Budynek użytkowy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to budynek użytkowy. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
8
maj

Istota:

 • prawo do pełnego odliczenia podatku VAT od wydatków ponoszonych w związku z budową budynku użytkowo – mieszkalnego, które mogą zostać jednoznacznie przypisane do części budynku wykorzystywanej wyłącznie do czynności opodatkowanych ,
 • prawo do częściowego odliczenia podatku VAT od wydatków ponoszonych w związku z budową budynku użytkowo – mieszkalnego, w oparciu o proporcję określoną w art. 90 ust. 1 ustawy
 • Fragment:

  U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 1 lutego 2018 r. (data wpływu 2 lutego 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do pełnego odliczenia podatku VAT od wydatków ponoszonych w związku z budową budynku użytkowo – mieszkalnego, które mogą zostać jednoznacznie przypisane do części budynku wykorzystywanej wyłącznie do czynności opodatkowanych – jest prawidłowe, prawa do częściowego odliczenia podatku VAT od wydatków ponoszonych w związku z budową budynku użytkowo – mieszkalnego, w oparci o proporcję określoną w art. 90 ust. 1 ustawy – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 2 lutego 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie: prawa do odliczenia podatku VAT od wydatków ponoszonych w związku z budową budynku użytkowo – mieszkalnego, możliwości dokumentowania wydatków ponoszonych w związku z budową budynku użytkowo – mieszkalnego, fakturami wystawionymi na obojga małżonków, We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskodawca wraz z żoną podjął decyzję o przystąpieniu do budowy budynku usługowego z częścią mieszkalną w oparciu o wydane pozwolenie na budowę. W zawartym projekcie budowlanym zostało wskazane, iż roboty budowlane dotyczyć będą części budynku, tj. powierzchni mieszkalnych (na piętrze budynku) i odrębnie powierzchni niemieszkalnych (tj. użytkowych) na całym parterze budynku.

  2011
  1
  wrz

  Istota:

  Czy sprzedaż lokali mieszkalnych po zmianie sposobu użytkowania budynku będzie opodatkowana 7% stawką podatku VAT, czy zwolniona z tego podatku

  Fragment:

  (...) z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych, obiektów budownictwa mieszkaniowego, o których mowa w art. 2 pkt 12 ustawy, lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokali mieszkalnych w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12 -w zakresie, w jakim wymienione roboty i remonty, obiekty lub ich części oraz lokale nie są objęte tą stawką na podstawie art. 41 ust. 12-12c ustawy. W myśl art. 2 pkt 12 ustawy o podatku od towarów i usług, przez obiekty budownictwa mieszkaniowego rozumie się budynki mieszkalne stałego zamieszkania sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 11. Analiza powyższych przepisów wykazała, iż dostawa lokali mieszkalnych – zarówno tych spełniających definicję obiektów budownictwa mieszkalnego jak i wykraczających poza taką definicję – opodatkowana jest preferencyjną, tj. 7% stawką podatku od towarów i usług. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy: dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim, pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

  2011
  1
  cze

  Istota:

  „Czy od sprzedaży budynku, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza (restauracja) podatnik zobowiązany jest naliczyć podatek VAT ?"

  Fragment:

  Zgodnie z cyt. art. 43 ust. 2 pkt 1 cyt. ustawy przez towary używane, o których mowa w ust. 1 pkt 2, rozumie się budynki i budowle lub ich części - jeżeli od końca roku, w którym zakończono budowę tych obiektów, minęło co najmniej 5 lat. Z przepisu art. 43 ust. 6 ustawy wynika natomiast, ze zwolnienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 ww. artykułu, nie stosuje się do dostawy towarów wymienionych w ust. 2 pkt 1, jeżeli przed wprowadzeniem ich do ewidencji środków trwałych lub w trakcie użytkowania wydatki poniesione przez podatnika na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30 % wartości początkowej, a podatnik: miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonegood tych wydatków; użytkował te towary w okresie krótszym niż 5 lat w celu wykonywania czynności opodatkowanych. Użycie w tym przepisie sformułowania użytkował te towary w okresie krótszym niż 5 lat w celu wykonywania czynności opodatkowanych wskazuje, ze chodzi tu o całkowity okres użytkowania tych towarów do działalności opodatkowanej, a nie o okresnp. od zakończenia modernizacji, czy też o okres liczony od momentu przekroczeniaww. kwoty wydatków poniesionych na modernizację. Podkreślić należy, że norma art. 43 ust. 6 nie znajduje zastosowania, gdy podatnik poniesie dające mu prawo do odliczenia podatku wydatki na ulepszenie obiektu przekraczające 30% jego wartości początkowej, jeżeli obiekt ten użytkował w okresie dłuższym niż 5 lat w celu wykonywania czynności opodatkowanych.

