Budynek użytkowy | Interpretacje podatkowe

Budynek użytkowy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to budynek użytkowy. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy sprzedaż lokali mieszkalnych po zmianie sposobu użytkowania budynku będzie opodatkowana 7% stawką podatku VAT, czy zwolniona z tego podatku
Fragment:
(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 4 czerwca 2009r. (data wpływu 8 czerwca 2009r.) uzupełnionym pismem z dnia 25 sierpnia 2009r. (data wpływu 31 sierpnia 2009r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ustalenia czy sprzedaż lokali mieszkalnych po zmianie sposobu użytkowania budynku będzie opodatkowana 7% stawką podatku VAT, czy zwolniona z tego podatku - jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 8 czerwca 2009r. wpłynął do tut. organu ww. (...)
2011
1
wrz

Istota:
„Czy od sprzedaży budynku, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza (restauracja) podatnik zobowiązany jest naliczyć podatek VAT ?"
Fragment:
(...) Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowegow Pabianicach uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione w złożonym wnioskuz dnia 20.03.2007r. (data wpływu 20.03.2007r.). Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że wnoszący zapytanie prowadzi działalność gospodarczą (restaurację) w budynku będącym przedmiotem zapytania. Od dnia 01.05.2001r. do 31.01.2005r. działalność prowadzona była w formie spółki cywilnej (udział Strony we własności wynosił 50%). W dniu 06.12.2004r. podatnik rozpoczął działalność na własny rachunek, trwa ona nadal a udział we własności wynosi 100%. Budynek został zakupiony w stanie surowym na podstawie umowy kupnabez podatku od towarów i usług. W czasie działalności spółki cywilnej były prowadzone prace inwestycyjne,od których rozliczany był VAT. Strona uważa, że spełnia warunek używania budynku (...)
2011
1
cze

Istota:
Czy przekwalifikowanie budynku mieszkalnego na użytkowy pociąga skutki podatkowe?
Fragment:
(...) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w jego brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2002r., również do wymienionych w nim zdarzeń powstałych po dniu 1 stycznia 2002r. Mając zatem na względzie przytoczone wyżej przepisy prawa podatkowego oraz stan faktyczny przedstawiony we wniosku należy stwierdzić, że będzie Pan zobowiązany do zwrotu wcześniej wykorzystanej ulgi mieszkaniowej z tytułu budowy budynku mieszkalnego za rok, w którym zmieni jego przeznaczenie na budynek użytkowy. Zdarzenie takie jest wymienione w wyżej powołanym art. 27a ust. 13 ustawy. Biorąc powyższe pod uwagę Naczelnik tut. Urzędu Skarbowego uznał, ze stanowisko Wnioskodawcy wyrażone we wniosku jest nieprawidłowe. Niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu złożenia wniosku. W świetle art.14b§§1,2 ustawy Ordynacja podatkowa interpretacja nie jest wiążąca dla Podatnika, wiąże (...)
2011
1
maj

Istota:
P O S T A N O W I E N I E Czy w opisanej sytuacji spółka może zgodnie z art. 16j ust 1 pkt 3i ust3 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zastosować indywidualną stawkę amortyzacyjną ?
Fragment:
(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14 a, art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r Ordynacja Podatkowa (Dz.U. z 2005 r Nr 8 poz. 60 z póź. zm.), art.16j ust. 1 pkt 3 i ust 3 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U z 2000 r Nr 54 poz. 654 z póź. zm), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 02.10.2006r(data wpływu 03.10.2005r) o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie ustalenia indywidualnej stawki amortyzacyjnej Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wyszkowie postanawia uznać że przedstawione stanowisko dotyczące zastosowania indywidualnej stawki amortyzacyjnej dla budynku związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą jest prawidłowe. u z a s a d n i e n i e W dniu 03 października 2006r wpłynął wniosek w sprawie interpretacji co do zakresu i stosowania prawa podatkowego w zakresie zastosowania indywidualnej stawki amortyzacyjnej dla budynku związanego z prowadzoną działalnością (...)
2011
1
kwi

Istota:
Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem użytkowym w wiatę.
Fragment:
(...) we wspólności majątkowej, zakupili niezabudowaną działkę gruntu. Na podstawie porozumienia z dnia 15.01.2002r. zawartego pomiędzy A i Ma a spółką X na przedmiotowej działce podjęto inwestycję w postaci budowy użytkowego budynku z wiatą, który to budynek służył do prowadzenia działalności gospodarczej przez spółkę. Inwestycję prowadziła spółka jawna X "A i M". Zakończenie budowy nastąpiło w miesiącu czerwcu 2003r.W 2002r. dla inwestycji założono ewidencję (budynek użytkowy z wiatą - inwestycja w obcych środkach trwałych) i dokonano odliczeń w podatku VAT od zakupów inwestycyjnych. W najbliższym czasie małżonkowie zamierzają dokonać sprzedaży w/w nieruchomości. Zdaniem Podatnika zbycie przedmiotowej nieruchomości podlega zwolnieniu z opodatkowaniu podatkiem VAT jako sprzedaż towaru używanego. Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem od (...)
2011
1
kwi

