IBPP1/443-673/14/MG | Interpretacja indywidualna

Opodatkowanie zbycia prawa wieczystego użytkowania gruntu zabudowanego budynkiem, placem utwardzonym, chodnikiem betonowym i ogrodzeniem w sytuacji, gdy Zbywca i Nabywca rezygnują ze zwolnienia od podatku składając zgodne oświadczenie.
IBPP1/443-673/14/MGinterpretacja indywidualna
 1. budowle
 2. budynek
 3. czynności opodatkowane
 4. grunty
 5. nabycie nieruchomości
 6. pierwsze zasiedlenie
 7. prawo do odliczenia
 8. rezygnacja ze zwolnienia
 9. użytkowanie wieczyste
 10. zbycie nieruchomości
 11. zwolnienie
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podatnicy i płatnicy -> Podatnicy
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Dostawa towarów
 4. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112 poz. 770 ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawionewe wniosku z 23 czerwca 2014 r. (data wpływu 3 lipca 2014 r.), uzupełnionym pismem z 2 października 2014 r. (data wpływu 6 października 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania zbycia prawa wieczystego użytkowania gruntu zabudowanego budynkiem, placem utwardzonym, chodnikiem betonowym i ogrodzeniem, rezygnacji ze zwolnienia od podatku oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia nieruchomości – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 lipca 2014 r. wpłynął do tut. Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania zbycia prawa wieczystego użytkowania gruntu zabudowanego budynkiem, placem utwardzonym, chodnikiem betonowym i ogrodzeniem, rezygnacji ze zwolnienia od podatku oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia nieruchomości.

Wniosek został uzupełniony pismem z 2 października 2014 r. (data wpływu 6 października 2014 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie tut. Organu z 23 września 2014 r. nr IBPP1/443-673/14/MG.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest polską spółką komandytową, zarejestrowaną jako podatnik VAT czynny. W dniu 13 maja 2014 roku Wnioskodawca zawarł z przedsiębiorcą prowadzącym jednoosobową

działalność gospodarczą – K. (dalej jako „Zbywca”) działającym pod firmą Przedsiębiorstwo Budowlane ... z siedzibą w K., przedwstępną umowę sprzedaży prawa użytkowania wieczystego działki stanowiącej własność Gminy K., oznaczonej nr ... o pow. 0,4724 ha, położonej w K. dzielnica Ś...wraz z prawem własności budynków i budowli, którymi ta działka jest zabudowana: budynkiem, placem utwardzonym, chodnikiem betonowym i ogrodzeniem (dalej jako Nieruchomość). Dla opisanej wyżej Nieruchomości Sąd Rejonowy dla K. w K. IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą K...... Zgodnie z przedmiotową umową Wnioskodawca i Zbywca zobowiązani są do zawarcia w terminie do dnia 31 stycznia 2015 roku przyrzeczoną umowę sprzedaży Nieruchomości.

W chwili nabycia opisanej Nieruchomości Zbywca był oraz pozostaje nadal czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług o numerze NIP: .... Zbywca był w chwili nabycia opisanej Nieruchomości oraz pozostaje stanu wolnego. Zbywca nabył Nieruchomość na podstawie umowy sprzedaży z dnia 29 czerwca 2012 r., Rep. A Nr ... (notariusz.) od Usługowej Spółdzielni Pracy „G...” z siedzibą w K. (...), REGON ...., spółdzielni wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS .... (zwanej dalej „Poprzednim Użytkownikiem Wieczystym”), która w chwili sprzedaży Wnioskodawcy Nieruchomości była czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług o numerze NIP .....

Poprzedni Użytkownik Wieczysty nabył Nieruchomość na podstawie „umowy oddania w użytkowanie wieczyste działki gruntu oraz przeniesienia własności budynku” z dnia 21 marca 1996 roku, Rep. A Nr .... zawartej na podstawie ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 roku o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości. Przed sprzedażą Nieruchomości na rzecz Zbywcy Poprzedni Użytkownik Wieczysty ponosił wydatki na ulepszenie budynku i budowli i w stosunku do tych wydatków miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, wielokrotnie przekraczające wartość początkową tych obiektów. Poprzedni Użytkownik Wieczysty dokonał pierwszego zasiedlenia Nieruchomości w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. posadowionych na działce nr 657/31 budynków i budowli) na więcej niż 2 lata przed jej sprzedażą na rzecz Zbywcy.

Przed zawarciem przez Zbywcę i Poprzedniego Użytkownika Wieczystego umowy sprzedaży Nieruchomości z dnia 29 czerwca 2012 r. Rep. A Nr ... podmioty te złożyły Naczelnikowi Urzędu Skarbowego właściwemu miejscowo dla Wnioskodawcy wspólne oświadczenie o rezygnacji ze zwolnienia dokonywanej na mocy ww. umowy z dnia 29 czerwca 2012 r. Rep. A Nr... sprzedaży (dostawy) Nieruchomości spod podatku od towarów i usług i wyborze opodatkowania sprzedaży (dostawy) Nieruchomości podatkiem od towarów i usług. W związku z tym dokonana na mocy ww. umowy sprzedaż (dostawa) Nieruchomości podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (wg stawki podstawowej, tj. 23%), a Poprzedni Użytkownik Wieczysty udokumentował ją stosowną fakturą VAT. Zbywca dokonał odliczenia podatku VAT naliczonego z tytułu dokonanej dostawy Nieruchomości.

