1061-IPTPP3.4512.151.2016.2.ALN | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
Sprzedaż nieruchomości.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) i § 6 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 24 marca 2016 r. (data wpływu 25 marca 2016 r. e-PUAP nadawca Urząd Miasta i Gminy) uzupełnionym pismem z dnia 29 kwietnia 2016 r. (data wpływu) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie

 • zwolnienia z opodatkowania sprzedaży działki oznaczonej nr 306/58 zabudowanej dawnym budynkiem kompresorowni - jest prawidłowe;
 • opodatkowania sprzedaży działki niezabudowanej stawką 23% - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 marca 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

 • zwolnienia z opodatkowania sprzedaży działki oznaczonej nr 306/58 zabudowanej dawnym budynkiem kompresorowni;
 • opodatkowania sprzedaży działki niezabudowanej stawką 23%.

Wniosek uzupełniono pismem z dnia 29 kwietnia 2016 r. (data wpływu) o doprecyzowanie opisu sprawy.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

(ostatecznie doprecyzowany w uzupełnieniu wniosku)

Gmina ... jest zarejestrowana jako czynny podatnik podatku od towarów i usług. Nieruchomość składa się z dwóch działek: działka nr 308/67 o pow. 0,0081ha jest niezabudowana oraz 308/58 o pow. 0,1936ha - zabudowana jest budynkiem dawnej kompresorowni, którego nakłady na budowę nabyła Gmina ... mocą aktu notarialnego w dniu 10.01.2010 r. Rep. A ... od Syndyka Masy Upadłości ... S.A. przekazanie nieodpłatne prawa własności na rzecz Gminy ... nastąpiło z mocy Decyzji Wojewody ... z dnia 10 kwietnia 2014 r. ... Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta ...:

 • przedmiotowa nieruchomość zabudowana, stanowi jedną całość gospodarczą,
 • w ewidencji gruntów działki oznaczono symbolem użytku Ba (tereny przemysłowe),
 • budynek usytuowany na nieruchomości wybudowano w 1955 r., obecnie jest niezagospodarowany w złym stanie technicznym:
  • fundamenty - ławy i stopy żeliwne lane są w stanie technicznym dobrym,
  • ściany nadziemne są wykonane z pustaków MAX - stan techniczny średni,
  • stropodach jest wykonany z płyt korytkowych o stanie technicznym złym,
  • podłogi i posadzki betonowe - stan techniczny zły, brak stolarki, tynki cementowo-wapienne III kat. w stanie złym, tynki i okładziny zewnętrzne w stanie technicznym złym, brak instalacji.

Budynek od momentu przejęcia nie był remontowany ani wynajmowany. Zgodnie z ustaleniami miejskiego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy ... uchwalonego Uchwałą Nr ... Rady Miejskiej w ... z dnia 31.05.2006 r., ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Województwa ... Nr ... z dnia 21.07.2006 r. przedmiotowa nieruchomość znajduje się na obszarze oznaczonym symbolem A97P jako tereny przeznaczone pod zabudowę i może być zabudowana obiektami związanymi z funkcją wiodącą obiektów produkcyjnych, składów i magazynów.

Budynek dawnej kompresorowni, zlokalizowany na działce nr ewid. 308/58 w msc. ..., jest budynkiem zgodnie z definicją zawartą w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2013 roku, Nr 1409 z późniejszymi zmianami).

Rada Miejska w ... uchwałą Nr ... z dnia 29 października 2015 r. wyraziła zgodę na sprzedaż powyższej nieruchomości.

Obiekt znajdujący się na nieruchomości gruntowej wybudował poprzedni użytkownik z własnych środków. W świetle powyższego w niniejszej sprawie, przy zamierzonej przez Gminę dostawie nie może być mowy o pierwszym zasiedzeniu, bowiem nie jest to dostawa następująca na rzecz pierwszego użytkownika.

Do przedmiotowej nieruchomości Gminie nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Gmina nie wykorzystywała ww. nieruchomości do wykonywania czynności opodatkowanych co najmniej przez 5 lat, oraz nie ponosiła żadnych wydatków na ich ulepszenie w wysokości 30% wartości początkowej tego obiektu.

