IPTPP1/4512-649/15-3/ŻR | Interpretacja indywidualna

Zastosowanie 8% stawki podatku VAT dla sprzedaży niedokończonej inwestycji.
IPTPP1/4512-649/15-3/ŻRinterpretacja indywidualna
 1. budowa budynków
 2. budownictwo społeczne
 3. budynek mieszkalny
 4. inwestycje
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) i w związku z art. 16 ustawy z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U., poz. 1649 z późn. zm.) oraz § 6 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 22 grudnia 2015 r. (data wpływu 28 grudnia 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 08 lutego 2016 r. (data wpływu 11 lutego 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania 8% stawki podatku VAT dla sprzedaży niedokończonej inwestycji – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 grudnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania 8% stawki podatku VAT dla sprzedaży niedokończonej inwestycji.

Przedmiotowy wniosek uzupełniono pismem z dnia 08 lutego 2016 r. (data wpływu 11 lutego 2016 r.) w zakresie doprecyzowania opisanego zdarzenia przyszłego.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe (ostatecznie przedstawione w uzupełnieniu wniosku).

Syndyk masy upadłościowej działając w imieniu własnym, lecz na rzecz spółki prawa handlowego w upadłości likwidacyjnej - osoby prawnej (dalej: Wnioskodawca, Spółka), zamierza sprzedać majątek spółki w postępowaniu likwidacyjnym w postaci rozpoczętego projektu inwestycyjnego - niedokończonego lecz zadaszonego budynku wraz z prawem wieczystego użytkowania gruntu. Rozpoczęta budowa dotyczy niedokończonego obiektu zamieszkania zbiorowego zaklasyfikowanego według Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych do działa 11, grupy 1130 - Budynki zamieszkania zbiorowego.

W dniu 15 stycznia 2008 r. spółka otrzymała decyzję Prezydenta Miasta ... zatwierdzającą projekt budowlany i wydającą pozwolenie na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami, elementami infrastruktury technicznej, zjazd z ulicy oraz komunikację wewnętrzną dla obiektu budowlanego w kategorii XIII/XVII. Następnie 18 listopada 2009 r. Prezydent Miasta ... wydał decyzję o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowaniu budynku zamieszkania zbiorowego - akademika wraz z usługami towarzyszącymi (w tym handel o powierzchni do 200 m2), parkingów, garażu, wewnętrznego układu komunikacji, budowę zjazdu publicznego. Budynek w ponad 50% będzie pełnił funkcje mieszkalne. Później 30 sierpnia 2010 r. Spółka otrzymała decyzję od Prezydenta Miasta ... uchylającą zatwierdzenie pierwotnego projektu budowlanego oraz uchylającą pierwotne pozwolenie na budowę zamierzenia inwestycyjnego jako budowę budynku wielorodzinnego z usługami i w to miejsce określił zmienioną nazwę zamierzenia jako budowę budynku zamieszkania zbiorowego z usługami. W maju 2014 r. Spółka ogłosiła upadłość polegającą na likwidacji majątku poprzez sprzedaż masy upadłościowej. Przedmiotem sprzedaży będzie majątek należący do upadłego obejmujący: prawo wieczystego użytkowania gruntu oznaczonego jako działka o numerze ewidencyjnym nr 65/6, o pow. 0,4236 ha, obręb ....., położona w ..., wraz z prawem własności naniesień budowlanych w postaci niedokończonej budowy obiektu hotelowo - akademickiego, o stanie zaawansowania budowy w ok. 80%, dla której w Sądzie Rejonowym w ... prowadzona jest księga wieczysta. Stan zaawansowania robót budowlanych wskazuje na realizację zamierzenia budowlanego zgodnie z wydanym pozwoleniem. Nabywca deklaruje kontynuację prac budowlanych zmierzających do ukończenia budynku i jego wykorzystania zgodnie z wydanym pozwoleniem. Mimo iż część powierzchni budynku jest przeznaczona pod działalność usługową, to jest to mniej niż połowa całkowitej powierzchni budynku, zatem nie traci on charakteru mieszkalnego. Na dzień sprzedaży przedmiotowa nieruchomość nie będzie jeszcze zawierała tzw. infrastruktury towarzyszącej, a sprzedaż będzie dotyczyła niedokończonej budowlanej - budynku zamieszkania zbiorowego zgodnie z pozwoleniem na budowę. Dokument sprzedaży będzie opatrzony opisem: sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w ....

Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług i odliczał podatek VAT naliczony z faktur dokumentujących nabywanie poszczególnych materiałów budowlanych i usług niezbędnych do realizacji inwestycji. Na dzień sprzedaży obiekt będzie spełniał definicję budynku, zgodnie z art. 3 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. 2013. 1409), bowiem inwestycja to obiekt budowalny, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowalnych oraz posiada fundamenty i dach. Wnioskodawca będzie dokonywał dostawy budynku mieszkalnego zbiorowego zamieszkania skalsyfikowanego w PKOB 1130, a zatem stanowiącego obiekt budownictwa mieszkaniowego. Przedmiotowy budynek nie został oddany nigdy do użytkowania i nie doszło do pierwszego zasiedlenia w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy o podatku od towarów i usług. Nabywca rozpoczętego projektu inwestycyjnego będzie kontynuował budowę nie zmieniając jego przeznaczenia.

Stan zaawansowania robót budowalnych wskazuje na realizację zamierzenia budowlanego zgodnie z wydanym pozwoleniem. Na dokumencie sprzedaży będzie opis: sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w .... Budynek w ponad 50% będzie pełnił funkcje mieszkalne. Faktu, iż w przedmiotowej sprawie występuje budynek mieszkalny nie zmienia również to, iż część powierzchni budynku jest przeznaczona pod działalność usługową - jest to bowiem mniej niż połowa całkowitej powierzchni budynku. Sprzedawany obiekt budowalny spełnia definicję budynku zgodnie z przepisami Prawa budowalnego (Dz. U. 2013. 1409). Mając na uwadze przedstawiony stan sprawy oraz okoliczności sprawy należy stwierdzić, że Wnioskodawca będzie dokonywał dostawy budynku mieszkalnego zbiorowego zamieszkania sklasyfikowanego w PKOB 1130, zatem zdaniem Wnioskodawcy, wyżej wymieniony budynek będzie zaliczał się do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, zdefiniowanym w przepisie art. 41 ust. 12a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 z poźn. zm.).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy planowana transakcja sprzedaży niedokończonej inwestycji będzie opodatkowana 8% stawką podatku VAT w odniesieniu do całości zbywanej rozpoczętej inwestycji...

Zdaniem Wnioskodawcy, zbycie przedmiotowej inwestycji w drodze sprzedaży w sposób opisany w przytoczonym zdarzeniu przyszłym będzie wiązać się z koniecznością opodatkowania przedmiotowego zbycia stawką podatku VAT w wysokości 8%.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy 2 dnia 11 marca z 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 17, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 5a towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Stosownie do art. 41 ust. 1 ustawy stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i ust. 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

W świetle art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Jednak, zgodnie z art. 146a pkt 1 i pkt 2 ustawy, w okresie od 1stycznia 2011r. do dnia 31 grudnia 2016 r. z zastrzeżeniem art. 146f:

 • stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%,
 • stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy wynosi 8%.

Stawkę podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, stosuje się - w myśl art. 41 ust. 12 ustawy o VAT do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym rozumie się - w myśl art. 41 ust. 12a ustawy – obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiekty sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 - wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starych i niepełnosprawnych, z zastrzeżeniem ust. 12b.

Natomiast w myśl ust. 12b ww. art. 41, do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, określonego w ust. 12a, nie zalicza się:

 • budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 m2,
 • lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m2.

W przypadku budownictwa mieszkaniowego o powierzchni przekraczającej ww. limity, stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się tylko do części podstawy opodatkowania odpowiadającej udziałowi powierzchni użytkowej kwalifikującej do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w całkowitej powierzchni użytkowej (art. 41 ust. 12c ustawy).

Należy zwrócić uwagę na brzmienie art. 2 pkt 12 ustawy, zgodnie z którym przez obiekty budownictwa mieszkaniowego rozumie się budynki mieszkalne stałego zamieszkania sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 11.

Z powyższych uregulowań wynika, że czynności, o których mowa w art. 41 ust. 12 ustawy o VAT, wykonywane w budynku mieszkalnym objętym społecznym programem mieszkaniowym, zgodnie z obowiązującymi od dnia 1 stycznia 2011 r. przepisami, należy opodatkować 8% stawką podatku VAT (w myśl art. 41 ust. 12 w zw. z art. l46a pkt 2 ustawy).

