Budynek usługowo-mieszkalny | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to budynek usługowo-mieszkalny. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
22
mar

Istota:

Skutki podatkowe sprzedaży budynku mieszkalno-usługowego.

Fragment:

Stanowisko Wnioskodawcy uznano za prawidłowe, pomimo podania w nim nieaktualnej publikacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz stwierdzenia, że sprzedaż budynku usługowo-mieszkalnego korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych, podczas gdy sprzedaż ww. nieruchomości, jak wyżej wskazano nie będzie stanowiła źródła przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, co nie jest tożsame choć wywołuje ten sam skutek podatkowy w postaci braku obowiązku opodatkowania dochodu uzyskanego z tej sprzedaży. Jednocześnie Organ zauważa, że procedura wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego nie podlega regułom przewidzianym dla postępowania podatkowego, czy kontrolnego. Organ wydający interpretacje opiera się wyłącznie na opisie stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku – nie prowadzi postępowania dowodowego. Przedmiotem interpretacji wydanej na podstawie art. 14b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) jest sam przepis prawa. Jeżeli zatem, przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe będzie różniło się od występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy w zakresie rzeczywiście zaistniałego stanu faktycznego.

2011
1
wrz

Istota:

W jaki sposób ustalić kwoty brutto oraz kwoty podatku VAT do wniosku VZM-1 o zwrot niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym w części dotyczącej pomieszczeń przeznaczonych na cele mieszkalne?

Fragment:

Ze zdarzenia przedstawionego we wniosku wynika, iż wnioskodawczyni wybudowała budynek usługowo-mieszkalny i zamierza wystąpić z wnioskiem VZM-1 o zwrot podatku VAT. Zdaniem wnioskodawczyni będzie mogła nabyte towary i usługi, które może jednoznacznie przyporządkować do mieszkalnej części budynku będzie mogła rozliczyć w 100%, natomiast nabyte towary i usługi, których nie można bezpośrednio przyporządkować do poszczególnych części (handlowo-usługowej lub mieszkalnej) wnioskodawczyni powinna rozliczyć proporcjonalnie do udziału sumy powierzchni użytkowej części mieszkalnej do sumy wszystkich powierzchni użytkowych części mieszkalnej i handlowo-usługowej tj. jak wynika ze zdarzenia przedstawionego we wniosku w 44,31%. Tymczasem organ podatkowy zauważa, że stosownie do treści art. 3 ust. 1 pkt 1 i następnych ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym, wnioskodawczyni jako osoba fizyczna ma prawo do zwrotu części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych w związku z budową budynku mieszkalnego. Oznacza to, że o ile wnioskodawczyni jest w stanie rozróżnić poszczególne wydatki związane z budową przedmiotowego budynku na wydatki, które dotyczą wyłącznie części mieszkalnej oraz na wydatki które dotyczą wyłącznie części handlowo usługowej, to w takim przypadku wydatki dotyczące części mieszkalnej wnioskodawczyni będzie mogła rozliczyć w całości.

2011
1
wrz

Istota:

W jaki sposób ustalić kwotę faktycznie poniesionych wydatków na spłatę odsetek od kredytu udzielonego na tę inwestycję. Kwotę odsetek, która podlega odliczeniu od dochodu, przypadająca na sfinansowanie inwestycji mającej na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych związanych z budową budynku w części dotyczącej pomieszczeń przeznaczonych na cele mieszkalne?

Fragment:

(...) terenu, wydanej na podstawie obowiązujących ustaw, inwestycja wymieniona w ust. 1 dotyczy budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, którego budowa została zakończona nie wcześniej niż w 2002r., a ponadto zakończenie budowy budynku mieszkalnego nastąpiło przed upływem trzech lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zgodnie z prawem budowlanym uzyskano pozwolenie na budowę budynku, do zeznania podatkowego, składanego za rok, w którym po raz pierwszy dokonuje się odliczenia, o którym mowa w ust. 1, podatnik dołączy oświadczenie, według określonego wzoru, o wysokości wszystkich poniesionych wydatków związanych z daną inwestycją, w tym o wysokości wydatków udokumentowanych fakturami wystawionymi przez podatników podatku od towarów i usług niekorzystających ze zwolnienia od tego podatku (tzw. PIT-2K), odsetki o których mowa w ust. 1: zostały faktycznie zapłacone, a ich wysokość i termin zapłaty są udokumentowane dowodem wystawionym przez podmiot wymieniony w pkt 2, nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów lub nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie, chyba że zwrócone odsetki zwiększyły podstawę obliczenia (...)