Nabywając Nieruchomość od Poprzedniego Użytkownika Wieczystego Zbywca wstąpił w szereg zawartych jeszcze przez Poprzedniego Użytkownika Wieczystego umów najmu/dzierżawy, dotyczących w części najmu/dzierżawy budynku, w części najmu/dzierżawy placów położonych na Nieruchomości (np. na potrzeby parkowania, organizacji punktów przesiadkowych, etc.) oraz części Nieruchomości służących do swobodnego dojścia, dojazdu, etc. do ww. Wszystkie umowy przewidywały odpłatność z tytułu korzystania z Nieruchomości, która każdorazowo podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Zbywca kontynuuje taki sposób gospodarczego wykorzystania Nieruchomości oddając ją, w ramach czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, w najem/dzierżawę osobom trzecim (na podstawie umów dotyczących w części najmu/dzierżawy budynku, w części placów położonych na Nieruchomości /np. na potrzeby parkowania, organizacji punktów przesiadkowych, etc./ oraz części Nieruchomości służących do swobodnego dojścia, dojazdu, etc. do ww.). Wszystkie umowy przewidują odpłatność z tytułu korzystania z Nieruchomości, która każdorazowo podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Wnioskodawca nie korzystał, nie korzysta, ani nie zamierza korzystać z Nieruchomości w inny sposób, w szczególności na potrzeby prowadzenia na Nieruchomości własnego przedsiębiorstwa czy własnej działalności gospodarczej.

Od momentu nabycia Nieruchomości Zbywca nie ponosił na nią żadnych wydatków na jej ulepszenie. Nie będzie także ponosił wydatków na ulepszenie Nieruchomości do czasu jej planowanej sprzedaży na rzecz Wnioskodawcy. Przed zawarciem planowanej umowy sprzedaży Nieruchomości (zwanej dalej „Umową Sprzedaży Nieruchomości”), Wnioskodawca i Zbywca Nieruchomości zamierzają złożyć Naczelnikowi Urzędu Skarbowego właściwemu miejscowo dla Wnioskodawcy wspólne oświadczenie o rezygnacji ze zwolnienia planowanej przez Wnioskodawcę i Zbywcę Nieruchomości sprzedaży (dostawy) Nieruchomości spod podatku od towarów i usług i wyborze opodatkowania tej sprzedaży (dostawy) Nieruchomości podatkiem od towarów i usług (które nastąpi wg stawki podstawowej - obecnie 23%). Zbywca udokumentuje dostawę stosowną fakturą i rozliczy należny z tego tytułu podatek od towarów i usług.

Wnioskodawca, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (działalność deweloperska) wybuduje na Nieruchomości budynek/budynki mieszkalne wielorodzinne i/lub z usługami, ustanowi w nich odrębną własność lokali, a następnie w ramach tej działalności będzie dokonywał sprzedaży tych lokali.

W uzupełnieniu Wnioskodawca podał, że:

 1. Na przedmiotowej działce znajduje się: jeden budynek, jeden plac utwardzony, jeden chodnik betonowy, jedno ogrodzenie.
 2. Znajdujący się na działce budynek jest budynkiem niemieszkalnym (dział 12 PKOB), a różne jego części mają różne przeznaczenie i używane są na różne potrzeby, po części: handlowo - usługowe (klasa 1230 PKOB), biurowe (klasa 1220 PKOB), garażowe (klasa 1242 PKOB), przemysłowe (klasa 1251 PKOB).
 3. Znajdujące się na działce plac utwardzony, chodnik betonowy i ogrodzenie są budowlami w myśl przepisów prawa budowlanego.
 4. Znajdujący się na działce budynek przeznaczony i użytkowany jest jednocześnie do kilku celów (jako budynek handlowo - usługowy, biurowy, garażowy, przemysłowy, magazynowy). Zgodnie z regulacjami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) w przypadku obiektów budowlanych użytkowanych lub przeznaczonych do wielu celów klasyfikuje się je w jednej pozycji, zgodnie z ich głównym użytkowaniem, które powinno być określane przez klasę PKOB mającą największy udział w powierzchni użytkowej budynku w ramach grupy. Największy udział w powierzchni użytkowej znajdującego się na działce budynku ma powierzchnia o przeznaczeniu handlowo - usługowym tj. w klasie 1230 PKOB (serwis samochody, diagnostyka samochodowa, myjnia samochodowa). W konsekwencji, znajdujący się na działce budynek ma symbol PKOB 1230. Znajdujące się na działce plac utwardzony oraz chodnik betonowy mają symbol PKOB 2112 (Ulice i drogi pozostałe). Natomiast budowla taka jak ogrodzenie nie ma właściwego dla siebie symbolu PKOB, stąd jako właściwy dla ogrodzenia wskazać należy symbol PKOB 2420 (Obiekty inżynierii lądowej i wodnej pozostałe, gdzie indziej nie sklasyfikowane).
 5. Znajdujące się na działce plac utwardzony, chodnik betonowy i ogrodzenie są trwale związane z gruntem.
 6. Wnioskodawca planuje zawrzeć ze Zbywcą umowę sprzedaży prawa użytkowania wieczystego w dniu 30 stycznia 2014 roku (tut. organ przyjął, że skoro Wnioskodawca dopiero zamierza zawrzeć umowę sprzedaży, to musi to nastąpić 30 stycznia 2015 roku, a Wnioskodawca podając datę 30 stycznia 2014 roku popełnił oczywistą pomyłkę). Zgodnie z przedwstępną umową sprzedaży umowa przyrzeczona ma być zawarta do dnia 31 stycznia 2015 roku.
 7. Wnioskodawca planuje wykorzystywać zakupioną nieruchomość wyłącznie do czynności opodatkowanych.
W związku z powyższym zadano następujące pytania:
 1. Czy w opisanym powyżej stanie faktycznym, sprzedaż (dostawa) Nieruchomości podlegać będzie co do zasady zwolnieniu z opodatkowania podatkiem od towarów i usług zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług...
 2. Czy w opisanym powyżej stanie faktycznym, sprzedaż Nieruchomości, nie będzie podlegać zwolnieniu z opodatkowania podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług...
 3. Czy w opisanym stanie faktycznym Wnioskodawca i Zbywca Nieruchomości, zawierając planowaną umowę sprzedaży Nieruchomości, mogą przed dniem zawarcia tej umowy, zgodnie z art. 43 ust. 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, złożyć Naczelnikowi Urzędu Skarbowego właściwemu miejscowo dla Nabywcy Nieruchomości prawnie doniosłe (tj. wywierające skutek przez ww. przepis przewidziany) wspólne oświadczenie o rezygnacji ze zwolnienia sprzedaży Nieruchomości spod podatku od towarów i usług i wyborze opodatkowania tej sprzedaży Nieruchomości podatkiem od towarów i usług, a w konsekwencji, czy złożenie takiego oświadczenia skutkować będzie opodatkowaniem określonej w nim sprzedaży Nieruchomości podatkiem od towarów i usług i obowiązkiem po stronie Zbywcy wystawienia faktury VAT z tytułu dokonanej sprzedaży...
 4. Czy w opisanym stanie faktycznym, gdy przed dniem zawarcia planowanej umowy sprzedaży (dostawy) Nieruchomości Wnioskodawca i Zbywca złożą w trybie art. 43 ust. 10 ustawy o VAT wspólne oświadczenie o rezygnacji ze zwolnienia od podatku VAT i wyborze opodatkowania podatkiem VAT, a Zbywca z tytułu dokonanej sprzedaży Nieruchomości wystawi Wnioskodawcy fakturę VAT, Wnioskodawca będzie uprawniony do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktury VAT otrzymanej przez Zbywcę z tytułu nabycia Nieruchomości.

