IBPP1/4512-115/15/AZb | Interpretacja indywidualna

Opodatkowanie sprzedaży nieruchomości
IBPP1/4512-115/15/AZbinterpretacja indywidualna
 1. budowle
 2. budynek
 3. działki
 4. grunt zabudowany
 5. stawka
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Dostawa towarów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 28 stycznia 2015 r. (data wpływu 9 lutego 2015 r.), uzupełnionym pismem z 29 kwietnia 2015 r. (data wpływu 5 maja 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży nieruchomości – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 lutego 2015 r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży nieruchomości.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 29 kwietnia 2015 r. (data wpływu 5 maja 2015 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 23 kwietnia 2015 r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Sprzedaż nieruchomości, której zajęcia Wnioskodawca dokonał jako komornik sądowy (nr KW ...). Nieruchomość składa się 6 działek stanowiących przedmiot użytkowania wieczystego i jest zabudowana kilkoma budynkami (hala dawnej stapialni, magazyn szkliwa przy stapialni, łącznik pomiędzy magazynem a budynkiem laboratorium, komin z blachy stalowej) stanowiącymi odrębny od gruntu przedmiot własności. Użytkowanie wieczyste i własność budynków przysługuje dłużnikowi E. w likwidacji.

Dłużnik jest zarejestrowanym i czynnym płatnikiem podatku VAT. Nieruchomość jest wykorzystywana do produkcji bądź wynajmowana.

Nieruchomość została nabyta od S. w upadłości 23 grudnia 2006 r. (faktura VAT 14/12/2006) za kwotę 1.148.144,00 zł - jak wynika z faktury sprzedaż była zwolniona z VAT na podstawie art. 43 paragraf 1 ust. 2.

Dłużnik, jak wynika ze złożonego oświadczenia i dołączonych tabel amortyzacyjnych nie ponosił na tej nieruchomości żadnych nakładów podwyższających jej wartość.

Nieruchomość (tj. prawo użytkowania wieczystego gruntów i prawo własności budynków) została wyceniona na kwotę 1.945.000,00 zł.

Tut. organ w wezwaniu z 23 kwietnia 2015 r. sformułował m.in. następujące pytania:

 1. Jeśli przedmiotem sprzedaży przez dłużnika jest (będzie) prawo wieczystego użytkowania działki/działek zabudowanych to należy wskazać (odrębnie dla każdej geodezyjnie wyodrębnionej działki):
  1. Która to działka (działki)...
  2. Jakie obiekty budowlane są (będą) posadowione na każdej geodezyjnie wyodrębnionej działce (należy je przyporządkować do każdej z działek)...
  3. Czy te obiekty budowlane stanowią/stanowić będą budynki, budowle lub ich części w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1409) i Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. (Dz. U. Nr 112 poz. 1316 ze zm.) oraz jakie są ich symbole PKOB określone zgodnie z ww. rozporządzeniem (należy podać odrębnie dla każdego z obiektów).
 2. Z wniosku wynika, że nieruchomość jest wykorzystywana do produkcji bądź wynajmowana. Należy zatem wyjaśnić, czy a jeśli tak to które budynki, budowle lub ich części znajdujące się na danej działce są (były) przez dłużnika wynajmowane, wydzierżawiane, w jakim okresie i co konkretnie było przedmiotem najmu/dzierżawy (proszę o wskazanie daty zawarcia pierwszej umowy w stosunku do każdego obiektu budowlanego – czy od daty jej zawarcia upłynęło więcej niż 2 lata)... Ponadto należy wskazać, czy przedmiotem najmu/dzierżawy jest (był) cały obiekt czy poszczególne jego części (należy wskazać dokładnie, jakie to części i w jakim dokładnie czasie te poszczególne części były wynajmowane oraz podać, czy jakaś część danego obiektu nie była nigdy przedmiotem najmu/dzierżawy - jaka)... (należy podać odrębnie dla każdego z obiektów).
 3. W jaki sposób budynki, budowle lub ich części znajdujące się na danej działce, były (są) przez Wnioskodawcę wykorzystywane od momentu wejścia w posiadanie do chwili zbycia... Czy były (są) wykorzystywane do wykonywania wyłącznie czynności opodatkowanych podatkiem VAT, zwolnionych lub niepodlegających opodatkowaniu... (proszę podać odrębnie dla każdego obiektu).

