US I/1-415/6/2006 | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy na dzień dokonania transakcji zamiany 50% udziałów w budynku magazynowym na dom mieszkalny nie będzie miał zastosowania art. 12 ust. 10 ustawy z dnia 20 listopada 1998r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930, ze zm.).

US I/1-415/6/2006

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. budynek mieszkalny
  2. budynek niemieszkalny
  3. ryczałt ewidencjonowany
  4. zamiana
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zryczałtowany podatek dochodowy

Na podstawie art. 216, art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Piotrkowie Tryb. uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione przez podatnika w indywidualnej sprawie we wniosku złożonym 13.03.2006r. (uzupełnionym pismami z dnia 22.05.2006 r. i 25.05.2006 r.), że na dzień dokonania transakcji zamiany 50% udziałów w budynku magazynowym na dom mieszkalny nie będzie miał zastosowania art. 12 ust. 10 ustawy z dnia 20 listopada 1998r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 ze zm.).

Przepis art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej stanowi, iż stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym.

W myśl art. 14a § 4 powołanej ustawy Ordynacja podatkowa udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, o której mowa w § 1, następuje w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie.

W dniu 13.03.2006r. podatnik złożył do tut. organu wniosek uzupełniony dnia 22.05.2006r. i dnia 25.05.2006r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie przedstawiając następujący stan faktyczny.

We wniosku podatnik podał, iż od 1 stycznia 2003r. wspólnie z bratem wynajmuje budynek magazynowy. Każdy ze współwłaścicieli posiada po 50% udziałów w nieruchomości. Nieruchomość została nabyta nieodpłatnie. Z tytułu wynajmowania budynku magazynowego podatnik opłaca podatek dochodowy w formie ryczałtu, płatny kwartalnie. W najbliższej przyszłości zamierza on zakończyć wynajmowanie w/w budynku magazynowego i dokonać zamiany 50% udziałów w budynku magazynowym na dom mieszkalny.

W związku z powyższym podatnik prosi o potwierdzenie stanowiska, że na dzień dokonania transakcji zamiany 50% udziałów w budynku magazynowym na dom mieszkalny nie będzie miał zastosowania art. 12 ust.10 ustawy z dnia 20 listopada 1998r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930, ze zm.) - podatek w formie ryczałtu w wysokości 10% uzyskanego przychodu.

Stanowisko tut. organu jest następujące.

Zgodnie z art. 12 ust. 10 ustawy z dnia 20 listopada 1998r o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144. poz. 930 ze zm.) w przypadku odpłatnego zbycia praw majątkowych lub nieruchomości będących:

1) środkami trwałymi,

2) składnikami majątku, o których mowa w art. 22d ust. 1 ustawy o podatku dochodowym, z wyłączeniem składników, których wartość początkowa, ustalona zgodnie z art. 22g ustawy o podatku dochodowym, jest niższa niż 1500 zł,

3) wartościami niematerialnymi i prawnymi

- ujętych w wykazie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w tym także w przypadku odpłatnego zbycia składników majątku wymienionych w pkt 2 oraz spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego lub udziału w takim prawie, nieujętych w wykazie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, wykorzystywanych w pozarolniczej działalności gospodarczej - bez względu na okres ich nabycia - stosuje się przepisy art. 28 ust. 1 i ust. 2 zdanie pierwsze ustawy o podatku dochodowym, nawet jeżeli przed zbyciem zostały wycofane z pozarolniczej działalności gospodarczej, a pomiędzy pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składnik majątku został wycofany z działalności i dniem jego zbycia nie upłynęło sześć lat.

Przepis art. 12 ust. 10 w/w ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne nie będzie miał zastosowania w przedstawionej przez podatnika sytuacji zamiany 50% udziałów w budynku magazynowym na dom mieszkalny, ponieważ przedmiotem zamiany jest udział w budynku magazynowym, który był wynajmowany i budynek ten nie był wykorzystywany przez podatnika w pozarolniczej działalności gospodarczej.

W sprawie opodatkowania przychodu z zamiany części budynku magazynowego na dom mieszkalny będzie miał natomiast zastosowanie art. 10 ust. 1 pkt 8, art. 19 ust. 2, art. 28 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991r o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), jeżeli nie upłynęło 5 lat od nabycia tego budynku licząc od końca roku kalendarzowego w którym nastąpiło nabycie.

Stanowisko podatnika, że na dzień dokonania transakcji zamiany 50% udziałów w budynku magazynowym na dom mieszkalny nie będzie miał zastosowania art. 12 ust.10 ustawy z dnia 20 listopada 1998r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 ze zm.) tut. organ uznaje - za prawidłowe.

W myśl art 14b § 1 i § 2 Ordynacji podatkowej interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta. Natomiast jest wiążąca dla organów podatkowych i organów kontroli skarbowej właściwych dla wnioskodawcy. Jednocześnie tut. organ informuje, że przedmiotowa interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez podatnika i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania postanowienia.

Interpretacja co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego jest wiążąca do czasu zmiany przepisów prawa, które były przedmiotem interpretacji.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.