IPPP3/4512-593/15-2/RD | Interpretacja indywidualna

Zastosowanie właściwej stawki podatku VAT przy sprzedaży działek budowlanych z rozpoczętą budową
IPPP3/4512-593/15-2/RDinterpretacja indywidualna
 1. budownictwo mieszkaniowe
 2. budynek mieszkalny
 3. stawka preferencyjna
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietni 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r. poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 7 lipca 2015 r. (data wpływu 15 lipca 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki VAT dla dostawy udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 lipca 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki VAT dla dostawy udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. (dalej: „Wnioskodawca”) jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (dalej: „VAT”), prowadzącym działalność gospodarczą polegającą, między innymi, na obrocie nieruchomościami i działalności deweloperskiej. Na nieruchomości gruntowej, do której Wnioskodawca posiada prawo użytkowania wieczystego, Wnioskodawca realizuje inwestycję deweloperską polegającą na budowie kilku budynków, w tym budynku wielomieszkaniowego z lokalami usługowymi i garażem podziemnym wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną (dalej: „Budynek”). Inwestycja realizowana jest stosownie do decyzji o warunkach zabudowy oraz zgodnie z prawomocną decyzją zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę Budynku

Zgodnie z projektem budowlanym Budynek będzie sklasyfikowany według rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz. U. Nr 112, poz. 1316, z późn. zm., dalej: „PKOB”) do działu 11 i klasy 1122 — budynek o trzech lub więcej mieszkaniach. Według projektu budowlanego powierzchnia żadnego lokalu mieszkalnego położonego w Budynku nie będzie przekraczała 150 m2.

Wnioskodawca zaznacza, że zgodnie projektem budowlanym w Budynku będą znajdować się lokale użytkowe oraz garaż podziemny, których łączna powierzchnia będzie jednak niewielka w stosunku do łącznej powierzchni Budynku (na pewno będzie mniejsza niż połowa całkowitej powierzchni użytkowej Budynku).

Wnioskodawca rozważa przeniesienie udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wraz z udziałem w prawie własności budowanego Budynku i nieruchomości wspólnej bądź też z całością prawa własności budowanego Budynku (dalej: „Transakcja”). Nabywcą ww. nieruchomości gruntowej będzie podatnik VAT prowadzący działalność gospodarczą polegającą, między innymi, na obrocie nieruchomościami i działalności deweloperskiej, który będzie kontynuował rozpoczętą budowę Budynku w celu późniejszej sprzedaży lokali. Nabywca będzie również zawierał umowy deweloperskie oraz przedwstępne umowy sprzedaży lokali położonych w Budynku.

Na moment przeprowadzenia Transakcji, Wnioskodawca wykona następujące prace budowlane celem wybudowania Budynku:

 • przygotowanie placu budowy,
 • wykopy - roboty ziemne,
 • wykonanie ściany szczelinowej,
 • wykonanie warstw podkładowych pod płytę fundamentową,
 • wykonanie części przyłączy.

Dodatkowo, na moment przeprowadzenia Transakcji powinny zostać rozpoczęte prace nad płytą fundamentową.

Zakres prac wykonanych faktycznie w Budynku na moment przeprowadzenia Transakcji może się nieznacznie różnić od opisanego powyżej harmonogramu prac budowlanych, ze względu na opóźnienie lub przyspieszenie prac w stosunku do harmonogramu

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Jaką stawką VAT powinna być opodatkowana dostawa przez Wnioskodawcę udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wraz z rozpoczętą budową Budynku...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Dostawa udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wraz z rozpoczętą budową Budynku powinna podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT ze stawką 8%.

 1. Sprzedaż jako dostawa towarów

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm., dalej jako: „ustawa VAT”), opodatkowaniu podatkiem VAT podlegają, między innymi, odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez towary - zgodnie z art. 2 pkt 6 ustawy VAT - rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii. Zaś przez dostawę towarów ustawa o VAT w art. 7 ust. 1 rozumie przeniesienie prawa do rozporządzania tym towarem jak właściciel.

Mając na uwadze powyższe, zdaniem Wnioskodawcy, udział w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wraz z udziałem w Budynku należy uznać za towar. Sprzedaż udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej oraz sprzedaż udziału we współwłasności budynku prowadzi bowiem do przeniesienia na nabywcę prawa do rozporządzania tymi udziałami w nieruchomości oraz w budynku jak właściciel. Zatem, sprzedaż udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej oraz sprzedaż udziału we współwłasności budynku wywołuje dokładnie takie same skutki prawne, jak sprzedaż towaru, bowiem nabywca uzyskuje prawo do rozporządzania częścią budynku oraz prawa, użytkowania wieczystego jak właściciel. W konsekwencji, zdaniem Wnioskodawcy, sprzedaż udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wraz z udziałem w Budynku przez Wnioskodawcę będzie stanowiła dostawę towarów w rozumieniu ustawy o VAT.