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (Dz. U. Nr 112, poz. 1316 z późn. zm.), budynki to zadaszone obiekty budowlane wraz z wbudowanymi instalacjami i urządzeniami technicznymi, wykorzystywane dla potrzeb stałych. Budynki mieszkalne są to obiekty budowlane, których co najmniej połowa całkowitej powierzchni użytkowej jest wykorzystywana do celów mieszkalnych. W przypadku, gdy mniej niż połowa całkowitej powierzchni użytkowej wykorzystywana jest na cele mieszkalne, budynek taki klasyfikowany jest jako niemieszkalny, zgodnie z jego przeznaczeniem. Budynki niemieszkalne są to obiekty budowlane wykorzystywane głównie dla potrzeb niemieszkalnych. Część „mieszkaniowa” budynku mieszkalnego obejmuje pomieszczenia mieszkalne (kuchnie, pokoje wypoczynkowe, sypialnie, pomieszczenia pomocnicze, piwnice oraz pomieszczenia ogólnego użytkowania, np. wózkarnie, suszarnie).

Wg podziału obiektów budowlanych na sekcje i działy w PKOB w dziale 11 mieszczą się budynki mieszkalne, natomiast w dziale 12 budynki niemieszkalne.

Dział 11 PKOB obejmuje trzy grupy:

 • Budynki mieszkalne jednorodzinne - 111,
 • Budynki o dwóch mieszkaniach i wielomieszkaniowe - 112,
 • Budynki zbiorowego zamieszkania - 113.

Z powyższego wynika, że o możliwości zastosowania obniżonej stawki podatku od towarów i usług na podstawie art. 41 ust. 12 i 12a ustawy decyduje spełnienie przesłanek przewidzianych w tych przepisach.

W tym miejscu należy się jeszcze odnieść do kwestii zbywania budynku w trakcie jego realizacji, przed finalnym ukończeniem go. Inwestycja rozpoczęta, nieoddana do użytku, pismem Głównego Urzędu Statycznego Departamentu standardów, rejestrów i informatyki z dnia 19 kwietnia 1999 r. została określona w następujący sposób „Obiekt budowlany rozpoczęty, który po zmianie właściciela nadal będzie kontynuowany, może być klasyfikowany według Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (KOB). Celem Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (KOB) było zapewnienie jednolitości klasyfikowania i grupowania informacji o obiektach budowlanych dla obsłużenia prac planistycznych, statystycznych, cenotwórczych i badawczych dotyczących zadań i efektów produkcji budowlano-montażowej. KOB jako wspólny język o obiektach budowlanych ułatwia wymianę informacji między uczestnikami procesu inwestycyjnego na i między różnymi poziomami organizacyjnymi. W chwili sprzedaży obiekt budowlany wznoszony na podstawie wydanej decyzji administracyjnej zezwalającej na budowę określonego budynku w określonym miejscu zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym jest tym obiektem w określonym stopniu zaawansowania robót budowlanych (jeżeli nie zaistniał fakt samowoli budowanej - wykonania go niezgodnie z zatwierdzonym projektem)”.

Co prawda wyżej cytowane pismo odnosi się do KOB, a nie do PKOB, jednak zawarte argumenty pozwalają na traktowanie stanowiska GUS jako nadal aktualnego, czyli sprzedaż niezakończonego obiektu budowlanego jest sprzedażą obiektu w określonym stopniu zaangażowania robót, przy czym rodzaj obiektu wynika z zatwierdzonego projektu budowlanego (tak też: wyrok NSA w Warszawie z 14 marca 2013 r.: I FSK 889/11 oraz „Leksykon VAT 2013” autor Janusz Zubrzycki, Oficyna wydawnicza Unimex, str. 534-535). W związku z powyższym można przyjąć, że sprzedaż rozpoczętej budowy budynku zbiorowego zamieszkania jest klasyfikowana jako sprzedaż budynku zbiorowego zamieszkania, sklasyfikowanego w PKOB dział 11 grupa 1130 „Budynki zbiorowego zamieszkania”.

Mając na uwadze przedstawiony stan prawny oraz okoliczności sprawy należy stwierdzić, że Wnioskodawca będzie dokonywał dostawy budynku mieszkalnego zbiorowego zamieszkania sklasyfikowanego w PKOB 1130, a zatem stanowiącego obiekt budownictwa mieszkaniowego, o którym mowa w art. 2 pkt 12 ustawy. Faktu, iż w przedmiotowej sprawie występuje budynek mieszkalny nie zmienia również to, iż część powierzchni budynku jest przeznaczona pod działalność usługową - jest to bowiem mniej niż połowa całkowitej powierzchni budynku, nie traci on zatem charakteru mieszkalnego zgodnie z powyższą wykładnią i wytycznymi wskazanymi w rozporządzeniu Rady Ministrów. Co więcej, wobec braku definicji budynku w ustawie o VAT zastosowanie maja, przepisy Prawa budowlanego. Stosownie do treści art. 3 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. 2013. 1409): przez budynek należy rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowalnych oraz posiada fundamenty i dach – rozpoczęta inwestycja spełnia warunki budynku określone przez przytoczone przepisy Prawa budowlanego.