Zdaniem Wnioskodawcy:

Pytanie 1:

Zbycie prawa wieczystego użytkowania gruntu stanowi dostawę towaru w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (zwanej dalej „Ustawą o VAT”) i podlega opodatkowaniu tym podatkiem na równi z budynkami, budowlami, etc. Zgodnie z przepisem art. 29a ust. 8 ustawy o VAT, w przypadku dostawy budynków, budowli lub ich części trwale z gruntem związanych, z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu. Implikuje to zasadę, iż przy dostawie m.in. prawa wieczystego użytkowania zabudowanego gruntu sposób opodatkowania dostawy prawa użytkowania wieczystego winien być określony w oparciu o sposób opodatkowania budynków, budowli lub ich części posadowionych na gruncie oddanym w wieczyste użytkowanie. Stąd dla ustalenia sposobu opodatkowania sprzedaży (dostawy) całej Nieruchomości, istotne jest ustalenie sposobu opodatkowania sprzedaży (dostawy) posadowionych na niej budynku i budowli. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT zwolniona z podatku od towarów i usług jest dostawa budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy: dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia bądź przed nim bądź pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Z opisanego stanu faktycznego wynika, że wchodzące w skład Nieruchomości budynek i budowle uległy pierwszemu zasiedleniu (w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy o VAT) przez Poprzedniego Użytkownika Wieczystego. Nastąpiło to wcześniej niż 2 lata przed ich nabyciem przez Zbywcę. Ponadto podmioty te przed dniem zawarcia umowy sprzedaży Nieruchomości z dnia 29 czerwca 2012 r. złożyły Naczelnikowi Urzędu Skarbowego właściwemu miejscowo dla Zbywcy wspólne oświadczenie o rezygnacji ze zwolnienia dokonywanej na mocy ww. umowy sprzedaży Nieruchomości spod podatku od towarów i usług i wyborze opodatkowania sprzedaży Nieruchomości podatkiem od towarów i usług. Od momentu nabycia Nieruchomości Zbywca nie ponosił na nią żadnych wydatków na jej ulepszenie. Nie będzie także ponosił wydatków na ulepszenie Nieruchomości do czasu jej planowanej sprzedaży na rzecz Wnioskodawcy. W konsekwencji, w odniesieniu do Nieruchomości nie zaszło ani nie zajdzie żadne ze zdarzeń opisanych przez art. 2 pkt 14 ustawy o VAT jako desygnaty pierwszego zasiedlenia posadowionych na nieruchomości budynku i budowli, albowiem Zbywca ich nie wybudował, a także nie ulepszył ani nie ulepszy w zakresie w którym wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiłyby co najmniej 30% wartości początkowej przedmiotowego budynku oraz budowli. Oznacza to, że sprzedaż Nieruchomości przez Zbywcę na rzecz Wnioskodawcy nie zostanie dokonana w ramach „ponownego” pierwszego zasiedlenia. W konsekwencji, planowana sprzedaż Nieruchomości nastąpi na ponad 2 lata od pierwszego zasiedlenia znajdujących się na Nieruchomości budynku i budowli, co implikuje zastosowanie do ich sprzedaży (w konsekwencji do sprzedaży całej Nieruchomości) zwolnienia z podatku od towarów i usług, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 Ustawy o VAT.

W opinii Wnioskodawcy, w opisanym powyżej stanie faktycznym, sprzedaż Nieruchomości, co do zasady, podlegać będzie zwolnieniu z opodatkowania podatkiem od towarów i usług zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług w zw. z art. 29a ust. 8 ustawy o VAT.

Pytanie 2.

Wynikające z przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT zwolnienie z opodatkowania podatkiem od towarów i usług dostawy budynków i budowli ma zastosowanie wyłącznie do dostawy budynków i budowli nieobjętej zwolnieniem, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT i tylko pod warunkiem, że w stosunku do tych budynków i budowli dokonującemu ich dostawy nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego (zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT).

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że w stosunku do wchodzących w skład Nieruchomości budynku i budowli Zbywcy przysługiwało przy ich nabyciu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, co też nastąpiło, albowiem zgodnie z art. 43 ust. 10 ustawy o VAT. Zbywca i Poprzedni Użytkownik Wieczysty złożyli oświadczenie o rezygnacji ze zwolnienia z podatku VAT. Nadto, zdaniem Wnioskodawcy dostawa wchodzących w skład Nieruchomości budynku i budowli podlega (jest objęta) zwolnieniu z opodatkowania podatkiem od towarów i usług o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.

Wobec rozłącznego charakteru powyższych zwolnień z opodatkowania (zwolnienie wynikające z art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT może mieć zastosowanie wyłącznie w przypadkach dostaw nie objętych zwolnieniem wynikającym z art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT) oraz wykluczenia stosowania zwolnienia wynikającego z art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT do budynków i budowli co do których dokonującemu ich dostawy przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, planowana przez Wnioskodawcę i Zbywcę w 2015 roku dostawa Nieruchomości nie może być kwalifikowana jako zwolniona z opodatkowania podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT.

