IBPP1/443-983/13/AW | Interpretacja indywidualna

Opodatkowanie działek zabudowanych budynkiem i budowlą
IBPP1/443-983/13/AWinterpretacja indywidualna
 1. budynek
 2. nieruchomość niezabudowana
 3. nieruchomość zabudowana
 4. pierwsze zasiedlenie
 5. sprzedaż budynków
 6. sprzedaż nieruchomości
 7. zbycie nieruchomości
 8. zwolnienia z podatku od towarów i usług
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112 poz. 770 ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 3 czerwca 2013 r. (data wpływu 18 października 2013 r.), uzupełnionym pismem z 14 stycznia 2014 r. (data wpływu 21 stycznia 2014 r.), o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie sprzedaży:

 1. nieruchomości zabudowanej x – jest prawidłowe;
 2. nieruchomości zabudowanej y – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 października 2013 r. wpłynął do tut. Organu ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie sprzedaży nieruchomości zabudowanych x i y.

Wniosek został uzupełniony pismem z 14 stycznia 2014 r. (data wpływu 21 stycznia 2014 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie tut. Organu z 7 stycznia 2014 r. nr IBPP1/443-983/13/AW.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca jako Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w J. prowadzi sprawę w postępowaniu egzekucyjnym przeciwko dłużnikowi Spółce z o.o. W wyniku dokonanej licytacji doszło do dwóch transakcji sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkami usługowymi zapisanych w KW x na rzecz Sz. oraz nieruchomości gruntowej na rzecz S. księga KW y. Sprzedaże te zostały udokumentowane fakturami VAT nr 2 na kwotę netto plus podatek VAT (stawka 23%) oraz fakturą 3/2011 na kwotę netto i podatek VAT (stawka 23%). Obie faktury wystawiono w 2001 r. Opodatkowanie czynności sprzedaży wynikało z faktu iż sprzedający – dłużnik – nie ujawnił wystarczających informacji aby można było zastosować w tym okresie zwolnienie z podatku VAT.

Nie było jasne czy Spółka z o.o. przy nabyciu wspomnianych nieruchomości miała prawo do odliczenia podatku naliczonego, nie było wiadomym czy dokonywana transakcja spełnia przesłanki pierwszego zasiedlenia, czy w trakcie użytkowania nieruchomości po jej nabyciu podatnik dokonywał w niej nakładów inwestycyjnych w wysokości przekraczającej 30% wartości nabytej nieruchomości, nie było wiadomym czy podatnik jeżeli poniósł takie nakłady korzystał z prawa do odliczenia podatku naliczonego z nich. Wobec powyższego biorąc pod uwagę zakres posiadanych informacji podjęto decyzję o opodatkowaniu obu transakcji sprzedaży podatkiem VAT jako nieruchomości użytkowych wg stawki 23%. Jednakże po dokonaniu tej sprzedaży uzyskano niepotwierdzone wtedy informacje iż nieruchomości będące przedmiotem ww. sprzedaży zostały wniesione do Spółki z o.o. jako aport zorganizowanej części przedsiębiorstwa ze Spółki Jawnej Bogusława M. Mirosław M. aktem notarialnym z dnia 15 kwietnia 2008 r. Z aktu tego (brak u Wnioskodawcy jego kopii) wynika ponoć, iż od wymienionej transakcji wniesienia aportem nie dokonano opodatkowania tej transakcji podatkiem VAT. Informacja ta pochodzi z odpowiedzi otrzymanej na wniosek Wnioskodawcy od Naczelnika Urzędu Skarbowego w J., jednocześnie w wyniku zapytania spółki wnoszącej aport oraz organu skarbowego właściwego do opodatkowania ewentualnie takiej czynności tj. Naczelnika Urzędu Skarbowego w K. Z pism tych wynika iż Spółka z o.o. była podatnikiem VAT czynnym w okresie od 28 grudnia 2007 r. do 29 września 2008 r. w Urzędzie Skarbowym w K. oraz w okresie od 30 września 2008 r. do 22 listopada 2012 r. w Urzędzie Skarbowym w J. gdzie została wykreślona z urzędu. W dniu 23 maja 2013 r. Wnioskodawca otrzymał odpowiedzi od właścicieli Spółki Jawnej Bogusławy M. oraz Mirosława M. :

W kwestii opodatkowania aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa w ramach którego dłużnik nabył przedmiot sprzedaży udzielono odpowiedzi, iż czynność ta zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o VAT nie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT.

W kwestii dotyczącej sposobu nabycia przedmiotowej nieruchomości przez Spółkę Jawną, która wniosła ją w ramach aportu do Spółki z o.o. udzielono odpowiedzi, iż nieruchomość oznaczona nr. y została nabyta przez Spółkę Jawną w dniu 19 września 2005 r. na podstawie umowy sprzedaży (aktu notarialnego) od państwa F. Działka x została nabyta przez tych ostatnich 1 maja 1998 r. jako prawo użytkowania wieczystego.

