0115-KDIT1-2.4012.127.2018.1.DM | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Brak obowiązku opodatkowania darowizny nieruchomości.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 16 lutego 2018 r. (data wpływu 27 lutego 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku sprzedaży nieruchomości i braku obowiązku opodatkowania darowizny nieruchomości – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 lutego 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku sprzedaży nieruchomości i braku obowiązku opodatkowania darowizny nieruchomości.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenia przyszłe.

Zgodnie z Decyzją Wojewody nr ... z dnia 3 czerwca 2005 r. prawo własności działek nr 129/3, 129/4, 130/3, 130/4, 55/4, 56/4, 69/3, 70/3, 71/3, 72/3, 159/32 położonych w G. przy ul. R. i Ch. (będących we władaniu K.) stało się z mocy prawa mieniem Województwa zgodnie z art. 60 ust. 1 i 3 oraz art. 25 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną.

Zgodnie z Decyzją Wojewody nr ... z dnia 3 czerwca 2005 r. prawo własności działek nr 128/5 i 128/6 położonych w G. przy ul. R. i Ch. (będących we władaniu K.) stało się z mocy prawa mieniem Województwa zgodnie z art. 48 i 49 w związku z art. 14 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa.

Z uzasadnień tych decyzji wynika, iż stosownie do przepisu art. 25 ust. 1 pkt 7 powyższej ustawy Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną, z dniem 1 stycznia 1999 r. samorząd województwa przejmuje mające siedzibę na obszarze województwa, państwowe jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej - K..

Protokolarne przejęcie nieruchomości położonej w G. przy ul. R., będącej wówczas we władaniu K. w likwidacji do zasobu nieruchomości stanowiących własność Województwa będących w ewidencji Urzędu Marszałkowskiego Województwa nastąpiło w dniu 1 czerwca 2009 r.

Zgodnie z decyzją nr ... Prezydenta Miasta z dnia 4 lutego 2008 r. działki 128/5, 129/3, 69/3, 70/3 połączono w działkę nr 97, a działki nr 159/32, 128/6, 129/4, 130/3, 130/4, 55/4, 56/4, 71/3, 72/3 połączono w działkę nr 98.

Zgodnie z decyzją nr ... Prezydenta Miasta z dnia 3 lipca 2008 r. zatwierdzony został projekt podziału dz. nr 98 na działki nr 99/98, 100/98, 101/98, 102/98, 103/98, 104/98, 105/98, 106/98.

Zgodnie z decyzją nr ... Prezydenta Miasta z dnia 30 kwietnia 2009 r. zatwierdzony został projekt podziału:

 • dz. nr 101/98 i 102/98, z których powstały działki nr 107/98, 108/98, 109/98,
 • dz. nr 97, z której powstała działka nr 111/97, 112/97.

Na skutek zmian w przebiegu granic obrębów ewidencyjnych w mieście G. nastąpiła zmiana numeracji działek, jak poniżej:

 • działka nr 100/98 uzyskała numer 1048,
 • działka nr 103/98 uzyskała numer 1055,
 • działka nr 104/98 uzyskała numer 1056,
 • działka nr 105/98 uzyskała numer 1057,
 • działka nr 106/98 uzyskała numer 1051,
 • działka nr 107/98 uzyskała numer 1046,
 • działka nr 108/98 uzyskała numer 1045,
 • działka nr 109/98 uzyskała numer 1047,
 • działka nr 111/97 uzyskała numer 1043,
 • działka nr 112/97 uzyskała numer 1044,
 • działka nr 99/98 uzyskała numer 1053.

Zgodnie z posiadanym operatem szacunkowym sporządzonym na dzień 8 października 2010 r., wykonanym dla określenia wartości działek: nr 109/98 (obecnie nr 1047 o pow. 2.339 m2) i nr 111/97 (obecnie nr 1043 o pow. 1.514 m2), zagospodarowanie tej nieruchomości wygląda następująco (z tym założeniem, że poniższy opis dotyczy działek o wcześniejszej numeracji - tożsamej na dzień sporządzenia operatu - o czym mowa powyżej):

Budynek kotłowni i budynek dostawny są położone częściowo na działce nr 109/98 (obecnie nr 1047), częściowo na działce nr 111/97 (obecnie nr 1043). Budynek pompowni oleju położony jest na działce nr 109/98 (obecnie nr 1047). Działki płaskie. Na północno-zachodniej granicy nieruchomości z działkami nr 128/3 i 129/5 znajduje się żelbetowa ściana oporowa. Nieruchomość ogrodzona od strony północno-zachodniej i południowo-zachodniej. Na działce znajduje się sieć wodociągowa, kanalizacyjna - sanitarna i deszczowa, elektryczna 230/400V, technologiczna.