Powyższe stanowisko potwierdzają sądy administracyjne w wyrokach oraz organy podatkowe w interpretacjach indywidualnych. Przykładowo:

 • Naczelny Sąd Administracyjny w uchwale 7 sędziów z dnia 24 października 2011 r. (I FPS 2/11) stwierdził, że: „(...) sprzedaż udziału we współwłasności budynku, tak jak i udziału w prawie użytkowania wieczystego gruntu, prowadzi do przeniesienia na nabywcę takiego udziału prawa do rozporządzania tymi towarami tak jak właściciel. (...) na gruncie ustawy o VAT taka czynność nie może prowadzić do innych skutków prawnych niż sprzedaż towaru przez jedynego właściciela (użytkownika wieczystego), która niewątpliwie - w świetle art. 7 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług - stanowi dostawę towarów bowiem w jej wyniku dochodzi do przeniesienia prawa do rozporządzenia towarami jak właściciel. (...)”.
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji z dnia 28 kwietnia 2015 r. (IBPP2/4512-97/15/KO) uznał, iż: „(...) w zakresie pojęcia towarów jako nieruchomości, mieści się współwłasność jako prawo do rzeczy wspólnej. Wobec powyższego, towarem jest nieruchomość, a także udział w prawie własności nieruchomości. (...) dostawa udziału w prawie użytkowania wieczystego działki, na której posadowione są baraki (budynki) (...) podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według właściwej stawki dla tej dostawy. (...)”.
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z dnia 14 listopada 2014 r. (IPPP3/443-827/14-2/ISZ) potwierdził, że: „(...) Dostawę towarów stanowi także sprzedaż udziału w prawie użytkowania wieczystego gruntu. (...)”.

Reasumując, zdaniem Wnioskodawcy, sprzedaż udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wraz z udziałem w Budynku będzie stanowiła dostawę towarów w rozumieniu ustawy o VAT.

 1. Dostawa gruntu zabudowanego obiektami budowlanymi w budowie

W celu ustalenia zasad opodatkowania podatkiem VAT dostawy udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wraz z rozpoczętą budową Budynku, należy ustalić, czy nieruchomość gruntowa będąca przedmiotem tej dostawy będzie zabudowana obiektem budowlanym, czy też będzie niezabudowana.

Zgodnie bowiem z art. 29a ust. 8 ustawy VAT, w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli, z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu. W rezultacie do dostawy gruntu stosuje się analogiczną stawkę podatku VAT jak do dostawy budynków, budowli lub ich części trwale z tym gruntem związanych. Tymczasem, w świetle art. 41 ust. 12 ustawy VAT, opodatkowaniu podatkiem VAT ze stawką 8% podlega dostawa, budowa, remont, modernizacja, termomodernizacja lub przebudowa obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

W celu określenia czy nieruchomość gruntowa będąca przedmiotem przyszłej dostawy będzie zabudowana należy zatem ustalić, czy rozpoczęty Budynek stanowić będzie obiekt budowlany (w budowie) w rozumieniu przepisów ustawy o VAT na moment przeprowadzenia Transakcji.

Pojęcie obiektu budowlanego definiują:

 • PKOB, oraz
 • ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm., dalej: „Prawo budowlane”).

Stosownie do przepisów PKOB, przez obiekty budowlane rozumie się konstrukcje połączone z gruntem w sposób trwały, wykonane z materiałów budowlanych i elementów składowych, będące wynikiem prac budowlanych.

Z kolei, Prawo budowlane przez:

 • obiekt budowlany rozumie budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi (art. 3 pkt la),
 • budynek rozumie taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach (art. 3 pkt 2).

Należy postawić sobie zatem pytanie, jak zakwalifikować obiekt budowlany w budowie, tj. obiekt, który w danym momencie nie spełnia jeszcze definicji obiektu budowlanego, a który po wybudowaniu będzie tę definicję spełniał.

Zdaniem Wnioskodawcy, rozpoczęty (i nadal nieukończony) obiekt budowlany, którego budowa po zmianie właściciela nadal będzie kontynuowana, powinien zostać uznany na potrzeby podatku VAT za obiekt budowlany. Przyjęcie bowiem odmiennej wykładni, zgodnie z którą nieukończony obiekt budowlany (którego budowa ma być kontynuowana) nie stanowi obiektu budowlanego prowadziłoby do sytuacji, w której dany obiekt zarówno na potrzeby PKOB, jak i VAT, w ogóle by nie istniał.

W efekcie, w przypadku dostawy gruntu, na którym znajdowałby się nieukończony obiekt budowlany, przedmiotem dostawy byłby grunt niezabudowany.

Tymczasem, w ocenie Wnioskodawcy, tak określony przedmiot dostawy nie odzwierciedlałby rzeczywistego charakteru transakcji. Dlatego też, zdaniem Wnioskodawcy, decydujące znaczenie dla potrzeb PKOB oraz podatku VAT powinna mieć wola nabywcy w zakresie kontynuowania budowy obiektu budowlanego. W konsekwencji zdaniem Wnioskodawcy, dostawa rozpoczętego (i jeszcze nieukończonego) obiektu budowlanego, którego budowę będzie kontynuował nabywca, powinna być traktowana jako dostawa obiektu budowlanego sklasyfikowanego zgodnie z działem i klasą PKOB ustalonymi w projekcie budowlanym dla przedmiotowego obiektu budowlanego.

