ITPB2/4511-464/15-4/IL | Interpretacja indywidualna

Czy w związku z powyższym Wnioskodawczyni ma prawo ubiegać o zwrot wydatków na materiały budowlane na nadbudowę i rozbudowę jednorodzinnego domu mieszkalnego?
Czy wniosek o zwrot VAT-u w związku z poniesieniem wydatków na zakup materiałów budowlanych Wnioskodawczyni powinna złożyć samodzielnie, czy wspólnie z mężem?
ITPB2/4511-464/15-4/ILinterpretacja indywidualna
 1. budynek mieszkalny
 2. rozbudowa budynku
 1. Zwrot niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (VZM)

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.), w związku z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 26 marca 2015 r. (data wpływu 3 kwietnia 2015 r.), uzupełniony pismem z dnia 22 czerwca 2015 r. (data wpływu 25 czerwca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi w zakresie możliwości ubiegania się o zwrot części wydatków, poniesionych na zakup materiałów budowlanych w związku z planowaną nadbudową, rozbudową budynku mieszkalnego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 kwietnia 2015 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony pismem z dnia 22 czerwca 2015 r. (data wpływu 25 czerwca 2015 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi w zakresie możliwości ubiegania się o zwrot części wydatków, poniesionych na zakup materiałów budowlanych w związku z planowaną nadbudową, rozbudową budynku mieszkalnego.

We wniosku tym przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

W dniu 30 czerwca 2007 r. Wnioskodawczyni zawarła związek małżeński. Z tego związku ma dwoje dzieci. W dniu 14 lipca 2011 r. aktem notarialnym Wnioskodawczyni otrzymała od rodziców w darowiźnie do majątku osobistego dom jednorodzinny wraz z gruntem stanowiącym udział w wysokości 4/10 części wspólnej działki nr ..., która nie była podzielona. W dniu 7 lipca 2014 r. na podstawie aktu notarialnego został dokonany podział działki na dwie i Wnioskodawczyni stała się samodzielnym właścicielem działki o numerze .../2 a rodzice działki o numerze .../1. Otrzymany w drodze darowizny dom był bardzo mały i nie spełniał standardów do zamieszkania, a szczególnie z dziećmi, został wybudowany w latach 60-ych XX wieku. Wymagał rozbudowy i nadbudowy. W 2014 r. Wnioskodawczyni wystąpiła z przygotowanym projektem o pozwolenie na budowę do Urzędu Miasta i w dniu 21 lutego 2014 r. otrzymała pozwolenie na nadbudowę oraz rozbudowę budynku na cele mieszkalne. Powierzchnia użytkowa domu wg projektu i świadectwa charakterystyki energetycznej wynosi 97,19 m2. W dniu uzyskania pozwolenia na budowę Wnioskodawczyni miała 32 lata. Wcześniej Wnioskodawczyni i jej mąż nie byli:

 1. właścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego,
 2. osobami, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny,
 3. właścicielami lub współwłaścicielami budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny.

Dom jednorodzinny, który Wnioskodawczyni otrzymała w drodze darowizny od rodziców jest jej pierwszym własnym mieszkaniem. Wnioskodawczyni poniosła wydatki na zakup materiałów budowlanych, mieszczących się w wykazie zawartym w załączniku do obwieszczenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 grudnia 2013 r., na udokumentowanie których posiada faktury, potwierdzające poniesienie wydatków na siebie jak i na męża.

W tym roku Wnioskodawczyni powinna otrzymać z Urzędu Miasta pozwolenie na użytkowanie budynku. Po czym zamierza złożyć wniosek o zwrot VAT-u z tytułu poniesienia wydatków na zakup materiałów budowalnych wykorzystanych przy ww. przedsięwzięciu.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w związku z powyższym Wnioskodawczyni ma prawo ubiegać o zwrot wydatków na materiały budowlane na nadbudowę i rozbudowę jednorodzinnego domu mieszkalnego...

Czy wniosek o zwrot VAT-u w związku z poniesieniem wydatków na zakup materiałów budowlanych Wnioskodawczyni powinna złożyć samodzielnie, czy wspólnie z mężem...

Wnioskodawczyni uważa, że spełnia wymagania zawarte w art. 20 ustawy i ma prawo ubiegać się o zwrot wydatków.

Przedmiotem interpretacji jest odpowiedź na pytanie pierwsze, natomiast w zakresie pytania drugiego zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi (Dz. U. z 2013 r. poz. 1304 z późn. zm.) ustawa określa zasady udzielania ze środków Funduszu Dopłat finansowego wsparcia w związku z nabyciem lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, będącego pierwszym własnym mieszkaniem, oraz reguluje zasady zwrotu ze środków budżetu państwa części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych przez osoby fizyczne w związku z budową pierwszego własnego mieszkania.

Stosownie do art. 20 ust. 1 ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi osoba fizyczna, która po dniu 1 stycznia 2014 r. poniosła wydatki na zakup materiałów budowlanych, ma prawo ubiegać się o zwrot części tych wydatków, zwany dalej "zwrotem wydatków".