W uzupełnieniu wniosku z 29 kwietnia 2015 r. Wnioskodawca odpowiadając na pytania tut. organu zawarte w wezwaniu wskazał, że:
Działka 5090/42 - prawo użytkowania wieczystego gruntu i odrębnej własności budynku.

3b) Część magazynu.
3c) Część budynku magazynu, PKOB 1251.
4) Nie był przedmiotem najmu.
5) Nieruchomość produkcyjno - magazynowa. Nieruchomość była wykorzystywana wyłącznie do czynności opodatkowanych podatkiem VAT.
Działka 5649/42 - prawo użytkowania wieczystego gruntu i odrębnej własności budynku.
3b) Część magazynu.
3c) Część budynku magazynu, PKOB 1251.
4) Wynajmowana była część magazynu o łącznej powierzchni 300 m2 w okresie od 1 stycznia 2007 do 31 grudnia 2014 r.
5) Nieruchomość produkcyjno - magazynowa. Nieruchomość była wykorzystywana wyłącznie do czynności opodatkowanych podatkiem VAT.
Działka 5650 - prawo użytkowania wieczystego gruntu i odrębnej własności budynku.
3b) Budynek socjalno - magazynowy
3c) Budynek socjalno - magazynowy, PKOB 1251.
4) Nie był przedmiotem najmu.
5) Nieruchomość produkcyjno - magazynowa. Nieruchomość była wykorzystywana wyłącznie do czynności opodatkowanych podatkiem VAT.
Działka 5651/42 - prawo użytkowania wieczystego gruntu i odrębnej własności budynku.
3b) Część hali produkcyjnej.
3c) Część hali produkcyjnej, PKOB 1251.
4) Nie był przedmiotem najmu.
5) Nieruchomość produkcyjno - magazynowa. Nieruchomość była wykorzystywana wyłącznie do czynności opodatkowanych podatkiem VAT.
Działka 2558/256 - prawo użytkowania wieczystego gruntu i odrębnej własności budynku.
3b) Część magazynu.
3c) Część magazynu, PKOB 1251.
4) Nie był przedmiotem najmu.
5) Nieruchomość produkcyjno - magazynowa. Nieruchomość była wykorzystywana wyłącznie do czynności opodatkowanych podatkiem VAT.
Działka 2259/256 - prawo użytkowania wieczystego gruntu i odrębnej własności budynku.
3b) Część hali produkcyjnej.
3c) Część hali produkcyjnej, PKOB 1251.
4) Nie był przedmiotem najmu.
5) Nieruchomość produkcyjno - magazynowa. Nieruchomość była wykorzystywana wyłącznie do czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Odpowiedzi do wszystkich działek:

3d) Budynek trwale związany z gruntem.
3e) Prawo użytkowania wieczystego gruntu i własność wszystkich budynków została nabyta w ramach transakcji zakupu dokonanej 23 grudnia 2006 r.
3f) Wg wiedzy Wnioskodawcy transakcja była zwolniona z VAT na podstawie ówcześnie obowiązujących przepisów (informacja o zwolnieniu i jego podstawie została zamieszczona na fakturze).
3g) W odpowiedzi na pytanie tut. organu zawarte w wezwaniu „Czy, a jeśli tak to kiedy nastąpiło pierwsze zasiedlenie każdego z obiektów, dokonane w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), tj. kiedy nastąpiło oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

 1. wybudowaniu lub
 2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej,
oraz jaka konkretnie czynność stanowiła to pierwsze zasiedlenie - kto, komu, kiedy i na podstawie jakiej umowy wydał poszczególne budynki, budowle lub ich części (proszę wskazać odrębnie dla każdego z obiektów)... Należy w tym miejscu także wyjaśnić, że pierwszym zasiedleniem budynku, budowli lub ich części w rozumieniu ww. art. 2 pkt 14 ustawy o VAT nie jest samo zamieszkanie w nim lub rozpoczęcie użytkowania, lecz jak już wskazano oddanie do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu tj. np. sprzedaż przez podmiot działający dla danej transakcji w charakterze podatnika VAT, najem, dzierżawa” Wnioskodawca wskazał, że nie jest w stanie odpowiedzieć na to pytanie - budynek został wybudowany w 1966 r. i wg wiedzy Wnioskodawcy od tego czasu był użytkowany. Obecny właściciel nie ponosił wydatków na ulepszenie.
3h) Okres od pierwszego zasiedlenia jest dłuższy niż 2 lata.
3i) Dłużnikowi nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.
3j) Dłużnik nie ponosił wydatków na ulepszenie które byłyby równe lub wyższe niż 30% wartości początkowej.
6) Sprzedaż nie została jeszcze dokonana.
Sprzedaży podlega cała nieruchomość (wszystkie z ww. działek) łącznie.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie (sformułowane w uzupełnieniu wniosku z 29 kwietnia 2015 r.):

