IBPP1/443-632/14/MS | Interpretacja indywidualna

Opodatkowanie sprzedaży ruchomości stanowiących wyposażenie hotelu, restauracji i SPA w związku ze sprzedażą budynków i budowli posadowionych na działce nr 1917
IBPP1/443-632/14/MSinterpretacja indywidualna
 1. budowle
 2. budynek
 3. dostawa
 4. grunty
 5. opodatkowanie
 6. użytkowanie wieczyste
 7. zwolnienie
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Dostawa towarów
 4. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 13 marca 2014 r. (data wpływu 20 marca 2014 r.), uzupełnionym pismem z 20 czerwca 2014 r. (data wpływu 24 czerwca 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w części dotyczącej opodatkowania sprzedaży ruchomości stanowiących wyposażenie hotelu, restauracji i SPA w związku ze sprzedażą budynków i budowli posadowionych na działce nr 1917 - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 marca 2014 r. do tut. Biura wpłynął ww. wniosek z 13 marca 2014 r. o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług dotyczącej m.in. opodatkowania sprzedaży ruchomości stanowiących wyposażenie hotelu, restauracji i SPA w związku ze sprzedażą budynków i budowli posadowionych na działce nr 1917.

Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismem z 20 czerwca 2014 r. (data wpływu 24 czerwca 2014 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu nr IBPP1/443-302/14/MS z 10 czerwca 2014 r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca, aktem notarialnym z 6 grudnia 2005 r. nabył od spółki Ltd za kwotę 3.294.000,00 zł (trzy miliony dwieście dziewięćdziesiąt cztery złote) prawo użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej działkę gruntu nr 1917 o powierzchni 0,8528 ha zabudowaną budynkiem sanatoryjno-wczasowym położonym przy ulicy ..., wraz z odpowiednimi dokumentami projektowymi. Dla wskazanej nieruchomości wydane zostały przez Burmistrza pozwolenia na budowę (z 28 lutego 2002 r. nr ... znak ... oraz z 5 kwietnia 2003 r. nr ... znak ...) celem przeprowadzenia remontu i prowadzenia w tychże budynkach działalności gospodarczej (hotelowej).

Budynki A i C zostały zmodernizowane i odnowione. Budynek B - wyburzony i odbudowany od podstaw. Istniejącą, częściowo spaloną willę prezydencką zburzono i odbudowano. Zbudowano również całkowicie nowy budynek basenu wraz z salą konferencyjną. Budynek garażu wolnostojącego był w ciągłym wykorzystaniu od 1933 r. i przeszedł modernizację w latach 2006 - 2008. Remont całego kompleksu budynków został zakończony w 2008 r.

Remont został sfinansowany z kredytu inwestycyjnego udzielonego przez Bank na kwotę 24.600.000.00 zł. (dwadzieścia cztery miliony sześćset tysięcy złotych). Nakłady na remont opisywanego kompleksu budynków przekroczyły znacznie 30% wartości tej nieruchomości w momencie nabycia.

W dniu 14 lipca 2008 r. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Powiatu wydał decyzję, znak ..., o udzieleniu pozwolenia na użytkowanie Hotelu uzdrowiskowego I etap - część „A”, „B”, „C”, „Willa” wraz z miejscami postojowymi, drogami, placami i chodnikami wewnętrznymi, schodami terenowymi, stacją transformatorową, stacją redukcyjno-pomiarową gazu oraz przyłączami do budynków na działkach nr 1917, 1002, 1915/1, 1915/2, 1915/3, 1916, 1914, 2276/5, 2278/6 w ..., a następnie w dniu 19 września 2008 r. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Powiatu wydał decyzję o pozwoleniu na użytkowanie basenu z częścią leczniczą - II etap inwestycji pn. ... i w tym samym czasie rozpoczął działalność Hotel.

W ramach działalności gospodarczej jest prowadzona restauracja, SPA, a także wynajmowane są pokoje hotelowe. Pokoje Hotelowe były wynajmowane już w 2008 r., m.in. w związku z organizacją ..., które w 2008 r. odbyło się w ... .

Opis zdarzenia przyszłego.

Wnioskodawca planuje dokonanie sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej oraz prawa własności budynków stanowiących odrębną nieruchomość, w których Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług hotelarskich, restauracji i SPA wraz ze zbyciem zbioru ruchomości stanowiących wyposażenie Hotelu, restauracji, SPA.

Działalność hotelarska i restauracja stanowią podstawowe źródło dochodu Wnioskodawcy i stanowi 100 % działalności gospodarczej prowadzonej przez Wnioskodawcę. Na budynki objęte zdarzeniem przyszłym Wnioskodawca ponosił wydatki, które rozliczał fakturami VAT, z tym że przedmiotowe wydatki przekraczały 30 % wartości początkowej tych obiektów.

Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej oraz prawa własności budynków stanowiących odrębną nieruchomość wraz ze zbiorem ruchomości stanowiących wyposażenie Hotelu, restauracji i SPA będzie skutkować wyrejestrowaniem prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej.

W piśmie z 20 czerwca 2014 r. Wnioskodawca wskazał, że:

Ad.I W ocenie Wnioskodawcy przedmiotem dostawy nie będzie przedsiębiorstwo rozumiane zgodnie z przepisem art. 551 Kc.

Ad. 1.1.- Przedmiotem dostawy nie będzie oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo Wnioskodawcy.

Ad. 1.2 - Przedmiotem planowanej dostawy będzie:

 • sprzedaż własności niezabudowanych nieruchomości stanowiących działki nr ewidencyjny 1915/1 i 1915/2 o łącznej powierzchni 0,0057 ha oraz prawa użytkowania wieczystego działki nr ewidencyjny 1917 wraz z prawem własności budynku stanowiącego odrębną nieruchomość i urządzeniami stanowiącymi odrębną nieruchomość wraz z kompletnym wyposażeniem budynku Hotelu (wszystkie ruchomości).

