Budynek usługowy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to budynek usługowy. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2012
6
lis

Istota:

Zwolnienie od podatku dostawy nieruchomości zabudowanej.

Fragment:

Z operatu tego wynika, iż działka zabudowana jest budynkiem usługowym o pow. użytkowej 734,71 m 2 . Właścicielem sieci (ogrzewanie z sieci miejskiej, kanalizacja miejska i wodociąg, energia elektryczna, sieć telefoniczna), znajdujących się na terenie tej działki, są odpowiednio gestorzy tych sieci. Województwo nie jest właścicielem żadnych budowli znajdujących się na przedmiotowej działce, które stanowiłyby przedmiot sprzedaży, co potwierdza ww. protokół zdawczo-odbiorczy, zgodnie z którym przedmiotem przekazania jest jedynie budynek usługowy. Od dnia przejęcia nieruchomości Województwo nie poczyniło żadnych nakładów na ten budynek. Wartość nieruchomości wynosi: 1.337.000 zł, w tym wartość gruntu - 808.000 zł, a wartość budynku - 529.000 zł. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy sprzedaż ww. nieruchomości zabudowanej jest zwolniona od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a w związku z art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług... Zdaniem Wnioskodawcy, dostawa nieruchomości zwolniona będzie od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt l0a w związku z art. 29 ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

2011
1
lip

Istota:

Jaką zastosować stawkę podatku VAT na usługę budowlaną wykonaną w budynku sklasyfikowanym wg PKOB 112?

Fragment:

Z uwagi na powyższe budynek zostanie sklasyfikowany zgodnie z PKOB w dziale 112, czyli budynek usługowy. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Jaką zastosować stawkę podatku VAT na usługę budowlaną wykonaną w opisanym we wniosku budynku... Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 41 ustawy o podatku od towarów i usług, stawka VAT winna wynosić 22% do całości wykonywanej usługi budowlanej, z uwagi na klasyfikację budynku PKOB – dział 112. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (…). Natomiast pod pojęciem towarów rozumieć należy – w świetle art. 2 pkt 6 ustawy – rzeczy ruchome, wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty.

2011
1
maj

Istota:

Do jakiej grupy KŚT zakwalifikować budynek handlowo – usługowy z częścią mieszkalną i jaką zastosować stawkę amortyzacyjna?

Fragment:

Powyższe oznacza iż kosztem uzyskania przychodu są wszelkie koszty zarówno bezpośrednio jak i pośrednio związane z uzyskiwanym przychodem oraz koszty dotyczące całokształtu działalności podatnika związane z jego funkcjonowaniem o ile spełnione zostaną przesłanki wynikające z art. 22 ust. 1 wym. ustawy. W szczególności jeśli podatnik wykaże związek przyczynowo - skutkowy pomiędzy poniesionym kosztem, a uzyskaniem przychodu, a poniesienie wydatku będzie uzasadnione i właściwie udokumentowane. Kształcenie wspólnika na kierunku zgodnym z zakresem wykonywanej działalności związane jest z podwyższeniem kwalifikacji zawodowych, co ma wpływ na jakość świadczonych usług, a tym samym uzyskanie bądź podwyższenie przychodu. A zatem koszty opłat za studia tematyką związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą będzie można zaliczyć w koszty uzyskania przychodu prowadzonej działalności gospodarczej. Na dzień wydania postanowienia nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa jak również postępowanie przed sądem administracyjnym. Powyższa interpretacja: -dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę traci swoją moc z chwilą zmiany przepisów jej dotyczących -nie jest wiążąca dla podatnika/następcy prawnego podatnika / osoby trzeciej odpowiedzialnej za zaległości podatkowe, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej.

2011
1
kwi

Istota:

Czy mogę zastosować w roku 2006 indywidualna stawkę amortyzacji, tj. 33,33% (art. 22j ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) w stosunku do używanego i ulepszonego budynku nabytego przed przystąpieniem do ulepszenia w drodze darowizny i po raz pierwszy wprowadzonego do ewidencji środków trwałych, który jest wykorzystywany w prowadzonej przeze mnie działalności gospodarczej, jako stacja obsługi naprawy pojazdów w zakresie blacharstwa i lakiernictwa, z zapleczem socjalno - biurowym?

Fragment:

Na potwierdzenie swojego stanowiska, przedłożył Pan opinię z dnia .......2006r. (znak: ..........), wydaną przez Ośrodek Standardów Klasyfikacyjnych Urzędu Statystycznego w ......., w której stwierdzono expressis verbis, że budynek usługowy z częścią biurową, którego przeważająca część powierzchni użytkowej przeznaczona jest na warsztat lakierniczo-blacharski,należy klasyfikować w grupowaniu: Klasyfikacji Środków Trwałych ( rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30.12.1999r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych - Dz. U. Nr 112, poz. 1317 ze zm.) grupa 1 rodzaj 103 ,, Budynki handlowo - usługowe". Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Polesie, po sprawdzeniu,że zostały spełnione warunki określone w art. 14a § 1 i § 2 wyżej powołanej ustawy Ordynacja podatkowa, udziela poniższej interpretacji. Do przedstawionego przez Pana stanu faktycznego mają zastosowanie niżej wymienione przepisy: art. 22j ust. 1 pkt 3, art. 22j ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym w roku 2006. Powyższe przepisy stanowią: art. 22j ust. 1 pkt 3 - Podatnicy, z zastrzeżeniem art. 22l, mogą indywidualnie ustalić stawki amortyzacyjne dla używanych lub ulepszonych środków trwałych, po raz pierwszy wprowadzonych do ewidencji danego podatnika, z tym że okres amortyzacji nie może (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy sprzedaż budynku wraz z prawem wieczystego użytkowania jest zwolniona od podatku od towarów i usług?

Fragment:

Nr 54, poz. 535 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega między innymi odpłatna dostawa budynków, budowli lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty. W myśl natomiast art. 5 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy, opodatkowaniu podatkiem podlega również przeniesienie prawa wieczystego użytkowania gruntów, które jako czynność prawna mająca za przedmiot prawo do wartości niematerialnych i prawnych stanowi świadczenie usług. Art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy stanowi, iż zwalnia się od podatku od towarów i usług dostawę towarów używanych, którymi według art. 43 ust. 2 pkt 1 są budynki i budowle lub ich części, jeżeli od końca roku, w którym zakończono budowę tych obiektów minęło co najmniej 5 lat, pod warunkiem, że w stosunku do tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, zwolnienie dotyczy również używanych budynków i budowli lub ich części, będących przedmiotem umowy najmu, dzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze. W art. 43 ust. 6 zastrzeżono, że zwolnienia powyższego nie (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy zaprzestając prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie usług gastronomicznych, bez rozwiązywania spółki cywilnej, i zamierzając w dalszym ciągu wykonywać czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT - polegające na wynajmie budynku usługowego służącego zlikwidowanej działalności gastronomicznej mogą nie opodatkowywać tego budynku "likwidacyjnym" podatkiem VAT, o którym mowa w art. 14 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług.

Fragment:

Jednym ze środków trwałych jest budynek usługowy wybudowany przed wniesieniem go do Spółki bez odliczenia podatku naliczonego przy zakupach materiałów i usług. Po wniesieniu do Spółki budynek był częściowo modernizowany. Nakłady na modernizację wyniosły ok. 30% wartości początkowej. Spółka odliczyła podatek naliczony związany z nakładami na modernizację. Jednostka zamierza sprzedać posiadane na stanie towary i środki trwałe z wyjątkiem budynku usługowego i zlikwidować działalność gospodarczą w zakresie usług gastronomicznych bez rozwiązywania spółki cywilnej. Po likwidacji wspólnicy zamierzają wynajmować budynek usługowy czyniąc z niego źródło przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych działając nadal jako ta sama spółka cywilna. Na tle tak przedstawionego stanu faktycznego Podatnicy zwrócili się z zapytaniem czy zaprzestając prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie usług gastronomicznych, bez rozwiązywania spółki cywilnej, i zamierzając w dalszym ciągu wykonywać czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT polegające na wynajmie budynku usługowego służącego zlikwidowanej działalności gastronomicznej mogą nie opodatkowywać tego budynku "likwidacyjnym" podatkiem VAT, o którym mowa w art. 14 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług.

2011
1
mar

Istota:

Czy podlega zwolnieniu od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 32 lit.a) ustawy o podatku dochodowym od osob fizycznych, przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości, który został przeznaczony na sfinansowanie budowy budynku usługowo-biurowego z częścią mieszkalną i garażem?

Fragment:

(...) budynku usługowo-biurowego z częścią mieszkalną i garażem proporcjonalnie do stosunku ogólnej powierzchni budynku do powierzchni mieszkalnej czyli 47% ogólnej powierzchni. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości podatnik przeznaczył na budowę budynku usługowo-handlowo-biurowego z mieszkaniem i garażem na terenie nieruchomości położonej w Poznaniu - jak wynika z decyzji Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ z dnia 24.12.2003 r. W decyzji GEOPOZ-u z dnia 15.12.2003r., na podstawie dokumentów dostarczonych przez inwestorów, ustalono następujące dane dotyczące powyższego budynku: - ogólna powierzchnia użytkowa budynku 383,98 m kw - powierzchnia części mieszkalnej 180,73 m kw Do części mieszkaniowej budynku, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zaliczono całą powierzchnię II piętra, powierzchnię I piętra bez sekretariatu, biura i łazienki posiadającej nr 2,3 w zestawieniu pomieszczeń, a także 50 % powierzchni klatki schodowej, kotłowni oraz pomieszczeń przeznaczonych pod komunikację mieszczących się na parterze i służących jednocześnie obsłudze części mieszkaniowej i usługowej budynku.