Budynek kotłowni o pow. użytkowej 843,2 m2.

Budowany w latach 1985-1997. Budynek zblokowany z budynkiem dostawnym, niepodpiwniczony, czterokondygnacyjny, wykonany w konstrukcji stalowej szkieletowej. Budynek wyposażony w następujące instalacje: wodną, kanalizacyjną - sanitarną i deszczową, elektryczną 230/400V, technologiczną.

Budynek dostawny o pow. użytkowej 111,8 m2.

Budowany w latach 1985-1997. Budynek zblokowany z budynkiem kotłowni, niepodpiwniczony, parterowy wykonany w technologii tradycyjnej murowanej. Budynek wyposażony w następujące instalacje: wodną, kanalizacyjną - sanitarną i deszczową, elektryczną 230/400V, technologiczną.

Budynek przepompowni oleju o pow. użytkowej 21,8 m2.

Budowany w latach 1985-1997. Budynek wolnostojący, niepodpiwniczony, parterowy, wykonany w technologii tradycyjnej murowanej. Budynek wyposażony w instalację elektryczną 230/400V.

Urządzenia:

 • kocioł dwufunkcyjny gazowo-olejowy z armaturą. Rok produkcji 1987. Znajduje się na działce nr 109/98 (obecnie nr 1047),
 • kocioł dwufunkcyjny gazowo-olejowy z armaturą. Rok produkcji 1987. Znajduje się na działce nr 109/98 (obecnie nr 1047),
 • kocioł dwufunkcyjny gazowo-olejowy z armaturą. Rok produkcji 1987. Znajduje się na działce nr 109/98 (obecnie nr 1047),
 • dwa podziemne zbiorniki stalowe dwupłaszczowe bezciśnieniowe o poj. 50 m3 każdy wraz z osprzętem znajdują się na działce nr 109/98 (obecnie nr 1047).

Obecnie ww. nieruchomość jest przedmiotem poniższych umów w przedstawionym zakresie:

 1. osoba fizyczna - umowa najmu pomieszczenia o pow. 19,74 m2 w budynku dostawnym: umowa zawarta na czas oznaczony od 1 listopada 2016 r. do 31 października 2021 r.,
 2. Teatr Muzyczny - umowa użyczenia całej nieruchomości stanowiącej działkę nr 1047 i 1043, z wyłączeniem budynku dostawnego i gruntu o pow. ok. 20 m2: umowa zawarta na czas oznaczony od 8 lipca 2016 r. do 30 czerwca 2025 r.

Nieobowiązujące na dzień dzisiejszy umowy:

 1. sp. z o.o. (obecnie B.) - umowa najmu pomieszczenia o pow. 40,66 m2 w budynku kotłowni: umowa obowiązywała od 1 kwietnia 2014 r. do 31 marca 2016 r.
 2. Wulkanizacja „D.” M. W. - umowa najmu pomieszczenia o pow. 26,27 m2 w budynku dostawnym: umowa obowiązywała od 1 lutego 2016 r. do 30 listopada 2017 r.

Na przedmiotową nieruchomość, od czasu jej przejęcia do zasobu UMW nie były dokonywane żadne nakłady. Od czasu dokonanej wyceny nieruchomości (8 października 2010 r.) stan techniczny nie uległ zmianie.

Województwu przy przekazywaniu z mocy prawa nieruchomości nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Województwo planuje:

 • sprzedaż ww. działek nr 1043 i 1047 na rzecz Gminy z bonifikatą lub
 • sprzedaż ww. działek nr 1043 i 1047 na rzecz Gminy po obniżonej cenie lub
 • darowiznę ww. działek nr 1043 i 1047 na rzecz Gminy.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

Czy sprzedaż nieruchomości tj. dz. nr 1043 i 1047 z bonifikatą lub po obniżonej cenie na rzecz Gminy, podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według stawki podstawowej, czy też podlegać będzie zwolnieniu z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 t.j.)?

