IBPP1/443-87/14/LSz | Interpretacja indywidualna

Opodatkowanie zbycia prawa wieczystego użytkowania gruntów zabudowanych budynkiem mieszkalno-użytkowym (a w przypadku wyodrębnienia lokali w budynku mieszkalno-usługowym sprzedaż w zakresie wyodrębnionych lokali mieszkalnych i użytkowych).
IBPP1/443-87/14/LSzinterpretacja indywidualna
 1. budynek
 2. grunt zabudowany
 3. plan zagospodarowania przestrzennego
 4. sprzedaż gruntów
 5. stawka
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Dostawa towarów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 21 stycznia 2014 r. (data wpływu 27 stycznia 2014 r.), uzupełnionym pismem z 28 kwietnia 2014 r. (data wpływu 5 maja 2014 r.), o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

 • zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, zbycia prawa wieczystego użytkowania gruntów zabudowanych budynkiem mieszkalno-użytkowym – jest prawidłowe,
 • ustalenia stawki podatku VAT dla dostawy budynku mieszkalno-użytkowego oraz poszczególnych lokali znajdujących się w ww. budynku wraz z prawem wieczystego użytkowania gruntów 63/6 i 63/8 w przypadku rezygnacji ze zwolnienia i opodatkowania dostawy na podstawie art. 43 ust. 10 i 11 ustawy o VAT - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 stycznia 2014 r., wpłynął do tut. organu ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania zbycia prawa wieczystego użytkowania gruntów zabudowanych budynkiem mieszkalno-użytkowym.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 28 kwietnia 2014 r. (data wpływu 5 maja 2014 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 17 kwietnia 2014 r. znak: IBPP1/443-87/14/LSz.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest właścicielem prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalno-użytkowym. Na parterze i I piętrze niniejszego budynku mieszkano - usługowego zlokalizowane są pomieszczenia użytkowe tj. na parterze pomieszczenia lokalu garmażeryjnego (280,02 ), restauracji B (94,52 m2), na pierwszym piętrze budynku znajduje się restauracja A o powierzchni 253 m2 oraz biura o powierzchni 162,35 m2.

Lokale biurowe wynajmowane są przez spółkę na rzecz podmiotów trzecich (od lat 90-tych), natomiast w lokalu garmażeryjnym i lokalach, w których znajduje się restauracja spółka wykorzystuje na własne potrzeby, tj. świadczy usługi gastronomiczne/prowadzi restauracje (lokale te nie były i nie są wynajmowane podmiotom trzecim). Na wyższych kondygnacjach zlokalizowane są lokale mieszkalne w ilości 24. Niniejsze lokale mieszkalne wynajmowane są na rzecz osób trzecich od lat 90-tych.

Prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wraz z posadowionym na nim budynkiem mieszkalno-usługowym stanowiło przedmiot aportu do spółki D. w 1999 r. tj. Spółka nabyła prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej (działki gruntu oznaczonych numerami 63/6 i 63/8) wraz z własnością budynku mieszkalno-użytkowego stanowiącego odrębną nieruchomość, posadowionym na tym gruncie w wyniku umowy przenoszącej własność niniejszych nieruchomości z dnia 23 lipca 1999 r. celem pokrycia wkładu niepieniężnego w zamian za udziały podatnika. Aporty zostały otrzymane przez Spółkę w stanie prawnym, w którym wkłady niepieniężne były zwolnione z podatku VAT, a w związku z tym Spółce nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego odnośnie otrzymanych aportów. Od dnia otrzymania aportu Spółka nie dokonywała ulepszeń, których wartość przekraczałaby 30% wartości początkowej ww. nieruchomości.

Wnioskodawca planuje w przyszłości dokonać sprzedaży niniejszej nieruchomości w całości ewentualnie w przypadku wyodrębnienia lokali w budynku mieszkalno-usługowym sprzedaż odbywać się może w zakresie wyodrębnionych lokali mieszkalnych i użytkowych.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca podał, że przedmiotem sprzedaży będą zabudowane dwie działki wyodrębnione geodezyjnie. Budynek znajduje się na obu działkach tj. na działce nr 63/6 i na działce nr 63/8.

Przedmiotem sprzedaży będzie cały budynek łącznie ze wszystkimi znajdującymi się w nim lokalami. Lokale mieszkalne znajdujące się w budynku zaliczane są do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w rozumieniu art. 41 ust. 12a ustawy o VAT.

Ponieważ przedmiotem sprzedaży jest cały budynek zatem sprzedawane będą również części wspólne i urządzenia, które związane są trwale z bryłą budynku, stanowiące jego integralną i funkcjonalną całość.

Budynek mieszkalno-usługowy, sklasyfikowany jest według PKOB w dziale 11. Sprzedawany budynek jest trwale z gruntem związany. Podatnik zamierza dokonać sprzedaży budynku w miesiącu maju 2014 r. Wnioskodawca jest podatnikiem podatku VAT czynnym z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej. Wnioskodawca jest podatnikiem podatku VAT od 1993 r. tj. od dnia wejścia w życie ustawy o podatku od towarów i usług.