W kwestii prawa do odliczania podatku naliczonego okazało się że Spółka Jawna miała prawo do odliczenia podatku naliczonego. Budynek Główny został wybudowany przez ekipę nadzorowaną przez Mirosława M. wg jego pomysłu. Do użytkowania został oddany (wg podanej informacji) w 1999 r. Od dnia wybudowania w 1999 r. do grudnia 2007 r. Spółka Jawna posiadała w budynku siedzibę główną, salon sprzedaży oraz magazyn. Okres użytkowania przekracza 6 lat.

Spółka Jawna nie wynajmowała i nie wydzierżawiała budynku ani pomieszczeń w nim istniejących innym podmiotom. Budynek Główny wspomnianej nieruchomości był ulepszany i rozbudowywany przez Spółkę Jawną. Wartość początkowa budynku wynosiła 225.000,00 zł później już 456.000,00 zł. Jeśli chodzi o VAT to prawdopodobnie podatek był odliczany.

Jednocześnie rzeczoznawca majątkowy, któremu zlecono przeanalizowanie sytuacji geodezyjnej poinformował Wnioskodawcę o następujących kwestiach związanych z nieruchomością będącą przedmiotem niniejszego zapytania:

 1. Z ilu geodezyjnie wyodrębnionych działek składa się sprzedana nieruchomość” – odpowiedziano:
  1. dla KW nr x z jednej działki nr 472/42,
  2. dla KW nr y z jednej działki nr 539/46.
 2. Jeśli na nieruchomość składała się więcej niż jedna działka, to czy każda z geodezyjnie wyodrębnionych działek była w momencie sprzedaży zabudowana, jakie konkretnie budynki i budowle znajdowały się na każdej z wyodrębnionych działek, należy również podać symbole PKOB dla każdego z obiektów, jeśli natomiast była to geodezyjnie wyodrębniona działka, proszę wskazać jakie konkretnie budynki i budowle znajdowały się na tej działce oraz podać symbole PKOB tych obiektów” odpowiedziano:
  1. dla KW nr x – działka 472/42 w momencie sprzedaży była zabudowana murowanym budynkiem handlowym wraz z ogrodzeniem i placem z kostki o symbolu wg KŚT – 103, wg PKOB 1999 – 1230,
  2. dla KW nr y działka nr 539/46 w momencie sprzedaży nie była zabudowana żadnym budynkiem, jedynie na działce znajdowało się: ogrodzenie z siatki stalowej i utwardzenie placu kostką betonową wg KŚT – 291, wg PKOB 1999 – 2420.
 3. Jeśli w skład przedmiotowej nieruchomości wchodziły również geodezyjnie wyodrębnionedziałki niezabudowane to należy wskazać jakie było ich przeznaczenie w momencie sprzedaży wynikające z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w przypadku braku planu przeznaczenie działek z ewidencji gruntów” odpowiedziano:Zgodnie z uchwałą Rady Miasta J. z dnia 22 marca 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki o symbolu roboczym M85 w J., nieruchomości położone były na terenach oznaczonych symbolem 9PU – tereny zabudowy produkcyjno-usługowej z przeznaczeniem podstawowym – tereny i zabudowa produkcyjna, składowa i usługowa wraz z niezbędną obsługa komunikacyjną, powiązanymi sieciami i obiektami infrastruktury technicznej oraz zielenią oraz dopuszczalne – zabudowa mieszkaniowa związana z prowadzoną działalnością gospodarczą, handel hurtowy, stacje paliw. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
  1. geometria i wielkość działki – dotyczy nowych wydzieleń – umiarowa, tam gdzie to możliwe prostokreślna, kąt nachylenia granic bocznych w stosunku do kierunku drogi obsługującej nie mniejszy niż 60 st., wielkość działki przypisanej do planowanego zamierzenia inwestycyjnego musi pozwalać na uzyskanie wskaźników opisanych w dalszych punktach nie mniej niż 3000 m2, szerokość frontu co najmniej 25 m wymagany dostęp do drogi publicznej;
  2. zasada lokalizacji budynków – budynki produkcyjne, składowe, usługowe, gospodarcze i garaże należy sytuować w nawiązaniu do zabudowy sąsiadującej prostopadle lub równolegle do kierunku ulicy obsługującej w odległości od granic działki i krawędzi jezdni określonych w przepisach odrębnych;
  3. dopuszczalna powierzchnia zabudowy – nie więcej niż 60% powierzchni terenu przypisanego do danego zamierzenia inwestycyjnego;
  4. wymagana powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej niż 10% powierzchni terenu przypisanego do danego zamierzenia inwestycyjnego;
  5. dopuszczalna wysokość zabudowy, łącznie z poddaszem użytkowym:
  • budynki administracyjne – cztery kondygnacje nadziemne,
  • obiekty halowe – nie więcej niż 15 m, chyba że większa wysokość wynika wprost ze specyfiki danej funkcji,
  • budynki gospodarcze i garaże – dwie kondygnacje nadziemne,
  • każdorazowo dopuszczalne wprowadzenie akcentów wysokościowych obejmujących nie więcej niż jedną piątą rzutu poziomego obiektu;

