ITPP1/443-833/14/AP | Interpretacja indywidualna

Czy spółka sprzedając produkt w postaci niedokończonej budowy domu jednorodzinnego spełniającego definicję obiektu budownictwa socjalnego w różnych fazach zaawansowania (wymienionych w pkt 1-5) jego budowy będzie miała prawo do zastosowania 8% stawki VAT?
ITPP1/443-833/14/APinterpretacja indywidualna
 1. budownictwo mieszkaniowe
 2. budynek mieszkalny
 3. sprzedaż nieruchomości
 4. stawka preferencyjna
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Przepisy ogólne -> Definicje legalne
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Dostawa towarów
 4. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Świadczenie usług
 5. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 9 lipca 2014 r. (data wpływu 18 lipca 2014 r.), uzupełnionym w dniu 16 października 2014 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku:

  -
 • dla dostawy nieruchomości w fazie wytyczenia fundamentów przez geodetę (opisanej w pkt 1 zdarzenia przyszłego) – jest nieprawidłowe,
 • dla dostawy nieruchomości na różnym etapie budowy budynków (opisanych w pkt 2-5 zdarzenia przyszłego) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 lipca 2014 r. został złożony ww. wniosek, o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku na dostawę budynków mieszkalnych na różnym etapie budowy.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą polegającą m.in. na kupnie i sprzedaży nieruchomości na własny rachunek, jak również wznoszeniu kompletnych budynków i budowli lub ich części. Jako właściciel nieruchomości położonych w obrębie K., gmina K., powiat s., województwo zachodniopomorskie, Spółka uzyskała warunki zabudowy i zagospodarowania terenu wydane przez Wójta Gminy K., zezwalające na budowę zespołu zabudowy jednorodzinnej wolnostojącej (budynki mieszkalne jednorodzinne wolnostojące z możliwością usług nieuciążliwych - wraz z garażem i przyłączami: wody, kanalizacji sanitarnej, elektrycznej, gazowej). W ramach działalności Spółka zrealizowała inwestycję budowlaną, polegającą na zbudowaniu infrastruktury dla celów osiedla zabudowy jednorodzinnej, obejmującej uzbrojenie w przyłącza i instalacje wodociągowo-kanalizacyjne, elektryczne i gazowe działek budowlanych. Spółka również, na stanowiących jego własność działkach, wybudowała infrastrukturę obejmującą drogi wewnątrzosiedlowe oraz oświetlenie uliczne. Wybudowanie dróg wewnętrznych oraz pozostałych sieci stanowiło warunek konieczny dla budowy osiedla domków jednorodzinnych - zgodnie z wydanymi warunkami zabudowy i zagospodarowania terenu.

Spółka obecnie oferuje sprzedaż posiadanych gruntów w postaci działek niezabudowanych z przeznaczeniem pod budownictwo jednorodzinne, jak również rozważa na części posiadanych działek budowę domów jednorodzinnych o powierzchni użytkowej poniżej 300 m2.

Z uwagi na istniejące warunki rynkowo-ekonomiczne do Spółki zgłaszają się różni klienci, tj. niektórzy chcący kupić domy zbudowane w całości przez Spółkę według określonego projektu budowlanego (wraz z gruntem na którym budynek się znajduje), inni natomiast są zainteresowani zakupem domu na różnym etapie jego budowy, z zamiarem jego dokończenia wedle swojego uznania, lub zakupem samej działki i zbudowaniem domu we własnym zakresie.