Ad. 1.3 - przedmiotem planowanej sprzedaży nie będą prawa wynikające z umów najmu, dzierżawy nieruchomości lub ruchomości czy prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych - nie dotyczą sprzedaży budynku Hotelu.

Ad. 1.4- przedmiotem planowanej sprzedaży nie będą wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne - Wnioskodawca nie planuje ich sprzedaży i pozostawia je dla siebie.

Ad. 1.5 - przedmiotem planowanej sprzedaży nie będą koncesje, licencje i zezwolenia - są one nieprzenoszalne.

Ad. 1.6 - przedmiotem planowanej sprzedaży nie będą patenty i inne prawa własności przemysłowej - Wnioskodawca nie planuje ich sprzedaży, bo takie prawa w stosunku do planowanej dostawy nie istnieją.

Ad. 1.7 - przedmiotem planowanej sprzedaży nie będą majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne - Wnioskodawca nie planuje ich sprzedaży, bo takie prawa w stosunku do planowanej dostawy nie istnieją.

Ad. 1.8 - przedmiotem planowanej sprzedaży nie będą tajemnice przedsiębiorstwa -Wnioskodawca nie planuje ich sprzedaży i zamierza zachować je dla siebie.

Ad. 1.9 - przedmiotem planowanej sprzedaży nie będą księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej - Wnioskodawca nie planuje ich sprzedaży i zamierza zachować je dla siebie.

Wnioskodawca wskazuje, że w skład przedsiębiorstwa wchodzą takie składniki materialne i niematerialne, które w sposób zorganizowany służą prowadzonej w ramach tego przedsiębiorstwa działalności gospodarczej. Ważne jest zatem, aby w zbywanym, przedsiębiorstwie zachowane zostały funkcjonalne związki pomiędzy poszczególnymi składnikami w ten sposób, aby przekazany zespół składników majątkowych mógł posłużyć kontynuowaniu określonej działalności gospodarczej, Oznacza to, że, aby mówić o transferze przedsiębiorstwa, przenoszone składniki majątkowe muszą umożliwiać prowadzenie samodzielnej działalności wyłącznie w oparciu o te składniki.

Tymczasem, w przypadku planowanej transakcji nie można mówić o zdolności przenoszonego majątku do prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej. Wnioskodawca podkreśla, że przedmiotem nabycia będzie jedynie nieruchomość zabudowana budynkiem hotelu wraz z urządzeniami oraz wyposażeniem budynku hotelu, co w ocenie Wnioskodawcy nie prowadzi jednak do wykreowania zorganizowanego zespołu składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Odnosząc się do pytania zawartego w punkcie 2, a mianowicie czy przedmiotem dostawy będzie zorganizowana część przedsiębiorstwa rozumiana zgodnie z zapisem art. 2 pkt 27e ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług tj:

 1. Czy część przedsiębiorstwa Wnioskodawcy, która będzie przedmiotem dostawy stanowi w istniejącym przedsiębiorstwie wyodrębniony organizacyjnie i finansowo (w tym zobowiązania) zespół składników materialnych i niematerialnych...
  Odp. W ocenie Wnioskodawcy przedmiot dostawy - budynek Hotelu wraz z wyposażeniem nie stanowi zespołu składników materialnych i mimo, że budynek hotelu jest jednym z istotnych, ale niewystarczającym elementem składników materialnych i niematerialnych, który pozwala na wyodrębnienie organizacyjnie i finansowo samego budynku wraz z wyposażeniem jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
 2. Czy część, która będzie przedmiotem dostawy, jest wyodrębniona funkcjonalnie, czy samodzielnie realizuje określone zadania gospodarcze i na czym to wyodrębnienie polega...
  Odp. Dla uznania wyodrębnienia organizacyjnego istotne jest takie wyodrębnienie funkcjonalne, które pozwalałoby na dalsze funkcjonowanie tej części przedsiębiorstwa w sposób niezależny, po oddzieleniu jego od reszty przedsiębiorstwa. Według oceny Wnioskodawcy, zorganizowaną część przedsiębiorstwa tworzą składniki będące w takich wzajemnych relacjach, by można było mówić o nich jako o zespole, a nie o zbiorze przypadkowych elementów, których jedyną cechą wspólną jest własność jednego podmiotu gospodarczego. Budynek Hotelu wraz z wyposażeniem nie posiada cechy zorganizowania. Tej cechy nie sposób przypisać samemu budynkowi, budowli i wyposażenia. Nieruchomość zabudowana jako zespół budowli, budynku i wyposażenia nie jest wyodrębniona funkcjonalnie.
 3. Czy, poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych, możliwe jest przyporządkowanie należności i zobowiązań do części, która będzie przedmiotem dostawy...
  Odp. Wobec faktu, że przedmiotem planowanej sprzedaży nie będzie zorganizowana część przedsiębiorstwa, stąd nie ma możliwości przyporządkowania należności i zobowiązań do tej części.
 4. Czy, w oparciu o posiadany zespół składników materialnych i niematerialnych, część ta może stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze - innymi słowy, czy w oparciu o przekazaną dostawę możliwe jest rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej...
  Odp. W ocenie Wnioskodawcy przedmiot dostawy, a to budynek Hotel jest zespołem składników może być elementem innego przedsiębiorstwa, ale w ocenie Wnioskodawcy nie może stanowić niezależnego przedsiębiorstwa realizującego określone zadania gospodarcze. Wnioskodawca zwraca uwagę, że na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług mamy więc do czynienia ze zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa, jeżeli spełnione są łącznie następujące przesłanki:
  • istnieje zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania,
  • zespól ten jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie,
  • składniki te przeznaczone są do realizacji określonych zadań gospodarczych,
  • zespól tych składników mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo, samodzielnie realizujące ww. zadania gospodarcze.