W związku z powyższym zadano następujące pytania: .
 1. Czy planowana sprzedaż Nieruchomości (tj. całego budynku lub wyodrębnionych lokali) stanowić będzie dostawę towarów zwolnioną z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług, przy czym czy możliwe będzie zrezygnowanie z powyższego zwolnienia, wskutek czego transakcja będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki właściwej dla danej sprzedaży, przy założeniu spełnienia warunków, o których mowa w art. 43 ust. 10 i 11 ustawy o podatku od towarowi usług...
 2. Czy w przypadku uznania przez organ, iż podatnikowi nie przysługuje prawo do zwolnienia z podatku VAT sprzedaży Nieruchomości (tj. całego budynku lub wyodrębnionych lokali) na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 to czy podatnik będzie mógł korzystać ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o podatku od towarów i usług... .

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. l

W myśl art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług zwolnieniu z podatku VAT podlega dostawa budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

 1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata. .

Natomiast definicja pierwszego zasiedlenia została zawarta w art. 2 pkt 14 ustawy, zgodnie z którą pierwsze zasiedlenie, to oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

 1. wybudowaniu lub
 2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej. .

W świetle zacytowanych regulacji prawnych ze zwolnienia z opodatkowania VAT korzysta dostawa budynku, który został po raz pierwszy zasiedlony co najmniej dwa lata przed dokonywaną sprzedażą. Natomiast pierwsze zasiedlenie nie musi być dostawą towarów, gdyż jego istotą jest oddanie do użytkowania, które następuje w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu. Ustawodawca nie definiuje w art. 2 pkt 14 ustawy o VAT pojęcia „oddanie do użytkowania”, stanowiącego element definicji legalnej pierwszego zasiedlenia i nie odsyła do treści innego aktu prawnego w tym zakresie. Tym samym należy sięgnąć w pierwszej kolejności do wykładni językowej wskazując, że słowo „użytkować” słownikowo definiowane jest jako „korzystać z czegoś, eksploatować” (vide: wyrok WSA w Olsztynie z dnia 5 stycznia 2012 r., sygn. akt I SA/Ol 693/11, orzeczenie prawomocne). Przez pierwsze zasiedlenie należy zatem rozumieć objęcie we władanie budynku, budowli lub ich części przez pierwszego nabywcę lub pierwszego użytkownika, które następuje w wykonywaniu czynności opodatkowanej. Przez czynności opodatkowane należy rozumieć nie tylko dostawę ale również najem, dzierżawę, leasing lub podobne, które w rozumieniu przepisów ustawy stanowią odpłatne świadczenie usług. Czynność podlegająca opodatkowaniu podatkiem VAT stanowi również aport czyli wniesienie wkładu niepieniężnego do innego podmiotu bowiem odpowiada on definicji odpłatnej dostawy towarów (również w stanie prawnym obowiązującym w dniu dokonania aportu przedmiotowego budynku), tak m.in. w interpretacji z dnia 12 lutego 2010 r. nr IPPP1-443-1184/09-3/JB. .

W wyniku aportu dochodzi do przeniesienia za odpłatnością prawa do rozporządzania towarem jak właściciel. Dodatkowo należy zauważyć, że dla zastosowania tego zwolnienia nie ma znaczenia, czy sama czynność aportu była opodatkowana czy też korzystała ze zwolnienia od podatku (w stanie prawnym obowiązującym w dniu przeniesienia przedmiotowych nieruchomości aport podlegał zwolnieniu na mocy § 73 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 1997 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, zgodnie z którym zwolnieniu podlegają wkłady niepieniężne (aporty) wnoszone do spółek prawa handlowego i cywilnego).

Warto również nadmienić, że do pierwszego zasiedlenia może dochodzić wiele razy. O ile bowiem dana nieruchomość może zostać tylko raz wybudowana, o tyle kilkakrotnie może być ona ulepszana w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym. Do pierwszego zasiedlenia będzie więc dochodziło po każdym ulepszeniu stanowiącym co najmniej 30% wartości początkowej obiektu i oddaniu do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu (np. aport, najem, dzierżawa, sprzedaż) pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi obiektu (vide: wyrok WSA w Gdańsku z dnia 27 maja 2010 r., sygn. akt I SA/Gd 213/10, orzeczenie prawomocne).

Biorąc pod uwagę powyższe przepisy, planowana transakcja sprzedaży Nieruchomości, co do zasady, spełnia przesłanki zwolnienia z opodatkowania VAT, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10) ustawy o podatku od towarów i usług.

Od pierwszego zasiedlenia Nieruchomości upłynęło bowiem więcej niż 2 lata (pierwsze zasiedlenie nastąpiło już w latach 90-tych w wyniku dokonanego aportu), a w odniesieniu do Nieruchomości nie były i nie będą ponoszone, w okresie dwóch lat przed planowaną sprzedażą Nieruchomości, wydatki na ulepszenie wynoszące co najmniej 30% wartości początkowej. .

Niemniej jednak, stosownie do art. 43 ust. 10 ustawy o podatku od towarów i usług, podatnik może zrezygnować ze zwolnienia od podatku i wybrać opodatkowanie dostawy budynków, budowli lub ich części, pod warunkiem, że dokonujący dostawy i nabywca budynku, budowli lub ich części:

 1. są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni,
 2. złożą, przed dniem dokonania dostawy tych obiektów właściwemu dla ich nabywcy naczelnikowi urzędu skarbowego, zgodne oświadczenie, że wybierają opodatkowanie dostawy budynku, budowli lub ich części. .