W związku z powyższym Spółka rozważa różne sytuacje mogące mieć miejsce w przyszłości, a mianowicie:

 1. Spółka sprzedaje kupującemu dom (wraz z gruntem, na którym się znajduje) w fazie wytyczenia fundamentów przez geodetę. W takim wariancie kupujący we własnym zakresie będzie kontynuował budowę domu, aż do jej całkowitego zakończenia;
 2. Spółka sprzedaje kupującemu dom (wraz z gruntem, na którym się znajduje) w fazie istnienia samych jego fundamentów. W takim wariancie kupujący we własnym zakresie będzie kontynuował budowę domu, aż do jej całkowitego zakończenia;
 3. Spółka sprzedaje kupującemu dom (wraz z gruntem, na którym się znajduje) w fazie pomiędzy istnieniem samych fundamentów a stanem surowym otwartym. W takim wariancie kupujący we własnym zakresie będzie kontynuował budowę domu, aż do jej całkowitego zakończenia;
 4. Spółka sprzedaje kupującemu dom (wraz z gruntem, na którym się znajduje) w tzw. stanie surowym otwartym, co oznacza dom, który ma wymurowane ściany nośne oraz kominy, strop nad parterem, schody wewnętrzne oraz więźbę i pokrycie dachu. Nie ma drzwi, okien i ścianek działowych. W takim wariancie kupujący we własnym zakresie będzie kontynuował budowę domu, aż do jej całkowitego zakończenia;
 5. Spółka sprzedaje kupującemu dom (wraz z gruntem, na którym się znajduje) w tzw. stanie surowym zamkniętym, co oznacza dom, w którym trzeba już tylko wykonać prace wykończeniowe.

W każdym z wymienionych wyżej przypadków to Spółka występuje jako inwestor z zamiarem budowy domu jednorodzinnego (spełniającego definicję obiektu budownictwa socjalnego), czyli na podstawie wybranego projektu budowlanego domu jednorodzinnego występuje do odpowiednich urzędów o wydanie pozwolenia na budowę domu jednorodzinnego, ustanawia kierownika budowy, a następnie zgodnie z wszystkimi wymogami prawa przystępuje do wykonania prac budowlanych do określonego momentu (opisanego w punktach 1-5).

W zależności od zaistniałego przypadku Spółka dokonuje dostawy rozpoczętej inwestycji (w skład której wchodzi rozpoczęta budowa jednorodzinnego budynku mieszkalnego wraz z działką budowlaną) klientowi finalnemu.

W związku z powyższym opisem, zadano następujące pytanie:

Czy Spółka sprzedając produkt w postaci niedokończonej budowy domu jednorodzinnego spełniającego definicję obiektu budownictwa socjalnego w różnych fazach zaawansowania (wymienionych w punktach 1-5) jego budowy wraz z gruntem będzie miała prawo do zastosowania dla takich transakcji stawki VAT w wysokości 8%...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Zdaniem Wnioskodawcy, Spółka będzie miała prawo do zastosowania do przedmiotowych transakcji sprzedaży niedokończonych domów, wraz z gruntem, stawki 8%. W ocenie Spółki w przytoczonych przypadkach sprzedaż niedokończonych domów będzie skutkowała zastosowaniem stawki 8%, również w odniesieniu zbywanego gruntu, zgodnie z przesłaniem art. 29a ust. 8 ustawy o podatku od towarów i usług. A zatem ustalenie stawki VAT na sprzedaż domu będzie zagadnieniem rzutującym i wiążącym dla ustalenia stawki VAT na grunt trwale związany z tym domem.

Z punktu widzenia przepisów VAT, sprzedawane domy, mimo, iż są w stanie niedokończonym, jednak są domami mieszkalnymi, co umożliwia w ich przypadku zastosowanie stawki VAT 8%, zgodnie z art. 41 ust. 12 i 12a ustawy o podatku od towarów i usług - z uwag na fakt, iż spełniają definicję obiektów budownictwa społecznego (czyli nie przekraczają wartości 300 m2 powierzchni użytkowej).