Z powyższego wynika, że podstawowym wymogiem uznania, że mamy do czynienia ze zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa, jest to, aby stanowiła ona zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań). Kolejnym warunkiem jest wydzielenie tego zespołu w istniejącym przedsiębiorstwie, co nie ma miejsca w rozpoznawanym stanie faktycznym. Wydzielenie to ma zachodzić na trzech płaszczyznach: organizacyjnej, finansowej i funkcjonalnej (przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych). Wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa ma swoje miejsce w strukturze organizacyjnej podatnika jako dział, wydział, oddział itp. Przy czym w doktrynie zwraca się uwagę, że organizacyjne wyodrębnienie powinno być dokonane na bazie statutu, regulaminu lub innego aktu o podobnym charakterze. Nieruchomość będąca przedmiotem planowanej sprzedaży nie jest wyodrębniona organizacyjnie w strukturze Wnioskodawcy na bazie statutu, regulaminu lub innego aktu o podobnym charakterze; nie stanowi ona także oddziału Wnioskodawcy.

II. Zgodnie z wezwaniem tut. Organu Wnioskodawca uzupełnia opisane we wniosku zdarzenie przyszłe w następujący sposób:

 1. Wnioskodawca jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej od 29 listopada 1990 r.
 2. Przedmiotem sprzedaży będzie:
  1. prawo użytkowania wieczystego działki nr ewidencyjny 1917 o powierzchni 0,8528 ha wraz ze sprzedażą prawa własności posadowionego na gruncie budynku stanowiącego odrębną nieruchomość i urządzeniami stanowiącymi odrębny przedmiot.
  2. Prawo własności niezabudowanych działek nr ewidencyjny 1915/1 i 1915/2 o łącznej powierzchni 0,0057 ha, położone w ... .
  3. Wszystkie ruchomości (całe wyposażenie hotelowe - w tym części biurowej, hotelowej, pralni, sal konferencyjnych, kuchni, restauracji, Lobby baru, Clubu Muzycznego, SPA i wszelkiego rodzaju innego wyposażenia, znajdującego się na terenie Hotelu).
 3. Wnioskodawca wszedł w posiadanie działek mających być przedmiotem planowanej sprzedaży w następujący sposób:
  1. Wnioskodawca stał się właścicielem budynku posadowionego na działce nr 1917 wraz z prawem użytkowania wieczystego na podstawie umowy sprzedaży sporządzonej w formie aktu notarialnego w dniu 6 grudnia 2005 r., Nr Rep. A, sprzedającym była spółka .... Spółka z o.o.
  2. Wnioskodawca stał się właścicielem niezabudowanych działek nr ewidencyjny 1915/1 i 1915/2 o łącznej powierzchni 0,0057 ha na podstawie umowy sprzedaży sporządzonej w formie aktu notarialnego z dnia 27 grudnia 2006 r., Nr Rep. A. sprzedającym była Gmina ... .
 4. Wnioskodawcy przysługują następujące tytuły prawne do geodezyjnie wyodrębnionych działek stanowiących przedmiot planowanej sprzedaży:
  1. Wnioskodawcy przysługuje prawo użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego działkę nr ewidencyjny 1917 oraz prawo własności budynku stanowiącego odrębną nieruchomość i urządzeń (budowli) stanowiących odrębny przedmiot własności.
  2. Wnioskodawcy przysługuje prawo własności niezabudowanych działek numer ewidencyjny 1915/1 i 1915/2 o łącznej powierzchni 0,0057 ha.
 5. Na działkach stanowiących przedmiot planowanej sprzedaży posadowione są następujące obiekty budowlane:
  1. Na działce nr ewidencyjny 1917 zgodnie z wykazem ksiąg handlowych Wnioskodawcy znajduje się: Budynek Hotelu (segment A, B, C, Willa, Basen,) Garaż, Plac parkingowy, Droga, Stacja TRAFO, Stacja redukcyjno-pomiarowa gazu, Ogrodzenie, Agregat i instalacja wody lodowej zewnętrznej, Instalacja wodno-kanalizacyjna, Instalacja opadowa, Instalacja fekalna - zew., instalacja energetyczna zewn. (SN), instalacja gazowa zewn.
  2. W księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości stanowiącej działkę nr ewidencyjny 1917 objętą księgą wieczystą nr ... ujawnione są następujące obiekty budowlane: budynek sanatoryjno-wczasowy o zróżnicowanej liczbie kondygnacji wykonany w technologii tradycyjnej o kubaturze 16.716 m3, garaż murowany o kub. 300 m3 obejmujący 3 boksy. Oraz następujące urządzenia stanowiące odrębny przedmiot własności, a to:
   • drogi dojazdowe o pow. 372 m2 o nawierzchni z kostki granitowej na podsypce piaskowej z obustronnymi krawężnikami granitowymi,
   • chodnik o ogólnej pow. 100 m2, wykonany z płyt chodnikowych, betonowych na podsypce piaskowej,
   • schody zewnętrzne, betonowe o pow. 12 m2,
   • ogrodzenia.
 6. Określenie rodzaju zabudowy znajdującej się na działkach objętych planowaną sprzedażą dotyczy wyłącznie działki nr ewidencyjny 1917, która jest zabudowana, pozostałe nieruchomości objęte planowaną sprzedażą nie są zabudowane. Na działce nr ewidencyjny 1917 posadowione są następujące obiekty budowlane:
  1. Trwale związany z gruntem Budynek Hotelu (segment A, B, C, Willa, Basen) - budynek w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r.
  2. Trwale związany z gruntem Garaż - budynek w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r.
  3. Plac parkingowy, Droga, Stacja TRAFO, Stacja redukcyjno-pomiarowa gazu, Ogrodzenie, Agregat i instalacja wody lodowej zewnętrznej, Instalacja wodno-kanalizacyjna, Instalacja opadowa, Instalacja fekalna - zew., instalacja energetyczna zewn. (SN), instalacja gazowa zewn. - Budowla w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r.
 7. Obiektom budowlanym posadowionym na działce nr ewidencyjny 1917 przypisane są następujące symbole PKOB określone zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB), stanowiącej usystematyzowany wykaz obiektów budowlanych, którą stosuje się dla celów podatku od towarów i usług:
  1. Budynek Hotelu (segment A, B, C, Willa, Basen ,) - PKOB 1211,
  2. Garaż - PKOB 1242,
  3. Plac parkingowy - PKOB 2112,
  4. Droga - PKOB 2112,
  5. Ogrodzenie - PKOB 2420,
  6. Stacja TRAFO - PKOB 2224,
  7. Stacja redukcyjno pomiarowa gazu - PKOB 2211,
  8. Agregat i instalacja wody lodowej zewnętrznej - PKOB 2212,
  9. Instalacja wodno – kanalizacyjna - PKOB 2212,
  10. Instalacja elektryczna zewnętrzna (SN) - PKOB 2214,
  11. Instalacja gazowa zewnętrzna - PKOB 2211,
  12. Instalacja opadowa - PKOB 2212,
  13. Instalacja fekalna – zew - PKOB 2212,
 8. Wnioskodawca nabył obiekty budowlane zlokalizowane na działce nr ewidencyjny 1917 w następujących okresach:
  1. Budynek Hotelu - segment A, B, C, Willa nabyte w drodze aktu notarialnego z 6 grudnia 2005 r.