Ponadto, zgodnie z art. 43 ust. 11 ustawy o podatku od towarów i usług, oświadczenie, o którym mowa w art. 43 ust. 10 pkt 2), musi również zawierać:

 1. imiona i nazwiska lub nazwę, adresy oraz numery identyfikacji podatkowej dokonującego dostawy oraz nabywcy,
 2. planowaną datę zawarcia umowy dostawy budynku, budowli lub ich części,
 3. adres budynku, budowli lub ich części. .

W sytuacji zatem gdy Wnioskodawca (sprzedawca) jak i Nabywca będą zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, strony transakcji będą uprawnione do wyboru opodatkowania przedmiotowej transakcji podatkiem VAT, pod warunkiem złożenia przed dniem sprzedaży Nieruchomości naczelnikowi urzędu skarbowego właściwego dla Nabywcy zgodnego oświadczenia o wyborze opodatkowania przedmiotowej transakcji podatkiem VAT. Potwierdzeniem powyższego wniosku jest, między innymi, stanowisko Ministra Finansów wyrażone w indywidualnej interpretacji prawa podatkowego z dnia 25 stycznia 2011 r. wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie (nr IPPP3/443-1087/10-3/KT).

W takich okolicznościach, planowana transakcja sprzedaży Nieruchomości może podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT przy założeniu, że zostaną spełnione warunki przewidziane w art. 43 ust. 10 i 11 Ustawy VAT.

Stosownie do art. 29 ust. 5 ustawy o VAT - w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

Oznacza to, że do dostawy gruntu stosuje się analogiczną stawkę podatku jak przy dostawie budynków, budowli lub ich części trwale związanych z gruntem.

Podsumowując zdaniem Wnioskodawcy, planowana sprzedaż Nieruchomości (tj. prawa użytkowania wieczystego gruntu wraz z prawem własności budynku usługowo - mieszkaniowego posadowionego na tym gruncie) będzie stanowić, co do zasady, dostawę towarów zwolnioną z podatku VAT. Niemniej jednak, stronom tej transakcji będzie przysługiwało prawo do rezygnacji z powyższego zwolnienia. Przy założeniu, że spełnione zostaną w takim wypadku warunki, o których mowa w art. 43 ust. 10 i 11 ustawy o podatku od towarów i usług (tj. strony złożą stosowne zawiadomienie o rezygnacji ze zwolnienia), planowana transakcja sprzedaży Nieruchomości będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki właściwej dla sprzedaży nieruchomości (podstawowej).

Powyższa analiza będzie miała zastosowanie również w przypadku sprzedaży wyodrębnionych lokali. W razie wyodrębnienia własności lokali właścicielowi lokalu przysługuje również udział w nieruchomości wspólnej jako prawo związane z własnością lokali, nie jest możliwe zbycie własności lokalu bez udziału we współwłasności wspólnych części budynku i urządzeń oraz we własności gruntu. W takim przypadku mamy zatem do czynienia ze sprzedażą na odrębną własność lokalu mieszkalnego jako rzeczy głównej oraz towarzyszącego mu udziału we współwłasności wspólnych części nieruchomości (vide: wyrok NSA z dnia 3 lutego 2012 r., sygn. akt I FSK 568/11, orzeczenie prawomocne). W konsekwencji występuje w tej sytuacji jednolite świadczenie, na które składają się dwie dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, tj.: dostawa towaru obejmująca samodzielny, wyodrębniony na własność lokal oraz dostawa towaru w postaci udziału w nieruchomości wspólnej. Sprzedając wyodrębniony lokal wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej spółka dokonuje jednej transakcji, która podlega opodatkowaniu VAT. Do sprzedaży lokali stosuje się odpowiednio przywołane powyżej przepisy art. 43 ust. 1 pkt 10 oraz ust. 10 i 11. Mając na uwadze powyższe oraz treść powołanych przepisów należy stwierdzić, że sprzedaż przez Wnioskodawcę wyodrębnionego lokalu z udziałem w nieruchomości wspólnej, objęta będzie zwolnieniem od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, bowiem spełnione zostaną warunki, o których mowa w tym przepisie. Pierwsze zasiedlenie przedmiotowego lokalu nastąpiło po raz pierwszy - w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy - w 1999 r. tj. z momentem aportu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wraz z budynkiem mieszkalno-usługowym w którym miałyby być wyodrębnione lokale, zatem należy uznać, iż pomiędzy pierwszym zasiedleniem a planowaną dostawą upłynie okres co najmniej dwóch lat. Podatnikowi będzie zatem przysługiwało zwolnienie wynikające z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o ile nie zostanie wybrana opcja opodatkowania, o której mowa w art. 43 ust. 10 ustawy. Podatnik podobnie jak przy sprzedaży całej nieruchomości może bowiem zrezygnować ze zwolnienia o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 i opodatkować niniejszą sprzedaż. .

Ad. 2

W sytuacji, gdyby zdaniem organu nie zostały wyczerpane przesłanki określone w art. 43 ust. 1 pkt 10, a zatem nie przysługiwałoby prawo do zwolnienia sprzedaży Nieruchomości (tj. prawa użytkowania wieczystego Gruntu wraz z prawem własności Budynku) na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, wówczas zdaniem podatnika zwolnienie przysługiwałoby na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT. .

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10a) ustawy o VAT dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem że:

 1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
 2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów. .

Odnosząc się do przesłanki z art. 43 ust. 1 pkt 10a lit. a) ustawy o podatku od towarów i usług należy wskazać, że podatnik uzyskał tytuł prawny do przedmiotowych gruntów w drodze aportu w 1999 r. W tym czasie czynność ta podlegała zwolnieniu na mocy § 73 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 1997 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, zgodnie z którym zwolnieniu podlegają wkłady niepieniężne (aporty) wnoszone do spółek prawa handlowego i cywilnego.