Czy sprzedaż opisanej nieruchomości tj. działek gruntu stanowiących przedmiot użytkowania wieczystego zabudowanych budynkami stanowiącymi odrębny od gruntu przedmiot własności podlega opodatkowaniu podatkiem VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy, sprzedaż nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej ... jest zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Na wstępie należy zaznaczyć, że z uwagi na fakt ścisłego powiązania z sobą zagadnień będących przedmiotem zapytania Wnioskodawcy, tut. organ udzielił na nie odpowiedzi w jednej interpretacji indywidualnej.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez towary – w świetle art. 2 pkt 6 ww. ustawy - rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Przepis art. 7 ust. 1 ustawy o VAT definiuje pojęcie dostawy towarów. W myśl tego przepisu przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również:

 1. przeniesienie z nakazu organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w imieniu takiego organu lub przeniesienie z mocy prawa prawa własności towarów w zamian za odszkodowanie;
 2. wydanie towarów na podstawie umowy dzierżawy, najmu, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze zawartej na czas określony lub umowy sprzedaży na warunkach odroczonej płatności, jeżeli umowa przewiduje, że w następstwie normalnych zdarzeń przewidzianych tą umową lub z chwilą zapłaty ostatniej raty prawo własności zostanie przeniesione;
 3. wydanie towarów na podstawie umowy komisu: między komitentem a komisantem, jak również wydanie towarów przez komisanta osobie trzeciej;
 4. wydanie towarów komitentowi przez komisanta na podstawie umowy komisu, jeżeli komisant zobowiązany był do nabycia rzeczy na rachunek komitenta;
 5. ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu oraz przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, a także ustanowienie na rzecz członka spółdzielni mieszkaniowej odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu oraz przeniesienie na rzecz członka spółdzielni własności lokalu lub własności domu jednorodzinnego;
 6. oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste;
 7. zbycie praw, o których mowa w pkt 5 i 6.

Należy zauważyć, iż dostawa towarów rozumiana jako przeniesienie prawa do rozporządzania towarem jak właściciel obejmuje każdą czynność polegającą na przeniesieniu dobra materialnego przez stronę, która przyznaje drugiej stronie prawo do faktycznego dysponowania nim, jakby była właścicielem tego dobra. W wyniku ustanowienia prawa użytkowania wieczystego dochodzi do ekonomicznego przeniesienia władztwa nad gruntem (tj. towarem w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy) na rzecz użytkownika wieczystego, co pozwala mu rozporządzać nim jak właściciel. Znajduje to wyraz zarówno w swobodzie korzystania z gruntu i czerpania z niego pożytków w sposób niemalże taki, jak w przypadku właściciela tego gruntu, jak również w możliwości przeniesienia takiego władztwa na inny podmiot, tak jak ma to miejsce w przypadku dokonywania sprzedaży gruntu przez właściciela.

Zgodnie zatem z ww. przepisami, grunt spełnia definicję towaru wynikającą z art. 2 pkt 6 ustawy, a jego sprzedaż jest traktowana jako czynność odpłatnej dostawy towarów na terytorium kraju. Dotyczy to również zbycia prawa użytkowania wieczystego gruntu.

Nie każda czynność stanowiąca dostawę towarów w rozumieniu art. 7 ustawy, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Aby dana czynność podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, musi być wykonana przez podatnika.

Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza, zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Odnosząc przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe do powołanych w sprawie przepisów prawa stwierdzić należy, iż zamierzona przez dłużnika jako zarejestrowanego czynnego podatnika podatku VAT, sprzedaż nieruchomości będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Zgodnie z brzmieniem art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

W myśl art. 146a pkt 1 ww. ustawy o VAT, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział obniżone stawki podatku oraz zwolnienia od podatku dla dostaw niektórych towarów lub świadczenia niektórych usług, a także określił warunki stosowania tych obniżonych stawek i zwolnień.