6. zasady formowania budynków:

  • nowe budynki biurowe i usługowe – artykulacja współczesna z użyciem trwałych materiałów wykończeniowych takich jak kamień, cegła klinkierowa, tynki szlachetne, szkło, drewno i pokrycia ceramiczne,
  • obiekty halowe: prosta, umiarowa bryła z akcentowaną partią wejścia głównego,
  • dla obiektów i urządzeń technologicznych zasad nie określa się.

W odniesieniu do działki x:

 1. Spółka z o.o., jak wynika z pisma Urzędu Skarbowego w J. została wykreślona z rejestru VAT czyli nie jest czynnym podatnikiem VAT, co zdaniem Wnioskodawcy oznacza, że nie prowadzi od tego czasu działalności gospodarczej.
 2. Uzupełniając stan wiedzy Wnioskodawca wyjaśnia dodatkowo, że w dniu 22 września 2010 r. na II terminie licytacji Sąd udzielił przybicia na rzecz Józefa Sz. – znak x W dniu 22 września 2010 r. Sąd udzielił przybicia na rzecz Wojciecha S. (II termin) – znak y. Dnia 6 grudnia Sąd przysądził prawo własności. Postanowienie o przysądzeniu uprawomocniło się w dniu 13 sierpnia 2011 r.
 3. Wg oświadczenia B. i M. M., w Spółce Jawnej czynności zakupu nieruchomości były nieopodatkowane zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o VAT. Zdaniem Wnioskodawcy oświadczenie to myli pojęcia zwolnienia z niepodleganiem opodatkowaniu.
 4. Budynki na działce zabudowanej x były trwale związane z gruntem.
 5. Wszystkie budynki zostały wybudowane przez Spółkę Jawną (wg oświadczenia państwa M. jeszcze w 1999 r.
 6. Jak wynika z wyżej podanej informacji otrzymanej od wspólników Spółki Jawnej – Państwa M. – Spółka Jawna miała prawo do doliczenia podatku VAT od wybudowania wszystkich budynków i z tego prawa skorzystała. Budynki zostały wybudowane w systemie gospodarczym.
 7. Działka x została zabudowana w 1999 r. do pierwszego zasiedlenia doszło więc w trakcie aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa a nie w trakcie sprzedaży komorniczej.
 8. Budynek na tej działce nazwany Budynek Główny był wykorzystywany jako siedziba główna, salon sprzedaży oraz magazyn.
 9. Przy nabyciu w ramach aportu od Spółki Jawnej do Spółki z o.o., tej ostatniej (czyli sprzedającej) nie przysługiwało prawo do doliczenia podatku VAT (aport był zwolniony z VAT).
 10. Budynek na tej działce był ulepszany i rozbudowywany (niestety nie wiadomo kiedy) od wartości początkowej 225.000,00 zł do wartości 456.000,00 zł i w trakcie tej rozbudowy podatek VAT był prawdopodobnie odliczany. Wszystko wskazuje jednak, że dotyczyło to Spółki Jawnej a nie dłużnika.
 11. Budynek na tej działce ani sama działka nie była nigdy przedmiotem najmu ani dzierżawy ani sprzedaży (do czasu sprawy komorniczej).

W kwestii dotyczącej działki y:

 1. Jak wynika z pisma biegłego działka ta była zabudowana budowlą w postaci ogrodzenia z siatki stalowej i utwardzonego placu z kostki betonowej. Nie było na niej żadnego budynku.
 2. Zarówno ogrodzenie jak i plac należy uznać za trwale związane z gruntem.
 3. Nakłady na wybudowanie wspomnianych wyżej budowli ponosiła Spółka Jawna i przypuszczalnie przysługiwało jej prawo do odliczenia podatku naliczonego z tego tytułu z którego to prawa skorzystała.
 4. Biorąc pod uwagę fakt, iż Spółka Jawna nie wynajmowała nigdy (jak wynika z pisma państwa M.) tej nieruchomości oznacza to, że pierwszą czynnością spełniająca definicję pierwszego zasiedlenia był aport do Spółki z o.o. czyli do dłużnika.
 5. Spółka Jawna ani Spółka z o.o. (dłużnik) nie ponosiły nakładów na ulepszenie budowli znajdujących się tej działce.