Jeżeli zatem wniesienie aportu zostało potraktowane przez zbywcę jako czynność zwolniona od podatku, to w rezultacie od tej czynności nie został naliczony VAT, w związku z czym nie można było wykazać prawa do odliczenia podatku naliczonego, gdyż podatek ten w tym przypadku w ogóle nie wystąpił. Tym samym Podatnikowi nie przysługiwało uprawnienie do odliczenia VAT naliczonego przy nabyciu przedmiotowych nieruchomości w drodze aportu wniesionego przez wspólnika.

Ponieważ Podatnik nie dokonywał ulepszeń o wartości wyższej niż 30%. Można z tego wnioskować, że spełniona byłaby również przesłanka z art. 43 ust. 1 pkt 10a lit. b) ustawy o VAT. .

Art. 43 ust. 1 pkt 10a będzie miał również zastosowanie w przypadku sprzedaży wyodrębnionych lokali bowiem podatnikowi nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu budynku w którym lokale byłyby wyodrębnione, a ponadto podatnik nie dokonywał ulepszeń których wartość przekraczałaby 30% wartości początkowej przedmiotowego budynku.

Biorąc pod uwagę opisane we wniosku zdarzenie przyszłe oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa podatkowego należy stwierdzić, iż w przypadku braku możliwości zastosowania zwolnienia o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług dostawa przedmiotowej nieruchomości czy to w całości czy jako wyodrębnionych lokali wraz z udziałem w części wspólnej będzie zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o podatku od towarów i usług, gdyż w momencie nabycia tej nieruchomości nie przysługiwało Wnioskodawcy prawo do odliczenia podatku, a także w stosunku do tej nieruchomości Wnioskodawca nie dokonywał ulepszeń, których wartość przekraczałaby 30% wartości początkowej. .

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się: .
 • za prawidłowe – w zakresie zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, zbycia prawa wieczystego użytkowania gruntów zabudowanych budynkiem mieszkalno-użytkowym,
 • za nieprawidłowe – w zakresie ustalenia stawki podatku VAT dla dostawy budynku mieszkalno-użytkowego oraz poszczególnych lokali znajdujących się w ww. budynku wraz z prawem wieczystego użytkowania gruntów 63/6 i 63/8 w przypadku rezygnacji ze zwolnienia i opodatkowania dostawy na podstawie art. 43 ust. 10 i 11 ustawy o VAT. .

Na wstępie należy zaznaczyć, że z uwagi na fakt ścisłego powiązania z sobą zagadnień dotyczących zastosowania prawidłowej stawki podatku (zwolnienia od podatku) dla dostawy prawa wieczystego użytkowania gruntów nr 63/6 i 63/8 zabudowanych budynkiem mieszkalno-użytkowym, tut. organ udzielił na nie odpowiedzi w jednej interpretacji indywidualnej. .

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu ww. podatkiem, podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Towarami stosownie do art. 2 pkt 6 ustawy o VAT są rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Przez dostawę towarów, zgodnie z art. 7 ust. 1 ww. ustawy o VAT, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, natomiast stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7. .

Dostawa towaru mieści się w definicji sprzedaży określonej w art. 2 pkt 22 ustawy o VAT, zgodnie z którym przez sprzedaż rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów. .

W przedmiotowej sprawie Wnioskodawca wskazał, że planuje dokonać sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntów nr 63/6 i 63/8 zabudowanych budynkiem mieszkalno-użytkowym sklasyfikowanym pod symbolem PKOB 11. Budynek ten jest trwale związany z gruntem. .

W myśl art. 3 pkt 1, 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm.) ilekroć w ustawie jest mowa o:

1.obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć:

 1. budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
 2. budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,
 3. obiekt małej architektury;

2.budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. .

Analogicznie definiuje budynek Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych wprowadzona do stosowania rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (Dz.U. Nr 112, poz. 1316 ze zm.) stanowiąc, że przez obiekty budowlane rozumie się konstrukcje połączone z gruntem w sposób trwały, wykonane z materiałów budowlanych i elementów składowych, będące wynikiem prac budowlanych. Zaś budynki to zadaszone obiekty budowlane wraz z wbudowanymi instalacjami i urządzeniami technicznymi, wykorzystywane dla potrzeb stałych. Przystosowane są do przebywania ludzi, zwierząt lub ochrony przedmiotów.

W PKOB obiekty budowlane grupowane są w dwóch sekcjach: „Budynki” i „Obiekty inżynierii lądowej i wodnej”. Zgodnie z objaśnieniami zawartymi w PKOB w sekcji „Budynki” można wyróżnić dział 11 budynki mieszkalne, do której zalicza się grupę: budynków mieszkalnych jednorodzinnych (PKOB 111), budynków o dwóch mieszkaniach i wielomieszkaniowych (PKOB 112) i budynków zbiorowego zamieszkania (PKOB 113). .

W świetle powyższego należy stwierdzić, że przedmiotowy budynek mieszkalno-użytkowy znajdujący się na ww. 2 działkach nr 63/6 i 63/8 będących w użytkowaniu wieczystym jest towarem w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy o VAT.

Zatem sprzedaż prawa własności budynku wraz z gruntami, na których jest posadowiony – co do zasady – podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. .