Wskazana powyżej wykładnia przepisów PKOB oraz ustawy o VAT jest zgodna z wykładnią zaprezentowaną w piśmie Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 kwietnia 1999 r. (SRI-4-WSK-12-535/99): „(...) obiekt budowlany rozpoczęty, który po zmianie właściciela nadal będzie kontynuowany, może być klasyfikowany według Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (KOB). (...) W chwili sprzedaży obiekt budowlany wznoszony na podstawie wydanej decyzji administracyjnej zezwalającej na budowę określonego budynku w określonym miejscu zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym jest tym obiektem w określonym stopniu zaawansowania robót budowlanych (...)”. Z pisma tego wynika zatem, że sprzedaż niezakończonego obiektu budowlanego jest w istocie sprzedażą tego obiektu w określonym stopniu zaawansowania robót, przy czym rodzaj tego obiektu wynika z projektu budowlanego.

Cytowane pismo zostało wydane w okresie obowiązywania zarządzenia nr 70 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 25 października 1989 r. w sprawie Klasyfikacji obiektów budowlanych (Dz. Urz. GUS Nr 32 poz. 77 ze zm., dalej: „KOB”), poprzedzającego obowiązującą PKOB. Jednak, w ocenie Wnioskodawcy, stanowisko wyrażone przez Główny Urząd Statystyczny należy uznać za wciąż aktualne w odniesieniu do przepisów PKOB. Pismo to wypełnia bowiem lukę interpretacyjną, która występowała zarówno wcześniej na gruncie przepisów KOB, jak i występuje nadal na gruncie przepisów PKOB. Zdaniem Wnioskodawcy, gdyby Główny Urząd Statystyczny uznał powyższą wykładnię za nieaktualną, to wystosowałby osobne pismo wskazujące na odmienną interpretację przepisów PKOB.

Prezentowane przez Wnioskodawcę stanowisko znajduje potwierdzenie w aktualnej linii interpretacyjnej Ministra Finansów wyrażonej w interpretacjach indywidualnych, jak również w wyrokach sądów administracyjnych. Przykładowo:

 • Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 14 marca 2012 r. (I FSK 889/11) stwierdził, że: „(...) sprzedaż niezakończonego obiektu budowlanego jest w istocie sprzedażą obiektu w określonym stopniu zaawansowanie robót, przy czym rodzaj obiektu wynika z zatwierdzonego projektu budowlanego. Oznacza to, że sprzedaż niezakończonych „obiektów budownictwa mieszkaniowego” (...) których budowa ma być dalej kontynuowana stanowi sprzedaż tych obiektów w określonym stopniu zaawansowania robót budowlanych (...)”.
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z dnia 2 grudnia 2014 r. (IPTPP2/443-678/14-4/IR) wskazał, że: „(...) zarówno w przypadku dostawy budynku mieszkalnego w stanie surowym zamkniętym jak i części budynku mieszkalnego poniżej stanu surowego zamkniętego należy uznać, że mamy do czynienia z dostawą budynku lub odpowiednio jego części bowiem z opisu sprawy wynika, że: klient nabywa grunt wraz budynkiem bądź nieruchomość (tj. grunt z rozpoczętą budową) z zamiarem dokończenia budowy domu mieszkalnego, stopień zaawansowania prac poszczególnych domów: od 5% do 95%, na moment sprzedaży stan zaawansowania robót będzie wskazywał, że na przedmiotowym gruncie może powstać tylko i wyłącznie jednorodzinny budynek mieszkalny. (...)”.
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji z dnia 8 lipca 2014 r. (IBPP1/443-437/14/AW) uznał, iż: „(...) zarówno w przypadku dostawy budynku mieszkalnego w stanie surowym otwartym jak i części budynku mieszkalnego w postaci fundamentów należy uznać, że mamy do czynienia z dostawą budynku lub odpowiednio ; jego części bowiem z opisu sprawy wynika, że: klient nabywa nieruchomość (tj. grunt z rozpoczętą budową) z zamiarem dokończenia budowy domu mieszkalnego, na moment sprzedaży stan zaawansowania robót będzie wskazywał, że na przedmiotowym gruncie może powstać tylko i wyłącznie jednorodzinny budynek mieszkalny, w przypadku gdy przedmiotem dostawy będzie budynek w trakcie budowy na etapie wykonanych fundamentów, to fundamenty te będą wykonane w sposób umożliwiający dokończenie budowy budynku mieszkalnego, w umowie sprzedaży znajdą się stosowane oświadczenia stron wskazujące, że jest to sprzedaż rozpoczętej budowy budynku mieszkalnego (wylane fundamenty pod budowę budynku mieszkalnego lub budynku w stanie surowym otwartym) i budowa będzie kontynuowana przez nabywcę. (...)”.