W opinii Wnioskodawcy, w opisanym powyżej stanie faktycznym, sprzedaż Nieruchomości, co do zasady nie będzie podlegać zwolnieniu z opodatkowania podatkiem od towarów i usług zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Pytanie 3:

Zgodnie z art. 43 ust. 10 ustawy o VAT, strony planowanej umowy mającej za przedmiot dostawę budynków i budowli, która podlega zwolnieniu z podatku od towarów i usług na podstawie przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, mogą zrezygnować z przedmiotowego zwolnienia i wybrać opodatkowanie dostawy budynków i budowli podatkiem od towarów i usług o ile są zarejestrowane jako podatnicy VAT czynni i złożą, przed dniem dokonania dostawy tych obiektów właściwemu dla ich nabywcy naczelnikowi urzędu skarbowego, zawierające informacje powołane w art. 43 ust. 10 i art. 43 ust. 11 ustawy o VAT, zgodne oświadczenie, że wybierają opodatkowanie dostawy budynku i budowli. Warunkiem złożenia prawnie doniosłego (wywierającego skutek przewidziany przez przepis art. 43 ust. 10 ustawy o VAT) wspólnego oświadczenia dokonującego dostawy oraz nabywcy co do rezygnacji ze zwalniania oraz wyboru opodatkowania dostawy podatkiem od towarów i usług jest zatem po pierwsze objęcie (co do zasady) dostawy zwolnieniem z opodatkowania o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, a po wtóre złożenie oświadczenia w sposób i o treści wymaganej przez art. 43 ust. 10 i art. 43 ust. 11 ustawy o VAT.

W opinii Wnioskodawcy, w opisanym powyżej stanie faktycznym, wobec objęcia (co do zasady) planowanej dostawy wchodzących w skład Nieruchomości budynku i budowli zwolnieniem z podatku od towarów i usług o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, Wnioskodawca i Zbywca Nieruchomości, zawierając w 2015 roku umowę sprzedaży Nieruchomości, mogą przed dniem zawarcia tej umowy, zgodnie z art. 43 ust. 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, złożyć Naczelnikowi Urzędu Skarbowego właściwemu miejscowo dla Wnioskodawcy wspólne oświadczenie o rezygnacji ze zwolnienia sprzedaży Nieruchomości spod podatku od towarów i usług i wyborze opodatkowania tej sprzedaży Nieruchomości podatkiem od towarów i usług. Złożenie takiego oświadczenia skutkować będzie opodatkowaniem określonej w nim sprzedaży Nieruchomości podatkiem od towarów i usług i obowiązkiem Zbywcy wystawienia faktury VAT dokumentującej dokonaną sprzedaż (dostawę) Nieruchomości ze stawką 23% VAT. Zgodnie bowiem z art. 106b ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą sprzedaż dokonywaną przez niego na rzecz innego podatnika podatku od towarów i usług, a zgodnie z przepisem art. 106e ust. 1 pkt 12 ustawy o VAT, faktura winna zawierać m.in. stawkę podatku od towarów i usług właściwą dla dokonywanej sprzedaży. Zgodnie z przepisem art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, stawka podatku (tzw. podstawowa) wynosi 22%, z zastrzeżeniem opisanych w art. 41 ust. 1-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1 ustawy o VAT. Żaden z powołanych wyżej przepisów szczególnych nie ma zastosowania do dostawy wchodzących w skład Nieruchomości budynku i budowli, a w konsekwencji całej Nieruchomości, stosować zatem do niej należy stawkę podstawową. Jednakże zgodnie z przepisem art. 146a Ustawy o VAT, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f ustawy o VAT, stawka podatku (tzw. podstawowa) wynosi 23%. Przepis art. 146f ustawy o VAT nie ma zastosowania do dostawy wchodzących w skład Nieruchomości budynku i budowli, a w konsekwencji całej Nieruchomości, zatem w przypadku jej dostawy w 2015 roku zastosować należy stawkę podatku 23%. W opinii Wnioskodawcy, w opisanym powyżej stanie faktycznym, jeżeli opisane powyżej wspólne oświadczenie Wnioskodawcy i Nabywcy Nieruchomości czynić będzie zadość wymaganiom stawianym przez art. 43 ust. 10 i ust. 10a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, przez co określona w nim sprzedaż Nieruchomości podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, sprzedając Nieruchomość Nabywcy Nieruchomości Zbywca zobowiązany będzie wystawić Wnioskodawcy fakturę dokumentującą dokonywaną sprzedaż (dostawę) nieruchomości, uwzględniającą jej opodatkowanie podatkiem od towarów i usług wg stawki podstawowej - obecnie 23 %.

Pytanie nr 4

Zgodnie z dyspozycją art. 86 ust. 1 ustawy o podatku VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Z ust. 2 pkt 1 lit. a powołanego artykułu wynika, iż kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług - z uwzględnieniem rabatów określonych w art. 29 ust. 4.

Wskazać należy, iż przepis ten (art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy), na mocy ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 35), z dniem 1 stycznia 2014 r., otrzymał brzmienie: „kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług”.

Z powyższych przepisów wynika, że prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje tylko czynnym podatnikom podatku od towarów i usług w takim przypadku, gdy dokonywane zakupy mają związek z czynnościami opodatkowanymi. Odliczyć zatem można podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego.

Jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego nabycie przez Wnioskodawcę Nieruchomości związane będzie z transakcjami opodatkowanymi Wnioskodawcy, bowiem na Nieruchomości Wnioskodawca wybuduje budynek/budynki mieszkalne wielorodzinne i (lub) z usługami, ustanowi w nich odrębną własność lokali a następnie będzie dokonywał sprzedaży tych lokali.