Zgodnie z brzmieniem art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, podstawowa stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem art. 41 ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1 ustawy o VAT.

Natomiast w myśl art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1. .

Jednakże stosownie do art. 146a pkt 1 i 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. z zastrzeżeniem art. 146f:

 1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%;
 2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%..

W myśl art. 41 ust. 12 ustawy o VAT, stawkę podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, stosuje się do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym - zgodnie z art. 41 ust. 12a ustawy o VAT - rozumie się obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiekty sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 - wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych, z zastrzeżeniem ust. 12b. .

Natomiast art. 41 ust. 12b ustawy stanowi, że do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym określonego w ust. 12a nie zalicza się:

 1. budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 m2,
 2. lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m2. .

W myśl art. 41 ust. 12c ustawy o VAT, w przypadku budownictwa mieszkaniowego o powierzchni przekraczającej limity określone w ust. 12b stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się tylko do części podstawy opodatkowania odpowiadającej udziałowi powierzchni użytkowej kwalifikującej do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w całkowitej powierzchni użytkowej.

Jak wynika z art. 2 pkt 12 ustawy obiekty budownictwa mieszkaniowego to budynki mieszkalne stałego zamieszkania sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 11.

Zakres i zasady zwolnienia od podatku od towarów i usług dostawy towarów i świadczenia usług zostały określone m.in. w art. 43 ustawy o VAT.

I tak, na mocy art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

 1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Zatem z powyższych przepisów wynika, że dostawa nieruchomości, spełniających określone w przepisach warunki, może korzystać ze zwolnienia od podatku VAT. Wykluczenie z tego zwolnienia następuje w sytuacjach, gdy dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim oraz w sytuacji, gdy od momentu pierwszego zasiedlenia upłynął okres krótszy niż dwa lata.

Jak stanowi art. 2 pkt 14 ww. ustawy, przez pierwsze zasiedlenie rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

 1. wybudowaniu lub
 2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Co istotne, oddanie do użytkowania powinno nastąpić w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu, a za takie należy rozumieć m. in. objęcie we władanie budynku, budowli lub ich części przez pierwszego nabywcę lub pierwszego użytkownika. Przedmiotowa nieruchomość nie musi być faktycznie wykorzystywana, lecz winna być przejęta przez nabywcę do użytkowania. Wydanie przedmiotowego obiektu nabywcy powinno nastąpić w ramach wykonania przez sprzedającego czynności podlegających opodatkowaniu.

Jeżeli zatem podatnik wybuduje obiekt lub go zmodernizuje, przy czym nakłady na ulepszenie przekraczają 30% jego wartości początkowej, a następnie obiekt ten (lub ulepszenie) zostanie oddany do użytkowania (wprowadzony do ewidencji środków trwałych), nie oznacza to, że został on zasiedlony. Oddanie do użytkowania nie nastąpiło bowiem w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu. Pierwsze zasiedlenie będzie miało miejsce wówczas, gdy wybudowany lub zmodernizowany budynek (obiekt) zostanie wniesiony aportem, sprzedany lub np. oddany w najem lub dzierżawę – bowiem zarówno aport, sprzedaż, najem jak i dzierżawa są czynnościami podlegającymi opodatkowaniu. Zatem należy uznać za pierwsze zasiedlenie moment oddania budynku, budowli lub ich części do użytkowania pierwszemu nabywcy czy najemcy (dzierżawcy).

W tym miejscu należy zauważyć, że w przypadku nieruchomości niespełniających przesłanek do zwolnienia od podatku na podstawie powołanego wyżej przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, ustawodawca przewiduje – po spełnieniu określonych warunków – objęcie dostawy zwolnieniem wskazanym w art. 43 ust. 1 pkt 10a tej ustawy.

Stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem że:

 1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
 2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Przy czym wskazać należy, iż zgodnie z art. 43 ust. 7a ustawy o VAT, warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10a lit. b, nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

Kwestię opodatkowania dostawy gruntu, na którym posadowione zostały budynki lub budowle rozstrzyga przepis art. 29a ust. 8 ustawy, który został dodany do ustawy o podatku od towarów i usług na podstawie art. 1 pkt 24 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r., poz. 35 ze zm.) i wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2014 r., zgodnie z którym w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

Zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntu jest dostawą towaru w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy o VAT zatem od 1 stycznia 2014 r. podstawą do opodatkowania zbycia prawa użytkowania wieczystego gruntu wg zasad jakimi opodatkowana jest dostawa posadowionych na tym gruncie obiektów jest art. 29a ust. 8 ustawy o VAT.

Z powyższego jednoznacznie wynika, że co do zasady, grunt będący przedmiotem sprzedaży (w tym zbycie użytkowania wieczystego) podlega opodatkowaniu według takiej stawki podatku od towarów i usług, jaką opodatkowane są budynki i budowle na nim posadowione. Oznacza to, że w sytuacji, gdy budynki, budowle lub ich części korzystają ze zwolnienia od podatku VAT, również sprzedaż gruntu (w tym zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntu) korzysta ze zwolnienia od podatku.

Jak już wcześniej wskazano, dla dostawy nieruchomości – budynków, budowli lub ich części, ustawodawca przewidział zwolnienie od podatku w oparciu o jedną z dwóch podstaw prawnych: art. 43 ust. 1 pkt 10 lub też pkt 10a ustawy. Jednakże dla zastosowania zwolnienia od podatku w oparciu o art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy istotne jest, czy dostawa będzie dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed pierwszym zasiedleniem, czy też nie.

