IBPP1/443-1082/14/AW | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Opodatkowanie nieruchomości

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112 poz. 770 ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 21 lipca 2014 r. (data wpływu 29 lipca 2014 r.), uzupełnionym pismem z 27 października 2014 r. (data wpływu 30 października 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług zakresie opodatkowania zbycia prawa użytkowania wieczystego gruntu i własności budynku należącego do dłużnika położonego na działce nr 2930/218 – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 lipca 2014 r. do tut. Organu wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania zbycia prawa użytkowania wieczystego gruntu i własności budynku należącego do dłużnika położonego na działce nr 2930/218.

Wniosek uzupełniono pismem z 27 października 2014 r. (data wpływu 30 października 2014 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie tut. Organu z 16 października 2014 r. nr IBPP1/443-767/14/AW.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

W toku postępowania egzekucyjnego komornik będzie zbywać prawo użytkowania wieczystego gruntu i własność budynków objętych pięcioma księgami wieczystymi, należące do dłużnika będącego podatnikiem VAT. Nieruchomości są w większości zabudowane oraz były lub są do tej pory wydzierżawiane/wynajmowane przez dłużnika. Szczegółowe informacje na temat zabudowy i dzierżaw/najmu poniżej w zestawieniu na poszczególne księgi wieczyste.

KSIĘGA WIECZYSTA NR ...

Działka nr 2930/218 pow. 23 m2

Rok nabycia prawa wieczystego użytkowania: 2013

Budynek Rozdzielni – nr ewidencyjny budynku 3142, nr PKOB 1251.

Budynek na stałe związany z gruntem:

Rok nabycia: 2013

Czy nabycie udokumentowano fakturą... nie

Czy przy nabyciu przysługiwało odliczenie VAT... nie

Czy budynek (budowlę) nabyto od innego podmiotu... nie

Czy poniesiono wydatki na ulepszenie (co najmniej 30% wart. pocz.)... nie

Czy przysługiwało prawo do odliczenia VAT od ulepszenia... nie dotyczy

Data pierwszego wydania pod najem lub dzierżawę: 11.08.2000

Powierzchnia użytkowa ( m2): 433

Pow. użytkowa części budynku podlegająca dzierżawie lub najmowi ( m2): 433

Powierzchnia części budynku nie podlegającej najmowi lub dzierżawie ( m2): 0

Czy od pierwszego zasiedlenia upłynęły 2 lata... tak

Czy część niewykorzystana pod najem lub dzierżawę była wykorzystana przez dłużnika przez co najmniej 5 lat... tak

Czy była dzierżawa lub najem... tak

Okres dzierżawy lub najmu: 11.08.2000 – 19.09.2002

W uzupełnieniu wniosku podano ponadto, że:

 1. Własność części budynku Rozdzielni nr 4, znajdująca się na działce 2930/218, została nieodpłatnie przeniesiona na rzecz dłużnika przez Gminę aktem notarialnym z dnia 30.04.2013 r. Prawo własności budynku Rozdzielni nr 4 na rzecz dłużnika zostało stwierdzone Decyzją Wojewody z dnia 31.08.1998 r. W trakcie odtwarzania granic nieruchomości okazało się, że cześć budynku znajduje się poza terenem będącym w użytkowaniu wieczystym dłużnika. W związku z powyższym, dla uregulowania stanu prawnego nieruchomości, wystąpiła konieczność nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntu zajmowanego przez część Rozdzielni nr 4, co nastąpiło ww. aktem notarialnym, a którym to przekazano również nieodpłatnie fragment Rozdzielni nr 4, której dłużnik był właścicielem.
 2. Nabycie prawa wieczystego gruntu zostało udokumentowane fakturą VAT wystawioną przez Gminę. Faktura nie obejmuje części budynku ponieważ został on przekazany nieodpłatnie co stwierdzono w akcie notarialnym.
 3. Pierwsze wydanie budynku tj. Rozdzielni nr 4 wraz z częścią znajdującą się działce nr 2930/218 zostało dokonane przez dłużnika 01.09.2009 r. W poprzednim wniosku omyłkowo błędnie podano datę pierwszego wydania. Jeżeli odrębnie traktować część budynku nabytą przez dłużnika 30.04.2013 r., to pierwsze wydanie nastąpiło z datą nabycia. Dłużnik nie ponosił żadnych wydatków na ulepszenie w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, które były wyższe niż 30% wartości początkowej obiektu.
 4. Data 11 sierpnia 2000 r. nie stanowi daty pierwszego zasiedlenia.
W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy dostawa, w ramach postępowania egzekucyjnego, prawa użytkowania wieczystego gruntu wraz z własnością budynków lub budowli położonych na gruncie objęta będzie zwolnieniem z podatku VAT określonym w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 ze zm.)...