Dla działki nr 308/67 o pow. 0,0081 ha jest opracowany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Działka gruntu nr ewid. 308/67 o pow. 0,0081 ha położona w miejscowości ... znajduje się na obszarze oznaczonym symbolem A97P jako tereny obiektów produkcyjnych składów i magazynów.

Działka nr 308/67 począwszy od nabycia nie była i nie jest wykorzystywana na żadne cele działalności ani zwolnionej, ani opodatkowanej podatkiem od towarów i usług.

Przedmiotowy grunt – działka nr 306/58 o pow. 0,1936 ha oraz położony na nim budynek jest w złym stanie technicznym, nie był i nie jest użytkowany do żadnej działalności ani zwolnionej, ani opodatkowanej podatkiem od towarów i usług.

Położony na działce nr 308/58 budynek jest trwale z gruntem związany.

Budynek znajdujący się na działce 308/58 jest sklasyfikowany na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB). Klasa 1251 – budynki przemysłowe.

W stosunku do budynku znajdującego się na działce nr 308/58 nie miało miejsca pierwsze zasiedlenie w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy o VAT.

W stosunku do budynku znajdującego się na działce 308/58 nie może być mowy o pierwszym zasiedleniu, bowiem nie będzie to dostawa następująca na rzecz pierwszego użytkownika po wybudowaniu, oraz Gmina nie poniosła żadnych wydatków na ulepszenie tej nieruchomości, które w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej. Gmina ww. nieruchomość nabyła nieodpłatnie od Syndyka Masy Upadłościowej ... S.A., budynek wybudowano w 1955 r.

Budynek nie był przedmiotem najmu ani dzierżawy.

Gmina nie ponosiła żadnych nakładów na ulepszenie budynku znajdującego się na działce nr 308/58.

Gmina przed sprzedażą na ww. budynku nie będzie ponosiła żadnych wydatków na ulepszenie oraz nie będzie wykorzystywała go do wykonywania żadnych czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług przez co najmniej 5 lat.

Celem/zamiarem nabycia od Syndyka Masy Upadłości nieruchomości zabudowanej byłym budynkiem kompresorowni (budynek na dzień nabycia był zdewastowany, w złym stanie technicznym, wymagający generalnego remontu) było przeznaczenie go do realizacji zadań własnych gminy z zakresu spraw utrzymania czystości i porządku oraz unieszkodliwienia odpadów komunalnych. Zdewastowany budynek miał być przystosowany do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Na pytanie, „czy transakcja sprzedaży, w wyniku której Wnioskodawca nabył działkę niezabudowaną nr 308/67 była czynnością opodatkowaną podatkiem VAT lub transakcją zwolnioną od podatku VAT”, Wnioskodawca odpowiedział, że: działka niezabudowana nr 308/67 o pow. 0,0081ha została nieodpłatnie przekazana przez Skarb Państwa na własność Gminy ... na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 32, poz. 191 ze zm.) mocą decyzji Wojewody ... z dnia 10 kwietnia 2014r. znak ...Transakcja nabycia powyższej działki nie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT.

Na pytanie, czy transakcja sprzedaży, w wyniku której Wnioskodawca nabył budynek była czynnością opodatkowaną podatkiem VAT lub transakcją zwolnioną od podatku VAT, Wnioskodawca wskazał, że „transakcja sprzedaży (Akt notarialny Rep. ... z dnia 19.01.2010 r.) obejmująca sprzedaż przez Syndyka Masy Upadłości „...” S.A w upadłości z/s w ..., na rzecz Gminy ... wierzytelności z tytułu roszczenia o zwrot nakładów na budowę budynku kompresorowni znajdującego się na projektowanej działce 308/58 w ... przy ul. ..., wynosiła cenę w kwocie 4.984 zł wraz z przeniesieniem na rzecz nabywcy samoistnego posiadania o powierzchni 0,1936 ha niezbędnej do prawidłowego korzystania z budynku. Natomiast przekazanie na własność Gminy ... nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działki 308/58 o pow. 0,1936ha (zabudowanej budynkiem dawnej kompresorowni) oraz działki niezabudowanej nr 308/67 o pow. 0,0081 ha nastąpiło nieodpłatnie w trybie administracyjnym jak opisano w pkt ad. 2. Gmina dokonała płatności na podstawie aktu notarialnego. Syndyk Masy Upadłości nie wystawił faktury, w związku z czym Gmina nie posiada informacji odnośnie podatku VAT od tej transakcji sprzedaży.”