Tymczasem, jak Wnioskodawca wskazuje w stanie faktycznym, Wnioskodawca zamierza wykonać dostawę udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wraz z rozpoczętym obiektem budowlanym (tj. rozpoczętym Budynkiem) na rzecz nabywcy będącego podatnikiem VAT prowadzącego działalność gospodarczą polegającą, między innymi, na obrocie nieruchomościami i działalności deweloperskiej. Co istotne, nabywca będzie kontynuował rozpoczętą budowę obiektu budowlanego w celu późniejszej sprzedaży położonych w nim lokali. Nabywca będzie również zawierał umowy deweloperskie oraz przedwstępne umowy sprzedaży lokali położonych w Budynku.

Mając na uwadze powyższe, zdaniem Wnioskodawcy, rozpoczęty Budynek będzie stanowił obiekt budowlany (w budowie) w rozumieniu ustawy o VAT, a nieruchomość gruntowa będzie stanowiła grunt zabudowany.

 1. Dostawa obiektów budowlanych zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym

Zdaniem Wnioskodawcy, w celu ustalenia jaką stawką podatku VAT powinna być opodatkowana dostawa przez Wnioskodawcę udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wraz z całością bądź z udziałem w obiekcie budowlanym (tj. rozpoczętym Budynku), należy ustalić, czy ten obiekt budowlany zalicza się do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, o którym mowa w cytowanym wcześniej art. 41 ust. 12 ustawy o VAT.

Na mocy art. 41 ust. 12a ustawy o VAT, przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym rozumie się obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12.

Art. 2 pkt 12 ustawy VAT wskazuje, że przez obiekty budownictwa mieszkaniowego rozumie się budynki mieszkalne stałego zamieszkania, sklasyfikowane w PKOB w dziale 11. Stosownie zaś do przepisów PKOB, budynki mieszkalne są to obiekty budowlane, których co najmniej połowa całkowitej powierzchni użytkowej jest wykorzystywana do celów mieszkalnych. W przypadkach, gdy mniej niż połowa całkowitej powierzchni użytkowej wykorzystywana jest na cele mieszkalne, budynek taki klasyfikowany jest jako niemieszkalny, zgodnie z jego przeznaczeniem.

Tymczasem, jak Wnioskodawca wskazał w stanie faktycznym, obiekt budowlany (tj. rozpoczęty Budynek) po jego ukończeniu ma być - zgodnie z projektem budowlanym - sklasyfikowany w PKOB w dziale 11 (klasa 1122 - budynek o trzech lub więcej mieszkaniach). Co równie istotne, zgodnie projektem budowlanym w Budynku będą znajdować się lokale użytkowe oraz garaż podziemny, których łączna powierzchnia będzie jednak niewielka w stosunku do łącznej powierzchni Budynku (na pewno będzie mniejsza niż połowa całkowitej powierzchni użytkowej Budynku).

Mając na uwadze powyższe, zdaniem Wnioskodawcy, obiekt budowlany (tj. rozpoczęty Budynek) stanowić będzie obiekt budowlany (w budowie) zaliczony do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

W konsekwencji, zdaniem Wnioskodawcy, sprzedaż (tj. dostawę) udziału w obiekcie budowlanym (tj. Budynku) zaliczonym do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym należy traktować na potrzeby VAT analogicznie jak sprzedaż (tj. sprzedaż) całego obiektu budowlanego (tj. Budynku) zaliczonego do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. Jak bowiem wskazano w punkcie 1 uzasadnienia, sprzedaż udziału w obiekcie budowlanym stanowi dostawę towaru (tutaj: części obiektu budowlanego objętego społecznym programem mieszkaniowym) w rozumieniu ustawy o VAT.

Prezentowane przez Wnioskodawcę stanowisko znajduje potwierdzenie w aktualnej linii interpretacyjnej Ministra Finansów wyrażonej w interpretacjach indywidualnych, jak również w wyrokach sądów administracyjnych. Przykładowo:

 • Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji z dnia 4 lipca 2014 r. (ITPP1/443-309/14/AP) stwierdził, że: „(...) Wnioskodawca (...) podjął się budowy budynku mieszkalno-usługowego. Budynek objęty ww. umową sklasyfikowany jest w PKOB w kategorii 1122, w którym według projektu budowlanego ponad połowa powierzchni jest przeznaczona na cele mieszkaniowe (...) Wnioskodawca wykonuje roboty budowlane w zakresie budowy obiektu mieszczącego się w PKOB w dziale 11, stanowiącego zarazem obiekt zaliczany do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym (...)”.
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z dnia 27 lutego 2014 r. (IPPP1/443-6/14-2/PR) uznał, iż: „(...) zdaniem Wnioskodawcy, że jest on właścicielem i zamierza zbyć udziały w budynku objętym społecznym programem mieszkaniowym w rozumieniu ustawy VAT. Cytując stanowisko organu klasyfikacyjnego, „wymieniony w piśmie budynek w którym przeważająca część powierzchni użytkowej (powyżej 50% całkowitej powierzchni użytkowej) przeznaczona będzie na cele mieszkalne (mieszkania w ilości powyżej dwóch), mieści się w grupowaniu PKOB grupa 112 klasa 1122 „Budynki o trzech i więcej mieszkaniach” jest on więc budynkiem mieszkalnym.”. (...) sprzedaż udziału w nieruchomości podlega takiej samej stawce podatku VAT, jakiej podlegałaby sprzedaż nieruchomości jako takiej. (...)”.
 1. Stawka podatku VAT