Reasumując, otrzymane informacje wskazują na to, że:

 1. Nabycie nieruchomości będących przedmiotem sprzedaży przez Spółkę z o.o. nastąpiło w drodze aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
 2. W akcie notarialnym nie został wymieniony podatek VAT więc należy uznać, że aport ten strony potraktowały jako czynność zwolnioną z VAT.
 3. Oznacza to, że nabywcy nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT.
 4. Z informacji podanej przez Spółkę Jawną wynikało, że na działce x jako Spółka ponosiła nakłady na ulepszenie przekraczające 30% i że prawdopodobnie odliczyła z tego tytułu VAT, jednakże nie ma żadnych danych i informacji że takie nakłady ponosiła Spółka z o.o. jako dłużnik i sprzedawca co oznacza, że nie ponosiła takich nakładów bo Wnioskodawca nie dostał na ten temat żadnych informacji.
 5. W kwestii działki y ani Spółka Jawna ani Spółka z o.o. czyli dłużnik nie ponosili nakładów na ulepszenie.

W uzupełnieniu wniosku podano ponadto, że:

 1. Faktura nr 3 z 25 lutego 2011 r. dotyczyła działki y.Faktura nr 2 z 25 lutego 2011 r. dotyczyła działki x.
 2. Po otrzymaniu aktów notarialnych dotyczących działki x Wnioskodawca wyjaśnia sytuację rzeczywista wspomnianej działki, która różni się od przedstawionej Wnioskodawcy przez dłużnika:Działka x (472/2) została nabyta przez Państwo M. aktem notarialnym z 30 stycznia 1997 r. jako nabycie prawa wieczystego użytkowania gruntu. (miasto J. na podstawie uchwały z 1995 r. oddało ten grunt w użytkowanie wieczyste).Następnie aktem notarialnym z dnia 6 lutego 2008 r. Państwo M. dokonali sprzedaży na rzecz Spółki z o.o. wspomnianej działki zabudowanej budynkiem pawilonu handlowego (który musieli wybudować lub nabyć razem z działką Państwo M. w roku 1997 – adnotacja w akcie notarialnym, iż jest to budynek z 1997 r.). W akcie notarialnym widnieje adnotacja, iż powyższy budynek stanowi towar używany i sprzedający nie korzystali z prawa do obniżenia podatku VAT przy jego nabyciu i nie dokonywali na powyższą nieruchomość nakładów w wysokości przekraczającej 30% wartości początkowej.Wiadomości są niespójne z poprzednio podanym stanem, ale jako komornik Wnioskodawca nie jest właścicielem licytowanej nieruchomości, a opiera się wyłącznie na informacjach możliwych do pozyskania od organów podatkowych i samego dłużnika. Podane w tym punkcie dane są zgodne z aktami notarialnymi.
 3. Jak wspomniano powyżej działka 472/42 została oddana w użytkowanie wieczyste Mirosławowi i Bogusławie M. aktem notarialnym z dnia 30 stycznia 1997 r.Następnie umową notarialną z 6 lutego 2008 r. ww. sprzedali prawo użytkowania wieczystego wraz z budynkami będącymi odrębnym przedmiotem własności Spółce z o.o. Działka została nabyta przez Państwo M. w ramach umowy oddania w użytkowanie wieczyste gruntu. W zakresie sprzedaży do Spółki z o.o. mowa jest o sprzedaży prawa wieczystego użytkowania gruntu wraz z prawem własności posadowionych na tej działce pawilonu handlowego i magazynu wolnostojącego.Przedmiotem licytacji było prawo użytkowania wieczystego gruntu wraz z odrębnym prawem własności ww. budynków.
 4. Wnioskodawca nie pisał w zapytaniu że od nabycia działki y przysługiwało prawo do odliczenia.Reasumując, od zakupuj ww. działki nie przysługiwało prawo do odliczenia.Od wybudowanych na niej budowli w postaci ogrodzenia i placu – tak.
 5. Przy zakupie tej działki 539/46 to de facto działka y więc nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT (Wnioskodawca nie ma żadnych informacji potwierdzających możliwość odliczenia podatku VAT od tej działki).
 6. Wnioskodawca jako komornik nie ma informacji kiedy dokładnie wybudowano te budowle jednakże przypuszczać należy że zaraz po roku 2005. W chwili licytacji działka ta była zabudowana jedynie wspomnianym ogrodzeniem i placem.
 7. Wobec braku innych informacji niż podał Wnioskodawca precyzując pytanie stwierdza on, że wniesienie aportem wspomnianej nieruchomości było zwolnione z podatku VAT, gdyż Wnioskodawca nie ma żadnej informacji, iż chodziło tu o przedsiębiorstwo czy zakład samodzielnie sporządzający bilans.
 8. Czynność dotyczyła aportu a nie przekształcenia więc – zdaniem Wnioskodawcy – nie miał do niej zastosowania tryb art. 93-93a Ordynacji podatkowej.
W związku z powyższym zadano następujące pytania:
 1. Czy komornik sądowy – Wnioskodawca niniejszego wniosku – prawidłowo uważa, że w świetle posiadanych i podanych wyżej informacji, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 zasadnym jest zwolnienie sprzedaży nieruchomości zabudowanej z podatku VAT na rzecz Sz....
 2. Czy komornik sądowy – Wnioskodawca niniejszego wniosku – prawidłowo uważa, że w świetle posiadanych i podanych wyżej informacji, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 zasadnym jest zwolnienie sprzedaży nieruchomości zabudowanej z podatku VAT...
 3. Uzupełniając pytanie nr 2 w piśmie z 14 stycznia 2014 r. Wnioskodawca wskazał, że pytanie to dotyczy sprzedaży działki y na rzecz Wojciecha S.