W opinii Wnioskodawcy w opisanym stanie faktycznym, gdy przed dniem zawarcia planowanej umowy sprzedaży (dostawy) Nieruchomości Wnioskodawca i Zbywca złożą w trybie art. 43 ust. 10 ustawy o VAT wspólne oświadczenie o rezygnacji ze zwolnienia od podatku VAT i wyborze opodatkowania podatkiem VAT, a Zbywca z tytułu dokonanej sprzedaży Nieruchomości wystawi Wnioskodawcy fakturę VAT, Wnioskodawca będzie uprawniony do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktury VAT otrzymanej przez Zbywcę z tytułu nabycia Nieruchomości.

Jednocześnie Wnioskodawca wnosi o uwzględnienie przy wydawaniu interpretacji podatkowej, że odnośnie przedstawionego w niniejszym wniosku stanu faktycznego Zbywca - K.M. wystąpił już do Ministra Finansów - Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z wnioskiem o interpretację podatkową. Wniosek z dnia 9 czerwca 2014 roku wpłynął do Izby w dniu 16 czerwca 2014 roku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Na wstępie należy zaznaczyć, że z uwagi na ścisłe powiązanie tematyki poruszanej we wniosku, tut. organ postanowił ująć kwestie dotyczące czterech zdarzeń przyszłych w jednej interpretacji indywidualnej.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 154 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej „podatkiem”, podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 2 pkt 6 ustawy o VAT przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy o VAT przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również:

 1. przeniesienie z nakazu organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w imieniu takiego organu lub przeniesienie z mocy prawa prawa własności towarów w zamian za odszkodowanie;
 2. wydanie towarów na podstawie umowy dzierżawy, najmu, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze zawartej na czas określony lub umowy sprzedaży na warunkach odroczonej płatności, jeżeli umowa przewiduje, że w następstwie normalnych zdarzeń przewidzianych tą umową lub z chwilą zapłaty ostatniej raty prawo własności zostanie przeniesione;
 3. wydanie towarów na podstawie umowy komisu: między komitentem a komisantem, jak również wydanie towarów przez komisanta osobie trzeciej;
 4. wydanie towarów komitentowi przez komisanta na podstawie umowy komisu, jeżeli komisant zobowiązany był do nabycia rzeczy na rachunek komitenta;
 5. ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu oraz przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, a także ustanowienie na rzecz członka spółdzielni mieszkaniowej odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu oraz przeniesienie na rzecz członka spółdzielni własności lokalu lub własności domu jednorodzinnego;
 6. oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste;
 7. zbycie praw, o których mowa w pkt 5 i 6.

W świetle przedstawionych wyżej przepisów grunt spełnia definicję towaru wynikającą art. 2 pkt 6 ustawy o VAT, a jego sprzedaż jak również oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste oraz zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntu stanowi dostawę towarów zgodnie art. 7 ust. 1 ustawy o VAT.

Zaznaczenia wymaga, iż przepis art. 7 ust. 1 ww. ustawy definiujący pojęcie „dostawa towarów” nie odwołuje się do cywilistycznych pojęć sprzedaży, czy też przeniesienia prawa własności, stąd też nie można utożsamiać dostawy towarów w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług z przeniesieniem prawa własności na gruncie prawa cywilnego.

W celu przedstawienia właściwego rozumienia pojęcia „przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel” należy zaznaczyć, iż dotyczy ono tego rodzaju czynności, które dają nabywcy prawo do postępowania z nią jak właściciel. Chodzi tutaj przede wszystkim o możliwość faktycznego dysponowania rzeczą, a nie rozporządzania nią w sensie prawnym. Istotą dostawy towarów nie jest bowiem przeniesienie prawa własności, zatem zwrotu „prawo do rozporządzania jak właściciel” nie można interpretować jako „prawo własności”. Należy ponadto wskazać, iż czynności przejęcia własności ekonomicznej nie musi towarzyszyć przejęcie własności w sensie prawnym, bowiem „dostawa towarów” nie ogranicza się wyłącznie do zbycia prawa własności rzeczy. W konsekwencji pojęcie „dostawa towarów” oraz ekonomiczne aspekty transakcji, nie muszą wiązać się ze skutkami powstającymi na gruncie cywilistycznego prawa własności. Pozwala to na uznanie danej czynności za dostawę towarów, nawet w przypadkach nałożenia na nabywcę pewnych ograniczeń we władaniu towarem. Chwilą decydującą o przejściu na odbiorcę korzyści i ciężarów związanych z nabyciem towaru jest, co do zasady, wydanie towaru.

Wobec powyższego, uwzględniając szerokie, ekonomiczne, a nie cywilistyczne rozumienie pojęcia „przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel”, ustawodawca uznał, iż sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu stanowi dostawę towarów, wymieniając tę czynność w art. 7 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT.

Stosownie do art. 29a ust. 1 ustawy o VAT podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2-5, art. 30a-30c, art. 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

Na mocy art. 29a ust. 8 ustawy o VAT w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

Z powyższego jednoznacznie wynika, że co do zasady, grunt będący przedmiotem sprzedaży (w tym zbycie prawa użytkowania wieczystego) podlega opodatkowaniu według takiej stawki podatku od towarów i usług, jaką opodatkowane są budynki i budowle na nim posadowione. Oznacza to, że w sytuacji, gdy budynki, budowle lub ich części korzystają ze zwolnienia od podatku VAT, również sprzedaż gruntu (w tym zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntu) korzysta ze zwolnienia od podatku.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o VAT stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Stosownie do art. 146a pkt 1 ustawy o VAT, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże zarówno w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług, jak i w rozporządzeniach wykonawczych do niej przewidziano możliwość zastosowania obniżonych stawek podatku oraz zwolnień od podatku.

Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy o VAT dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7% z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

W okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy wynosi 8%, zgodnie z art. 146a pkt 2 ustawy o VAT.

Na podstawie art. 41 ust. 12 ustawy o VAT stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Zakres i zasady zwolnienia od podatku od towarów i usług dostawy towarów lub świadczenia usług zostały określone między innymi w art. 43 ustawy o VAT.