W świetle art. 41 ust. 12 ustawy VAT, opodatkowaniu podatkiem VAT ze stawką 8% podlega, między innymi, dostawa obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Zgodnie z art. 41 ust. 12b ustawy VAT, do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym określonego w ust. 12a nie zalicza się, między innymi, lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m2. Jednocześnie, jak wskazuje treść art. 41 ust. 12c ustawy VAT, w przypadku budownictwa mieszkaniowego o powierzchni przekraczającej limity określone w ust. 12b, 8-procentową stawkę podatku stosuje się tylko do części podstawy opodatkowania odpowiadającej udziałowi powierzchni użytkowej kwalifikującej do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w całkowitej powierzchni użytkowej.

Jednakże, jak Wnioskodawca wskazał w opisie stanu faktycznego, według projektu budowlanego powierzchnia żadnego lokalu mieszkalnego położonego w Budynku nie będzie przekraczała 150 m2.

Mając na uwadze powyższe, zdaniem Wnioskodawcy, dostawa całości bądź udziału w obiekcie budowlanym (tj. rozpoczętym Budynku) przez Wnioskodawcę na rzecz Nabywcy będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT ze stawką 8%. Biorąc zaś pod uwagę dyspozycję art. 29a ust. 8 ustawy VAT, należy uznać, iż jeżeli dostawa całości bądź udziału w obiekcie budowlanym (tj. rozpoczętym Budynku) opodatkowana będzie z zastosowaniem obniżonej stawki podatku (tj. 8%), to również dostawa udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, na której ten obiekt budowlany (w budowie) jest posadowiony, podlegać będzie opodatkowaniu z zastosowaniem analogicznej obniżonej stawki podatku tj. 8%

Zdaniem Wnioskodawcy, dla celów ustalenia stawki VAT nie ma znaczenia, czy przedmiotem dostawy jest cały obiekt budowlany zaliczony do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, czy też udział w takim obiekcie budowlanym. Jak bowiem wskazano w punkcie 1 uzasadnienia, sprzedaż udziału w obiekcie budowlanym stanowi dostawę towaru (tutaj: części obiektu budowlanego objętego społecznym programem mieszkaniowym) w rozumieniu ustawy o VAT. Co więcej, art. 41 ust. 12 ustawy VAT stanowi, że opodatkowaniu podatkiem VAT ze stawką 8% podlega również dostawa części obiektów budowlanych zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Podsumowując, w ocenie Wnioskodawcy, dostawa całości bądź udziału w obiekcie budowlanym (tj. rozpoczętym Budynku):

 • który zgodnie z projektem budowlanym ma zostać sklasyfikowany jako budynek mieszkalny wielorodzinny w PKOB w dziale 11 w klasie 1122,
 • w którym zgodnie z projektem budowlanym powierzchnia żadnego lokalu mieszkalnego nie będzie przekraczała 150 m2,
 • w którym łączna powierzchnia lokali użytkowych oraz garażu podziemnego będzie znacznie mniejsza niż połowa całkowitej powierzchni użytkowej obiektu,
 • którego budowa będzie kontynuowana przez nabywcę oraz przez Wnioskodawcę w celu późniejszej sprzedaży lokali,

będzie opodatkowana podatkiem VAT według obniżonej stawki podatku VAT 8% na podstawie art. 41 ust. 12 i art. 146a pkt 2 w zw. z art. 2 pkt 12 ustawy VAT. W konsekwencji, w ocenie Wnioskodawcy, zgodnie z art. 29a ust. 8 ustawy o VAT obniżoną stawką podatku VAT 8% opodatkowana będzie również dostawa udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, na której posadowiony jest obiekt budowlany (tj. rozpoczęty Budynek).