Odnosząc się zaś do zbycia prawa wieczystego użytkowania gruntu, o którym mowa w przytoczonym zdarzeniu przyszłym, Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż również będzie to opodatkowane stawką 8% na podstawie art. 29a ust. 8 ustawy o VAT.

Powyższe poglądy popierają również organy podatkowe w wydawanych interpretacjach indywidualnych, przykładowo Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, znak ILPP5/443-54/14-4/PG z dnia 9 maja 2014 r., Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, znak IPTPP1/443-103/14-4/MW z dnia 18 kwietnia 2014 r., czy Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, znak IBPP2/443-283/12/BW z dnia 21 czerwca 2012 r. Odnosząc się do kwestii ewentualnego zastosowania zwolnienia z VAT, dostawa budynków korzysta ze zwolnienia z VAT za wyjątkiem dostaw dokonywanych w ramach pierwszego zasiedlania lub przed nim oraz w sytuacji, gdy od momentu pierwszego zasiedlenia do dostawy nie minęły co najmniej dwa lata. Wykluczenie to jest ograniczone, ponieważ dostawa w ramach pierwszego zasiedlania także może korzystać ze zwolnienia, jeżeli w stosunku do tych obiektów dostawcy nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego i nie ponosił on wydatków na ulepszenie obiektów, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej obiektów. Wg wyjaśnień Ministra Finansów, pierwsze zasiedlenie nie musi być dostawą towarów, jako że jego istotą jest oddanie do użytkowania, które następuje w wyniku czynności podlegających opodatkowaniu (np. najem). Pierwszym zasiedleniem będzie tylko pierwsza czynność opodatkowana dotycząca danych budynków, budowli lub ich części. Ponieważ z wniosku o interpretację wynika, że w trakcie budowy VAT naliczony był odliczany, przesłanka konieczna do ewentualnego zwolnienia nie jest spełniona.

Mając na uwadze powyższe, Wnioskodawca stwierdza jak w uzasadnieniu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą – opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy – przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również:

 1. przeniesienie z nakazu organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w imieniu takiego organu lub przeniesienie z mocy prawa prawa własności towarów w zamian za odszkodowanie;
 2. wydanie towarów na podstawie umowy dzierżawy, najmu, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze zawartej na czas określony lub umowy sprzedaży na warunkach odroczonej płatności, jeżeli umowa przewiduje, że w następstwie normalnych zdarzeń przewidzianych tą umową lub z chwilą zapłaty ostatniej raty prawo własności zostanie przeniesione;
 3. wydanie towarów na podstawie umowy komisu: między komitentem a komisantem, jak również wydanie towarów przez komisanta osobie trzeciej;
 4. wydanie towarów komitentowi przez komisanta na podstawie umowy komisu, jeżeli komisant zobowiązany był do nabycia rzeczy na rachunek komitenta;
 5. ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu oraz przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, a także ustanowienie na rzecz członka spółdzielni mieszkaniowej odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu oraz przeniesienie na rzecz członka spółdzielni własności lokalu lub własności domu jednorodzinnego;
 6. oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste;
 7. zbycie praw, o których mowa w pkt 5 i 6.

Stosowanie do treści art. 2 pkt 6 ustawy – przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Na mocy art. 2 pkt 22 ustawy – przez sprzedaż rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Wobec powyższego należy stwierdzić, że w sytuacji, gdy przedmiotem dostawy są towary w rozumieniu powołanego wyżej przepisu i gdy czynność ta prowadzi do przeniesienia prawa do rozporządzania tymi towarami jak właściciel, mamy do czynienia z dostawą w ujęciu art. 7 ust. 1 ustawy, podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy.

W świetle art. 41 ust. 1 ustawy – stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Oprócz stawki podstawowej, na wybrane grupy towarów i usług, ustawodawca przewidział stawki obniżone, jak również zwolnienie od podatku VAT.