To, że można niedokończone domy zaliczyć jednak do budynków mieszkalnych jednorodzinnych (ze skutkami VAT wskazanymi powyżej) wynika z ich kwalifikacji na gruncie statystycznym, właśnie jako budynków. W piśmie Głównego Urzędu Statystycznego Departamentu Standardów, Rejestrów i Informatyki z dnia 19 kwietnia 1999 r. (Nr SRI-4-WSK-12-535/99) stwierdzono, że obiekt budowlany rozpoczęty, który po zmianie właściciela nadal będzie kontynuowany, może być klasyfikowany według Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (KOB). Celem Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (KOB) jest zapewnienie jednolitości klasyfikowania i grupowania informacji o obiektach budowlanych dla obsłużenia prac planistycznych, statystycznych, cenotwórczych i badawczych, dotyczących zadań i efektów produkcji budowlano-montażowej. KOB ułatwia wymianę informacji między uczestnikami procesu inwestycyjnego na i między różnymi poziomami organizacyjnymi. W chwili sprzedaży obiekt budowlany wznoszony na podstawie wydanej decyzji administracyjnej, zezwalającej na budowę określonego budynku w określonym miejscu, zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym jest tym obiektem w określonym stopniu zaawansowania robót budowlanych (jeżeli nie zaistniał fakt samowoli budowlanej - wykonania go niezgodnie z zatwierdzonym projektem).

Z powyższego pisma, wydanego wprawdzie na gruncie Klasyfikacji Obiektów Budowlanych, a nie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych, z uwagi na argumentację, dalej aktualną wynika, iż sprzedaż niezakończonego obiektu budowlanego jest w istocie sprzedażą obiektu w określonym stopniu zaawansowania robót, przy czym rodzaj obiektu wynika z zatwierdzonego projektu budowlanego. Sprzedaż zatem niezakończonego domu jednorodzinnego mieszkalnego, którego budowa ma być dalej kontynuowana, stanowi sprzedaż tegoż budynku w określonym stopniu zaawansowania robót budowlanych. Oznacza to, że sprzedaż niezakończonych obiektów budownictwa mieszkaniowego, w rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy o podatku od towarów i usług, czyli np. budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których budowa ma być dalej kontynuowana, stanowi sprzedaż tych obiektów w określonym stopniu zaawansowania robót budowlanych, co powoduje, że podlega opodatkowaniu stawką VAT 8% (w zakresie obiektów zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym - art. 41 ust. 12 ustawy). Powyższe pismo, jako definiujące metodologię klasyfikowania danych inwestycji budowlanych, już jako budynków w ogóle (budynków na gruncie KOB, a teraz PKOB) ma więc w pełni także zastosowanie do domków jednorodzinnych. Innymi słowy, niezakończony budynek, w przypadku Spółki dom jednorodzinny mieszkaniowy, to jednak budynek ze wszystkimi tego konsekwencjami, w tym przypadku ze stawką VAT 8 %. Według Spółki taki pogląd na sprawę, wyraził również sędzia NSA (Leksykon VAT 2012 wydawnictwo Unimex, str. 516-517).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za:
  -
 • nieprawidłowe w zakresie stawki podatku dla dostawy nieruchomości w fazie wytyczenia fundamentów przez geodetę (opisanej w pkt 1 stanu faktycznego),
 • prawidłowe w zakresie stawki podatku dla dostawy nieruchomości na różnym etapie budowy budynków (opisanych w pkt 2-5 stanu faktycznego).

Zgodnie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii, o czym stanowi art. 2 pkt 6 powołanej ustawy.

Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 – w świetle art. 7 ust. 1 powołanej ustawy – rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Ponadto wskazać należy, że zgodnie art. 29a ust. 8 ustawy o podatku od towarów i usług, w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

W świetle powyższych przepisów przy sprzedaży budynków lub budowli grunt, na którym są położone, dzieli byt prawny budynków lub budowli w zakresie opodatkowania podatkiem VAT. Oznacza to, że do dostawy gruntu, na którym posadowiony jest dany obiekt, stosuje się takie same zasady, jakie mają zastosowanie przy dostawie tego obiektu.