Zdaniem Wnioskodawcy:

Odnośnie pytania nr 1 – nieruchomość zabudowana x sprzedana na rzecz Sz. podlega zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a.

Natomiast odnośnie pytania nr 2 – nieruchomość gruntowa z budowlą sprzedana na rzecz Krzysztofa S. y podlega zwolnieniu z opodatkowaniu podatkiem VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a.

W ustalonym stanie faktycznym pewnym jest, że wspomniane nieruchomości zostały wniesione aportem ze Spółki Jawnej do Spółki z o.o. – dłużnika i sprzedawcę obecnie tych nieruchomości. Informacja ta pochodzi zarówno z organu podatkowego jak i od wspólników wnoszących aport. Fakt, iż w akcie notarialnym nie ma informacji o naliczonym do tej transakcji podatku VAT oraz brzmienie przepisów dotyczących aportu przedsiębiorstwa wskazują na to, że czynność ta była zwolniona z VAT. Wg obowiązującego w tamtym czasie przepisu art. 6 ustawy, jak i rozporządzenia wykonawczego, aporty do spółek handlowych były zwolnione z podatku VAT. Oznacza to, że nabywca aportu – Spółka z o.o. – nabył obie nieruchomości w ramach pierwszego zasiedlenia (czynności zwolnione jako aport) i nie przysługiwało mu przy nabyciu prawo do doliczenia podatku naliczonego (aporty zorganizowanej części przedsiębiorstwa podlegały wtedy pod podatek VAT, ale były zwolnione z podatku). Analiza sprzedaży obu nieruchomości prowadzi do przepisu art. 43. Jednakże zgodnie z brzmieniem przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10 i 10a:

10) zwolnienie z podatku VAT ma zastosowanie do dostawy budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

 1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata;

10a)dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem że:

 1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
 2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Pod pojęciem pierwszego zasiedlenia rozumie się zgodnie z art. 2 pkt 14 oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

 1. wybudowaniu lub
 2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Dokonując więc analizy wspomnianych przepisów w kontekście znanego stanu prawnego dochodzimy do wniosku, że z faktu wniesienia aportem ze Spółki Jawnej do Spółki z o.o. można by wnosić, iż doszło wtedy do pierwszego zasiedlenia obu nieruchomości (jednej zabudowanej budynkiem a drugiej zabudowanej budowlą). Przy nabyciu obu nieruchomości w ramach aportu nie przysługiwało dłużnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego (gdyż czynność aportu była wtedy zwolniona). W obu nieruchomościach ewentualne nakłady ulepszeniowe ponosiła Spółka Jawna czyli nie ponosił ich dłużnik Spółka z o.o.

Jak wynika z otrzymanych informacji nie doszło do żadnego ulepszenia w spółce dłużnika tylko w Spółce Jawnej, a od daty aportu minęły więcej niż dwa lata, a co za tym idzie zastosowanie do sprzedaży dokonywanej w 2011 r. na rzecz Sz. zastosowanie miałby przepis art. 43 ust. 1 pkt 10 – czyli sprzedaż taka byłaby zwolniona z VAT.

Identyczna sytuacja ma miejsce w przypadku sprzedaży drugiej działki zabudowanej budowlą w postaci ogrodzenia i placu z kostki na rzecz Pana S . W tym przypadku ani Spółka Jawna ani Spółka z o.o. (dłużnik) nie ponosili nakładów na ulepszenie co oznacza, że wobec faktu, iż od pierwszego zasiedlenia w postaci aportu do sprzedaży minęło więcej niż dwa lata – i taka czynność jest zwolniona z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10.

