Budynek niemieszkalny | Interpretacje podatkowe

Budynek niemieszkalny | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to budynek niemieszkalny. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy w przedstawionym powyżej zdarzeniu przyszłym, po zmianie przeznaczenia budynku mieszkalnego na budynek niemieszkalny, Wnioskodawca będzie miał prawo do kontynuowania indywidualnie ustalonej stawki amortyzacji, o której mowa w treści przepisu art. 22j ust. 1 pkt 3 ustawy, czy konieczna będzie zmiana dotychczasowej stawki amortyzacji na stawkę określoną w wykazie stawek amortyzacyjnych, o których mowa w treści art. 22i ust. 1 ustawy lub stawkę amortyzacji, o której mowa w treści art. 22j ust. l pkt 4 ustawy?
Fragment:
(...) art. 22j ust. l pkt 4 ustawy... Zdaniem Wnioskodawcy, zmiana taka nie będzie konieczna, ponieważ dokonując wyboru jednej metody amortyzacji określonej w art. 22i - 22k ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dla poszczególnych środków trwałych przed rozpoczęciem amortyzacji wybraną metodę stosuje się do pełnego zamortyzowania danego środka trwałego. Ustawa nie zawiera żadnego wyjątku, a więc zmiana przeznaczenia środka trwałego, w tym wypadku budynku mieszkalnego na budynek niemieszkalny w okresie amortyzacji nie może powodować zmiany już stosowanej, indywidualnie ustalonej, stawki amortyzacyjnej. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe. W myśl art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r. , poz. 361 ze zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu (...)
2012
9
maj

Istota:
Stawka podatku VAT na wykonanie kompleksowej usługi remontowej instalacji centralnego ogrzewania, wody, kanalizacji, gazowej, elektrycznej i jednego wspólnego węzła cieplnego usługi oraz na wykonanie remontu dachu w budynku niemieszkalnym.
Fragment:
(...) w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12. Zgodnie z art. 41 ust. 12 stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. Przedmiotowa nieruchomość Wspólnoty Mieszkaniowej została sklasyfikowana przez Wnioskodawcę wg PKOB – 1261 – ogólnodostępne obiekty kulturalne – jako budynek niemieszkalny. Mając na uwadze powyższe, Wnioskodawca uważa, że do remontu instalacji oraz dachu, opisanych w zdarzeniu przyszłym, stawkę podatku VAT w wysokości 8% należy zastosować do tej części kosztów, która proporcjonalnie do powierzchni przypada na lokale mieszkalne – zaliczane do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. Do pozostałej części kosztów remontu należy zastosować stawkę podstawową w wysokości 23%, gdyż odnosi się ona do lokali (...)
2011
10
lis

Istota:
Amortyzacja budynku stanowiącego współwłasność małżeńską, ustalenie jego wartości początkowej oraz indywidualnej stawki amortyzacyjnej.
Fragment:
(...) trwałego do określonej grupy Klasyfikacji Środków Trwałych dokonuje sam podatnik. Kwestii tej nie regulują przepisy prawa podatkowego, a tylko te przepisy, zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej mogą być przedmiotem interpretacji indywidualnej. Podatnik, w przypadku wątpliwości dotyczących odpowiedniej klasyfikacji, może zwrócić się o dokonanie klasyfikacji do Urzędu Statystycznego. Wnioskodawczyni wskazała, iż przedmiotowy budynek w 1998r. został przekwalifikowany na budynek niemieszkalny. Zgodnie więc z powyższym stawka amortyzacyjna dla przedmiotowego budynku niemieszkalnego wynosi 2,5%. Jednakże w odniesieniu do budynków i budowli, po raz pierwszy wprowadzonych do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w określonych warunkach mogą być stosowane wyższe od wskazanych w wykazie stawek amortyzacyjnych - indywidualne stawki amortyzacyjne. Kwestię tę uregulowano w art. 22j ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób (...)
2011
1
sie

Istota:
Możliwość zastosowania indywidualnej stawki amortyzacyjnej
Fragment:
(...) po raz pierwszy do używania do dnia wprowadzenia do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych prowadzonej przez podatnika, z tym że okres amortyzacji nie może być krótszy niż 10 lat. Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że wnioskodawca nabył kamienicę, która była wcześniej użytkowana przeszło 100 lat i będzie po raz pierwszy wprowadzona do ewidencji środków trwałych Skoro więc przedmiotowa, ponad stuletnia kamienica stanowi budynek niemieszkalny, dla którego stawka amortyzacyjna z Wykazu stawek amortyzacyjnych wynosi 2,5 %, to zastosowanie znajdzie ww. art. 22j ust. 1 pkt 4, zgodnie z którym wnioskodawca możne ustalić indywidualną stawkę amortyzacyjną a okres amortyzacji nie może być krótszy niż 10 lat. W świetle powołanych przepisów i w odniesieniu do przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego stanowisko wnioskodawcy, że przedmiotowy budynek może być amortyzowany według indywidualnej (...)
2011
1
sie

Istota:
Czy można zastosować zwolnienie od podatku od towarów i usług przy sprzedaży nieruchomości używanej tj. budynku przemysłowo - administracyjnego?
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4, art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (jednolity tekst Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpoznaniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, skierowanego do tutejszego organu podatkowego w dniu 6 listopada 2006 roku - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sochaczewie postanawia uznać, że stanowisko wnioskodawcy w sprawie zwolnienia od podatku od towarów i usług sprzedaży używanego budynku przemysłowo - administracyjnego - jest prawidłowe. UZASADNIENIE 1. Stan faktyczny przedstawiony przez Wnioskodawcę. Z sytuacji przedstawionej we wniosku wynika, że Strona zamierza dokonać sprzedaży używanego budynku przemysłowo - administracyjnego. Budowa budynku została zakończona w latach 1990-1991. Przedmiotowa nieruchomość użytkowana była ponad 5 lat. Od jej nabycia nie przysługiwało odliczenie podatku VAT. Nie byly (...)
2011
1
kwi

Istota:
Czy na dzień dokonania transakcji zamiany 50% udziałów w budynku magazynowym na dom mieszkalny nie będzie miał zastosowania art. 12 ust. 10 ustawy z dnia 20 listopada 1998r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930, ze zm.).
Fragment:
(...) Na podstawie art. 216, art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Piotrkowie Tryb. uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione przez podatnika w indywidualnej sprawie we wniosku złożonym 13.03.2006r. (uzupełnionym pismami z dnia 22.05.2006 r. i 25.05.2006 r.), że na dzień dokonania transakcji zamiany 50% udziałów w budynku magazynowym na dom mieszkalny nie będzie miał zastosowania art. 12 ust. 10 ustawy z dnia 20 listopada 1998r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 ze zm.). Przepis art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej stanowi, iż stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej (...)
2011
1
kwi
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.