Według art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT, obowiązującego od dnia 1 stycznia 2014 r., zwalnia się od podatku dostawę towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

W art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT wprowadzono - z dniem 1 stycznia 2014 r. - zmianę mającą na celu pełniejsze odwzorowanie przepisu art. 136 lit. a Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.Urz. UE L Nr 347, s. 1 ze zm.), umożliwiającego zastosowanie zwolnienia od podatku dla dostawy towarów wykorzystywanych wyłącznie do działalności zwolnionej od podatku, jeżeli przy nabyciu lub wytworzeniu tych towarów nie przysługiwało podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego. Zmiana ta wiąże się również z odejściem od dotychczasowego warunku, że tylko w stosunku do towarów używanych przez podatnika, gdy okres ich używania wynosił co najmniej pół roku po nabyciu prawa do rozporządzania nimi jak właściciel, możliwe było zastosowanie zwolnienia od podatku VAT w myśl art. 43 ust. 2 ustawy o VAT , obowiązującego do 31 grudnia 2013 r.

Zwolnienie od podatku określone w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT, od dnia 1 stycznia 2014 r., dotyczy wszystkich towarów - zarówno nieruchomości, jak i ruchomości - przy nabyciu (imporcie lub wytworzeniu) których nie przysługiwało podatnikowi prawo do odliczenia podatku VAT i wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku VAT.

Jeżeli przy zbyciu towaru wystąpią przesłanki uniemożliwiające zastosowanie zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT, to w przypadku nieruchomości może znaleźć zastosowanie inne zwolnienie przewidziane w art. 43 ustawy o VAT, jeżeli zostaną spełnione warunki wskazane w tych przepisach.

Stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

 1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

W świetle wyżej przytoczonego przepisu, kluczowym dla ustalenia zasad opodatkowania dostawy budynku, budowli lub ich części jest ustalenie, kiedy nastąpiło jego pierwsze zasiedlenie i jaki upłynął okres od tego momentu.

Na podstawie art. 2 pkt 14 ustawy o VAT przez pierwsze zasiedlenie rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

 1. wybudowaniu lub
 2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Z ustawowej definicji „pierwszego zasiedlenia” wynika, że pod tym pojęciem należy rozumieć: oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części po wybudowaniu lub ulepszeniu, wynoszącym co najmniej 30% wartości początkowej.

Co istotne, oddanie do użytkowania powinno nastąpić w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu, a za takie można rozumieć m.in. objęcie we władanie budynku, budowli lub ich części przez pierwszego nabywcę lub pierwszego użytkownika. Przedmiotowa nieruchomość nie musi być faktycznie zamieszkała, lecz winna być przejęta przez nabywcę do użytkowania. Wydanie przedmiotowego obiektu nabywcy winno nastąpić w ramach wykonania przez dokonującego dostawy czynności podlegających opodatkowaniu.

Jeżeli zatem podatnik wybuduje obiekt lub go zmodernizuje, przy czym nakłady na ulepszenie przekraczają 30% jego wartości początkowej, a następnie obiekt ten (lub ulepszenie) zostanie oddany do użytkowania (wprowadzony do ewidencji środków trwałych), nie oznacza to, że został on zasiedlony. Oddanie do użytkowania nie nastąpiło bowiem w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu. Pierwsze zasiedlenie będzie miało miejsce wówczas, gdy wybudowany lub zmodernizowany budynek (obiekt) zostanie sprzedany lub np. oddany w najem lub dzierżawę - bowiem zarówno sprzedaż, najem, jak i dzierżawa są czynnościami podlegającymi opodatkowaniu.

Z cytowanych wyżej przepisów wynika, że dostawa nieruchomości, spełniających określone w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT warunki, może korzystać ze zwolnienia od podatku VAT. Wykluczenie z tego zwolnienia następuje w sytuacji, gdy dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim oraz w sytuacji, gdy od momentu pierwszego zasiedlenia nie minęły co najmniej 2 lata.

W tym miejscu należy zauważyć, że w przypadku nieruchomości niespełniających przesłanek do zwolnienia od podatku na podstawie powołanego wyżej przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, ustawodawca umożliwia podatnikom - po spełnieniu określonych warunków - skorzystanie ze zwolnienia wskazanego w pkt 10a tego przepisu.

W myśl art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem, że:

 1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
 2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Zgodnie z art. 43 ust. 7a ustawy o VAT warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10a lit. b, nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

Dokonując analizy powyższych przepisów stwierdzić należy, że jeżeli dostawa budynków, budowli lub ich części będzie mogła korzystać ze zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, wówczas badanie przesłanek wynikających z przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10a stanie się bezzasadne.

Analiza przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, regulujących wyżej wskazane prawo do zwolnienia od podatku dostaw budynków, budowli lub ich części, prowadzi do wniosku, że w odniesieniu do tych towarów może wystąpić jedna z ww. podstaw do zastosowania zwolnienia od tego podatku. Istotne jest wobec tego każdorazowe kompleksowe zbadanie okoliczności towarzyszących dostawie danego obiektu. Zauważyć bowiem należy, że stosowanie zwolnień od podatku ma charakter wyjątkowy i nie podlega ani wykładni rozszerzającej, ani zawężającej, natomiast możliwość wychodzenia poza wykładnię literalną jest niedopuszczalna. W efekcie, podatnik uprawniony jest do zastosowania ww. preferencji, gdy charakter dokonywanych przez niego czynności, w sposób jednoznaczny i niebudzący wątpliwości, wyczerpuje znamiona ujęte w treści przepisu statuującego jego prawo do zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług.

Na mocy art. 43 ust. 10 ustawy o VAT, podatnik może zrezygnować ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10, i wybrać opodatkowanie dostawy budynków, budowli lub ich części, pod warunkiem że dokonujący dostawy i nabywca budynku, budowli lub ich części:

 1. są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni;

ii. złożą, przed dniem dokonania dostawy tych obiektów właściwemu dla ich nabywcy naczelnikowi urzędu skarbowego, zgodne oświadczenie, że wybierają opodatkowanie dostawy budynku, budowli lub ich części.