  2011
  1
  maj

  Istota:

  Czy przekwalifikowanie budynku mieszkalnego na użytkowy pociąga skutki podatkowe?

  Fragment:

  Mając zatem na względzie przytoczone wyżej przepisy prawa podatkowego oraz stan faktyczny przedstawiony we wniosku należy stwierdzić, że będzie Pan zobowiązany do zwrotu wcześniej wykorzystanej ulgi mieszkaniowej z tytułu budowy budynku mieszkalnego za rok, w którym zmieni jego przeznaczenie na budynek użytkowy. Zdarzenie takie jest wymienione w wyżej powołanym art. 27a ust. 13 ustawy. Biorąc powyższe pod uwagę Naczelnik tut. Urzędu Skarbowego uznał, ze stanowisko Wnioskodawcy wyrażone we wniosku jest nieprawidłowe. Niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu złożenia wniosku. W świetle art.14b§§1,2 ustawy Ordynacja podatkowa interpretacja nie jest wiążąca dla Podatnika, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia.

  2011
  1
  kwi

  Istota:

  P O S T A N O W I E N I E Czy w opisanej sytuacji spółka może zgodnie z art. 16j ust 1 pkt 3i ust3 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zastosować indywidualną stawkę amortyzacyjną ?

  Fragment:

  (...) osobowych, o których mowa w art. 16 ust. 3a, - 30 miesięcy,3) dla budynków (lokali) i budowli - 10 lat, z wyjątkiem budynków wymienionych w rodzajach 103 i 109 Klasyfikacji, trwale związanych z gruntem, kiosków towarowych o kubaturze poniżej 500 m3, domków kempingowych oraz budynków zastępczych, dla których okres ten nie może być krótszy niż 36 miesięcy,2. Środki trwałe, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, uznaje się za:1) używane, jeżeli podatnik udowodni, że przed ich nabyciem były wykorzystywane co najmniej przez okres 6 miesięcy, lub2) ulepszone, jeżeli przed wprowadzeniem do ewidencji wydatki poniesione przez podatnika na ich ulepszenie stanowiły co najmniej 20% wartości początkowej.3. Środki trwałe, o których mowa w ust. 1 pkt 3, uznaje się za:1) używane, jeżeli podatnik wykaże, że przed ich nabyciem były wykorzystywane co najmniej przez okres 60 miesięcy, lub2) ulepszone, jeżeli przed wprowadzeniem do ewidencji wydatki poniesione przez podatnika na ulepszenie stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.4. Podatnicy mogą indywidualnie ustalić stawki amortyzacyjne dla przyjętych do używania inwestycji w obcych środkach trwałych, z tym (...)

  2011
  1
  kwi

  Istota:

  Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem użytkowym w wiatę.

  Fragment:

  Podatnik zwrócił się z zapytaniem dotyczącym opodatkowania podatkiem od towarów i usług sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem użytkowym z wiatą Jak wynika z treści pisma w sprawie udzielenia interpretacji wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w formie spółki jawnej "X A i M" (wspólnikami spółki do miesiąca września 2003r. pozostawali małżonkowie A i Mnatomiast od września 2003r. wspólnikami są: Pan M i Pani K-córka). W grudniu 2000r. małżonkowie A i M, pozostając we wspólności majątkowej, zakupili niezabudowaną działkę gruntu. Na podstawie porozumienia z dnia 15.01.2002r. zawartego pomiędzy A i Ma a spółką X na przedmiotowej działce podjęto inwestycję w postaci budowy użytkowego budynku z wiatą, który to budynek służył do prowadzenia działalności gospodarczej przez spółkę. Inwestycję prowadziła spółka jawna X "A i M". Zakończenie budowy nastąpiło w miesiącu czerwcu 2003r.W 2002r. dla inwestycji założono ewidencję (budynek użytkowy z wiatą - inwestycja w obcych środkach trwałych) i dokonano odliczeń w podatku VAT od zakupów inwestycyjnych. W najbliższym czasie małżonkowie zamierzają dokonać sprzedaży w/w nieruchomości. Zdaniem Podatnika zbycie przedmiotowej nieruchomości podlega zwolnieniu z opodatkowaniu podatkiem VAT jako sprzedaż towaru używanego.

  2011
  1
  kwi

  Istota:

  Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem użytkowym z wiatą.