  2. Budynek A i C zostały zmodernizowane, odnowione i przebudowane. Remont całego kompleksu budynków został zakończony w 2008 r.
  3. Budynek B i Willa wyburzony i odbudowany od podstaw - Remont i modernizacja całego kompleksu budynków został zakończony w 2008 r.
  4. Basen zbudowany został jako całkowicie nowy budynek - Remont i modernizacja całego kompleksu budynków został zakończony w 2008 r.
  5. budynek Garażu zmodernizowany i odbudowany - Remont i modernizacja całego kompleksu budynków został zakończony w 2008 r.
  6. budowa i modernizacja pozostałych budowli posadowionych na działce nr ewidencyjny 1917, a to: Plac parkingowy, Droga, Stacja TRAFO, Stacja redukcyjno-pomiarowa gazu, Ogrodzenie, Agregat i instalacja wody lodowej zewnętrznej, Instalacja wodno-kanalizacyjna, Instalacja opadowa, Instalacja fekalna - zew., instalacja energetyczna zewn. (SN), instalacja gazowa zewn. - została zakończona w 2008 r.
  7. Wnioskodawca przeprowadzając kompleksową modernizację, remont i częściowo budowę kompleksu hotelowego ponosił wydatki udokumentowane fakturami VAT i przy budowie Wnioskodawcy przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego od kwoty podatku naliczonego.
 9. Nabycie przez Wnioskodawcę prawa własności obiektów budowlanych posadowionych na działce nr ewidencyjny 1917 było czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT (22%).
 10. Wnioskodawca w trakcie użytkowania budynków, budowli lub ich części znajdujących się na działce nr ewidencyjny 1917 ponosił wydatki na ulepszenie przedmiotowych obiektów budowlanych w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, które rozliczał fakturami VAT, a podatek w nich zawarty odliczał. Przedmiotowe wydatki przekraczały wartość 30% wartości początkowej tych obiektów. Wnioskodawca ponosił wydatki na ulepszenie w latach 2006-2008. Przedmiotowe obiekty są wykorzystywane przez Wnioskodawcę do czynności opodatkowanych od 2008 nadal.
 11. W odniesieniu do budynku i budowli wchodzących w skład nieruchomości stanowiącej działkę 1917 nie doszło w przeszłości do pierwszego zasiedlenia w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy o podatku od towarów i usług. W stosunku do tych budowli i budynku do pierwszego zasiedlenia dojdzie w momencie sprzedaży Nieruchomości potencjalnemu nabywcy, a zatem w tym zakresie transakcja sprzedaży będzie podlegała obowiązkowemu opodatkowaniu VAT według stawki 23%.
 12. Zgodnie z wykładnią przepisu art. 2 pkt 14 ustawy o VAT aby nastąpiło pierwsze zasiedlenie musi dojść do oddania budynków, budowli lub ich części, do użytkowania w wykonaniu czynności podlegającej opodatkowaniu. Użyty zwrot „czynności podlegające opodatkowaniu” powinien być rozumiany jako czynności wymienione w art. 5 ustawy, wykonane przez podatników VAT, niezależnie od tego czy były zwolnione od podatku czy też nie. Jeżeli podatnik wybuduje obiekt, lub go zmodernizuje, przy czym nakłady na ulepszenie przekroczą 30% wartości początkowej, a następnie obiekt ten (lub ulepszenie) zostanie oddany do użytkowania (wprowadzony przez podatnika do ewidencji środków trwałych), nie oznacza to, że został on zasiedlony. Oddanie do użytkowania nie nastąpiło bowiem w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu. Pierwsze zasiedlenie będzie miało natomiast miejsce wówczas, gdy wybudowany lub zmodernizowany obiekt zostanie sprzedany lub np. oddany w dzierżawę, najem. Mając na uwadze powyższą wykładnię przepisów należy wskazać, że Wnioskodawca nie wykonał czynności podlegających opodatkowaniu poprzez sprzedaż, najem, dzierżawę prowadzącą do uznania, że miała miejsce czynność stanowiąca pierwsze zasiedlenie. Analiza definicji pierwszego zasiedlenia pod kątem jej zgodności systemowej z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT prowadzi do wniosku, iż samego wynajmu pokoi hotelowych w nowo wybudowanym budynku nie należy utożsamiać z pierwszym zasiedleniem w rozumieniu ustawy o VAT, zatem bez znaczenia pozostaje fakt, kiedy omawiana dostawa ma miejsce w odniesieniu do daty przekazania nieruchomości do użytkowania. Do pierwszego zasiedlenia dochodzi dopiero w następstwie sprzedaży budynku Hotelu osobie trzeciej.
 13. Wnioskodawca wskazuje, że budynki, budowle posadowione na działce nr ewidencyjny 1917 nigdy nie były wynajmowane i dzierżawione.
  1. Wnioskodawca od 12 lipca 2008 r. sprzedawał i sprzedaje nadal USŁUGI HOTELOWO-KONFERENCYJNE, usługi gastronomiczne i usługi SPA oraz wszelkie inne usługi związane z prowadzeniem działalności hotelowej i z organizacją konferencji dla zewnętrznych podmiotów gospodarczych, w ramach swojej działalności gospodarczej. Usługi te są opodatkowane podatkiem VAT (8% i 23 % ).
  2. Od 12 lipca 2008 r. (data wystawienia pierwszej faktury) do 20 czerwca 2014 r. (data niniejszego pisma) upłynęło więcej niż 5 lat - w dniu 12 lipca 2014 r. upłynie już 6 lat.
 14. Wnioskodawca informuje, że pozwolenie na użytkowanie Kompleksu hotelowego (bez BUDYNKU BASENU) nastąpiło w dniu 14 lipca 2008 r. a pozwolenie na użytkowanie BUDYNKU BASENU nastąpiło w dniu 15 września 2008 r. Od obu tych dat do dnia 20 czerwca 2014 r. upłynęło więcej niż 5 lat.
 15. Przedmiotem planowanej sprzedaży niezależnie od zabudowanej działki nr ewidencyjny 1917 będą dodatkowo następujące niezabudowane nieruchomości:
  1. Działka nr ewidencyjny 1915/1 i działka ewidencyjna 1915/2 o łącznej powierzchni 0,0057 ha,
  2. Wg informacji Wnioskodawcy działki 1915/1 i 1915/2 są zlokalizowane na obszarze oznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako l.Uh.l - tereny zabudowy usługowej, usługi hotelarskie, obsługa pacjentów i turystów,
  3. Wg wiedzy Wnioskodawcy dla działek 1915/1 i 1915/2 nie wydano decyzji warunkach zabudowy
W związku z powyższym zadano następujące pytania:
 1. Jaka stawka podatku od towarów i usług, o ile wystąpi, będzie miała zastosowanie do zbioru ruchomości stanowiących wyposażenie Hotelu, restauracji i SPA będących przedmiotem sprzedaży planowanej przez Wnioskodawcę wraz z nieruchomością objętą prawem użytkowania wieczystego i prawem własności posadowionych na gruncie budynków i budowli ...
 2. Czy opodatkowanie dostawy wyposażenia, o którym mowa powyżej, które nie stanowią części składowej nieruchomości, podlega opodatkowaniu według przepisów właściwych dla danego rodzaju towaru odrębnie czy łącznie z nieruchomością...