Prezentowane przez Wnioskodawcę stanowisko znajduje potwierdzenie w aktualnej linii interpretacyjnej Ministra Finansów wyrażonej w interpretacjach indywidualnych, jak również w wyrokach sądów administracyjnych. Przykładowo:

 • Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 14 marca 2012 r. (I FSK 889/11) stwierdził, że: „(...) sprzedaż niezakończonych „obiektów budownictwa mieszkaniowego” w rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy o VAT, czyli budynków mieszkalnych rodzinnego stałego zamieszkania, sklasyfikowanych w PKOB 11, których budowa ma być dalej kontynuowana, stanowi sprzedaż tych obiektów w określonym stopniu zaawansowania robót budowlanych - co powoduje, że podlegała opodatkowaniu stawką 7% a obecnie 8% - w zakresie obiektów zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym - art. 41 ust. 12 ustawy o VAT. (...)”.
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 9 grudnia 2014 r (IBPP3/443-845/14/IK) wskazał, że: „(...) w przypadku dostawy udziałów we współwłasności budynki wielorodzinnego w stanie surowym zamkniętym, gdzie nabywca nieruchomości będzie kontynuował budowę należy uznać, że mamy do czynienia z dostawą udziałów we współwłasności budynku. (...) przedmiotem dostawy będzie udział w budynku wielorodzinnym, który jest obiektem budownictwa społecznego w rozumieniu art. 41 ust. 12 ustawy. Z uwagi na fakt, że oprócz lokali mieszkalnych, posiada lokale użytkowe, dostawa udziału, który przypada na lokale mieszkalne będzie podlegać opodatkowaniu obniżoną stawką podatku VAT w wysokości 8%, natomiast udział w pozostałej części budynku będzie podlegać opodatkowaniu stawką podstawowa 23%. (...)”.
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 8 kwietnia 2014 r (IPPP1/443-1/14-4/AP) wskazał, że: „(...) dostawa przez Spółkę opisanego budynku mieszkalnego wielorodzinnego będącego w trakcie budowy, na etapie budowy garażu podziemnego, będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według obniżonej stawki podatku 8%, o ile po sprzedaży budowa tego budynku będzie kontynuowana i obiekt ten można będzie zakwalifikować według Polskie Klasyfikacji Obiektów Budowlanych, jako budynek stałego zamieszkania mieszczący się w dziale 11. (...)”.

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 27 sierpnia 2013 r (IBPP1/443-465/13/BM) uznał, iż: „(...) dla planowanej sprzedaży działki zabudowanej ww. budynkiem wielomieszkaniowym w trakcie realizacji inwestycji w określonej fazie budowy, zastosowanie znajdzie 8% stawka podatku VAT, o ile po sprzedaży budowa budynku będzie kontynuowana i budynek ten będzie budynkiem stałego zamieszkania spełniającym definicję budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. (...)”.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Jak stanowi art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Towarami natomiast, w myśl art. 2 pkt 6 ustawy, są rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Na podstawie wskazanych przepisów, zarówno grunt, jak i budynek czy budowla spełniają definicję towaru wynikającą z art. 2 pkt 6 ustawy.

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Jednocześnie, w myśl art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Zarówno w treści ustawy, jak i przepisów wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi bądź zwolnienie od podatku.

W myśl art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane.

Zgodnie z art. 2 pkt 33 ustawy przez teren budowlany rozumie się grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o których mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

W świetle art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Przy czym, w świetle art. 146a pkt 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka ta wynosi 8%.

Zgodnie natomiast z art. 41 ust. 12 ustawy, stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym, w myśl ust. 12a powołanego artykułu, rozumie się obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiekty sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 – wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych, z zastrzeżeniem ust. 12b.

Art. 41 ust. 12b ustawy stanowi natomiast, że do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym określonego w ust. 12a nie zalicza się:

 1. budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 m2;
 2. lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m2.

Na mocy art. 41 ust. 12c ustawy, w przypadku budownictwa mieszkaniowego o powierzchni przekraczającej limity określone w ust. 12b, stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się tylko do części podstawy opodatkowania odpowiadającej udziałowi powierzchni użytkowej kwalifikującej do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w całkowitej powierzchni użytkowej.

Przepis art. 2 pkt 12 ustawy zawiera definicję obiektów budownictwa mieszkaniowego, zgodnie z którą obiektami takimi są budynki mieszkalne stałego zamieszkania sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 11.

Zatem, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. opodatkowaniu stawką w wysokości 8% podlega dostawa, budowa, remont, modernizacja, termomodernizacja lub przebudowa obiektów budowlanych lub ich części zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, z wyłączeniem lokali użytkowych, a więc m.in. do budynków mieszkalnych stałego zamieszkania sklasyfikowanych w PKOB w dziale 11, przy uwzględnieniu kryterium powierzchni użytkowej, o której mowa w art. 41 ust. 12b ustawy.

Ustawa o podatku od towarów i usług oraz akty wykonawcze do tej ustawy nie zawierają definicji pojęcia budynek, budowle. Zatem należy posłużyć się pojęciami zawartymi w innych przepisach prawa.

Stosownie do przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz.U. Nr 112, poz. 1316 z późn. zm.), przez obiekty budowlane rozumie się konstrukcje połączone z gruntem w sposób trwały, wykonane z materiałów budowlanych i elementów składowych, będące wynikiem prac budowlanych. Budynkami natomiast są zadaszone obiekty budowlane wraz z wbudowanymi instalacjami i urządzeniami technicznymi, wykorzystywane dla potrzeb stałych, które przystosowane są do przebywania ludzi, zwierząt lub ochrony przedmiotów.