Zakres i zasady zwolnienia od podatku od towarów i usług dostawy towarów i świadczenia usług zostały określone m.in. w art. 43 ustawy o VAT.

Na mocy art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

 1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Zatem z powyższych przepisów wynika, iż dostawa nieruchomości, spełniających określone w przepisach warunki, może korzystać ze zwolnienia od podatku VAT. Wykluczenie z tego zwolnienia następuje w sytuacjach, gdy dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim oraz w sytuacji, gdy od momentu pierwszego zasiedlenia upłynął okres krótszy niż dwa lata.

Jak stanowi art. 2 pkt 14 ww. ustawy, przez pierwsze zasiedlenie rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

 1. wybudowaniu lub
 2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Co istotne, oddanie do użytkowania powinno nastąpić w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu, a za takie można rozumieć m. in. objęcie we władanie budynku, budowli lub ich części przez pierwszego nabywcę lub pierwszego użytkownika. Przedmiotowa nieruchomość nie musi być faktycznie wykorzystywana, lecz winna być przejęta przez nabywcę do użytkowania. Wydanie przedmiotowego obiektu nabywcy powinno nastąpić w ramach wykonania przez sprzedającego czynności podlegających opodatkowaniu.

Jeżeli zatem podatnik wybuduje obiekt lub go zmodernizuje, przy czym nakłady na ulepszenie przekraczają 30% jego wartości początkowej, a następnie obiekt ten (lub ulepszenie) zostanie oddany do użytkowania (wprowadzony do ewidencji środków trwałych), nie oznacza to, że został on zasiedlony. Oddanie do użytkowania nie nastąpiło bowiem w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu. Pierwsze zasiedlenie będzie miało miejsce wówczas, gdy wybudowany lub zmodernizowany budynek (obiekt) zostanie sprzedany lub np. oddany w najem lub dzierżawę – bowiem zarówno sprzedaż, najem, jak i dzierżawa są czynnościami podlegającymi opodatkowaniu. Zatem, należy uznać za pierwsze zasiedlenie moment oddania budynku, budowli lub ich części do użytkowania pierwszemu najemcy (dzierżawcy).

W tym miejscu należy zauważyć, iż w przypadku nieruchomości niespełniających przesłanek do zwolnienia od podatku na podstawie powołanego wyżej przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, ustawodawca umożliwia podatnikom – po spełnieniu określonych warunków – skorzystanie ze zwolnienia wskazanego w pkt 10a tego przepisu.

Stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem że:

 1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
 2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Przy czym wskazać należy, iż zgodnie z art. 43 ust. 7a ustawy o VAT, warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10a lit. b, nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

Zgodnie z art. 3 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm.) ilekroć w ustawie jest mowa o:

 1. obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć:
  1. budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
  2. budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,
  3. obiekt małej architektury;
 2. budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Natomiast zgodnie z art. 3 pkt 3 ww. ustawy Prawo budowlane przez budowle należy rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni wiatrowych, elektrowni jądrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową.

Analogicznie definiuje budynek Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych wprowadzona do stosowania rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (Dz.U. Nr 112, poz. 1316 ze zm.) stanowiąc, że przez obiekty budowlane rozumie się konstrukcje połączone z gruntem w sposób trwały, wykonane z materiałów budowlanych i elementów składowych, będące wynikiem prac budowlanych. Zaś budynki to zadaszone obiekty budowlane wraz z wbudowanymi instalacjami i urządzeniami technicznymi, wykorzystywane dla potrzeb stałych. Przystosowane są do przebywania ludzi, zwierząt lub ochrony przedmiotów.

Obiekty budowlane niebędące budynkami Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych zalicza do obiektów inżynierii lądowej i wodnej stanowiąc, iż obiekty inżynierii lądowej i wodnej są to wszystkie obiekty budowlane nie sklasyfikowane jako budynki, tj.: drogi kołowe, drogi kolejowe, mosty, autostrady, drogi lotniskowe, zapory wodne, itp.

Pojęcie obiektów inżynierii lądowej i wodnej odpowiada swym zakresem definicji budowli zawartej w art. 3 pkt 3 ustawy Prawo budowlane.