Zdaniem Wnioskodawcy, opisana wyżej sprzedaż prawa użytkowania wieczystego wraz ze sprzedażą prawa własności posadowionych na gruncie budynków i budowli stanowiących odrębną nieruchomość wraz ze zbiorem ruchomości stanowiących wyposażenie Hotelu i restauracji oraz SPA będzie opodatkowana 23 % podatkiem VAT.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT opodatkowaniu tym podatkiem podlega odpłatna dostawa towarów oraz odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów rozumie się przy tym, zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy o VAT, przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również: (i) oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste oraz (ii) zbycie praw do użytkowania wieczystego gruntów. Do tak rozumianej dostawy towarów zastosowanie ma co do zasady tzw. podstawowa stawka VAT określona w art. 41 ust. 1 ustawy (w powiązaniu z jej art. 146a). Niemniej przepisy szczególne wprowadzają szereg wyjątków od tej zasady.

Co do zasady zbycie tego prawa podlega opodatkowaniu podstawową stawką VAT w wysokości 23%, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w przepisach ustawy o VAT.

W świetle powyższego, sprzedaż prawa wieczystego użytkowania gruntu, na którym posadowione są budynki lub budowle trwale z tym gruntem związane albo części takich budynków lub budowli:

 • podlega opodatkowaniu według stawki 8% - w sytuacji gdy budynki te lub budowle albo ich części opodatkowane są stawką 8% (art. 41 ust. 12 ustawy o VAT);
 • korzysta ze zwolnienia od podatku - jeżeli budynki te lub budowle albo ich części są zwolnione od podatku (art. 43 ust. 1 pkt 10 i 10a ustawy o VAT).

