IBPBII/2/415-1054/14/JG | Interpretacja indywidualna

W zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży lokalu mieszkalnego?
IBPBII/2/415-1054/14/JGinterpretacja indywidualna
 1. budynek
 2. cele mieszkaniowe
 3. remonty
 4. sprzedaż nieruchomości
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z 26 listopada 2014 r. (data otrzymania 26 listopada 2014 r.), uzupełnionym 5 stycznia 2015 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży lokalu mieszkalnego – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 listopada 2014 r. otrzymano ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży lokalu mieszkalnego.

W związku z brakami formalnymi, pismem z 19 grudnia 2014 r. Znak: IBPBII/2/415-1054/14/JG wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku. Uzupełnienia dokonano 5 stycznia 2015 r.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca po śmierci rodziców, matki w 2007 r. i ojca w 2014 r. odziedziczył połowę mieszkania własnościowego w K. i połowę budynku mieszkalnego w M. Odziedziczone mieszkanie zostało sprzedane w lipcu w 2014 r. i z tego tytułu Wnioskodawca jest zobowiązany do zapłacenia podatku. Wnioskodawca uzyskane ze sprzedaży mieszkania środki zamierza przeznaczyć na remont ww. budynku położonego w M. Budynek ten o powierzchni użytkowej 103,49 m2 i powierzchni zabudowy 88,50 m2 znajduje się na działce nr 5084/1 i jest objęty księgą wieczystą w sądzie rejonowym. Pozwolenie na budowę budynku mieszkalnego zostało wydane przez Naczelnika Gminy 28 maja 1973 r. a decyzja o zatwierdzeniu projektu budynku wydana przez Prezydium Powiatowej Rady Narodowej z 15 maja 1973 r. Budowę zakończono w 1976 r. Budynek jest jednopiętrowy i posiada łącznie z piwnicą 3 poziomy. Na parterze znajduje się przedpokój, dwa pomieszczenia mieszkalne łącznie z kuchnią oraz łazienką. Na piętrze znajdują się 3 pomieszczenia mieszkalne, łazienka, toaleta i komórka. W piwnicy znajdują się 4 pomieszczenia gospodarcze w tym pomieszczenie kuchenne. Do budynku przylega garaż. W budynku tym nie ma wyodrębnionych lokali mieszkalnych stanowiących odrębną własność. Wnioskodawca nie zajmuje określonego poziomu budynku. Wnioskodawca podczas 5-6 miesięcznego pobytu w roku zajmuje i korzysta z całego budynku. Wnioskodawca wraz z małżonkiem jest jedynym mieszkańcem w tym budynku. W bardzo ograniczonym zakresie do 7-10 dni w roku w tym budynku przebywa w okresach 1-2 dniowych drugi współwłaściciel.

W okresie gdy Wnioskodawca nie mieszka w budynku, budynek nie jest wykorzystywany, jest zamknięty i zabezpieczony na zimę. W całym budynku Wnioskodawca posiada udział w wysokości 1/2. Wnioskodawca wskazał, że blisko 40 letni budynek wymaga remontu. Planowany zakres prac remontowych to: wymiana sieci wodno-kanalizacyjnej, remont instalacji elektrycznej, remont jednej łazienki z toaletą, wymiana części podłóg, konserwacja dachu, okien i elewacji zewnętrznej, wymiana drzwi, naprawa i izolacja budynku, podłączenie do sieci kanalizacyjnej i likwidacja szamba, naprawa i konserwacja ogrodzenia. Wnioskodawca podał, że w budynku tym mieszka około 5 miesięcy w roku, w sezonie letnim. Wnioskodawca wskazał, że z całą pewnością po przeprowadzeniu remontu będzie zamieszkiwał w tym budynku przez okres 5-6 miesięcy w roku. Rozważane jest również wydłużenie pobytu w ciągu roku, w zależności od skali remontu. Dodatkowo Wnioskodawca wyjaśnił, że po 40 letniej eksploatacji budynku liczne awarie łącznie z siecią wodociągowo-kanalizacyjną utrudniają codzienne funkcjonowanie. Wnioskodawca nie planuje przeprowadzki na stałe, nie planuje w ogóle sprzedaży czy wynajmu budynku.

W związku z powyższym zdarzeniem przyszłym zadano następujące pytanie.

Czy środki wydatkowane na remont budynku mieszkalnego w M. pomniejszają podstawę podatku należnego ze sprzedaży odziedziczonego mieszkania...