2011
1
lut

Istota:

Czy mogę odliczyć podatek VAT naliczony przy poniesieniu wydatków inwestycyjnych na budowę budynku mieszkalno-usługowego – w części proporcjonalnej do powierzchni lokalu usługowego. Problemem, który nastręcza wątpliwości jest fakt, że działka na której ma być wzniesiona inwestycja jest własnością małżonków, tj. moją i męża na zasadzie współwłasności małżeńskiej. Pozwolenie na budowę tego budynku jest również na obydwojga małżonków. W części usługowej określonej w projekcie budowlanym jako lokal usługowy działalność gospodarczą będę prowadziła tylko ja – prowadzę obecnie działalność handlową w jednym sklepie, a wybudowany lokal będzie moim drugim punktem prowadzenia działalności gospodarczej. Faktury dotyczące budowy lokalu usługowego są wystawiane na moje nazwisko tj. osoby która prowadzi działalność gospodarczą.

Fragment:

Zwracając uwagę na okoliczność, iż nieruchomość na której ma być wzniesiona inwestycja (budynek mieszkalno – usługowy), jest objęta współwłasnością obydwojga małżonków, z których tylko jedno prowadzi działalność gospodarczą, oraz na to, że pozwolenie na budowę jest wystawione na obydwoje małżonków, należy dostrzec również zasadę neutralności podatku VAT (wyrażoną w preambułach I i VI Dyrektywy), w sprzeczności z którą znajdowałby się stan, w którym podatnik prowadzący działalność gospodarczą, pozostając w małżeńskiej wspólności majątkowej, nie mógłby dokonywać odliczeń od kupowanych towarów i usług z powodów formalnych, tak też orzeczenie NSA z 5 maja 2004r. (FSK2/04) Mając powyższe na względzie oraz przytoczony w zapytaniu stan faktyczny, należy uznać zasadnym twierdzenie, iż podatnikowi będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu wydatków inwestycyjnych na budowę budynku mieszkalno – usługowego w części proporcjonalnej do powierzchni lokalu usługowego.

2011
1
lut

Istota:

Jaką stawką podatku VAT opodatkowana jest usługa montażu i konserwacji windy, w przypadku gdy urządzenie zamontowane jest w obiekcie oświatowym?

Fragment:

Przepis art.146 ust.2 stanowi, iż przez roboty związane z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą budownictwu mieszkaniowemu rozumie się roboty budowlane dotyczące inwestycji w zakresie budownictwa mieszkaniowego i infrastruktury towarzyszącej oraz remontów obiektów budownictwa mieszkaniowego. Natomiast w myśl art. 146 ust.3 cyt. ustawy o VAT, przez infrastrukturę towarzyszącą budownictwu mieszkaniowemu rozumie się: 1). sieci rozprowadzające, wraz z urządzeniami, obiektami i przyłączami do budynków mieszkalnych; 2). urządzanie i zagospodarowanie terenu w ramach przedsięwzięć i zadań budownictwa mieszkaniowego, w szczególności drogi, dojścia dojazdy, zieleń i małą architekturę; 3). urządzenia i ujęcia wody, stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie ścieków, kotłownie oraz sieci wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne, elektroenergetyczne, gazowe i telekomunikacyjne- jeżeli są one związane z obiektami budownictwa mieszkaniowego. Uwzględniając powyższe należy stwierdzić, że jedynie do usług konserwacyjnych, wykonywanych w obiektach zaliczonych do budynków mieszkalnych, wymienionych w art.2 pkt.12 cyt. ustawy o VAT ma zastosowanie stawka podatku VAT w wysokości 7 % . Natomiast usługi montażu i konserwacji dźwigów wykonywane w innych budynkach, tj. w obiektach nie objętych w/w symbolem PKOB, podlegają opodatkowaniu podstawową stawką podatku w wysokości 22 %. – zgodnie z art. 41 ust.1 cyt. ustawy o VAT.

2011
1
lut

Istota:

Dotyczy korekty podatku naliczonego w przypadku zmiany przeznaczenia budynku

Fragment:

W ust. 2 art. 86 ustawodawca określił, co stanowi kwotę podatku naliczonego; jest to m.in. suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika: z tytułu nabycia towarów i usług, potwierdzających dokonanie przedpłaty (zaliczki, zadatku, raty), jeżeli wiązały się one z powstaniem obowiązku podatkowego. W myśl art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.), obowiązującej do 30.04.2004 r. podatnik ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych ze sprzedażą opodatkowaną. Z przytoczonych przepisów obowiązujących w okresach realizacji inwestycji wynika, że podatnik ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, jeśli podatek naliczony od zakupów towarów i usług związany jest z zakupami służącymi czynnościom opodatkowanym. W związku z podjęciem przez pana decyzji o zmianie przeznaczenia wybudowanego budynku nastąpiła zmiana statusu budynku – ze związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej na budynek związany z działalnością gospodarczą i niezwiązany z działalnością gospodarczą. Winien pan dokonać korekty odliczonego za poprzednie okresy rozliczeniowe podatku naliczonego w rozliczeniu za miesiąc, w którym podjął pan decyzję o zmianie przeznaczenia budynku.