Z art. 20 ust. 3 ustawy wynika, że o zwrot wydatków można się ubiegać, jeżeli:

 1. wydatki zostały poniesione w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych w związku z:
  1. budową domu jednorodzinnego albo
  2. nadbudową lub rozbudową budynku na cele mieszkalne lub przebudową (przystosowaniem) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstał lokal mieszkalny;
 2. przedsięwzięcie, o którym mowa w pkt 1, było realizowane na podstawie pozwolenia na budowę wydanego po dniu 1 stycznia 2014 r.;
 3. powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, o których mowa w pkt 1, nie przekracza odpowiednio:
  1. 75 m2 i 100 m2,
  2. 85 m2 i 110 m2 - w przypadku gdy osoba fizyczna w dniu wydania pozwolenia na budowę, o którym mowa w pkt 2, wychowywała przynajmniej troje dzieci spełniających warunki, o których mowa w art. 7 ust. 2;
 4. osoba fizyczna do końca roku kalendarzowego, w którym wydano pozwolenie na budowę lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, nie ukończyła 36 lat;
 5. do dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków osoba fizyczna nie była:
  1. właścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego,
  2. osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny,
  3. właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny

- z wyłączeniem domu jednorodzinnego albo lokalu mieszkalnego, o którym mowa w pkt 1.

W myśl art. 21 ust. 1 ustawy zwrot wydatków dotyczy wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych, które do dnia 30 kwietnia 2004 r. były opodatkowane stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7%, a od dnia 1 maja 2004 r. są opodatkowane podatkiem VAT, udokumentowanych fakturami wystawionymi dla osoby fizycznej od dnia wydania pozwolenia na budowę, o którym mowa w art. 20 ust. 3 pkt 2, do dnia 30 września 2018 r.

Zgodnie z art. 21 ust. 2 ustawy dokumentem stanowiącym podstawę do obliczenia kwoty zwrotu wydatków jest faktura wystawiona dla osoby fizycznej.

Stosownie do art. 21 ust. 8 ustawy Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych ogłosi, w drodze obwieszczenia, wykaz materiałów budowlanych uwzględniający materiały budowlane, które do dnia 30 kwietnia 2004 r. były opodatkowane stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7%, a od dnia 1 maja 2004 r. są opodatkowane podatkiem VAT.

Należy wskazać, iż obowiązującym jest wykaz zawarty w załączniku do obwieszczenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia obowiązującego od dnia 1 stycznia 2014 r. wykazu materiałów budowlanych, które do dnia 30 kwietnia 2004 r. były opodatkowane stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7%, a od dnia 1 maja 2004 r. są opodatkowane podatkiem VAT (Dz. Urz. MIiR z 2013, poz. 6).

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi prawo do zwrotu wydatków przysługuje pod warunkiem, że osoba fizyczna lub jej małżonek nie dokonywali czynności, o których mowa w art. 20 ust. 1, jako podatnicy podatku od towarów i usług, w celu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem.

W myśl art. 22 ust. 2 ww. ustawy w przypadku osoby fizycznej pozostającej w związku małżeńskim w roku kalendarzowym, w którym wydano pozwolenie na budowę lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, warunek, o którym mowa w art. 20 ust. 3 pkt 4, dotyczy młodszego z małżonków, a warunek, o którym mowa w art. 20 ust. 3 pkt 5, dotyczy obojga małżonków.

Z art. 23 ust. 2 ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi wynika, że wniosek o zwrot wydatków osoba fizyczna składa raz, nie później niż do dnia 31 grudnia roku, w którym zgodnie z prawem miało miejsce przystąpienie do użytkowania wybudowanego lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawczyni w dniu 21 lutego 2014 r. otrzymała pozwolenie na nadbudowę i rozbudowę domu, który był mały i nie spełniał standardów do zamieszkania. Dom ten jest jej pierwszym własnym mieszkaniem. Powierzchnia użytkowa domu wg projektu i świadectwa charakterystyki energetycznej wynosi 97,19 m2. W dniu uzyskania pozwolenia na budowę Wnioskodawczyni miała 32 lata. Wcześniej Wnioskodawczyni i jej mąż nie byli właścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, osobami, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, ani właścicielami lub współwłaścicielami budynku, w którym udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny. Wnioskodawczyni poniosła wydatki na zakup materiałów budowlanych, mieszczących się w wykazie zawartym w załączniku do obwieszczenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 grudnia 2013 r., na udokumentowanie których posiada faktury, potwierdzające poniesienie wydatków na siebie jak i na męża.

Z zacytowanych przepisów wynika, że jeżeli osoba fizyczna od 1 stycznia 2014 r. poniosła w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych wydatki na zakup materiałów budowlanych w związku m.in. z nadbudową lub rozbudową budynku na cele mieszkalne, którego powierzchnia użytkowa nie przekracza 100 m2, a pozwolenie na to przedsięwzięcie uzyskała po dniu 1 stycznia 2014 r., oraz do końca roku kalendarzowego, w którym wydano pozwolenie nie ukończyła 36 lat, a także nie jest ona lub jej małżonek właścicielem lokalu lub budynku mieszkalnego, nie jest osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, ani właścicielem lub współwłaścicielem budynku, w którym udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny to może ubiegać się o zwrot części poniesionych wydatków na podstawie ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi.

Zatem Wnioskodawczyni, będzie mogła ubiegać się o zwrot części wydatków, które poniosła na nadbudowę i rozbudowę domu jednorodzinnego na podstawie ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi, przy spełnieniu wszystkich warunków i zasad określonych w Rozdziale 4 tej ustawy.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi –Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.