Zdaniem Wnioskodawcy, środki wydane na remont budynku w M. pomniejszają podstawę do określenia wielkości podatku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.) – podlegającym opodatkowaniu źródłem przychodu jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości (w tym lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość),
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów

–jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

W świetle powyższego przepisu każda czynność prawna, której przedmiotem jest odpłatne zbycie nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości stanowi źródło przychodów w rozumieniu tego przepisu, jeżeli zostanie dokonana w określonym czasie, tj. przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie i nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej. Przepis ten formułuje tym samym również zasadę, że jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości nastąpi po upływie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym miało miejsce nabycie lub wybudowanie nie jest źródłem przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a przychód uzyskany ze sprzedaży w ogóle nie podlega opodatkowaniu.

W przypadku nabycia nieruchomości w drodze spadku pięcioletni termin, o którym mowa powyżej winien być liczony od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło otwarcie spadku czyli śmierć spadkodawcy (spadkodawców).

Zgodnie bowiem z art. 924 i 925 ww. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r. poz. 121) – spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy (spadkodawców) natomiast spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku. Oznacza to, że z chwilą śmierci należące do spadkodawcy (spadkodawców) prawa i obowiązki stają się spadkiem, który podlega przepisom prawa spadkowego, a data śmierci (chwila śmierci) spadkodawcy (spadkodawców) ustala, kto staje się spadkobiercą oraz co wchodzi w skład masy spadkowej. Z kolei postanowienie sądu potwierdza jedynie prawo spadkobiercy do tego spadku od momentu jego otwarcia. Istotny zatem dla podatku dochodowego jest dzień otwarcia spadku, czyli data śmierci spadkodawcy (spadkodawców).

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca w konsekwencji nabycia spadku po zmarłych rodzicach (matki w 2007 r. i ojca w 2014 r.) nabył połowę mieszkania w K. oraz połowę budynku mieszkalnego w M. W lipcu 2014 r. mieszkanie w K. zostało sprzedane a środki uzyskane z jego sprzedaży Wnioskodawca zamierza wydatkować na remont budynku mieszkalnego w M. w którym posiada udział 1/2.

Mając na uwadze powyższe uregulowania prawne oraz przedstawiony we wniosku stan faktyczny stwierdzić należy, że do nabycia przez Wnioskodawcę sprzedanej nieruchomości (mieszkania w K.) nastąpiło w części w 2007 r. w dacie śmierci matki i w części w 2014 r. w dacie śmierci ojca zatem to te daty mają znaczenie dla liczenia okresu 5 lat, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy. Mieszkanie w K. Wnioskodawca sprzedał w lipcu 2014 r.

Oznacza to, że przychód jaki Wnioskodawca uzyskał ze sprzedaży w 2014 r. mieszkania w K. w części odpowiadającej udziałowi nabytemu w 2007 r. w drodze spadku po matce nie podlega w ogóle opodatkowaniu z uwagi na fakt, że od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie udziału przez Wnioskodawcę upłynął pięcioletni okres, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i tym samym sprzedaż tego udziału nie stanowi źródła przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Natomiast opodatkowaniu na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2009 r. będzie podlegał przychód jaki Wnioskodawca uzyskał ze sprzedaży w 2014 r. mieszkania w K. w części odpowiadającej udziałowi nabytemu w 2014 r. w drodze spadku po ojcu.

Ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 209, poz. 1316 ze zm.) zmieniono zasady opodatkowania przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nowe zasady opodatkowania – zgodnie z art. 14 ustawy zmieniającej – mają zastosowanie do dochodów uzyskanych ze zbycia nieruchomości i praw nabytych od 1 stycznia 2009 r.

I tak w myśl art. 30e ust. 1 i art. 45 ust. 4 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w ww. brzmieniu – od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku i jest płatny w terminie złożenia zeznania za rok podatkowy, w którym nastąpiło odpłatne zbycie.

Stosownie do art. 30e ust. 2 ww. ustawy – podstawą obliczenia podatku jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonym zgodnie z art. 19, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw. Przy czym przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, jest wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Jeżeli jednak cena, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej w wysokości wartości rynkowej (art. 19 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Pojęcie kosztów odpłatnego zbycia (sprzedaży) nie zostało przez ustawodawcę zdefiniowane w ustawie, należy zatem stosować językowe rozumienie tego wyrażenia, zgodnie z którym za koszty sprzedaży nieruchomości lub praw majątkowych uważa się wszystkie wydatki poniesione przez sprzedającego, które są konieczne, aby transakcja sprzedaży mogła dojść do skutku (wszystkie niezbędne wydatki bezpośrednio związane z tą czynnością). Do wydatków takich można zaliczyć przykładowo koszty wyceny nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego, prowizje pośredników w sprzedaży nieruchomości, koszty ogłoszeń w prasie, związanych z zamiarem sprzedaży nieruchomości. Pomiędzy tymi wydatkami a dokonanym odpłatnym zbyciem musi istnieć związek przyczynowo – skutkowy.