Zdaniem Wnioskodawcy, dostawa w ramach postępowania egzekucyjnego prawa użytkowania wieczystego gruntu wraz z własnością budynków lub budowli położonych na gruncie objęta będzie zwolnieniem z podatku VAT określonym w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 ze zm.) ze względu na fakt, iż:

 1. pierwsze zasiedlenie budynków lub budowli nastąpiło przed 1989 rokiem,
 2. nabycie przez podatnika użytkowania wieczystego i własności budynków lub budowli nastąpiło z dniem 5 grudnia 1990 r. z mocy prawa na podstawie art. 2 ustawy z dnia 29 września 1990 r. o zmianie ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości (Dz.U. Nr 79 poz. 464 ze zm.),
 3. dłużnik w ciągu ostatnich 5 lat nie dokonywał na nieruchomościach nakładów przekraczających 1/3 wartości nieruchomości.

Dostawa działki będzie zwolniona z podatku VAT. Komornik stoi na stanowisku, że działka jest zabudowana i jej dostawa podlega zwolnieniu z podatku VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 ze zm.) zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Towarami – w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy o VAT – są rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również:

 1. przeniesienie z nakazu organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w imieniu takiego organu lub przeniesienie z mocy prawa prawa własności towarów w zamian za odszkodowanie;
 2. wydanie towarów na podstawie umowy dzierżawy, najmu, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze zawartej na czas określony lub umowy sprzedaży na warunkach odroczonej płatności, jeżeli umowa przewiduje, że w następstwie normalnych zdarzeń przewidzianych tą umową lub z chwilą zapłaty ostatniej raty prawo własności zostanie przeniesione;
 3. wydanie towarów na podstawie umowy komisu: między komitentem a komisantem, jak również wydanie towarów przez komisanta osobie trzeciej;
 4. wydanie towarów komitentowi przez komisanta na podstawie umowy komisu, jeżeli komisant zobowiązany był do nabycia rzeczy na rachunek komitenta;
 5. ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu oraz przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, a także ustanowienie na rzecz członka spółdzielni mieszkaniowej odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu oraz przeniesienie na rzecz członka spółdzielni własności lokalu lub własności domu jednorodzinnego;
 6. oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste;
 7. zbycie praw, o których mowa w pkt 5 i 6.

Kwestię wysokości opodatkowania reguluje art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, zgodnie z którym stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1 ustawy.

Na mocy art. 146a pkt 1 ww. ustawy w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Wszelkie zaś odstępstwa od tej zasady poprzez zastosowanie obniżonej stawki lub zwolnienie z opodatkowania, należy uznać za wyjątek w stosowaniu ww. przepisu.

Zakres i zasady zwolnienia od podatku od towarów i usług dostawy towarów lub świadczenia usług zostały określone między innymi w art. 43 ustawy o VAT.