Reasumując, w przypadku obu działek tj. x oraz działki y przy ich sprzedaży przysługiwało prawo do zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Na wstępie należy zaznaczyć, że ponieważ we wniosku z 3 czerwca 2013 r. (data wpływu 18 października 2013 r.) Wnioskodawca wskazał, iż wniosek dotyczy zaistniałego stanu faktycznego, niniejszą interpretację wydano w oparciu o przepisy prawa podatkowego dotyczące podatku od towarów i usług obowiązujące w przedstawionym stanie faktycznym.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 ze zm.) zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Towarami w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy o VAT są rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Stosownie do art. 8 ust. 1 tej ustawy przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Kwestię wysokości opodatkowania reguluje art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, zgodnie z którym stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1 ustawy.

Na mocy art. 146a pkt 1 ww. ustawy w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Wszelkie zaś odstępstwa od tej zasady poprzez zastosowanie obniżonej stawki lub zwolnienie z opodatkowania, należy uznać za wyjątek w stosowaniu ww. przepisu.

Zakres i zasady zwolnienia od podatku od towarów i usług dostawy towarów lub świadczenia usług zostały określone między innymi w art. 43 ustawy o VAT.

Według art. 43 ust. 1 pkt 9 tej ustawy zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane oraz przeznaczone pod zabudowę.

Art. 43 ust. 1 pkt 10 powołanej ustawy stanowi, że zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

 1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Według art. 2 pkt 14 ustawy o VAT ilekroć w jej przepisach mowa jest o pierwszym zasiedleniu – rozumie się przez to oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

 1. wybudowaniu lub
 2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Natomiast w sytuacji gdy nie ma zastosowania zwolnienie od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, należy sprawdzić zakres zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 10a tej ustawy.

W myśl art. 43 ust. 1 pkt 10a tej ustawy zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem że:

 1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
 2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Treść art. 43 ust. 7a powyższej ustawy wskazuje, że warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10a lit. b, nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

Ponadto na mocy art. 29 ust. 5 ustawy o VAT w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

Należy zaznaczyć, iż rzeczywistą sytuację nieruchomości x (działka 472/42), Wnioskodawca przedstawił w piśmie z 14 stycznia 2014 r. (po otrzymaniu aktów notarialnych dotyczących tej działki), zatem wydając niniejszą interpretację tut. Organ oparł się na opisie zaistniałego stanu faktycznego dotyczącego tej działki zawartego wyłącznie w uzupełnieniu wniosku z 14 stycznia 2014 r.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że prawo użytkowania wieczystego tej działki nabyte zostało przez Państwa M. od miasta aktem notarialnym 30 stycznia 1997r. Następnie aktem notarialnym z 6 lutego 2008 r. Państwo M. dokonali sprzedaży na rzecz Spółki z o.o. działki zabudowanej budynkiem pawilonu handlowego. W akcie notarialnym znajduje się adnotacja, iż jest to budynek z 1997 r. stanowiący towar używany i sprzedający nie korzystali z prawa do obniżenia podatku VAT przy jego nabyciu oraz nie dokonywali na powyższą nieruchomość nakładów w wysokości przekraczającej 30% wartości początkowej. W tym zakresie mowa jest o sprzedaży na rzecz Spółki z o.o. prawa wieczystego użytkowania gruntu wraz z prawem własności posadowionych na tej działce pawilonu handlowego i magazynu wolnostojącego.

Natomiast z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego dla KW nr x wynika, że działka 472/42 w momencie sprzedaży była zbudowana murowanym budynkiem handlowym wraz z ogrodzeniem i placem z kostki o symbolu PKOB – 1230.

W uzupełnieniu Wnioskodawca podał, że przedmiotem licytacji było prawo użytkowania wieczystego gruntu wraz z odrębnym prawem własności ww. budynków.

Skoro przedmiotem sprzedaży w dniu 6 lutego 2008r. na rzecz Spółki z o.o. były dwa budynki tj. budynek pawilonu handlowego i magazynu wolnostojącego, tut. Organ dla celów niniejszej interpretacji przyjął, że obydwa były wybudowane przez Państwa M. przed tą datą. Przyjęto też, że budynki te nie były ulepszane przez Spółkę z o.o.

Biorąc pod uwagę powyższy opis nieruchomości x (działka 472/42) oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa podatkowego należy więc stwierdzić, że w stosunku do wymienionych budynków tj. pawilonu handlowego i magazynu wolnostojącego doszło do pierwszego zasiedlenia 6 lutego 2008 r., gdyż budynki te zostały sprzedane Spółce z o.o. czyli oddane do użytkowania pierwszemu użytkownikowi, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu po ich wybudowaniu, a sprzedający nie ponosił wydatków na ulepszenie tej nieruchomości stanowiących co najmniej 30% wartości początkowej.