Analizując powołaną w niniejszej interpretacji definicję pierwszego zasiedlenia stwierdzić należy, że aby można było mówić o pierwszym zasiedleniu obiekt musi zostać oddany do użytkowania, a ponadto czynność ta powinna podlegać opodatkowaniu. Z powyższej definicji wynika zatem, że oddanie do użytkowania powinno nastąpić w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu, a za taką należy uznać umowę sprzedaży, najmu, dzierżawy czy wniesienie aportem pod warunkiem, że jest to czynność objęta zakresem ustawy o podatku od towarów i usług, nawet jeśli na podstawie przepisów szczególnych korzysta ona ze zwolnienia od podatku od towarów i usług.

W przedmiotowej sprawie Wnioskodawca jest właścicielem prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych nr 63/6 i na działce nr 63/8 zabudowanych budynkiem mieszkalno-użytkowym. Prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych wraz z posadowionym na nich budynkiem mieszkalno-usługowym stanowiło przedmiot aportu do Spółki w 1999 r. tj. Spółka nabyła prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej (działki gruntu oznaczonych numerami 63/6 i 63/8) wraz z własnością budynku mieszkalno-użytkowego stanowiącego odrębną nieruchomość, posadowionym na tym gruncie w wyniku umowy przenoszącej własność niniejszych nieruchomości z dnia 23 lipca 1999 r. celem pokrycia wkładu niepieniężnego w zamian za udziały podatnika. Aporty zostały otrzymane przez Spółkę w stanie prawnym, w którym wkłady niepieniężne były zwolnione z podatku VAT, a w związku z tym Spółce nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego odnośnie otrzymanych aportów. Od dnia otrzymania aportu Spółka nie dokonywała ulepszeń, których wartość przekraczałaby 30% wartości początkowej ww. nieruchomości.

Przedmiotem sprzedaży będzie cały budynek łącznie ze wszystkimi znajdującymi się w nim lokalami. Sprzedawane będą również części wspólne i urządzenia, które związane są trwale z bryłą budynku, stanowiące jego integralną i funkcjonalną całość.

Wątpliwość Wnioskodawcy dotyczy zwolnienia od podatku VAT sprzedaży niniejszej nieruchomości w całości.

Za aport uważa się wkład niepieniężny wniesiony do spółki na pokrycie kapitału zakładowego w postaci wartości niematerialnych (praw) lub rzeczy. Wniesienie wkładu wiąże się z przeniesieniem na spółkę wszelkich praw do przedmiotu wkładu, a więc także prawa własności, jeżeli przysługuje ono wspólnikowi. Wniesienie aportu w postaci prawa wieczystego użytkowania gruntów oraz prawa własności budynków i budowli posadowionych na tych gruntach do spółki spełnia definicję odpłatnej dostawy towarów zawartej w cyt. powyżej art. 5 ust. 1 ustawy, a tym samym - w rozumieniu art. 2 pkt 22 tej ustawy - uznawane jest za sprzedaż, ponieważ dostawa ta odbywa się za wynagrodzeniem (wniesienie aportu spełnia przymiot odpłatności, istnieje bowiem bezpośredni związek pomiędzy dostawą towarów a otrzymanym wynagrodzeniem w formie wyrażonych pieniężnie udziałów), a jej efektem jest przeniesienie na inny podmiot prawa do rozporządzania przedmiotowymi towarami jak właściciel.

Zatem wniesienie do Spółki przedmiotowej nieruchomości jako wkładu niepieniężnego, stanowiło odpłatną dostawę towarów podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT. Jak wskazuje Spółka wniesienie aportu podlegało zwolnieniu z podatku. Jednocześnie od dnia otrzymania aportu Spółka nie dokonywała ulepszeń, których wartość przekraczałaby 30% wartości początkowej ww. nieruchomości.

Mając powyższe na względzie uznać należy, że wniesienie w 1999 roku budynku do Spółki odbyło się w ramach pierwszego zasiedlenia.

W związku z powyższym stwierdzić należy, że zbycie przez Wnioskodawcę budynku mieszkalno-użytkowego będzie objęte zwolnieniem od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, gdyż nie wystąpiły okoliczności wyłączające zwolnienie od podatku na podstawie tego przepisu. W przedmiotowej sprawie dostawa nie będzie bowiem dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim i pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą ww. budynku nie upłynie okres krótszy niż 2 lata.

Reasumując, planowana dostawa budynku mieszkalno-użytkowego stanowić będzie odpłatną dostawę towarów, objętą zwolnieniem od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.

Ponadto zgodnie z art. 29a ust. 8 ustawy o VAT również dostawa prawa użytkowania wieczystego działek nr 63/6 i 63/8 zabudowanych budynkiem mieszkalno-użytkowym będzie korzystać ze zwolnienia od podatku VAT.

Wnioskodawca wskazał także we wniosku, że przedmiotem dostawy mogą być ewentualnie w przypadku wyodrębnienia lokali w budynku mieszkalno-usługowym lokale mieszkalne i użytkowe.

W tym miejscu należy zwrócić uwagę, iż zgodnie z art. 2 ust. 1 i art. 3 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 ze zm.), samodzielny lokal mieszkalny, a także lokal o innym przeznaczeniu, zwane dalej „lokalami”, mogą stanowić odrębne nieruchomości.