Z kolei budynki mieszkalne są to obiekty budowlane, których co najmniej połowa całkowitej powierzchni użytkowej jest wykorzystywana do celów mieszkalnych. W przypadkach, gdy mniej niż połowa całkowitej powierzchni użytkowej wykorzystywana jest na cele mieszkalne, budynek taki klasyfikowany jest jako niemieszkalny, zgodnie z jego przeznaczeniem.

Zgodnie z ww. rozporządzeniem, w dziale 11 mieszczą się budynki mieszkalne. Dział ten obejmuje grupy budynków: 111 – mieszkalnych jednorodzinnych, 112 – o dwóch mieszkaniach i wielomieszkaniowych, 113 – zbiorowego zamieszkania.

Stosownie do treści art. 3 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.), przez obiekt budowlany należy rozumieć:

 • obiekt budowlany należy rozumieć:
  1. budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
  2. budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,
  3. obiekt małej architektury
 • budynek należy rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Zgodnie z art. 3 pkt 3 ww. ustawy Prawo budowlane przez budowle należy rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni wiatrowych, elektrowni jądrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową.

Wskazać należy, że z uwagi na to, że obniżone stawki podatku mają charakter wyjątkowy, powinny mieć zastosowanie do towarów i usług wskazanych wprost przez ustawodawcę w ustawie o podatku od towarów i usług lub w przepisach wykonawczych do tej ustawy.

Preferencyjna stawka podatku w wysokości 8% ma zastosowanie jedynie do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji i przebudowy obiektów budowlanych lub ich części, zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, z uwzględnieniem ich powierzchni użytkowej.

Należy zauważyć, że o zastosowaniu właściwej stawki podatku przesądza każdorazowo całokształt okoliczności faktycznych i prawnych. Przy czym, rodzaj obiektu wynika z zatwierdzonego projektu budowlanego.

Kwestię opodatkowania dostawy gruntu, na którym posadowione są budynki, rozstrzyga przepis art. 29a ust. 8 ustawy, zgodnie z którym w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

Oznacza to, że do dostawy gruntu stosuje się analogiczną stawkę podatku jak przy dostawie budynków, budowli lub ich części trwale związanych z tym gruntem. Jeżeli zatem dostawa budynków albo budowli lub ich części korzysta z obniżonej stawki podatku, bądź też ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, to z preferencji takiej stawki korzysta również dostawa gruntu, na którym dany budynek (budowla) jest posadowiony.

Z okoliczności przedstawionych w złożonym wniosku wynika, że spółka jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, prowadzącym działalność gospodarczą polegającą, między innymi, na obrocie nieruchomościami i działalności deweloperskiej. Na nieruchomości gruntowej, do której Wnioskodawca posiada prawo użytkowania wieczystego, Wnioskodawca realizuje inwestycję deweloperską polegającą na budowie kilku budynków, w tym budynku wielomieszkaniowego z lokalami usługowymi i garażem podziemnym wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną („Budynek”). Inwestycja realizowana jest stosownie do decyzji o warunkach zabudowy oraz zgodnie z prawomocną decyzją zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę Budynku. Zgodnie z projektem budowlanym Budynek będzie sklasyfikowany według rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz. U. Nr 112, poz. 1316, z późn. zm., dalej: „PKOB”) do działu 11 i klasy 1122 — budynek o trzech lub więcej mieszkaniach. Według projektu budowlanego powierzchnia żadnego lokalu mieszkalnego położonego w Budynku nie będzie przekraczała 150 m2. Wnioskodawca zaznacza, że zgodnie projektem budowlanym w Budynku będą znajdować się lokale użytkowe oraz garaż podziemny, których łączna powierzchnia będzie jednak niewielka w stosunku do łącznej powierzchni Budynku (na pewno będzie mniejsza niż połowa całkowitej powierzchni użytkowej Budynku). Wnioskodawca rozważa przeniesienie udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wraz z udziałem w prawie własności budowanego Budynku i nieruchomości wspólnej bądź też z całością prawa własności budowanego Budynku (dalej: „Transakcja”). Nabywcą ww. nieruchomości gruntowej będzie podatnik VAT prowadzący działalność gospodarczą polegającą, między innymi, na obrocie nieruchomościami i działalności deweloperskiej, który będzie kontynuował rozpoczętą budowę Budynku w celu późniejszej sprzedaży lokali. Nabywca będzie również zawierał umowy deweloperskie oraz przedwstępne umowy sprzedaży lokali położonych w Budynku. Na moment przeprowadzenia Transakcji, Wnioskodawca wykona następujące prace budowlane celem wybudowania Budynku: przygotowanie placu budowy, wykopy - roboty ziemne, wykonanie ściany szczelinowej, wykonanie warstw podkładowych pod płytę fundamentową, wykonanie części przyłączy. Dodatkowo, na moment przeprowadzenia Transakcji powinny zostać rozpoczęte prace nad płytą fundamentową. Zakres prac wykonanych faktycznie w Budynku na moment przeprowadzenia Transakcji może się nieznacznie różnić od opisanego powyżej harmonogramu prac budowlanych, ze względu na opóźnienie lub przyspieszenie prac w stosunku do harmonogramu

Wątpliwości Wnioskodawcy budzi zagadnienie, czy będzie uprawniony do zastosowania obniżonej stawki VAT do sprzedaży udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wraz z rozpoczętą budową budynku, który zgodnie z projektem budowlanym będzie sklasyfikowany do grupy 1122 PKOB.