W okresie od nabycia nieruchomości do jej planowanej sprzedaży nie nastąpiło zajęcie (używanie) budynku. Budynek nie był wykorzystywany do działalności gospodarczej ani do żadnych innych celów. Budynek nie był wykorzystywany do działalności gospodarczej ani do żadnej czynności związanej z podatkiem VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Gmina sprzedając przedmiotową nieruchomość zabudowaną, która stanowi jedną całość gospodarczą składającą się z dwóch działek Nr 308/67 - niezabudowaną oraz 308/58 - zabudowaną budynkiem dawnej kompresorowni powinny być rozpatrywane oddzielnie tj. jedna jako teren przemysłowy - teren przeznaczony pod zabudowę obiektami produkcyjnymi składów i magazynów opodatkowany według stawki 23% oraz teren przemysłowy zabudowany starym w złym stanie technicznym budynkiem, której sprzedaż będzie zwolniona na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a...

Zdaniem Wnioskodawcy: przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość, która stanowi jedną całość gospodarczą składającą się z dwóch wyodrębnionych geodezyjnie działek, tj. działka nr 308/67 niezabudowana przeznaczona pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego znajduje się na obszarze oznaczonym symbolem A97P jako tereny obiektów produkcyjnych składów i magazynów, oraz działki nr 308/58 – zabudowana starym budynkiem dawnej kompresorowni wybudowanej w 1955 r. w złym stanie technicznym, która zdaniem Wnioskodawcy korzystać będzie ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT. Przepis art. 29 ust. 5 cyt. ustawy o VAT stanowi, iż w przypadku dostawy budynku lub budowli trwale związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu. Powyższe oznacza, iż w przypadku gdy dla budynku lub budowli obowiązuje zwolnienie od podatku, zwolnieniem objęta jest również dostawa gruntu na którym to gruncie budynek lub budowle są posadowione. Zatem skoro dla dostawy budynku dawnej kompresorowni zastosowanie znajdzie zwolnienie od podatku od towarów i usług, również dostawa gruntu tj. działka ew. nr 308/58 o pow. 0,1936 ha, na którym jest posadowiony budynek, będzie korzystał ze zwolnienia od podatku od towarów i usług.

Ponadto, przedmiotem dostawy jest również geodezyjnie wyodrębniona działka ew. nr 308/67 o pow. 0,0081 ha niezabudowana, która według miejscowego planu zagospodarowania znajduje się na obszarze oznaczonym symbolem A97P jako teren obiektów produkcyjnych składów i magazynów. Jak stanowi przepis w art. 2 ustawy pkt 33, który określa definicję terenów budowlanych: przez tereny budowlane rozumie się grunt przeznaczony pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, w przypadku braku takiego planu – zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o których mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

W świetle powyższego, zdaniem Wnioskodawcy dostawa działki niezabudowanej o numerze 308/67 przeznaczona pod zabudowę będzie podlegała opodatkowaniu 23% stawki podatku od towarów i usług ustawy o VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą” opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez sprzedaż rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów (art. 2 pkt 22 ustawy).

Stosownie do treści art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Na podstawie art. 2 pkt 6 ustawy, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Na mocy zaś art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy, przewidują dla niektórych towarów i usług stawki obniżone lub zwolnienie od podatku.

Zastosowanie obniżonej stawki podatku lub zwolnienia od podatku, jako odstępstwo od zasady powszechności i równości opodatkowania, możliwe jest jedynie w przypadku wykonywania czynności ściśle określonych w ustawie oraz w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie jej upoważnienia.

Zakres i zasady zwolnienia od podatku dostaw towarów lub świadczenia usług zostały określone m.in. w art. 43 ustawy.

I tak, stosownie do treści art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane.