W razie wyodrębnienia własności lokali właścicielowi lokalu przysługuje udział w nieruchomości wspólnej jako prawo związane z własnością lokali. Nie można żądać zniesienia współwłasności nieruchomości wspólnej, dopóki trwa odrębna własność lokali.

Nieruchomość wspólną stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.

W myśl art. 195 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 121), własność tej samej rzeczy może przysługiwać niepodzielnie kilku osobom (współwłasność). Z kolei art. 198 ww. ustawy KC stanowi, że każdy ze współwłaścicieli może rozporządzać swoim udziałem bez zgody pozostałych współwłaścicieli.

Zatem współwłasność nie jest instytucją samodzielną, stanowi odmianę własności i cechuje się tym, że własność rzeczy (ruchomej lub nieruchomej) przysługuje kilku podmiotom, a każdy z nich może rozporządzać swoim udziałem bez zgody pozostałych współwłaścicieli. Jeżeli podatnik dokonuje sprzedaży udziału stanowiącego jego własność, dokonuje przeniesienia prawa własności rzeczy, dochodzi do zmiany podmiotu tego prawa.

Zatem sprzedaż udziału należy traktować w kategorii dostawy towarów podlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT.

Jak już wcześniej wskazano, dla dostawy części budynków lub budowli, ustawodawca przewidział także możliwość stosowania zwolnienia od podatku w oparciu o jedną z dwóch ww. podstaw prawnych: art. 43 ust. 1 pkt 10 lub też pkt 10a ustawy o VAT. Jednakże, dla możliwości zastosowania zwolnienia od podatku w oparciu o art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy istotne jest, czy dostawa będzie dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia, czy też nie.

Jak wskazano wyżej przedmiotowy budynek w całości został wydany w ramach czynności podlegających opodatkowaniu w momencie wniesienia go aportem 23 lipca 1999 r.

Jednocześnie od dnia otrzymania aportu Spółka nie dokonywała ulepszeń, których wartość przekraczałaby 30% wartości początkowej ww. nieruchomości.

Zatem ewentualna dostawa poszczególnych części budynku, tj. lokali użytkowych i mieszkalnych stanowiących odrębną własność stanowić będzie odpłatną dostawę towarów, objętą zwolnieniem od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.

Równocześnie należy przyjąć, że w tym samym momencie, tj. w momencie wniesienia wkładu niepieniężnego do Spółki w 1999 r. nastąpiło także pierwsze zasiedlenie powierzchni wspólnych budynku.

Nie jest bowiem możliwe korzystanie z budynku lub lokali bez korzystania z tych części wspólnych budynku. W konsekwencji należy uznać, że w odniesieniu do części wspólnych budynku nastąpiło pierwsze zasiedlenie w tym samym momencie, w którym wniesiono wkład niepieniężny do Spółki.

Zatem planowana przez Wnioskodawcę dostawa wyodrębnionych lokali oraz części wspólnych nie będzie dokonana w ramach pierwszego zasiedlenia, gdyż budynek został oddany do użytkowania w wyniku czynności podlegających opodatkowaniu pierwszemu użytkownikowi po jego wybudowaniu, a Wnioskodawca nie ponosił wydatków na ulepszenie tego budynku, które stanowiły co najmniej 30% jego wartości początkowej. Ponadto od momentu wniesienia wkładu niepieniężnego do Spółki nie upłynął okres krótszy niż dwa lata, zatem pomiędzy pierwszym zasiedleniem a planowaną dostawą poszczególnych wyodrębnionych lokali nie upłynie okres krótszy niż 2 lata.

Tak więc dostawa lokali użytkowych i mieszkalnych stanowiących odrębną własność wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku będzie objęta zwolnieniem od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.

Ponadto zgodnie z art. 29a ust. 8 ustawy o VAT również dostawa prawa użytkowania wieczystego działek nr 63/6 i 63/8 w odpowiednich częściach przyporządkowanych do dostawy poszczególnych lokali będzie korzystać ze zwolnienia od podatku VAT.

Ponieważ w niniejszej interpretacji wykazano, iż dostawa przedmiotowego budynku lub ewentualnie poszczególnych wyodrębnionych lokali mieszkalnych i użytkowych będzie dostawą korzystającą ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, badanie czy w sytuacji opisanej przez Wnioskodawcę dostawa tych nieruchomości będzie dostawą korzystającą ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a - jest bezprzedmiotowe.

Wnioskodawca wskazał we wniosku, że przedmiotem dostawy będą także urządzenia, które związane są trwale z bryłą budynku, stanowiące integralną część i funkcjonalną całość.

Odnośnie dostawy tych urządzeń stanowiących integralną część budynku i funkcjonalną całość, które są trwale związane z budynkiem, stwierdzić należy, że wartość tych urządzeń powinna być wliczona do wartości budynku lub jego części i polegać będzie opodatkowaniu według stawki podatku VAT takiej jak ten budynek lub jego część. Zauważyć bowiem należy, że jak wynika z objaśnień zawartych w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych, budynki to zadaszone obiekty budowlane wraz z wbudowanymi instalacjami i urządzeniami technicznymi, wykorzystywane dla potrzeb stałych. Natomiast z uregulowań zawartych w ustawie Prawo budowlane, przywołanej w niniejszej interpretacji, wynika, iż przez obiekt budowlany należy rozumieć budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi. Budynkiem zaś jest taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy, że planowana sprzedaż nieruchomości (tj. prawa użytkowania wieczystego gruntu wraz z prawem własności budynku usługowo-mieszkaniowego posadowionego na tym gruncie) będzie stanowić, co do zasady, dostawę towarów zwolnioną z podatku VAT, należało uznać za prawidłowe.