Zauważyć należy, że jeśli Wnioskodawca poniósł takie koszty, to odliczyć będzie mógł jedynie taką część kosztów, która odpowiada jego udziałowi jaki nabył w spadku po zmarłym ojcu, bo tylko przychód ze sprzedaży nieruchomości przypadający na ten udział stanowi źródło przychodu. Pozostała część kosztów przypada na udział nabyty w 2007 r., którego zbycie nie stanowi w ogóle źródła przychodu (a skoro tak, to nie generuje kosztów).

Stosownie natomiast do art. 22 ust. 6d ww. ustawy – za koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) nabytych w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób, uważa się udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania oraz kwotę zapłaconego podatku od spadków i darowizn w takiej części, w jakiej wartość zbywanej rzeczy lub prawa przyjęta do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn odpowiada łącznej wartości rzeczy i praw majątkowych przyjętej do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn.

Podobnie jak w przypadku kosztów odpłatnego zbycia Wnioskodawca będzie mógł odliczyć jedynie taką część nakładów, jaka odpowiednio przypada na udział nabyty w 2014 r. – o ile takie nakłady w ogóle poniósł.

Wysokość nakładów, o których mowa w art. 22 ust. 6d, ustala się na podstawie faktur VAT w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług oraz dokumentów stwierdzających poniesienie opłat administracyjnych (art. 22 ust. 6e ustawy).

Dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) nie łączy się z dochodami (przychodami) z innych źródeł stosownie do art. 30e ust. 5 ww. ustawy.

W myśl art. 30e ust. 4 ww. ustawy – po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 3 (PIT-39), wykazać: dochody uzyskane w roku podatkowym z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) i obliczyć należny podatek dochodowy od dochodu, do którego nie ma zastosowania art. 21 ust. 1 pkt 131, lub

 1. dochody, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131.

Podsumowując, elementem mającym wpływ na podstawę opodatkowania są koszty odpłatnego zbycia oraz koszty uzyskania przychodu. Oznacza to, że opodatkowaniu podlega dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości tj. mieszkania w K. (art. 19 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) oraz kosztami uzyskania tego przychodu (art. 22 ust. 6d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Natomiast czym innym są wydatki uwzględnione do obliczenia dochodu zwolnionego z opodatkowania.

Ustawodawca poza wskazaniem w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych przepisów regulujących sposób opodatkowania przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości przewidział dla tej grupy zwolnienie przedmiotowe. Taka regulacja prawna wypływa z treści przepisu art. 21 ust. 1 pkt 131 tej ustawy.

Stosownie do treści przepis art. 21 ust. 1 pkt 131 ww. ustawy – wolne od podatku dochodowego są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych.

Dochód zwolniony należy obliczyć według następującego wzoru:

dochód zwolniony = D x (W/P)

gdzie:

D – dochód ze sprzedaży,

W – wydatki poniesione na cele mieszkaniowe,

P – przychód ze sprzedaży.

W sytuacji gdy przychód ze sprzedaży zostanie w całości przeznaczony na własne cele mieszkaniowe, to wówczas uzyskany z tego tytułu dochód będzie w całości korzystał ze zwolnienia od podatku dochodowego.

Stosownie do art. 21 ust. 25 pkt 1 ww. ustawy – za wydatki poniesione na cele, o których mowa w ust. 1 pkt 131, uważa się wydatki poniesione na:

 1. nabycie budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem,
 2. nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie,
 3. nabycie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego lub udziału w takim gruncie, prawa użytkowania wieczystego takiego gruntu lub udziału w takim prawie, w tym również z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego, oraz nabycie innego gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, jeżeli w okresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 131, grunt ten zmieni przeznaczenie na grunt pod budowę budynku mieszkalnego,
 4. budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego,
 5. rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adaptację na cele mieszkalne własnego budynku niemieszkalnego, jego części, własnego lokalu niemieszkalnego lub własnego pomieszczenia niemieszkalnego

–położonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej.

Natomiast stosownie do art. 21 ust. 28 ww. ustawy za wydatki, o których mowa w ust. 25, nie uważa się wydatków poniesionych na:

 1. nabycie gruntu lub udziału w gruncie, prawa wieczystego użytkowania gruntu lub udziału w takim prawie, budynku, jego części lub udziału w budynku, lub
 2. budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę, adaptację lub remont budynku albo jego części

-przeznaczonych na cele rekreacyjne.