Zwolnienie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT ma miejsce wówczas, gdy dostawa danego budynku/budowli nie jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy o VAT bądź między pierwszym zasiedleniem a dostawą tego budynku/budowli upłynął okres dłuższy niż 2 lata. Jeżeli zwolnienie to nie zaistnieje, to konieczne jest zbadanie, czy nie zachodzą przesłanki do zwolnienia wynikającego z art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT, tj. czy w stosunku do zbywanych obiektów podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia VAT oraz czy podatnik dokonał odliczenia z tytułu wydatków poniesionych na ulepszenie tych obiektów i czy wydatki te przekroczyły 30% wartości początkowej obiektów.

Aby można było mówić o pierwszym zasiedleniu, musi dojść do oddania budynku do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, a za takie można rozumieć m.in. objęcie we władanie budynku, budowli lub ich części przez pierwszego nabywcę lub pierwszego użytkownika. Przedmiotowa nieruchomość winna być przyjęta przez nabywcę do użytkowania. Wydanie przedmiotowego obiektu nabywcy winno nastąpić w ramach wykonania przez sprzedającego czynności podlegających opodatkowaniu. Pierwsze zasiedlenie będzie miało miejsce wówczas, gdy wybudowany lub zmodernizowany budynek (obiekt) zostanie sprzedany lub np. oddany w najem, dzierżawę, bowiem zarówno sprzedaż jak i najem, dzierżawa są czynnościami podlegającymi opodatkowaniu. Jednakże czynność ta nie musi być faktycznie opodatkowana (nie musi prowadzić do powstania podatku należnego), bowiem za czynność taką należy również rozumieć czynność podlegającą opodatkowaniu w myśl przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, jednakże na mocy przepisów szczególnych - korzystającą ze zwolnienia od tego podatku. Zatem należy uznać, że pierwsze zasiedlenie zachodzi w momencie sprzedaży lub oddania budynku (budowli) do użytkowania pierwszemu najemcy (dzierżawcy).

Z cytowanych wyżej przepisów wynika, że dostawa nieruchomości, spełniających określone w przepisach warunki, może korzystać ze zwolnienia od podatku VAT. Wykluczenie z tego zwolnienia następuje w sytuacji, gdy dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim oraz w sytuacji, gdy od momentu pierwszego zasiedlenia nie minęły co najmniej 2 lata. W tym miejscu należy zauważyć, iż w przypadku nieruchomości niespełniających przesłanek do zwolnienia od podatku na podstawie powołanego wyżej przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, ustawodawca umożliwia podatnikom - po spełnieniu określonych warunków - skorzystanie ze zwolnienia wskazanego w pkt 10a tego przepisu.

W myśl art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem, że:

 1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
 2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Ponadto, jak wynika z art. 43 ust. 7a ustawy, warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10a lit. b, nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

Zbycie prawa wieczystego użytkowania gruntu niezabudowanego zasadniczo podlega opodatkowaniu stawką podstawową, chyba że jest to grunt niezabudowany inny niż tereny budowlane (art. 43 ust. 1 pkt 9).

W przedstawionym przyszłym stanie faktycznym nabywający nabędzie prawo użytkowania wieczystego nieruchomość wraz z posadowionym na niej budynkiem i budowlami, które stanowią odrębną nieruchomość oraz wyposażenie hotelu i restauracji oraz SPA.

Realizacja planowanej transakcji sprzedaży spowoduje, że Wnioskodawca zakończy prowadzenie działalności gospodarczej i złoży wniosek o jej wyrejestrowanie.

Dodatkowo należy zauważyć, że zarówno Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, jak i sądy krajowe w razie sprzedaży gruntu (również prawa wieczystego użytkowania gruntu) nakazują badać cel ekonomiczny/gospodarczy transakcji, której przedmiotem jest grunt (vide: wyrok NSA z dnia 31 maja 2012 r., sygn. akt I FSK 1375/11, orzeczenie prawomocne). Jak podkreślił Trybunał w orzeczeniu z dnia 12 lipca 2012 r. (w sprawie: C-326/11) do właściwych sądów krajowych (a więc także do organów podatkowych) należy zagwarantowanie, aby dana czynność nie stanowiła czysto sztucznej struktury, oderwanej od przyczyn ekonomicznych, tworzonej wyłącznie w celu uzyskania korzyści podatkowej. Tym samym przy dokonywaniu transakcji sprzedaży gruntu (prawa wieczystego użytkowania gruntu) wraz z budynkami/budowlami należy szczególną uwagę zwrócić na wspólny zamiar stron zawierających transakcję.

Jednocześnie należy zauważyć, iż stosownie do obowiązującego do dnia 31 grudnia 2013 r. art. 29 ust. 5 ustawy, w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu. Ustawą z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2013 r. poz. 35, z późn. zm.) z dniem 1 stycznia 2014 r. uchylono przepis art. 29 oraz wprowadzono art. 29a. W myśl art. 29a ust. 8 ustawy, w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

W świetle tego przepisu przy sprzedaży budynków, budowli lub ich części, dokonywanej wraz z dostawą gruntu, na którym są one posadowione, grunt dzieli byt prawny budynków, budowli lub ich części w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Oznacza to, że do dostawy gruntu stosuje się analogiczną stawkę podatku jak dla dostawy budynków, budowli lub ich części na tym gruncie posadowionych. Jeżeli dostawa budynków albo budowli lub ich części korzysta ze zwolnienia od podatku, ze zwolnienia takiego korzysta również dostawa gruntu, na którym obiekt jest posadowiony.

Art. 43 ust. 1 pkt 10 i 10a ustawy o VAT przewiduje „zwolnienie od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części z wyjątkiem gdy:

 • dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 • pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata”.

W przedstawionym przyszłym stanie faktycznym żaden z warunków, o których mówi przepis art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT nie występuje - budynki i budowle mające być przedmiotem przyszłej transakcji a stanowiące odrębną nieruchomość, nie będą sprzedawane w ramach pierwszego zasiedlenia, a okres od pierwszego zasiedlenia do dnia planowanej transakcji sprzedaży jest dłuższy niż 2 lata.