Zgodnie z art. 5a ww. ustawy towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów i usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Na podstawie art. 41 ust. 1 ww. ustawy o podatku od towarów i usług, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

W myśl art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Natomiast stosownie do treści art. 146a ww. ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

 1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23 %;
 2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8 %.

Stawkę podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, stosuje się – w myśl ust. 12 wskazanego artykułu – do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym, zgodnie z ust. 12a tego artykułu, rozumie się obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiekty sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale ex 1264 – wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych, z zastrzeżeniem ust. 12b.

Według art. 2 pkt 12 ustawy, przez obiekty budownictwa mieszkaniowego rozumie się budynki mieszkalne stałego zamieszkania sklasyfikowane w PKOB w dziale 11.

Zgodnie z art. 41 ust. 12b ustawy, do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym określonego w ust. 12a nie zalicza się:

 1. budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 m2;
 2. lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m2.

W myśl ust. 12c powołanego artykułu, w przypadku budownictwa mieszkaniowego o powierzchni przekraczającej limity określone w ust. 12b stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się tylko do części podstawy opodatkowania odpowiadającej udziałowi powierzchni użytkowej kwalifikującej do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w całkowitej powierzchni użytkowej.

Kwestię opodatkowania dostawy gruntu, na którym posadowione są budynki rozstrzyga przepis art. 29a ust. 8 ustawy.

Zgodnie z tym przepisem, w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu. Oznacza to, że do dostawy gruntu stosuje się analogiczną stawkę podatku jak przy dostawie budynków, budowli lub ich części trwale związanych z gruntem. Jeżeli zatem dostawa budynków albo budowli lub ich części korzysta z preferencyjnej stawki podatku, bądź też ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, to z preferencji takiej lub też ze zwolnienia takiego korzysta również dostawa gruntu, na którym budynek jest posadowiony.

Z powyższego wynika, że prawo do zastosowania obniżonej do wysokości 8% stawki podatku VAT wystąpi wówczas, gdy inwestycja będzie uznana za obiekt budownictwa mieszkaniowego, zgodnie z Polską Klasyfikacją Obiektów Budowlanych.

Ustawa o podatku od towarów i usług, poprzez podanie klasyfikacji odwołuje się do Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych, która stanowi usystematyzowany wykaz obiektów budowlanych. Zatem dla celów podatku VAT stosuje się przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz.U. Nr 112 poz. 1316 ze zm.) stanowiącej usystematyzowany wykaz obiektów budowlanych.

Zgodnie z PKOB, przez obiekt budowlany rozumie się konstrukcję połączoną z gruntem w sposób trwały, wykonany z materiałów budowlanych i elementów składowych, będący wynikiem prac budowlanych. Budynki natomiast to zadaszone obiekty budowlane wraz z wbudowanymi instalacjami i urządzeniami technicznymi, wykorzystywane dla potrzeb stałych, przystosowane do przebywania ludzi, zwierząt lub ochrony przedmiotów.

Jednocześnie zgodnie z pismem Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 kwietnia 1999 r. nr SRI-4-WSK-12-535/99 (pismo wydane zostało w okresie funkcjonowania obowiązującej do dnia 31 grudnia 1999 r. Klasyfikacji Obiektów Budowlanych, jednak wyrażone w nim stanowisko, w zakresie istotnym dla rozstrzygnięcia analizowanego zagadnienia, należy uznać za wciąż aktualne), obiekt budowlany rozpoczęty, który po zmianie właściciela nadal będzie kontynuowany może być klasyfikowany według Klasyfikacji Obiektów Budowlanych. W chwili sprzedaży obiekt budowlany wznoszony na podstawie wydanej decyzji administracyjnej zezwalającej na budowę określonego budynku jest tym budynkiem w określonym stopniu zaawansowania robót budowlanych.