I tak, w myśl art. 41 ust. 2 ustawy – dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Jednocześnie zaznacza się, że na podstawie art. 146a pkt 1 i pkt 2 w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

 1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110 wynosi 23%,
 2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

Jak stanowi art. 41 ust. 12 ustawy – stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym – zgodnie z art. 41 ust. 12a ustawy – rozumie się obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiekty sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 - wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych, z zastrzeżeniem ust. 12b.

Do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym – art. 41 ust. 12b ustawy – nie zalicza się:

 1. budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 m2,
 2. lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m2.

Według art. 41 ust. 12c ustawy – w przypadku budownictwa mieszkaniowego o powierzchni przekraczającej limity określone w ust. 12b stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się tylko do części podstawy opodatkowania odpowiadającej udziałowi powierzchni użytkowej kwalifikującej do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w całkowitej powierzchni użytkowej.

Na podstawie art. 2 pkt 12 ustawy – przez obiekty budownictwa mieszkaniowego rozumie się budynki mieszkalne stałego zamieszkania sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 11.

W związku z powyższym należy wskazać, że prawo do zastosowania obniżonej do wysokości 8% stawki podatku VAT wystąpi wówczas, gdy inwestycja będzie uznana za obiekt budownictwa mieszkaniowego i zgodnie z Polską Klasyfikacją Obiektów Budowlanych sklasyfikowana w dziale11.

Ustawa o podatku od towarów i usług, w art. 2 pkt 12 ustawy, odwołuje się do Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych, która stanowi usystematyzowany wykaz obiektów budowlanych. Zatem, dla celów podatku od towarów i usług stosuje się przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz. U. Nr 112, poz. 1316, z późn. zm.).

Zgodnie z tym rozporządzeniem, w dziale 11 mieszczą się budynki mieszkalne. Dział ten obejmuje grupy budynków: 111 – mieszkalnych jednorodzinnych, 112 – o dwóch mieszkaniach i wielomieszkaniowe, 113 – zbiorowego zamieszkania.

Natomiast według ww. rozporządzenia – obiektami budowlanymi są konstrukcje połączone z gruntem w sposób trwały, wykonane z materiałów budowlanych i elementów składowych, będące wynikiem prac budowlanych. Budynki to zadaszone obiekty budowlane wraz z wbudowanymi instalacjami i urządzeniami technicznymi, wykorzystywane dla potrzeb stałych. Przystosowane są do przebywania ludzi, zwierząt lub ochrony przedmiotów. Budynki dzielą się na mieszkalne i niemieszkalne. Budynki mieszkalne są to obiekty budowlane, których co najmniej połowa całkowitej powierzchni użytkowej jest wykorzystywana do celów mieszkalnych. W przypadkach, gdy mniej niż połowa całkowitej powierzchni użytkowej wykorzystywana jest na cele mieszkalne, budynek taki klasyfikowany jest jako niemieszkalny, zgodnie z jego przeznaczeniem. Natomiast budynki niemieszkalne są to obiekty budowlane wykorzystywane głównie dla potrzeb niemieszkalnych.

Zgodnie z art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409, z późn. zm.) – przez obiekt budowlany należy rozumieć budynek, budowlę bądź obiekt małej architektury, wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych.

Budynek natomiast – art. 3 pkt 2 cyt. ustawy – to taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Jak stanowi art. 3 pkt 3 powołanej ustawy, przez budowlę rozumie się każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni wiatrowych, elektrowni jądrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową.

Z opisu sprawy wynika, iż Wnioskodawca zamierza sprzedać majątek spółki w postępowaniu likwidacyjnym w postaci rozpoczętego projektu inwestycyjnego - niedokończonego lecz zadaszonego budynku wraz z prawem wieczystego użytkowania gruntu. Rozpoczęta budowa dotyczy niedokończonego obiektu zamieszkania zbiorowego zaklasyfikowanego według Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych do działa 11, grupy 1130 - Budynki zamieszkania zbiorowego. Stan zaawansowania robót budowlanych wskazuje na realizację zamierzenia budowlanego zgodnie z wydanym pozwoleniem. Nabywca deklaruje kontynuację prac budowlanych zmierzających do ukończenia budynku i jego wykorzystania zgodnie z wydanym pozwoleniem.

Wyżej wymieniony budynek będzie zaliczał się do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, zdefiniowanym w przepisie art. 41 ust. 12a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 z poźn. zm.).