Według przytoczonego wyżej przepisu art. 2 pkt 14 ustawy o VAT przez pierwsze zasiedlenie należy rozumieć objęcie we władanie budynku, budowli lub ich części przez pierwszego nabywcę lub pierwszego użytkownika. Wydanie danego obiektu winno nastąpić w ramach wykonania czynności podlegających opodatkowaniu. Z powyższej definicji wynika, że oddanie do użytkowania powinno nastąpić w ramach czynności podlegających opodatkowaniu, a przez takie należy rozumieć sprzedaż, aport, a także najem czy dzierżawę.

Jak podano w opisie stanu faktycznego budynek o PKOB 1230 z 1997 r. – jako budynek handlowo-usługowy wykorzystywany był jako siedziba główna, salon sprzedaży oraz magazyn co oznacza, że wykorzystywano go dla celów prowadzenia działalności gospodarczej, a następnie sprzedano również podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą (spółce prawa handlowego). Za powyższym przemawia również fakt ujęcia w notarialnym akcie sprzedaży z 6 lutego 2008 r. informacji, że budynek stanowi towar używany i sprzedający nie korzystali z prawa do obniżenia podatku VAT przy jego nabyciu oraz nie dokonywali na powyższą nieruchomość nakładów w wysokości przekraczającej 30% wartości początkowej.

Należy także zaznaczyć, że z wniosku wynika, iż w momencie sprzedaży działka 472/42 była zabudowana murowanym budynkiem handlowym wraz z ogrodzeniem i placem z kostki, dla którego Wnioskodawca podał jeden symbol PKOB – 1230 przewidziany dla budynku. Z wniosku nie wynika ponadto, by ogrodzenie i plac stanowiły odrębne budowle, gdyż nie podano dla nich odrębnych symboli PKOB. Przyjęto więc, że ogrodzenie i plac wybudowane zostały razem z murowanym budynkiem handlowym z 1997 r. posadowionym na działce 472/42 i sprzedający nie dokonywali na powyższą nieruchomość nakładów w wysokości przekraczającej 30% wartości początkowej co oznacza, że dzielą one los budynku dotyczący opisanej dostawy.

W związku z tym należy stwierdzić, że sprzedaż Spółce z o.o. dokonana została jako czynność podlegająca opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (nawet jeżeli korzystała ona ze zwolnienia od podatku w zakresie dostawy towarów używanych).

Zatem w stosunku do budynków pawilonu handlowego i magazynu wolnostojącego posadowionych na nieruchomości x (działka 472/42) było możliwe zastosowanie zwolnienia od podatku na podstawie przytoczonego wcześniej art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, który zwalnia od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim, bowiem sprzedaż tych budynków dokonana w 2011 r. nie odbyła się w ramach pierwszego zasiedlenia, które nastąpiło 6 lutego 2008 r. i pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą nie upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Okoliczność ta determinuje możliwość zastosowania zwolnienia od podatku przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT z uwagi na spełnienie nie tylko warunku określonego w art. 43 ust. 1 pkt 10 lit. a tej ustawy, ale także warunku z art. 43 ust. 1 pkt 10 lit. b ustawy.

Ponadto, mając na uwadze brzmienie art. 29 ust. 5 ustawy o VAT, również dostawa gruntu, z którym ww. budynki są trwale związane korzysta ze zwolnienia przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy odnośnie pytania nr 1, że nieruchomość zabudowana KW x sprzedana na rzecz Sz. podlega zwolnieniu z opodatkowania – uznano za prawidłowe.

Z przedstawionego stanu faktycznego dotyczącego nieruchomości y (działka 539/46) wynika, że została ona nabyta przez Spółkę Jawną 19 września 2005 r. na podstawie aktu notarialnego od Państwa F. Od zakupu działki Spółce Jawnej nie przysługiwało prawo do odliczenia. Działka ta została zabudowana budowlami, tj. ogrodzeniem i placem trwale związanymi z gruntem. Nakłady na wybudowanie wspomnianych wyżej budowli ponosiła Spółka Jawna i przysługiwało jej prawo do odliczenia podatku naliczonego z tego tytułu, z którego to prawa skorzystała. Spółka Jawna nie wynajmowała nigdy tej nieruchomości.

Powyższa nieruchomość została wniesiona do Spółki z o.o. jako aport ze Spółki Jawnej aktem notarialnym z 15 kwietnia 2008 r. Wniesienie aportem wspomnianej nieruchomości było zwolnione z podatku VAT, gdyż Wnioskodawca nie ma żadnej informacji, by chodziło tu o przedsiębiorstwo czy zakład samodzielnie sporządzający bilans. Ponieważ czynność dotyczyła aportu, a nie przekształcenia, nie miały do niej zastosowania przepisy art. 93-93a Ordynacji podatkowej <dotyczące następstwa prawnego>.