W odniesieniu do przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego oraz obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa podatkowego tut. Organ podatkowy stwierdza, że przedmiotem dostawy przez Wnioskodawcę będą grunty niezabudowane. Niedokończona inwestycja budowlana w postaci budowy budynku wielomieszkaniowego z lokalami usługowymi i garażem podziemnym, gdy prace budowlane na moment przeprowadzenia transakcji będą na etapie przygotowania placu budowy, wykopach, wykonaniu ściany szczelinowej, części przyłączy oraz warstw podkładowych pod płytę fundamentową (dodatkowo mogą zostać rozpoczęte prace nad płytą fundamentową) nie wypełnia definicji budynku, oraz nie nosi cech budowli. Należy zauważyć, że Wnioskodawca w chwili sprzedaży poczyni dopiero wstępne prace budowlane mające na celu wybudowanie budynku. Jak wskazuje Wnioskodawca poza przygotowaniem placu budowy i wykopach zostanie wykonana ściana szczelinowa, warstwa podkładowa pod płytę fundamentową, wykonanie części przyłączy (mogą zostać rozpoczęte prace nad płytą fundamentową). Trudno uznać, że wyżej wskazane prace na tak wstępnym etapie budowy stanowią budynek, budowlę lub ich część. Bez znaczenia w takiej sytuacji jest fakt, że nabywca zadeklarował kontynuację rozpoczętej inwestycji budowlanej. Skutki prawnopodatkowe konkretnego zdarzenia powstają w momencie dokonanej dostawy nieruchomości, w której Wnioskodawca będzie posiadał jedynie grunt z przygotowaniem placu budowy, wykopami, wykonaniem ściany szczelinowej, warstw podkładowych pod płytę fundamentową z wykonaniem części przyłączy (dodatkowo mogą zostać rozpoczęte prace na płytą fundamentową), który nie może być zaklasyfikowany ani w świetle przepisów prawa budowlanego, ani według Klasyfikacji Obiektów Budowlanych jako budynek, budowla lub ich część.

Jak zauważył Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z dnia 12 lipca 2012 r. w sprawie C-326/11 J.J. Komen en Zonen Beheer Heerhugowaard BV: „Komisja Europejska ze swej strony uważa, że kwestia dostawy nowego budynku może pojawić się tylko w wypadku ukończenia przebudowy lub przynajmniej dostatecznego zaawansowania robót, aby powstał budynek istotnie odmienny, który może zostać zasiedlony” (pkt 31).

Zatem w przypadku, gdy przedmiotem dostawy jest nieruchomość zabudowana niedokończoną inwestycją budowlaną, która w myśl przepisów prawa budowlanego nie wypełnia definicji budynku, budowli lub ich części, należy dla potrzeb klasyfikacji prawnopodatkowej taki obiekt traktować jako niezabudowany teren budowlany (z wniosku wynika, że jest to grunt przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną). Transakcję taką należy opodatkować podstawową stawką podatku w wysokości 23%, stosownie do art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a ust. 1 ustawy o VAT, gdyż nie znajduje dla niej zastosowania zwolnienie, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy, ani też preferencyjna stawka podatku przewidziana w art. 41 ust. 12 ustawy o VAT dla dostawy obiektów budownictwa mieszkaniowego.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za nieprawidłowe.

Końcowo odnosząc się do powołanych przez Stronę orzeczeń Sądu oraz interpretacji zauważyć należy, że organ potraktował je jako element argumentacji Wnioskodawcy, lecz nie mogły mieć one wpływu na ocenę prawną przedmiotowej sprawy. Nie negując tych orzeczeń jako cennego źródła w zakresie wskazywania kierunków wykładni norm prawa podatkowego należy zwrócić uwagę, że organ podatkowy jest zobowiązany traktować indywidualnie każdą sprawę, natomiast rozstrzygnięcia sądów jak również interpretacji podejmowane są w oparciu o zebrany w danej sprawie materiał dowodowy.

Ponadto należy zauważyć, iż stan faktyczny przedstawiony w powoływanych interpretacjach jest odmienny niż ten będący przedmiotem zapytania, gdzie dopiero na moment przeprowadzenia transakcji powinny zostać rozpoczęte prace nad płytą fundamentową. Należy zauważyć również, że zgodnie z art. 14e ustawy Ordynacja podatkowa Minister właściwy do spraw publicznych może z urzędu zmienić wydaną interpretację ogólną lub indywidualną jeżeli stwierdzi jej nieprawidłowość, uwzględniając w szczególności orzecznictwo sądów, Trybunału Konstytucyjnego lub Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. 2012, poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.