za takie należy rozumieć m.in. objęcie we władanie budynku, budowli lub ich części przez pierwszego nabywcę lub pierwszego użytkownika. Przedmiotowa nieruchomość nie musi być faktycznie wykorzystywana, lecz winna być przejęta przez nabywcę do użytkowania. Wydanie przedmiotowego obiektu nabywcy powinno nastąpić w ramach wykonania przez sprzedającego czynności podlegających opodatkowaniu.

Jeżeli zatem podatnik wybuduje obiekt lub go zmodernizuje, przy czym nakłady na ulepszenie przekraczają 30% jego wartości początkowej, a następnie obiekt ten (lub ulepszenie) zostanie oddany do użytkowania (wprowadzony do ewidencji środków trwałych), nie oznacza to, że został on zasiedlony. Oddanie do użytkowania nie nastąpiło bowiem w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu. Pierwsze zasiedlenie będzie miało miejsce wówczas, gdy wybudowany lub zmodernizowany budynek (obiekt) zostanie wniesiony aportem, sprzedany lub np. oddany w najem lub dzierżawę – bowiem zarówno aport, sprzedaż, najem jak i dzierżawa są czynnościami podlegającymi opodatkowaniu. Zatem należy uznać za pierwsze zasiedlenie moment oddania budynku, budowli lub ich części do użytkowania pierwszemu nabywcy czy najemcy (dzierżawcy).

W tym miejscu należy zauważyć, że w przypadku nieruchomości niespełniających przesłanek do zwolnienia od podatku na podstawie powołanego wyżej przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, ustawodawca przewiduje – po spełnieniu określonych warunków – objęcie dostawy zwolnieniem wskazanym w art. 43 ust. 1 pkt 10a tej ustawy.

Stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem że:

 1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
 2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Przy czym wskazać należy, iż zgodnie z art. 43 ust. 7a ustawy o VAT, warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10a lit. b, nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

Kwestię opodatkowania dostawy gruntu, na którym posadowione zostały budynki lub budowle rozstrzyga przepis art. 29a ust. 8 ustawy, zgodnie z którym w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

Zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntu jest dostawą towaru w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy o VAT zatem od 1 stycznia 2014 r. podstawą do opodatkowania zbycia prawa użytkowania wieczystego gruntu wg zasad jakimi opodatkowana jest dostawa posadowionych na tym gruncie obiektów jest art. 29a ust. 8 ustawy o VAT.

Z powyższego jednoznacznie wynika, że co do zasady, grunt będący przedmiotem sprzedaży (w tym zbycie użytkowania wieczystego) podlega opodatkowaniu według takiej stawki podatku od towarów i usług, jaką opodatkowane są budynki i budowle na nim posadowione. Oznacza to, że w sytuacji, gdy budynki, budowle lub ich części korzystają ze zwolnienia od podatku VAT, również sprzedaż gruntu (w tym zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntu) korzysta ze zwolnienia od podatku.

Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca zamierza sprzedać w drodze postepowania egzekucyjnego prawo wieczystego użytkowania gruntu wraz z budynkiem należącym do dłużnika.

Z uwagi na powyższe Wnioskodawca powziął wątpliwości, czy sprzedaż opisanej nieruchomości, tj. działki gruntu stanowiącej przedmiot użytkowania wieczystego zabudowanej budynkiem stanowiącym odrębny od gruntu przedmiot własności objęta będzie zwolnieniem z podatku VAT.

Jak już wcześniej wskazano, dla dostawy nieruchomości – budynków, budowli lub ich części, ustawodawca przewidział zwolnienie od podatku w oparciu o jedną z dwóch podstaw prawnych: art. 43 ust. 1 pkt 10 lub też pkt 10a ustawy. Jednakże dla zastosowania zwolnienia od podatku w oparciu o art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy istotne jest, czy dostawa będzie dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed pierwszym zasiedleniem, czy też nie.

Analizując powołaną w niniejszej interpretacji definicję pierwszego zasiedlenia stwierdzić należy, że aby można było mówić o pierwszym zasiedleniu obiekt musi zostać oddany do użytkowania, a ponadto czynność ta powinna podlegać opodatkowaniu. Z powyższej definicji wynika zatem, że oddanie do użytkowania powinno nastąpić w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu, a za taką należy uznać umowę sprzedaży, najmu, dzierżawy czy wniesienie aportem pod warunkiem, że jest to czynność objęta zakresem ustawy o podatku od towarów i usług, nawet jeśli na podstawie przepisów szczególnych korzysta ona ze zwolnienia od podatku od towarów i usług.