Jak wynika z wniosku działka 539/46 w momencie sprzedaży licytacyjnej na rzecz Wojciecha S. nie była zabudowana żadnym budynkiem, jedynie na działce znajdowało się ogrodzenie z siatki stalowej i utwardzenie placu kostką betonową o PKOB 2420 <według ww. rozporządzenia w sprawie PKOB symbol 2420 obejmuje – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej pozostałe, gdzie indziej nie sklasyfikowane>. Spółka Jawna ani Spółka z o.o. (dłużnik) nie ponosiły nakładów na ulepszenie budowli znajdujących się na tej działce.

Biorąc pod uwagę powyższy opis nieruchomości y (działka 539/46) oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa podatkowego należy więc stwierdzić, że w stosunku do wymienionych budowli o PKOB 2420 doszło do pierwszego zasiedlenia 15 kwietnia 2008 r., gdyż zostały przekazane aportem Spółce z o.o. czyli oddane do użytkowania pierwszemu użytkownikowi, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu po ich wybudowaniu, a sprzedający nie ponosił wydatków na ich na ulepszenie stanowiących co najmniej 30% wartości początkowej.

Według przytoczonego wyżej przepisu art. 2 pkt 14 ustawy o VAT przez pierwsze zasiedlenie należy rozumieć objęcie we władanie budynku, budowli lub ich części przez pierwszego nabywcę lub pierwszego użytkownika. Wydanie danego obiektu winno nastąpić w ramach wykonania czynności podlegających opodatkowaniu. Z powyższej definicji wynika, że oddanie do użytkowania powinno nastąpić w ramach czynności podlegających opodatkowaniu, a przez takie należy rozumieć sprzedaż, aport, a także najem czy dzierżawę.

Jak podano w opisie stanu faktycznego budowle o PKOB 2420 zostały wniesione aportem przez Spółkę Jawną do Spółki z o.o., a wniesienie to zwolnione było z podatku VAT.

W związku z tym należy stwierdzić, że wniesienie ww. nieruchomości aportem przez Spółkę Jawna do Spółki z o.o. dokonane zostało jako czynność podlegająca opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (nawet jeżeli korzystało ono ze zwolnienia od podatku w zakresie aportu).

Zatem w stosunku do budowli o PKOB 2420 posadowionych na nieruchomości y (działka 539/46) było możliwe zastosowanie zwolnienia od podatku na podstawie przytoczonego wcześniej art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, który zwalnia od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim, bowiem sprzedaż tych budowli dokonana w 2011 r. nie odbyła się w ramach pierwszego zasiedlenia, które nastąpiło 15 kwietnia 2008 r. i pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku nie upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Okoliczność ta determinuje możliwość zastosowania zwolnienia od podatku przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT z uwagi na spełnienie nie tylko warunku określonego w art. 43 ust. 1 pkt 10 lit. a tej ustawy, ale także warunku z art. 43 ust. 1 pkt 10 lit. b ustawy.

Ponadto, mając na uwadze brzmienie art. 29 ust. 5 ustawy o VAT, również dostawa gruntu, z którym budowle te są trwale związane – tj. działki 539/46 – korzysta ze zwolnienia przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy odnośnie pytania nr 2, że nieruchomość zabudowana KW y sprzedana na rzecz Wojciecha S. podlega zwolnieniu z opodatkowania – uznano za prawidłowe.

Należy jednocześnie zaznaczyć, że wpływ na stawkę opodatkowania danej działki gruntu mają wszystkie budynki, budowle lub ich części posadowione na danej działce i trwale z nią związane. Zatem jeżeli na działkach będących przedmiotem wniosku znajdują się inne niż wskazane we wniosku budynki, budowle lub ich części trwale związane z tymi działkami, obiekty te również mają wpływ na opodatkowanie działek, na których są posadowione.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Niniejsza interpretacja indywidualna traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego stanu faktycznego lub zmiany stanu prawnego.

Na marginesie należy zaznaczyć, że tut. organ nie jest uprawniony do dokonywania analizy załączonych do wniosku dokumentów, a interpretację wydaje w oparciu o przedstawiony przez Wnioskodawcę we wniosku stan faktyczny (zdarzenie przyszłe), co wynika wprost z przepisu art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa. Tym samym dołączone do wniosku dokumenty nie były przedmiotem merytorycznej analizy.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem.Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz.U. Nr 163 poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty powiązane lub podobne:

IBPP1/443-983/13/AW | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.