Zgodnie z art. 2 pkt 33 ustawy, przez tereny budowlane rozumie się grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu – zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o których mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Z treści wyżej cytowanych przepisów wynika, że opodatkowaniu podlega dostawa, której przedmiotem są nieruchomości gruntowe zabudowane i niezabudowane, przy czym w przypadku gruntów niezabudowanych, tylko te, które stanowią tereny budowlane.

O przeznaczeniu nieruchomości stanowią zatem akty prawa miejscowego. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – jako źródło prawa miejscowego, a w przypadku jego braku decyzja o warunkach zabudowy – jako akt prawa administracyjnego.

Stosownie do przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

 1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

W świetle wyżej przytoczonego przepisu, kluczowym dla ustalenia zasad opodatkowania dostawy budynku, budowli lub ich części jest ustalenie, kiedy nastąpiło jego pierwsze zasiedlenie i jaki upłynął okres od tego momentu.

Przez pierwsze zasiedlenie – art. 2 pkt 14 ustawy – rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

 1. wybudowaniu lub
 2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Z cytowanych wyżej przepisów wynika, że dostawa nieruchomości, spełniających określone w przepisach warunki, może korzystać ze zwolnienia od podatku VAT. Wykluczenie z tego zwolnienia następuje w sytuacji, gdy dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim oraz w sytuacji, gdy od momentu pierwszego zasiedlenia nie minęły co najmniej 2 lata.

W tym miejscu należy zauważyć, że w przypadku nieruchomości niespełniających przesłanek do zwolnienia od podatku na podstawie powołanego wyżej przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, ustawodawca umożliwia podatnikom – po spełnieniu określonych warunków – skorzystanie ze zwolnienia wskazanego w pkt 10a tego przepisu.

W myśl art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem że:

 1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
 2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Mając powyższe na uwadze należy zauważyć, że aby dostawa budynków, budowli lub ich części mogła korzystać ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy, muszą być spełnione łącznie dwa warunki występujące w tym artykule.

Ponadto, jak wynika z art. 43 ust. 7a ustawy, warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10a lit. b, nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

Należy wskazać, że ww. przepisy stanowią implementację art. 135 ust. 1 lit. j) Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej – (Dz. Urz. UE L Nr 347 z 11.12.2006 s. 1, z późn. zm.), zgodnie z którym państwa członkowskie zwalniają następujące transakcje: dostawy budynków lub ich części oraz związanego z nimi gruntu, inne niż dostawy, o których mowa w art. 12 ust. 1 lit. a).

Zgodnie zaś z art. 12 ust. 1 lit. a) Dyrektywy 112 państwa członkowskie mogą uznać za podatnika każdego, kto okazjonalnie dokonuje transakcji związanej z działalnością, o której mowa w art. 9 ust. 1 akapit drugi, w szczególności jednej z następujących transakcji: dostawa budynku lub części budynku oraz związanego z nim gruntu, przed pierwszym zasiedleniem.

TSUE w orzeczeniu Gemeente ’s-Hertogenbosch C-92/13 (jakkolwiek niedotyczącym stricte zdefiniowania ww. pojęcia) nie miał wątpliwości, że mamy do czynienia z pierwszym zasiedleniem w sytuacji, gdy mówimy o podmiocie, który wybudował budynek na własnym gruncie i wykorzystywał go dla celów własnej działalności.

Należy zauważyć, że w kwestii rozumienia definicji pierwszego zasiedlenia wypowiedział się NSA w wyroku z dnia 14 maja 2014 r. o sygn. I FSK 382/14. Sąd w wyroku tym stwierdził, że „Wykładnia językowa, systematyczna i celowościowa dyrektywy 112 wskazuje wyraźnie, że ww. pojęcie należy rozumieć szeroko jako „pierwsze zajęcie budynku, używanie”. Zatem w taki sposób powinna być odczytywana definicja przewidziana w treści art. 2 pkt 14 ustawy o VAT”.

Zgodnie z przepisem art. 43 ust. 10 ustawy, podatnik może zrezygnować ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10, i wybrać opodatkowanie dostawy budynków, budowli lub ich części, pod warunkiem że dokonujący dostawy i nabywca budynku, budowli lub ich części:

 1. są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni;
 2. złożą, przed dniem dokonania dostawy tych obiektów właściwemu dla ich nabywcy naczelnikowi urzędu skarbowego, zgodne oświadczenie, że wybierają opodatkowanie dostawy budynku, budowli lub ich części.