W przypadku niespełnienia powyższych warunków możliwe jest zastosowanie zwolnienia, ale tylko pod warunkiem, że w stosunku do budowli dokonującemu dostawy nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego albo dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30 % wartości początkowej tych obiektów - wówczas dostawa ta będzie zwolniona z opodatkowania. W przedmiotowym stanie faktycznym nie będzie miał jednak zastosowania przepis art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT, który dopuszcza możliwość zwolnienia od podatku od towarów i usług „dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem że:

 • w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
 • dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów”.

Wnioskodawca od momentu nabycia budynków i budowli posadowionych na gruncie objętym prawem użytkowania wieczystego ponosił wydatki remontowe na przedmiotowe obiekty budowlane, które rozliczał fakturami VAT, a podatek w nich zawarty odliczał. Przedmiotowe wydatki przekraczały wartość 30 % wartości początkowej tych obiektów.

Zatem przedstawiona transakcja będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT na zasadach ogólnych.

Dodatkowo należy podkreślić, że dostawa wyposażenia, która nie stanowi części składowej nieruchomości, w ocenie Wnioskodawcy podlega opodatkowaniu według przepisów właściwych dla danego rodzaju towarów. W związku z tym każdy przedmiot tego wyposażenia należy opodatkować odrębnie, a nie łącznie z nieruchomością.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Ustawodawca przez towary rozumie rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty - art. 2 pkt 6 ustawy.

W świetle powyższej definicji towaru Wnioskodawca dokonując sprzedaży prawa użytkowania wieczystego działki gruntu wraz z budynkami i budowlami posadowionymi na tym gruncie a stanowiącymi odrębną nieruchomość oraz wyposażenie Hotelu, restauracji i SPA realizuje dostawę towaru, podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT.

Zgodnie z treścią uchwalonego art. 29a ust. 1 ustawy o VAT podstawą opodatkowania jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika. Części budynków przeznaczonych na cele inne niż mieszkaniowe mogą korzystać ze zwolnienia zawartego w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy, jednak pod pewnymi warunkami. Mianowicie przepis ten zwalnia od podatku dostawę towarów używanych, z zastrzeżeniem powołanego powyżej pkt 10, pod warunkiem, że w stosunku do tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego; zwolnienie to dotyczy również używanych budynków i budowli lub ich części, będących przedmiotem umowy najmu, dzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze.

Od stycznia 2014 zwalnia się dostawę towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, przepisów ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

W myśl art. 2 pkt 27e ustawy o VAT, przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa rozumie się organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Wnioskodawca wskazał w uzupełnieniu wniosku, że przedmiotem sprzedaży nie będzie przedsiębiorstwo ani zorganizowana część przedsiębiorstwa zatem stawki podatku należy ustalić dla każdego towaru będącego przedmiotem sprzedaży.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają:

 1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
 2. eksport towarów;
 3. import towarów na terytorium kraju;
 4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
 5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

W świetle art. 2 pkt 6 powołanej ustawy, towarami są rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Z art. 7 ust. 1 cyt. ustawy wynika, że przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Na mocy art. 8 ust. 1 ww. ustawy przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

 1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
 2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
 3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Z treści cytowanego wyżej przepisu art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług wynika, że ustawodawca przyjął generalną zasadę, że usługami są wszelkie odpłatne świadczenia niebędące dostawą towarów. Stąd też stwierdzić należy, że definicja „świadczenia usług” ma charakter dopełniający definicję „dostawy towarów”. Jest ona wyrazem realizacji zasady powszechności opodatkowania podatkiem od towarów i usług transakcji wykonywanych przez podatników w ramach prowadzonej przez nich działalności gospodarczej.

Zgodnie z art. 2 pkt 22 ustawy, sprzedaż to odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza – mocą ust. 2 powołanego artykułu – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Kwestię wysokości opodatkowania reguluje art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, zgodnie z którym stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1 ustawy.

Na mocy art. 146a pkt 1 ww. ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011r. do dnia 31 grudnia 2016r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy, przewidują dla niektórych towarów i usług stawki obniżone lub zwolnienie od podatku.

Zakres i zasady zwolnienia od podatku od towarów i usług dostawy towarów lub świadczenia usług zostały określone między innymi w art. 43 ustawy o VAT.

W myśl przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

 1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata;

Natomiast w myśl art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem że:

 1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
 2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Stosownie do art. 43 ust. 7a ww. ustawy, warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10a lit. b, nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

Przez pierwsze zasiedlenie – zgodnie z art. 2 pkt 14 ustawy o VAT - rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

 1. wybudowaniu lub
 2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Jak stanowi obowiązujący od 1 stycznia 2014 r. art. 43 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy o VAT, zwalnia się od podatku dostawę towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Zgodnie z przepisem art. 136 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L z 2006 r. nr 347/1 z późn. zm.) państwa członkowskie zwalniają z podatku następujące transakcje:

 1. dostawy towarów wykorzystywanych wyłącznie do celów działalności zwolnionej na podstawie art. 132, 135, 371, 375, 376, 377, 378 ust. 2, art. 379 ust. 2 i art. 380-390b, jeżeli towary te nie dały prawa do odliczenia;
 2. dostawy towarów, przy których nabyciu lub wykorzystaniu VAT nie podlegał odliczeniu zgodnie z art. 176.

Według przepisów unijnych zwolnienie przy dostawie towarów może być więc stosowane, jeśli:

 • towary te zostały nabyte na cele działalności zwolnionej i podatnik nie miał prawa do odliczenia;
 • względem tych towarów państwo członkowskie stosuje ograniczenia w odliczaniu podatku naliczonego.