Wnioskodawca w opisie zdarzenia przyszłego wskazał dla budynków posadowionych na nieruchomości symbol PKOB 1251.

Według podziału obiektów budowlanych na sekcje, działy i grupy w PKOB w dziale 12 mieszczą się budynki niemieszkalne. Grupa 125 obejmuje budynki przemysłowe i magazynowe, klasa 1251 – budynki przemysłowe.

Kwestię opodatkowania dostawy gruntu, na którym posadowione zostały budynki lub budowle rozstrzyga przepis art. 29a ust. 8 ustawy o VAT, zgodnie z którym w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

W świetle tego przepisu przy sprzedaży budynków, budowli lub ich części dokonywanej wraz z dostawą gruntu (prawa użytkowania wieczystego), na którym są one posadowione, grunt dzieli byt prawny budynków (budowli lub ich części) w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Oznacza to, że do dostawy gruntu (prawa użytkowania wieczystego) stosuje się analogiczną stawkę podatku jak przy dostawie budynków, budowli lub ich części trwale z gruntem związanych. Jeżeli dostawa budynków albo budowli lub ich części korzysta ze zwolnienia od podatku, ze zwolnienia takiego korzysta również dostawa gruntu (prawa użytkowania wieczystego), na którym obiekt jest posadowiony.

Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca dokonał jako komornik sądowy zajęcia nieruchomości (nr KW ...), składającej się z 6 działek stanowiących przedmiot użytkowania wieczystego zabudowanej budynkami stanowiącymi odrębny od gruntu przedmiot własności. Użytkowanie wieczyste i własność budynków przysługuje dłużnikowi w likwidacji. Dłużnik jest zarejestrowanym i czynnym płatnikiem podatku VAT.

Wnioskodawca w przedmiotowej sprawie powziął wątpliwości, czy sprzedaż opisanej nieruchomości tj. działek gruntu stanowiących przedmiot użytkowania wieczystego zabudowanych budynkami stanowiącymi odrębny od gruntu przedmiot własności podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

Jak już wcześniej wskazano, dla dostawy nieruchomości – budynków, budowli lub ich części, ustawodawca przewidział możliwość stosowania zwolnienia od podatku w oparciu o jedną z dwóch podstaw prawnych: art. 43 ust. 1 pkt 10 lub też pkt 10a ustawy. Jednakże, dla możliwości zastosowania zwolnienia od podatku w oparciu o art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy istotne jest, czy dostawa będzie dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia, czy też nie.

Analizując powołaną w niniejszej interpretacji definicję pierwszego zasiedlenia stwierdzić należy, że aby można było mówić o pierwszym zasiedleniu obiekt musi zostać oddany do użytkowania, a ponadto czynność ta powinna podlegać opodatkowaniu. Z powyższej definicji wynika zatem, że oddanie do użytkowania powinno nastąpić w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu, a za taką należy uznać umowę sprzedaży, najmu czy dzierżawy, pod warunkiem, że jest to czynność objęta zakresem ustawy o podatku od towarów i usług, nawet jeśli na podstawie przepisów szczególnych korzysta ona ze zwolnienia od podatku od towarów i usług.

W przedmiotowej sprawie zamiar sprzedaży dotyczy prawa użytkowania wieczystego 6 działek i odrębnej własności budynków na nich posadowionych, trwale związanych z gruntem, tj.:

 • Działka 5090/42 – na działce posadowiona jest część budynku magazynu, PKOB 1251,
 • Działka 5649/42 - na działce posadowiona jest część budynku magazynu, PKOB 1251,
 • Działka 5650 - na działce posadowiony jest budynek socjalno - magazynowy, PKOB 1251,
 • Działka 5651/42 - na działce posadowiona jest część hali produkcyjnej, PKOB 1251,
 • Działka 2558/256 - na działce posadowiona jest część magazynu, PKOB 1251,
 • Działka 2259/256 - na działce posadowiona jest część hali produkcyjnej, PKOB 1251.

Jak wynika z opisu sprawy, nieruchomość została nabyta od S. w upadłości 23 grudnia 2006 r. (faktura VAT 14/12/2006) za kwotę 1.148.144,00 zł - jak wynika z faktury sprzedaż była zwolniona z VAT na podstawie art. 43 paragraf 1 ust. 2. Według wiedzy Wnioskodawcy transakcja była zwolniona z VAT na podstawie ówcześnie obowiązujących przepisów (informacja o zwolnieniu i jego podstawie została zamieszczona na fakturze).