Czy darowizna nieruchomości tj. dz. nr 1043 i 1047 na rzecz Gminy nie stanowi dostawy towarów i tym samym nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

Zdaniem Wnioskodawcy, który jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług, zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2017 r., poz. 2096), mieniem województwa jest własność i inne prawa majątkowe nabyte przez województwo lub inne wojewódzkie osoby prawne.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do art. 2 pkt 6 ustawy o VAT, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, przez dostawę towarów o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Zgodnie z art. 29a ust. 8 ustawy o VAT, w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, zwolnieniu z podatku VAT podlega dostawa budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

 1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Definicja pierwszego zasiedlenia została zawarta w art. 2 pkt 14 ustawy, zgodnie z którą pierwsze zasiedlenie, to oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

 1. wybudowaniu lub
 2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Należy zauważyć, że w kwestii rozumienia definicji pierwszego zasiedlenia wypowiedział się Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 14 maja 2015 r. o sygn. I FSK 382/14. Sąd w wyroku stwierdził, że „definicja »pierwszego zasiedlenia (zajęcia)« zawarta w dyrektywie 112 ma charakter autonomiczny. Zatem nie było konieczne jej definiowanie w ustawie o VAT, poza przypadkami wskazanymi w treści art. 12 ust. 2 zdanie drugie dyrektywy 112, czyli przebudowy budynku. Z powyższego wynika, że polski ustawodawca nie miał uprawnienia do precyzowania warunków zastosowania kryterium pierwszego zasiedlenia w odniesieniu do sytuacji zaistniałych po wybudowaniu budynku. Polski ustawodawca zdecydował się na doprecyzowanie ww. pojęcia celem wyjaśnienia zakresu zwolnienia z VAT. Porównując zakresy definicji »pierwszego zasiedlenia« wynikające z ustawy o VAT i dyrektywy 112 należy stwierdzić, że ustawodawca polski dokonał zawężenia ww. definicji w porównaniu do definicji unijnej. Wykładnia językowa, systematyczna i celowościowa dyrektywy 112 wskazuje wyraźnie, że ww. pojęcie należy rozumieć szeroko jako »pierwsze zajęcie budynku, używanie«. Zatem w taki sposób powinna być odczytywana definicja przewidziana w treści art. 2 pkt 14 ustawy o VAT.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z dnia 16 listopada 2017 r., sygn. akt C-308/16 stwierdził, że ww. przepisy uzależniające zastosowanie zwolnienia z VAT w przypadku dostawy budynków od spełnienia warunku, zgodnie z którym pierwsze zasiedlenie tych budynków następuje w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu, są niezgodne z przepisami prawa unijnego.

Odnośnie pytania nr 1.

Województwo stoi na stanowisku, że sprzedaż działek nr 1043 i 1047 z bonifikatą lub po obniżonej cenie na rzecz Gminy będzie korzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług z uwagi na to, że z dniem 1 stycznia 1999 r. przedmiotowe nieruchomości stały się z mocy prawa mieniem Województwa i były we władaniu K., także w świetle prawa doszło już do pierwszego zasiedlenia. Zatem pomiędzy pierwszym zasiedleniem, a sprzedażą upłynie okres 2 lata.

Odnośnie pytania nr 2.

Województwo stoi na stanowisku, że darowizna działek nr 1043 i 1047 nie będzie stanowić dostawy towarów i tym samym nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług z uwagi na fakt, że przy nabywaniu przedmiotowej nieruchomości nie przysługiwało Województwu w całości lub w części prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia ww. nieruchomości.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionych zdarzeń przyszłych jest prawidłowe.

Zgodnie z dyspozycją art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Jak stanowi art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Stosownie do art. 7 ust. 2 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

 1. przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,
 2. wszelkie inne darowizny
 • jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

Przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii, o czym stanowi art. 2 pkt 6 ww. ustawy.

Stawka podatku – zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług – wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Stosownie do treści art. 146a pkt 1, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz rozporządzeń wykonawczych wydanych na jej podstawie, przewidują dla niektórych towarów i usług stawki obniżone lub zwolnienie od podatku.