W myśl art. 43 ust. 11 ustawy oświadczenie, o którym mowa w ust. 10 pkt 2, musi również zawierać:

 1. imiona i nazwiska lub nazwę, adresy oraz numery identyfikacji podatkowej dokonującego dostawy oraz nabywcy;
 2. planowaną datę zawarcia umowy dostawy budynku, budowli lub ich części;
 3. adres budynku, budowli lub ich części.

Tak więc, ustawodawca daje podatnikom, dokonującym dostawy budynków, budowli lub ich części, objętych na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy zwolnieniem od podatku, po spełnieniu warunków określonych w art. 43 ust. 10 i 11 ustawy, możliwość zrezygnowania z tego zwolnienia i opodatkowania dostawy na zasadach ogólnych.

Należy zauważyć, że kwestię opodatkowania dostawy gruntu, na którym posadowione zostały budynki lub budowle rozstrzyga przepis art. 29a ust. 8 ustawy, w myśl którego, w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

Z powyższego jednoznacznie wynika, że co do zasady, grunt będący przedmiotem sprzedaży podlega opodatkowaniu według takiej stawki podatku od towarów i usług, jaką opodatkowane są budynki lub budowle na nim posadowione. Oznacza to, że w sytuacji, gdy budynki, budowle lub ich części korzystają ze zwolnienia od podatku VAT, również sprzedaż gruntu korzysta ze zwolnienia od podatku.

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie definiują pojęcia „budynku”. W tym zakresie należy odnieść się do przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409, z późn. zm.).

W myśl art. 3 pkt 1 ustawy Prawo budowlane, ilekroć w ustawie jest mowa o obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć budynek, budowlę bądź obiekt małej architektury, wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych.

Stosownie do treści art. 3 pkt 2 ww. ustawy Prawo budowlane, przez budynek należy rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Z kolei na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Jak wynika z przedstawionego we wniosku opisu sprawy Gmina jest zarejestrowana jako czynny podatnik podatku od towarów i usług. Nieruchomość składa się z dwóch działek: działka nr 308/67 o pow. 0,0081ha jest niezabudowana oraz 308/58 o pow. 0,1936ha - zabudowana jest budynkiem dawnej kompresorowni, którego nakłady na budowę nabyła Gmina ... mocą aktu notarialnego w dniu 10.01.2010 r. Rep. ... od Syndyka Masy Upadłości ... S.A. przekazanie nieodpłatne prawa własności na rzecz Gminy ... nastąpiło z mocy Decyzji Wojewody ... z dnia 10 kwietnia 2014 r. ... Syndyk Masy Upadłości nie wystawił faktury, w związku z czym gmina nie posiada informacji odnośnie podatku VAT od tej transakcji sprzedaży. Do przedmiotowej nieruchomości Gminie nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Dla działki nr 308/67 o pow. 0,0081 ha jest opracowany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Znajduje się na obszarze oznaczonym symbolem A97P jako tereny obiektów produkcyjnych składów i magazynów. Działka nr 308/67 począwszy od nabycia nie była i nie jest wykorzystywana na żadne cele działalności ani zwolnionej, ani opodatkowanej podatkiem od towarów i usług.

Przedmiotowy grunt – działka nr 306/58 o pow. 0,1936 ha oraz położony na nim budynek jest w złym stanie technicznym, nie był i nie jest użytkowany do żadnej działalności ani zwolnionej, ani opodatkowanej podatkiem od towarów i usług. Położony na działce nr 308/58 budynek jest trwale z gruntem związany. Budynek jest sklasyfikowany na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB). Klasa 1251 – budynki przemysłowe. W stosunku do budynku nie miało miejsca pierwsze zasiedlenie w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy o VAT. Gmina ww. nieruchomość nabyła nieodpłatnie od Syndyka Masy Upadłościowej ... S.A., budynek wybudowano w 1955 r. Budynek nie był przedmiotem najmu ani dzierżawy. W okresie od nabycia nieruchomości do jej planowanej sprzedaży nie nastąpiło zajęcie (używanie) budynku. Budynek nie był wykorzystywany do działalności gospodarczej ani do żadnych innych celów. Budynek nie był wykorzystywany do działalności gospodarczej ani do żadnej czynności związanej z podatkiem VAT. Gmina nie ponosiła żadnych nakładów na ulepszenie budynku.