  Fragment:

  Podatnik zwrócił się z zapytaniem dotyczącym opodatkowania podatkiem od towarów i usług sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem użytkowym z wiatą Jak wynika z treści pisma w sprawie udzielenia interpretacji wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w formie spółki jawnej X (wspólnikami spółki do miesiąca września 2003r. pozostawali małżonkowie A i M natomiast od września 2003r. wspólnikami są: Pan M i Pani K-córka). W grudniu 2000r. małżonkowie A i M, pozostając we wspólności majątkowej, zakupili niezabudowaną działkę gruntu. Na podstawie porozumienia z dnia 15.01.2002r. zawartego pomiędzy A i M a spółką X na przedmiotowej działce podjęto inwestycję w postaci budowy użytkowego budynku z wiatą, który to budynek służył do prowadzenia działalności gospodarczej przez spółkę. Inwestycję prowadziła spółka jawna X A i M ". Zakończenie budowy nastąpiło w miesiącu czerwcu 2003r. W 2002r. dla inwestycji założono ewidencję (budynek użytkowy z wiatą - inwestycja w obcych środkach trwałych) i dokonano odliczeń w podatku VAT od zakupów inwestycyjnych. W najbliższym czasie małżonkowie zamierzają dokonać sprzedaży w/w nieruchomości. Zdaniem Podatnika zbycie przedmiotowej nieruchomości podlega zwolnieniu z opodatkowaniu podatkiem VAT jako sprzedaż towaru używanego.

  2011
  1
  kwi

  Istota:

  Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem magazynowo-biurowym.

  Fragment:

  Z przedstawionego przez wnioskodawcę stanu faktycznego wynika, że budowa przedmiotowego obiektu została zakończona w 2004r. Powyższe wpływa na brak możliwości uznania przedmiotu dostawy za towar używany, gdyż nie została spełniona ustawowa przesłanka upływu co najmniej 5 - letniego okresu czasu od zakończenia budowy (tu. 2004r.). W konsekwencji nie mają zastosowania przepisy art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy zwalniające dokonującego dostawy od podatku przy sprzedaży budynku. Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2 - 12, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Dla sprzedaży budynków o charakterze niemieszkalnym ustawodawca nie przewidział obniżonej stawki opodatkowania podatkiem VAT. W związku z powyższym dokonując transakcji zbycia budynku Spółka jest zobowiązana zastosować 22% stawkę podatku VAT. W odniesieniu do zapytania Podatnika dotyczącego prawa nabywcy do otrzymania zwrotu w związku z zakupem przedmiotowego budynku oraz biorąc pod uwagę fakt, iż nie doszło jeszcze do zawarcia umowy sprzedaży, a po stronie wnoszącego zapytanie istnieje jedynie zamiar dokonania sprzedaży, tut. organ podatkowy informuje, iż nie jest możliwe ustalenie, w imieniu jakiego podmiotu Strona występuje.

  2011
  1
  kwi

  Istota:

  Czy sprzedaż działek z budynkiem profilaktyczno - wypoczynkowym wraz z prawem wieczystego użytkowania gruntu korzysta ze zwolnienia z podatku VAT?

  Fragment:

  Jednocześnie w myśl art. 2 pkt 6 cytowanej ustawy przez towary rozumie się rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty.Stosownie do art.43 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług zwalnia się od podatku dostawę towarów używanych z zastrzeżeniem pkt 10, pod warunkiem że w stosunku do tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego; zwolnienie to dotyczy również używanych budynków i budowli lub ich części, będących przedmiotem najmu, dzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze. Przepis art. 43 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy o podatku od towarów i usług określa, iż przez towary używane rozumie się budynki i budowle lub ich części - jeżeli od końca roku, w którym zakończono budowę tych obiektów, minęło co najmniej 5 lat.Na podstawie art. 43 ust 6 ustawy zwolnienia od podatku VAT nie stosuje się do dostawy towarów używanych określonych w art. 43 ust. 2 pkt 1 jeżeli przed wprowadzeniem ww. towarów używanych do ewidencji środków trwałych lub w trakcie (...)

  2011
  1
  kwi

  Istota:

  Jaką stawką podatku VAT należy opodatkować sprzedaż budynku użytkowego, którego budowa nie została ukończona, wraz z gruntem?

  Fragment:

  UZASADNIENIE Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Gmina dokonała sprzedaży nieruchomości w postaci budynku użytkowego w stanie surowym otwartym, wraz z gruntem. Budowa obiektu do chwili obecnej nie została zakończona. Zdaniem wnioskodawcy, dostawa w/w nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według stawki 22%. Tutejszy organ podatkowy podziela stanowisko wnioskodawcy. Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) - stawka podatku wynosi 22%, zastrzeżeniem ust. 2-12, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Ponieważ w opisanym przypadku nie zachodzą żadne przesłanki uzasadniające zastosowanie stawki obniżonej lub zwolnienia od podatku, tak więc dostawa przedmiotowej nieruchomości winna być opodatkowana stawką podstawową. Ponadto, zgodnie z art. 29 ust. 5 w/w ustawy – w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli, z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu. Powyższa interpretacja: – dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę, traci swoją moc z chwilą zmiany przepisów jej dotyczących; – nie jest wiążąca dla podatnika, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej. Na powyższe postanowienie służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie, za pośrednictwem tutejszego organu podatkowego, w terminie 7 dni od daty jego doręczenia.