Art. 43 ust. 1 pkt 10 powołanej ustawy stanowi, że zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

 1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Według art. 2 pkt 14 ustawy o VAT ilekroć w jej przepisach mowa jest o pierwszym zasiedleniu – rozumie się przez to oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

 1. wybudowaniu lub
 2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Mając na uwadze powołane wyżej przepisy prawa oraz odnosząc się do opisu zaistniałego stanu faktycznego, stwierdzić należy, że by określić prawidłowo stawkę podatku VAT przy transakcji zbycia prawa wieczystego użytkowania działki wraz z budynkami/budowlami na niej posadowionymi, należy w pierwszej kolejności rozważyć, czy doszło do pierwszego zasiedlenia ww. nieruchomości w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług.

Kluczową rolę w rozwiązaniu przedstawionego wyżej problemu odgrywa przepis art. 43 ust. 1 pkt 10 w związku z art. 2 pkt 14 ustawy o VAT. Aby stwierdzić, czy przedmiotowa nieruchomość będzie korzystała ze zwolnienia z podatku VAT w pierwszej kolejności ustalić należy kiedy miało miejsce pierwsze zasiedlenie oraz jaki okres upłynął od pierwszego zasiedlenia do momentu dokonania dostawy nieruchomości. W tym celu należy odwołać się do brzmienia art. 2 pkt 14 ustawy o podatku od towarów i usług, zgodnie z którym przez pierwsze zasiedlenie należy rozumieć oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu użytkownikowi budynków, budowli lub ich części po ich wybudowaniu lub ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Zatem za pierwsze zasiedlenie należy uznać moment oddania budynku/budowli do użytkowania pierwszemu nabywcy (najemcy, dzierżawcy) mając na względzie, iż sformułowanie „w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu” dotyczy czynności wymienionych w art. 5 obecnie obowiązującej ustawy o VAT i dokonanych w okresie jej obowiązywania, jak również dokonanych pod rządami ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 11 poz. 50 ze zm.) obowiązującej od 5 lipca 1993 r. do 30 kwietnia 2004r. Zatem nie dotyczy dostaw dokonywanych przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą przed dniem 5 lipca 1993r.

W analizowanej sytuacji należy stwierdzić, że nie można przyjąć, iż pierwsze zasiedlenie nastąpiło przed 1989 r. gdyż w tej dacie nie obowiązywały ani przepisy ustawy o VAT, ani przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, stąd należy przyjąć, że do pierwszego zasiedlenia może dojść wyłącznie po 5 lipca 1993 r.

Natomiast w sytuacji gdy nie ma zastosowania zwolnienie od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, należy sprawdzić zakres zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 10a tej ustawy.

W myśl art. 43 ust. 1 pkt 10a tej ustawy zwalnia się dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem że:

 1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
 2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Treść art. 43 ust. 7a powyższej ustawy wskazuje, że warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10a lit. b, nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

Ponadto na mocy art. 29a ust. 8 ustawy o VAT w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

Jak wynika z wniosku, przedmiotem dostawy dokonywanej przez Wnioskodawcę będzie prawo wieczystego użytkowania działki nr 2930/218 oraz prawo własności budynku Rozdzielni nr 4 – nr PKOB 1251 na stałe związanego z gruntem.

Własność części budynku Rozdzielni nr 4, znajdująca się na działce 2930/218, została nieodpłatnie przeniesiona na rzecz dłużnika przez Gminę aktem notarialnym z dnia 30.04.2013 r.

Ww. aktem nastąpiło również nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu zajmowanego przez część Rozdzielni nr 4. Nabycie prawa wieczystego gruntu zostało udokumentowane fakturą VAT wystawioną przez Gminę. Faktura nie obejmuje części budynku ponieważ został on przekazany nieodpłatnie co stwierdzono w akcie notarialnym.

Z opisu sprawy wynika jednak, że w 2013 r. miało miejsce wyłącznie uregulowanie stanu prawnego nieruchomości, gdyż w istocie prawo własności budynku Rozdzielni nr 4 na rzecz dłużnika zostało stwierdzone Decyzją Wojewody z dnia 31.08.1998 r. Natomiast w trakcie odtwarzania granic nieruchomości okazało się, że część tego budynku znajduje się na terenie niebędącym w użytkowaniu wieczystym dłużnika, stąd wystąpiła konieczność nabycia tej części nieruchomości przez dłużnika.