Na podstawie wprowadzonej w art. 43 ust. 1 pkt 2 regulacji zwolnienie przysługuje w razie łącznego spełnienia dwóch warunków:

 • po pierwsze - towary mają być wykorzystywane wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku. Oznacza to, że towary powinny być zakupione z przeznaczeniem do wykorzystania ich przy wykonywaniu czynności, które są zwolnione z podatku, i faktycznie powinny być używane przy takiej działalności. Nie mogą być one używane choćby w części do działalności opodatkowanej (w czasie, gdy podatnik ma jeszcze prawo do odliczenia podatku naliczonego, które może zrealizować poprzez korektę).
 • po drugie - dla zastosowania zwolnienia - obok spełnienia tego pierwszego warunku podatnik nie powinien mieć prawa do odliczenia podatku z tytułu nabycia, importu bądź wytworzenia tych towarów.

Jak wynika z przedstawionego opisu sprawy, Wnioskodawca planuje sprzedać prawo użytkowania wieczystego działki nr 1917 o powierzchni 0,8528 ha, prawo własności posadowionych na niej budynków i budowli oraz wszystkie ruchomości (całe wyposażenie hotelowe - w tym części biurowej, hotelowej, pralni, sal konferencyjnych, kuchni, restauracji, Lobby baru, Clubu Muzycznego, SPA i wszelkiego rodzaju innego wyposażenia, znajdującego się na terenie Hotelu).

W rozpatrywanej sprawie należy wskazać, że w sytuacji gdy wyposażenie, o którym pisze Wnioskodawca jest trwale związane z budynkiem i zapewnia budynkowi jego funkcjonalność, a jego wymontowanie spowodowałoby uszkodzenie budynku i sprawiło, że budynek straciłby na swojej funkcjonalności, wartość tego wyposażenia powinna być wliczona do wartości poszczególnych budynków i podlegać będzie opodatkowaniu według takich stawek podatku VAT jak te budynki (w tym w sprawie znajdą zastosowanie zwolnienia określone w art. 43 ust. 1 pkt 10 i 10a ustawy o VAT). Zauważyć bowiem należy, iż jak wynika z objaśnień zawartych w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych, budynki to zadaszone obiekty budowlane wraz z wbudowanymi instalacjami i urządzeniami technicznymi, wykorzystywane dla potrzeb stałych. Natomiast z uregulowań zawartych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.) wynika, iż przez obiekt budowlany należy rozumieć budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi. Budynkiem zaś jest taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

W konsekwencji wartość takich instalacji i urządzeń technicznych powinna być wliczona do wartości budynku i opodatkowana taką samą stawką podatku VAT jak budynek.

Natomiast w sytuacji gdy wyposażenie hotelowe - w tym części biurowej, hotelowej, pralni, sal konferencyjnych, kuchni, restauracji, Lobby baru, Clubu Muzycznego, SPA i wszelkiego rodzaju inne wyposażenie, znajdujące się na terenie Hotelu stanowi ruchomości i nie jest trwale związane z budynkiem (jak wskazał Wnioskodawca nie stanowi części składowej nieruchomości), to jego sprzedaż podlega opodatkowaniu odrębnie od nieruchomości według stawek podatku VAT właściwych dla każdego odrębnego towaru.

Z wniosku wynika, że Wnioskodawca od 12 lipca 2008 r. w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej sprzedawał i sprzedaje nadal usługi hotelowo-konferencyjne, usługi gastronomiczne i usługi SPA oraz wszelkie inne usługi związane z prowadzeniem działalności hotelowej i z organizacją konferencji dla zewnętrznych podmiotów gospodarczych, w ramach swojej działalności gospodarczej. Usługi te są opodatkowane podatkiem VAT 8% i 23 %.

W przedmiotowym przypadku nie został zatem spełniony przynajmniej jeden warunek uprawniający do zastosowania zwolnienia wskazanego w przepisie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT, a mianowicie Wnioskodawca wykorzystuje posiadane ruchomości do działalności opodatkowanej podatkiem od towarów i usług.

Wobec powyższego należy uznać, że posiadane towary (ruchomości) stanowiące u Wnioskodawcy wyposażenie obiektów w których Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w postaci wyposażenia hotelowego - w tym części biurowej, hotelowej, pralni, sal konferencyjnych, kuchni, restauracji, Lobby baru, Clubu Muzycznego, SPA i wszelkiego rodzaju inne wyposażenie, znajdującego się na terenie Hotelu służą Wnioskodawcy do prowadzenia działalności opodatkowanej podatkiem VAT. Zatem Wnioskodawca przy sprzedaży towarów stanowiących przedmiotowe wyposażenie (ruchomości), nie będzie miał prawa zastosować zwolnienia z podatku VAT zgodnie z przepisem art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy.

W konsekwencji sprzedaż przedmiotowego wyposażenia podlegać będzie opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 23%.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy w zakresie opodatkowania sprzedaży wskazanego we wniosku wyposażenia (ruchomości), należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Należy jednak zauważyć, że niniejsza interpretacja indywidualna traci swoją ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego. W pozostałym zakresie objętym wnioskiem zostaną wydane odrębne rozstrzygnięcia.

Końcowo należy zwrócić uwagę, iż analiza dokumentów dołączonych do wniosku z 13 marca 2014 r. i do jego uzupełnienia z 20 czerwca 2014 r. nie mieści się w ramach określonych w art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa, zgodnie z którym minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). W związku z powyższym Minister Finansów nie jest uprawniony do oceny prawnej załączników dołączonych przez Wnioskodawcę.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz.U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.