Podatnicy mają zatem możliwość zrezygnowania ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT i opodatkowania transakcji na zasadach ogólnych.

Stosownie do art. 43 ust. 11 ustawy o VAT, oświadczenie, o którym mowa w ust. 10 pkt 2, musi również zawierać:

 1. imiona i nazwiska lub nazwę, adresy oraz numery identyfikacji podatkowej dokonującego dostawy oraz nabywcy;
 2. planowaną datę zawarcia umowy dostawy budynku, budowli lub ich części;
 3. adres budynku, budowli lub ich części.

Podkreślić należy, że z uwagi na przywołane uregulowania, rezygnacji ze zwolnienia od podatku, o której mowa w art. 43 ust. 10 ustawy, można dokonać wyłącznie w odniesieniu do zwolnienia od podatku określonego na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy.

Należy również zwrócić uwagę na uregulowania zawarte w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm.).

Zgodnie z art. 3 pkt 1, pkt 2 oraz pkt 3 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, ilekroć w ustawie jest mowa o:

1.obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć:

 1. budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
 2. budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,
 3. obiekt małej architektury;

2.budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;

3.budowli - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni wiatrowych, elektrowni jądrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową;

3a. obiekcie liniowym – należy przez to rozumieć obiekt budowlany, którego charakterystycznym parametrem jest długość, w szczególności droga wraz ze zjazdami, linia kolejowa, wodociąg, kanał, gazociąg, ciepłociąg, rurociąg, linia i trakcja elektroenergetyczna, linia kablowa nadziemna i umieszczona bezpośrednio w ziemi, podziemna, wał przeciwpowodziowy oraz kanalizacja kablowa, przy czym kable w niej zainstalowane nie stanowią obiektu budowlanego lub jego części ani urządzenia budowlanego.

Ustawa o podatku od towarów i usług, poprzez podanie klasyfikacji odwołuje się do Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych, która stanowi usystematyzowany wykaz obiektów budowlanych. Zatem dla celów podatku VAT stosuje się przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz. U. Nr 112, poz. 1316 ze zm.), stanowiącej usystematyzowany wykaz obiektów budowlanych.

W PKOB obiekty budowlane grupowane są w dwóch sekcjach: „Budynki” i „Obiekty inżynierii lądowej i wodnej”. Zgodnie z objaśnieniami zawartymi w PKOB obiektami inżynierii lądowej i wodnej są wszystkie obiekty budowlane nie klasyfikowane jako budynki.

Zatem jeśli dana budowla w rozumieniu Prawa budowlanego nie została sklasyfikowana w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych jako budynek, mieści się w sekcji „Obiekty inżynierii lądowej i wodnej”.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca – polska spółka komandytowa, czynny podatnik podatku VAT w dniu 13 maja 2014 r. zawarł z przedsiębiorcą prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą, czynnym podatnikiem podatku VAT przedwstępną umowę sprzedaży prawa użytkowania wieczystego działki gruntu nr .... z prawem własności budynków i budowli, którymi ta działka jest zabudowana: budynkiem użytkowym, placem utwardzonym, chodnikiem betonowym i ogrodzeniem. Każdy z wymienionych obiektów jest trwale z gruntem związany. Wnioskodawca planuje zawrzeć ze Zbywcą umowę sprzedaży prawa użytkowania wieczystego w dniu 30 stycznia 2015 r. (zgodnie z przedwstępną umową sprzedaży, umowa przyrzeczona ma być zawarta do 31 stycznia 2015 roku). Nieruchomość do momentu nabycia przez Wnioskodawcę będzie wykorzystywana wyłącznie do czynności opodatkowanych, ponieważ Zbywca nieruchomości, w chwili jej nabycia 29 czerwca 2012 r., wstąpił w szereg umów najmu/dzierżawy osobom trzecim i przez cały okres jej posiadania przez Zbywcę jest ona w ten sposób wykorzystywana. Zbywca od momentu nabycia nieruchomości nie ponosił żadnych wydatków na jej ulepszenie oraz nie poniesie wydatków na ulepszenie do chwili jej nabycia przez Wnioskodawcę. Przed zawarciem umowy sprzedaży Wnioskodawca i Zbywca zamierzają złożyć Naczelnikowi Urzędu Skarbowego właściwemu miejscowo dla Wnioskodawcy zgodne oświadczenie o rezygnacji ze zwolnienia od podatku sprzedaży nieruchomości i opodatkowania sprzedaży podatkiem od towarów i usług 23%.

Z opisu sprawy wynika, że przedmiotowa nieruchomość nie była wykorzystywana przez Zbywcę do działalność gospodarczej wyłącznie na cele zwolnione od podatku a ponadto Zbywca dokonał odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia nieruchomości. W świetle powyższego do dostawy przedmiotowej nieruchomości nie znajdzie zatem zastosowania zwolnienie wynikające z art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT.

W związku z tym konieczne jest przeanalizowanie zwolnień z art. 43 ust. 1 pkt 10 i pkt 10a ustawy o VAT.

Mając na uwadze treść powołanych przepisów oraz opis zdarzenia przyszłego należy stwierdzić, że planowana 30 stycznia 2015 r. dostawa budynku, placu utwardzonego, chodnika betonowego i ogrodzenia nie będzie dokonana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim i pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku i budowli nie upłynie okres krótszy niż 2 lata.

W przedmiotowej sprawie nieruchomość została wydana Zbywcy 29 czerwca 2012 r. w ramach czynności opodatkowanej 23% stawką podatku VAT. Od momentu nabycia nieruchomości Zbywca nie ponosił żadnych wydatków na ulepszenie i nie będzie ponosił takich wydatków do dnia planowanej sprzedaży tej nieruchomości na rzecz Wnioskodawcy. Pomiędzy pierwszym zasiedleniem, a planowaną dostawą budynku i budowli nie upłynie zatem okres krótszy niż 2 lata.

W związku z powyższym planowana sprzedaż budynku, placu utwardzonego, chodnika betonowego i ogrodzenia będzie korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT ponieważ dostawa ta nie zostanie dokonana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim i pomiędzy pierwszym zasiedleniem a planowaną dostawą nie upłynie okres krótszy niż 2 lata.

