U.S.28.I/443-10/06 | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy można zastosować zwolnienie od podatku od towarów i usług przy sprzedaży nieruchomości używanej tj. budynku przemysłowo - administracyjnego?

U.S.28.I/443-10/06

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. budynek niemieszkalny
  2. towar używany
  3. zwolnienia przedmiotowe
  4. zwolnienia z podatku od towarów i usług
  1. Podatek od towarów i usług (VAT)

POSTANOWIENIE

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4, art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (jednolity tekst Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpoznaniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, skierowanego do tutejszego organu podatkowego w dniu 6 listopada 2006 roku - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sochaczewie postanawia uznać, że stanowisko wnioskodawcy w sprawie zwolnienia od podatku od towarów i usług sprzedaży używanego budynku przemysłowo - administracyjnego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

1. Stan faktyczny przedstawiony przez Wnioskodawcę. Z sytuacji przedstawionej we wniosku wynika, że Strona zamierza dokonać sprzedaży używanego budynku przemysłowo - administracyjnego. Budowa budynku została zakończona w latach 1990-1991. Przedmiotowa nieruchomość użytkowana była ponad 5 lat. Od jej nabycia nie przysługiwało odliczenie podatku VAT. Nie byly również ponoszone wydatki na jego ulepszenie.

2. Przedmiot interpretacji. Czy można zastosować zwolnienie od podatku od towarów i usług przy sprzedaży nieruchomości używanej tj. budynku przemysłowo - administracyjnego?.

3. Stanowisko Wnioskodawcy. Zdaniem Strony sprzedaż przedmiotowego budynku będzie korzystała ze zwolnienia od podatku od towarów i usług.

4. Ocena prawna stanowiska Wnioskodawcy. Do zadanego pytania mają zastosowanie przepisy art. 2 ust. 6, art. 5 ust. 1, art. 43 ust. 1 pkt. 2, ust. 2 i ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.).

Zgodnie z postanowieniami art. 5 ust. 1 ustawy, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega między innymi odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 2 ust. 6 ustawy, za towary uznaje się także budynki i budowle lub ich części, a także grunty.

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę towarów używanych, pod warunkiem że w stosunku do tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego; zwolnienie dotyczy również używanych budynków i budowli lub ich części, będących przedmiotem umowy najmu, dzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze.

Przez towary używane, zgodnie z ust. 2 powołanego artykułu 43 rozumie się; budynki i budowle lub ich części - jeżeli od końca roku, w którym zakończono budowę tych obiektów, minęło co najmniej pięć lat oraz pozostałe towary, z wyjątkiem gruntów, których okres używania przez podatnika dokonującego ich dostawy wyniósł co najmniej pół roku.

Zgodnie z art. 43 ust. 6 ustawy o VAT zwolnienia od podatku od towarów i usług, o którym mowa w ust. 1 pkt. 2, nie stosuje się do dostawy towarów wymienionych w ust. 2 pkt 1, jeżeli przed wprowadzeniem ich do ewidencji środków trwałych lub w trakcie użytkowania wydatki poniesione przez podatnika na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej, a podatnik miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tych wydatków oraz użytkował te towary w okresie krótszym niż pięć lat w celu wykonywania czynności opodatkowanych.
Na podstawie, art. 29 ust. 5 ustawy w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

Podsumowując, w oparciu o przedstawiony przez Stronę stan faktyczny oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa należy stwierdzić, że zbywany przez Starostę Sochaczewskiego budynek przemysłowo - administracyjny jest towarem używanym w pojęciu ustawy o podatku od towarów i usług i spełnia warunki określone przez ustawodawcę do zastosowania przy jego dostawie zwolnienia od podatku VAT.

W związku z powyższym stanowisko Strony zajęte we wniosku należy uznać za prawidłowe.

Jednocześnie tutejszy organ podatkowy zauważa, że niniejsza interpretacja została wydana w oparciu o stan faktyczny przedstawiony przez Stronę i na podstawie przepisów obowiązujących w dniu wydania niniejszego postanowienia.
W myśl art. 14b Ordynacji podatkowej interpretacja niniejsza nie jest wiążąca dla podatnika, wiąże natomiast organy podatkowe i organy kontroli skarbowej do czasu jej zmiany lub uchylenia.
Zgodnie z art. 14a § 4 Ordynacji podatkowej na postanowienie mniejsze służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego w Sochaczewie, w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego postanowienia.
Zażalenie, zgodnie z art. 222 w związku z art. 239 Ordynacji podatkowej, powinno zawierać zarzuty przeciw postanowieniu, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem zażalenia.

© 2011-2019 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.