Istota:
Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem użytkowym z wiatą.
Fragment:
(...) we wspólności majątkowej, zakupili niezabudowaną działkę gruntu. Na podstawie porozumienia z dnia 15.01.2002r. zawartego pomiędzy A i M a spółką X na przedmiotowej działce podjęto inwestycję w postaci budowy użytkowego budynku z wiatą, który to budynek służył do prowadzenia działalności gospodarczej przez spółkę. Inwestycję prowadziła spółka jawna X A i M ". Zakończenie budowy nastąpiło w miesiącu czerwcu 2003r. W 2002r. dla inwestycji założono ewidencję (budynek użytkowy z wiatą - inwestycja w obcych środkach trwałych) i dokonano odliczeń w podatku VAT od zakupów inwestycyjnych. W najbliższym czasie małżonkowie zamierzają dokonać sprzedaży w/w nieruchomości. Zdaniem Podatnika zbycie przedmiotowej nieruchomości podlega zwolnieniu z opodatkowaniu podatkiem VAT jako sprzedaż towaru używanego. Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem od (...)
2011
1
kwi

Istota:
Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem magazynowo-biurowym.
Fragment:
(...) Wnioskiem z dnia 20.06.2006r. Podatnik zwrócił się z zapytaniem dotyczącym opodatkowania podatkiem od towarów i usług sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem magazynowo - biurowym. Jak wynika z treści pisma w sprawie udzielenia interpretacji Podatnik - DT Sp. z o.o., w miesiącu październiku 2003r. nabył, za kwotę 135.000 zł., działkę z budynkiem znajdującym się w stanie budowy. Od momentu zakupu poniesiono nakłady inwestycyjne w kwocie 148.800 zł. (przez cały czas trwania budowy firma miała prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od wydatków inwestycyjnych). W miesiącu grudniu 2004r. zakończono budowę przedmiotowej nieruchomości magazynowo - biurowej i przyjęto budynek do ewidencji środków trwałych o wartości 283.800 zł. W najbliższym czasie Spółka zamierza dokonać sprzedaży w/w nieruchomości. Zdaniem Podatnika sprzedaż przedmiotowego budynku podlega opodatkowaniu podatkiem VAT wg podstawowej stawki 22%. (...)
2011
1
kwi

Istota:
Czy sprzedaż działek z budynkiem profilaktyczno - wypoczynkowym wraz z prawem wieczystego użytkowania gruntu korzysta ze zwolnienia z podatku VAT?
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Sączu, działając na podstawie art.14 a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j.: Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 25.07.2006 r. nr L. dz. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku od towarów i usług stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko jest prawidłowe. UZASADNIENIA W dniu 02.08.2006 r. w tutejszym organie podatkowym został złożony wniosek nr L. dz. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku od towarów i usług. We wniosku zawarto następujące pytanie: Czy sprzedaż opisanej powyżej nieruchomości wraz z prawem do wieczystego użytkowania gruntu korzysta ze zwolnienia z podatku VAT ?Z treści pisma wynika, że w roku 1998 Spółka zakupiła prawo wieczystego użytkowania gruntu składające się z działek nr 1 i 2 o łącznej (...)
2011
1
kwi

Istota:
Jaką stawką podatku VAT należy opodatkować sprzedaż budynku użytkowego, którego budowa nie została ukończona, wraz z gruntem?
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Suchej Beskidzkiej, działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 26.08.2005 r. (data wpływu do tutejszego organu 29.08.2005) w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko jest prawidłowe. UZASADNIENIE Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Gmina dokonała sprzedaży nieruchomości w postaci budynku użytkowego w stanie surowym otwartym, wraz z gruntem. Budowa obiektu do chwili obecnej nie została zakończona. Zdaniem wnioskodawcy, dostawa w/w nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według stawki 22%. Tutejszy organ podatkowy podziela stanowisko wnioskodawcy. Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca (...)
2011
1
kwi

Istota:
Czy zbycie prawa wieczystego użytkowania gruntu wraz z posadowionym na tym gruncie budynkiem warsztztowym będącym towarem używanym w rozumieniu art. 43 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT, w stosunku do którego nie przysługiwało dokonującemu jego dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku naleznego o kwote podatku naliczonego, a w trakcie użytkowania tego budynku własciciel nie ponosił żadnych nakładów inwestycyjnych podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem od towarów i usług?
Fragment:
(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie:- art. 14a § 1, 3 i 4 w związku z art. 217 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Poznań-Jeżyce po zapoznaniu się z wnioskiem Podatnika z dnia 20.04.2006 r. ( data wpływu do tut. Urzędu 20.04.2006 r. ) uzupełnionym w dniu 20.06.2006 r., postanawia uznać za prawidłowe stanowisko Wnioskodawcy wyrażające się w twierdzeniu, iż zbycie prawa wieczystego użytkowania gruntu wraz z posadowionym na tym gruncie budynkiem warsztatowym będącym towarem używanym w rozumieniu art. 43 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 ze zm.) w stosunku do którego nie przysługiwało dokonującemu jego dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a w trakcie użytkowania tego budynku właściciel nie ponosił żadnych nakładów inwestycyjnych, podlega (...)
2011
1
kwi
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.