Stosownie do treści art. 3 pkt 2, pkt 2a i pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.), przez:

  -
 • budynek – należy rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;
 • budynek mieszkalny jednorodzinny – należy rozumieć budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku;
 • budowlę – należy rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni wiatrowych, elektrowni jądrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową.

Wskazać należy, że z uwagi na to, iż obniżone stawki podatku mają charakter wyjątkowy, winny mieć zastosowanie do towarów i usług wskazanych wprost przez ustawodawcę w ustawie o podatku od towarów i usług lub w przepisach wykonawczych do tej ustawy. Preferencyjna stawka podatku ma zastosowanie jedynie do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji i przebudowy obiektów budowlanych lub ich części, zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, z uwzględnieniem ich powierzchni użytkowej.

Należy zauważyć, iż o zastosowaniu właściwej stawki podatku przesądza każdorazowo całokształt okoliczności faktycznych i prawnych. Przy czym, rodzaj obiektu wynika z zatwierdzonego projektu budowlanego.

Z przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Spółka prowadzi działalność gospodarczą, polegającą na kupnie i sprzedaży nieruchomości oraz wznoszeniem budynków i budowli lub ich części. Obecnie oferuje sprzedaż posiadanych gruntów w postaci działek niezabudowanych z przeznaczeniem pod budownictwo jednorodzinne, jak również rozważa na części posiadanych działek budowę domów jednorodzinnych o powierzchni użytkowej poniżej 300 m2. W związku z powyższym Spółka dokonywać będzie dostawy nieruchomości wraz z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego na różnym etapie budowy, a mianowicie oferować będzie do sprzedaży:

 1. dom (wraz z gruntem, na którym się znajduje) w fazie wytyczenia fundamentów przez geodetę. W takim wariancie kupujący we własnym zakresie będzie kontynuował budowę domu, aż do jej całkowitego zakończenia,
 2. dom (wraz z gruntem, na którym się znajduje) w fazie istnienia samych jego fundamentów. W takim wariancie kupujący we własnym zakresie będzie kontynuował budowę domu, aż do jej całkowitego zakończenia,
 3. dom (wraz z gruntem, na którym się znajduje) w fazie pomiędzy istnieniem samych fundamentów a stanem surowym otwartym. W takim wariancie kupujący we własnym zakresie będzie kontynuował budowę domu, aż do jej całkowitego zakończenia,
 4. dom (wraz z gruntem, na którym się znajduje) w tzw. stanie surowym otwartym, co oznacza dom, który ma wymurowane ściany nośne oraz kominy, strop nad parterem, schody wewnętrzne oraz więźbę i pokrycie dachu. Nie ma drzwi, okien i ścianek działowych. W takim wariancie kupujący we własnym zakresie będzie kontynuował budowę domu, aż do jej całkowitego zakończenia,
 5. dom (wraz z gruntem, na którym się znajduje) w tzw. stanie surowym zamkniętym, co oznacza dom, w którym trzeba już tylko wykonać prace wykończeniowe.

W każdym z wymienionych wyżej przypadków to Spółka występuje jako inwestor z zamiarem budowy domu jednorodzinnego (spełniającego definicję obiektu budownictwa socjalnego).

Zauważyć należy, że w wyroku z dnia 12 lipca 2012 r. w sprawie C-326/11 JJ. Komen en Zonen Beheer Heerhugowaard BV Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej podkreślił, że: „Komisja Europejska ze swej strony uważa, że kwestia dostawy nowego budynku może pojawić się tylko w wypadku ukończenia przebudowy lub przynajmniej dostatecznego zaawansowania robót, aby powstał budynek istotnie odmienny, który może zostać zasiedlony” (pkt 31).