Należy zatem stwierdzić, że dostawa budynku i budowli objętych wnioskiem podlega zwolnieniu od podatku na podstawie przytoczonego wcześniej art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT i bezzasadne staje się analizowanie przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT. Art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT ma bowiem zastosowanie tylko do dostawy budynków, budowli lub ich części nieobjętych zwolnieniem, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.

Zgodnie z art. 29a ust. 8 ustawy o VAT, w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

W świetle powyższego przepisu przy sprzedaży budynków i budowli, dokonywanej wraz z dostawą gruntu (również prawa wieczystego użytkowania gruntu), na którym są one posadowione, grunt (również prawo wieczystego użytkowania gruntu) dzieli byt prawny budynków i budowli w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Oznacza to, że do dostawy gruntu (również prawa wieczystego użytkowania gruntu) stosuje się analogiczną stawkę podatku jak dla dostawy budynków, budowli lub ich części na tym gruncie posadowionych.

W związku z powyższym również dostawa prawa wieczystego użytkowania gruntu działki nr 657/31 na której posadowione są ww. budynek i budowle, będzie podlegać zwolnieniu od podatku VAT na podstawie art. 29a ust. 8 ustawy o VAT w związku z art. 43 ust. 1 pkt 10 tej ustawy.

Ponieważ jak stwierdzono wyżej, w przedmiotowej sprawie dostawa budynku, placu utwardzonego, chodnika betonowego i ogrodzenia będzie korzystać ze zwolnienia od podatku VAT określonego w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, zatem w odniesieniu do dostawy tych obiektów, Wnioskodawca oraz Zbywca – czynni podatnicy podatku VAT – mogą zgodnie

z art. 43 ust. 10 ustawy o VAT zrezygnować ze zwolnienia od podatku i wybrać opodatkowanie dostawy budynku i budowli, składając w tym zakresie zgodne oświadczenie Naczelnikowi Urzędu Skarbowego właściwemu miejscowo dla Wnioskodawcy.

W przypadku rezygnacji ze zwolnienia od podatku VAT określonego w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT dla dostawy budynku i budowli objętych wnioskiem i wyboru opodatkowania dostawy budynku i budowli podatkiem VAT, dostawa tego budynku i tych budowli będzie podlegała opodatkowaniu według właściwych stawek podatku VAT dla tych towarów.

Ponieważ dla budynku niemieszkalnego (handlowo-usługowego) i budowli wymienionych we wniosku, w odniesieniu do których Wnioskodawca i Zbywca zamierzają poprzez zgodne oświadczenie zrezygnować ze zwolnienia określonego w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, ustawodawca nie przewidział obniżonej stawki podatku od towarów i usług, jak również ich dostawa nie będzie podlegała zwolnieniu od podatku, dostawę budynku i budowli należy opodatkować zgodnie z art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy o VAT stawką w wysokości 23%.

W sytuacji zatem rezygnacji ze zwolnienia od podatku VAT dla dostawy ww. budynku i budowli i wyboru opodatkowania ich 23% stawką podatku VAT, również dostawa prawa wieczystego użytkowania gruntu działki nr 657/31 na której posadowione są ww. budynek i budowle, będzie podlegać opodatkowaniu 23% stawką podatku VAT na podstawie art. 29a ust. 8 ustawy o VAT w związku z art. 41 ust. 1 i art. 146a pkt 1 tej ustawy.

Zasady dokumentowania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług uregulowane zostały w art. 106b ustawy o VAT.

Zgodnie z art. 106b ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem.

Elementy, jakie powinna zawierać faktura zostały określone w art. 106e ust. 1 ustawy o VAT.

Biorąc pod uwagę przytoczone przepisy prawa podatkowego oraz opis sprawy stwierdzić należy, że transakcja planowanej sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntu, na którym posadowione są obiekty budowlane powinna być udokumentowana fakturą wystawioną przez Zbywcę dla Wnioskodawcy. W związku z rezygnacją ze zwolnienia od podatku przez Wnioskodawcę i Zbywcę stawka podatku dla tej dostawy wykazana na fakturze wyniesie 23%.

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT. W myśl tego przepisu, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy o VAT, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Kwotę podatku naliczonego – na podstawie art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT, stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Wyłączenia stosowania obniżenia podatku należnego zostały zawarte w art. 88 ustawy o VAT. I tak, w myśl art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy o VAT, nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Z powyższych przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca, czynny podatnik podatniku VAT, zamierza nabyć od podmiotu prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą, czynnego podatnika podatku VAT, prawo użytkowania wieczystego gruntu, na którym są posadowione budynek użytkowy i budowle. Zbywca nieruchomości z uwagi na fakt, że Wnioskodawca oraz Zbywca przed planowaną sprzedażą złożą zgodne oświadczenie o rezygnacji ze zwolnienia od podatku i wyboru opodatkowania sprzedaży budynku i budowli stawką 23%, wystawi dla Wnioskodawcy fakturę ze stawką 23% podatku VAT. Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności wybuduje na nabytej nieruchomości budynek/budynki mieszkalne wielorodzinne i/lub z usługami, ustanowi w nich odrębną własność lokali, a następnie w ramach tej działalności będzie dokonywał sprzedaży tych lokali. Wnioskodawca planuje wykorzystywać zakupioną nieruchomość wyłącznie do czynności opodatkowanych.

Biorąc pod uwagę przepis art. 86 ust. 1 ustawy o VAT oraz opis sprawy stwierdzić należy, że Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktury dokumentującej nabycie przez Wnioskodawcę prawa użytkowania wieczystego gruntu, na którym są posadowione budynek użytkowy i budowle, gdyż nabycie to nastąpi przez czynnego podatnika podatku od towarów i usług oraz będzie służyło wyłącznie czynnościom opodatkowanym.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy w całym zakresie należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Niniejsza interpretacja indywidualna traci swoją ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz.U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.