Za prawidłowe należało również uznać stanowisko Wnioskodawcy, że sprzedaż przez Wnioskodawcę wyodrębnionego lokalu z udziałem w nieruchomości wspólnej, objęta będzie zwolnieniem od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, należało uznać za prawidłowe.

Należy wskazać, że w myśl art. 43 ust. 10 ustawy o VAT, podatnik może zrezygnować ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10, i wybrać opodatkowanie dostawy budynków, budowli lub ich części, pod warunkiem że dokonujący dostawy i nabywca budynku, budowli lub ich części:

 1. są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni;
 2. złożą, przed dniem dokonania dostawy tych obiektów właściwemu dla ich nabywcy naczelnikowi urzędu skarbowego, zgodne oświadczenie, że wybierają opodatkowanie dostawy budynku, budowli lub ich części.

W myśl art. 43 ust. 11 ustawy o VAT oświadczenie, o którym mowa w ust. 10 pkt 2, musi również zawierać:

 1. imiona i nazwiska lub nazwę, adresy oraz numery identyfikacji podatkowej dokonującego dostawy oraz nabywcy;
 2. planowaną datę zawarcia umowy dostawy budynku, budowli lub ich części;
 3. adres budynku, budowli lub ich części.

Tak więc ustawodawca dał podatnikom, dokonującym dostawy budynków i budowli objętych zwolnieniem od podatku wskazanym w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, po spełnieniu określonych warunków, możliwość rezygnacji ze zwolnienia i opodatkowania transakcji na zasadach ogólnych. Powyższe prawo zostało zawężone tylko do rezygnacji ze zwolnienia wynikającego z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy.

W związku z powyższym Wnioskodawca będzie mógł zrezygnować ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT i wybrać opodatkowanie dostawy budynku lub wyodrębnionych lokali znajdujących się w tym budynku wraz z częściami wspólnymi na podstawie art. 43 ust. 10 ustawy o VAT, po spełnieniu warunków, o których mowa w art. 43 ust. 10 i 11 ustawy o VAT.

Wobec powyższego w przypadku rezygnacji przez Wnioskodawcę ze zwolnienia od podatku VAT i opodatkowania dostawy całego budynku mieszkalno-użytkowego posadowionego na działkach nr 63/6 i 63/8 należy wskazać, że skoro budynek ten mieści się w PKOB w dziale 11, zasadne będzie zastosowanie preferencyjnej stawki podatku w wysokości 8% VAT do całości dostawy na podstawie art. 41 ust. 2 i art. 41 ust. 12 w związku z art. 146a pkt 2 ustawy o VAT.

W tej sytuacji również dostawa prawa wieczystego użytkowania działek nr 63/6 i 63/8 na podstawie art. 29a ust. 8 ustawy o VAT, będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT według 8% stawki podatku VAT.

Natomiast w sytuacji dostawy poszczególnych części budynku, tj. wyodrębnionych lokali mieszkalnych i odrębnie lokali użytkowych wraz z udziałami w częściach wspólnych budynku, wówczas w odniesieniu do dostawy poszczególnych lokali mieszkalnych wraz z udziałem w częściach wspólnych zastosowanie znajdzie 8% stawka podatku VAT, natomiast w odniesieniu do dostawy poszczególnych lokali użytkowych wraz z udziałami w częściach wspólnych zastosowanie znajdzie 23% stawka podatku VAT.

Z wniosku wynika, że lokale mieszkalne znajdujące się w budynku zaliczane są do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, zatem ich dostawa wraz z udziałami w częściach wspólnych będzie podlegać opodatkowaniu 8% stawką podatku VAT i w sprawie nie będzie mieć zastosowania art. 41 ust. 12c ustawy o VAT odnoszący się do budownictwa mieszkaniowego o powierzchni przekraczającej limity określone w ust. 12b ustawy o VAT.

W przypadku rezygnacji ze zwolnienia i dokonania odrębnych dostaw poszczególnych lokali, dostawa udziałów w prawie użytkowania wieczystego działek nr 63/6 i 63/8 w częściach przyporządkowanych do dostawy poszczególnych lokali mieszkalnych będzie podlegać opodatkowaniu 8% stawką podatku VAT, natomiast dostawa udziałów w prawie użytkowania wieczystego działek nr 63/6 i 63/8 w częściach przyporządkowanych do dostawy poszczególnych lokali użytkowych będzie podlegać opodatkowaniu 23% stawką podatku VAT.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy, że „Przy założeniu, że spełnione zostaną w takim wypadku warunki, o których mowa w art. 43 ust. 10 i 11 ustawy o podatku od towarów i usług (tj. strony złożą stosowne zawiadomienie o rezygnacji ze zwolnienia), planowana transakcja sprzedaży Nieruchomości będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki właściwej dla sprzedaży nieruchomości (podstawowej). Powyższa analiza będzie miała zastosowanie również w przypadku sprzedaży wyodrębnionych lokali...”, należało uznać za nieprawidłowe, gdyż stawka podstawowa nie znajduje zastosowania w pełnym zakresie, co wskazano w niniejszej interpretacji.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Niniejsza interpretacja indywidualna traci swoją ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.