Wnioskodawca wskazał, że prawo użytkowania wieczystego gruntu i własność wszystkich budynków została nabyta w ramach transakcji zakupu dokonanej 23 grudnia 2006 r.

Dłużnik nie ponosił wydatków na ulepszenie które byłyby równe lub wyższe niż 30% wartości początkowej.

Ponadto odnosząc się do działki 5649/42, zabudowanej częścią budynku magazynu, Wnioskodawca wskazał, że wynajmowana była część magazynu o łącznej powierzchni 300 m2 w okresie od 1 stycznia 2007 do 31 grudnia 2014 r. Pozostałe obiekty nie były przedmiotem najmu.

Jak zatem wynika z treści wniosku, dłużnik nabył przedmiotową nieruchomość, w tym własność wszystkich budynków, w ramach transakcji zakupu dokonanej 23 grudnia 2006 r. Nieruchomość została nabyta od S. w upadłości i udokumentowana fakturą VAT 14/12/2006. Według wiedzy Wnioskodawcy transakcja była zwolniona z VAT na podstawie ówcześnie obowiązujących przepisów (informacja o zwolnieniu i jego podstawie została zamieszczona na fakturze).

Odnosząc zatem powołane przepisy prawa do przedstawionego opisu sprawy stwierdzić należy, że skoro przedmiotowa transakcja nabycia nieruchomości (w tym budynków) była zwolniona z podatku VAT na podstawie ówcześnie obowiązujących przepisów, to powyższe oznacza, że przedmiotowe budynki z chwilą ich nabycia przez dłużnika tj. z dniem 23 grudnia 2006 r. zostały wydane do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu. Jednocześnie dłużnik nie ponosił wydatków na ulepszenie które byłyby równe lub wyższe niż 30% wartości początkowej poszczególnych budynków. Tym samym czynność sprzedaży na rzecz dłużnika stanowiła pierwsze zasiedlenie ww. budynków posadowionych na przedmiotowych działkach, w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy o podatku od towarów i usług. Z wniosku wynika, że sprzedaż przez dłużnika nie została jeszcze dokonana. Zatem pomiędzy pierwszym zasiedleniem a planowaną dostawą budynków nie upłynie okres krótszy niż 2 lata.

Wobec powyższego stwierdzić należy, że dostawa ww. budynków posadowionych na przedmiotowych działkach nie będzie dokonana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim, gdyż obiekty te zostały oddane do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu pierwszemu użytkownikowi. Ponadto pomiędzy pierwszym zasiedleniem a ich dostawą przez dłużnika nie upłynie okres krótszy niż 2 lata.

Tak więc dostawa ww. budynków posadowionych na przedmiotowych działkach będzie korzystała ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.

Zatem w sytuacji, gdy planowana dostawa przedmiotowych budynków posadowionych na wskazanych działkach będzie korzystała ze zwolnienia od podatku, wówczas dostawa prawa użytkowania wieczystego działek 5090/42, 5649/42, 5650, 5651/42, 2558/256 i 2259/256 również będzie objęta zwolnieniem na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy w związku z art. 29a ust. 8 ustawy o VAT.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy, że sprzedaż nieruchomości jest zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy od towarów i usług, należało uznać za nieprawidłowe, gdyż podstawą do zastosowania zwolnienia od podatku dla dostawy ww. nieruchomości będzie przepis art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy w powiązaniu z przepisem art. 29a ust. 8 ustawy o VAT, nie zaś wskazany przez Wnioskodawcę art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Zaznaczyć należy, że organ podatkowy przyjął opis zdarzenia przyszłego dotyczący obiektów posadowionych na poszczególnych geodezyjnie wyodrębnionych działkach wynikający z uzupełnienia wniosku z dnia 29 kwietnia 2015 r. bowiem obiekty budowlane wymienione w uzupełnieniu wniosku różnią się od tych, które Wnioskodawca wymienił we wniosku pierwotnym.

Zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. To zatem Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu zdarzenia przyszłego. Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (zdarzeniem przyszłym) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. Zatem w przypadku, gdy przedstawiony w uzupełnieniu wniosku opis zdarzenia przyszłego jest odmienny niż stan rzeczywisty, niniejsza interpretacja traci ważność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.