Przenosząc powyższe na grunt sprawy będącej przedmiotem niniejszej interpretacji należy stwierdzić, że w przypadku dostawy, takich etapów zaawansowania budowy jak: dostawa nieruchomości z wytyczonymi fundamentami budynku mieszkalnego, dostawa nieruchomości na etapie pomiędzy istnieniem samych fundamentów a stanem surowym otwartym, dostawa budynku w stanie surowym otwartym jak i zamkniętym należy uznać, że mamy do czynienia z dostawą budynku mieszkalnego, bowiem w ww. przypadkach, za każdym razem:

  -
 • klient nabywać będzie nieruchomość (tj. grunt z rozpoczętą budową) z zamiarem dokończenia budowy domu mieszkalnego,
 • na moment sprzedaży stan zaawansowania robót będzie wskazywał, że na przedmiotowym gruncie może powstać tylko i wyłącznie jednorodzinny budynek mieszkalny,
 • w przypadku gdy przedmiotem dostawy będzie budynek w trakcie budowy na etapie wykonanych fundamentów, to fundamenty te będą wykonane w sposób umożliwiający dokończenie budowy budynku mieszkalnego,

Powyższy opis wskazuje, że zarówno budynek w stanie surowym otwartym lub zamkniętym, jak i fundamenty pod budynek w przedmiotowej sprawie stanowią dostateczne zaawansowanie robót, aby powstał budynek mieszkalny jednorodzinny. Należy uznać, że całokształt okoliczności faktycznych i prawnych w przedmiotowej sprawie wskazuje, że celem ekonomicznym/gospodarczym transakcji jest dostawa budynku mieszkalnego w określonym stopniu zaawansowania budowy.

Mając zatem na uwadze przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe oraz powołane regulacje prawne stwierdzić należy, że w odniesieniu do wskazanych we wniosku etapów budowy domów mieszkalnych jednorodzinnych opisanych w punktach 2 do 5, tj. w sytuacji, gdy Spółka oferować będzie do sprzedaży obiekty w fazie istnienia samych fundamentów, lub gdy obiekty te będą w fazie pomiędzy istnieniem fundamentów a stanem surowym otwartym oraz gdy budynki będą w stanie surowym otwartym lub stanie surowym zamkniętym, a obiekty te można zakwalifikować na podstawie odrębnych przepisów Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych, jako budynki stałego zamieszkania, mieszczące się w dziale 11, to ich dostawa podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według obniżonej stawki podatku 8%.

Nie można natomiast zgodzić się ze stanowiskiem Spółki, że nieruchomość niezabudowana w fazie wytyczenia fundamentów spełnia definicję obiektu budownictwa mieszkaniowego, do której dostawy może mieć zastosowanie preferencyjna stawka VAT 8%. Jak wskazano wyżej, przez obiekt budowlany (zgodnie z definicją wynikającą z powołanego wyżej rozporządzenia w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych) rozumie się konstrukcję połączoną z gruntem w sposób trwały, wykonany z materiałów budowlanych i elementów składowych, będący wynikiem prac budowlanych. Na tym etapie budowy, jak wskazała Spółka w pkt 1 w opisie zdarzenia przyszłego, na moment dostawy, nie powstanie jeszcze żadna konstrukcja połączona w sposób trwały z gruntem, którą można by uznać za obiekt budowlany.

Zatem - w ocenie organu - do dostawy nieruchomości będącej w fazie wytyczenia fundamentów, Spółka nie będzie mogła zastosować preferencyjnej stawki VAT 8%, lecz zgodnie z art. 41 ust. 1, w związku z art. 146a pkt 1 ustawy, podlegać będzie opodatkowaniu podstawową stawką podatku w wysokości 23%.

Należy wskazać, że zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 roku w sprawie trybu udzielania, informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1 poz. 11), zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby i usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej i to jego obciążają ewentualne negatywne konsekwencje z tytułu błędnego zaklasyfikowania towarów i usług.

Jednocześnie podkreślenia wymaga fakt, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego, co oznacza, że w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź skarbowej zostanie określony odmienny stan faktyczny, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, ul. Staromłyńska nr 10, 70-561 Szczecin, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Św. Jakuba 20.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.