Należy stwierdzić, że zgodnie z pismem Głównego Urzędu Statystycznego z 19 kwietnia 1999 r. nr ..... (pismo wydane zostało w okresie funkcjonowania obowiązującej do 31 grudnia 1999 r. Klasyfikacji Obiektów Budowlanych, jednak wyrażone w nim stanowisko, w zakresie istotnym dla rozstrzygnięcia analizowanego zagadnienia, należy uznać za wciąż aktualne), obiekt budowlany rozpoczęty, który po zmianie właściciela nadal będzie kontynuowany może być klasyfikowany według Klasyfikacji Obiektów Budowlanych. W chwili sprzedaży obiekt budowlany wznoszony na podstawie wydanej decyzji administracyjnej zezwalającej na budowę określonego budynku jest tym budynkiem w określonym stopniu zaawansowania robót budowlanych.

Wskazać należy, że z uwagi na to, że obniżone stawki podatku mają charakter wyjątkowy, powinny mieć zastosowanie do towarów i usług wskazanych wprost przez ustawodawcę w ustawie o podatku od towarów i usług lub w przepisach wykonawczych do tej ustawy. Preferencyjna stawka podatku ma zastosowanie jedynie do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji i przebudowy obiektów budowlanych lub ich części, zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, z uwzględnieniem ich powierzchni użytkowej.

Należy zauważyć, że o zastosowaniu właściwej stawki podatku przesądza każdorazowo całokształt okoliczności faktycznych i prawnych. Przy czym, rodzaj obiektu wynika z zatwierdzonego projektu budowlanego.

W wyroku z 12 lipca 2012 r. w sprawie C-326/11 JJ. Komen en Zonen Beheer Heerhugowaard BV Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej podkreślił, że: „Komisja Europejska ze swej strony uważa, że kwestia dostawy nowego budynku może pojawić się tylko w wypadku ukończenia przebudowy lub przynajmniej dostatecznego zaawansowania robót, aby powstał budynek istotnie odmienny, który może zostać zasiedlony” (pkt 31).

Odnosząc przytoczone definicje do przedstawionego we wniosku opisu sprawy stwierdzić należy, że w przypadku dostawy rozpoczętego projektu inwestycyjnego w postaci obiektu hotelowo – akademickiego, (o stanie zaawansowania budowy w ok. 80%), mamy do czynienia z dostawą budynku w toku budowy, bowiem z opisu sprawy wynika, że nabywca rozpoczętego projektu inwestycyjnego będzie kontynuował budowę nie zmieniając jego przeznaczenia.

Mając na uwadze powołane przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy stwierdzić należy, że skoro przedmiotem dostawy będzie obiekt hotelowo – akademicki spełniający definicję budynku, w myśl przepisów Prawa budowlanego oraz sklasyfikowany – jak wskazał Wnioskodawca - w PKOB dział 11, grupa 1130 – „Budynki zamieszkania zbiorowego”, to zgodnie z art. 41 ust. 12 w zw. z art. 146a pkt 2 ustawy, dostawa tego budynku będzie korzystała z preferencyjnej stawki podatku VAT w wysokości 8%. Bowiem w analizowanej sprawie przedmiotem dostawy będzie budynek w trakcie budowy zaliczony do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, o którym mowa w art. 41 ust. 12 ustawy w związku z art. 2 pkt 12 ustawy.

Kwestię opodatkowania dostawy prawa wieczystego użytkowania gruntu, na którym posadowiony jest budynek, rozstrzyga przepis art. 29a ust. 8 ustawy, zgodnie z którym w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu. Z przepisu tego wynika, że w przypadku gdy budynek lub budowla jest trwale związana z gruntem to w stosunku do dostawy gruntu ma zastosowanie ta sama stawka podatku VAT, która obowiązuje przy dostawie budynków, budowli lub ich części trwale z tym gruntem związanych. Zatem jeżeli dochodzi do sprzedaży prawa wieczystego użytkowania gruntu, na którym znajduje się budynek, w stosunku do którego właściwą stawką podatku będzie stawka w wysokości 8%, taka sama stawka powinna być zastosowana do dostawy prawa wieczystego użytkowania gruntu.

Reasumując, planowana transakcja sprzedaży niedokończonej inwestycji (obiekt hotelowo – akademicki wraz z prawem wieczystego użytkowania gruntu) będzie podlegała opodatkowaniu obniżoną 8% stawką podatku VAT, zgodnie z art. 41 ust. 12 w zw. z art. 146a pkt 2 ustawy oraz art. 29a ust. 8 ustawy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tut. Organ informuje, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w opisie sprawy, które nie zostały objęte pytaniem, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 oraz art. 14f § 2 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Zaznaczenia wymaga, że organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Podkreślenia wymaga, iż interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.