Gmina nie ponosiła żadnych wydatków na ich ulepszenie w wysokości 30% wartości początkowej tego obiektu.

Gmina przed sprzedażą na ww. budynku nie będzie ponosiła żadnych wydatków na jej ulepszenie oraz nie będzie wykorzystywała go do wykonywania żadnych czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług przez co najmniej 5 lat.

Mając na względzie powołane przepisy prawa oraz elementy opisu sprawy należy stwierdzić, że w przypadku działki niezabudowanej, dla której został opracowany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wg którego znajduje się ona na obszarze oznaczonym symbolem A97P jako tereny obiektów produkcyjnych składów i magazynów, to w stosunku do dostawy tej działki nie znajdzie zastosowania art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy. Bowiem jak wynika z opisu sprawy, działka jest terenem budowlanym w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy o VAT. Tym samym w przypadku planowanej dostawy działki niezabudowanej nr 308/67 nie znajdzie zastosowanie zwolnienie, określone w art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy.

Ponieważ w powyższym zakresie nie zaistniały przesłanki umożliwiające zastosowanie zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy, należy rozpatrzeć warunki do zastosowania zwolnienia dla przedmiotowej dostawy działki niezabudowanej nr 308/67 wynikające z przepisu art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy.

Według art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Jak wynika z opisu sprawy działka nr 308/67 począwszy od nabycia nie była i nie jest wykorzystywana na żadne cele działalności ani zwolnionej, ani opodatkowanej podatkiem od towarów i usług, tym samym nie będzie ona wykorzystywana wyłącznie na cele działalności zwolnionej. Zatem dostawa działki nr 308/67 nie będzie korzystała ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy.

Tym samym transakcja sprzedaży działki nr 308/67 będzie opodatkowana stawką podstawową podatku VAT, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy w związku z art. 146a pkt 1 ustawy, tj. 23 %.

Odnosząc się do dostawy działki zabudowanej należy wskazać, że w rozpatrywanym przypadku - jak wskazał Wnioskodawca – w stosunku do budynku nie miało miejsca pierwsze zasiedlenie w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy, nie wystąpiło zajęcie (używanie) budynku oraz budynek nie był wykorzystywany do działalności gospodarczej ani do żadnej czynności związanej z podatkiem VAT. Wobec powyższego przedmiotowa dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia, dlatego nie będzie spełniała przesłanek do zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy.

Mając na uwadze powyższe należy dokonać analizy zwolnienia przedmiotowej dostawy działki zabudowanej z art. 43 ust. 1 pkt 10a.

Jak wynika z okoliczności analizowanej sprawy, w związku z nabyciem działki oznaczonej nr 308/58 zabudowanej budynkiem dawnej kompresorowni nie przysługiwało Wnioskodawcy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Ponadto, w okresie użytkowania powyższej działki Gmina nie poniosła nakładów na nieruchomość. W świetle powyższego należy stwierdzić, że dostawa działki nr 308/58 na której znajduje się budynek dawnej kompresorowni będzie mogła korzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy. Zatem, na mocy art. 29a ust. 8 ustawy, dostawa gruntu, na którym znajduje się ww. budynek, również będzie korzystała ze zwolnienia od podatku.

Ponieważ Wnioskodawca we własnym stanowisku pował się na art. 29 ust. 5 ustawy, to wskazać należy, iż z dniem 1 stycznia 2014 r. weszły w życie przepisy dotyczące m.in. podstawy opodatkowania wprowadzone ustawą z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r., poz. 35). Art. 1 pkt 23 ww. ustawy zmieniającej, z dniem 1 stycznia 2014 r. uchyla art. 29 ustawy i art. 1 pkt 24 wprowadza do obecnie obowiązującej ustawy art. 29a.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.