Ponadto z opisu wynika, że to dłużnik władał tym budynkiem w sensie ekonomicznym jak właściciel, gdyż wykorzystywał go do swojej działalności przez co najmniej 5 lat, jak również wydał ten budynek w ramach umowy najmu/dzierżawy w dniu 1.09.2009 r.

Dłużnikowi nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu tego obiektu, jak również dłużnik nie ponosił żadnych wydatków na ulepszenie w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, które były wyższe niż 30% wartości początkowej obiektu; powierzchnia użytkowa ( m2): 433; pow. użytkowa budynku podlegająca dzierżawie lub najmowi ( m2): 433.

W świetle art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.) ilekroć w ustawie mowa jest o budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Natomiast na podstawie definicji zawartej w punkcie I. Objaśnienia wstępne 2. Pojęcia podstawowe załącznika do Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. (Dz.U. Nr 112 poz. 1316 ze zm.) stanowiącej usystematyzowany wykaz obiektów budowlanych, którą stosuje się dla celów podatku od towarów i usług – budynki to zadaszone obiekty budowlane wraz z wbudowanymi instalacjami i urządzeniami technicznymi, wykorzystywane dla potrzeb stałych. Przystosowane są do przebywania ludzi, zwierząt lub ochrony przedmiotów.

Według powyższej klasyfikacji symbol PKOB 1251 obejmuje Budynki przemysłowe. Stąd – zgodnie z podaną przez Wnioskodawcę klasyfikacją – obiekt o podanym PKOB jest budynkiem.

Biorąc pod uwagę wynikający z wniosku opis sprawy oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa podatkowego należy więc stwierdzić, że w stosunku do budynku znajdującego się na przedmiotowej działce – pierwsze zasiedlenie nastąpiło gdy budynek ten stał się przedmiotem opodatkowanej podatkiem od towarów i usług czynności wynajmu/dzierżawy.

Jak wynika z uzupełnienia wniosku, stało się to 01.09.2009 r.

Powyższe oznacza, że planowana dostawa tego budynku nie będzie dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim oraz że pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą nie upłynie okres krótszy niż 2 lata.

Należy zatem stwierdzić, że dostawa tego budynku będzie podlegać zwolnieniu od podatku na podstawie przytoczonego wcześniej art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.

Jednocześnie – na podstawie art. 29a ust. 8 ustawy o VAT – zwolnieniem zostanie objęta dostawa prawa wieczystego użytkowania przedmiotowej działki, na której budynek ten jest posadowiony.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy, że dostawa w ramach postępowania egzekucyjnego prawa użytkowania wieczystego gruntu wraz z własnością budynku położonego na gruncie objęta będzie zwolnieniem z podatku VAT określonym w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT – uznano za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja indywidualna traci swoją ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego bądź zmiany stanu prawnego.

Na marginesie tut. Organ wyjaśnia, że zgodnie z art. 14b § 3 ww. ustawy – Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego oraz do przedstawienia własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej tego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Natomiast w myśl art. 14c § 1 tej ustawy, interpretacja indywidualna zawiera ocenę stanowiska wnioskodawcy wraz z uzasadnieniem prawnym tej oceny. Z powyższych przepisów wynika zatem, że przedmiotem interpretacji może być jedynie ocena stanowiska Wnioskodawcy dotyczącego przedstawionego we wniosku stanu faktycznego. Organ wydający interpretację nie jest natomiast uprawniony do analizowania i oceny zdjęć, map lub rysunków, które nie mogą być i nie były przedmiotem merytorycznej analizy.

Ponadto tut. Organ informuje, że w pozostałym zakresie objętym wnioskiem zostaną wydane odrębne rozstrzygnięcia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz.U. Nr 163 poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.