Według art. 43 ust. 1 pkt 10 ww. ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

 1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Przez pierwsze zasiedlenie – zgodnie z art. 2 pkt 14 ustawy – rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

 1. wybudowaniu lub
 2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Należy zwrócić uwagę, że przepisy Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 347, str. 1, z późn. zm.), posługują się pojęciem „pierwszego zasiedlenia”, jednakże nie definiują tego pojęcia oraz nie wprowadzają dodatkowych warunków go określających.

W kwestii rozumienia definicji pierwszego zasiedlenia wypowiedział się NSA w wyroku z dnia 14 maja 2015 r. o sygn. I FSK 382/14. Sąd w wyroku tym stwierdził, że „Wykładnia językowa, systematyczna i celowościowa dyrektywy 112 wskazuje wyraźnie, że ww. pojęcie należy rozumieć szeroko jako »pierwsze zajęcie budynku, używanie«. Zatem w taki sposób powinna być odczytywana definicja przewidziana w treści art. 2 pkt 14 ustawy o VAT”.

W konsekwencji, zarówno zgodnie z przepisami Dyrektywy 2006/112/WE oraz w świetle utrwalonego w tej materii orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej pierwsze zasiedlenie budynku należy rozumieć szeroko jako „pierwsze zajęcie budynku, używanie”. W efekcie, aby w tej sytuacji można było mówić o pierwszym zasiedleniu, musi dojść do zajęcia budynku, jego używania, w tym również na potrzeby własnej działalności gospodarczej.

Należy jednakże zaznaczyć, że z orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-308/16 wynika, że „(...) kryterium »pierwszego zasiedlenia« budynku należy rozumieć jako odpowiadające kryterium pierwszego użytkowania budynku przez jego właściciela lub lokatora. (...) kryterium to zostało uznane za określające moment, w którym kończy się proces produkcji budynku i budynek ów staje się przedmiotem konsumpcji. Z powyższej analizy historycznej nie wynika jednak, że użytkowanie budynku przez jego właściciela ma nastąpić w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu”.

Natomiast w opinii Rzecznika Generalnego do ww. sprawy wskazano, że „(...) pojęcie »pierwszego zasiedlenia« ma własne znaczenie, niezależne od uprzedniego istnienia czynności podlegającej opodatkowaniu. Użytkowanie budynku (niezależnie od tego, czy jest on nowy, czy też przebudowany (...) przez jego właściciela nieprzerwanie przez co najmniej dwa lata jest zrównane z pierwszą dostawą i jego późniejsza sprzedaż jest zwolniona z VAT”.

Według art. 29a ust. 8 ustawy o podatku od towarów i usług, w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

W świetle tego przepisu przy sprzedaży budynków lub budowli, dokonywanej wraz z dostawą gruntu, na którym są one posadowione, grunt dzieli byt prawny budynków w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Oznacza to, że do dostawy gruntu stosuje się analogiczną stawkę podatku, jak przy dostawie budynków, budowli lub ich części trwale z gruntem związanych. Jeżeli dostawa budynków albo budowli lub ich części korzysta ze zwolnienia od podatku, ze zwolnienia takiego korzysta również dostawa gruntu, na którym obiekt jest posadowiony.

Analiza treści wniosku oraz przywołanych przepisów prawa podatkowego prowadzi do stwierdzenia, że planowana sprzedaż przedmiotowej nieruchomości korzystać będzie ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, ponieważ nastąpi po upływie dwóch lat od pierwszego zasiedlenia w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy. Ponadto przez cały okres użytkowania nieruchomości nie były ponoszone wydatki na jej ulepszenie (od czasu przejęcia nieruchomości przez Województwo nie były dokonywane żadne nakłady), które przekraczały 30% wartości początkowej. W konsekwencji powyższego również zbycie gruntu, na którym znajduje się nieruchomość, podlegać będzie zwolnieniu od podatku na podstawie art. 29a ust. 8 ustawy.

W sytuacji natomiast, gdy Województwo dokona darowizny nieruchomości, o której mowa we wniosku, z uwagi na fakt, że nie przysługiwało mu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia lub wytworzenia, czynność ta nie będzie stanowić odpłatnej dostawy towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy. Zatem nieodpłatne przekazanie niniejszej nieruchomości, w myśl art. 7 ust. 2 ustawy, nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona interpretacja traci swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzeń przyszłych przedstawionych przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.