Wyliczenie zawartych w przepisie art. 21 ust. 25 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wydatków mieszkaniowych ma charakter wyczerpujący, w związku z czym tylko realizacja jednego z nich, przy jednoczesnym niespełnieniu wymienionych w ust. 28 - 30 przesłanek negatywnych, pozwala na skorzystanie ze zwolnienia z opodatkowania dochodu uzyskanego ze sprzedaży. Jednym z własnych celów mieszkaniowych jest remont własnego budynku mieszkalnego, jego części.

Z istoty zapytania ujętego we wniosku wynika, że kwestią budzącą wątpliwość Wnioskodawcy jest czy przy rozliczeniu należnego podatku z tytułu sprzedaży mieszkania w K. może uwzględnić wydatki w postaci wymiany sieci wodno-kanalizacyjnej, remontu instalacji elektrycznej, remontu jednej łazienki z toaletą, wymiany części podłóg, konserwacji dachu, okien i elewacji zewnętrznej, wymiany drzwi, naprawy i izolacji budynku, podłączenia do sieci kanalizacyjnej i likwidacji szamba, naprawy i konserwacji ogrodzenia jakie zamierza ponieść na remont budynku mieszkalnego w M. w którym przebywa sezonowo w ciągu roku w okresie od 5-6, miesięcy do obliczenia dochodu zwolnionego z opodatkowania.

W rozpatrywanej sprawie rozstrzygnięcia zatem wymaga kwestia ustalenia czy przeznaczenie środków uzyskanych ze sprzedaży mieszkania w K. nabytego w spadku po rodzicach na wskazane powyżej wydatki na remont budynku mieszkalnego w M. nabytego w drodze spadku po rodzicach, w którym Wnioskodawca posiada udział 1/2 będą mogły być uwzględnione do określenia wielkości podatku a więc będą zmniejszały podstawę do opodatkowania poprzez ich uwzględnienie jako dochodu zwolnionego z opodatkowania.

Z istoty zwolnienia, o którym stanowi przywołany powyżej przepis w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wypływa daleko idąca konsekwencja zawarta w stwierdzeniu „własne cele mieszkaniowe”. U podstaw omawianego zwolnienia legło bowiem założenie, że nie powinny być opodatkowane środki wydane na realizację własnego celu mieszkaniowego zbywającego. Przy czym „własne cele mieszkaniowe” w takim przypadku należy rozumieć jednoznacznie zgodnie w wykładnią literalną. Realizacja własnych celów mieszkaniowych winna polegać na tym, że w przypadku nabycia nieruchomości, to w niej podatnik faktycznie winien takie cele realizować, a więc mieszkać.

W orzecznictwie przyjmuje się, że cel mieszkaniowy wiąże się z zaspokojeniem potrzeb mieszkaniowych przy czym chodzi tu o potrzeby mieszkaniowe w sensie obiektywnym, a zatem potrzeby przeciętnego podatnika, który o ulgę się ubiega. Zawsze bowiem centrum życiowe koncentruje się w konkretnym budynku mieszkalnym i ten właśnie budynek służy zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych. Ustawowy warunek do skorzystania z ulgi powinien być spełniony w chwili nabycia nieruchomości.

We wniosku Wnioskodawca wskazał, że budynek mieszkalny w M., który nabył w spadku zamierza wyremontować przeznaczając na ten cel środki jakie uzyskał ze sprzedaży mieszkania w K.

Jak wskazano powyżej przepis art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych mówi o zwolnieniu od podatku dochodowego w sytuacji przeznaczenia środków ze sprzedaży nieruchomości na tzw. własne cele mieszkaniowe.

Samo poniesienie wydatków w postaci: wymiany sieci wodno-kanalizacyjnej, remontu instalacji elektrycznej, remontu jednej łazienki z toaletą, wymiany części podłóg, konserwacji dachu, okien i elewacji zewnętrznej, wymiany drzwi, naprawy i izolacji budynku, podłączenia do sieci kanalizacyjnej i likwidacji szamba, naprawy i konserwacji ogrodzenia, na remont budynku mieszkalnego w M. (udziału w budynku) nabytego w drodze spadku nie świadczy jeszcze o tym, że została spełniona przesłanka skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania. Warunkiem zwolnienia podatkowego jest wykazanie przez podatnika, że wydatek poniesiony zostanie na zrealizowanie jego własnych celów mieszkaniowych.