W przedmiotowej sprawie Wnioskodawca nabył przedmiotową nieruchomość od Spółki Akcyjnej w likwidacji w dniu 18 listopada 2004 r. – w skład nabytej nieruchomości wchodziły jeszcze inne budynki i działki stanowiące gospodarczą całość - które w okresie późniejszym zostały sprzedane przez syndyka masy upadłości. Sprzedawca był zarejestrowanym podatnikiem i dokonał sprzedaży w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Transakcja była udokumentowana fakturą. Podstawa zwolnienia to art. 43 par. 1 ust. 2 ustawy o VAT w jej brzmieniu na dzień sprzedaży. Zgodnie z operatem szacunkowym z 3 marca 2006 r. wartość nieruchomości wynosi 404.820,00 zł. Wg wiedzy Wnioskodawcy dłużnik poniósł wydatki na ulepszenie w kwocie 49.526,05 zł. Przyjmując, że wartość początkowa obiektu to nie mniej niż 404.820,00 zł. (wartość z operatu z 3 marca 2006 r.) wydatki nie przekroczą 30% wartości początkowej.

Budynek był wykorzystywany wyłącznie do czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Nieruchomość jest częściowo wykorzystywana na biura i magazyny. Na działce nie znajdują się żadne inne budynki.

Części budynku były wynajmowane:

 • Umowa od 15 października 2009 r. do 15 sierpnia 2014 r. - pomieszczenia o łącznej powierzchni 96,14 m2,
 • Umowa od 31 marca 2012 r. do 31 marca 2014 r. - pomieszczenie o powierzchni 16,75 m2,
 • Umowa od 1 stycznia 2013 r. do dnia dzisiejszego - pomieszczenia o powierzchni 100 m2.

Sprzedaż ww. nieruchomości nie miała jeszcze miejsca.

Jak wynika z treści wniosku dłużnik nabył przedmiotową nieruchomość, w tym własność budynku w ramach transakcji zakupu dokonanej 18 listopada 2004 r. Dłużnik nabył nieruchomość od podatnika VAT i sprzedaż została udokumentowana fakturą VAT. Według informacji uzyskanych przez Wnioskodawcę transakcja korzystała ze zwolnienia na podstawie art. 43 par. 1 ust. 2 ustawy o VAT w jej brzmieniu na dzień sprzedaży.

Odnosząc zatem powołane przepisy prawa do przedstawionego opisu sprawy stwierdzić należy, że skoro przedmiotowa transakcja nabycia nieruchomości przez dłużnika była zwolniona z podatku VAT na podstawie ówcześnie obowiązujących przepisów, to powyższe oznacza, że z chwilą sprzedaży (18 listopada 2004 r.) budynek został wydany do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu. Jednocześnie dłużnik nie poniósł wydatków na ulepszenie wyższych niż 30% wartości początkowej budynku. Zatem czynność sprzedaży na rzecz dłużnika stanowiła pierwsze zasiedlenie ww. budynku w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy o podatku od towarów i usług.

Z wniosku wynika, że sprzedaż przez Wnioskodawcę nieruchomości należącej do dłużnika nie została jeszcze dokonana. Zatem pomiędzy pierwszym zasiedleniem a planowaną dostawą budynku nie upłynie okres krótszy niż 2 lata.

Biorąc powyższe pod uwagę stwierdzić należy, że dostawa ww. budynku posadowionego na działce nie będzie dokonana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim, gdyż budynek został oddany do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu pierwszemu użytkownikowi w dniu 18 listopada 2004 r. Zatem pomiędzy pierwszym zasiedleniem a jego dostawą nie upłynie okres krótszy niż 2 lata.

Tak więc planowana przez Wnioskodawcę dostawa budynku będzie mogła korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.

Zatem w sytuacji, gdy planowana przez Wnioskodawcę dostawa przedmiotowego budynku będzie korzystała ze zwolnienia od podatku, wówczas dostawa prawa użytkowania wieczystego gruntu również będzie objęta zwolnieniem na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy w związku z art. 29a ust. 8 ustawy o VAT.

Ponieważ w niniejszej interpretacji wykazano, że dostawa budynku będzie dostawą korzystającą ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, badanie czy dostawa nieruchomości będzie dostawą korzystającą ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a – stało się bezprzedmiotowe.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym sprzedaż nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej ... jest zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy od towarów i usług, należało uznać za nieprawidłowe, bowiem w przedmiotowej sprawie dostawa nieruchomości będzie objęta zwolnieniem na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT a zatem inną podstawą prawną niż wskazał Wnioskodawca.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz.U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.