Wnioskodawca we wniosku wskazał, że w budynku mieszkalnym w M. mieszka około 5 miesięcy w roku w sezonie letnim. Po przeprowadzeniu remontu będzie zamieszkiwał w tym budynku przez okres 5-6 miesięcy w roku, rozważa wydłużenie okresu pobytu w ciągu roku, przy czym jak wskazał na razie nie planuje przeprowadzenia się na stałe.

Odnosząc powyższe regulacje prawne na grunt rozpatrywanej sprawy stwierdzić należy, że wydatki na remont nabytego budynku mieszkalnego w M. w którym Wnioskodawca będzie spędzać czas okresowo w sezonie letnim nie będą stanowiły realizacji celu mieszkaniowego, który może być potwierdzony w wydanej interpretacji, bowiem jest to zamiar pobytu okresowego, sezonowego, rekreacyjnego a nie stałego. Owszem, w budynku mieszkalnym w M. realizowany jest cel, ale cel rekreacyjny. Każda osoba ma prawo do wypoczynku, ale żeby skorzystać ze zwolnienia Wnioskodawca musi realizować cel zwolnienia. Tymczasem Wnioskodawca poprzez wyremontowanie nabytego w drodze spadku budynku (udziału w budynku) nie zrealizuje celu mieszkaniowego, ale cel rekreacyjny. Z wniosku wynika, że Wnioskodawca po przeprowadzeniu remontu będzie zamieszkiwał w tym budynku przez okres 5-6 miesięcy czy też nastąpi wydłużenie okresu pobytu w ciągu roku. Stąd też na etapie wydawania interpretacji indywidualnej nie można uznać, że ustawowy cel mieszkaniowy będzie realizowany. Fakt, że Wnioskodawca zamieszkuje w tym budynku przez okres 5-6 miesięcy czy też nastąpi wydłużenie okresu pobytu w ciągu roku nie daje prawa do skutecznego zwolnienia wydatków na remont budynku mieszkalnego w M., albowiem nie będą w nim realizowane cele mieszkaniowe. Wnioskodawca także wskazał, że nie planuje przeprowadzenia się na stałe do tego budynku co oznacza że własne potrzeby mieszkaniowe nie będą w nim realizowane. Zatem budynek mieszkalny w M. (udział w budynku), w którym Wnioskodawca zamierza przeprowadzić remont nie będzie stanowił ośrodka zaspokojenia codziennych potrzeb związanych z zamieszkiwaniem tj. nie będzie spełniał całorocznej funkcji mieszkalnej (lokum, w którym koncentruje się życie rodzinne). Nie chodzi bowiem o wykorzystywanie budynku tylko okresowo, w sezonie letnim, podczas wypoczynku itp. O charakterze budynku decyduje jego faktyczne przeznaczenie, czyli cel jaki realizowany jest w budynku – mieszkaniowy czy wypoczynkowy. Tymczasem Wnioskodawca z budynku mieszkalnego w M. korzysta jedynie sezonowo w celach wypoczynkowych, rekreacyjnych, dlatego też wydatki wskazane przez Wnioskodawcę jakie zamierza przeznaczyć na remont właśnie tego budynku nie będą mogły być uwzględnione przy wykazaniu przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości w K. jako kwota dochodu zwolnionego na podstawie art. 231 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ustawodawca nie wymienił jako celów mieszkaniowych podlegających zwolnieniu wydatków na remont budynku przeznaczonego na cele rekreacyjne, co wynika wprost z literalnego brzmienia przywołanego powyżej przepisu art. 21 ust. 28 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Należy również podkreślić, że wszelkie ulgi i zwolnienia podatkowe nie stanowią standardu prawnego, lecz są odstępstwem od zasady powszechności opodatkowania, wynikającej z art. 84 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.), stanowiącego, że każdy jest obowiązany do ponoszenia ciężarów i świadczeń publicznych, w tym podatków, określonych w ustawie. Oznacza to, że wszelkie odstępstwa od tej zasady, muszą bezwzględnie wynikać z przepisów prawa i być interpretowane ściśle z jego literą. Co więcej, zgodnie z konstrukcją i systematyką ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wszelkie ulgi i zwolnienia podatkowe stanowią wyjątek od generalnej zasady powszechności opodatkowania wyrażonej w art. 9 ust. 1 tej ustawy. Stąd też, korzystanie z każdej preferencji podatkowej, wymaga spełnienia warunków określonych w przepisach je konstytuujących. Tak więc, przepisy regulujące prawo do ulgi winny być interpretowane ściśle; niedopuszczalna jest ich interpretacja rozszerzająca.

Stanowiska Wnioskodawcy nie można bowiem uznać za prawidłowe.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie – w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.